Boekhouding van grote vzw s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouding van grote vzw s"

Transcriptie

1 Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, EUR gewone ontvangsten en EUR balanstotaal. Een grote vereniging moet een boekhouding voeren die in de meeste punten overeenstemt met de boekhouding van de ondernemingen, wat betekent dat ze een volledige boekhouding moet houden. De Boekhoudwet van 17 juli 1975 en haar uitvoeringsbesluiten alsook het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, zijn van toepassing op de grote verenigingen door het Koninklijk besluit van 19 december 2003 (B.S. 30 december 2003) met betrekking tot de boekhouding van grote verenigingen. Daar de grote lijnen van de boekhoudbepalingen en waarderingsregels overgenomen zijn van deze die van toepassing zijn voor de ondernemingen, zal daarop niet in detail worden ingegaan. Wel geven we een korte opsomming. Er zal eerder aandacht besteed worden aan de beschrijving van een aantal specifieke bepalingen en rubrieken eigen aan de boekhouding van grote verenigingen. De verenigingen die reeds door een bijzondere reglementering of wet onderworpen zijn aan boekhoudkundige verplichtingen (bijvoorbeeld ziekenhuizen, sociale secretariaten) moeten de algemene boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan de grote verenigingen niet volgen, voor zover hun eigen reglement of wetgeving minstens gelijkwaardig is. Over die gelijkwaardigheid oordeelt het bestuursorgaan en is er recent een ontwerpaanbeveling verschenen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Deze zal later worden besproken. Hoofdstuk 1 Het voeren van de boekhouding 1. Algemene begrippen De grote vereniging moet een boekhouding voeren, aangepast aan haar aard en aan de omvang van haar bedrijf en neemt de bijzondere wetsvoorschriften betreffende de vereniging in acht. Dit noemt men het relevantieprincipe. Krachtens het volledigheidsprincipe omvat de boekhouding alle verrichtingen, bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook. Indien de vereniging onderscheiden bedrijven in economische zin uitoefent, wordt voor elk van die bedrijven een afzonderlijk systeem van rekeningen aangelegd. Dit kan verwezenlijkt worden door het voeren van een analytische boekhouding. Het geval zal zich bijvoorbeeld voordoen bij een NGO die activiteiten uitoefent in ontwikkelingshulp, in urgentiehulp en in huisvesting van vluchtelingen. De vereniging past ook het principe van de voorzichtigheid toe om geen toestand voor te stellen die gunstiger is dan hij in feite is. Dit mag echter niet leiden tot misbruik met het oog de omvangcriteria te beïnvloeden. 2. Boeken en rekeningen Volledige of dubbele boekhouding veronderstelt het gebruik van een stelsel boeken en rekeningen, waaruit I N H O U D Boekhouding van grote vzw s 1 Uitzonderlijke kosten 4 Omzettingen in het vennootschapsrecht 7 P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli P A C I O L I N R B I B F - I P C F N O V E M B E R

2 de bewijskracht van de boekhouding moet blijken. De boekhouding mag ofwel op papier worden gehouden ofwel elektronisch door computerprogramma s. 3. Bewaarplicht De boeken moeten gedurende tien jaar bewaard worden, te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar dat volgt op hun afsluiting. De gebruikte drager (papier, cd-rom of andere) moet zowel de onuitwisbaarheid als de toegankelijkheid van de gegevens garanderen gedurende de wettelijke bewaringstermijn. Voor een elektronisch gehouden boekhouding houdt dit in dat de verenigingen niet alleen de bestanden met boeken, maar ook de programma s en systemen waarmee deze bestanden kunnen gelezen worden, gedurende de wettelijke bewaringstermijn moeten bijhouden. 4. Verantwoordingsstukken Iedere verrichting die in de boekhouding wordt opgenomen is ondersteund door een verantwoordingsstuk (intern of extern). Hieruit vloeit logisch voort dat ieder stuk moet worden geboekt. 5. Niet-compensatie Compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen rechten en verplichtingen en tussen kosten en opbrengsten is verboden, behalve in de gevallen voorzien door de reglementering. Zo moeten afschrijvingen en waardeverminderingen in de jaarrekening van de overeenstemmende activa worden afgetrokken. Anderzijds mogen betaalde sociale bijdragen niet gecompenseerd worden met de daarop ontvangen verminderingen. Hoofdstuk 2 Algemene waarderingsregels 1. Individuele waardering Ieder object moet individueel worden gewaardeerd en in geld uitgedrukt. Op die manier komt men tot een getrouw beeld in de boekhouding die later in de jaarrekening zal blijken. 2. Aanschaffingswaarde als algemene regel Het basiswaarderingsstelsel is dat van de aanschaffingswaarde of historische waarde. Deze wordt vastgesteld door de aanschaffingsprijs of de vervaardigingprijs. Op deze aanschaffingswaarde worden correcties aangebracht : bepaalde vaste activa kunnen in de door het KB/W. Venn. voorziene omstandigheden geherwaardeerd worden wanneer deze activa een duurzame meerwaarde vertonen ten overstaan van de boekwaarde; afschrijvingen worden toegepast op de vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is. Zo worden de kosten van deze vaste activa gespreid over de waarschijnlijke gebruiksduur. Elke vereniging bepaalt de regels voor de vorming en de aanpassing van afschrijvingen. Het is voor de verenigingen niet mogelijk een versneld afschrijvingsplan toe te passen, overeenkomstig de fiscale bepalingen die gelden voor de ondernemingen; waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen op niet-afschrijfbare actiefbestanddelen (b.v. terreinen, voorraden, vorderingen, enz.). Hoofdstuk 3 Overzicht van de specifieke balansrubrieken In dit hoofdstuk worden de waarderingsregels en de toe te passen boekhoudprincipes van balansrubrieken besproken die eigen zijn aan de grote verenigingen en geen gelijkaardige toepassing hebben in de boekhouding van de ondernemingen.de nummers na de hoofdzinnen verwijzen naar de rubriek of de post op de balans. ACTIVA 1. Materiële vaste activa (rubriek III) 1.1. In volle eigendom (onderrubrieken III A1,B1,C1 en E1) en overige (onderrubrieken III A2, B2, C2 en E2) Met uitzondering van leasing en activa in aanbouw, wordt voor de materiële vaste activa een onderscheid gemaakt naargelang ze al dan niet in volle eigendom door de vereniging worden aangehouden. De materiële vaste activa die niet in volle eigendom toebehoren aan de vereniging moeten slechts worden opgenomen in de balans indien hun bedrag beduidend is. Het gaat om materiële vaste activa waarvan de vereniging wel juridisch eigenaar is, maar die ze niet vrij mag gebruiken of waarover ze niet vrij kan beschikken. Voorbeelden zijn : het ontbreken van een vruchtgebruik, een verbod tot vervreemding of de verplichting tot wederafstand indien de vereniging niet langer aan bepaalde voorwaarden voldoet. In al deze gevallen heeft de vereniging niet de volle eigendom, en zij beschikt meestal enkel over een bewaringsrecht en/of over een behoudsrecht. Op de balans worden deze vaste activa in de onderrubriek «overige» opgenomen onder de «materiële vaste activa». Buiten de materiële vaste activa die niet volle eigendom van de vereniging zijn, worden in de onderrubriek «ove N O V E M B E R B I B F - I P C F P A C I O L I N R

3 rige» ook bepaalde gebruiksrechten opgenomen die de vereniging verworven heeft (gratis of ten bezwarende titel) ten aanzien van onroerende of roerende goederen. Of deze rechten in de balans worden opgenomen of niet hangt af van hun aard en de wijze waarop ze verkregen werden : is het recht aangekocht of zelf vervaardigd of een goed in leasing genomen, dan staat het op actief; is het recht om niet verkregen en alleen voor eigen gebruik bestemd, dan wordt het niet in de balans opgenomen maar wel vermeld in de toelichting tot de balans; is het recht om niet verkregen maar kan de vereniging het ten bezwarende titel voor haarzelf aanwenden, dan worden de regels toegepast eigen aan de schenkingen indien het goed nog aanwezig is op balansdatum (zie verder hoofdstuk over giften, legaten en subsidies) Materiële vaste activa met constante functionaliteit Indien de functionaliteit van een vast actief constant is, kan de raad van bestuur van de vereniging beslissen dat vast actief niet af te schrijven en de kosten van onderhoud en vervanging die ermee verbonden zijn op te nemen in de resultatenrekening. Deze toepassing moet in de toelichting tot de balans vermeld en verantwoord worden. 2. Financiële vaste activa (rubriek IV) 2.1. Verbonden entiteiten ( rubriek IV A) Deze rubriek is niet volledig te vergelijken met deze van de jaarrekening van vennootschappen. Zij omvat twee soorten entiteiten : A. Belangen in vennootschappen (onderrubriek IV.A.1.) Hiermee worden bedoeld aandelen die een vereniging heeft verworven met het doel om duurzaam een controle te kunnen uitoefenen op een entiteit. Controle is in rechte of in feite en de wet voorziet hiervoor vermoedens, de ene onweerlegbaar, de andere weerlegbaar. Zo is een onweerlegbaar vermoeden een beslissende invloed op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of op de oriëntatie van het beleid. Het aanhouden van commerciële deelnemingen door een vereniging is niet verboden tenzij de statuten dit uitsluiten of beperken. In de jaarrekening staan deze aandelen onder de onderrubriek IV.A.1. «Deelnemingen in verbonden vennootschappen». Voorbeelden zijn : een vereniging laat haar informatieverwerking uitvoeren door een coöperatieve vennootschap en om een belangrijke invloed uit te oefenen op de werking van deze vennootschap houdt ze de meerderheid van de aandelen ervan aan. De deelnemingen in verbonden vennootschappen moeten vermeld worden in de toelichting bij de jaarrekening onder rubriek V A (p.vol-vzw-10) of II A (p.vkt-vzw-6). B. Belangen in entiteiten, andere dan vennootschappen (onderrubriek IV.A.2.) Naast de deelnemingen in vennootschappen voorziet de jaarrekening van de grote verenigingen eveneens andere verenigingen of organismen op te nemen, al dan niet met een eigen rechtspersoonlijkheid, wanneer de vereniging daar een duurzame band mee heeft. Die band kan niet worden verwezenlijkt door het aanhouden van aandelen, zoals dat het geval is met vennootschappen, vermits deze verenigingen of organismen er geen uitgeven bij gebrek aan kapitaal. Men zal zich dan refereren aan andere bewijzen van de duurzame band : eenheid van bestuursorganen, structurele banden op het vlak van administratie, financiën, personeelsbeleid, enz. Aangezien hier geen sprake is van deelnemingen komen deze andere verenigingen of organismen terecht onder «Vorderingen» in de rubriek «Verbonden entiteiten». Uit de jaarrekening zal de band enkel blijken indien tegenover de vereniging of organisme een vaststaande vordering bestaat. Door deze vordering wil de vereniging de activiteit van de verbonden entiteit duurzaam steunen. In elk geval, zelfs al heeft de vereniging geen vaststaande vordering op de verbonden entiteiten andere dan vennootschappen, moet ze toch deze band bekendmaken door een melding in de toelichting bij de jaarrekening onder rubriek V C (p.vol- vzw-11) of II C (p. VKT-vzw-7) Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (rubriek IV B) Naast verbonden vennootschappen en andere entiteiten kan de vereniging ook duurzaam aandelen aanhouden in vennootschappen, maar zonder bedoeling deze te controleren. 3. Vorderingen op meer dan één jaar of op ten hoogste één jaar (rubrieken V B en VII B) Voor renteloze of abnormaal rentende vorderingen op lange termijn moet het disconto op een overlopende rekening worden geboekt en pro rata temporis in resultaten worden genomen. De raad van bestuur van de vereniging kan van deze regel afwijken mits melding en verantwoording in de toelichting bij de jaarrekening waarin de vorderingen worden vermeld waarop de afwijking betrekking heeft. De toepassing van deze bepaling mag geen afbreuk vormen op het beginsel van het getrouwe beeld. Worden ook in deze rubriek geboekt de vorderingen van de vereniging die voortvloeien uit de uitoefening van de terugnemingrechten, verbonden met de schenkingen gedaan door de vereniging. P A C I O L I N R B I B F - I P C F N O V E M B E R

4 4. Liquide middelen (rubriek IX) De liquide middelen omvatten het geheel van de «kleine» kassen die in bepaalde verenigingen verspreid zijn op verschillende plaatsen en die met zorg in de inventaris moeten opgenomen worden. Michel VANDER LINDEN Erebedrijfsrevisor Uitzonderlijke kosten Als uitzonderlijke kosten moeten worden beschouwd, de kosten die niet voortkomen uit de gewone activiteit van de onderneming. In principe worden onder de bedrijfskosten de normale, gewoonlijke verrichtingen opgenomen die bijdragen tot de verwezenlijking van de maatschappelijke en voornaamste doelstelling van de onderneming. Uitzonderlijke kosten vloeien echter voort uit ongewone gebeurtenissen, die zich niet vaak voordoen en vreemd zijn aan de verwezenlijking van het maatschappelijke doel. De uitzonderlijke aard van een kost moet geval per geval worden beoordeeld. Het definiëren van objectieve criteria hiervoor zou utopisch zijn. De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel omvat : 660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen (toevoeging) 6600 op oprichtingskosten 6601 op immateriële vaste activa 6602 op materiële vaste activa 661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging) 662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten 6620 Toevoegingen 6621 Bestedingen 663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 664/668 Andere uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen Afschrijvingen basiswet Volgens artikel 64, 1 KB/W. Venn. worden op materiële vaste activa waarvan het gebruik in de tijd beperkt is afschrijvingen toegepast die berekend worden volgens een plan dat overeenkomstig artikel 28, 1 KB/W. Venn. werd opgesteld. De vorming en aanpassing van afschrijvingen en waardeverminderingen moet worden vastgesteld bij de jaarlijkse inventaris in een perspectief van continuïteit van de activiteiten Afschrijvingen op materiële vaste 100,00 activa 2309 aan Geboekte afschrijvingen 100,00 Versnelde afschrijvingen (artikel 64, 2e lid KB/W. Venn.) Op materiële vaste activa kan een versneld afschrijvingsplan worden toegepast, overeenkomstig de fiscale bepalingen terzake. Volgens het CBN-advies nr. 112/1 is, voor zover een onmiddellijke en volledige tenlasteneming van de afschrijving van een goed toelaatbaar is volgens het fiscaal recht, deze toelaatbaar volgens het boekhoudrecht. A. Wanneer redelijkerwijze kan worden voorzien dat de investeringen na een beperkt aantal jaren geen bestaansreden meer zullen hebben omdat de marktbehoeften waarvoor ze werden gedaan, naar alle waarschijnlijkheid niet meer zullen bestaan, belet niets dat ze over dat beperkt aantal jaren worden afgeschreven. B. Tijdens het eerste jaar van een nieuwe investering kan een afschrijving van 50 % worden aanvaard op een uitrusting waarvan de onderneming volgens redelijke verwachtingen na twee jaar geen gebruik meer zal maken, omdat de omstandigheden die tot de verwerving ervan hebben geleid, niet langer zullen bestaan. Bijvoorbeeld, de aankoop van een speciaal gereedschap om een specifiek werk uit te voeren dat door een klant werd gevraagd. Ze kunnen niet worden beschouwd als uitzonderlijke afschrijvingen omdat deze verrichtingen passen binnen de normale bedrijfsvoering, en er rekening mee zal worden gehouden in de verkoopprijs van de verrichtingen N O V E M B E R B I B F - I P C F P A C I O L I N R

5 6303 Afschrijvingen op materiële vaste activa 2309 aan Geboekte afschrijvingen Verdubbelde afschrijvingen gedurende drie jaar In de wetten met betrekking tot het expansiebeleid of de economische heroriëntatie komen bepalingen voor die toelaten dat op bepaalde vaste activa gedurende maximaal drie opeenvolgende belastbare tijdperken een jaarlijkse afschrijving wordt toegepast die gelijk is aan het dubbel van de normale lineaire afschrijvingsannuïteit. Deze toelating wordt door de gewestelijke regeringen gegeven. De CBN merkt in advies nr. 121/1 op dat er geen sprake kan van zijn de verplichting op te leggen om al de afschrijvingen die de lineaire dotaties te boven gaan op de buitengewone resultaten te boeken. Maar de Commissie verduidelijkt dat de inschrijving van deze bovenmatige afschrijvingen onder de buitengewone kosten kan worden aanbevolen (doch niet verplicht is) Afschrijvingen op materiële vaste Normaal activa Toevoeging 6602 Afschrijvingen op materiële vaste activa Toevoeging Verdubbeld 2309 aan Geboekte afschrijvingen Totaal Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa (art. 65 KB/W. Venn.) Voor de buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de vennootschap bijdragende materiële vaste activa, wordt in voorkomend geval tot een uitzonderlijke afschrijving overgegaan om rekening te houden met de waarschijnlijke realisatiewaarde ervan. Voorbeeld : Een entrepot dat werd aangekocht voor ,00 EUR en werd afgeschreven voor ,00 EUR beantwoordt niet meer aan de huidige activiteit en zal worden buiten gebruik gesteld. De mogelijke realisatiewaarde is ,00 EUR Buiten gebruik gestelde vaste activa , Aan Gebouwen , Afschrijvingen op materiële vaste ,00 activa Toevoeging 2650 Aan Geboekte afschrijvingen ,00 Afbraak van onroerende goederen (Com. IB 61/223) Wanneer een voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid gebruikt gebouw wordt afgebroken, zijn de minderwaarden veroorzaakt door het verdwijnen van dat gebouw, alsmede de slopingskosten, vanuit fiscaal oogpunt in beginsel beroepskosten van het boekjaar waarin de afbraak heeft plaatsgevonden. Hetzelfde principe is van toepassing wanneer andere vaste activa (uitrusting, meubilair) door een schadegeval of op een andere manier verloren gaan. Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen Op vaste activa worden aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen toegepast wanneer hun boekwaarde, wegens aantasting ervan of wijzigingen van de economische of technologische omstandigheden, hoger is dan hun gebruikswaarde door de vennootschap. Hoewel elke afschrijving in wezen forfaitair en bij benadering is, moet het percentage redelijk zijn, d.w.z. dat het moet overeenstemmen met een waardevermindering die rationeel moet worden beoordeeld. Bepaalde factoren dragen echter bij tot een uitzonderlijke waardevermindering. Het gaat om : 1. materiële slijtage hoe intensiever een machine werkt, hoe meer ze slijtage vertoont, waardoor het afschrijvingspercentage moet worden gewijzigd of aangepast; gereedschap verslijt sneller wanneer het niet naar behoren wordt onderhouden. 2. economische en technologische veroudering door de technische vooruitgang kan een uitrusting snel verouderd zijn en kwalitatief of kwantitatief onvoldoende renderen; door wijzigingen van de economische omstandigheden. De aanpassing van de afschrijvingsgrondslag wordt als volgt geboekt : 2219 Afschrijvingen en waardeverminderingen ,00 op gebouwen 2650 Aan Geboekte afschrijvingen , Afschrijvingen op materiële vaste activa 2309 aan Geboekte afschrijvingen P A C I O L I N R B I B F - I P C F N O V E M B E R

6 Waardeverminderingen Er kunnen uitzonderlijke waardeverminderingen worden toegepast op de oprichtingskosten, de immateriële en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet in de tijd is beperkt. Voorzieningen voor risico s en kosten In de jaarrekening moet rekening worden gehouden met alle voorzienbare risico s, eventuele verliezen en waardeverminderingen die in de loop van vorige boekjaren zijn ontstaan, zelfs indien die risico s, verliezen of waardeverminderingen slechts gekend zijn tussen de afsluiting van het lopend boekjaar en de datum waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan wordt vastgesteld. In dat geval is niet de voorziening zelf uitzonderlijk, maar de toevoeging die men bij onverwacht gevaar moet storten. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa (MAR rekening 64) Minderwaarden op de realisatie van vaste activa kunnen geboekt worden in post 64 «Andere bedrijfskosten» indien deze realisaties, gezien hun frequentie en hun gewoonlijke aard, binnen de normale bedrijfsvoering passen. In deze post worden alleen de verliezen geboekt die voortvloeien uit de gedwongen of vrijwillige realisatie van materiële of immateriële vaste activa met hoge boekwaarde of gebruikswaarde. Om als buitengewone kosten beschouwd te worden, moeten deze realisaties voldoende weinig frequent zijn. In casu gaat het om de realisatie van terreinen, gebouwen, industriële installaties, zware voertuigen, bouwkundige machines, computerpark. Daarentegen worden op de rekening 641, opgenomen onder de bedrijfskosten met als titel «Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa» de verliezen op realisaties van materiële vaste activa geboekt die wegens hun frequentie en hun laag relatief belang niet voldoen aan het begrip uitzonderlijke kosten (Christian Fishet Echo 27 juli 1998). Opmerking Op te merken valt dat op rekening 663 het verlies op de realisatie van vaste activa wordt geboekt. Deze rekening kan dus het verlies bevatten dat moet worden geboekt op immateriële, materiële of financiële vaste activa, terwijl rekening 641 alleen de verliezen op materiële vaste activa bevat. Aanleidingen De uitzonderlijke minderwaarde kan voortkomen uit herverkoop, onteigening, vernietiging, diefstal met of zonder schadevergoeding door een derde of door een verzekeringsonderneming, inbreng in vennootschap, enz. Minderwaarden op de realisatie van financiële vaste activa (MAR rekening 28) Voor zover de financiële activa in effectenportefeuille zijn opgenomen (MAR rekening 28) wordt het verlies op de realisatie ervan geboekt in rekening 663 «Minderwaarden op de realisatie van vaste activa», ongeacht of het verlies courant of uitzonderlijk is. Gaat het om de realisatie van effecten uit geldbeleggingen (MAR rekening 51), dan worden deze verliezen geboekt op rekening 652 «Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa», ongeacht of het verlies courant of uitzonderlijk is. Boekingen Bij de verkoop 416 Diverse vorderingen 40, Aan Realisatiewaarde van vaste activa Afboeken van het actief 40, Realisatiewaarde van vaste activa 40, Minderwaarde op de realisatie van 24,00 vaste activa 2.9 Geboekte afschrijvingen 36, Aan Vaste activa 100,00 Op te merken valt dat minderwaarden op aandelen of maatschappelijke delen verworpen worden door de verworpen uitgaven nr. N/040. Andere uitzonderlijke kosten (rekeningen 664 tot 668) De andere uitzonderlijke kosten op immateriële en materiële vaste activa die ongewoon zijn en niet passen binnen de normale bedrijfsvoering vinden we op de rekeningen 666 Vereffeningskosten 667 Vereffeningsresultaat (Mali) 668 Kosten van vorderingen bij gerechtelijk akkoord 669 Afstand van vorderingen bij akkoord. Georges HONORÉ Lid van de Stagecommissie BIBF N O V E M B E R B I B F - I P C F P A C I O L I N R

7 Omzettingen in het vennootschapsrecht De wetgeving regelt verschillende types van omzettingen : Boek XII van het Wetboek van Vennootschappen (artikels 774 tot 788) waaraan dit artikel verder zal worden gewijd; de omzetting van een naamloze vennootschap in een Europese vennootschap (artikels 890 tot 893 W. Venn.) is één van de mogelijkheden om een SE te vormen; de omzetting van een vzw in een handelsvennootschap (met rechtspersoonlijkheid) met een sociaal oogmerk (artikels 26bis tot 26septies van de Wet van 27 juni 1921). Wat verstaat men onder omzetting? De omzetting wijzigt de rechtsvorm van een rechtspersoon, die blijft bestaan in de nieuw aangenomen rechtsvorm. De rechtspersoon die werd omgezet wordt dus niet ontbonden en er wordt geen nieuwe rechtspersoon opgericht. In dit artikel gaan we alleen in op omzettingen die worden bedoeld in Boek XII van het Wetboek van Vennootschappen. Mogelijke omzettingen De bepalingen van boek XII zijn van toepassing op alle rechtspersonen die door het Wetboek van Vennootschappen worden geregeld, behalve de ESV en de landbouwvennootschappen en onverminderd de specifieke bepalingen van toepassing op de SE. Het is dus niet mogelijk om een ESV of een landbouwvennootschap een andere vorm te doen aannemen, zonder over te gaan tot ontbinding en oprichting. De procedure De procedure kan als volgt worden samengevat : opmaken van een staat van activa en passiva van de vennootschap; opmaken van een controleverslag; opmaken van een toelichtingsverslag door het bestuursorgaan; besluit tot omzetting genomen door een buitengewone algemene vergadering en vastgesteld bij authentieke akte (behalve in het geval bedoeld in artikel 787 na het overlijden van een vennoot van een V.O.F.). Staat van activa en passiva De staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden oud mag zijn op de dag van de omzetting (algemene vergadering die de omzetting goedkeurt), moet zonder toevoeging noch weglating voortvloeien uit de rekeningenbalans. Wanneer er aanzienlijke niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn, moet daar eveneens melding van worden gemaakt. De staat van activa en passiva dient om het nettoactief te bepalen. Bijgevolg moet bijzondere aandacht worden besteed aan de scheiding van de periodes, zelfs wanneer het om een staat van activa en passiva gaat waarvan de datum niet overeenstemt met de afsluitingsdatum van het boekjaar. Zo moet louter bij wijze van voorbeeld rekening worden gehouden met de te betalen eindejaarspremies, het vakantiegeld, de te ontvangen of op te stellen facturen, de belasting op het tussentijds resultaat, enz. Bovendien bepaalt artikel 776 W. Venn. : «Wanneer bij andere vennootschappen dan vennootschappen onder firma of coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal, dan besluit de staat met de vermelding van het verschil». Hieruit volgt dat de staat van activa en passiva niet beperkt is tot de balans. Controleverslag Het controleverslag moet worden opgemaakt door de commissaris van de vennootschap. Is er geen commissaris, dan moet het verslag worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor of externe accountant die wordt aangewezen door het bestuurorgaan. Opgelet : de onafhankelijkheidsregels zijn van toepassing, wat betekent dat de beroepsbeoefenaar die de staat heeft opgemaakt, of die de gewoonlijke raadgever van de vennootschap is, de staat niet mag controleren. Het bestuursorgaan van een NV is de raad van bestuur en niet de afgevaardigd bestuurder. Bijgevolg moet de raad van bestuur de beroepsoefenaar aanstellen die het controleverslag moet opmaken. P A C I O L I N R B I B F - I P C F N O V E M B E R

8 Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Aangezien, overeenkomstig de toepasselijke regels, de beroepsbeoefenaar die het controleverslag opmaakt, moet vermelden dat hij kennis heeft genomen van het verslag van het bestuursorgaan, moet dit verslag noodzakelijkerwijs door het bevoegde orgaan worden opgesteld (zie opmerking hierover) voordat de beroepsbeoefenaar zijn verslag afsluit. Dit bijzonder verslag moet de redenen bevatten waarom het bestuursorgaan voorstelt de rechtsvorm te wijzigen. In voorkomend geval moeten de gevolgen worden uitgelegd die de wijziging kan hebben voor de vennoten (bijvoorbeeld wijziging van hun aansprakelijkheid) of voor het beheersorgaan (voorbeeld : terwijl in een BVBA de zaakvoerder individueel over alle bevoegdheden beschikt, impliceert de overgang naar een NV een collegiaal bestuur). Algemene vergadering De algemene vergadering moet zich volgens bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsregels uitspreken. De algemene regel luidt dat de aanwezigen op de vergadering de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen, en ook de helft van het totale aantal winstbewijzen, indien er zulke effecten zijn. Het voorstel tot omzetting moet worden goedgekeurd door een meerderheid van vier vijfde van de stemmen. Wees echter aandachtig voor de bepalingen van artikel 781 die specifiek zijn voor verschillende rechtsvormen. Zo kunnen bepaalde vennootschapsvormen enkel worden omgezet met instemming van alle vennoten of na samenroeping van een tweede vergadering indien op de eerste niet het vereiste quorum werd bereikt. Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als voor de omzetting voorgeschreven zijn (art. 782 W. Venn.). Punten waaraan vóór de omzetting aandacht moet worden besteed Vóór de omzetting moet aan alle voorwaarden van de nieuwe rechtsvorm zijn voldaan. Er moet dus op toegezien worden dat de vennootschap het vereiste minimumaantal vennoten heeft en dat het geplaatst en volstort kapitaal voldoet aan de minima die inherent zijn aan de nieuwe rechtsvorm. Een kapitaalverhoging kan onmiddellijk voorafgaan aan de stemming met betrekking tot de omzetting. De kapitaalverhoging kan onder meer verwezenlijkt worden door opneming van reserves (maar niet van de winst van het lopend boekjaar) of door nieuwe inbrengen, maar met naleving van de procedure die erop van toepassing is. Aangezien de omzetting echter niet impliceert dat een nieuwe vennootschap wordt opgericht, moet geen financieel plan worden opgesteld en worden zij die bij de omzettingsakte verschijnen ook niet als de oprichters beschouwd (art. 784 W. Venn.). Aansprakelijkheid De vennoten van een vennootschap onder firma en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap zijn, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden : 1 tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal; 2 voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva (art. 785 W. Venn.). Fiscale bepaling Artikel 210, 3 WIB 1992 bepaalt dat de artikelen 208 en 209 (fiscale regels bij vereffening en ontbinding) van toepassing zijn bij het aannemen van een andere rechtsvorm, behalve in de gevallen als vermeld in de artikelen 774 tot 787 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze omzettingen zijn dus neutraal op fiscaal vlak. Jean-Pierre VINCKE Bedrijfsrevisor Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http : //www.bibf.be. Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. G e r e a l i s e e r d i n s a m e n w e r k i n g m e t k l u w e r w w w. k l u w e r. b e N O V E M B E R B I B F - I P C F P A C I O L I N R

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Waarderingsregels gemeente Bierbeek

Waarderingsregels gemeente Bierbeek Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden

Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden normen waarvan sprake in artikel 51, van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden Art. 56. De herwaarderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren Studiedag - Journée d études Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren 25.01.20101 Studiedag Non-profitsector: Actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Actualiteitinzakede

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/23 Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Advies van 7 september

Nadere informatie

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

Investeringen in MVA

Investeringen in MVA Investeringen in MVA Handboek p. 174 tot 180 INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ATIVA Begrip Vaste activa zijn activa die verworven worden omwille van hun duurzame bijdrage tot het exploitatieproces van

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria Advies van 1 februari 2017 1 I. Algemeen 1. Onderhavig advies verduidelijkt de berekening van de groottecriteria

Nadere informatie

FLASH. Boekhouding van grote vzw s (vervolg) I N H O U D

FLASH. Boekhouding van grote vzw s (vervolg) I N H O U D FLASH 10 mei 2007 : Vlaamse Startersdag (Gent) Het BIBF zal aanwezig zijn op deze beurs en een seminarie organiseren over de fiscale aspecten in de horeca. Meer info op www.bibf.be en www.startersdag.be.

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 23 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 1 Inleiding 25 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting Discussienota plenaire vergadering van 6 juni 2012 A. VRAAG AAN DE COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie