Rekeningschema een korte oriëntatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekeningschema een korte oriëntatie"

Transcriptie

1 Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Rekeningschema, een korte oriëntatie 1

2 Inleiding Dit is de tweede korte oriëntatie op het terrein van het Dubbel boekhouden. In de eerste behandelden wij de algemene basisprincipes van het boekhouden. In deze tweede oriëntatie beperken wij ons specifiek tot het rekeningschema. Bij deze behandeling gaan we er vanuit dat u de eerste oriëntatie heeft gelezen en deze geen grote geheimen meer voor u heeft. Het rekeningschema is voor elke onderneming het hart van de boekhouding. Indien men zich bij een onderneming of vereniging wil oriënteren in de opzet van de boekhouding is het verstandig met het rekeningschema te starten. Alle, meer specifieke, toepassingen binnen een administratie zullen worden weerspiegeld in rekeningen met een enigszins bijzondere benaming. Door deze uit het rekeningschema te filteren en daaromtrent de nodige informatie te verzamelen leert men snel de specifieke eigenschappen van de boekhouding kennen. Voor opbouwende kritiek houden wij ons, zoals altijd, aanbevolen. Drs. J.C. Hoogheid AC Rekeningschema, een korte oriëntatie 2

3 Inhoudsopgave Inleiding Algemeen...4 Rubriek 0 Vaste activa, langlopende schulden en eigen vermogen...4 Rubriek 1 Kortlopende vorderingen, schulden en liquide middelen...4 Rubriek 2 Tussenrekeningen...5 Rubriek 3 Voorraadrekeningen...6 Rubriek 4 Kostenrekeningen...6 Rubriek 8 Opbrengstrekeningen...6 Rubriek 9 Resultaatrekeningen Het ANBO rekeningschema...7 Algemeen...7 Rubriek 0 Vaste activa...8 Rubriek 1 Vlottende activa en Vreemd vermogen kort (VVK)...8 Rubriek 2 Kruisposten...10 Rubriek 3 Voorraden...10 Rubriek 4 Kosten...11 Rubriek 7 Activiteitenkosten en rubriek 8 Inkomsten...11 Rubriek 9 Overige baten en lasten Tenslotte...11 Rekeningschema, een korte oriëntatie 3

4 1. Algemeen In onze eerste oriëntatie schreven wij ondermeer dat bij het invullen van een dagboek gebruik gemaakt wordt van een lijst met grootboeknummers en namen; het zgn. rekeningschema. Voor een logische nummerindeling van het rekeningschema wordt veelal de volgende indeling gebruikt: rubriek 0 rubriek 1 rubriek 2 rubriek 3 rubriek 4 rubriek 8 rubriek 9 Rekeningen van vaste activa, langlopende schulden en eigen vermogen Rekeningen van kort lopende vorderingen en schulden en liquide middelen Tussenrekeningen Voorraadrekeningen Kostenrekeningen Opbrengstrekeningen Resultaatrekeningen Het nummer behorende bij een grootboekrekening bestaat meestal minstens uit vier cijfers waarbij het eerste cijfer de rubriek weergeeft. De volgende drie cijfers worden dan gebruikt voor een verdere logische indeling binnen de rubriek. De niet genoemde rubrieken 5, 6 en 7 worden dikwijls gebruikt in de boekhouding van industriële ondernemingen en vallen buiten het doel van deze oriëntatie. Tot zover een korte samenvatting. Thans iets meer toelichting bij de genoemde rubrieken. Rubriek 0 Vaste activa, langlopende schulden en eigen vermogen Onder vaste activa verstaan we investeringen die normaliter langer dan één boekjaar werkzaam zullen blijven binnen de organisatie. Hierbij moet u denken aan gebouwen, machines, auto's, computers etc. Boekhoudkundig wordt de investering dan verdeeld over de te verwachten levensduur van die investering opgenomen in de kosten door middel van een afschrijvingsmethodiek. De (cumulatieve)afschrijvingsrekeningen van vaste activa behoren ook thuis in rubriek 0. Een tweede categorie activa die hieronder kan worden opgenomen is de post vorderingen op lange termijn. Ook hierbij wordt weer, de overigens discutabele maar algemeen aanvaarde grens van één boekjaar gehanteerd. U kunt hier denken aan uitstaande (verstrekte) leningen aan derden, ook wel genoemd Leningen u/g (uitgegeven geld). Aan de creditzijde van de balans treft u van de leningen die we hierboven bespraken de tegenpool aan in de vorm van Opgenomen leningen o/g (opgenomen geld) of Hypotheken o/g. Ook hier weer de grens van langer dan één boekjaar. Tenslotte valt onder rubriek 0 het eigen vermogen en de daartoe behorende rekeningen zoals Aandelenkapitaal (bij een BV of NV); Aandelen in portefeuille enz en, voorzover gevormd, bepaalde voorzieningen. Rubriek 1 Kortlopende vorderingen, schulden en liquide middelen. Alle vorderingen en schulden die normaliter een looptijd hebben van korter dan één jaar worden in deze rubriek verantwoord. U kunt hier in de eerste plaats denken aan Debiteuren en Crediteuren. Tevens worden in deze rubriek de Liquide middelen verantwoord. Rekeningschema, een korte oriëntatie 4

5 Rubriek 2 Tussenrekeningen Onder tussenrekeningen verstaan we grootboekrekeningen die, na verloop van korte tijd, weer een nihilsaldo zullen vertonen. Als belangrijkste voorbeeld kan hier de rekening Kruisposten genoemd worden. Voorbeeld. Een organisatie heeft een Kasboek en een Giroboek in gebruik. Er is een voorschrift ingesteld dat de kas nooit meer dan mag bevatten. Het meerdere moet worden afgestort op de girorekening. Stel per 14 oktober 2008 wordt de kas afgesloten en blijkt dat in kas is. Vervolgens zal dus 200 worden afgestort op de girorekening. In het kasboek wordt derhalve een uitgave opgenomen op 14 oktober van 200 met als omschrijving: Afgestort naar de girorekening. De journaalpost uit dit kasboek met betrekking tot deze post zal luiden: Giro 200 Aan Kas 200 Immers Giro is een rekening van bezit en deze neemt toe met 200; Kas is een rekening van bezit en deze neemt af met 200. Vervolgens komt enige tijd later het dagafschrift binnen van de postbank waarop de bijstorting van 200 is verantwoord. In het giroboek wordt deze post aan de debetzijde opgenomen met als omschrijving Gestort vanuit de kas 200. De journaalpost hiervan zal dus luiden: Giro 200 Aan Kas 200 U ziet wellicht al wat er nu is gebeurd. De journaalposten, zowel uit het kasboek als uit het giroboek, luiden exact gelijk. Dat kan niet de bedoeling zijn want we hebben geen 400 afgestort. Eén van beide journaalposten moet dus niet worden gemaakt. Vroeger werd dan in het giroboek vermeld p.m. (pro memorie= om te onthouden); hetgeen betekende dat deze post bij het journaliseren moest worden overgeslagen. De kas ging dan vóór de giro waardoor de pm-regel werd opgenomen in het giroboek. U kunt zich voorstellen dat bij veelvuldig afstorten en opnemen, mogelijk ook nog van gelijke bedragen, de nodige verwarring kan gaan ontstaan. Dit heeft geleid tot het in gebruik nemen van de rekening Kruisposten. In beide boeken wordt dan als grootboekrekening de rekening Kruisposten ingevuld en zullen de journaalposten luiden: uit het kasboek: Kruisposten 200 Aan Kas 200 en uit het giroboek: Giro 200 Aan Kruisposten 200 U ziet wat er met de rekening Kruisposten gebeurd is nadat beide journaalposten zijn gemaakt; het saldo is nihil. Zolang deze rekening nog een saldo vertoont betekent dit dus dat één van beide journaalposten nog niet is gemaakt. Normaliter zal dat de tweede journaalpost zijn omdat het dagafschrift immers later wordt ontvangen dan de storting heeft plaatsgevonden. Rekeningschema, een korte oriëntatie 5

6 We kunnen dus met deze rekening controleren of de afstorting geheel correct is verwerkt. Om die reden heet een dergelijke rekening ook wel een controlerende tussenrekening. In de praktijk komt het nogal eens voor dat men een ontvangst of een betaling moet verwerken waarvan op dat moment niet alle gegevens direct beschikbaar zijn. Omdat men verder wil met de mutaties wordt een dergelijk bedrag dan nogal eens op de rekening Kruisposten geparkeerd. Wij zijn hiervan een duidelijke tegenstander. De rekening Kruisposten is uitsluitend bedoeld om geldverkeer tussen kas, bank en postgiro te regelen. Wenst men onduidelijke posten te parkeren gebruik daarvoor dan een rekening als Nog te verwerken posten of iets dergelijks en, het allerbelangrijkste hierbij, zoek deze posten ook regelmatig uit en boek ze over naar de goede rekening. Zodanig gebruikt behoort ook een dergelijke rekening tot de groep controlerende tussenrekeningen. Rubriek 3 Voorraadrekeningen In deze rubriek worden voorraden opgenomen die hetzij door de onderneming worden gebruikt om te verkopen (handelsonderneming) of worden gebruikt voor de fabricage van produkten (produktieonderneming). Het betreft hier puur zaken die onderdeel uitmaken van de corebusiness van de organisatie; derhalve geen potloden, pennen e.d. Dit soort produkten horen thuis in rubriek 4 Kostenrekeningen. Rubriek 4 Kostenrekeningen In deze rubriek worden kosten verantwoord die ondergeschikt zijn aan de aktiviteiten van de organisatie. Dit loopt van salarissen met hun bijbehorende sociale lasten en pensioenpremies, huisvestingskosten, reiskosten in de ruimste zin, afschrijvingen (de jaarlijkse waardeverminderingen van de hierboven beschreven vaste activa), tot algemene kostenrekeningen. Om voldoende inzicht te verkrijgen in de kosten is een uitsplitsing naar soorten uiteraard van belang. De mate waarin dit moet gebeuren hangt sterk af van de onderneming of organisatie en zal daarop ook altijd toegespitst zijn. Rubriek 8 Opbrengstrekeningen In deze rubriek worden de opbrengsten bij verkoop en hun bijbehorende rekeningen verantwoord. Eén van de meest belangrijke gegevens voor elke organisatie die winst als doestelling heeft is de hoogte van de omzet. In onze eerste oriëntatie behandelden wij een voorbeeld waabij de volgende journaalpost werd gebruikt: Debiteuren Aan Voorraad goederen 900 Aan Winst bij verkopen 300 Het zal duidelijk zijn dat, indien de onderneming de omzet in de boekhouding zichtbaar wenst te hebben, dat op deze manier niet gaat lukken. Immers we zien slechts in rubriek 8 een rekening Winst bij verkopen met een creditsaldo van 300, zijnde de brutowinst behaald bij de verkoop van goederen die 900 bij inkoop hebben gekost. Om de omzet wel te kunnen zien in de boekhouding wordt deze journaalpost in twee delen gesplitst: Eerst boeken we de verkoop sec met Debiteuren Aan Opbrengst verkopen en vervolgens het verdwijnen van de verkochte voorraad met Rekeningschema, een korte oriëntatie 6

7 Kostprijs verkopen 900 Aan Voorraad goederen 900 De omzet kan nu uit de rekening Opbrengst verkopen worden afgelezen terwijl de brutowinst kan worden bepaald uit het saldo van Opbrengst verkopen en Kostprijs verkopen. (We hebben in ons voorbeeld even afgezien van de BTW omdat dit het beeld slechts ingewikkelder maakt en er verder niets aan toevoegt) De tweede hierboven gegeven journaalpost herbergt eventueel nog wel een complicatie. De vraag is nl. of we op het moment van verkoop de kostprijs van die goederen nog kennen. Soms zal dat het geval zijn, soms niet. Zoniet, dan moeten er enige bijkomende stappen worden ondernomen om alsnog die journaalpost te kunnen maken; dit valt echter buiten deze oriëntatie. Rubriek 9 Resultaatrekeningen Eerder bespraken we reeds dat aan het einde van een boekjaar het in dat boekjaar behaalde resultaat wordt overgeboekt naar het eigen vermogen. De resultatenrekening wordt als het ware, per saldo, overgeboekt naar de balans waarmee de balans dan weer in evenwicht wordt gebracht. De, voor deze oriëntatie, meest interessante journaalpost uit deze rubriek luidt dan ook: 9990 Resultaat lopend boekjaar 0950 Aan Eigen vermogen uitgaande van een positief resultaat. Indien men na deze journaalpost afzonderlijk de som van de saldi van alle rekeningen zou bepalen uit de rubrieken 0 t/m 3 en de rubrieken 4 t/m 9, zal blijken dat die som in beide gevallen nihil is. Ergo, de balans zowel als de resultatenrekening zijn in evenwicht. Hiermee is de administratie voor wat betreft dit boekjaar afgesloten. Voorwaarde is daarbij wel dat alle voorafgaande journaalposten uit de kolommenbalans ook in de boekhouding zijn opgenomen en dat alle rekeningen zuiver zijn gemaakt. Hieronder wordt verstaan dat een grootboekrekening uitsluitend posten van balans of resultaat bevatten en geen mengvorm van beide is. Genoemde voorwaarde (alle rekeningen zijn zuiver gemaakt) geldt onverkort indien gebruik wordt gemaakt van een computerprogramma waarbij de balansposten automatisch kunnen worden overgeboekt naar een volgend boekjaar. In dat geval zal dikwijls ook de overboeking van het resultaat automatisch plaatsvinden. Tot zover een algemene inleiding over het rekeningschema en enige toelichting op het gebruik van bepaalde grootboekrekeningen. Wij vervolgen deze korte oriëntatie met de bespreking van het voor ANBO ontworpen rekeningschema. 2. Het ANBO rekeningschema In dit onderdeel staan we stil bij het specifiek voor ANBO ontwikkelde rekeningschema en zullen we bij de diverse grootboekrekeningen, waar noodzakelijk, enige toelichting verstrekken. Algemeen Aangezien het hier een rekeningschema betreft van zeer beperkte omvang is gekozen voor een nummering bestaande uit drie cijfers. Ruim voldoende voor gebruik van dit schema. Het rekeningschema is opgebouwd in de volgorde zoals de rubrieken op de balans en de resultatenrekening (exploitatie) zullen voorkomen. Dit verklaart de niet opeenvolgende nummering van het rekeningschema. Rekeningschema, een korte oriëntatie 7

8 Rubriek 0 Vaste activa Aangeschafte inventaris en computerapparatuur gaat langer mee dan één boekjaar en wordt derhalve over de geschatte levensduur afgeschreven. De jaarlijkse waardevermindering wordt echter niet afgeboekt van de investeringsrekening maar op een afzonderlijke afschrijvingsrekening verantwoord. Op deze wijze blijft in de boekhouding de oorspronkelijke investering zichtbaar en is de boekwaarde (de veronderstelde restwaarde van de investering) te bepalen door het saldo van de investeringsrekening en de afschrijvingsrekening te bepalen. De standaardjournaalpost die hierbij hoort luidt derhalve: 490 Afschrijvingskosten inventaris Aan 011 Afschrijving inventaris en 491 Afschrijvingskosten computerapparatuur Aan 021 Afschrijving computerapparatuur Indien sprake is van meerdere investeringen is het handig een specificatie van deze investeringen met hun bijbehorende afschrijvingen bij te houden. Investeringsstaat computerapparatuur Afschrijvingspercentage 25% Datum Geinvesteerd Afschrijving 2008 * Boekwaarde ult Afschrijving 2009 Boekwaarde ult Afschrijving 2010 Boekwaarde ult /05/08 PC ,00 175, ,00 300,00 725,00 300,00 425,00 10/10/08 Laptop 600,00 38,00 562,00 150,00 412,00 150,00 262,00 Totalen 1.800,00 213, ,00 450, ,00 450,00 687,00 Bij een investering in de loop van een boekjaar wordt gebruikelijk naar tijdsgelang afgeschreven. In het laatste jaar wordt tenslotte het restant van de boekwaarde afgeschreven. De standen van de bijbehorende grootboekrekeningen zijn dan: Nr Naam Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo Computerapparatuur D 1.800, , , Afschr. computerapparatuur C 213,00 663, , Afschr.kosten computerapp. D 213,00 450,00 450,00 Op het moment dat de apparatuur buiten gebruik wordt gesteld wordt de resterende boekwaarde afgeschreven eventueel nog te verminderen met een opbrengst bij buitengebruikstelling. Rubriek 1 Vlottende activa en Vreemd vermogen kort (VVK) Het is algemeen gebruikelijk bij het opmaken van de balans en de exploitatierekening dat rekening wordt gehouden met posten, die enerzijds weliswaar reeds zijn opgenomen in de lopende periode maar betrekking hebben op een volgende periode, of anderzijds nog niet zijn opgenomen in het lopende boekjaar maar daarin wel thuishoren. De zogenaamde transitoria of transitorische posten. Posten die in de boekhouding zitten maar moeten worden doorgeschoven naar een volgende periode noemen we uitstelposten. Posten die nog niet zijn opgenomen maar wel thuishoren in de lopende periode noemen we Rekeningschema, een korte oriëntatie 8

9 anticipatieposten. Voor deze posten zijn de volgende grootboekrekeningen beschikbaar: 140 Nog te ontvangen bedragen anticipatieposten gebruikelijk saldo is Debet 141 Vooruitbetaalde bedragen uitstelposten gebruikelijk saldo is Debet 150 Nog te betalen bedragen anticipatieposten gebruikelijk saldo is Credit 151 Vooruitontvangen bedragen uitstelposten gebruikelijk saldo is Credit Enkele voorbeelden. Voorbeeld 1. Op 4 januari 2009 ontvangen we een dagafschrift van de bank met de afrekening van de rente op onze rekening-courant over het 4e kwartaal Op het dagafschrift staat BY 25,36. Aangezien we de dagafschriften over 2008 keurig hebben geboekt tot en met de laatste mutatie over 2008 is duidelijk dat deze post nog niet is geboekt maar wel thuishoort in Journaalpost: 140 Nog te ontvangen bedragen 25,36 Aan 910 Rentebaten 25,36 De bate wordt nu meegenomen in 2008 en de vordering wordt middels de balans doorgeschoven naar 2009 op rekening 140. Bij het boeken van het dagafschrift in 2009 waarop deze rente is bijgeschreven moet dan worden geboekt: 111 Bank 1 25,36 Aan 140 Nog te ontvangen bedragen 25,36 Hiermee loopt rekening 140 weer glad. Voorbeeld 2. Bij het doorlopen van de boekhouding constateren we dat op rekening 423 Contributies het lidmaatschap 2009 van een vakblad van 75,00 is geboekt op 27 december Journaalpost: 141 Vooruitbetaalde bedragen 75,00 Aan 423 Conributies 75,00 De last wordt op deze wijze doorgeschoven naar het juiste boekjaar Voorbeeld 3. Op het dagafschrift van de bank van 4 januari 2009 staan ook de kosten voor het gebruik van de betaalpas voor het 4e kwartaal 2008 van 3,75. Journaalpost: 435 Bankkosten 3,75 Aan 150 Nog te betalen bedragen 3,75 De last wordt teruggehaald naar het juiste boekjaar Voorbeeld 4. Op 820 Ontvangen bijdragen reizen staat een ontvangst van een lid inzake zijn bijdrage voor de geplande reis van 12 januari 2009; bedrag 60,00. Journaalpost: 820 Ontvangen bijdragen reizen 60, Vooruitontvangen bedragen 60,00 Zoals aangegeven in voorbeeld 1 moeten de transitorische posten natuurlijk in het nieuwe boekjaar keurig gladlopen. Bij voorbeeld 1 en voorbeeld 3 worden we mogelijk hieraan nog herinnerd doordat het dagafschrift van 2009 nog moet worden geboekt. Voor de voorbeelden 2 en 4 ligt dit iets moeilijker omdat de oorspronkelijke mutaties reeds in 2008 zijn verwerkt. Dit bewijst des te meer dat een grootboek regelmatig moet worden doorgelopen om te constateren Rekeningschema, een korte oriëntatie 9

10 dat alles netjes op de juiste grootboekrekeningen is verwerkt. Bij dit doorlopen constateren we dan dat de hier behandelde transitorische rekeningen wel of niet gladlopen. In het geval van de voorbeelden 2 en 4 moet u dan de bedragen overboeken naar de juiste kosten- of batenrekeningen. Overigens worden alle hier behandelde journaalposten gebruikelijk via het memoriaal verwerkt. Het kan ook voorkomen dat men weet heeft van bepaalde posten die nog moeten worden opgenomen in het lopende boekjaar maar dat men aan het einde van dat boekjaar wil gaan afsluiten en nog geen nadere informatie over die posten heeft ontvangen. In dat geval zal men schattenderwijze te werk moeten gaan. Tenslotte nog een voorbeeld in de sfeer van de transitoria dat wellicht minder voor de hand ligt. Stel de vereniging betaalt per 31 augustus elk jaar de jaarpremie voor een afgesloten verzekering van 360,00. Dit houdt derhalve in dat hiervan een bedrag van 240,00 toegewezen kan worden aan de periode januari tot en met augustus van het volgende boekjaar. Bij het boeken van de betaling kan dan de volgende journaalpost worden gemaakt: 433 Kosten verzekeringen 120,00 periode september december Vooruitbetaalde bedragen 240,00 periode januari augustus 2009 Aan 111 Bank 1 360,00 In het algemeen dienen we er dus voor te zorgen dat zowel baten als lasten worden geboekt in de periode waarop deze betrekking hebben. Dit om er voor te zorgen dat de uit de boekhouding op te stellen balans en exploitatierekening een juist (lees: zuiver) beeld geven. Uiteraard moet hierbij enige soepelheid worden betracht. Zo is voor te stellen dat we dan ook rekening moeten houden met het feit dat kantoorartikelen die bij aankoop zijn geboekt in de groep Kantoorkosten en aan het einde van een boekjaar nog niet volledig zijn verbruikt. We zouden de voorraad per ultimo derhalve moeten inventariseren en via de transitoriarekening 141 Vooruitbetaalde bedragen moeten overboeken naar een volgend boekjaar. Zover gaat men in de praktijk echter niet, tenzij het bijvoorbeeld gebruikelijk is aan het einde van een boekjaar de voorraad papier, enveloppen en dergelijke éénmalig aan te vullen. In dat geval kan men overwegen deze kosten door te schuiven naar een volgend boekjaar. In het algemeen geldt dat de te corrigeren bedragen van wezenlijke invloed moeten zijn op het resultaat. Rubriek 2 Kruisposten Het gebruik van deze rekening is in het algemene gedeelte van deze oriëntatie (pagina 5) al uitvoerig aan de orde gekomen derhalve kunnen wij hiernaar kortheidshalve verwijzen. Rubriek 3 Voorraden Hieronder kan de (inkoop)waarde worden opgenomen van bij voorbeeld promotiegoederen en dranken. Voor de verwerking van de verkopen van deze goederen zijn verschillende mogelijkheden: opboeken tegen inkoopwaarde en bij verkoop de verkoopwaarde boeken op een opbrengstrekening (rubriek 8) per balansdatum wordt de waarde van de voorraad bepaald; deze blijft staan in rubriek 3 het verschil wordt geboekt naar rubriek 7 als inkoopwaarde van de verkopen. Of opboeken tegen inkoopwaarde en bij verkoop de verkoopwaarde boeken op een opbrengstrekening (rubriek 8) en de inkoopwaarde van deze verkoop boeken in rubriek 7 en crediteren in rubriek 3 per balansdatum moet de waarde van de voorraad gelijk zijn aan het saldo van de voorraadrekeningen in rubriek 3. Rekeningschema, een korte oriëntatie 10

11 Voorwaarde voor deze laatse boekingsgang is wel dat de inkoopwaarde van de verkoop bekend is op het moment dat de verkoop plaatsvindt. Rubriek 4 Kosten De kosten zijn onderverdeeld in: Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Afschrijvingskosten Naast het jaarlijks verwerken van transitoria is het belangrijkste ten aanzien van deze rekeningen dat deze consequent worden gebruikt. De aanschaf van enveloppen dus niet de ene keer op Kantoorbenodigdheden boeken en de andere keer op Kosten secretariaat. Rubriek 7 Activiteitenkosten en rubriek 8 Inkomsten Deze rubrieken bevatten de rekeningen die kenmerkend zijn voor de vereniging. Let ook eens op de logische nummering van rekeningen die elkaars tegenpolen zijn, de nummers 720 tot en met 735 versus de nummers 820 tot en met 835. Onder 1. Algemeen toonden wij aan dat het door handig gebruik te maken van de splitsing in kosten en opbrengsten van verkopen mogelijk is de omzet van een onderneming vast te houden in de boekhouding. Deze methode, hier toegepast voor rekeningen specifiek voor de activiteiten van een vereniging vindt u terug in de splitsing tussen rubriek 7 en rubriek 8. Het gebruik van de in deze rubriek ondergebrachte rekeningen zal verder geen problemen opleveren. Rubriek 9 Overige baten en lasten In deze rubriek zijn uitsluitend de rekeningen in gebruik die betrekking hebben op bankrenten en de rente van een eventuele onderhandse lening. 3. Tenslotte Over het rekeningschema in het algemeen of voor een vereniging als de uwe in het bijzonder is veel meer te vertellen. Helaas moeten wij ons tot enkele zaken beperken. Wij hopen met de keuze van de onderwerpen een juiste keuze te hebben gemaakt. Voorzover u in het verleden nauwelijks tot geen ervaring heeft opgedaan in het daadwerkelijk voeren van een boekhouding en u heeft, nadat u Boekhouden een korte oriëntatie en Rekeningschema een korte oriëntatie heeft gelezen, het gevoel dat u voldoende houvast heeft om de boekhouding van uw vereniging met succes te kunnen voeren, dan hebben deze oriëntaties ruimschoots aan hun doelstelling voldaan. Rest mij te hopen dat u het geen droge stof heeft gevonden en beide oriëntaties met plezier heeft gelezen. Ik wens u veel succes met de boekhouding van uw vereniging. 1 september 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Rekeningschema, een korte oriëntatie 11

Voorbereiding Jaarwerk

Voorbereiding Jaarwerk Voorbereiding jaarwerk door 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14 Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14 Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

Uitwerkbladen Examentraining 1

Uitwerkbladen Examentraining 1 Deze uitwerkbladen horen bij het boek Examentraining basiskennis boekhouden/elementair boekhouden BKB/EB van de uitgeverij OBCO, ISBN: 978-94-92705-00-6. Uitwerkbladen Examentraining 1 Opgave 1 Opgave

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Opdracht 1 2 Verantwoording 1 3 Algemeen 1 4 Financiële positie 2 5 Winstbestemming 2 JAARREKENING Bijlage A Grondslagen v.d. financiële

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht 1 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van de Stichting Jai Hanuman, Wijchen, samengesteld aan de hand van de ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum : 24-05-1989 Datum laatste statutenwijziging

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-06-2013)

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-06-2013) Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-06-2013) Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2009 512560 CONCEPT Afdeling: Accountants Culemborg, 8 april 2010 Inhoud Accountantsrapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum : 24-05-1989 Datum laatste statutenwijziging

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 13 april 2013

Jaarrekening 2013 13 april 2013 Jaarrekening 2013 13 april 2013 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2013 4 3. Geldstroom overzicht over 2013 5 4. Grondslagen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-03-2014)

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-03-2014) Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-03-2014) Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen Balans per 31 december 2014 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2014 31 december 2013 Machines en installaties 135 570 Inventaris 2.490 3.586 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel RAPPORT 2014 Stichting Wereldwinkel INHOUDSOPGAVE RAPPORT JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3. Grondslagen van resultaatbepaling en van waardering 4. Specificaties

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Machines en installaties 570 1.105 Inventaris 3.586 3.800 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening een korte oriëntatie

Jaarrekening een korte oriëntatie Jaarrekening een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Stichting Veghel HartSave

Stichting Veghel HartSave Stichting Veghel HartSave Jaarrekening 2012 21 mei 2013 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2012 4 3. Geldstroom overzicht

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Amersfoort. te Amersfoort

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Amersfoort. te Amersfoort Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Amersfoort te Amersfoort INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie