Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland"

Transcriptie

1 Onderzoek Digital en Social 2015 bij B2B organisaties in Nederland

2 Inhoudsopgave Inleiding Over dit onderzoek Inzet Digital Marketing en Social Media meer structureel Digital Marketing is here to stay, maar we zijn er nog niet -model anders Verlanglijstje 2015 Samenvattend Opvallende opmerkingen Tot slot Contactgegevens beeckestijn Contactgegevens service check Auteurs: Jessica Jonasse & Cris Donze, Service Check bv. Datum: januari 2015

3 inleiding Over dit onderzoek Aantallen per branche: Overig 14% Egbert Jan van Bel (auteur managementboeken en kerndocent ) heeft samen met onderzoeksbureau Service Check net als in 2012 en 2013 het initiatief genomen in kaart te brengen in hoeverre Nederlandse organisaties digital zijn in hun marketingstrategie en -activiteiten. De reden een Nederlands onderzoek te doen, is simpel. We zien veel onderzoeken over digital trends verschijnen, maar dat zijn internationale onderzoeken die niet zomaar 1 op 1 geïnterpreteerd kunnen worden voor de situatie in Nederland. Dit onderzoek is uitgezet onder relaties van, Customer Talk, PvKO - Platform Klantgericht ondernemen, IDMK en Service Check. Kortom, die mensen die interesse tonen en ervaring opbouwen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op marketinggebied en/of in relatie tot klantgericht ondernemen. In totaal hebben 162 marketeers en managers, verdeeld over 10 branches, meegewerkt aan dit onderzoek naar de stand van zaken in digital en social marketing bij hun organisatie voor de periode Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar van De resultaten zijn gepresenteerd op het event Digital Marketing in 1 Day. Dit jaarlijkse event werd weer door bijna 500 mensen bezocht en wordt ook in 2015 weer georganiseerd. Non-profit 24% Industrie & ICT 13% Retail 21% Media 11% 6% Zakelijke dienstverlening 73% Financiële dienstverlening Het onderzoek maakt inzichtelijk in hoeverre digital marketing binnen organisaties is geaccepteerd en de belangrijkste uitdagingen waar marketeers vandaag de dag tegenaan lopen. De uitkomsten van het onderzoek bieden u tevens handvatten en input voor het bepalen van de digital marketing strategie voor de komende jaren. 3

4 Inzet Digital Marketing en Social Media meer structureel Diagram: Inzet van Digital Marketing samen met klanten structureel 9% 11% 9% 14% 8% 29% 7% selectief eigen initiatief 35% 30% 50% 45% 29% 54% 50% nog niet gebruikt 45% 47% 50% 36% 43% 23% 58% 43% 8% 10% 9% 10% 8% 8% 3% Allen 2% Zakelijke dienstverlening Financiële dienstverlening 1% 4% 7% Media Retail Industrie & ICT 5% Non-profit Overig Digital Marketing wordt steeds meer structureel ingezet. Vormde Digital Marketing in 2013 door één op de drie bedrijven een structureel onderdeel, nu geldt dit voor bijna de helft van de bedrijven. Een fikse toename dus waardoor we mogen constateren dat Digital Marketing steeds serieuzer op de agenda staat. Dat Digital Marketing steeds meer ingebed raakt, blijkt ook uit de toename van het aantal bedrijven, dat de resultaten van Digital Marketing structureel monitort (van 39% in 2013 naar 44% nu). Toch bespreekt nog steeds 39% de resultaten ad-hoc. De integratie van DIM is zichtbaar over de hele linie, uitgezonderd de non-profit sector. Hier zegt ruim de helft van de deelnemers dat Digital Marketing op zijn best selectief, door individuele medewerkers, wordt ingezet. 4

5 Digital Marketing is here to stay, maar we zijn er nog niet In 2013 gaf 94% van de deelnemende bedrijven aan te verwachten dat de inzet van digital marketing over twee jaar nog een grotere rol zal spelen dan nu al het geval is. Daarmee is wel duidelijk dat Digital Marketing niet meer weg te denken is in de bedrijfsvoering. Dat wil nog niet zeggen dat we er al zijn, zo blijkt uit de beantwoording op de stellingen over Digital Marketing in de eigen organisatie. Diagram: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over Digital Marketing? Ik heb vertrouwen in mijn vermogen mij aan te passen aan het veranderende digitale marketinglandschap Binnen onze organisatie is de juiste kennis in huis om in te spelen op het veranderde digitale marketing landschap 54% 92% Het overgrote merendeel van de respondenten is van mening het vermogen te hebben zich aan te passen aan het veranderende Digital Marketing landschap. Dat is een mooie uitkomst! Het vertrouwen in jezelf hebben is echter geen garantie voor een succesvolle implementatie van Digital Marketing plannen, dat is slechts voor een kwart van de organisaties weggelegd. We zien dat ongeveer de helft van de deelnemende bedrijven zegt dat de website is ingericht op het actief gebruik van Digital Marketing en dat er in de organisatie voldoende kennis aanwezig is om in te spelen op veranderingen. De marketeers van nu lijken op grote hoogte te staan binnen hun eigen organisatie: zij hebben veel vertrouwen in hun eigen rol, maar binnen de organisatie lijken zij zich onvoldoende zichtbaar te maken. De grootste uitdaging voor de marketeers in 2015 is dan ook het agenderen van Digital Marketing binnen hun organisatie. Ook omdat opvalt dat de positieve trend, die in 2013 ingezet leek te zijn, eind 2014 tot stand is gekomen. Vergeleken met 2013 zijn er nauwelijks veranderingen zichtbaar. Al met al is slechts 42% van de bedrijven tevreden over de rol van Digital Marketing in de organisatie. Evenals in 2013 springen mediabedrijven er in positieve zin uit; nieuw is dat ook producenten (industrie & ICT) een positieve ontwikkeling laten zien. Ik ben tevreden over de rol die digitale marketing speelt in onze organisatie 43% Het lukt ons praktisch altijd al onze digital marketing plannen succesvol te implementeren 26% Onze organisatiewebsite is ingericht op actief gebruik van digital marketing/social media 46% Onze organisatie investeert voldoende in digital marketing 44% 5

6 -model anders In 2013 was er sprake van een spectaculaire toename van het aantal bedrijven waarvoor de invoering van Digital Marketing geleid heeft tot een verandering van het verdienmodel. Anno 2014 is dit percentage verder toegenomen, zij het minder fors dan 2013: 45% van de bedrijven zegt dat er sprake is van een (gedeeltelijke) verandering; voor 19% is deze verandering volledig. Mediabedrijven en overige (niet-zakelijke) dienstverlening hebben, evenals 2013, hierin de grootste stappen gezet. Op de vraag welke veranderingen dit zijn, noemen de deelnemende bedrijven spontaan: nieuwe website en marketing, meer focus op digitaal ten koste van face-to-face en andere vormen van leadgeneratie. Diagram: Heeft invoering van Digital Marketing geleid tot verandering van het business model? Ja Gedeeltelijk Nee, gaat nog gebeuren Nee, n.v.t. 19% 26% 17% 18% 22% 14% 17% 33% 17% 36% 55% 19% 24% 10% 23% 31% 13% 21% 33% 36% 36% 38% 47% 33% 48% 46% 33% 14% 9% 14% Allen Zakelijke dienstverlening Financiële dienstverlening Media Retail Industrie & ICT Non-profit Overig 6

7 Verlanglijstje 2015 Digital marketing krijgt een prominente plaats in de marketing mix voor Gevraagd naar de belangrijkste marketingmiddelen voor 2015 worden de website (56%), social media (47%) en marketing (44%) verreweg het meest genoemd. Meer traditionele middelen als in-person interaction, evenementen en direct mail nemen een veel bescheidener positie in, terwijl bijna niemand het nog heeft over adverteren via print of RTV of telefonische lead-generatie. Dit gaat op voor vrijwel alle branches, uitgezonderd media. De website wordt door bedrijven in deze branche minder belangrijk, ten faveure van social media en mobile marketing. Voorts geven opvallend veel communicatiemanagers persoonlijke interactie een belangrijke rol in Daarnaast is aan deelnemers aan het onderzoek gevraagd wat zij nodig denken te hebben om dit jaar een succesvolle Digital Marketing strategie op te zetten. Met stip op één op dit verlanglijstje staat commitment van het management. Diagram: Wat heb je nodig om anno 2015 een succesvolle digital marketing strategie op te kunnen zetten? Commitment van de directie/management Op orde brengen van de technologie/software Samenwerking over de afdelingen heen Weten wat het oplevert (ROI) Scholing/opleiding nieuwe vaardigheden Aanpassen communicatiestrategie Meer budget beschikbaar voor DM Organisatorische veranderingen Duidelijkheid over rollen/verantwoordelijkheden Ander(e) businessmodel(len) Anders 36% 36% 32% 30% 23% 23% 19% 19% 11% 4% 50% De helft van alle deelnemende bedrijven noemt commitment van het management als meest cruciale factor voor het succes van een digital marketing strategie. Dit aspect staat in alle branches op één, uitgezonderd in de Industrie & ICT. Hier worden de te verwachten ROI en de samenwerking tussen afdelingen als meest belangrijk gezien. De plaats van marketing in de organisatie is sowieso voor veel van de deelnemende bedrijven een belangrijk knelpunt. Deelnemers is gevraagd naar wat zij als het grootste obstakel zien voor het inzetten van een succesvolle marketing strategie. Op deze open vraag komen vooral veel organisatorische problemen naar voren: naast een gebrek aan commitment, zijn ook het ontbreken van een heldere visie bij het management en het feit dat de organisatie er, zowel qua kennis als cultuur, nog niet klaar voor is, veel genoemd. Andere veel gemaakte opmerkingen hangen hiermee samen: te weinig tijd, menskracht en capaciteit. Ook is er een behoorlijk aantal marketeers (19) die zeggen dat het niet hebben van een duidelijke focus en onduidelijkheid in de rollen in de weg staan voor een succesvolle marketing strategie. Daarbij ontbreekt het ook nog vaak aan de juiste middelen, tooling en software, waardoor campagnes niet of niet goed te monitoren zijn. 7

8 samenvattend De acceptatie van Digital Marketing binnen Nederlandse b2b en b2c ondernemingen vordert langzaam, maar zeker. De ontwikkeling ten opzichte van 2013 is beperkt. We zien een marginale groei in integratie van DIM binnen organisaties, maar bij de meeste organisaties is het echter nog (steeds) niet structureel ingebed. De groep marketeers die zegt dat de invoering van DIM consequenties heeft of zal hebben voor het business model is gegroeid. Voor één op de twee Nederlandse bedrijven heeft Digital Marketing geleid tot een verandering van het business model; een verdubbeling in 2014 ten opzichte van Conclusie Tegenvallende resultaten, toch, want we weten inmiddels dat het marketingvak de laatste jaren sterk is veranderd door de invloed van mobiel, online en social. Dat consumenten steeds veeleisender worden door de hoeveelheid informatie die zij tot zich kunnen nemen en daarmee leading zijn in het wanneer en hoe zij met organisaties in contact treden. Dat betekent voor marketeers dat kennis over (potentiele) klanten cruciaal is, dat je als organisatie moet voldoen aan de nieuwe verwachtingen rondom engagement EN dat directies return on investment en conversie willen zien. Is het nu een gebrek aan visie van het management of zijn de marketeers van vandaag onvoldoende capabel? Net als in 2013 geven ook nu de respondenten aan dat voor het inzetten van een succesvolle digital marketing strategie commitment van het management nog steeds de hoogste prioriteit geniet. Daarnaast spelen het op orde brengen van de hard- en software en de samenwerking over de afdelingen heen een belangrijke rol. Het grootste obstakel voor marketeers is juist het commitment en de visie van het management. Gebrek aan kennis en tijd spelen binnen de Nederlandse organisaties ook een belangrijke rol. Als belangrijkste marketing middelen voor 2015 zijn de website, social media en marketing genoemd. En dat is opvallend, want de helft van de respondenten zegt dat hun organisatiewebsite nog niet eens is ingericht op actief gebruik van digital marketing/social media. Gelukkig heeft 92% van de marketeers vertrouwen in zijn of haar eigen vermogen om zich aan te passen aan het veranderende DIM landschap. Echter, voordat dit gaat slagen dienen er nog wel wat stappen te worden gezet. Organisaties dienen meer te investeren in DIM zowel in kennis als in geld. Want nog steeds maar één op de elf organisaties heeft de volgende stap, de transformatie van Digital Marketing naar een samenwerkingsnetwerk met klanten, professioneel gezet. Met andere, velen gaan nog volgen 8

9 Opvallende opmerkingen Grootste obstakels voor 2015 De technische uitdagingen in het koppelen van bestanden en het opvragen van analyses uit ons CRM-systeem. De balans tussen planmatig en structuur versus ad-hoc activiteiten Een realistische strategie waarin het belang van zowel zachte doelen (branding etc.) als harde doelen (verkoop) helder en meetbaar is. Dat het een eiland blijft bij alleen de marketing afdeling. Draagvlak in de gehele organisatie is een must. Totale visie waarin DM te weinig serieus genomen wordt Verwarring door de overload aan content markering. Ontbreken van kwalitatieve content en onvoldoende online klantprofiel branche kennis. Mankracht en technologie. Op dit moment kunnen nog te weinig mensen bepaalde zaken implementeren en analyseren. Dus tooling waarvan meerdere mensen eenvoudig gebruik kunnen maken. Denkcapaciteit om plan goed neer te zetten en vervolgens capaciteit om goed uit te voeren. Veranderingen Kapitaal en arbeid dynamisch en continu aanpassen en transformeren van digital marketing als produktiemiddel Focus in dienstverlening ligt nu op Click - Call - Face. Ofwel zoveel mogelijk click genereren om face af te bouwen. Verandering van rollen en samenwerking tussen afdelingen. Continue ontwikkeling van kennis, scholing en ervaringen samen op laten lopen! Copyrights? Nee hoor Delen van kennis is vermenigvuldigen van kennis. Bronvermelding, graag! Wat voegt u toe? 9

10 tot slot Over is hét opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht ondernemen en combineert strategie, theorie en praktijkkennis in kortdurende, praktische opleidingen op verschillende niveaus. Naast het geven van opleidingen op post-hbo en postdoctoraal niveau, biedt ook korte opleidingen die verdieping bieden binnen een vakgebied, branche specifieke masterclasses en verzorgen we in-company trajecten. Gratis proefcolleges Om op een juiste wijze kennis te maken met de opleidingen, geven wij een aantal keren per jaar proefcolleges en webinars van de diverse opleidingen. Mocht u niet aan een proefcollege kunnen of willen deelnemen, dan bestaat er de mogelijkheid om persoonlijk met een docent over de opleiding te praten. Zo kunt u uw persoonlijke leerdoelen bespreken en afstemmen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Gratis clinics: inspirerende kennissessies met praktische tips Er zijn regelmatig gratis clinics op het gebied van online marketing, online communicatie, sales en klantgericht ondernemen bij. De clinics worden meestal gegeven door vaste docenten van en tijdens deze 2-uur durende kennissessie wordt u kort & bondig bijgepraat over het onderwerp van de clinic en gaat u actief aan de slag. Meestal zijn de clinics een combinatie van een korte presentatie over de laatste trends en ontwikkelingen en een werkvorm. Op deze manier is de gepresenteerde inhoud direct toepasbaar en verlaat u de clinic met praktische tips, handvatten, how-to-do s of checklists. Een overzicht van alle geplande activiteiten kunt u vinden in de agenda op onze website: 10

11 Contact gegevens beeckestijn Postbus AJ Leusden T +31 (0) E W FollowME! 11

12 Contact gegevens service check Specialist in klantgericht ondernemen Service Check levert inzichten om succesvol klantgericht te ondernemen. Wij meten de kwaliteit van de interactie tussen klanten en medewerkers. Resultaten zijn naar direct toepasbare kennis te vertalen. Onderzoek naar medewerker-engagement Betrokken of geëngageerde medewerkers presteren beter, verzuimen minder en blijven langer verbonden aan uw organisatie. Medewerkerengagement leidt tot een hogere klantloyaliteit. Gedegen inzicht in medewerkerengagement is daarom onmisbaar voor elke klantgerichte organisatie. Onderzoek naar klantbeleving Wilt u weten hoe tevreden of loyaal uw klanten zijn? Bent u benieuwd naar de mate waarin uw klanten u aanbevelen? Wat uw klanten zeggen over u op sociale media? Of hoeveel moeite zij moeten doen bij uw organisatie om een vraag beantwoord te krijgen? Service Check is thuis in alle vormen van klantbelevings- en mystery onderzoek. Klantstrategiemodel, de Customer Cube Service Check combineert klanten- en medewerkersonderzoek met CRM- en HRM-analytics. Op basis van de waardepropositie van uw organisatie, creëren wij de business case voor succesvol klantgericht ondernemen. Service Check bv Tel servicecheck.nl Jessica Jonasse Cris Donze Alles komt samen in onze innovatieve klantstrategiemodel. Hierin leggen wij het verband tussen medewerkersbetrokkenheid, klantbeleving en klantwaarde. Wij maken hierbij gebruik van alle data die uw organisatie tot haar beschikking heeft. 12

13

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 1 2 MARKETING TRENDS Bron: Adobe 2013 3 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DIGITALE ACTIVITEITEN? Bron: Dave Chaffey 2013 4 SOCIAL MEDIA MEER EN MEER DEEL VAN ZAKELIJK LEVEN Hoe lang

Nadere informatie

Beeckestijn Business School

Beeckestijn Business School Whitepaper Beeckestijn Business School De Social Media Scorecard Effectief en meetbaar werken met Social Media Whitepaper Inhoudsopgave De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social

Nadere informatie

Nieuw! Beeckestijn Business School introduceert een serie kortlopende opleidingen. adviezen. Met direct toepasbare tips en praktische

Nieuw! Beeckestijn Business School introduceert een serie kortlopende opleidingen. adviezen. Met direct toepasbare tips en praktische Nieuw! Beeckestijn Business School introduceert een serie kortlopende opleidingen. Met direct toepasbare tips en praktische adviezen Direct aan de slag met: Mobile Marketing Zoekmachinemarketing Digital

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima)

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A; Zet een extra stap in jouw online marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer is voor mensen die werkzaam zijn in een marketingfunctie

Nadere informatie

NIMA B2 Consumentenmarketing

NIMA B2 Consumentenmarketing NIMA B2 Consumentenmarketing De consument effectief bereiken met jouw product of dienst Het gedrag van hedendaagse consumenten is flink veranderd en zal dat in de toekomst blijven doen. De tijd dat iedereen

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima)

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A; Zet een extra stap in jouw online marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer is voor mensen die werkzaam zijn in een marketingfunctie

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

CHECKLIST EUROPESE PRIVACYVERORDERNING IN 15 STAPPEN JE PRIVACY OP ORDE VOOR 2018

CHECKLIST EUROPESE PRIVACYVERORDERNING IN 15 STAPPEN JE PRIVACY OP ORDE VOOR 2018 CHECKLIST EUROPESE PRIVACYVERORDERNING IN 15 PEN JE PRIVACY OP ORDE VOOR 2018 BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL INHOUDS- OPGAVE CHECKLIST EUROPESE PRIVACY VERORDERNING 4 9 10 11 INLEIDING, CHECKLIST EUROPESE

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima)

NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima) NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima) NIMA A; zet een volgende stap in jouw marketingcarrière Je wilt beter worden in het marketingvak op zoek naar een training of opleiding die je helpt aan een officiële

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Digital & Online Marketing. De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2015 MET 1 2

Whitepaper Beeckestijn Business. Digital & Online Marketing. De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2015 MET 1 2 Digital & Online Marketing Trends 2015 De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2015 MET 1 2 actiepunten Inhoudsopgave 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 inleiding Digital en online marketing trends 6 Digital

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima)

NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima) NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima) NIMA A; Zet een stapje extra in jouw marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker is voor mensen die werkzaam zijn in een

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

NIMA B2 Customer Insight Management

NIMA B2 Customer Insight Management NIMA B2 Customer Insight Management Klantinzichten ontwikkelen en vertalen naar strategie Er komt veel, heel veel meer informatie beschikbaar, ook uit andere bronnen dan het uit het klassieke marktonderzoek.

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima)

NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima) NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima) NIMA A; Zet een stapje extra in jouw marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker is voor mensen die werkzaam zijn in een

Nadere informatie

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche.

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. Graydon Brancheonderzoek 2014 Brancheonderzoek 2014. Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. VERHUUR Voorwoord Bij deze bied ik u graag ons jaarlijks brancheonderzoek naar de Nederlandse en Belgische

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Online B2B Leadgeneratie

Online B2B Leadgeneratie Brochure 2016 Online B2B Leadgeneratie Bereik 500.000 beslissers en beïnvloeders Reed Business Lead Solutions is de grootste aanbieder van B2B-leads in Nederland, met meer dan 10 jaar internationale ervaring

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Agenda Agenda Agenda Ontvangst & Welkom Wat is Social Media nu eigenlijk Waarom start ik met Social Media? Voorbeelden

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 11 maart 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Website maken / teksten aanpassen Gratis

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing De 9 succesfactoren voor contentmarketing Content- of contextmarketing? Direct toepasbaar www.idmk.nl De 9 succesfactoren voor contentmarketing In 2014 is contentmarketing één van de meest gebruikte woorden

Nadere informatie

WHITEPAPER BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL

WHITEPAPER BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL DE BOUWSTENEN VAN EEN DIGITALE MARKETING EN STRATEGIE INHOUDS- OPGAVE 3 4 5 6 7 8 11 12 INLEIDING WAARUIT BESTAAT EEN DIGITALE MARKETING STRATEGIE? WAT IS EEN STRATEGIE? WAT MAAKT EEN STRATEGIE SUCCESVOL?

Nadere informatie

CRM voor Goede Doelen organisaties

CRM voor Goede Doelen organisaties CRM voor Goede Doelen organisaties 23 juni 2015 Eric Wijman eric@crmsoftwareadvies.nl 06 52526375 Agenda 23 juni Agenda 23 juni 2015 15.00 uur Opening, introductie en trends 15.30 uur CRM als strategie

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn. De 7 bouwstenen van een Omnichannel Retail Strategie

Whitepaper Beeckestijn. De 7 bouwstenen van een Omnichannel Retail Strategie De 7 bouwstenen van een Retail Strategie Inhoudsopgave 3 4 10 15 16 Inleiding De 5 fases binnen omnichannel retail De 7 bouwstenen van een omnichannel strategie Tot slot Contactgegevens Inleiding Retailing

Nadere informatie

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE CONVERTEER JE SOCIAL MEDIA FANS NAAR KLANTEN G R I P O P S O C I A L D ATA GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE Iedereen kent het probleem. Je hebt veel fans op social media. Je investeert in derden

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

WHITEPAPER BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL

WHITEPAPER BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL ONDERZOEK ONTWIKKELING DIGITAL EN SOCIAL MARKETING IN NEDERLAND UW STRATEGISCHE MARKETING- AGENDA VOOR 2017 INHOUDS- OPGAVE 3 5 6 11 12 13 14 INLEIDING: FEITEN EN SENTIMENTEN DIGITALE TRANSFORMATIE IS

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest NIDAP onderzoeken - samenwerking met NRTO De informatie op de volgende sheets heeft uitsluitend betrekking op organisaties met meer dan 100 werknemers én een

Nadere informatie

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Roel Willems Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Wat is Social Media Waarom Social Media marketing Social media web

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Marketing Intelligence en Customer Insight Strategie inclusief 5 fases van customer insight management

Whitepaper Beeckestijn Business. Marketing Intelligence en Customer Insight Strategie inclusief 5 fases van customer insight management Marketing Intelligence en Customer Insight Strategie inclusief 5 fases van customer insight management Inhoudsopgave 3 4 5 7 10 11 Inleiding: van Marketing Intelligence naar Customer Insight Management

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

Beleef klantbeleving. Agenda

Beleef klantbeleving. Agenda Beleef klantbeleving De stem van de klant in de boardroom Agenda 13:30 13:45 Voorstellen en introductie 13:45 13:50 Nationale Klantbelevingsonderzoek 2010 13:50 14:00 Verint Speech Analytics 14:00 14:45

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Content marketing trends 2017

Content marketing trends 2017 Content marketing trends 2017 Wat zijn de belangrijkste voorspelde trends? Het aantal organisaties dat zich de resultaten van content marketing inziet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor neemt

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Ontwikkeling Benchmarkinstrument Klantgerichte Organisatie

Ontwikkeling Benchmarkinstrument Klantgerichte Organisatie Ontwikkeling Benchmarkinstrument Klantgerichte Organisatie Platform voor Klantgericht Ondernemen Rijksuniversiteit Groningen CMotions Janny Hoekstra Ronald Wiekenkamp CIC 2 Startpunt: gevalideerde theorie

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 19 oktober 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Gratis e-book/training/download aanbieden

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie

Recente ervaringen bij diverse kapsalons hebben geleerd dat de gemiddelde salon

Recente ervaringen bij diverse kapsalons hebben geleerd dat de gemiddelde salon Don t cut your margin! Recente ervaringen bij diverse kapsalons hebben geleerd dat de gemiddelde salon al snel 30.000 per jaar aan resultaat laat weglopen! Letterlijk wel te verstaan. Gewoon, omdat door

Nadere informatie

Wat zeggen je cijfers in Google Analytics?

Wat zeggen je cijfers in Google Analytics? Wat zeggen je cijfers in Google Analytics? Gerben van Ouwendorp (TMG) Remarke'ngevent, 26 maart 2015 Introductie @ouwendorp gerbenvanouwendorp En wie zijn jullie? En wat is jullie rol? Eigenaar Sales

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Wrap It Up

INBOUND MARKETING. Wrap It Up Wrap It Up Wat Ú wilt Prospects winnen en klanten binden. Een nooit eindigend proces. Optimaal gebruik email-adressen Toekomstig gebruik Social Media. Daarnaast wordt het monitoren van Forums steeds belangrijker.

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Samenvatting: Dit is het tweede boek van Steven van Belleghem. Het vorige boek waar hij uitlegt waarom het zo belangrijk is om naar de feedback

Nadere informatie

OPLEIDINGS OVERZICHT TOONAANGEVEND OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR ONLINE MARKETING, ONLINE COMMUNICATIE EN CUSTOMER MANAGEMENT BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL

OPLEIDINGS OVERZICHT TOONAANGEVEND OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR ONLINE MARKETING, ONLINE COMMUNICATIE EN CUSTOMER MANAGEMENT BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL OPLEIDINGS OVERZICHT TOONAANGEVEND OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR ONLINE MARKETING, ONLINE COMMUNICATIE EN CUSTOMER MANAGEMENT Executive opleidingen Postdoctorale opleidingen Post-HBO

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Digital & Online Marketing. De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2016 MET 1 2

Whitepaper Beeckestijn Business. Digital & Online Marketing. De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2016 MET 1 2 Digital & Online Marketing Trends 2016 De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2016 MET 1 2 actiepunten Inhoudsopgave 3 6 7 8 9 10 11 12 13 inleiding 6 Digital en online marketing trends Trend

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014 ! De wereld van online communicatie anno! 13 augustus 2014 Anne Marie Hazenberg @AMH010 @NewMediaBrains @SoMeMonteur amh@newmediabrains.com www.newmediabrains.com Online brains 15 professionals meer dan

Nadere informatie

De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner

De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner Utrecht, 24 april 2014 1 Discussie over de marketingtrends www.berenschot.nl/marketingtrends2014 #marketingtrends Marketing

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Klantenservice nu.. en in toekomst

Klantenservice nu.. en in toekomst Klantenservice nu.. en in toekomst Jan Rozendaal 6 mei 2013 BRW Groep ontwikkelt, verbetert en bestuurt klantcontacten, gericht op kwaliteit, service, kostenbeheersing en klanttevredenheid. Wij werken

Nadere informatie

4/21/16. Outsource Communications. Sociale media voor media professionals. Davy Vandevinne. Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden,

4/21/16. Outsource Communications. Sociale media voor media professionals. Davy Vandevinne. Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden, Sociale media voor media professionals Davy Vandevinne Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden, chocoholic, supporter van KV Mechelen, Apple-addict en Limburger. Outsource Communications

Nadere informatie

Customer Insights Center CIC 2. Managementsamenvatting pag. 2. Theorie pag. 7

Customer Insights Center CIC 2. Managementsamenvatting pag. 2. Theorie pag. 7 Waarom marketingprojecten slagen of falen De mensfactor is cruciaal bij implementaties Drs. J.T. Bouma Rapport CIC 2009-01 ISBN 978-90-811191-7-7 Customer Insights Center CIC 2 Inhoud Managementsamenvatting

Nadere informatie

Tips & Tricks Marketing

Tips & Tricks  Marketing Tips & Tricks E-mail Marketing PMU 06-12-2017 Aangenaam Josien Profijt- Heidekamp Sr. CRM Consultant Agenda 1. Vooruitblik 2018 op online marketing 2. Kracht van e-mail marketing 3. E-mail in het See Think

Nadere informatie