Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten"

Transcriptie

1 Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

2

3 Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen Houten

4 Serie-overzicht Boekhouden geboekstaafd 1 Opgaven Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Uitwerkingen Vormgeving Ontwerp binnenwerk: Ebel Kuipers, Sappemeer Opmaak binnenwerk: Zefier tekstverwerking, Breda Ontwerp omslag: G2K designers, Groningen Omslag beeld: Fotodisc Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. NUR 786

5 Woord vooraf In Uitwerkingen voor studenten zijn de uitwerkingen van de meeste opgaven bij Boekhouden geboekstaafd 3 opgenomen. Op verzoek van docenten ontbreken de uitwerkingen van de volgende opgaven: 103, 105, 107, 206, 207, 302, 308, 312, 508, 517, 607, 609, 703, 803, 805, 902, 907, 1006, 1012, 1104, 1113, 1204, 1208, 1212, 1305, 1405, 1503, 1508, 1602, 1608, 1804, 2005, 2009, 2105, 2108, 2203, 2207, 2301, 2306, 2404, 2407, 2506 en Opmerkingen over de inhoud van deze uitgave die kunnen leiden tot verbeteringen in een volgende druk, zullen we in dank ontvangen. We verzoeken u uw op- en aanmerkingen door te geven aan de uitgever. Het adres is: Noordhoff Uitgevers bv Afdeling Hoger Onderwijs Antwoordnummer VB Groningen Voorjaar 2011 H. Fuchs M.A. van Hoepen S.J.M. van Vlimmeren Woord vooraf V

6

7 Inhoud 1 De interne verslaggeving 1 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 5 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 16 4 Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 38 5 De balans in de externe jaarrekening van de profitorganisatie 43 6 De winst-en-verliesrekening in de externe jaarrekening van de profitorganisatie 57 7 De comprehensive income statement 65 8 Het kasstroomoverzicht 74 9 Enkele bijzondere onderwerpen De verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening Leasing Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening Onderhanden projecten in opdracht van derden Personeelsbeloningen Financiële instrumenten Vreemde valuta De externe verslaggeving in not-for-profit organisaties Fusie van ondernemingen De geconsolideerde jaarrekening Technische aspecten van de consolidatie Intercompanytransacties en consolidatie downstream-sales Intercompanytransacties en consolidatie upstream-sales Nadere bijzonderheden bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening De boekhouding van ondernemingen met filialen De administratie van quasigoederen De administratie van statiegeld Herhalingsopgaven 268 Inhoud VII

8

9 1 De interne verslaggeving 101 a Jaarrekening die informatie bevat ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen en ter bijsturing van de uitvoering binnen de onderneming. b c d e f g Het cijfermateriaal van de interne jaarrekening wordt meestal vaker dan éénmaal per jaar samengesteld; een betere naam is interne verslaggeving. Jaarrekening ten behoeve van de Belastingdienst; moet worden opgesteld volgens voorschriften die zijn vastgelegd in belastingwetten. De fiscale jaarrekening wordt maar éénmaal per jaar samengesteld. Met behulp van de fiscale jaarrekening legt de ondernemer verantwoording af aan de Belastingdienst over het in een bepaald jaar behaalde resultaat. Onvoldoende kennis en de eis van eenvoud zorgen er voor dat kleine ondernemers hun interne jaarrekening gelijkstellen aan de fiscale. Hun administratie is dus geheel ingericht op basis van fiscale uitgangspunten. Jaarrekening die is opgesteld volgens de in acht te nemen wet- en regelgeving, bestemd voor het afleggen van verantwoording aan de vermogensverschaffers. Verder doet deze jaarrekening dienst als middel voor de meer beslissingsgeoriënteerde en vooral toekomstgeoriënteerde informatie verschaffing, terwijl de externe jaarrekening zich ook richt tot een breder publiek dan uitsluitend vermogensverschaffers, zoals leveranciers, banken, omwonenden, enz. De nv, de bv en de coöperatie. h 1 Ja, hij moet jaarlijks een fiscale jaarrekening (laten) opstellen, die moet voldoen aan de eisen die de belastingwetten stellen. 2 Wanneer het winkelbedrijf wordt uitgeoefend in één van de rechtsvormen nv, bv of coöperatie wel; anders niet. Hoofdstuk 1 1

10 102 a Saldo rekening 800 Kostprijs verkopen d Saldi rekeningen 610, 611, 612: d d = De mutatie in de voorraad gereed product en product in bewerking over februari 2011 betreft een voorraadtoename van d b Winst-en-verliesrekening over februari 2011 Omzet d Mutatie voorraad gereed product en product in bewerking Totale werkelijke kosten: Verbruik grondstoffen d Directe personeelskosten Indirecte kosten: kosten hulpkostenplaatsen d kosten afd. Fabricage + afd. Verkoop / dekking hulpkostenplaatsen d d d = d d Kosten afvloeiingsregeling Verlies februari 2011 vóór belasting d Hoofdstuk 1

11 104 a Opbrengst verkopen d Kostprijs verkopen d Toeslag indirecte verkoopkosten Standaardverkoopresultaat W d Tellingen saldi kostenrekeningen in rubriek 5 d Tellingen saldi dekkingsrekeningen in rubriek Afdelingsresultaten d 0 3 Tellingen saldi kostenrekeningen in rubriek 6 d Tellingen saldi standaardkostenrekeningen in rubriek Fabricageresultaten V d Specificatie: Resultaat op grondstoffenverbruik W d Resultaat op directe personeelskosten V Resultaat op toeslag indirecte fabricagekosten V b Winst-en-verliesrekening over februari 2011 Standaardverkoopresultaat W d Afdelingsresultaten - 0 Fabricageresultaten: op grondstoffenverbruik W d op directe personeelskosten V op toeslag indirecte fabricagekosten V V W d Kosten afvloeiingsregeling V Verlies februari 2011 vóór belasting d c Efficiënte manier van specificeren van cijfermateriaal in een geautomatiseerde omgeving. Hoofdstuk 1 3

12 106 a/b Exploitatie-overzicht Exploitatie-overzicht Resultatenoverzicht afdeling Food afdeling Non-Food Omzet d (100%) d (100%) d (100%) Inkoopwaarde omzet Brutowinst W d (25%) W d (12,5%) W d (21,9%) Lonen d d d Afschrijvingskosten Huur Diverse kosten Totale bedrijfskosten (13,8%) (13,6%) (13,8%) Exploitatieresultaat W d (11,2%) V d 900 ( 1,1%) Bedrijfsresultaat W d Incidentele resultaten W Nettowinst W d (9,4%) 108 a Verkleinen debiteurensaldo (sneller incasseren); vergroten crediteurensaldo (minder snel betalen); verkleinen voorraden. b Verlaging van de bedrijfskosten; omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen (mits interestvoet vreemd vermogen < rentabiliteit totaal vermogen). c 1 Current ratio: d : d = 2,0. 2 Quick ratio: d : d = 0,9. d 1 EV/VV = d : d = 1,0. 2 EV/TV = d : d = 0,5. e 1 (d : d ) x 100% = 20%. 2 (d : d ) x 100% = 4%. f 1 (d : d ) x 100% = 16%. 2 ((d d ) : d ) x 100% = 10,3%. 3 De interestvoet van het vreemd vermogen ligt onder 10,3%. 4 Hoofdstuk 1

13 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een nv en een bv wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de aandeelhouders. De wettelijke bepalingen zijn te vinden in Titel 9 Boek 2 BW. b c d e Door iedere onderneming op te maken jaarrekening, bestaande uit een fiscale winst-en-verliesrekening, een fiscale balans en een berekening van het belastbaar bedrag (alle met toelichting). Deze overzichten moeten beantwoorden aan de regels van de belastingwetten. Deze jaarrekening wordt meestal extracomptabel opgesteld. De meeste wettelijke bepalingen zijn te vinden in de Wet inkomstenbelasting De regelgeving voor de externe verslaggeving geldt niet voor de eenmanszaak. De fiscale wetgeving geldt ook voor de eenmanszaak. Bij vennootschapsbelastingplichtige lichamen wijken de fiscale eisen vaak af van de eisen die het BW stelt met betrekking tot de externe jaarrekening voor met name de nv en de bv. Dit is te verklaren, doordat: de fiscale jaarrekening de berekening van het perioderesultaat als doel heeft. Aangezien dit resultaat kan worden berekend door middel van vermogensvergelijking, is de absolute omvang van het eigen vermogen niet relevant; de vennootschappelijke jaarrekening (volgens artikel 2: 362 lid 1 BW) volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht moet geven, dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat (alsmede, voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent solvabiliteit en liquiditeit). f 1 Het winstbepalingsstelsel is in strijd met een uitdrukkelijke wetsbepaling, of 2 Het winstbepalingsstelsel is in strijd met de algemene opzet of de beginselen van de belastingwetgeving. g Voor de fiscale winstbepaling wordt doorgaans gezocht naar een winst - bepalingsstelsel dat de fiscale winst binnen de grenzen van het goed koopmansgebruik minimaliseert. Hoofdstuk 2 5

14 202 a 25% van d = d b 1 De fiscale jaarlijkse afschrijvingskosten zijn: 20% van (d d ) = d De fiscale winst over 2010 berekenen we als volgt: vennootschappelijke winst d lagere fiscale afschrijvingskosten bedrijfsauto s d d = lager verlies oninbare vorderingen d d = Fiscale winst d Te betalen vennootschapsbelasting over 2010: 25% van d = d a Verschillen tussen fiscale en vennootschappelijke periodewinst kunnen ontstaan doordat: bepaalde lasten en/of baten fiscaal en vennootschappelijk aan verschillende jaren worden toegerekend; bepaalde lasten en/of baten uitsluitend bij de fiscale winstberekening óf de vennootschappelijke winstberekening in aanmerking worden genomen. De oorzaak van dergelijke verschillen ligt in feite in een afwijking tussen het fiscale en het vennootschappelijke winstbegrip. b c d e f De fiscale winst over een bepaald jaar wijkt af van de vennootschappelijke jaarwinst, terwijl de som van de fiscale jaarwinsten op lange termijn gelijk is aan de som van de vennootschappelijke jaarwinsten. Een dergelijk verschil ontstaat bijvoorbeeld door afwijkende afschrijvingssystemen (fiscaal versus vennootschappelijk). Uitstel van belastingbetaling. Vooruitbetaling van belasting. Enkele oorzaken waardoor bij verschillen in toerekening aan jaren positieve en negatieve verschillen kunnen ontstaan, zijn: afwijkende waardering van vaste activa als gevolg van afwijkende afschrijvingssystemen; afwijkende waardering van voorraden grondstof, handelsgoederen, e.d.; vorming (fiscaal) van een herinvesteringsreserve. In de eerste jaren zijn de vennootschappelijke afschrijvingskosten hoger dan de fiscale afschrijvingskosten. Dus is de vennootschappelijke winst in de eerste jaren lager dan de fiscale winst. Het betreft dus een negatief verschil in toerekening aan jaren. 6 Hoofdstuk 2

15 g h i j Fiscale voorraadwaardering volgens het ijzeren-voorraadstelsel en vennootschappelijk volgens het fifo-stelsel (althans in een periode van prijsstijging). De drie gevolgen zijn: in de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening wordt opgenomen de belastinglast een belastingbedrag dat uitgaat van de vennootschappelijke winst; in de vennootschappelijke balans wordt vermeld de te betalen vennootschapsbelasting (de belastingschuld), die door de toerekeningsverschillen lager of hoger kan zijn dan de belastinglast; het verschil tussen de twee hiervóór bedoelde bedragen wordt in de vennootschappelijke balans verwerkt als een belastinglatentie. Een belastbaar tijdelijk verschil is een verschil tussen de vennootschappelijke en de fiscale boekwaarde van een actief of vreemd vermogen, dat bij toekomstige realisatie leidt tot over toekomstige boekjaren verschuldigde belasting. Een verrekenbaar tijdelijk verschil is een verschil tussen de vennootschappelijke en fiscale boekwaarde van een actief of vreemd vermogen, dat bij toekomstige realisatie leidt tot over toekomstige boekjaren te verrekenen belasting. Beide verschillen horen tot de balansbenadering; het verklaren van ontstane belastinglatenties op grond van een afwijking tussen de fiscale en vennootschappelijke boekwaarden op een bepaald moment. Enkele voorbeelden van verschillen tussen het fiscale en het vennootschappelijke winstbegrip zijn: deelnemingsvrijstelling; investeringsaftrek, subsidies e.d. die niet in de belastingheffing worden betrokken; tantièmes, wanneer deze vennootschappelijk als winstverdelingspost worden gezien; uitgaven die door de onderneming als kosten worden behandeld, maar door de fiscus niet als zodanig of niet geheel worden geaccepteerd. k positief; positief; positief; negatief. Hoofdstuk 2 7

16 204 a Vennoot- Fiscaal Vennoot- Fiscaal schappelijk schappelijk Winst vóór afschrijvingen d d d d Afschrijvingskosten Winst d d d d b 2009: 990 Vennootschapsbelasting d % x d Belastinglatentie Aan 160 Te betalen vennootschapsbelasting d % x d : 990 Vennootschapsbelasting d % x d Aan 068 Belastinglatentie d Aan 160 Te betalen vennootschapsbelasting % x d a Vennootschapsbelasting d % x d Aan 160 Te betalen vennootschapsbelasting d Per 31 december 2009 is de vennootschappelijke boekwaarde van de post milieubedrijfsmiddelen d hoger dan de fiscale boekwaarde. De correctiejournaalpost om te komen tot de belastinglast over 2009 is: 990 Vennootschapsbelasting d % x d Aan 068 Voorziening voor latente belastingverplichtingen d Hoofdstuk 2

17 b De voorziening wordt gecrediteerd (in de toekomst is belasting verschuldigd) en daarom spreken we van een belastbaar tijdelijk verschil. c 068 Voorziening voor latente belastingverplichtingen d d d d a Fiscale balans per 31 december 2010 Bedrijfsgebouw d Eigen vermogen d Inventaris 5% Hypothecaire lening d d Crediteuren (zie fiscale winst-en-verliesrekening) = Te betalen tantièmes Bedrijfsauto s d % van d = Voorraad goederen d d d = Debiteuren Liquide middelen d d Hoofdstuk 2 9

18 b Fiscale winst-en-verliesrekening over 2010 Inkoopwaarde verkopen Opbrengst verkopen d d (d d 9.000) = d Afschrijvingskosten: bedrijfsgebouw inventaris 10% van (d d ) + d = bedrijfsauto s 20% van (d d ) = Overige bedrijfskosten Tantièmes Fiscale winst d d c 1 Fiscaal eigen vermogen per 31 december 2010 d Fiscaal eigen vermogen per 1 januari Fiscale winst 2010 d Winst vóór belasting 2010 (vennootschappelijk) d Fiscaal hogere afschrijving inventaris d d = d Tantièmes Fiscaal lagere afschrijving bedrijfsauto s d d = d Fiscaal hogere waardering voorraad goederen d d = d Fiscale winst 2010 d d De te betalen vennootschapsbelasting is 25% van d = d Hoofdstuk 2

19 e De belastinglast is: 25% van (d d ) = d f Definitieve vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2010 Inkoopwaarde verkopen d Opbrengst verkopen d Afschrijvingskosten: bedrijfsgebouw inventaris bedrijfsauto s Overige bedrijfskosten Vennootschapsbelasting Winst na belasting d d g Definitieve vennootschappelijke balans per 31 december 2010 Bedrijfsgebouw d Aandelenkapitaal d Inventaris Winst na belasting Bedrijfsauto s Voorziening latente bel.verplichtingen Voorraad goederen d d = Debiteuren % Hypothecaire lening Liquide middelen Crediteuren Te betalen vennootschapsbelasting d d h x 100% = 23%. d d Hoofdstuk 2 11

20 i Belastinglast Belastingdruk Het nominale tarief toegepast op de winst vóór belasting 25% x d = d d x 100% = 25% d Verlichting belastingdruk door fiscale aftrekbaarheid tantièmes = 25% x d = d x 100% = 2% d d Effectieve belastingdruk d x 100% = 23% d j 990 Vennootschapsbelasting d Aan 160 Te betalen vennootschapsbelasting d Vennootschapsbelasting d Aan 068 Voorziening voor latente belastingverplichtingen d k Balanspost Vennoot- Fiscale Verrekenbaar Belastbaar schappelijke waardering tijdelijk tijdelijk waardering verschil verschil Inventaris d d d Bedrijfsauto s d Voorraad goederen d d Per saldo is er een belastbaar tijdelijk verschil van d d = d Dit leidt tot een passieve latentie van 25% van d = d Hoofdstuk 2

21 209 a (Fiscale) Balans per 31 december 2011 Inventaris d d = d Bedrijfsauto s d d = Voorraad goederen d d d = Hoofdstuk 2 13

22 b Mutatie-overzicht belastinglatenties 2011 Inventaris * Waardering: Vennootschappelijke balans d d Fiscale balans Waarderingsverschil vennootschappelijk t.o.v. fiscaal + d d Mutatie waarderingsverschil / d (= mutatie belastbaar tijdelijk verschil) Mutatie passieve latentie 25% van d = / d Bedrijfsauto s Waardering: Vennootschappelijke balans d d Fiscale balans Waarderingsverschil vennootschappelijk t.o.v. fiscaal / d / d Mutatie waarderingsverschil + d (= mutatie verrekenbaar tijdelijk verschil) Mutatie actieve latentie 25% van d = + d Voorraad goederen Waardering: Vennootschappelijke balans d d Fiscale balans Waarderingsverschil vennootschappelijk t.o.v. fiscaal / d / d Mutatie waarderingsverschil + d (= mutatie verrekenbaar tijdelijk verschil) Mutatie actieve latentie 25% van d = + d Totaal mutatie latenties: Passieve latentie / d Actieve latentie + d d = Per saldo neemt de passieve latentie per 31 december 2011 groot d af met d * Zie voor de bedragen in deze kolom de uitwerking van opgave 208 bij vraag k. 14 Hoofdstuk 2

23 c De journaalpost, aansluitend op vraag b, is: 068 Voorziening voor latente belastingverplichtingen d Aan 990 Vennootschapsbelasting d d 1 Op de vennootschappelijke balans per 31 december 2011 moet credit een passieve latentie worden opgenomen bij de post Voorziening latente belastingverplichtingen; voor een bedrag van d d = d De drie posten zijn per 31 december 2011 gewaardeerd op de vennootschappelijke balans voor d d d = d de fiscale balans voor d d d = Waarderingsverschil vennootschappelijk ten opzichte van fiscaal d Dit leidt tot een passieve latentie van 25% van d = d Hoofdstuk 2 15

24 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d /7 Verkoop machine PX17 d /7 Aankoop machine SF /12 Balans d d /1 d Afschrijving machines (vennootschappelijk) 1/7 Verkoop machine PX17 d /1 Balans d d d /12 Afschijving /12 Balans d d /1 Balans d d d d d ,5 x + 6 x = d d = d d d PX17: x 0,5 = 8 d d d RT14: = d d SF08: x 0,5 = d Hoofdstuk 3

25 b Machines (fiscaal) 1/1 Balans d /7 Verkoop machine PX17 d /7 Aankoop machine SF /12 Balans d d /1 d Afschrijving machines (fiscaal) 1/7 Verkoop machine PX17 d /1 Balans d d d /12 Afschijving /12 Balans d d /1 Balans d d d d d ,5 x + 6 x = d d = d d d PX17: x 0,5 = 10 d d d RT14: = d d SF08: x 0,5 = d c Aan de hand van de denkbeeldige fiscale rekeningen Machines en Afschrijving machines over 2010 berekenen we de fiscale boekwaarde van de drie machines voor de fiscale balans per 31 december 2010: d d = d debet. Hoofdstuk 3 17

26 303 Op de fiscale winst-en-verliesrekening 2010 noteert Stoopendaal BV een bedrag van d (zie blz 17 bij b). 304 a 1/2 Vennootschappelijke balans per 31 december 2009 Machines d Voorziening latente belastingen d Fiscale balans per 31 december 2009 Machines d Aanschafprijs machines: 2 x d = d Afschrijving machine 1: 3 x d = d Afschrijving machine 2: 2 x d = Boekwaarde d Aanschafprijs machines: 2 x d = d Afschrijving machine 1: 4 1,5 1,5 ( + + ) x (d d ) = d Afschrijving machine 2: 4 1,5 ( + ) x (d d ) = Boekwaarde d % van (d d ) = d Hoofdstuk 3

27 b Per 31 december 2009 berekenen we de fiscale boekwaarde van machine 1 volgens de gebruikelijke fiscale methode als volgt: Aanschafprijs machine 1 d d d Afschrijving x 3 = d Het bedrag dat we opnemen in de herinvesteringsreserve is dus d d = d c 1/2 Vennootschappelijke balans per 31 december 2009 Machine 2 Voorziening latente belastingen d d (2 x d ) = d Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 2009 Afschrijvingskosten machines Resultaat verkochte machine x x d = 10 d d (d x d ) = d Fiscale balans per 31 december 2009 Machine 2 Herinvesteringsreserve d ,5 d ( x d ) = d (onderdeel Ondernemingsvermogen) 10 Fiscale winst-en-verliesrekening 2009 Afschrijvingskosten machines Resultaat verkochte machine 1 d ,5 2 x x d = 10 d Overgeboekt naar herinvesteringsreserve % van (d d ) + 25% van d (herinvesteringsreserve) = d d = d Hoofdstuk 3 19

28 2 Opbrengst verkochte machine 1 d Boekwaarde machine 1 volgens fiscale balans per 31 december 2009 net vóór verkoop (zie uitwerking a2) d d = d Overgeboekt naar herinvesteringsreserve Als resultaat geboekt d d 1/2 Vennootschappelijke balans per 31 december 2010 Machines d Voorziening latente belastingen d Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 2010 Afschrijvingskosten machines 2 2 x x d = 10 d Fiscale balans per 31 december 2010 Machines d Afschrijvingskosten machines 1,5 10 x d d = d Overgeboekt van herinvesteringsreserve Fiscale winst-en-verliesrekening Aanschafprijs machines: 2 x d = d Afschrijving machine 2: 3 x d = d Afschrijving machine 3: 1 x d = Boekwaarde d Hoofdstuk 3

29 2 Aanschafprijs machines: 2 x d = d Afschrijving machine 2: 4 1,5 1,5 ( + + ) x d = d Afschrijving machine 3: 4 10 x (d d d ) = Boekwaarde d % van (d d ) = d a Saldo fiscale winstberekening Ondernemingsvermogen einde boekjaar d Terugbetalingen kapitaal - + Subtotaal d Ondernemingsvermogen begin boekjaar d Kapitaalstortingen: Opbrengst emissie bij aandeelhouders Subtotaal Vermogensverschil d Winstuitdelingen en niet-aftrekbare giften: Dividend (interimdividend 2010) d Overige niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare bedragen Saldo fiscale winstberekening d b 25% van d = d Hoofdstuk 3 21

30 c Saldo fiscale winstberekening Ondernemingsvermogen einde boekjaar d d = d Terugbetalingen kapitaal - + Subtotaal d Ondernemingsvermogen begin boekjaar d Kapitaalstortingen: Opbrengst emissie bij aandeelhouders Subtotaal Vermogensverschil d Winstuitdelingen en niet-aftrekbare giften: Dividend (interimdividend 2010) d Overige niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare bedragen Saldo fiscale winstberekening d a Gebouwen vennootschappelijk 1 januari 2010 d Herwaardering d Afschrijving d Gebouwen vennootschappelijk 31 december Aankoop d Gebouwen fiscaal 1 januari Afschrijving t/m 1 januari 2010 d Afschrijving ,0% van d = ,5% van d = d Fiscale balans 31 december 2010 d Hoofdstuk 3

31 b Saldo fiscale winstberekening Ondernemingsvermogen einde boekjaar d Terugbetalingen kapitaal - + Subtotaal d Ondernemingsvermogen begin boekjaar d Opbrengst aandelenemissie d nominaal + d agio = Subtotaal Vermogensverschil d Winstuitdelingen en niet-aftrekbare giften: Dividend d Overige niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare bedragen Saldo fiscale winstberekening (a) d c Dit komt doordat van de overige posten op het traject Saldo fiscale winstberekening Belastbaar bedrag (zie tekstboek blz. 78) in deze opgave geen sprake is. 307 a 1 Inventaris Vennootschappelijk 1 januari 2010 d Afschrijving d Vennootschappelijk 31 december Aankoop d Fiscaal 1 januari 2010 d Aankoop d Afschrijving 2010: 5/6 x d = Fiscaal 31 december 2010 (a) d Hoofdstuk 3 23

32 2 Overige schulden d d (tantièmes over 2010) = d (b). 3 Ondernemingsvermogen d (balanstelling) (d d d ) = d (c). b Saldo fiscale winstberekening Ondernemingsvermogen einde boekjaar d Terugbetalingen kapitaal - + Subtotaal d Ondernemingsvermogen begin boekjaar d Opbrengst aandelenemissie d (d d ) = Subtotaal Vermogensverschil d Winstuitdelingen en niet-aftrekbare giften: Dividend d Overige niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare bedragen Saldo fiscale winstberekening d Hoofdstuk 3

33 c Te betalen vennootschapsbelasting over 2010: 25% van d = d d Saldo fiscale winstberekening Ondernemingsvermogen einde boekjaar d d d Terugbetalingen kapitaal - + Subtotaal d Ondernemingsvermogen begin boekjaar d Opbrengst aandelenemissie d (d d ) = Subtotaal Vermogensverschil d Winstuitdelingen en niet-aftrekbare giften: Dividend d Overige niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare bedragen Saldo fiscale winstberekening d Hoofdstuk 3 25

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie