Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten"

Transcriptie

1 Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

2

3 Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen Houten

4 Serie-overzicht Boekhouden geboekstaafd 1 Opgaven Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Uitwerkingen Vormgeving Ontwerp binnenwerk: Ebel Kuipers, Sappemeer Opmaak binnenwerk: Zefier tekstverwerking, Breda Ontwerp omslag: G2K designers, Groningen Omslag beeld: Fotodisc Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. NUR 786

5 Woord vooraf In Uitwerkingen voor studenten zijn de uitwerkingen van de meeste opgaven bij Boekhouden geboekstaafd 3 opgenomen. Op verzoek van docenten ontbreken de uitwerkingen van de volgende opgaven: 103, 105, 107, 206, 207, 302, 308, 312, 508, 517, 607, 609, 703, 803, 805, 902, 907, 1006, 1012, 1104, 1113, 1204, 1208, 1212, 1305, 1405, 1503, 1508, 1602, 1608, 1804, 2005, 2009, 2105, 2108, 2203, 2207, 2301, 2306, 2404, 2407, 2506 en Opmerkingen over de inhoud van deze uitgave die kunnen leiden tot verbeteringen in een volgende druk, zullen we in dank ontvangen. We verzoeken u uw op- en aanmerkingen door te geven aan de uitgever. Het adres is: Noordhoff Uitgevers bv Afdeling Hoger Onderwijs Antwoordnummer VB Groningen Voorjaar 2011 H. Fuchs M.A. van Hoepen S.J.M. van Vlimmeren Woord vooraf V

6

7 Inhoud 1 De interne verslaggeving 1 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 5 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 16 4 Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 38 5 De balans in de externe jaarrekening van de profitorganisatie 43 6 De winst-en-verliesrekening in de externe jaarrekening van de profitorganisatie 57 7 De comprehensive income statement 65 8 Het kasstroomoverzicht 74 9 Enkele bijzondere onderwerpen De verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening Leasing Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening Onderhanden projecten in opdracht van derden Personeelsbeloningen Financiële instrumenten Vreemde valuta De externe verslaggeving in not-for-profit organisaties Fusie van ondernemingen De geconsolideerde jaarrekening Technische aspecten van de consolidatie Intercompanytransacties en consolidatie downstream-sales Intercompanytransacties en consolidatie upstream-sales Nadere bijzonderheden bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening De boekhouding van ondernemingen met filialen De administratie van quasigoederen De administratie van statiegeld Herhalingsopgaven 268 Inhoud VII

8

9 1 De interne verslaggeving 101 a Jaarrekening die informatie bevat ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen en ter bijsturing van de uitvoering binnen de onderneming. b c d e f g Het cijfermateriaal van de interne jaarrekening wordt meestal vaker dan éénmaal per jaar samengesteld; een betere naam is interne verslaggeving. Jaarrekening ten behoeve van de Belastingdienst; moet worden opgesteld volgens voorschriften die zijn vastgelegd in belastingwetten. De fiscale jaarrekening wordt maar éénmaal per jaar samengesteld. Met behulp van de fiscale jaarrekening legt de ondernemer verantwoording af aan de Belastingdienst over het in een bepaald jaar behaalde resultaat. Onvoldoende kennis en de eis van eenvoud zorgen er voor dat kleine ondernemers hun interne jaarrekening gelijkstellen aan de fiscale. Hun administratie is dus geheel ingericht op basis van fiscale uitgangspunten. Jaarrekening die is opgesteld volgens de in acht te nemen wet- en regelgeving, bestemd voor het afleggen van verantwoording aan de vermogensverschaffers. Verder doet deze jaarrekening dienst als middel voor de meer beslissingsgeoriënteerde en vooral toekomstgeoriënteerde informatie verschaffing, terwijl de externe jaarrekening zich ook richt tot een breder publiek dan uitsluitend vermogensverschaffers, zoals leveranciers, banken, omwonenden, enz. De nv, de bv en de coöperatie. h 1 Ja, hij moet jaarlijks een fiscale jaarrekening (laten) opstellen, die moet voldoen aan de eisen die de belastingwetten stellen. 2 Wanneer het winkelbedrijf wordt uitgeoefend in één van de rechtsvormen nv, bv of coöperatie wel; anders niet. Hoofdstuk 1 1

10 102 a Saldo rekening 800 Kostprijs verkopen d Saldi rekeningen 610, 611, 612: d d = De mutatie in de voorraad gereed product en product in bewerking over februari 2011 betreft een voorraadtoename van d b Winst-en-verliesrekening over februari 2011 Omzet d Mutatie voorraad gereed product en product in bewerking Totale werkelijke kosten: Verbruik grondstoffen d Directe personeelskosten Indirecte kosten: kosten hulpkostenplaatsen d kosten afd. Fabricage + afd. Verkoop / dekking hulpkostenplaatsen d d d = d d Kosten afvloeiingsregeling Verlies februari 2011 vóór belasting d Hoofdstuk 1

11 104 a Opbrengst verkopen d Kostprijs verkopen d Toeslag indirecte verkoopkosten Standaardverkoopresultaat W d Tellingen saldi kostenrekeningen in rubriek 5 d Tellingen saldi dekkingsrekeningen in rubriek Afdelingsresultaten d 0 3 Tellingen saldi kostenrekeningen in rubriek 6 d Tellingen saldi standaardkostenrekeningen in rubriek Fabricageresultaten V d Specificatie: Resultaat op grondstoffenverbruik W d Resultaat op directe personeelskosten V Resultaat op toeslag indirecte fabricagekosten V b Winst-en-verliesrekening over februari 2011 Standaardverkoopresultaat W d Afdelingsresultaten - 0 Fabricageresultaten: op grondstoffenverbruik W d op directe personeelskosten V op toeslag indirecte fabricagekosten V V W d Kosten afvloeiingsregeling V Verlies februari 2011 vóór belasting d c Efficiënte manier van specificeren van cijfermateriaal in een geautomatiseerde omgeving. Hoofdstuk 1 3

12 106 a/b Exploitatie-overzicht Exploitatie-overzicht Resultatenoverzicht afdeling Food afdeling Non-Food Omzet d (100%) d (100%) d (100%) Inkoopwaarde omzet Brutowinst W d (25%) W d (12,5%) W d (21,9%) Lonen d d d Afschrijvingskosten Huur Diverse kosten Totale bedrijfskosten (13,8%) (13,6%) (13,8%) Exploitatieresultaat W d (11,2%) V d 900 ( 1,1%) Bedrijfsresultaat W d Incidentele resultaten W Nettowinst W d (9,4%) 108 a Verkleinen debiteurensaldo (sneller incasseren); vergroten crediteurensaldo (minder snel betalen); verkleinen voorraden. b Verlaging van de bedrijfskosten; omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen (mits interestvoet vreemd vermogen < rentabiliteit totaal vermogen). c 1 Current ratio: d : d = 2,0. 2 Quick ratio: d : d = 0,9. d 1 EV/VV = d : d = 1,0. 2 EV/TV = d : d = 0,5. e 1 (d : d ) x 100% = 20%. 2 (d : d ) x 100% = 4%. f 1 (d : d ) x 100% = 16%. 2 ((d d ) : d ) x 100% = 10,3%. 3 De interestvoet van het vreemd vermogen ligt onder 10,3%. 4 Hoofdstuk 1

13 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een nv en een bv wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de aandeelhouders. De wettelijke bepalingen zijn te vinden in Titel 9 Boek 2 BW. b c d e Door iedere onderneming op te maken jaarrekening, bestaande uit een fiscale winst-en-verliesrekening, een fiscale balans en een berekening van het belastbaar bedrag (alle met toelichting). Deze overzichten moeten beantwoorden aan de regels van de belastingwetten. Deze jaarrekening wordt meestal extracomptabel opgesteld. De meeste wettelijke bepalingen zijn te vinden in de Wet inkomstenbelasting De regelgeving voor de externe verslaggeving geldt niet voor de eenmanszaak. De fiscale wetgeving geldt ook voor de eenmanszaak. Bij vennootschapsbelastingplichtige lichamen wijken de fiscale eisen vaak af van de eisen die het BW stelt met betrekking tot de externe jaarrekening voor met name de nv en de bv. Dit is te verklaren, doordat: de fiscale jaarrekening de berekening van het perioderesultaat als doel heeft. Aangezien dit resultaat kan worden berekend door middel van vermogensvergelijking, is de absolute omvang van het eigen vermogen niet relevant; de vennootschappelijke jaarrekening (volgens artikel 2: 362 lid 1 BW) volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht moet geven, dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat (alsmede, voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent solvabiliteit en liquiditeit). f 1 Het winstbepalingsstelsel is in strijd met een uitdrukkelijke wetsbepaling, of 2 Het winstbepalingsstelsel is in strijd met de algemene opzet of de beginselen van de belastingwetgeving. g Voor de fiscale winstbepaling wordt doorgaans gezocht naar een winst - bepalingsstelsel dat de fiscale winst binnen de grenzen van het goed koopmansgebruik minimaliseert. Hoofdstuk 2 5

14 202 a 25% van d = d b 1 De fiscale jaarlijkse afschrijvingskosten zijn: 20% van (d d ) = d De fiscale winst over 2010 berekenen we als volgt: vennootschappelijke winst d lagere fiscale afschrijvingskosten bedrijfsauto s d d = lager verlies oninbare vorderingen d d = Fiscale winst d Te betalen vennootschapsbelasting over 2010: 25% van d = d a Verschillen tussen fiscale en vennootschappelijke periodewinst kunnen ontstaan doordat: bepaalde lasten en/of baten fiscaal en vennootschappelijk aan verschillende jaren worden toegerekend; bepaalde lasten en/of baten uitsluitend bij de fiscale winstberekening óf de vennootschappelijke winstberekening in aanmerking worden genomen. De oorzaak van dergelijke verschillen ligt in feite in een afwijking tussen het fiscale en het vennootschappelijke winstbegrip. b c d e f De fiscale winst over een bepaald jaar wijkt af van de vennootschappelijke jaarwinst, terwijl de som van de fiscale jaarwinsten op lange termijn gelijk is aan de som van de vennootschappelijke jaarwinsten. Een dergelijk verschil ontstaat bijvoorbeeld door afwijkende afschrijvingssystemen (fiscaal versus vennootschappelijk). Uitstel van belastingbetaling. Vooruitbetaling van belasting. Enkele oorzaken waardoor bij verschillen in toerekening aan jaren positieve en negatieve verschillen kunnen ontstaan, zijn: afwijkende waardering van vaste activa als gevolg van afwijkende afschrijvingssystemen; afwijkende waardering van voorraden grondstof, handelsgoederen, e.d.; vorming (fiscaal) van een herinvesteringsreserve. In de eerste jaren zijn de vennootschappelijke afschrijvingskosten hoger dan de fiscale afschrijvingskosten. Dus is de vennootschappelijke winst in de eerste jaren lager dan de fiscale winst. Het betreft dus een negatief verschil in toerekening aan jaren. 6 Hoofdstuk 2

15 g h i j Fiscale voorraadwaardering volgens het ijzeren-voorraadstelsel en vennootschappelijk volgens het fifo-stelsel (althans in een periode van prijsstijging). De drie gevolgen zijn: in de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening wordt opgenomen de belastinglast een belastingbedrag dat uitgaat van de vennootschappelijke winst; in de vennootschappelijke balans wordt vermeld de te betalen vennootschapsbelasting (de belastingschuld), die door de toerekeningsverschillen lager of hoger kan zijn dan de belastinglast; het verschil tussen de twee hiervóór bedoelde bedragen wordt in de vennootschappelijke balans verwerkt als een belastinglatentie. Een belastbaar tijdelijk verschil is een verschil tussen de vennootschappelijke en de fiscale boekwaarde van een actief of vreemd vermogen, dat bij toekomstige realisatie leidt tot over toekomstige boekjaren verschuldigde belasting. Een verrekenbaar tijdelijk verschil is een verschil tussen de vennootschappelijke en fiscale boekwaarde van een actief of vreemd vermogen, dat bij toekomstige realisatie leidt tot over toekomstige boekjaren te verrekenen belasting. Beide verschillen horen tot de balansbenadering; het verklaren van ontstane belastinglatenties op grond van een afwijking tussen de fiscale en vennootschappelijke boekwaarden op een bepaald moment. Enkele voorbeelden van verschillen tussen het fiscale en het vennootschappelijke winstbegrip zijn: deelnemingsvrijstelling; investeringsaftrek, subsidies e.d. die niet in de belastingheffing worden betrokken; tantièmes, wanneer deze vennootschappelijk als winstverdelingspost worden gezien; uitgaven die door de onderneming als kosten worden behandeld, maar door de fiscus niet als zodanig of niet geheel worden geaccepteerd. k positief; positief; positief; negatief. Hoofdstuk 2 7

16 204 a Vennoot- Fiscaal Vennoot- Fiscaal schappelijk schappelijk Winst vóór afschrijvingen d d d d Afschrijvingskosten Winst d d d d b 2009: 990 Vennootschapsbelasting d % x d Belastinglatentie Aan 160 Te betalen vennootschapsbelasting d % x d : 990 Vennootschapsbelasting d % x d Aan 068 Belastinglatentie d Aan 160 Te betalen vennootschapsbelasting % x d a Vennootschapsbelasting d % x d Aan 160 Te betalen vennootschapsbelasting d Per 31 december 2009 is de vennootschappelijke boekwaarde van de post milieubedrijfsmiddelen d hoger dan de fiscale boekwaarde. De correctiejournaalpost om te komen tot de belastinglast over 2009 is: 990 Vennootschapsbelasting d % x d Aan 068 Voorziening voor latente belastingverplichtingen d Hoofdstuk 2

17 b De voorziening wordt gecrediteerd (in de toekomst is belasting verschuldigd) en daarom spreken we van een belastbaar tijdelijk verschil. c 068 Voorziening voor latente belastingverplichtingen d d d d a Fiscale balans per 31 december 2010 Bedrijfsgebouw d Eigen vermogen d Inventaris 5% Hypothecaire lening d d Crediteuren (zie fiscale winst-en-verliesrekening) = Te betalen tantièmes Bedrijfsauto s d % van d = Voorraad goederen d d d = Debiteuren Liquide middelen d d Hoofdstuk 2 9

18 b Fiscale winst-en-verliesrekening over 2010 Inkoopwaarde verkopen Opbrengst verkopen d d (d d 9.000) = d Afschrijvingskosten: bedrijfsgebouw inventaris 10% van (d d ) + d = bedrijfsauto s 20% van (d d ) = Overige bedrijfskosten Tantièmes Fiscale winst d d c 1 Fiscaal eigen vermogen per 31 december 2010 d Fiscaal eigen vermogen per 1 januari Fiscale winst 2010 d Winst vóór belasting 2010 (vennootschappelijk) d Fiscaal hogere afschrijving inventaris d d = d Tantièmes Fiscaal lagere afschrijving bedrijfsauto s d d = d Fiscaal hogere waardering voorraad goederen d d = d Fiscale winst 2010 d d De te betalen vennootschapsbelasting is 25% van d = d Hoofdstuk 2

19 e De belastinglast is: 25% van (d d ) = d f Definitieve vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2010 Inkoopwaarde verkopen d Opbrengst verkopen d Afschrijvingskosten: bedrijfsgebouw inventaris bedrijfsauto s Overige bedrijfskosten Vennootschapsbelasting Winst na belasting d d g Definitieve vennootschappelijke balans per 31 december 2010 Bedrijfsgebouw d Aandelenkapitaal d Inventaris Winst na belasting Bedrijfsauto s Voorziening latente bel.verplichtingen Voorraad goederen d d = Debiteuren % Hypothecaire lening Liquide middelen Crediteuren Te betalen vennootschapsbelasting d d h x 100% = 23%. d d Hoofdstuk 2 11

20 i Belastinglast Belastingdruk Het nominale tarief toegepast op de winst vóór belasting 25% x d = d d x 100% = 25% d Verlichting belastingdruk door fiscale aftrekbaarheid tantièmes = 25% x d = d x 100% = 2% d d Effectieve belastingdruk d x 100% = 23% d j 990 Vennootschapsbelasting d Aan 160 Te betalen vennootschapsbelasting d Vennootschapsbelasting d Aan 068 Voorziening voor latente belastingverplichtingen d k Balanspost Vennoot- Fiscale Verrekenbaar Belastbaar schappelijke waardering tijdelijk tijdelijk waardering verschil verschil Inventaris d d d Bedrijfsauto s d Voorraad goederen d d Per saldo is er een belastbaar tijdelijk verschil van d d = d Dit leidt tot een passieve latentie van 25% van d = d Hoofdstuk 2

21 209 a (Fiscale) Balans per 31 december 2011 Inventaris d d = d Bedrijfsauto s d d = Voorraad goederen d d d = Hoofdstuk 2 13

22 b Mutatie-overzicht belastinglatenties 2011 Inventaris * Waardering: Vennootschappelijke balans d d Fiscale balans Waarderingsverschil vennootschappelijk t.o.v. fiscaal + d d Mutatie waarderingsverschil / d (= mutatie belastbaar tijdelijk verschil) Mutatie passieve latentie 25% van d = / d Bedrijfsauto s Waardering: Vennootschappelijke balans d d Fiscale balans Waarderingsverschil vennootschappelijk t.o.v. fiscaal / d / d Mutatie waarderingsverschil + d (= mutatie verrekenbaar tijdelijk verschil) Mutatie actieve latentie 25% van d = + d Voorraad goederen Waardering: Vennootschappelijke balans d d Fiscale balans Waarderingsverschil vennootschappelijk t.o.v. fiscaal / d / d Mutatie waarderingsverschil + d (= mutatie verrekenbaar tijdelijk verschil) Mutatie actieve latentie 25% van d = + d Totaal mutatie latenties: Passieve latentie / d Actieve latentie + d d = Per saldo neemt de passieve latentie per 31 december 2011 groot d af met d * Zie voor de bedragen in deze kolom de uitwerking van opgave 208 bij vraag k. 14 Hoofdstuk 2

23 c De journaalpost, aansluitend op vraag b, is: 068 Voorziening voor latente belastingverplichtingen d Aan 990 Vennootschapsbelasting d d 1 Op de vennootschappelijke balans per 31 december 2011 moet credit een passieve latentie worden opgenomen bij de post Voorziening latente belastingverplichtingen; voor een bedrag van d d = d De drie posten zijn per 31 december 2011 gewaardeerd op de vennootschappelijke balans voor d d d = d de fiscale balans voor d d d = Waarderingsverschil vennootschappelijk ten opzichte van fiscaal d Dit leidt tot een passieve latentie van 25% van d = d Hoofdstuk 2 15

24 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d /7 Verkoop machine PX17 d /7 Aankoop machine SF /12 Balans d d /1 d Afschrijving machines (vennootschappelijk) 1/7 Verkoop machine PX17 d /1 Balans d d d /12 Afschijving /12 Balans d d /1 Balans d d d d d ,5 x + 6 x = d d = d d d PX17: x 0,5 = 8 d d d RT14: = d d SF08: x 0,5 = d Hoofdstuk 3

25 b Machines (fiscaal) 1/1 Balans d /7 Verkoop machine PX17 d /7 Aankoop machine SF /12 Balans d d /1 d Afschrijving machines (fiscaal) 1/7 Verkoop machine PX17 d /1 Balans d d d /12 Afschijving /12 Balans d d /1 Balans d d d d d ,5 x + 6 x = d d = d d d PX17: x 0,5 = 10 d d d RT14: = d d SF08: x 0,5 = d c Aan de hand van de denkbeeldige fiscale rekeningen Machines en Afschrijving machines over 2010 berekenen we de fiscale boekwaarde van de drie machines voor de fiscale balans per 31 december 2010: d d = d debet. Hoofdstuk 3 17

26 303 Op de fiscale winst-en-verliesrekening 2010 noteert Stoopendaal BV een bedrag van d (zie blz 17 bij b). 304 a 1/2 Vennootschappelijke balans per 31 december 2009 Machines d Voorziening latente belastingen d Fiscale balans per 31 december 2009 Machines d Aanschafprijs machines: 2 x d = d Afschrijving machine 1: 3 x d = d Afschrijving machine 2: 2 x d = Boekwaarde d Aanschafprijs machines: 2 x d = d Afschrijving machine 1: 4 1,5 1,5 ( + + ) x (d d ) = d Afschrijving machine 2: 4 1,5 ( + ) x (d d ) = Boekwaarde d % van (d d ) = d Hoofdstuk 3

27 b Per 31 december 2009 berekenen we de fiscale boekwaarde van machine 1 volgens de gebruikelijke fiscale methode als volgt: Aanschafprijs machine 1 d d d Afschrijving x 3 = d Het bedrag dat we opnemen in de herinvesteringsreserve is dus d d = d c 1/2 Vennootschappelijke balans per 31 december 2009 Machine 2 Voorziening latente belastingen d d (2 x d ) = d Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 2009 Afschrijvingskosten machines Resultaat verkochte machine x x d = 10 d d (d x d ) = d Fiscale balans per 31 december 2009 Machine 2 Herinvesteringsreserve d ,5 d ( x d ) = d (onderdeel Ondernemingsvermogen) 10 Fiscale winst-en-verliesrekening 2009 Afschrijvingskosten machines Resultaat verkochte machine 1 d ,5 2 x x d = 10 d Overgeboekt naar herinvesteringsreserve % van (d d ) + 25% van d (herinvesteringsreserve) = d d = d Hoofdstuk 3 19

28 2 Opbrengst verkochte machine 1 d Boekwaarde machine 1 volgens fiscale balans per 31 december 2009 net vóór verkoop (zie uitwerking a2) d d = d Overgeboekt naar herinvesteringsreserve Als resultaat geboekt d d 1/2 Vennootschappelijke balans per 31 december 2010 Machines d Voorziening latente belastingen d Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 2010 Afschrijvingskosten machines 2 2 x x d = 10 d Fiscale balans per 31 december 2010 Machines d Afschrijvingskosten machines 1,5 10 x d d = d Overgeboekt van herinvesteringsreserve Fiscale winst-en-verliesrekening Aanschafprijs machines: 2 x d = d Afschrijving machine 2: 3 x d = d Afschrijving machine 3: 1 x d = Boekwaarde d Hoofdstuk 3

29 2 Aanschafprijs machines: 2 x d = d Afschrijving machine 2: 4 1,5 1,5 ( + + ) x d = d Afschrijving machine 3: 4 10 x (d d d ) = Boekwaarde d % van (d d ) = d a Saldo fiscale winstberekening Ondernemingsvermogen einde boekjaar d Terugbetalingen kapitaal - + Subtotaal d Ondernemingsvermogen begin boekjaar d Kapitaalstortingen: Opbrengst emissie bij aandeelhouders Subtotaal Vermogensverschil d Winstuitdelingen en niet-aftrekbare giften: Dividend (interimdividend 2010) d Overige niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare bedragen Saldo fiscale winstberekening d b 25% van d = d Hoofdstuk 3 21

30 c Saldo fiscale winstberekening Ondernemingsvermogen einde boekjaar d d = d Terugbetalingen kapitaal - + Subtotaal d Ondernemingsvermogen begin boekjaar d Kapitaalstortingen: Opbrengst emissie bij aandeelhouders Subtotaal Vermogensverschil d Winstuitdelingen en niet-aftrekbare giften: Dividend (interimdividend 2010) d Overige niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare bedragen Saldo fiscale winstberekening d a Gebouwen vennootschappelijk 1 januari 2010 d Herwaardering d Afschrijving d Gebouwen vennootschappelijk 31 december Aankoop d Gebouwen fiscaal 1 januari Afschrijving t/m 1 januari 2010 d Afschrijving ,0% van d = ,5% van d = d Fiscale balans 31 december 2010 d Hoofdstuk 3

31 b Saldo fiscale winstberekening Ondernemingsvermogen einde boekjaar d Terugbetalingen kapitaal - + Subtotaal d Ondernemingsvermogen begin boekjaar d Opbrengst aandelenemissie d nominaal + d agio = Subtotaal Vermogensverschil d Winstuitdelingen en niet-aftrekbare giften: Dividend d Overige niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare bedragen Saldo fiscale winstberekening (a) d c Dit komt doordat van de overige posten op het traject Saldo fiscale winstberekening Belastbaar bedrag (zie tekstboek blz. 78) in deze opgave geen sprake is. 307 a 1 Inventaris Vennootschappelijk 1 januari 2010 d Afschrijving d Vennootschappelijk 31 december Aankoop d Fiscaal 1 januari 2010 d Aankoop d Afschrijving 2010: 5/6 x d = Fiscaal 31 december 2010 (a) d Hoofdstuk 3 23

32 2 Overige schulden d d (tantièmes over 2010) = d (b). 3 Ondernemingsvermogen d (balanstelling) (d d d ) = d (c). b Saldo fiscale winstberekening Ondernemingsvermogen einde boekjaar d Terugbetalingen kapitaal - + Subtotaal d Ondernemingsvermogen begin boekjaar d Opbrengst aandelenemissie d (d d ) = Subtotaal Vermogensverschil d Winstuitdelingen en niet-aftrekbare giften: Dividend d Overige niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare bedragen Saldo fiscale winstberekening d Hoofdstuk 3

33 c Te betalen vennootschapsbelasting over 2010: 25% van d = d d Saldo fiscale winstberekening Ondernemingsvermogen einde boekjaar d d d Terugbetalingen kapitaal - + Subtotaal d Ondernemingsvermogen begin boekjaar d Opbrengst aandelenemissie d (d d ) = Subtotaal Vermogensverschil d Winstuitdelingen en niet-aftrekbare giften: Dividend d Overige niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting Niet-aftrekbare bedragen Saldo fiscale winstberekening d Hoofdstuk 3 25

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een NV en een BV wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d 220.000 1/7 Verkoop machine PX17 d 80.000 1/7 Aankoop machine SF08-160.000 31/12 Balans - 300.000 d

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Drs. H. Fuchs Prof. dr.

Nadere informatie

De winst-en-verliesrekening in de externe jaarrekening van de profitorganisatie

De winst-en-verliesrekening in de externe jaarrekening van de profitorganisatie 6 De winst-en-verliesrekening in de externe jaarrekening van de profitorganisatie 601 a Vier beginselen zijn: toerekeningsbeginsel. Vooruitbetaalde verzekeringspremies moeten als kosten drukken op de perioden

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

7 Afwijkende belastingdruk en fiscale belastinglast

7 Afwijkende belastingdruk en fiscale belastinglast 7.1 a Fiscale faciliteiten die een aftrek op de fiscale winst toestaan, zijn: 1 Vrijgestelde winstbestanddelen zoals kwijtscheldingswinst, winsten uit hoofde van geruisloze juridische fusie en afsplitsing

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Yvonne van de Voort

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

controlling Reader Boekhouden Fusie, Consolidatie en Fiscale jaarrekening B.65.3.1.7 3449 Noordhoff Uitgevers Boek-op-Maat

controlling Reader Boekhouden Fusie, Consolidatie en Fiscale jaarrekening B.65.3.1.7 3449 Noordhoff Uitgevers Boek-op-Maat B.65.3.1.7 3449 Controlling Reader Boekhouden geboekstaafd Accounting information deel systems 3 plus and opgaven controlling Fusie, Consolidatie en Fiscale jaarrekening Noordhoff Uitgevers Boek-op-Maat

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN Tweede druk Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële administratie Uitwerkingen Financiële administratie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

De verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening

De verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening 10 De verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening 1001 a 040 Installatie d 1.000.000 180 Te vorderen OB - 190.000 Aan 140 Crediteuren d 1.190.000 b Vennootschappelijke

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Opgaven Yvonne van de Voort, Derk-Jan Heslinga, Teye Marra.: Martin Hoogendoorn, Ronald Smittenberg 8 e druk Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Y.R.P. van de Voort Drs D.J.J. Heslinga

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Balans per 31-12-2011

Balans per 31-12-2011 Jaarrekeninglezen Balans per 31-12-2011 DEBET (LINKS) CREDIT (RECHTS) BEZITTINGEN EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN Wat hebben we? Hoe zijn we eraan gekomen? ACTIVA PASSIVA TOTAAL TOTAAL 2 1 Balans per

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

De interne verslaggeving

De interne verslaggeving 1 De interne verslaggeving 101 a Jaarrekening die informatie evat ter ondersteuning van esluitvormingsprocessen en ter ijsturing van de uitvoering innen de onderneming. c d e f g Het cijfermateriaal van

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening. Bijlagen. Inhoudsopgave. Pagina

Jaarrekening. Bijlagen. Inhoudsopgave. Pagina gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst-en-verliesrekening over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m Bedrijfsnaam: Van 1-1-2014 t/m 31-12-2014 Algemeen Balans per 31-12-2014 In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Nadere informatie

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen Voortgezette Studie Boekhouden 6.1 a 1 De post Belangen van derden in de geconsolideerde balans stelt voor het aandeel van derden in het eigen vermogen van de geconsolideerde onderneming. 2 Tussen het

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie