Peilenplannen landelijk gebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peilenplannen landelijk gebied"

Transcriptie

1 Peilenplannen landelijk gebied Malewetering, Arkemheen en de Laak Heiligenbergerbeek Laagte van Pijnenburg Barneveldse beek Luntersebeek Modderbeek en Moorsterbeek Binnenveld Zuid-Veluwse beken Valleikanaal januari 2012

2 Peilenplannen Landelijk Gebied januari 2012 Peilenplannen landelijk gebied Malewetering, Arkemheen en de Laak Heiligenbergerbeek Laagte van Pijnenburg Barneveldse beek Modderbeek en Moorsterbeek Luntersebeek Binnenveld Zuid-Veluwse beken Valleikanaal status: Definitief versie: 1.0 datum: januari 2012 kernwoorden: peilenplan, inventarisatie, waterpeilen, landelijk gebied, streefpeilen opdrachtgever: Krijn van den Herik auteurs Almer Bolman Baukje Dijkstra Christian Huising Michiel Nieuwenhuis

3 Peilenplannen Landelijk Gebied januari 2012 Samenvatting Aanleiding In het Waterbeheersplan van Waterschap Vallei & Eem is de doelstelling opgenomen dat het waterschap beschikt over actuele peilbesluiten en peilenplannen. Waterschap Vallei & Eem stelt peilbesluiten op voor de poldergebieden Eemland en Arkemheen, waar normaliter het hele jaar het waterpeil gehandhaafd kan worden. Voor de andere gebieden stelt het waterschap peilenplannen op. De peilenplannen voor het stedelijk gebied en landelijk gebied zijn afzonderlijk opgesteld. De peilenplannen voor het stedelijk gebied bevatten naast de streefpeilen veel informatie over andere aspecten van het stedelijk water, zoals de riolering. De peilenplannen voor het landelijk gebied geven vooral informatie over de streefpeilen en de grond- en oppervlaktewaterstanden die men kan verwachten bij deze streefpeilen. De huidige peilenplannen voor het landelijke gebied zijn over het algemeen niet actueel of niet compleet. Van het stroomgebied van de Barneveldse- en Luntersebeek is een peilenplan uit 1993 beschikbaar. Van het gebied rond de Heiligenbergerbeek is wel een actueel peilenplan, daar is namelijk een peilenplan uit 2005 beschikbaar. Van de andere stroomgebieden is geen peilenplan beschikbaar. Om over actuele en eenduidige peilenplannen voor het landelijk gebied te beschikken zijn voor alle stroomgebieden nieuwe peilenplannen opgesteld. Doel peilenplan Een peilenplan geeft inzicht in de streefpeilen van de stuwen in het landelijke gebied van Waterschap Vallei & Eem. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke grond- en oppervlaktewaterstanden zijn te verwachten bij deze streefpeilen. Het peilenplan kan als naslagwerk worden gebruikt voor medewerkers van het waterschap om informatie te verzamelen over het watersysteem. Daarnaast geeft het andere geïnteresseerden inzicht in het waterbeheer zoals dat door het waterschap gevoerd wordt. Status Een peilenplan kent geen juridische status, dit in tegenstelling tot een peilbesluit. Het waterschap kan dan ook niet worden aangesproken op het handhaven van streefpeilen. In de peilenplannen zijn de huidige waterpeilen onder normale omstandidheden vastgelegd. Het waterbeheer van het waterschap is gericht op het handhaven van de geformuleerd streefpeilen. In principe wordt een vast boven- en onderpeil gehanteerd, maar bij extreme weerssituaties kan een onder- of overschrijding van het vastgestelde streefpeil optreden. Opzet peilenplan Voor het overzicht is het peilenplan van het landelijke gebied onderverdeeld in negen stroomgebieden. De gebieden zijn in de figuur op de volgende pagina weergegeven. De stroomgebieden zijn: - de Malewetering, Arkemheen & de Laak - de Heiligenbergerbeek - de Laagte van Pijnenburg - de Barneveldse beken - de Modder- en Moorsterbeek - de Lunterse beek i

4 Peilenplannen Landelijk Gebied januari het Binnenveld - de Zuid-Veluwse beken - het Valleikanaal Het peilenplan voor het landelijk gebied is opgesteld volgens de GGOR systematiek. In een peilenplan wordt duidelijk gemaakt in hoeverre de waterpeilen de aanwezige functies in het gebied ondersteunen. Hier is het algemeen toegepaste Waternood instrument voor gebruikt. Per stroomgebied is een beschrijving opgenomen met een aantal kaarten (ligging, hoogte, bodem, landgebruik en waterhuishoudkundige situatie). Dit geeft een indruk van het gebied en het functioneren van het watersysteem in het gebied. Een belangrijk onderdeel van het peilenplan zijn de streefpeilen en die zijn dan ook per stroomgebied weergegeven op een kaart en in een tabel. De te verwachten grond- en oppervlaktewaterstanden zijn in beeld gebracht met rekenmodellen en weergegeven op een aantal kaarten. ii

5 Peilenplannen Landelijk Gebied januari 2012 Inhoud 1 INLEIDING 1 2 WERKWIJZE 5 3 GEBIEDSBESCHRIJVING 11 4 MALEWETERING, ARKEMHEEN & DE LAAK 15 5 HEILIGENBERGERBEEK 35 6 DE LAAGTE VAN PIJNENBURG 57 7 BARNEVELDSE BEEK 73 8 MODDER- EN MOORSTERBEEK 99 9 LUNTERSE BEEK BINNENVELD ZUID-VELUWSE BEKEN VALLEIKANAAL LITERATUUR 183 BIJLAGEN A GRONDWATERTRAPPEN 187 B STREEFPEILENKAART 189 iii

6

7 Peilenplannen Landelijk Gebied - Inleiding januari Inleiding 1.1 Aanleiding In het Waterbeheersplan van Waterschap Vallei & Eem is de doelstelling opgenomen dat het waterschap beschikt over actuele peilbesluiten en peilenplannen. Waterschap Vallei & Eem stelt peilbesluiten op voor de gebieden waar normaliter het hele jaar het waterpeil gehandhaafd kan worden, deze gebieden zijn opgenomen in de provinciale waterordening Waterschap Vallei & Eem. Het gaat om de poldergebieden Eemland en Arkemheen. De peilbesluiten in het gebied worden op dit moment (Arkemheen) of volgend jaar (Eemland) vervangen. De peilenplannen voor het stedelijk gebied en landelijk gebied zijn afzonderlijk opgesteld. De peilenplannen voor het stedelijk gebied bevatten naast de streefpeilen veel informatie over andere aspecten van het stedelijk water, zoals de riolering. De peilenplannen voor het landelijk gebied geven vooral informatie over de streefpeilen en de grond- en oppervlaktewaterstanden die men kan verwachten bij deze streefpeilen. De huidige peilenplannen voor het landelijke gebied zijn over het algemeen niet actueel of niet compleet. Van het stroomgebied van de Barneveldse- en Luntersebeek is een peilenplan uit 1993 beschikbaar. Van het gebied rond de Heiligenbergerbeek is wel een actueel peilenplan, daar is namelijk een peilenplan uit 2005 beschikbaar. Van de andere stroomgebieden is geen peilenplan beschikbaar. Om over actuele en eenduidige peilenplannen voor het landelijk gebied te beschikken zijn voor alle stroomgebieden nieuwe peilenplannen opgesteld. De peilenplannen kennen geen wettelijke status en daar is dan ook geen wettelijke herzieningsdatum aan gekoppeld. Toch is het wenselijk om te beschikken over actuele peilenplannen, zodat duidelijk is hoe het waterbeheer geregeld is. Daarom zijn voor het landelijk gebied nieuwe peilenplannen opgesteld. 1.2 Doel Een peilenplan maakt inzichtelijk wat de streefpeilen zijn van de stuwen in de verschillende stroomgebieden binnen het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem. Het waterpeil wordt afgestemd op de gebiedsfuncties en in principe wordt een vast boven- en onderpeil gehanteerd. Het peilenplan kan als naslagwerk worden gebruikt voor medewerkers van het waterschap om informatie te verzamelen over het watersysteem. Daarnaast geeft het andere geïnteresseerden inzicht in het waterbeheer zoals dat door het waterschap gevoerd wordt. 1.3 Status Een peilenplan beschrijft de waterpeilen in het landelijk gebied onder normale omstandigheden. Het waterbeheer van het waterschap is gericht op het handhaven van de geformuleerd streefpeilen onder normale omstandigheden. In principe wordt een vast boven- en onderpeil gehanteerd, maar bij extreme weerssituaties kan een onder- of overschrijding van het vastgestelde streefpeil optreden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gebieden waar wateraanvoer niet mogelijk is, zoals in de vrij afwaterende zandgebieden. Hier zal het waterpeil uitzakken tijdens droge periodes. 1

8 Peilenplannen Landelijk Gebied - Inleiding januari 2012 Een peilenplan kent geen wettelijke status, dit in tegenstelling tot een peilbesluit. Aan de peilenplannen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend, de belangrijkste doelstelling van het peilenplan is inzicht verschaffen in de waterpeilen die het waterschap nastreefd. 1.4 Opzet peilenplan Het peilenplan voor het landelijk gebied is opgesteld volgens de GGOR systematiek. In de peilenplannen wordt duidelijk gemaakt in hoeverre de waterpeilen de aanwezige functies in het gebied ondersteunen. Hier is het algemeen toegepaste Waternood instrument voor gebruikt. Het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem wordt gevormd door de Gelderse Vallei, in het westen geflankeerd door de Utrechtse Heuvelrug en in het oosten door de Veluwe. Het Valleikanaal en de Eem stromen als hoofdader door de Gelderse Vallei om onder vrij verval de overtollige kwel en het neerslagwater van de beken af te voeren. Van deze vrij afwaterende stroomgebieden zijn peilenplannen opgesteld. Voor het overzicht is dit peilenplan van het landelijke gebied onderverdeeld in negen stroomgebieden. Deze zijn genoemd in Tabel 1 en weergeven in Figuur 1. De stroomgebieden zijn: de Heiligenbergerbeek, de Laagte van Pijnenburg, de Malewetering, Arkemheen & de Laak in het westelijke district. In het zuidelijke district zijn de stroomgebieden: de Lunterse beek, het Binnenveld en de Zuid-Veluwse beken. In het oostelijke district: de Barneveldse beken en de Modder- en Moorsterbeek. Het Valleikanaal wordt als een apart stroomgebied beschouwd en stroomt als hoofdader van het beheersgebied van Vallei & Eem de drie districten. Tabel 1 Overzicht van de stroomgebieden District Nr Naam District west 1 Malewetering, Arkemheen & de Laak 2 Heiligenbergerbeek 3 Laagte van Pijnenburg District oost 4 Barneveldse beek 5 Modder- en Moorsterbeek District zuid 6 Lunterse beek 7 Binnenveld 8 Zuid-Veluwse beken Verweven 9 Valleikanaal 1.5 Leeswijzer Na deze inleiding is in hoofdstuk 2 de werkwijze beschreven voor het opstellen van voorliggende peilenplannen. In hoofdstuk 3 is een algemene gebiedsbeschrijving voor het gehele beheersgebied van het waterschap opgenomen. In de daarop volgende hoofdstukken (4 t/m 12) is per stroomgebied een gedetailleerde gebiedsbeschrijving met kaarten opgenomen. Hier is veel aandacht besteed aan het huidige watersysteem met de aanwezige stuwen en bijbehorende streefpeilen. Daarnaast is het effect van de streefpeilen op de optredende peilen in het oppervlaktewater en grondwater beschreven. 2

9 Peilenplannen Landelijk Gebied - Inleiding januari 2012 Figuur 1 Ligging van de stroomgebieden. 3

10 Peilenplannen Landelijk Gebied - Inleiding januari

11 Peilenplannen Landelijk Gebied - Werkwijze januari Werkwijze 2.1 GGOR-methodiek In dit rapport wordt inzicht gegeven in de gehanteerde streefpeilen in het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de GGOR-methodiek. De GGOR-methodiek is een methode om objectief en verifieerbaar inzicht te geven hoe goed het huidige gronden oppervlaktewaterregime aansluit bij de aanwezige functies. De verschillende stappen binnen de GGOR-methodiek zijn het vaststellen van het actuele grond- en oppervlaktewaterregime (AGOR) en het optimale grond- en oppervlaktewaterregime (OGOR). Deze stappen worden doorlopen door het toepassen van het Waternood instrument (zie ook paragraaf 2.5). 2.2 Gegevens Het opstellen van de peilenplannen is gestart met een uitgebreide inventarisatie van alle beschikbare gegevens. Behalve een compleet overzicht van de aanwezige stuwen was een belangrijk doel van de inventarisatie het aanvullen van de volgende gegevens van de stuwen: - bovenpeil; - onderpeil; - kruinhoogte hoog; - kruinhoogte laag; - type stuw; - kruinbreedte. Voor het inventariseren van deze gegevens van de stuwen zijn een aantal bronnen gebruikt. In 2008 zijn door medewerkers van het waterschap de kruinhoogten van stuwen nauwkeurig ingemeten en is het boven- en onderpeil daarbij beschreven. Daarnaast is in 2010 door Witteveen+Bos een studie gedaan naar de locatie en gegevens van de stuwen in het kader van het opstellen van GGOR voor het gehele beheersgebied. De in 2008 en 2010 verzamelde gegevens dienen als uitgangspunt voor de peilenplannen. Van een gedeelte van het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem zijn eerdere peilenplannen beschikbaar; van de Barneveldse- en Luntersebeek is bijvoorbeeld een peilenplan uit 1993 beschikbaar en van het gebied rond de Heiligenbergerbeek en het Valleikanaal is een actueler peilenplan beschikbaar uit Deze peilenplannen zijn als aanvulling gebruikt op de huidige gegevens. Als validatie van de verzamelde gegevens is een vergelijking uitgevoerd met gegevens van het beheersregister en met recente leggers van Waterschap Vallei & Eem. Het beheersregister en de legger bevatten onder andere gegevens over de locatie, de kruinhoogten en het type stuw. Daarnaast zijn de waterpeilen vergeleken met data uit FEWS, het beheersysteem van meetgegevens van het waterschap. In FEWS staan van een aantal belangrijke (geautomatiseerde) stuwen de streefpeilen. Daarnaast registreert FEWS de boven- en benedenstroomse peilen van deze stuwen. Een aantal stroomgebieden (bijv. de Barneveldse beek) zijn doorgerekend in SOBEK. Wanneer er nog geen gegevens bekend waren uit een van bovenstaande bronnen, zijn deze aangevuld met gegevens uit SOBEK. Dit is beperkt gedaan, omdat de gegevens in SOBEK niet altijd betrouwbaar zijn. Bij een aantal beken zijn herinrichtingsplannen bezig of net uitgevoerd. Voor deze gebieden zijn revisietekeningen en ontwerptekeningen gebruikt om de stuwgegevens te actualiseren. 5

12 Peilenplannen Landelijk Gebied - Werkwijze januari 2012 Behalve de hierboven genoemde gegevens is een belangrijke bron van informatie de ervaring van gebiedskenners: de districtcoördinatoren en voormannen van het waterschap. Als laatste zijn de ontbrekende gegevens ingemeten door de landmeter van het waterschap. Een uitgebreider verslag van de inventarisatie is opgenomen in het logboek dat in het kader van dit peilenplan is opgesteld. Er is in het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem een aantal stuwen aanwezig die niet direct invloed hebben op het peilbeheer. Te denken valt aan cascadestuwen om de bodem vast te leggen of tijdelijke constructies (schotbalken) waarmee het waterpeil tijdelijk kan worden geregeld, maar dit in realiteit nooit gebeurt. Deze kunstwerken zijn niet van invloed op het peilbeheer en zijn daarom niet meegenomen in het peilenplan. 2.3 Uitgangspunten en definities peilbeheer Voor de peilenplannen is het streefpeil het belangrijkste kenmerk van een stuw. Het streefpeil voor een stuw kan een vast waterpeil zijn of uitgesplitst zijn in een onder- en een bovenpeil. Hiermee worden de waterpeilen zo goed mogelijk afgestemd op de gebiedsfuncties. Het streefpeil heeft betrekking op het waterpeil vlak bij de stuw. Hoe verder stroomopwaarts hoe meer de waterpeilen kunnen afwijken van het streefpeil door aanwezig verhang in de watergangen of aanwezige duikers. Wanneer er van de vaste stuwen geen streefpeilen bekend zijn is de vaste kruinhoogte als streefpeil gekozen. Over het algemeen geldt dat de waterpeilen vooral zijn afgestemd op de landbouwfunctie. Daardoor wordt het onderpeil vooral in de winter gehanteerd en het bovenpeil in de zomer. Voor de landbouw is een laag waterpeil in de winter gunstig om de ontwatering van de percelen te bevorderen en om voldoende ontwatering te creëren voor de draagkracht van de grond. In de zomer zijn hoge peilen gunstig voor de landbouw zodat er voldoende water beschikbaar is in de wortelzone van de gewassen en voor beregening. De perioden waarin het onder- en bovenpeil over het algemeen gehanteerd worden zijn: - Onderpeil: 1 oktober tot 1 april - Bovenpeil: 1 april tot 1 oktober Normaal gesproken wordt geleidelijk omgeschakeld van het onder- naar het bovenpeil en visa versa. Door droogte, extreme neerslag of andere bijzonderheden kan hiervan worden afgeweken. Het is ongewenst om grote verschillen te hanteren tussen het onder- en bovenpeil en daarom wordt als basis een verschil van maximaal 20 tot 30 cm gehanteerd. Voor de aanwezige natuurfuncties kan een ander peilbeheer gewenst zijn. Over het algemeen is natuur meer gebaat bij een natuurlijk verloop van het waterpeil: hoger waterpeil in de winter en lager waterpeil in de zomer. De verschillende natuurfuncties stellen echter specifieke eisen aan de waterpeilen die per locatie anders kunnen zijn. In dit peilenplan wordt een aantal begrippen gebruikt voor de verschillende aspecten van het peilbeheer. De definities van deze begrippen zoals die in voorliggend peilenplan worden gehanteerd zijn hieronder weergegeven. Streefpeil: Waterstand waar op bepaald moment naar gestreefd wordt, het streefpeil kan in de tijd variëren tussen het hoogste en laagste waterpeil. De kunstwerken worden zodanig ingesteld dat de waterstand zo veel mogelijk overeenkomt met het streefpeil. 6

13 Peilenplannen Landelijk Gebied - Werkwijze januari 2012 Hoogste waterpeil: De hoogste waterstand die volgens het peilenplan wordt gehandhaafd. Over het algemeen wordt in de zomerperiode (apriloktober) het hoogste waterpeil gehandhaafd. Laagste waterpeil: De laagste waterstand die volgens het peilenplan wordt gehandhaafd. Over het algemeen wordt in de winterperiode (oktober april) het laagste waterpeil gehandhaafd. Vast waterpeil: Een vast waterpeil voor gebieden waar het peil niet mag variëren, zoals stedelijk gebied. Er wordt naar gestreefd het peil zo min mogelijk te laten afwijken van het vaste peil. Flexibel waterpeil: Een peilbeheer waarbij het waterpeil varieert tussen een boven- en een ondergrens. Het waterpeil is daarbij afhankelijk van de weersomstandigheden en de grondwaterstanden om de functies in het gebied zo goed mogelijk te ondersteunen. Ontwateringsdiepte: De ontwateringsdiepte is het verschil tussen het maaiveld en de grondwaterstand ter plekke (zie ook Figuur 2). GHG: Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand is het rekenkundig gemiddelde van de drie hoogste grondwaterstanden in een jaar gedurende een bepaalde periode. GLG: Gemiddeld Laagste Grondwaterstand is het rekenkundig gemiddelde van de drie laagste grondwaterstanden in een jaar gedurende een bepaalde periode. GVG: Gemiddeld Voorjaars Grondwaterstand is het rekenkundig gemiddelde van de grondwaterstanden in de maanden maart-april gedurende een bepaalde periode. Natuurlijk waterpeil: Bij een natuurlijk waterpeil is zo min mogelijk sprake van beheer, het gebied heeft geen of beperkte mogelijkheden voor waterafvoer en wateraanvoer. In de winter zal het waterpeil hoger zijn dan in de zomer. Kruinhoogte: De hoogte van de klep, schuif of drempel van een kunstwerk waar het water overheen stroomt bij een hogere waterstand. Drooglegging: De drooglegging is het verschil tussen het gemiddelde maaiveld en het oppervlaktewaterpeil (zie ook Figuur 2). Figuur 2 Weergave van de drooglegging en de ontwateringsdiepte 2.4 Analyse oppervlaktewaterstanden De waterpeilen in een gebied zijn niet overal gelijk aan het streefpeil. In de buurt van de stuw zullen de peilen bij lage afvoer ongeveer gelijk zijn aan 7

14 Peilenplannen Landelijk Gebied - Werkwijze januari 2012 het streefpeil. Bij hogere afvoeren ontstaat er een overstortende straal en mogelijk zal de stuw verdrinken, waardoor peilen bij de stuw hoger worden dan het streefpeil. Als gevolg van verhang in de watergangen en verval over de kunstwerken neemt het waterpeil in bovenstroomse richting verder toe (zie Figuur 3). aanvullend nog labels opgenomen met daarin de exacte waterstand direct boven- en benedenstrooms van de stuwen. De benendenstroomse waterstand geeft een beeld van de maximale waterstand in het benedenstroomse gebied en de bovenstroomse waterstand geeft weer wat de minimale waterstand is in het bovenstroomse gebied. De Zuid-Veluwse beken zijn niet in het model opgenomen en daarom zijn hier geen waterpeilen beschikbaar. Figuur 3 Schematische weergave verhanglijn in peilvak bij hogere afvoeren In dit peilenplan wordt behalve een overzicht van de streefpeilen ook inzicht gegeven in de waterpeilen die men kan verwachten in de watergangen. Voor veel stuwen is er sprake van een hoogste en een laagste waterpeilen, daarom zijn er twee simulaties uitgevoerd met een hydraulische rekenmodel van de primaire watergangen in het hele beheersgebied. De simulaties zijn uitgevoerd met de maatgevende afvoer. De maatgevende afvoer is de afvoer die gemiddeld 1 à 2 keer per jaar wordt overschreden. De maatgevende afvoer is voor elke watergang bepaald op basis van kenmerken van het achterliggende gebied, zoals de grondwatertrap en bodemtype. Voor de stroomgebieden zijn kaarten opgenomen met daarin het verloop van de waterstanden. In de watergangen zijn de waterstanden weergegeven met behulp van verschillende kleuren. Bij alle stuwen zijn Bij de simulaties is rekening gehouden met eventueel aanwezige begroeiing. In de zomer is er meer begroeiing aanwezig in de watergangen dan in de winter. Daarom is de weerstand in de watergangen in de zomer hoger aangehouden dan in de winter. Voor het Valleikanaal en de Eem is aangenomen dat ze het hele jaar goed onderhouden zijn en is de weerstand in de zomer niet verhoogd. 2.5 Analyse grondwaterstanden (GGOR) De geactualiseerde streefpeilen zijn ingevoerd in de vier bestaande grondwatermodellen van het beheergebied van Waterschap Vallei & Eem: Eemland & Arkemheen, Barneveldse beek, Centrale Vallei en Binnenveld. Het gaat om grondwatermodellen in de modelcode SIMGRO, die in de periode 2001 t/m 2007 zijn gebouwd voor het waterschap. Met de vier deelmodellen is de periode 1987 tot en met 2003 doorgerekend met de actuele streefpeilen. De berekende grondwaterstanden over deze periode zijn vervolgens verwerkt tot zogenaamde GXG-kaarten (Gemiddeld Hoogste -, Laagste -, en Voorjaarsgrondwaterstand) en kwel naar maaiveld. De GxG kaarten zeggen op zich al iets over hoe droog of nat gebieden zijn. En de kwelkaarten geven aan waar veel kwel voorkomt. Daarnaast 8

15 Peilenplannen Landelijk Gebied - Werkwijze januari 2012 zijn de GxG kaarten ook in Waternood gebruikt om de doelrealisatie voor landbouwkundig gebruik te berekenen. Voor natuur is dit niet gedaan omdat de nieuwe officiële kaart van natuurdoelen niet beschikbaar is en de schaal van de kaartuitvoer zich er niet voor leent (de natuurgebieden zijn erg klein in vergelijking tot de deelstroomgebieden waar ze in liggen). Per deelstroomgebied zijn de volgende kaarten gemaakt: GHG, GLG, GVG, kwel en doelrealisatie landbouw. 9

16 Peilenplannen Landelijk Gebied - Werkwijze januari

17 Peilenplannen Landelijk Gebied - Gebiedsbeschrijving januari Gebiedsbeschrijving 3.1 Afbakening van de stroomgebieden Voor het overzicht is in dit peilenplan het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem onderverdeeld in meerdere stroomgebieden (zie Figuur 1). De begrenzing is zo gekozen dat de watergangen die elkaar kunnen beïnvloeden en samen uitmonden in het Valleikanaal binnen één stroomgebied vallen. De gebieden waarvoor een peilbesluit moet worden opgesteld zijn uiteraard niet opgenomen in dit peilenplan, het gaat dan om het poldergebied van Arkemheen en Eemland. Het westelijke deel van het beheersgebied bestaat uit de drie stroomgebieden: de Laagte van Pijnenburg, de Heiligenbergerbeek en de Malewetering, Arkemheen & de Laak. De overgang van het poldergebied naar het meer hellende gebied bevindt zich rond Arkemheen, Malewetering en de Laak. Deze gebieden hebben hun eigen afwatering via de polders naar het Eemmeer en worden daarom als apart stroomgebied beschouwd. Alleen het vrij afwaterende beeksysteem is opgenomen in dit peilenplan en omvat het beeksysteem van de Brede Beek en Arkemheen die via de polders afwateren op het Eemmeer. De Heiligenbergerbeek wordt begrensd door de Grebbeliniedijk ten noorden van Amersfoort en die vormt als het ware waterscheiding. Verder worden de grenzen gevormd door het Valleikanaal aan de oostzijde en de waterschapsgrens aan de westzijde. De Laagte van Pijnenburg is in het relatief lage gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug. De Laagte van Pijnenburg wordt gevormd door de Vuursche wetering en de Binnenhofwetering die ter hoogte van Lage Vuursche samenkomen in de Pijnenburgergrift welke overgaat in de Praamgracht. Het oostelijke deel van het beheersgebied bestaat uit de twee stroomgebieden: de Barneveldse beken en de Modder- en Moorsterbeek. Het stroomgebied van de Barneveldse beek bestaat uit de kleinere deelstroomgebieden van de Hoevenlakensebeek, de Esvelderbeek en de Barneveldse beek waarbij de beken bij Stoutenburg bijeen komen en op het Valleikanaal uitmonden. Het stroomgebied van de Modder- en Moorsterbeek ligt ook aan de oostkant van het Valleikanaal en beide beken monden bovenstrooms van de Barneveldse beek uit in het Valleikanaal aan de oostzijde van Leusden. Het zuidelijke beheersdistrict bestaat uit: de Lunterse beek, het Binnenveld en de Zuid-Veluwse beken. Aan de westkant van Lunteren ontspringt de Lunterse Beek en mondt uit in het Valleikanaal ten zuiden van Scherpenzeel. Het Binnenveld is gelegen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De Grift is de belangrijkste watergang door dit gebied en voert het water uit de omliggende sloten en weteringen af. Het deelstroomgebied Zuid-Veluwse beken ligt op de zuidflank van de Veluwe en staat los van de overige gebieden, omdat de beken op de zuidflank van de Veluwe, ten oosten van Wageningen, allemaal uitmonden in de Nederrijn. Het Valleikanaal en de Eem vormen samen de hoofdader van het beheersgebied van het waterschap. Ze worden als een apart stroomgebied beschouwd, maar zijn uiteraard nauw verbonden met de andere stroomgebieden. 11

18 Peilenplannen Landelijk Gebied - Gebiedsbeschrijving januari 2012 De stroomgebieden kennen een vergelijkbare ontstaanswijze en hydrologie. Die staat in de volgende paragrafen beschreven. In de daar op volgende hoofdstukken wordt elk stroomgebied apart behandeld. 3.2 Ontstaansgeschiedenis Gelderse Vallei De Gelderse Vallei is gevormd door een gletsjertong uit de voorlaatste ijstijd (Saalien). Deze ijstong duwde aan weerzijden van de vallei de grond op tot stuwwallen met in het westelijke deel van de vallei de Utrechtse Heuvelrug en in het oostelijke deel de Veluwe. Oudere rivierafzettingen (zand, klei en grindlagen) werden hierbij scheef gesteld. Toen het ijs zich terugtrok ontstond er een diepe vallei. In de lage en natte delen kwam veen tot ontwikkeling, wat in later tijd (Holoceen) uitgroeide tot een dik veenpakket waarbij alleen de hoogste dekzandruggen nog boven het veen uitstaken. In de laatste Weichsel-ijstijd was er sprake van een toendraklimaat in Nederland en zijn door de overheersende westelijke windrichting, westoost gelegen dekzandruggen ontstaan (Felix et al., 1996). Deze zijn vastgelegd door begroeiing, zodat de dekzandruggen nu nog grotendeels intact zijn gebleven. Dit dekzandenlandschap is typerend voor groot deel in de Gelderse Vallei rondom de Barneveldse beek, de Lunterse beek, de Modder en Moorsterbeek. Op de hogere delen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe komt voornamelijk bos en heide voor. Aan de noord- en westflank van de Veluwe liggen flauwe hellingen, die het resultaat zijn van de vervlakkende werking van erosie en de overheersende westelijke wind. De noord- en oostflank van de Utrechtse Heuvelrug ligt juist op de lijzijde van de wind. Deze kant heeft de vervlakkende processen niet ondergaan en is daardoor stijler. De lagere natte gebieden bestaan uit uitgestoven jonge dekzanden en smeltwatergeulen (Menke et al., 2007). Vanaf de Middeleeuwen is het veen door de mens afgegraven ten behoeve van de turfwinning. De namen Veenendaal, Ederveen en Nijkerkerveen herinneren aan deze tijd. Andere antropogene invloeden zijn het voorkomen van eerdlagen, dikke organische stofhoudende bovengronden, die op veel plaatsen voor de akkerbouw aangebracht. Dit zijn de Engen in het landschap. Ook zijn beken gegraven en vergraven. Een van de grootste ingrepen in de Gelderse Vallei is het graven van het Valleikanaal tussen 1935 en 1941 om het wateroverlast in de Vallei te verminderen. Dit kanaal loopt van de Grebbesluis bij Rhenen tot aan de Eem bij Amersfoort. Zonder dit kanaal zou de Gelderse vallei regelmatig onder water staan (VIRDIS, 2010). Later zijn de lagere gebieden ontwaterd om de agrarische productie te verhogen vanwege de bevolkingstoename (Wijmer, 1990). De hogere delen zijn besloten en kleinschalig met een netwerk van bosjes en houtwallen, ook wel het kampenlandschap genaamd. In de lagere delen zijn de beeklopen rechter, is het landschap opener en zijn de kavels regelmatiger. Dit zijn gebieden die pas later zijn ontgonnen, ook wel het veenontginningslandschap genaamd. De huidige trend is om middels beekherstelprojecten beken weer te laten meanderen en omlopen te maken. Hierdoor wordt water langer in het gebied vastgehouden. Dit is gunstig om droge zomers te overbruggen, gunstig om hoge grondwaterstanden te creëren voor natte natuur en gunstig voor de EVZ s (ecologische verbindingszones) en de migratie van vissen. 12

19 Peilenplannen Landelijk Gebied - Gebiedsbeschrijving januari Hydrologie De stromingsrichting van het grondwater is terug te vinden in het systeem van het oppervlaktewater. Neerslag vanaf de Veluwe stroomt via beken (ontspringen vanuit natuurlijke bronnen) en sprengenbeken (ontspringen vanuit gegraven bronnen) van oost naar west. De regionale grondwaterstroming op de Veluwe kent over het algemeen een noordwestelijke richting. De regionale grondwaterstroming op de Utrechtse Heuvelrug is over het algemeen in een noord-oostelijke richting. De stromingsrichting van het oppervlaktewater is door vergraving en pompjes iets complexer en loopt niet altijd gelijk aan de hoogtelijnen. De lagere delen ten noordoosten van de Utrechtse Heuvelrug worden naast neerslag ook gevoed door kwel. Dit kwelwater wordt samen met het overtollige regenwater afgevoerd via een groot aantal beken richting het Valleikanaal. Het Valleikanaal is de hoofdader en voert al het overtollige water af naar de Eem en vervolgens naar de randmeren. Alleen de beken in het zuidelijke deel van de Veluwe, ten oosten van Wageningen, monden uit in de Nederrijn (Future Water, 2008). 13

20 Peilenplannen Landelijk Gebied - Gebiedsbeschrijving januari

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 2. Kaart hydrologische effecten Met een hydrolgisch model zijn de effecten van de waterhuishoudkundige maatregelen uit het

Nadere informatie

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen.

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen. Blad 95 van 127 Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en en. Zie ook de bijgevoegde Peilvakkenkaart op A0. Afweging en uitgangspunten peilenplan Terwolde De belangrijkste afweging bij de totstandkoming

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Waterbeheersplan 2010-2015

Waterbeheersplan 2010-2015 Waterbeheersplan 2010-2015 2 1 Inleiding 5 1.1 De zorg voor het water 5 1.2 Een nieuw waterbeheersplan 5 1.3 De Kaderrichtlijn water 6 1.4 Samenspel met anderen 6 1.5 Gebruik maken van kennis en ervaring

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west Nota van Wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west September 2011 Nota van Wijzigingen Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Aanvulling. Dictaat Inleiding Bodem. Voor versie Bodem en Water 1 (LAD-10806) Bodem en Water II (AEW-21306) Oktober 2010.

Aanvulling. Dictaat Inleiding Bodem. Voor versie Bodem en Water 1 (LAD-10806) Bodem en Water II (AEW-21306) Oktober 2010. Aanvulling Dictaat Inleiding Bodem Voor versie 2009 Bodem en Water 1 (LAD-10806) Bodem en Water II (AEW-21306) Oktober 2010 Inhoud - Figuur 8.8.2.5-2 in Bijlage 8.8-1 Vaststelling gradatie vochtleverend

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar

Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar In de Wijerd van december jl. heeft u in het artikel Kronkelende beek is nog geen natuurlijke beek kunnen lezen

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel.

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Afbeelding 2.1. Schets watersysteem bergingsmoeras Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Tabel

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

Samenvatting van de toelichting op de. Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015

Samenvatting van de toelichting op de. Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Samenvatting van de toelichting op de peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 februari 2015 Leidsche Rijn Oude Rijn Verantwoording

Nadere informatie

Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is.

Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is. Herhalingstijden Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: de herhalingstijden die berekend

Nadere informatie

Peilbesluit Campen. 12 december 2016

Peilbesluit Campen. 12 december 2016 Peilbesluit Campen 12 december 2016 Luc Mangnus (Dagelijks bestuurslid - waterschap Scheldestromen) WELKOM Doel Informeren over voorontwerp peilbesluit; Met belanghebbenden in gesprek gaan, mogelijkheid

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Kansrijke maatregelen

Kansrijke maatregelen Kansrijke maatregelen Fase 1: Landbouw op Peil 5 juli 2011 Everhard van Essen Aequator Groen & Ruimte bv Ingrijpen in: Optimalisatie van water in landbouwgebieden: 1. Afwatering (slootprofiel, verhang,

Nadere informatie

Distributiemodel, deel C

Distributiemodel, deel C Opdrachtgever: Deltares, deel C (Noord) Oost en Zuid Nederland Auteurs: Susanne Groot Rudolf Versteeg Durk Klopstra Elmi van den Braak Koen Wouters PR1640.10 april 2009 Inhoud 17 Vallei en Eem... 17-1

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Waterbeheer in droge en natte tijden met BOS-OMAR

Waterbeheer in droge en natte tijden met BOS-OMAR Waterbeheer in droge en natte tijden met BOS-OMAR Myrjam de Graaf, Karlijn Kessels (Waterschap Limburg) en Ciska Overbeek (Nelen & Schuurmans) Waterschap Limburg heeft samen met adviesbureau Nelen & Schuurmans

Nadere informatie

Memo. nummer JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa

Memo. nummer JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa Memo nummer 130917 233524JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa Teunesen zand en grint bv Landschappartners van Jan van Roestel Oranjewoud kopie project Koningsven

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden 1. Familie Willems, Roderwolde Functies beekdal Hoger peil toename kwel rand effecten (onkruid / vliegen) Grenzen peilbesluit komen overeen met de vastgestelde

Nadere informatie

Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Documenttitel Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Status Definitief Datum 7 september 2016 Project GGOR Leijgraaf Projectnummer 7231.14.10

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Regionale hydrologische modellering ter onderbouwing

Regionale hydrologische modellering ter onderbouwing Ellen Hermans, FutureWater Jenny Otte, Waterschap Vallei & Eem Jan van Bakel, Alterra Regionale hydrologische modellering ter onderbouwing van klimaateffecten Provincies en waterschappen bereiden zich

Nadere informatie

Peilbesluit Hoogezandsepolder waterschap Hollandse Delta

Peilbesluit Hoogezandsepolder waterschap Hollandse Delta Peilbesluit Hoogezandsepolder Besluit Dijkgraaf en Heemraden vaststelling ontwerp peilbesluit (voor inspraakfase), d.d. 18 november 2014, nr. B1403353 Besluit Dijkgraaf en Heemraden doorgeleiden peilbesluit

Nadere informatie

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen)

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen) Memo Ter attentie van Wolfswinkel Reiniging Datum 2 oktober 2015 Distributie Prinsen Advies, VKZ Projectnummer 142215 Onderwerp Watertoets Ambachtsweg Maarsbergen 1 AANLEIDING De gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Kavelpaspoort. Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk. Pilot Natuurlijk Ondernemen. 2,952 ha

Kavelpaspoort. Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk. Pilot Natuurlijk Ondernemen. 2,952 ha Kavelpaspoort Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk Pilot Natuurlijk Ondernemen 2,952 ha Geografie en ligging Het gebied van Son en Breugel ligt in het stroomgebied van De Dommel. Tussen de

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

Nadere onderbouwing waterhuishoudkundige consequenties Uitwerkingsplan Brandevoort II Liverdonk Oost

Nadere onderbouwing waterhuishoudkundige consequenties Uitwerkingsplan Brandevoort II Liverdonk Oost Nadere onderbouwing waterhuishoudkundige consequenties Uitwerkingsplan Brandevoort II Liverdonk Oost Opsteller: Gemeente Helmond (N. ter Linde en A. van Empel) Datum: 19 juni 2014 In het kader van het

Nadere informatie

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017 Wateroverlast Wouw ICM case study Marcel Zandee 8 maart 2017 Inhoud van de presentatie Waar ligt Wouw? Aanleiding studie Situatie Opbouw model Resultaten simulaties Conclusies Vragen 2 Waar ligt Wouw?

Nadere informatie

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 mei 2011 Nummer 2011-04 Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Afgelopen

Nadere informatie

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit)

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit) Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Er wordt een nieuwe automatische stuw en een nieuwe zandvang aangelegd

Nadere informatie

Beverdam in de Scheide

Beverdam in de Scheide Beverdam in de Scheide Aanleiding Sinds enkele jaren heeft zich een bever gevestigd in de overstortvijver bij de watergang Scheide in de gemeente Venray. Het dier heeft meerdere oeverholen langs de vijver

Nadere informatie

Toelichting bij het Peilbesluit Stedelijk Gebied Bunschoten- Spakenburg

Toelichting bij het Peilbesluit Stedelijk Gebied Bunschoten- Spakenburg Toelichting bij het Peilbesluit Stedelijk Gebied Bunschoten- Spakenburg Definitief Waterschap Vallei & Eem Grontmij Nederland bv Houten, 5 september 2006 Verantwoording Titel : Toelichting bij het Peilbesluit

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:8005

ECLI:NL:RBZWB:2014:8005 ECLI:NL:RBZWB:2014:8005 Instantie Datum uitspraak 19-11-2014 Datum publicatie 15-12-2014 Zaaknummer 14_767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Waternood en duurzaamheid

Waternood en duurzaamheid Waternood en duurzaamheid Ir. Th.G.J. Witjes 1 Inleiding De projectgroep Waternood (een initiatief van de Dienst Landelijk Gebied en de Unie van Waterschappen) heeft in september 1998 het rapport 'Grondwater

Nadere informatie

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er?

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Natte en Vochtige bossen Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Indeling Landschappelijke positie natte en vochtige bossen Verdroging Waar liggen de kansen? Hoe te herkennen

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard 1. Inleiding Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2009 de herziening van het peilbesluit

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Maatregelen actiegebied Overasseltsche en Hatertsche Vennen

Maatregelen actiegebied Overasseltsche en Hatertsche Vennen Maatregelen actiegebied sche en Hatertsche Vennen Het definitieve maatregelenscenario bestaat uit 2 pakketten: scenario A en B. Deze pakketten verschillen enkel in de mate van boskap. In scenario A is

Nadere informatie

Watergebiedsplan Langbroekerwetering

Watergebiedsplan Langbroekerwetering Topografie Zegveld Kamerik Kockengen Breukelen Vleuten Maarssen Maartensdijk Bilthoven Groenekan De Bilt Den Dolder Soesterberg Bosch en Duin Huis ter Heide bebouwing bos bouwland weiland boomgaard/ -kwekerij

Nadere informatie

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Nat schraalland

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Nat schraalland Provincie Utrecht, afdeling FLO, team NEL, 5 februari 2015 Nat is zeer laagproductief hooiland op natte, onbemeste, basenrijke veen- en zandgrond dat gewoonlijk een keer per jaar worden gemaaid in de nazomer.

Nadere informatie

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal De aanleiding voor het onderzoek Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal betreft de voorgenomen verruiming

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

OPLEGNOTIITIE GRONDWATER EFFECTEN ONDERZOEK ZANDWINNING BEUNINGSE PLAS 2014

OPLEGNOTIITIE GRONDWATER EFFECTEN ONDERZOEK ZANDWINNING BEUNINGSE PLAS 2014 OPLEGNOTIITIE GRONDWATER EFFECTEN ONDERZOEK ZANDWINNING BEUNINGSE PLAS 2014 GEMEENTE BEUNINGEN 28 november 2014 078139811:B - Definitief D03061.000032.0300/GF Inhoud Inleiding... 3 Het effect van de vaarverbinding...

Nadere informatie

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden 28 Watersysteem en ondergrond Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwaterbekken van Nederland en zal in de toekomst steeds belangrijker worden voor de strategische zoetwatervoorziening. Daarnaast vormt

Nadere informatie

11 bijlagen Terminologie en definities

11 bijlagen Terminologie en definities 11 bijlagen 11.1 Terminologie en definities In de volgende lijst zijn de omschrijvingen van de meest voorkomende termen, die gebruikt worden in het opstellen van peilbesluiten, weergegeven. De definities

Nadere informatie

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN leeswijzer In deze onderbouwing wordt achtereen volgens ingegaan op: - een beknopt overzicht van uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken en de wijze waarop rekening is gehouden met de natuurgebieden;

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost. 26 november 2012

Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost. 26 november 2012 Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost 26 november 2012 Luc Mangnus Lid dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen WELKOM inhoud Kader Planvorming wateropgave Inbreng van de streek Resultaten analyses

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Behorend bij het besluit van de verenigde vergadering 30 juni 2010 Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Status Concept Rotterdam,

Nadere informatie

Legenda. GVG AGOR Huissen. [cm-mv] peilgebieden water. 0-25 25-50 50-75 Bemmel 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-300. Kaart 33 - GVG AGOR

Legenda. GVG AGOR Huissen. [cm-mv] peilgebieden water. 0-25 25-50 50-75 Bemmel 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-300. Kaart 33 - GVG AGOR GVG AGOR [cm-mv] 0 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-300 Kaart 33 - GVG AGOR Gemiddelde voorjaars grondstand I:\TL217-1 Streefpeilbesluit GGOR Over-Betuwe\kaarten\GXG_V11.mxd

Nadere informatie

Koolveen Toelichting watertoets

Koolveen Toelichting watertoets Koolveen Toelichting watertoets projectnr. 197546 revisie 2 7 juni 2010 Opdrachtgever Natuurmonumenten T.a.v. R. Schuiling Postbus 764 9400 AT Assen datum vrijgave beschrijving revisie 2 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem definitief In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Gemeente Woudrichem MWH B.V. W09B0060 Documentnaam S:\data\Project\Water09\W09B0060\Rapportage\Eindconcept\Bijlage

Nadere informatie

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Onderdeel Watertoets/waterstructuur Definitief Provincie Gelderland Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 juni 2010 Verantwoording Titel : Inpassingsplan Busbaan Wageningen

Nadere informatie

Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort. Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0 Defintief 01-07-2015

Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort. Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0 Defintief 01-07-2015 Projectnaam Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort Projectonderdeel Projectnummer Kenmerk Status Datum Opdrachtnemer Opdrachtgever Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum

Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum Aequator Groen & Ruimte bv Opzet presentatie Wat is het belang van een goede waterhuishouding? Wat is een optimale

Nadere informatie

Memo. nummer 5 datum 23 januari 2015 B. van de Lisdonk J. Bok J. Kessels J. Bode

Memo. nummer 5 datum 23 januari 2015 B. van de Lisdonk J. Bok J. Kessels J. Bode Memo nummer 5 datum 23 januari 2015 aan B. van de Lisdonk J. Bok J. Kessels J. Bode gemeente Horst aan de Maas gemeente Horst aan de Maas WPM WPM van A. Schuphof Antea Group kopie S. Lenders Antea Group

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 9 september 2015 2015 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

De Aardkundige en landschappelijke waarde van de Havikse eng.

De Aardkundige en landschappelijke waarde van de Havikse eng. De Aardkundige en landschappelijke waarde van de Havikse eng. 2006 (SME) Hubert Mettivier Meijer, fysisch geograaf Aardkundige waarde? Omdat de term niet aan iedereen bekend is leggen we het kort uit.

Nadere informatie

Concept. Notitie. Afbeelding 1. Afkalving van een oever in de hoofdwatergang langs de Radioweg (foto Waternet, 2012). 1 Aanleiding

Concept. Notitie. Afbeelding 1. Afkalving van een oever in de hoofdwatergang langs de Radioweg (foto Waternet, 2012). 1 Aanleiding Concept Aan prof. Ir. A.F. van Tol (TU Delft) Contactpersoon R.J.Tijsen Onderwerp over een analytische formule voor de afkalving van oevers in de Horstermeerpolder 1 Aanleiding Doorkiesnummer 0206083502

Nadere informatie

Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen

Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen opgesteld: Waterschap Rijn en IJssel datum: 12 april 2012 versie: 01 status: Definitief Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN Bijlage 2 bij de toelichting BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN i BODEMONDERZOEK GROEILOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN In opdracht van: Tuinbouw Ontikkelings Maatschappij

Nadere informatie

Peilbesluit Arkemheen. Inspraaknota

Peilbesluit Arkemheen. Inspraaknota Peilbesluit Arkemheen Inspraaknota Inspraaknota peilbesluit Arkemheen 2012 Peilbesluit Arkemheen Inspraaknota Inspraaknota peilbesluit Arkemheen 2012 status: Definitief versie: 2.0 datum: kernwoorden:

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Peilbeheer en weidevogels Aanleiding De Algemene Waterschapspartij

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie 1. Aanleiding Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie Op basis van een stedenbouwkundig masterplan uit 2003 is in 2005 gestart met de aanleg van de woonwijk Oostindie. Hiervoor zijn diverse bestemmingsplannen

Nadere informatie

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Auteur Toine Vergroesen (Wim de Lange) Datum Onderwerp Analyse en vergelijking NHI v1.2 met regionaal model tbv update naar NHI v2.0 1 Doel van de test Vergelijking invoer

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V.

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. 29 september 2010 Inhoud 1 Tekstdelen uit van 5 varianten naar 2 alternatieven 3 1.1 Referentiesituatie 3 1.2 Effecten waterkwaliteit KRW 5 2 Nieuw tekstdeel 7 ARCADIS

Nadere informatie

Ontwerp Peilbesluit Stedelijk gebied Bunschoten-Spakenburg Datum 6 juni 2017 Ons kenmerk Opgemaakt door afdeling Planvorming

Ontwerp Peilbesluit Stedelijk gebied Bunschoten-Spakenburg Datum 6 juni 2017 Ons kenmerk Opgemaakt door afdeling Planvorming Ontwerp Peilbesluit Stedelijk gebied Bunschoten-Spakenburg 2017 1.0 Datum 6 juni 2017 Ons kenmerk Opgemaakt door afdeling Planvorming Pagina 2 van 45 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

VAN BRON TOT DELTA. Paul de Kort. een studie naar landschapskunst in de Blaricummermeent. Eemmeer. Eem. Amersfoort.

VAN BRON TOT DELTA. Paul de Kort. een studie naar landschapskunst in de Blaricummermeent. Eemmeer. Eem. Amersfoort. Eemmeer een studie naar landschapskunst in de Blaricummermeent Eem VAN BRON TOT DELTA Amersfoort Gelderse vallei Paul de Kort Utrechtse heuvelrug stuw gemaal Een Deltarivier in De Blaricummermeent De rivier

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen

algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen 2. Waterkwaliteit De zomergemiddelden voor 2008 van drie waterkwaliteitsparameters

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie