Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT"

Transcriptie

1 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT

2 INHOUDSOPGAVE bladzijde 1. Inleiding 3 2. Doelstelling Onze cliënten Het reïntegratiepalet Werktrajecten 6 6. Overige trajecten Ouderen en jongeren Ontwikkelingen BIJLAGEN 1. Evaluatie Morgen Beginnen 2. Evaluatie doorstroompool 3. PlusWerk 4. Werk Mee 5. Trajecten op maat arbeidsintegratie 6. Jongeren

3 1. Inleiding De afgelopen periode is er vanuit de hoofdafdeling sociale zekerheid hard doorgewerkt aan het ontwikkelen van het Amersfoortse reïntegratiebeleid. Er is een reïntegratiepalet ontwikkeld dat recht doet aan de diversiteit van onze cliënten. Dit palet bestaat uit diverse instrumenten en project om onze cliënten het maximaal haalbare op het gebied van reïntegratie 1 te laten bereiken. Wij hebben, zoals toegezegd, een aantal instrumenten geëvalueerd. Dit heeft geleid tot verfijning van deze instrumenten. Aan de andere kant zijn er ook nieuwe instrumenten ontwikkeld die het palet compleet maken. In deze notitie beschrijven wij ons reïntegratiebeleid op hoofdlijnen en schetsen wij het reïntegratiepalet. Tot slot blikken wij vooruit naar de doorontwikkeling van het palet in de komende periode. In een aantal bijlagen bij deze notitie gaan wij dieper in op een aantal onderwerpen en geven aan welke punten uit de diverse evaluaties naar voren zijn gekomen. 2. Doelstelling Voordat we kijken naar de opbouw van ons reïntegratiepalet, schetsen we eerst wat we hiermee eigenlijk willen bereiken. De naam van het beleidskader geeft de doelstelling al aan: iedereen laten doen wat hij of zij kan. Als opgaven hierbij worden in het beleidsplan geformuleerd: - Komen tot een inzet van middelen die leidt tot een minimale instroom en een maximale uitstroom - Maximaal bijdragen aan het streven dat iedere cliënt terecht een WWB-uitkering ontvangt en de duur van de WWB-uitkering niet langer dan strikt noodzakelijk is. Om deze opgaven te verwezenlijken zijn er vijf sporen. Als het gaat om reïntegratie zijn de twee relevante sporen: 1. Toeleiding naar werk van cliënten met werkperspectief. Het naar vermogen deelnemen aan toeleiding is een verplichting die hoort bij het recht op een WWB-uitkering. Doen wat je kunt. 2. Activering van cliënten bij wie het werkperspectief nog niet in voldoende mate aanwezig is. Ook hier geldt dat het naar vermogen deelnemen aan activering als verplichting kan worden opgelegd. En ook hier geldt: doen wat je kunt. De overige sporen zijn instroombeperking, handhaving en minimabeleid. 1 Onder reïntegratie verstaan wij zowel toeleiding naar werk als activering

4 3. Onze cliënten Alle cliënten met een bijstandsuitkering in de gemeente Amersfoort zijn ingedeeld op de reïntegratieladder. De reïntegratieladder is een verfijnde diagnosemethode die het mogelijk maakt om voor cliënten de afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen in de vorm van niveaus (traptreden). De ladder kent 10 verschillende niveaus. Hoe hoger de trede, hoe kleiner de afstand tot de arbeidsmarkt. De treden zijn als volgt benoemd: Zorg Trede 0 Ontbreken mogelijkheden reïntegratie Zorg Trede 1 Zorgtraject Activering Trede 2 Persoonlijke activering Trede 3 Maatschappelijke orientatie Arbeidstoeleiding Trede 4 Beroepsorientatie Trede 5 Scholing Trede 6 Klaar voor werk Trede 7 Tijdelijk werk Trede 8 Gesubsidieerd werk Trede 9 Regulier werk In onderstaand schema is aan de hand van de reïntegratieladder weergegeven hoe het cliëntenbestand van de gemeente Amersfoort eruit ziet en welk gedeelte van hen in traject is (cijfers per 25 oktober 2006). In totaal zijn er 2535 mensen ingedeeld op de ladder (zowel cliënten als hun partners, onder de 65 jaar). Van hen zijn er 1245 in traject. Dat betekent dat ongeveer 49% van de cliënten een traject volgt Ontbreken mogelijkh Zorg 2 Persoonl Activering M aatsch orientatie Beroeps orientatie Scholing 6 Klaar voor werk Tijdelijk werk 16 8 Gesub werk Regulier werk geen traject traject AI Hiernaast nemen rond de 123 cliënten deel aan de doorstoompool (gesubsidieerd werk). Ouderen en jongeren In ons reïntegratiebeleid gaan wij uit van de afstand tot de arbeidsmarkt van onze cliënten, bepaald door hun positie op de ladder. Er zijn geen aparte doelgroepen benoemd. Een uitzondering hierop zijn jongeren en ouderen. Deze groepen krijgen landelijk en in het collegeprogramma nadrukkelijk de aandacht. Daarom besteden wij ook extra aandacht aan deze specifieke groepen. Op dit moment hebben 115 jongeren in de leeftijd van jaar een bijstandsuitkering. Bij 35% van hen is vastgesteld dat zij op dit moment geen traject kunnen volgen.

5 Van het totale cliëntenbestand is 21% tussen de 55 en 65 jaar. Dit zijn in totaal 566 personen van wie er 88 in traject zijn (13%). De komende jaren zal er per jaar 2% van het cliëntenbestand de leeftijdsgrens van 55 jaar overschrijden, waardoor deze groep behoorlijk in omvang toeneemt. Verderop in deze notitie gaan wij in op het reïntegratie-aanbod voor deze twee groepen. 4. Het reïntegratiepalet Om te zorgen dat toeleiding naar werk en activering voor uiteenlopende cliënten efficiënt georganiseerd kan worden, is er een palet van reïntegratie-instrumenten voorhanden. Deze instrumenten vallen allen onder de noemer trajecten op maat. Het totale aanbod aan reïntegratieinstrumenten bestaat uit een diversiteit van trajecten en instrumenten, dat afhankelijk van de behoefte van de cliënt kan worden ingezet door de medewerkers van de hoofdafdeling Sociale Zekerheid. Trajecten en instrumenten binnen het reïntegratiepalet zijn te onderscheiden naar hun inhoud en hun beoogde resultaat. Inhoud Zoveel mogelijk laten wij het uitvoeren van werkzaamheden een onderdeel van een traject zijn. Dit sluit aan bij het motto Doen wat je kunt. Door te werken ontwikkelt de deelnemer zich, wordt sociaal isolement voorkomen en wordt een goede basis gelegd voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een traject met als doel de deelnemers zich dusdanig te laten ontwikkelen dat het voor hem of haar hoogst haalbare doel wordt bereikt. De werkzaamheden tijdens het traject worden aangepast aan wat de deelnemer kan. Werktrajecten zijn echter niet geschikt of voldoende voor alle cliënten. Daarom bestaat het reïntegratiepalet dat de medewerkers sociale zekerheid ter beschikking hebben uit veel meer instrumenten. Hierbij moet worden gedacht aan de starttrajecten (snelle toeleiding naar werk), jobhunting, sollicitatietraining, inzet van scholing, sociale activering, taalles of overige ondersteunende activiteiten. Deze activiteiten kunnen in plaats van of gelijktijdig met de werktrajecten worden ingezet. Beoogde resultaat Het ultieme doel van alle trajecten is het aanvaarden van regulier werk. De inzet van het werkdeel binnen de WWB is erop gericht dat iedereen die aan het werk kan, dat op termijn ook gaat doen. Regulier werk is echter niet (direct) voor alle cliënten weggelegd. In dat geval wordt er gekeken naar wat een cliënt nog wel kan. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat iedereen iets kan. De trajectactiviteiten worden dan ook afgestemd op wat er wel mogelijk is. Wanneer uitstroom naar regulier werk (nog) niet mogelijk is, dan wordt ingezet op activering. Bij de verschillende trajecten in de vorm van werk horen ook verschillende beoogde resultaten. Meestal is dit werk, maar soms wordt in eerste instantie ingezet op activering. Ook de duur van het traject kan variëren.

6 Totaalplaatje Het totale reïntegratiepalet wordt samengevat in onderstaande afbeelding. De verschillende onderdelen van het palet worden toegelicht. TRAJECTEN OP MAAT Trajecten AI Trajecten in de vorm van werk Doorstroompool - Traject gericht op regulier werk - Duurt max. 1 jaar - Deelnemer ontvangt salaris Plus Werk - Traject gericht op regulier werk - Duurt langer dan een jaar - Werk en opleiding gecombineerd - Deelnemer ontvangt salaris Morgen Beginnen Traject gericht op werk WSW Werk Mee (met behoud van uitkering) Vrijwilligers werk Traject gericht op activering (Toeleiding naar) zorg 5. Werktrajecten Als onderdeel van het totale reïntegratiepalet zijn er specifieke werktrajecten ontwikkeld voor deelnemers op alle treden van de reïntegratieladder (met uitzondering van cliënten in een zorgtraject). Morgen Beginnen is een werktraject gericht op het voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid. De Doorstroompool, Werk Mee en PlusWerk zijn trajecten voor cliënten die in ons uitkeringsbestand zitten. De doorstroompool was er al. Werk mee en PlusWerk kunnen worden gezien als nieuwe kleuren op het reïntegratiepalet. Deze soorten trajecten worden onderstaand kort beschreven. Morgen beginnen De doelgroep voor Morgen Beginnen bestaat uit potentiële WWB-cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt en die in beginsel zicht hebben op het vinden van een duurzame werkplek op de reguliere arbeidsmarkt. Het kan gaan om werkzoekenden die door onvoldoende motivatie geen werk vinden of voor wie vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet direct matchen. Zij hebben zonder het project Morgen Beginnen wel recht hebben op een WWB-uitkering. Dit recht wordt vooraf getoetst. Door het aanbieden van werk vervalt het recht. Tijdens Morgen Beginnen worden de deelnemers direct aan het werk gezet. Met het project wordt beoogd uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen. Morgen Beginnen duurt maximaal 3 maanden. Het is de bedoeling dat het merendeel van de deelnemers gedurende deze periode een reguliere baan vindt, hierop wordt door het CWI extra inzet gepleegd. Wanneer dit niet lukt is in een enkel geval een verlenging van nog eens drie maanden mogelijk. In bijlage 1 vindt u de hoofdlijnen van de evaluatie van het project Morgen Beginnen.

7 Doorstroompool, Pluswerk en Werk Mee De doorstoompool is een traject in de vorm van werk, en gericht op werk. Het is bedoeld voor cliënten die boven aan de reïntegratieladder staan. Werk Mee is een traject in de vorm van werk, gericht op activering. Het is bedoeld voor cliënten die onderaan de reïntegratieladder staan. Werk Mee en de doorstroompool vormen de respectievelijk onder- en bovenkant van het palet trajecten in de vorm van werk. Deze instrumenten maken nu onderdeel uit van het palet. De doorstroompool bestaat twee jaar, Werk Mee is net van start gegaan. Daartussenin ligt het terrein van trajecten in de vorm van werk die op termijn wel leiden tot uitstroom naar regulier werk, maar waarvan de duur langer is dan een jaar en waarbij de deelnemers scholing gecombineerd met werkervaring aangeboden krijgen. Dit noemen wij PlusWerk, een instrument dat op het moment in ontwikkeling is. Kernmerk van PlusWerk is dat scholing en werkervaring opdoen worden gecombineerd. In onderstaand schema zijn de hoofdlijnen van deze drie werktrajecten beschreven. Ze worden uitgevoerd onder regie van Arbeidsintegratie. Doorstroompool Pluswerk Werk Mee Doel Regulier werk Regulier werk Activering Inhoud Werkervaring opdoen bij een reguliere werkgever Werkervaring opdoen bij een reguliere werkgever in combinatie met scholing Werkervaring opdoen bij een reguliere werkgever. werkzaamheden sluit aan bij wat de deelnemer kan, in groepsverband. Duur Maximaal een jaar Tussen de 1 en 3 jaar Meer dan 3 jaar, indien Werk Mee max. haalbare is, mag duur onbeperkt zijn. Indien verdere groei op de reïntegratieladder mogelijk is wordt Werk Mee beëindigd en worden andere instrumenten ingezet Loon of uitkering Deelnemer is in dienst bij de doorstroompool en ontvangt salaris. Loonkosten kunnen bij gemeente worden gedeclareerd. Daarnaast eenmalige premie van 600,- Deelnemer is in dienst bij werkgever en ontvangt salaris. Eventueel in combinatie met loonkostensubsidie. Premie: nader te bepalen Met behoud van uitkering, in combinatie met een jaarlijkse premie van max. 600,- Voor meer gedetailleerde informatie over de evaluatie van de doorstroompool, de plannen voor PlusWerk en een beschrijving van Werk Mee wordt u verwezen naar de bijlage 2, 3 en 4. Vrijwilligerswerk Ook een traject gericht op vrijwilligerswerk is mogelijk wanneer duidelijk is dat terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt niet aan de orde is. Het verschil met Werk Mee is dat er, wanneer er eenmaal een passende vrijwilligersplek is gevonden, geen verdere begeleiding van de cliënt meer hoeft plaats te vinden. Op dit moment voert Ravelijn een project uit waarbij deelnemers worden bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Dit project is specifiek gericht op allochtonen. Wanneer de bemiddeling geslaagd is, wordt de begeleiding van Ravelijn beëindigd.

8 WSW Ook binnen de Wsw zijn deelnemers aan het werk. De Wsw is bedoeld voor personen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. Het gaat hierbij om een beperking in relatie tot het te verrichten werk en niet om de handicap op zich. Om te worden toegelaten tot de doelgroep, moet iemand in staat zijn tot het leveren van regelmatige arbeid. Er zijn strikte criteria geformuleerd waaraan moet worden voldaan om toegelaten te kunnen worden tot een Wsw-functie. Er moet aan alle criteria gelijktijdig worden voldaan om tot de Wsw-doelgroep te kunnen behoren. Zo niet, dan betekent dit dat er sprake kan zijn van een indicatie voor plaatsing in een zorginstelling voor personen met een handicap. De beoogde modernisering van de Wet sociale werkvoorziening richt zich op versterking van gemeentelijke verantwoordelijkheid, meer rechten voor de Wsw-geïndiceerden en het stimuleren van werkgevers om arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor Wsw-geïndiceerden. Het is de bedoeling dat er een ontwikkeling van binnen naar buiten plaatsvindt. Ondanks het feit dat de invoering van de modernisering naar verwachting pas in 2008 zal plaatsvinden, starten wij eind 2006 al de discussie over hoe deze ontwikkelingen vorm kunnen krijgen. Dit heeft raakvlakken met de bredere discussie over de gemeentelijke visie op de arbeidsmarkt. 6. Overige trajecten Omdat een werktraject niet voor iedereen geschikt is, heeft Arbeidsintegratie nog de mogelijkheid om een breed scala aan overige trajecten op maat in te zetten. Deze kunnen op hoofdlijnen in worden gedeeld in de volgende categorieën: 1. Starttrajecten 2. Sollicitatietraining 3. Jobhunting 4. Combinatie korte opleiding en werkervaring 5. Activeringsprojecten 6. Scholing 7. Ondersteunende instrumenten (taalles, opvoedingsondersteuning, diverse zeer individueel bepaalde ondersteuning) Daarnaast kunnen er nog zeer diverse, op de persoon afgestemde instrumenten worden ingezet. Deze instrumenten zijn in 2006 onder de loep genomen: er is onder meer gekeken naar de resultaten en de kosten. Dit heeft geleid tot een aantal constateringen, conclusies en aanbevelingen. In bijlage 5 gaan wij hier verder op in. 7. Ouderen en jongeren Zoals vermeld wordt er in principe geen doelgroepenbeleid gevoerd. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de reïntegratie van ouderen en jongeren. Deze groepen zijn in het collegeprogramma opgenomen. Jongeren Er is sprake van een sluitende aanpak voor jongeren in de bijstand. Met sluitende aanpak jongeren bedoelen we het volgende: bij jongeren betekent instroom in de bijstand dat hij of zij in beeld is en verder ondersteund kan worden. Dat is een positief punt, maar uiteindelijk willen we zo weinig mogelijk jongeren in de bijstand. We willen voorkomen dat jongeren (18 tot 23 jaar) langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering kan jongeren afhankelijk maken en brengt risico s van armoede, schulden en maatschappelijke uitsluiting met zich mee. De opzet van de WWB maakt het voor gemeenten bovendien (ook financieel) noodzakelijk om haar poortwachters- en reïntegratiefunctie te optimaliseren. Jongeren met een uitkering bieden we daarom een goede diagnose van de mogelijkheden en een passend aanbod voor een opleiding, een traject naar werk of een

9 combinatie daarvan. Wanneer er geen sprake is van een startkwalificatie heeft terugkeer naar een opleiding prioriteit, omdat dat de jongeren het meeste perspectief geeft op duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Reïntegratie voor jongeren is onderdeel van een bredere keten voor deze doelgroep. Dit jaar is Operatie Amersfoort Jong van start gegaan. Binnen deze operatie zijn vijf programma s benoemd: Jeugd op een club, Jeugd naar school, Jeugd in huis, Jeugd op straat en Jeugd aan het werk. Het laatste programma gaat uit van een keten onderwijs werk en is belegd bij de hoofdafdeling sociale zekerheid. Een van de onderdelen van dit programma is het aanscherpen van de sluitende aanpak voor jongeren. In bijlage 6 is aangegeven op welke wijze wij deze taak de komende tijd verder willen vormgeven en aanscherpen. Ouderen Net als alle cliënten krijgen onze cliënten die binnen de categorie ouderen vallen een traject op maat aangeboden. Eén van de speerpunten voor 2007 is om voor deze groep (55+-ers) specifiek beleid te formuleren en naar aanleiding daarvan nieuwe, op de groep afgestemde, instrumenten te ontwikkelen. 8. Sturing Het is de bedoeling dat de beschikbare middelen voor reïntegratie op een effectieve en efficiënte manier worden ingezet. Van tevoren worden meetbare doelen vastgesteld, zodat achteraf kan worden gemeten of deze doelen zijn behaald. Van de trajecten in de vorm van werk kan van tevoren worden vastgesteld welk doel en welke doelgroep het traject heeft. Ook wordt een maximale duur van het traject afgesproken, waar enkel in uitzonderingsgevallen van kan worden afgeweken. Aan de hand hiervan kunnen concrete uitstroomresultaten worden vastgesteld. Instrument/ trajecten op maat Instrumenten AI: * Arbeidstoeleiding * Activering Doorstroompool Uitgangssituatie/ doelgroep (trede) Beoogde resultaat (trede) Max. duur Aantal t/m 9 2 t/m 9 Op maat 550 nieuwe trajecten Uitvoerder SZ i.s.m. diverse andere partijen 4 t/m jaar 150 Via Amfors (voorheen Banenplan) PlusWerk 2 t/m 5 6 t/m 9 3 jaar 50 a 150 Werkgevers Werk Mee 2 en 3 3 Onbeperkt 165 Werkgevers Morgen Nieuwe 9 3 mnd. 50 per Via Amfors beginnen instroom maand Totaal Naast deze instrumenten heeft de gemeente ook nog de Wsw ter beschikking om in te zetten voor cliënten. Dit wordt echter niet uit het W-deel bekostigd. Wij zullen voor deze instrumenten gedifferentieerde uitstroompercentages vaststellen, dit werken wij de komende periode uit. Financiën Voor de financiële aspecten van het reïntegratiepalet verwijzen wij u naar de begroting

10 9. Ontwikkelingen Deze beschrijving van het palet is een momentopname. De komende tijd gaan wij aan de slag met de doorontwikkeling hiervan. In 2007 vindt een uitwerking plaats van de volgende onderwerpen: - Het ontwikkelen van instrumenten voor de reïntegratie van 55+-ers - De ontwikkelingen in de Wsw - Jongeren - Onderzoeken of het bepalen van de loonwaarde van (een deel van) de mensen in ons bestand en het conpenseren daarvan aanknopingspunten biedt voor het uitbereiden van het reïntegratiepalet.

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN Beleidsgegevens Vastgesteld door: de Raad Vastgesteld in: Gemeentelijk re-integratie beleid Vastgesteld op: Inwerking getreden op:1 januari 2006 Het volgende besluit

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen Aanvullende vragen burgerraadslid mw. A. van Esch (fractie PK) betreffende plan van aanpak re-integratie van uitkeringsgerechtigden (n.a.v. Politieke avond d.d. 12 maart 2009) en beantwoording. Politieke

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage Toelichting Artikelgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen Geen nadere toelichting Artikel 2 Vrijwilligerswerk Het doel van vrijwilligerswerk is de belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas,

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, 2810014 Vooraf In de notitie Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg Beleidskaders 2014 2015 (definitieve versie, 25 augustus

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015.1 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek. Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek 2015

Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek. Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek 2015 Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek Het college van de gemeente Oldebroek, Gelet op de artikelen 6, tweede lid, 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid,

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Hoe zit het met de Re-integratie?

Hoe zit het met de Re-integratie? Hoe zit het met de Re-integratie? Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur

Nadere informatie

07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie

07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie 07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie Inhoudsopgave 07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie... 2 Raadsvoorstel Notitie aan de slag met behoud

Nadere informatie

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen.

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. De Wet Werk en Bijstand stelt de

Nadere informatie

;ti,:! I// Sociale Zaken. SO O peiling commissie O info commissie (op agenda) I1 O Ik commissie (op lijst) rn agendastuk O hamerstuk O kabinet

;ti,:! I// Sociale Zaken. SO O peiling commissie O info commissie (op agenda) I1 O Ik commissie (op lijst) rn agendastuk O hamerstuk O kabinet Gemeente Amersfoort Beleidsterrein: Sociale Zaken Org. onderdeel: WSOMOAZ User-id: BAKW Opsteller: H.A.W. Bakker Tel: 4658 Ondewerp: BELEDSKADER WERK & NKOMEN MOERNG WWB Kader: Toelichting: Per januari

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005 Reïntegratieplan werk en bijstand 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding. Op 1 januari 2004 trad de Wet werk en bijstand (WWB) in werking. Deze wet verving de Algemene bijstandswet, en legt nog

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

ZWARTBOEK. Werken met behoud van uitkering. Meldpunt 4 weken met gestructureerde vragen. Aantal mensen zijn persoonlijk benaderd

ZWARTBOEK. Werken met behoud van uitkering. Meldpunt 4 weken met gestructureerde vragen. Aantal mensen zijn persoonlijk benaderd Werken met behoud van uitkering FNV Lokaal In de zomer van 2012 is de FNV kortdurend een meldpunt gestart omdat er nogal wat klachten van bijstandsgerechtigden binnen kwamen. Over de klachten is een zwartboek

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening, vastgesteld DB 30 januari 2014 Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening)

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

I org MBAN SZ Nr Houten, 11 december 2012 t34 Onderwerp: Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie

I org MBAN SZ Nr Houten, 11 december 2012 t34 Onderwerp: Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie Raadsvoorstel *2012-082* I org.00000714 MBAN SZ Nr. 2012-082 Houten, 11 december 2012 t34 Onderwerp: Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie Beslispunten: 1. De notitie aan de slag

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude;

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; 122649 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; overwegende dat re-integratie van diverse doelgroepen een verantwoordelijkheid is van de gemeente; het Besluit re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012 Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang 12 december 2012 Programma 13.00-13.15 Inloop 13.15-13.20 Opening 13.20-13.35 Presentatie wethouder Ineke Smidt 13.35-14.15

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

Aan de leden van de raadsadviescommissie Sociaal Bestuurlijk. 21 juni 2016 E. Biezen. Dienstverlening aan 50-plussers. Geachte Commissieleden,

Aan de leden van de raadsadviescommissie Sociaal Bestuurlijk. 21 juni 2016 E. Biezen. Dienstverlening aan 50-plussers. Geachte Commissieleden, Aan de leden van de raadsadviescommissie Sociaal Bestuurlijk Stadsbeleid Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Algemeen In de Wet werk en bijstand staat, voor personen jonger dan 65 jaar, het uitgangspunt werk boven inkomen centraal. De gemeente draagt

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld. Toelichting Algemeen Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin

Nadere informatie

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Loonkostensubsidie Volgens maxima Europese verordeningen:

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Wat werkt voor wie in reïntegratie?

Wat werkt voor wie in reïntegratie? Wat werkt voor wie in reïntegratie? Overwegingen voor de Gemeenteraad Nijmegen Presentatie in opdracht van: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Nijmegen, 12 oktober 2011 Lucy Kok www.seo.nl - secretariaat@seo.nl

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Effectmeting re-integratie

Effectmeting re-integratie Effectmeting re-integratie Gemeente Noordoostpolder Mei 2014 Versie 1.3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 1.1. Versiebeheer... 2 2. Inleiding... 3 3. Re-integratie... 4 3.1. Wat is re-integratie...

Nadere informatie

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Zicht op succes Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Bevindingen (1) Beantwoording van deelvragen: Kaderstelling 1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Tynaarlo met het reintegratiebeleid na?

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Bestandsanalyse WWNV populatie. november 2012

Bestandsanalyse WWNV populatie. november 2012 Bestandsanalyse WWNV populatie november 2012 Bestandsanalyse Voor deze bestandsanalyse hebben we gebruik gemaakt van meer dan 64.000 intakes, diagnosen, assessments en loonwaardemetingen. Maar dan alleen

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen I. Doelgroepen 1. Jongeren < 23 jaar. I.1.1. De gemeente wil jongeren uit de bijstand houden; dit is mogelijk door het instellen van een (virtueel)

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Re-integratie Menterwolde

Re-integratie Menterwolde Re-integratie Menterwolde 1. Waarom onderzoek 2. Effectiviteit: wat levert het op 3. Efficiency: doen we het een beetje zuinig 4. Betrokkenheid Raad 5. Aanbevelingen 1 1. Waarom onderzoek 2 2. Effectiviteit:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004 Voorwoord De landelijke bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid (Wiw-dienstbetrekkingen en - werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

B&W d.d. 11 februari 2014

B&W d.d. 11 februari 2014 B&W 14.0148 d.d. 11 februari 2014 Onderwerp Beleidsregel loonkostensubsidie 2014 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beleidsregel Loonkostensubsidie 2014 vast te stellen. Perssamenvatting:

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2015-09 Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen Dienst/afdeling SMO De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 G De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

samen werken aan werk

samen werken aan werk samen werken aan werk Wat is baanbrekend? Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is een bijzondere samenwerking tussen Randstad Nederland en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ons doel

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie