Rekeningschema een korte oriëntatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekeningschema een korte oriëntatie"

Transcriptie

1 Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Rekeningschema, een korte oriëntatie 1

2 Inleiding Dit is de tweede korte oriëntatie op het terrein van het Dubbel boekhouden. In de eerste behandelden wij de algemene basisprincipes van het boekhouden. In deze tweede oriëntatie beperken wij ons specifiek tot het rekeningschema. Bij deze behandeling gaan we er vanuit dat u de eerste oriëntatie heeft gelezen en deze geen grote geheimen meer voor u heeft. Het rekeningschema is voor elke onderneming het hart van de boekhouding. Indien men zich bij een onderneming of vereniging wil oriënteren in de opzet van de boekhouding is het verstandig met het rekeningschema te starten. Alle, meer specifieke, toepassingen binnen een administratie zullen worden weerspiegeld in rekeningen met een enigszins bijzondere benaming. Door deze uit het rekeningschema te filteren en daaromtrent de nodige informatie te verzamelen leert men snel de specifieke eigenschappen van de boekhouding kennen. Voor opbouwende kritiek houden wij ons, zoals altijd, aanbevolen. Drs. J.C. Hoogheid AC Rekeningschema, een korte oriëntatie 2

3 Inhoudsopgave Inleiding Algemeen...4 Rubriek 0 Vaste activa, langlopende schulden en eigen vermogen...4 Rubriek 1 Kortlopende vorderingen, schulden en liquide middelen...4 Rubriek 2 Tussenrekeningen...5 Rubriek 3 Voorraadrekeningen...6 Rubriek 4 Kostenrekeningen...6 Rubriek 8 Opbrengstrekeningen...6 Rubriek 9 Resultaatrekeningen Het ANBO rekeningschema...7 Algemeen...7 Rubriek 0 Vaste activa...8 Rubriek 1 Vlottende activa en Vreemd vermogen kort (VVK)...8 Rubriek 2 Kruisposten...10 Rubriek 3 Voorraden...10 Rubriek 4 Kosten...11 Rubriek 7 Activiteitenkosten en rubriek 8 Inkomsten...11 Rubriek 9 Overige baten en lasten Tenslotte...11 Rekeningschema, een korte oriëntatie 3

4 1. Algemeen In onze eerste oriëntatie schreven wij ondermeer dat bij het invullen van een dagboek gebruik gemaakt wordt van een lijst met grootboeknummers en namen; het zgn. rekeningschema. Voor een logische nummerindeling van het rekeningschema wordt veelal de volgende indeling gebruikt: rubriek 0 rubriek 1 rubriek 2 rubriek 3 rubriek 4 rubriek 8 rubriek 9 Rekeningen van vaste activa, langlopende schulden en eigen vermogen Rekeningen van kort lopende vorderingen en schulden en liquide middelen Tussenrekeningen Voorraadrekeningen Kostenrekeningen Opbrengstrekeningen Resultaatrekeningen Het nummer behorende bij een grootboekrekening bestaat meestal minstens uit vier cijfers waarbij het eerste cijfer de rubriek weergeeft. De volgende drie cijfers worden dan gebruikt voor een verdere logische indeling binnen de rubriek. De niet genoemde rubrieken 5, 6 en 7 worden dikwijls gebruikt in de boekhouding van industriële ondernemingen en vallen buiten het doel van deze oriëntatie. Tot zover een korte samenvatting. Thans iets meer toelichting bij de genoemde rubrieken. Rubriek 0 Vaste activa, langlopende schulden en eigen vermogen Onder vaste activa verstaan we investeringen die normaliter langer dan één boekjaar werkzaam zullen blijven binnen de organisatie. Hierbij moet u denken aan gebouwen, machines, auto's, computers etc. Boekhoudkundig wordt de investering dan verdeeld over de te verwachten levensduur van die investering opgenomen in de kosten door middel van een afschrijvingsmethodiek. De (cumulatieve)afschrijvingsrekeningen van vaste activa behoren ook thuis in rubriek 0. Een tweede categorie activa die hieronder kan worden opgenomen is de post vorderingen op lange termijn. Ook hierbij wordt weer, de overigens discutabele maar algemeen aanvaarde grens van één boekjaar gehanteerd. U kunt hier denken aan uitstaande (verstrekte) leningen aan derden, ook wel genoemd Leningen u/g (uitgegeven geld). Aan de creditzijde van de balans treft u van de leningen die we hierboven bespraken de tegenpool aan in de vorm van Opgenomen leningen o/g (opgenomen geld) of Hypotheken o/g. Ook hier weer de grens van langer dan één boekjaar. Tenslotte valt onder rubriek 0 het eigen vermogen en de daartoe behorende rekeningen zoals Aandelenkapitaal (bij een BV of NV); Aandelen in portefeuille enz en, voorzover gevormd, bepaalde voorzieningen. Rubriek 1 Kortlopende vorderingen, schulden en liquide middelen. Alle vorderingen en schulden die normaliter een looptijd hebben van korter dan één jaar worden in deze rubriek verantwoord. U kunt hier in de eerste plaats denken aan Debiteuren en Crediteuren. Tevens worden in deze rubriek de Liquide middelen verantwoord. Rekeningschema, een korte oriëntatie 4

5 Rubriek 2 Tussenrekeningen Onder tussenrekeningen verstaan we grootboekrekeningen die, na verloop van korte tijd, weer een nihilsaldo zullen vertonen. Als belangrijkste voorbeeld kan hier de rekening Kruisposten genoemd worden. Voorbeeld. Een organisatie heeft een Kasboek en een Giroboek in gebruik. Er is een voorschrift ingesteld dat de kas nooit meer dan mag bevatten. Het meerdere moet worden afgestort op de girorekening. Stel per 14 oktober 2008 wordt de kas afgesloten en blijkt dat in kas is. Vervolgens zal dus 200 worden afgestort op de girorekening. In het kasboek wordt derhalve een uitgave opgenomen op 14 oktober van 200 met als omschrijving: Afgestort naar de girorekening. De journaalpost uit dit kasboek met betrekking tot deze post zal luiden: Giro 200 Aan Kas 200 Immers Giro is een rekening van bezit en deze neemt toe met 200; Kas is een rekening van bezit en deze neemt af met 200. Vervolgens komt enige tijd later het dagafschrift binnen van de postbank waarop de bijstorting van 200 is verantwoord. In het giroboek wordt deze post aan de debetzijde opgenomen met als omschrijving Gestort vanuit de kas 200. De journaalpost hiervan zal dus luiden: Giro 200 Aan Kas 200 U ziet wellicht al wat er nu is gebeurd. De journaalposten, zowel uit het kasboek als uit het giroboek, luiden exact gelijk. Dat kan niet de bedoeling zijn want we hebben geen 400 afgestort. Eén van beide journaalposten moet dus niet worden gemaakt. Vroeger werd dan in het giroboek vermeld p.m. (pro memorie= om te onthouden); hetgeen betekende dat deze post bij het journaliseren moest worden overgeslagen. De kas ging dan vóór de giro waardoor de pm-regel werd opgenomen in het giroboek. U kunt zich voorstellen dat bij veelvuldig afstorten en opnemen, mogelijk ook nog van gelijke bedragen, de nodige verwarring kan gaan ontstaan. Dit heeft geleid tot het in gebruik nemen van de rekening Kruisposten. In beide boeken wordt dan als grootboekrekening de rekening Kruisposten ingevuld en zullen de journaalposten luiden: uit het kasboek: Kruisposten 200 Aan Kas 200 en uit het giroboek: Giro 200 Aan Kruisposten 200 U ziet wat er met de rekening Kruisposten gebeurd is nadat beide journaalposten zijn gemaakt; het saldo is nihil. Zolang deze rekening nog een saldo vertoont betekent dit dus dat één van beide journaalposten nog niet is gemaakt. Normaliter zal dat de tweede journaalpost zijn omdat het dagafschrift immers later wordt ontvangen dan de storting heeft plaatsgevonden. Rekeningschema, een korte oriëntatie 5

6 We kunnen dus met deze rekening controleren of de afstorting geheel correct is verwerkt. Om die reden heet een dergelijke rekening ook wel een controlerende tussenrekening. In de praktijk komt het nogal eens voor dat men een ontvangst of een betaling moet verwerken waarvan op dat moment niet alle gegevens direct beschikbaar zijn. Omdat men verder wil met de mutaties wordt een dergelijk bedrag dan nogal eens op de rekening Kruisposten geparkeerd. Wij zijn hiervan een duidelijke tegenstander. De rekening Kruisposten is uitsluitend bedoeld om geldverkeer tussen kas, bank en postgiro te regelen. Wenst men onduidelijke posten te parkeren gebruik daarvoor dan een rekening als Nog te verwerken posten of iets dergelijks en, het allerbelangrijkste hierbij, zoek deze posten ook regelmatig uit en boek ze over naar de goede rekening. Zodanig gebruikt behoort ook een dergelijke rekening tot de groep controlerende tussenrekeningen. Rubriek 3 Voorraadrekeningen In deze rubriek worden voorraden opgenomen die hetzij door de onderneming worden gebruikt om te verkopen (handelsonderneming) of worden gebruikt voor de fabricage van produkten (produktieonderneming). Het betreft hier puur zaken die onderdeel uitmaken van de corebusiness van de organisatie; derhalve geen potloden, pennen e.d. Dit soort produkten horen thuis in rubriek 4 Kostenrekeningen. Rubriek 4 Kostenrekeningen In deze rubriek worden kosten verantwoord die ondergeschikt zijn aan de aktiviteiten van de organisatie. Dit loopt van salarissen met hun bijbehorende sociale lasten en pensioenpremies, huisvestingskosten, reiskosten in de ruimste zin, afschrijvingen (de jaarlijkse waardeverminderingen van de hierboven beschreven vaste activa), tot algemene kostenrekeningen. Om voldoende inzicht te verkrijgen in de kosten is een uitsplitsing naar soorten uiteraard van belang. De mate waarin dit moet gebeuren hangt sterk af van de onderneming of organisatie en zal daarop ook altijd toegespitst zijn. Rubriek 8 Opbrengstrekeningen In deze rubriek worden de opbrengsten bij verkoop en hun bijbehorende rekeningen verantwoord. Eén van de meest belangrijke gegevens voor elke organisatie die winst als doestelling heeft is de hoogte van de omzet. In onze eerste oriëntatie behandelden wij een voorbeeld waabij de volgende journaalpost werd gebruikt: Debiteuren Aan Voorraad goederen 900 Aan Winst bij verkopen 300 Het zal duidelijk zijn dat, indien de onderneming de omzet in de boekhouding zichtbaar wenst te hebben, dat op deze manier niet gaat lukken. Immers we zien slechts in rubriek 8 een rekening Winst bij verkopen met een creditsaldo van 300, zijnde de brutowinst behaald bij de verkoop van goederen die 900 bij inkoop hebben gekost. Om de omzet wel te kunnen zien in de boekhouding wordt deze journaalpost in twee delen gesplitst: Eerst boeken we de verkoop sec met Debiteuren Aan Opbrengst verkopen en vervolgens het verdwijnen van de verkochte voorraad met Rekeningschema, een korte oriëntatie 6

7 Kostprijs verkopen 900 Aan Voorraad goederen 900 De omzet kan nu uit de rekening Opbrengst verkopen worden afgelezen terwijl de brutowinst kan worden bepaald uit het saldo van Opbrengst verkopen en Kostprijs verkopen. (We hebben in ons voorbeeld even afgezien van de BTW omdat dit het beeld slechts ingewikkelder maakt en er verder niets aan toevoegt) De tweede hierboven gegeven journaalpost herbergt eventueel nog wel een complicatie. De vraag is nl. of we op het moment van verkoop de kostprijs van die goederen nog kennen. Soms zal dat het geval zijn, soms niet. Zoniet, dan moeten er enige bijkomende stappen worden ondernomen om alsnog die journaalpost te kunnen maken; dit valt echter buiten deze oriëntatie. Rubriek 9 Resultaatrekeningen Eerder bespraken we reeds dat aan het einde van een boekjaar het in dat boekjaar behaalde resultaat wordt overgeboekt naar het eigen vermogen. De resultatenrekening wordt als het ware, per saldo, overgeboekt naar de balans waarmee de balans dan weer in evenwicht wordt gebracht. De, voor deze oriëntatie, meest interessante journaalpost uit deze rubriek luidt dan ook: 9990 Resultaat lopend boekjaar 0950 Aan Eigen vermogen uitgaande van een positief resultaat. Indien men na deze journaalpost afzonderlijk de som van de saldi van alle rekeningen zou bepalen uit de rubrieken 0 t/m 3 en de rubrieken 4 t/m 9, zal blijken dat die som in beide gevallen nihil is. Ergo, de balans zowel als de resultatenrekening zijn in evenwicht. Hiermee is de administratie voor wat betreft dit boekjaar afgesloten. Voorwaarde is daarbij wel dat alle voorafgaande journaalposten uit de kolommenbalans ook in de boekhouding zijn opgenomen en dat alle rekeningen zuiver zijn gemaakt. Hieronder wordt verstaan dat een grootboekrekening uitsluitend posten van balans of resultaat bevatten en geen mengvorm van beide is. Genoemde voorwaarde (alle rekeningen zijn zuiver gemaakt) geldt onverkort indien gebruik wordt gemaakt van een computerprogramma waarbij de balansposten automatisch kunnen worden overgeboekt naar een volgend boekjaar. In dat geval zal dikwijls ook de overboeking van het resultaat automatisch plaatsvinden. Tot zover een algemene inleiding over het rekeningschema en enige toelichting op het gebruik van bepaalde grootboekrekeningen. Wij vervolgen deze korte oriëntatie met de bespreking van het voor ANBO ontworpen rekeningschema. 2. Het ANBO rekeningschema In dit onderdeel staan we stil bij het specifiek voor ANBO ontwikkelde rekeningschema en zullen we bij de diverse grootboekrekeningen, waar noodzakelijk, enige toelichting verstrekken. Algemeen Aangezien het hier een rekeningschema betreft van zeer beperkte omvang is gekozen voor een nummering bestaande uit drie cijfers. Ruim voldoende voor gebruik van dit schema. Het rekeningschema is opgebouwd in de volgorde zoals de rubrieken op de balans en de resultatenrekening (exploitatie) zullen voorkomen. Dit verklaart de niet opeenvolgende nummering van het rekeningschema. Rekeningschema, een korte oriëntatie 7

8 Rubriek 0 Vaste activa Aangeschafte inventaris en computerapparatuur gaat langer mee dan één boekjaar en wordt derhalve over de geschatte levensduur afgeschreven. De jaarlijkse waardevermindering wordt echter niet afgeboekt van de investeringsrekening maar op een afzonderlijke afschrijvingsrekening verantwoord. Op deze wijze blijft in de boekhouding de oorspronkelijke investering zichtbaar en is de boekwaarde (de veronderstelde restwaarde van de investering) te bepalen door het saldo van de investeringsrekening en de afschrijvingsrekening te bepalen. De standaardjournaalpost die hierbij hoort luidt derhalve: 490 Afschrijvingskosten inventaris Aan 011 Afschrijving inventaris en 491 Afschrijvingskosten computerapparatuur Aan 021 Afschrijving computerapparatuur Indien sprake is van meerdere investeringen is het handig een specificatie van deze investeringen met hun bijbehorende afschrijvingen bij te houden. Investeringsstaat computerapparatuur Afschrijvingspercentage 25% Datum Geinvesteerd Afschrijving 2008 * Boekwaarde ult Afschrijving 2009 Boekwaarde ult Afschrijving 2010 Boekwaarde ult /05/08 PC ,00 175, ,00 300,00 725,00 300,00 425,00 10/10/08 Laptop 600,00 38,00 562,00 150,00 412,00 150,00 262,00 Totalen 1.800,00 213, ,00 450, ,00 450,00 687,00 Bij een investering in de loop van een boekjaar wordt gebruikelijk naar tijdsgelang afgeschreven. In het laatste jaar wordt tenslotte het restant van de boekwaarde afgeschreven. De standen van de bijbehorende grootboekrekeningen zijn dan: Nr Naam Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo Computerapparatuur D 1.800, , , Afschr. computerapparatuur C 213,00 663, , Afschr.kosten computerapp. D 213,00 450,00 450,00 Op het moment dat de apparatuur buiten gebruik wordt gesteld wordt de resterende boekwaarde afgeschreven eventueel nog te verminderen met een opbrengst bij buitengebruikstelling. Rubriek 1 Vlottende activa en Vreemd vermogen kort (VVK) Het is algemeen gebruikelijk bij het opmaken van de balans en de exploitatierekening dat rekening wordt gehouden met posten, die enerzijds weliswaar reeds zijn opgenomen in de lopende periode maar betrekking hebben op een volgende periode, of anderzijds nog niet zijn opgenomen in het lopende boekjaar maar daarin wel thuishoren. De zogenaamde transitoria of transitorische posten. Posten die in de boekhouding zitten maar moeten worden doorgeschoven naar een volgende periode noemen we uitstelposten. Posten die nog niet zijn opgenomen maar wel thuishoren in de lopende periode noemen we Rekeningschema, een korte oriëntatie 8

9 anticipatieposten. Voor deze posten zijn de volgende grootboekrekeningen beschikbaar: 140 Nog te ontvangen bedragen anticipatieposten gebruikelijk saldo is Debet 141 Vooruitbetaalde bedragen uitstelposten gebruikelijk saldo is Debet 150 Nog te betalen bedragen anticipatieposten gebruikelijk saldo is Credit 151 Vooruitontvangen bedragen uitstelposten gebruikelijk saldo is Credit Enkele voorbeelden. Voorbeeld 1. Op 4 januari 2009 ontvangen we een dagafschrift van de bank met de afrekening van de rente op onze rekening-courant over het 4e kwartaal Op het dagafschrift staat BY 25,36. Aangezien we de dagafschriften over 2008 keurig hebben geboekt tot en met de laatste mutatie over 2008 is duidelijk dat deze post nog niet is geboekt maar wel thuishoort in Journaalpost: 140 Nog te ontvangen bedragen 25,36 Aan 910 Rentebaten 25,36 De bate wordt nu meegenomen in 2008 en de vordering wordt middels de balans doorgeschoven naar 2009 op rekening 140. Bij het boeken van het dagafschrift in 2009 waarop deze rente is bijgeschreven moet dan worden geboekt: 111 Bank 1 25,36 Aan 140 Nog te ontvangen bedragen 25,36 Hiermee loopt rekening 140 weer glad. Voorbeeld 2. Bij het doorlopen van de boekhouding constateren we dat op rekening 423 Contributies het lidmaatschap 2009 van een vakblad van 75,00 is geboekt op 27 december Journaalpost: 141 Vooruitbetaalde bedragen 75,00 Aan 423 Conributies 75,00 De last wordt op deze wijze doorgeschoven naar het juiste boekjaar Voorbeeld 3. Op het dagafschrift van de bank van 4 januari 2009 staan ook de kosten voor het gebruik van de betaalpas voor het 4e kwartaal 2008 van 3,75. Journaalpost: 435 Bankkosten 3,75 Aan 150 Nog te betalen bedragen 3,75 De last wordt teruggehaald naar het juiste boekjaar Voorbeeld 4. Op 820 Ontvangen bijdragen reizen staat een ontvangst van een lid inzake zijn bijdrage voor de geplande reis van 12 januari 2009; bedrag 60,00. Journaalpost: 820 Ontvangen bijdragen reizen 60, Vooruitontvangen bedragen 60,00 Zoals aangegeven in voorbeeld 1 moeten de transitorische posten natuurlijk in het nieuwe boekjaar keurig gladlopen. Bij voorbeeld 1 en voorbeeld 3 worden we mogelijk hieraan nog herinnerd doordat het dagafschrift van 2009 nog moet worden geboekt. Voor de voorbeelden 2 en 4 ligt dit iets moeilijker omdat de oorspronkelijke mutaties reeds in 2008 zijn verwerkt. Dit bewijst des te meer dat een grootboek regelmatig moet worden doorgelopen om te constateren Rekeningschema, een korte oriëntatie 9

10 dat alles netjes op de juiste grootboekrekeningen is verwerkt. Bij dit doorlopen constateren we dan dat de hier behandelde transitorische rekeningen wel of niet gladlopen. In het geval van de voorbeelden 2 en 4 moet u dan de bedragen overboeken naar de juiste kosten- of batenrekeningen. Overigens worden alle hier behandelde journaalposten gebruikelijk via het memoriaal verwerkt. Het kan ook voorkomen dat men weet heeft van bepaalde posten die nog moeten worden opgenomen in het lopende boekjaar maar dat men aan het einde van dat boekjaar wil gaan afsluiten en nog geen nadere informatie over die posten heeft ontvangen. In dat geval zal men schattenderwijze te werk moeten gaan. Tenslotte nog een voorbeeld in de sfeer van de transitoria dat wellicht minder voor de hand ligt. Stel de vereniging betaalt per 31 augustus elk jaar de jaarpremie voor een afgesloten verzekering van 360,00. Dit houdt derhalve in dat hiervan een bedrag van 240,00 toegewezen kan worden aan de periode januari tot en met augustus van het volgende boekjaar. Bij het boeken van de betaling kan dan de volgende journaalpost worden gemaakt: 433 Kosten verzekeringen 120,00 periode september december Vooruitbetaalde bedragen 240,00 periode januari augustus 2009 Aan 111 Bank 1 360,00 In het algemeen dienen we er dus voor te zorgen dat zowel baten als lasten worden geboekt in de periode waarop deze betrekking hebben. Dit om er voor te zorgen dat de uit de boekhouding op te stellen balans en exploitatierekening een juist (lees: zuiver) beeld geven. Uiteraard moet hierbij enige soepelheid worden betracht. Zo is voor te stellen dat we dan ook rekening moeten houden met het feit dat kantoorartikelen die bij aankoop zijn geboekt in de groep Kantoorkosten en aan het einde van een boekjaar nog niet volledig zijn verbruikt. We zouden de voorraad per ultimo derhalve moeten inventariseren en via de transitoriarekening 141 Vooruitbetaalde bedragen moeten overboeken naar een volgend boekjaar. Zover gaat men in de praktijk echter niet, tenzij het bijvoorbeeld gebruikelijk is aan het einde van een boekjaar de voorraad papier, enveloppen en dergelijke éénmalig aan te vullen. In dat geval kan men overwegen deze kosten door te schuiven naar een volgend boekjaar. In het algemeen geldt dat de te corrigeren bedragen van wezenlijke invloed moeten zijn op het resultaat. Rubriek 2 Kruisposten Het gebruik van deze rekening is in het algemene gedeelte van deze oriëntatie (pagina 5) al uitvoerig aan de orde gekomen derhalve kunnen wij hiernaar kortheidshalve verwijzen. Rubriek 3 Voorraden Hieronder kan de (inkoop)waarde worden opgenomen van bij voorbeeld promotiegoederen en dranken. Voor de verwerking van de verkopen van deze goederen zijn verschillende mogelijkheden: opboeken tegen inkoopwaarde en bij verkoop de verkoopwaarde boeken op een opbrengstrekening (rubriek 8) per balansdatum wordt de waarde van de voorraad bepaald; deze blijft staan in rubriek 3 het verschil wordt geboekt naar rubriek 7 als inkoopwaarde van de verkopen. Of opboeken tegen inkoopwaarde en bij verkoop de verkoopwaarde boeken op een opbrengstrekening (rubriek 8) en de inkoopwaarde van deze verkoop boeken in rubriek 7 en crediteren in rubriek 3 per balansdatum moet de waarde van de voorraad gelijk zijn aan het saldo van de voorraadrekeningen in rubriek 3. Rekeningschema, een korte oriëntatie 10

11 Voorwaarde voor deze laatse boekingsgang is wel dat de inkoopwaarde van de verkoop bekend is op het moment dat de verkoop plaatsvindt. Rubriek 4 Kosten De kosten zijn onderverdeeld in: Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Afschrijvingskosten Naast het jaarlijks verwerken van transitoria is het belangrijkste ten aanzien van deze rekeningen dat deze consequent worden gebruikt. De aanschaf van enveloppen dus niet de ene keer op Kantoorbenodigdheden boeken en de andere keer op Kosten secretariaat. Rubriek 7 Activiteitenkosten en rubriek 8 Inkomsten Deze rubrieken bevatten de rekeningen die kenmerkend zijn voor de vereniging. Let ook eens op de logische nummering van rekeningen die elkaars tegenpolen zijn, de nummers 720 tot en met 735 versus de nummers 820 tot en met 835. Onder 1. Algemeen toonden wij aan dat het door handig gebruik te maken van de splitsing in kosten en opbrengsten van verkopen mogelijk is de omzet van een onderneming vast te houden in de boekhouding. Deze methode, hier toegepast voor rekeningen specifiek voor de activiteiten van een vereniging vindt u terug in de splitsing tussen rubriek 7 en rubriek 8. Het gebruik van de in deze rubriek ondergebrachte rekeningen zal verder geen problemen opleveren. Rubriek 9 Overige baten en lasten In deze rubriek zijn uitsluitend de rekeningen in gebruik die betrekking hebben op bankrenten en de rente van een eventuele onderhandse lening. 3. Tenslotte Over het rekeningschema in het algemeen of voor een vereniging als de uwe in het bijzonder is veel meer te vertellen. Helaas moeten wij ons tot enkele zaken beperken. Wij hopen met de keuze van de onderwerpen een juiste keuze te hebben gemaakt. Voorzover u in het verleden nauwelijks tot geen ervaring heeft opgedaan in het daadwerkelijk voeren van een boekhouding en u heeft, nadat u Boekhouden een korte oriëntatie en Rekeningschema een korte oriëntatie heeft gelezen, het gevoel dat u voldoende houvast heeft om de boekhouding van uw vereniging met succes te kunnen voeren, dan hebben deze oriëntaties ruimschoots aan hun doelstelling voldaan. Rest mij te hopen dat u het geen droge stof heeft gevonden en beide oriëntaties met plezier heeft gelezen. Ik wens u veel succes met de boekhouding van uw vereniging. 1 september 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Rekeningschema, een korte oriëntatie 11

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie