Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door."

Transcriptie

1 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door Isabel De Bruyne onder leiding van Prof. Dr. J. Christiaens

2 Clausule Ondergetekende Isabel De Bruyne bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de scriptie worden vermeld.

3 Woord vooraf Vermits mijn grootmoeder gemeenteontvanger en mijn grootvader OCMW-ontvanger zijn geweest, leek het mij zeer interessant om mijn scriptie te maken over deze lokale besturen. Aangezien ik uitermate geïnteresseerd ben in accountancy, was mijn keuze vlug gemaakt. Het leek mij een uitdaging om over de convergentiemogelijkheden tussen de Vlaamse OCMW s en gemeenten na te denken. Bij de aanvang van deze scriptie wil ik van de gelegenheid gebruik maken om enkele personen te bedanken die bijgedragen hebben tot de totstandkoming van deze scriptie. Eerst en vooral wil ik mijn promotor Prof. Dr. J. Christiaens bedanken voor zijn begeleiding, zijn inspirerende belangstelling en de raadgevingen die hij gaf in onze gesprekken. Ook wil ik assistent C. Vanhee bedanken voor zijn tips en nuttige informatie. Een bijzonder dankwoord gaat uit naar de personen die me in een gesprek de materie meer hebben verduidelijkt: Philip Lefever (gemeente- en OCMW-ontvanger van Zwalm), Rudi Hellebosch (coördinator NGOB-cel), Viviane Peynsaert (gemeenteontvanger Wichelen), Gust Wouters (gemeenteontvanger Berlare) en Jef Vermaere (OCMW-ontvanger Gent). Tenslotte wil ik ook mijn ouders, zus en vriend bedanken voor hun morele steun in de moeilijke momenten. Isabel De Bruyne Mei 2002 I

4 Inhoudsopgave INLEIDING...1 HOOFDSTUK 1: DE HERVORMING IN DE VLAAMSE GEMEENTEBOEKHOUDING DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING Inleiding Doelstellingen BASISPRINCIPES VAN DE NIEUWE GEMEENTEBOEKHOUDING Budgettaire boekhouding Inleiding De begroting Het belang van de budgettaire boekhouding Wijzigingen in de budgettaire boekhouding door de hervorming De algemene boekhouding Koppeling van budgettaire en algemene boekhouding De jaarrekening Nieuwe mogelijkheden ten gevolge van de invoering van de NGB Herwaardering ambt ontvanger De financiële dienst: één dienst Beheersmatig Mogelijkheden tot performantiemeting van het beleid van de gemeente Algemene problemen bij het invoeren van de NGB Gebrek aan kennis en motivatie Moeilijkheden met de softwareprogramma s Problemen in verband met reglementeringen en opgelegde procedures Interne en externe audit TECHNISCHE PROBLEMEN BIJ DE HERVORMING Waarderingsproblematiek Het opmaken van een inventaris als basis voor de beginbalans De waardebepaling Problematiek van de voorzieningen: Voorzieningen voor risico s en kosten Gebruik van overlopende rekeningen en wachtrekeningen Zuivere overlopende rekeningen...25 a) Het begrip overlopende rekeningen...25 b) Aanpak in de gemeenten Wachtrekeningen Materiële vaste activa Community assets Onroerend patrimonium...29 a) Het wegennet...30 b) Gebouwen en hun gronden Roerend patrimonium: kunstpatrimonium Andere materiële vaste activa: vaste activa in uitvoering Toegestane investeringssubsidies...33 II

5 Verkregen investeringssubsidies, giften en legaten Voorraden Schulden: leningen Reserves DISCUSSIE OVER EEN ANALYTISCHE BOEKHOUDING IN DE GEMEENTEN...37 HOOFDSTUK 2: DE HERVORMING IN DE VLAAMSE OCMW S DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING Inleiding Doelstellingen BASISPRINCIPES VAN DE NIEUWE BOEKHOUDING IN DE VLAAMSE OCMW S EN DE MANAGEMENTPRINCIPES Het meerjarenplan en het budget De nieuwe Vlaamse OCMW-boekhouding Wijzigingen ten opzichte van de vroegere boekhouding De jaarrekening De analytische boekhouding Nieuwe mogelijkheden: administratieve en organisatorische wijzigingen Het budgethouderschap Het administratief handboek De Budgetcommissie De financiële dienst: één dienst Outputgerichtheid Algemene problemen bij het invoeren van de nieuwe OCMW-boekhouding Gebrek aan kennis Moeilijkheden met softwareprogramma s Problemen in verband met de reglementering Interne en externe audit TECHNISCHE PROBLEMEN BIJ DE HERVORMING Waarderingsproblematiek Het opmaken van een inventaris als basis voor de beginbalans De waardebepaling Voorzieningen voor risico s en kosten Gebruik van overlopende rekeningen en wachtrekeningen Zuivere overlopende rekeningen Wachtrekeningen Materiële vaste activa Investeringssubsidies en schenkingen met / zonder specifiek doel Voorraden Schulden: leningen Vorderingen: gemeentelijke bijdrage...58 III

6 HOOFDSTUK 3: DE VERGELIJKING TUSSEN DE GEMEENTEN EN DE OCMW S DOELSTELLINGEN BASISPRINCIPES VAN DE BOEKHOUDING De budgettaire boekhouding De algemene boekhouding MIDDELEN VOOR EEN FINANCIEEL MANAGEMENT Inputgerichtheid versus outputgerichtheid Het budgethouderschap Het meerjarenplan Audit Dienstjaargebonden Overzicht WAARDERINGSPROBLEMATIEK EN VERGELIJKING RUBRIEKEN VAN DE BALANS Waarderingsproblematiek Algemene vergelijking van de rubrieken van de balans Voorzieningen voor risico s en kosten Overlopende rekeningen Materiële vaste activa Subsidies Voorraden Betalingen in uitvoering Schulden: leningen Reserves Overzicht VERGELIJKING MET ANDERE HERVORMINGEN IN BELGIË: DE PROVINCIEBOEKHOUDING INTERNATIONAAL PERSPECTIEF International Public Sector Accounting Standards Voorraden Property plant and equipment Investment property Internationaal harmonisatieproces in de ondernemingen...81 HOOFDSTUK 4: ONDERZOEK NAAR DE CONVERGENTIE-MOGELIJKHEDEN INLEIDING WAAROM STREVEN NAAR CONVERGENTIE? Verschilpunten tussen de gemeente en de OCMW s De gemeente is vragende partij Convergentie in de doelstellingen, maar divergentie in het boekhoudsysteem Nood aan samenwerking HOE KOMEN TOT CONVERGENTIE? Onderzoek Jan Umans in verband met convergentiemogelijkheden Discussie omtrent invoeren NOB in de gemeenten Beleidsinstrumenten overnemen uit het NOB Het budgethouderschap Audit...92 IV

7 Analytische boekhouding en financiële boekhouding per activiteitencentrum Het enveloppesysteem Het administratief handboek Het meerjarenplan De budgetcommissie PROBLEMEN BIJ EEN CONVERGENTIE Waarderingsproblematiek Gebrek aan een conceptueel framework Cultuurverschillen tussen OCMW s en gemeenten Mentaliteit in de OCMW s en de gemeenten Opstellen schema balans en resultatenrekening BESLUIT...99 ALGEMEEN BESLUIT V

8 Lijst van gebruikte afkortingen ABEX-index: index van de bouwsector AC: activiteitencentrum ARGC : koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (BS 3 oktober 1990) BS : Belgisch Staatsblad CICA: Canadian Institute of Chartered Accountants CIGAR: Comparative international accounting research FIFO : first in first out GASB : Governmental Accounting Standard Board IAS: International Accounting Standards IASC: International Accounting Standards Committee IBR: Instituut der Bedrijfsrevisoren IFAC-PSC: International Federation of Accountants Public sector Committee K.B. : Koninklijk Besluit M.B. : Ministerieel Besluit MVA: Materiële vaste activa NGB : Nieuwe Gemeenteboekhouding NIVRA : Nederlands Instituut van Registeraccountants NGOB-cel Cel van de nieuwe gemeente en OCMW-boekhouding NOB : Nieuwe OCMW-boekhouding Nieuw OCMW-beleid NPM : New Public Management OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn O.W. Organieke wet van 8 juli 1976 U.S.G.A.A.P.: United States Generally Accepted Accounting Principles VI

9 Lijst van tabellen Tabel 1.1. : Ontvangstencyclus...10 Tabel 1.2. : Uitgavencyclus...11 Tabel 3.1. : Algemene vergelijking tussen gemeenten en OCMW s...66 Tabel 3.2. : Algemene vergelijking van de rubrieken van het actief...69 Tabel 3.3. : Algemene vergelijking van de rubrieken van het passief...70 Tabel 3.4. : Vergelijking tussen gemeenten en OCMW s wat betreft de waardering en de rubrieken van de balans...75 VII

10 Inleiding Zoals in vele landen vinden er momenteel in België hervormingen plaats van de boekhouding in de non-profit en public sector (b.v. ziekenhuizen, gemeenten, Vlaamse universiteiten, Vlaamse OCMW s, ). Het is dan ook interessant om deze hervormingen eens nader te bekijken. Meer bepaald zal in deze paper gekeken worden naar de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW s) om uiteindelijk de convergentiemogelijkheden tussen de gemeenten en de OCMW s te onderzoeken. De hervormingen gaan hoofdzakelijk over een omschakeling van de traditionele camerialistische boekhouding (cash accounting) naar een vermogensboekhouding (accrual accounting). De hervormingen zijn niet louter van een technisch boekhoudkundige aard, maar eveneens worden administratieve en organisatorische vernieuwingen ingevoerd om tot een bedrijfsmatige beleidsvoering te komen. Aan de basis van deze hervormingen ligt het streven naar new public management (NPM), het verbeteren van de transparantie en duidelijkheid van financiële informatie voor het publiek en het ontwikkelen van een beheerinstrument om het beleid te ondersteunen. De buitenlandse literatuur hieromtrent is schaars en daarom wordt er in deze scriptie weinig gebruik van gemaakt. De schaarsheid van de buitenlandse literatuur kan o.a. verklaard worden door het feit dat België het enige land is met OCMW s. Deze paper geeft het theoretisch concept weer van de hervorming in de boekhouding. Er wordt geen praktijkstudie gemaakt vermits de theorie nog heel wat gebreken vertoont en er eerst nood is aan een verfijning van de boekhoudingen. Bovendien is de nieuwe OCMW-boekhouding nog niet overal toegepast. Naast deze hervormingen wordt de mogelijkheid besproken om te komen tot een convergentie tussen het systeem van de Vlaamse OCMW s en gemeenten. Dit is een zeer actueel onderwerp. Door de regionalisering van de gemeentewet wordt een nieuw gemeentedecreet ontworpen en wordt een convergentie mogelijk. Bovendien is een werkgroep opgericht voor het onderzoeken van de convergentie en het opstellen van schema s voor balans en resultatenrekening voor beide lokale besturen. Hoofdstuk 1 gaat over de hervormingen in de gemeenteboekhouding. Op 1 januari 1995 werd de nieuwe gemeenteboekhouding ingevoerd. De nieuwe boekhouding was het resultaat van een lange voorbereiding die reeds in de jaren zeventig was gestart. De oude budgettaire 1

11 boekhouding werd behouden, maar ze werd uitgebreid met een algemene boekhouding. Deze twee boekhoudingen worden verbonden door een economische code. We zullen zien dat deze automatische koppeling toch voor enkele problemen zorgt. In de gemeenten is nog steeds geen analytische boekhouding ingevoerd. Hoofdstuk 2 gaat over de nieuwe OCMW-boekhouding. De Waalse OCMW s volgen het boekhoudingsconcept van de gemeenten, maar in de 308 OCMW s in Vlaanderen komt er een radicale hervorming. De oude boekhouding verdwijnt en er komt een nieuwe boekhouding. Hier wordt wel een analytische boekhouding gevoerd. In de Vlaamse OCMW s is niet alleen een boekhoudhervorming aan de gang, maar gaan de hervormers veel verder. Er komt een nieuw type van beleidsvoering en beleidsuitvoering en nieuwe beleidsinstrumenten worden geïntroduceerd (budgethouderschap, administratief handboek, audit, enz.). De algemene invoering van de NOB is gepland voor 1 januari In de eerste 2 hoofdstukken wordt ingegaan op de doelstellingen van de hervorming, de boekhoudtechnische aspecten, de nieuwe mogelijkheden en de problemen die zullen opduiken tijdens en na de hervormingen. Eerst zullen de algemene problemen besproken worden en daarna komen de technische problemen aan bod. De technische problemen hebben betrekking op de waardering en de verschillende rubrieken van de balans. In hoofdstuk 3 wordt een vergelijking gemaakt tussen de 2 boekhoudhervormingen. Deze vergelijking heeft voornamelijk betrekking op de beleidsinstrumenten en de rubrieken van de balans. Dit hoofdstuk wordt afgesloten door kort te verwijzen naar de hervormingen in andere landen en te kijken wat gezegd wordt in de internationale standaarden met betrekking tot de boekhoudregels in de publieke sector. Meer bepaald worden de IPSAS normen besproken. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op het onderzoek naar de convergentiemogelijkheden tussen het systeem in de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse OCMW s. Allereerst wordt de noodzaak aan een convergentie uiteengezet en vervolgens wordt besproken hoe we deze convergentie het best kunnen realiseren met de verschillende knelpunten die hierbij kunnen optreden. 2

12 Hoofdstuk 1: de hervorming in de Vlaamse gemeenteboekhouding In dit hoofdstuk gaan we de hervormingen in de gemeenteboekhouding nader bekijken. Meer concreet wordt ingegaan op de doelstellingen van de hervorming, de nieuwe boekhouding, de mogelijkheden en de problemen die door de hervormingen ontstaan. Hieruit zal blijken dat nog aanpassingen en verfijningen nodig zijn vooraleer de nieuwe gemeenteboekhouding goed zal functioneren Doelstellingen van de hervorming Inleiding In de jaren 80 was de financiële toestand in de meeste gemeenten niet zo rooskleurig. In die tijd was de boekhouding van de gemeente beperkt tot het opnemen van de ontvangsten en de uitgaven in de thesaurierekeningen. Er bestond geen wettelijke regeling met betrekking tot de uitgaven die opgenomen moesten worden en zo kon de opname erg verschillen tussen de gemeenten. Gemeenten die minder uitgaven opnamen gaven dan ook de indruk rijker te zijn. Vele gemeenten waren er zich van bewust dat veranderingen noodzakelijk waren en dat de budgettaire boekhouding niet meer voldeed (geen informatie over het beheer, geen opname activa en passiva, enz.). Dit alles gaf aanleiding tot de hervormingen die in 1990 vaste vorm aannamen via het Koninklijk Besluit van 2 augustus houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit (voortaan ARGC ). Naast de budgettaire boekhouding waren de gemeenten vanaf 1995 ook verplicht een algemene boekhouding te voeren. Niet alleen de rekeningen werden herzien, maar ook werden de werkmethodes en handelswijzen aangepast. De informatica speelde een heel belangrijke rol voor de koppeling van de algemene boekhouding aan de budgettaire boekhouding. Vroeger was de gemeentelijke organisatie, waaronder de boekhouding uitsluitend een federale materie. Sinds kort maakt 3

13 men werk van de regionalisering van de gemeentewet, maar tijdens de hervorming was de Vlaamse Gemeenschap dus enkel verantwoordelijk voor de toepassingsproblemen en dit via het administratief toezicht (Bernrath W., 1993, blz. 22) Doelstellingen De nieuwe gemeenteboekhouding is geen doel op zich. Naast de duidelijkheid die ze omtrent de gemeentefinanciën verschaft (via de balans en de resultatenrekening), moet ze ook als beheerinstrument beschouwd worden, dat duidelijkheid schept in het goede en slechte beheer van de gemeente (Blavier J., 1997, blz. 150). Het patrimonium zal kunnen gewaardeerd worden en afschrijvingen en herwaarderingen kunnen worden geregistreerd. Enerzijds is het doel van de hervorming van de gemeenteboekhouding, zoals in andere landen: financieel-economische informatie verschaffen aan de gebruikers en alle belanghebbenden. Dit op een complete, objectieve en transparante manier door het ter beschikking stellen van financiële informatie over de activa en de passiva (verslag aan de Koning inzake het KB van 2 augustus 1990). Van deze doelstelling is echter niet veel terecht gekomen. Anderzijds kunnen we de hervormingen zien in het kader van het streven naar New Public Management (NPM). De gemeenten willen voldoen aan de doelstellingen van het NPM: doelgerichtheid, responsabilisering en resultaatgerichtheid (Vandael W., 1999, blz. 23). Dit kan verwezenlijkt worden door de introductie van managementtechnieken uit de ondernemingen Basisprincipes van de nieuwe gemeenteboekhouding Budgettaire boekhouding Inleiding De hoofdlijnen van de vroegere budgettaire boekhouding blijven bestaan, vermits deze boekhouding toch een belangrijke bijdrage levert zoals de mogelijkheid tot de controle van de financiële stromen. De budgettaire boekhouding heeft wel enkele technische veranderingen 4

14 ondergaan (b.v. het gebruik van economische codes) omwille van de technische koppeling met de nieuw toegevoegde algemene boekhouding (Baeyens D. & Verheyden E., 1997, blz.6). De budgettaire boekhouding is een uitgaven-ontvangsten boekhouding. Ze registreert op welke wijze de begroting dag na dag wordt uitgevoerd en volgt dus de principes van de begroting. Zo gebeuren de boekingen op basis van het begrotingsartikel, met de functioneeleconomische code die als artikelnummer fungeert (Leroy J., 2000a, blz.52). De functionele code toont met welk onderdeel de ontvangst of uitgave te maken heeft en de economische code geeft de soort ontvangst of uitgave weer De begroting De begroting is een document met alle voorziene ontvangsten en uitgaven die zich in de loop van een financieel dienstjaar, dat een aanvang neemt op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar, voordoen. Geldverrichtingen voor rekeningen van derden of die slechts de thesaurie treffen worden niet in rekening genomen. De begroting is dus een raming van alle ontvangsten en uitgaven. Dit in tegenstelling tot de jaarrekening die exact weergeeft wat het vorige jaar op financieel vlak is gebeurd. De begrotingsprincipes (Leroy J., 2000a, blz.10-12) zijn: Annaliteit. De begroting is een jaarlijks document. Evenwicht. De uitgaven en de ontvangsten moeten aan elkaar gelijk zijn. Hiervoor moet rekening gehouden worden met het saldo van vorige jaren. Universaliteit. In de begroting moeten alle ontvangsten en uitgaven voorkomen en mogen ze niet onderling gecompenseerd worden. Eenheid. Alle ontvangsten en uitgaven moeten vermeld staan in één document, namelijk de begroting. Dit principe is in de praktijk niet altijd gerealiseerd. <een bekend voorbeeld is het oprichten van aparte vzw s voor b.v. culturele activiteiten. De subsidies aan deze vzw s worden opgenomen in de gemeentebegroting, terwijl de vzw s ook nog een eigen begroting hebben. Specialiteit. Alle uitgaven en ontvangsten moeten op een specifiek begrotingsartikel worden ingeschreven. Een begrotingskrediet mag niet aangewend worden voor een andere uitgave, dan waar het initieel voor vastgelegd werd. Hiervoor zijn begrotingswijzigingen nodig. Openbaarheid. De begroting is een openbaar document, dat iedereen kan inkijken. 5

15 Eén van de verplichte bijlagen bij de begroting is het meerjarig financieel beleidsplan. Dit plan bevat gegevens over de ontvangsten en uitgaven voor enkele jaren na het begrotingsjaar. Het loopt over de resterend bestuursperiode doch heeft tenminste betrekking op 3 jaar. De begroting wordt sinds de NGB enkel opgesplitst in de gewone en de buitengewone dienst (art. 5 ARGC). De wetgever 1 heeft van deze begrippen een uitgebreide definitie gegeven. Summier kan gesteld worden dat van de gewone dienst gesproken wordt voor dagelijkse ontvangsten en uitgaven (b.v. uitbetaling personeel, toegangsgeld musea, enz.) inclusief de periodieke aflossing van leningen en dat de buitengewone dienst gebruikt wordt voor investeringen en grotere projecten. Het verschil tussen deze gewone en buitengewone dienst blijkt uit een aantal feiten (Leroy J., 2000a, blz.37-39). (1) De uitgaven uit de gewone dienst verschijnen als kosten in de algemene boekhouding. Ze worden opgenomen in het resultaat van het boekjaar. De uitgaven van de buitengewone dienst komen, zeker als het investeringen betreft, op de balans terecht. (2) De gewone uitgaven moeten gefinancierd worden door gewone ontvangsten, terwijl buitengewone uitgaven kunnen gefinancierd worden door leningen. (3) Kredietverschuivingen zonder begrotingswijzigingen zijn enkel mogelijk in de verplichte uitgaven van de gewone dienst. (4) In de gewone dienst kunnen alle ontvangsten gebruikt worden voor alle uitgaven. Terwijl in de buitengewone dienst een bepaalde financieringswijze moet gebruikt worden voor een bepaalde uitgave Het belang van de budgettaire boekhouding De boekhouding is na het opstellen van de begroting de tweede stap in de financiële cyclus. Ze zorgt voor een correcte registratie van wat zich in een begrotingsjaar heeft voorgedaan. Voor de invoering van de nieuwe gemeenteboekhouding werd er 50 jaar enkel een budgettaire boekhouding gevoerd. De boekhouders houden tijdens het begrotingsjaar het verloop van de ontvangsten en uitgaven artikelsgewijs bij aan de hand van de functioneel-economische indeling. De ontvangstencyclus en de uitgavencyclus worden in paragraaf 2.3. schematisch 1 Volgens de wetgever bevat de gewone dienst alle ontvangsten en uitgaven die tenminste éénmaal per financieel dienstjaar voorkomen en die de gemeenten regelmatige inkomsten en een regelmatige werking waarborgen, met inbegrip van de periodieke aflossing van de schuld (Art.1, 1 ARGC). De buitengewone dienst omvat alle ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks en op een duurzame wijze invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van de gemeente, uitgezonderd de normale overheidswerken. De term omvat eveneens de voor hetzelfde doel toegestane toelagen en leningen, de deelnemingen en beleggingen op meer dan één jaar, alsmede de vervroegde terugbetaling van de schuld (Art. 1,2 ARGC). 6

16 voorgesteld. Dit gebeurt door te kijken welke boekingen moeten worden uitgevoerd in de budgettaire boekhouding en welke boekingen in de algemene boekhouding. Enkele punten kunnen aangehaald worden die het belang van de budgettaire boekhouding onderstrepen (De Neve D., 1994, blz.4). Uit de budgettaire boekhouding kan de manier van budgetteren (goed of slecht) afgeleid worden. Op het einde van het dienstjaar wordt de gemeenterekening opgemaakt aan de hand van de werkelijke ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Deze worden vergeleken met de vooruitzichten opgesteld in de begroting. Een ander voordeel is dat perfect kan opgevolgd worden of alle stappen in de uitgavencyclus of ontvangstencyclus regelmatig en wettelijk verlopen, zodat bijvoorbeeld opgemerkt wordt wanneer geld ten onrechte verdwijnt en wanneer uitgavenkredieten overschreden worden. De vastlegging van een uitgave wordt gedaan op basis van een bestelbon of toewijzing van een opdracht. Dit gaat gepaard met een registratie in de budgettaire boekhouding en het voorbehouden van een begrotingskrediet voor die specifieke uitgave. Er wordt gesproken van een vastleggingsboekhouding (infra blz.64). Een probleem bij een vastleggingsboekhouding is dat geen kredieten worden gereserveerd, wanneer goederen worden besteld zonder een bestelbon op te maken. Na de vastlegging van de uitgave wordt de uitgave aangerekend in de budgettaire boekhouding. Die aanrekening is het gevolg van een administratieve beslissing: de goedkeuring van de factuur. Het economisch gebeuren van de kost en de opbrengst wordt hier buiten beschouwing gelaten (Christiaens J., 1998a, blz.17). Het begrotingskrediet wordt nu ook effectief gebruikt. De aanrekening is de laatste registratiefase in de budgettaire boekhouding. De betaling wordt geregistreerd in de algemene boekhouding. De registratie van de ontvangsten in de budgettaire boekhouding gebeurt door het registreren van een vastgesteld recht. Wanneer blijkt dat de ontvangsten niet zullen doorgaan zal het voorlopig vastgesteld recht geschrapt worden en een onwaarde 2 geboekt worden. Tenslotte kunnen de gemeenteraadsleden door het uitvoeren van een budgettaire boekhouding perfect weten of de gemeente beschikt over voldoende kasmiddelen. Normand E. (1988, blz. 40) wijst er bovendien op dat de begroting al uitgesplitst is in functies en in economische onderverdelingen, wat de overgang naar een algemene boekhouding kan vereenvoudigen. 2 Onwaarden komen voor wanneer bijvoorbeeld een subsidie niet doorgaat of de belastingplichtige zijn schulden niet nakomt. 7

17 Wijzigingen in de budgettaire boekhouding door de hervorming De grote principes van de budgettaire boekhouding bleven behouden, maar toch waren er enkele wijzigingen noodzakelijk. Deze wijzigingen worden hier summier behandeld. 1. De functionele code blijft behouden, maar de economische code zal aangepast worden om de verbinding te kunnen maken met de klasse 6 en 7 van de algemene boekhouding. 2. In de budgettaire boekhouding was er vroeger een administratieve periode ingebouwd van 1 januari tot 31 maart, in welke nog betalingen en inningen konden gebeuren met betrekking tot het verlopen dienstjaar. Dit zal door de NGB niet meer het geval zijn, want het dienstjaar wordt definitief afgesloten op 31 december. Een gevolg hiervan is dat er meer kredieten zullen overgeheveld worden van het ene dienstjaar naar het andere (De Neve D., 1994, blz.7). Deze kredietoverdrachten kunnen vermeden worden door het vermijden van vastleggingen ( bestellingen ) op uitgavenkredieten van het huidige dienstjaar, terwijl de leveringen of de diensten slechts in het volgende jaar zullen gebeuren (Nuttynck D., 1996b, blz.3). 3. Er gebeurt geen registratie meer van de kasstromen zelf (inning en betaling), maar van alle verrichtingen die tot een kasstroom zullen leiden (Leroy J., 1997c, blz.13). De aanrekeningsfase wordt toegevoegd in de uitgavencyclus. Dit is het moment waarop de budgettaire boekhouding de algemene boekhouding in werking zet. 4. Wetende dat vroeger het inschrijven van het rekeningresultaat in de begroting via een begrotingswijziging verboden was, is het nu een verplichting geworden. Uit artikel 9 van het ARGC blijkt immers dat van zodra de begrotingsrekening van het voorgaande dienstjaar is afgesloten het vermoedelijke resultaat van het voorgaande jaar aan de hand van een begrotingswijziging vervangen wordt door het werkelijk resultaat van de afgesloten begrotingsrekening. De techniek van de koptabel wijzigt grondig en zal vervangen worden door een overzichtstabel, die zowel voor de gewone als de buitengewone dienst opgemaakt wordt. 5. Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat de dienst voor orde opgegeven wordt en de erop voorkomende posten balansrekeningen worden. In de budgettaire boekhouding worden enkel nog verrichtingen van de gewone en de buitengewone dienst geregistreerd. 8

18 De algemene boekhouding Het invoeren van een algemene boekhouding was noodzakelijk om tegemoet te komen aan de tekortkomingen van het voeren van alleen een budgettaire boekhouding (Normand E., 1988, blz.40). Enkele van de tekortkomingen worden hier opgesomd: (1) geen informatie over de actuele waarde van de goederen, (2) geen mogelijkheid om langlopende vooruitzichten te maken (3) geen overzicht van de rijkdom van de gemeente en (4) geen inzicht in de evolutie van de waarde van het patrimonium. Een wagen die gekocht werd, was in het aankoopjaar terug te vinden in de budgettaire boekhouding via de vastlegging en de aanrekening. Het feit dat de wagen gedurende de volgende jaren nog gebruikt wordt, blijkt niet uit de budgettaire boekhouding. Hier worden immers geen afschrijvingen en herwaarderingen geboekt. Een vermogensaangroei of -verlies kon dus niet opgevolgd worden (Leroy J., 2000a, blz.56). In de algemene boekhouding wordt de patrimoniale toestand weergegeven via de balans en de algemene rendabiliteit zal bepaald worden door de resultatenrekening. In de algemene boekhouding wordt rekening gehouden met het feit dat een goed een levensduur kan hebben van meer dan één jaar. Bij de aankoop zal de kost niet volledig op het resultaat van het boekjaar wegen. Dit gebeurt geleidelijk aan via afschrijvingen. Door de invoering van een algemene boekhouding wordt er een dubbele boekhouding gevoerd in de gemeenten. Typische begrippen uit de algemene boekhouding zijn kosten, opbrengsten, activa en passiva. Het is belangrijk op te merken dat kosten niet noodzakelijk gepaard gaan met een uitgave. Vandaar dat niet elke boeking in de algemenen boekhouding overeenkomt met een boeking in de budgettaire boekhouding. In de algemene boekhouding wordt gebruik gemaakt van een algemeen rekeningstelsel Koppeling van budgettaire en algemene boekhouding Op 1 januari 1995 werd voor alle gemeenten aan de toen traditionele budgettaire boekhouding een algemene boekhouding toegevoegd. De gemeenten gaan een vermogensboekhouding voeren, zoals deze al lang geldt in de privé-ondernemingen. Er zijn wel enkele afwijkingen ten opzichte van de vennootschapsboekhouding. In de gemeenten worden bijvoorbeeld geen winsten opgenomen en zijn er geen belastingen. 9

19 Sinds 1995 moet uitgezonderd voor alle niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten (afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen en voorraadwijzigingen) de journaalpost in de algemene boeking vergezeld zijn met een boeking in de budgettaire boekhouding. Op het moment van de aanrekening van een uitgave of de vaststelling van een recht in de budgettaire boekhouding wordt automatisch de koppeling naar de algemene boekhouding gemaakt. (De Neve D., 1994, blz.4). In de algemene boekhouding wordt enerzijds de kost (of investering) en de schuld of anderzijds de opbrengst en de vordering geregistreerd. De sturing gebeurt dus vanuit de budgettaire boekhouding, althans voor die elementen die tot kasstromen leiden. Hierbij moet er voor gezorgd worden dat budgetten aangelegd worden. De binding tussen de 2 boekhoudingen gebeurt aan de hand van de economische codes. Op het einde van het dienstjaar zou het boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst en het courant resultaat van de algemene boekhouding, na enkele correcties aan elkaar gelijk moeten zijn (Eindejaarsverrichtingen, ). Vervolgens zullen de verschillende stappen van de ontvangsten- en de uitgavencyclus weergegeven worden. Via een kruisje wordt aangeduid in welke boekhouding een registratie moet gebeuren voor de betreffende fase. Tabel 1.1. : Ontvangstencyclus (Leroy J., 2000a, blz ; ARGC art ) Budgettaire boekhouding Algemene boekhouding 1) Begrotingskrediet X (onder begrotingsartikel een krediet inschrijven) 2) Voorlopig recht X 3) Definitief invorderingsrecht X X (4 7 opbrengsten) 4) Inning bedragen X 5) Onverhaalbare post of oninvorderbare ontvangst X ( boeken onwaarde) (5 4 vorderingen) X ( 7 4 vorderingen) 10

20 Tabel 1.2. : Uitgavencyclus (Leroy J. 2000a, blz ; ARGC art ) Budgettaire boekhouding Algemene boekhouding 1) Aanwezigheid begrotingskrediet 2) Voorlopige vaststelling van een uitgave 3) Definitieve vaststelling o.b.v. bestelling 4) Levering goederen X X X 5) Inkomende facturen X (voorlopige boeking via wachtrekening) 6) Goedkeuring van factuur door ontvanger X (aanrekening) X (1. tegenboeking voorlopige registratie schulden) 7) Betaalbaarstelling door College van Burgemeester en Schepenen 8) Betalingsopdracht gegeven door ontvanger X (wegboeken schuld 4 58 betalingen in uitvoering) 9) Ontvangen rekeninguittreksel X (58 betalingen in 55 bank) 11

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016. VastgoedCert

Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016. VastgoedCert Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016 VastgoedCert Inhoudsopgave 1. INTERNATIONALE KADER... 4 1.1 Internationale waarderingsrichtlijnen... 4 1.1.1 IVS... 4 1.1.2 EVS... 5

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie