Regionaal Inkoopkader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal Inkoopkader"

Transcriptie

1 Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Versie d.d. 1 juni 2015 Zorgcategorieën: Verpleging & Verzorging Gehandicaptenzorg Geestelijke Gezondheidszorg Zorginkoop team Wlz Juni 2015

2 Inhoudsopgave Deel 1: Landelijke Inkoopkaders Langdurige Zorg... 4 Deel 2: Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg Visie Missie Regioscan Regionale aandachtspunten Consultatie Marktpartijen... 7 Deel 3: Kader zorginkoop Wlz Afbakening Juridisch kader Overeenkomsten kader Enkele spelregels t.a.v. escalatie Deel 4: Inkoopprocedure Prijsbeleid langdurige zorg Volumebeleid Nieuwe Zorgaanbieders Processtappen Overige aandachtspunten Herschikking Capaciteitsuitbreiding Algemeen voorbehoud

3 Voorwoord Hierbij biedt het Zorgkantoor Midden IJssel u de regionale invulling op de uniforme inkoopkaders langdurige zorg 2016 aan voor de sectoren verpleging & verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De zorgkantoren hebben voor het jaar 2016 nadrukkelijker ingezet op vernieuwing in de zorginkoop door nog meer focus te leggen op (bevorderen van kwaliteit) en cliëntgerichtheid. In afwachting van definitieve landelijke besluitvorming over een aantal onderwerpen (o.a. inkoop van schoonmaak binnen MPT, mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen) kan het zijn dat een aantal zaken mogelijk nog wijzigen of toegevoegd worden. Het inkoopkader is ten opzichte van 2015 gewijzigd op verschillende onderdelen. De grootste wijzigingen vinden plaats op invulling van het geld volgt klant principe, het centraal stellen van de dialoog, het mogelijk maken van meerjarenafspraken, tariefswijziging rondom Modulair Pakket Thuis en geen tariefbepalende criteria maar ontwikkelplannen die het tarief bepalen. Daarnaast zijn er aanpassing van tarieven en volumes en het inkopen van o.a. schoonmaak binnen de Wlz. De leeswijzer van de documenten is als volgt: Het eerste deel bevat de uniforme landelijke uitgangspunten, neergelegd in het landelijk inkoopkader langdurige zorg 2016 dat tot stand is gekomen onder regie van Zorgverzekeraars Nederland. Deel twee is het regionale inkoopkader met aandacht voor de missie en visie van Zorgkantoor Midden IJssel, de regioscan, consultatie marktpartijen en de voorwaarden voor nieuwe zorgaanbieders. Deel drie bevat het kader zorginkoop en het vierde deel is de inkoopprocedure met het prijs- en volume beleid plus de tijdlijnen. De (landelijke) bijlagen worden gelijktijdig met het inkoopkader op de website van het zorgkantoor geplaatst. 3

4 Deel 1: Landelijke Inkoopkaders Langdurige Zorg Deel 1 van dit document bestaat uit het Landelijke (uniforme) Inkoopkader Langdurige zorg 2016 welke is opgesteld onder regie van Zorgverzekeraars Nederland. Per sector is er een apart inkoopkader met bijlagen opgesteld. Deze documenten geven de beweging en de afspraken weer, die zorgkantoren voor 2016 gezamenlijk maken. De documenten vormen de basis van het inkoopbeleid waarna de regionale invulling in het regionale inkoopkader van de afzonderlijke zorgkantoren wordt weergegeven. Wij adviseren u de landelijke inkoopkaders als eerste te lezen. U kunt deze (met bijlagen) downloaden via onze website; Deel 2: Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg Het Zorgkantoor Midden IJssel draagt als regionale uitvoeringsorganisatie zorg voor onder andere zorgcontractering, zorgadvisering, regionaal wachtlijstbeheer, zorgtoewijzing en het verstrekken van PGB (persoonsgebonden budget). Dit doet het zorgkantoor Midden IJssel namens alle Wlz-uitvoerders in de regio. Door middel van concessie (mandatering) is er per zorgkantoorregio één zorgkantoor aangewezen die namens alle Wlz-uitvoerder de Wlz uitvoert. Deze uitvoering vindt op concurrentievrije wijze plaats en is ondergebracht in een regionaal zorgkantoor. De Wlz-uitvoerder Salland Zorgkantoor B.V. is concessiehouder voor en van het Zorgkantoor Midden IJssel voor zorgkantoorregio Midden IJssel. Deze regio betreft de gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Voorst. 2.1 Visie Het Zorgkantoor Midden IJssel handelt volgens de uitgangpunten van de algemene zorgvisie van Wlzuitvoerder Salland Zorgkantoor B.V. Voor het onderdeel Wet Langdurige Zorg van de regio Midden IJssel is onze visie: Het streven naar een regio waarin de cliënt kan kiezen uit voldoende, kwalitatief goede zorg die samenhangend, doelmatig, transparant, toegankelijk en geïntegreerd is met wonen en welzijn. Het Zorgkantoor Midden IJssel wil voor deze cliënten elke dag een wezenlijke bijdrage aan gezondheid en welbevinden leveren. Dit doen wij door cliënten nu en in de toekomst te verzekeren van gepaste, toegankelijke en betaalbare zorg, en door hen middels zorginkoop te faciliteren in het streven naar een optimale gezondheids- en welzijnsbeleving. 2.2 Missie Het regionale inkoopkader is er op gericht dat er passende zorg wordt ingekocht die voldoende, samenhangend en integraal, doelmatig en kwalitatief hoogwaardig is voor geïndiceerde cliënten in de regio Midden IJssel. - Voldoende: het volume van zorgvoorzieningen, verbijzonderd naar zorgvormen en doelgroepen, moet voldoende zijn om in de totale zorgvraag en tijdige zorglevering te voorzien. 4

5 - Samenhangend en integraal, samenwerken over de domeinen heen met oog voor informeel zorgaanbod en het netwerk van de cliënt. - Doelmatig: de gecontracteerde zorg is de goedkoopste en adequate voorziening in de zorgbehoeften van cliënten. Dit betekent kwalitatief hoogwaardige zorg bij zo laag mogelijke kosten. - Kwalitatief hoogwaardig: de gecontracteerde zorg voldoet aan huidige kwaliteitseisen. Daarnaast streven wij naar een aanbod van voorzieningen waar verscheidenheid en signatuuraspecten aansluiten bij de behoefte van de cliënten in de regio. 2.3 Regioscan Het Zorgkantoor Midden IJssel heeft een regioscan gemaakt op basis van demografische gegevens, zorgvraagontwikkelingen, indicatiegegevens, gezondheidskenmerken en wachtlijsten. Deze scan geeft in- en overzicht van de zorgvraag in de regio en dient mede als onderbouwing voor de inkoop van langdurige zorg Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van de regioscan, deze is van toepassing voor alle sectoren. Samenvatting bevindingen Naar verwachting neemt de zorgvraag in de regio Midden IJssel in de komende jaren verder toe. De totale bevolkingsgroei is weliswaar zeer beperkt, maar er is sprake van vergrijzing in de regio: het aandeel 65+ neemt in de komende jaren toe en daarmee ook de zorgvraag. Gelet op de nieuwe knip in de financiering tussen Wlz en Zvw/WMO zal het effect hiervan ook deels binnen de Wlz merkbaar zijn omdat uiteindelijk een deel van deze groep ook aangewezen zal zijn op langdurige verblijfszorg. In deze regioscan is onderzocht wat de ontwikkelingen zijn, zoveel mogelijk toegespitst op de regio Midden IJssel, van demografie en (verwachte) zorgvraag. Demografie De verwachte bevolkingsontwikkeling is redelijk stabiel, tot 2025 ligt het groeipercentage tussen -2,5 en +2,5. In de gemeente Deventer wordt een beperkte groei verwacht en de overige gemeenten in Midden IJssel een lichte krimp. Binnen deze bevolking vinden er naar verwachting wel verschuivingen plaats, namelijk een sterke vergrijzing en ontgroening. Het aandeel 65+ schommelt momenteel rond de 16% en zal in de periode tot 2025 toenemen naar 20%-25%. Het aandeel jongeren binnen de bevolking neemt naar verwachting af. Gezondheidskenmerken De Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) van de Nivel geeft een aantal scores te zien van de gezondheidskenmerken (van jarigen) in de regio. De regio blijkt negatiever te scoren op enkele gezondheidsdeterminanten dan het landelijk gemiddelde en dat betreft dan onder meer overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes en aantal personen met minimaal 1 chronische aandoening. Aangenomen mag worden dat deze ongunstige scores van invloed zijn op de zorgvraag in de regio. Zorgvraagontwikkeling Er zijn ten opzichte van de regioscan 2014 geen nadere onderzoeken van VAAM/Nivel en TNO beschikbaar gekomen. De vorig jaar gerapporteerde verwachte toename van de zorgvraag, dus inclusief de verwachting ten aanzien van zware somatische zorg en dementie, is daarom niet gewijzigd. 5

6 Indicatietrend Voor de AWBZ/Wlz laat de meest recente indicatietrend (januari juli 2014) voor intramurale Wlz-zorg per saldo een daling zien van het aantal ZZP s, voornamelijk als gevolg van een daling van V&Vgeïndiceerde en daarbinnen vooral de lagere ZZP s. De nu nog stabiele aantallen geïndiceerde ZZP s voor dementie gerelateerde zorg zullen in de komende jaren naar verwachting nog toenemen. Voor de GZ is er in deze periode een toename van 50 geïndiceerden, met een beperkte mate van verschuiving van lage naar hogere ZZP s. Wachtlijsten Een actueel overzicht (medio mei 2015) van de wachtlijstsituatie laat zien dat er sprake is van actief wachtende cliënten in de regio Midden IJssel. Vrijwel alle cliënten op deze lijst hebben om administratieve redenen nog deze wachtstatus. Er is momenteel sprake van 1 daadwerkelijk actief wachtende, deze cliënt is in beeld bij het Zorgkantoor en de betreffende aanbieder. Verder laat de wachtlijst een aanzienlijk aantal slapend en wenswachtenden zien. Tenslotte zijn er vanuit de praktijk van zorgtoewijzing een aantal doelgroepen in beeld die in de regio soms lastiger te plaatsen zijn. Deze zijn: - Mensen met NAH en ernstige gedragsproblematiek. - Kinderen tussen 7-14 jaar met specifieke gedragsproblemen, vaak in combinatie met autisme. - Volwassenen met multiproblematiek. - Cliënten die voortdurend nabijheid nodig hebben (beschut). - Oudere VG cliënt (in combinatie met V&V sector). Dementie Er is geen nieuwe actuele informatie over dementie beschikbaar: het Nationaal Kompas Volksgezondheid (NKV) rapporteert cijfers over 2011 vanuit de huisartsenregistraties en deze tonen volgens het NKV een lagere prevalentie dan de werkelijkheid. De verwachting van Alzheimer Nederland, dat er op langere termijn sprake kan zijn van een toename van wel 50%, is ongewijzigd gebleven. Deze verwachting is gebaseerd op een toename van het aantal ouderen en een langere levensverwachting. Deze toename van het aantal ouderen sluit aan bij de bevolkingsprognoses voor de regio Midden IJssel. De vertaling van de uitkomst van de regioscan naar inkoop van langdurige zorg is opgenomen in deel 4 inkoopprocedure van dit document. 2.4 Regionale aandachtspunten In de regio van zorgkantoor Midden IJssel zijn er een aantal onderwerpen die extra aandacht krijgen in of voor de zorginkoop van 2016: Zorgketen: in 2016 blijft het zorgkantoor Midden IJssel zich, net als voorgaande jaren, inzetten voor een goede afstemming van de zorgketen in overleg met gemeenten en zorgverzekeraars in de regio Midden IJssel. 6

7 Positie cliënt: het zorgkantoor Midden IJssel hecht veel waarde aan de positie van de cliënt en ondersteunt deze door bij de inkoop en de onderhandelingen extra aandacht te besteden aan de facilitering van cliëntenraden en eigen regie. Onder het ondersteunen van eigen regie verstaat het zorgkantoor de mogelijkheden die een zorgaanbieder heeft om cliënten te ondersteunen om zichzelf zoveel als mogelijk te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Dit onderdeel is opgenomen in de zelfanalyse die een zorgaanbieder bij de zorginkoop 2016 in kan dienen. Het zorgkantoor gaat in 2016, net als in andere jaren, graag het gesprek aan met de cliëntenraden en de zorgaanbieder om te toetsten hoe de cliënt wordt gefaciliteerd en betrokken is bij de totstandkoming van het beleid van de instelling. Het zorgkantoor nodigt jaarlijks steekproefsgewijs vertegenwoordigers van cliëntenraden uit voor een overleg. Daarnaast is het bespreken van de positie van de cliëntenraad onderdeel van het reguliere voor- en najaarsoverleg. Verder monitort het zorgkantoor de website van de zorgaanbieder op aanwezigheid van een duidelijke klachtenregeling voor cliënten en het beleid van de zorgaanbieder voor aanvullende betalingen. Niet planbare zorg : de inzet van niet-planbare zorg is een onderdeel van de ervaren kwaliteit van zorg van een cliënt. Het zorgkantoor wil in 2016 in de reguliere overleggen graag met de zorgaanbieders bespreken wanneer niet-planbare zorg wordt ingezet en de ervaringen van de cliënt in deze. Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT): in de regio van Zorgkantoor Midden IJssel wordt er momenteel verhoudingsgewijs weinig VPT en MPT voor zware zorg ingezet. Het zorgkantoor wil dat de cliënt kan kiezen uit de verschillende leveringsvormen van de Wlz en wil daarom in 2016 VPT en MPT stimuleren door middel van het prijs- en volumebeleid. Wenswachtenden: Uit de regioscan blijkt dat er binnen de regio Midden IJssel een aantal cliënten zijn met een opnamewens voor een specifieke locatie (wenswachtend). Het zorgkantoor gaat in 2016 graag met zorgaanbieders in gesprek om binnen de kaders van het regiobudget de wens van de cliënt centraal te stellen. 2.5 Consultatie Marktpartijen Het Zorgkantoor Midden IJssel heeft met het schrijven van dit beleid rekening gehouden met de door de patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers aangegeven aandachtspunten. Tijdens het voorbereidingstraject is er een consultatiebijeenkomst geweest waarvoor verschillende partijen zijn uitgenodigd, waaronder: - Stichting Fooruit - ANBO, afdeling Deventer - KBO Deventer - PCOB Gewest Overijssel - Stichting GGz beraad Overijssel - Federatie Ouderverenigingen ZW - Platform Mantelzorg - Zorgbelang Overijssel - Raster Groep Deventer 7

8 - Per Saldo - WMO adviesraad gemeente Deventer Tijdens dit overleg is er een presentatie gegeven door het zorgkantoor over de transitie langdurige zorg, het landelijke inkoopkader 2016 en regionale aandachtspunten. Daarna heeft er een opbouwend gesprek plaatsgevonden waar de vertegenwoordigers aandachtspunten voor het regionale inkoopkader hebben aangegeven. Waar mogelijk zijn deze aandachtspunten meegenomen in dit inkoopbeleid. 8

9 Deel 3: Kader zorginkoop Wlz 2016 Bij zorginkoop dient rekening gehouden te worden met diverse (wettelijke) kaders en regelingen die hiervoor van toepassing zijn, onder meer op het terrein van juridisch beleid, zorgbeleid en overeenkomsten. In de Inleiding van deel 1 van dit document staan de landelijke, wettelijke context en kaders beschreven, waarbinnen de zorginkoop voor 2016 gaat plaatsvinden. 3.1 Afbakening Het Zorgkantoor Midden IJssel is verantwoordelijk voor Wlz-gefinancierde zorg in de regio Midden IJssel. Daarnaast is in dit kader van belang: 1. Dat zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een contract hiervoor dienen te beschikken over een geldige erkenning en toelating voor de te leveren functies. 2. Dat een contractuele relatie met het zorgkantoor slechts dan mogelijk is, indien de bestaande wettelijke regelingen en geldende afspraken in acht genomen worden. 3. Dat voor de offerteprocedure een aantal uniforme criteria gehanteerd worden. 3.2 Juridisch kader Contractering van zorg vindt plaats volgens de uitgangspunten van het zorginkoopbeleid. Dit betekent in algemene zin dat het Zorgkantoor Midden IJssel objectieve contracteereisen hanteert die transparant zijn zodat gegadigden van tevoren weten waar ze aan toe zijn en die op gelijke, niet discriminerende wijze worden toegepast. Het zorgkantoor kiest vervolgens voor een regionale passende vorm die bekend staat als onderhandeling met voorafgaande bekendmaking. De wijze waarop hieraan concreet invulling wordt gegeven, is opgenomen in de volgende hoofdstukken. Het zorgkantoor gaat uit van offertes door zorgaanbieders zoals in het model van onderhandeling met voorafgaande bekendmaking gebruikelijk is. In de keuze van de objectieve beoordelingscriteria zijn de zorgkantoren gehouden de (landelijke) gunnings- en leveringsvoorwaarden te gebruiken. Daarnaast staat het Zorgkantoor Midden IJssel vrij om aanvullende criteria te hanteren zolang deze stroken met doel en strekking van de Wlz. Het Zorgkantoor beoordeelt de offertes op basis van het beleid zoals beschreven in deel 4, de inkoopprocedure. Hierbij moeten de doelen (zie deel 2) worden onderschreven. Daarnaast wordt er beoordeeld op wachtlijstomstandigheden en kwaliteit. Het Zorgkantoor Midden IJssel gaat er tijdens het starten van de inkoopprocedure vanuit dat de totale omvang van de afspraken niet boven de contracteerruimte uitkomt. Omdat de beschikbare contracteerruimte nog niet bekend is ten tijde van het starten van de inkoopprocedure, behoudt het zorgkantoor zich het uitdrukkelijke recht voor de afspraken in de loop van de inkoopprocedure alsnog aan te passen indien de bedoelde informatie daartoe aanleiding geeft. 9

10 Het zorgkantoor is te allen tijde gerechtigd (de planning van) de inkoopprocedure aan te passen en/of de inkoopprocedure te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld indien: - onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn c.q. komen; - door wijziging van wet- en regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de inkoopprocedure dient te worden aangepast. Voor situaties die tijdens de publicatie van dit document niet bekend/voorzien waren, is het zorgkantoor gerechtigd de benodigde besluiten te nemen en/of maatregelen te treffen. Indien het zorgkantoor besluit de inkoopprocedure te wijzigen en/of te stoppen is zij op geen enkele wijze gehouden tot (schade)vergoeding jegens zorginstellingen. 3.3 Overeenkomsten kader De overeenkomst bevat algemene en instellings-specifieke bepalingen. De Algemene Bepalingen zijn opgesteld aan de hand van de wettelijke taken en de hieruit volgende wederzijdse rechten en plichten en vormen de algemene basis. De (instellings-)specifieke bepalingen volgen onder andere uit de beoordelingscriteria, het zorginkoopbeleid en/of specifieke voor de zorginstelling geldende prestatieafspraken. Het Zorgkantoor Midden IJssel hanteert één- en tweejarige overeenkomsten. In deel 1 is aangegeven welke landelijke voorwaarden er gelden om in aanmerking te komen voor een tweejarige overeenkomst. Daarnaast hanteert Zorgkantoor Midden IJssel de volgende extra regionale voorwaarden voor een tweejarige overeenkomst: - De ontwikkelafspraken moeten gaan over meerdere jaren. - Meerjarenovereenkomst kan alleen voor intramuraal en VPT. - Er worden geen meerjarenafspraken gemaakt over de prijs en het volume, de meerjarenafspraken hebben alleen betrekking op stap 1 t/m 4 in het landelijk kader. - Zorgaanbieders waarmee een tweejarige overeenkomst wordt gesloten, leveren het volgende inkoopjaar (2016 voor inkoop 2017) wel de producten/prestaties aan waar ze afspraken over willen maken, in de dialoog worden de afspraken herijkt. Gelijktijdig met dit inkoopkader zal de conceptovereenkomst voor 2016 op de website beschikbaar worden gesteld. 3.4 Enkele spelregels t.a.v. escalatie Zorgkantoren hebben het vertrouwen dat binnen de dialoog zorgkantoor en zorgaanbieder overeenstemming bereiken over de definitief te maken afspraken, waaronder de eventuele opslag, de contractduur en het volume. Mocht de zorgaanbieder zich desondanks niet kunnen verenigen in het besluit van het zorgkantoor, dan zijn er een tweetal mogelijkheden voor het indienen van een bezwaar: Na publicatie van het inkoopkader en voorafgaand aan het indienen van een inschrijving: Het inkoopkader met bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks menen dat er sprake is van tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden, dan wel anderszins bezwaren hebben tegen (onderdelen van) het inkoopkader, waaronder de te hanteren inkoop- en beoordelingsprocedure, tegen (onderdelen van) verstrekte informatie, waaronder de Nota s van Inlichtingen, en/of andere 10

11 aspecten die verband houden met (het voorwerp van) deze inkoopprocedure, dan dient u deze bezwaren op de kortst mogelijke termijn en in ieder geval tijdig voorafgaand aan de datum van 10 juli 2015 ter kennis te brengen van het betreffende zorgkantoor. Indien een zorgaanbieder nalaat bezwaren zoals bedoeld in deze paragraaf tijdig ter kennis van het betreffende zorgkantoor te brengen, heeft de zorgaanbieder zijn recht verwerkt, voor zover verband houdende met de vermeende tegenstrijdigheden, onjuistheden, onrechtmatigheden, onregelmatigheden, onvolkomenheden en/of onredelijk bezwarende eisen om zich in een later stadium op dit (deze) bezwaar (bezwaren) te beroepen. Door het indienen van een inschrijving verklaren zorgaanbieders zich voorts onvoorwaardelijk akkoord met de in dit inkoopkader beschreven inkoopprocedure. Bezwaren over de voorlopige gunning: Indien de zorgaanbieder zich, ondanks de dialoog, niet kan vinden in de inhoud van de voorlopige gunning, waaronder de toe te kennen opslag op het basistarief dan wel de beoordeling van het ontwikkelplan, dan kan de zorgaanbieder bezwaar maken. In dit geval dient de zorgaanbieder binnen vijftien kalender dagen na de dag waarop de voorlopige gunning is gecommuniceerd een bezwaarschrift in te dienen. 11

12 Deel 4: Inkoopprocedure In dit deel wordt het regionale prijs- en volumebeleid voor de langdurige zorg 2016 beschreven. Verder worden de tijdslijnen en de procedure voor het aanleveren van gegevens beschreven. Gezien de huidige ontwikkelingen worden op het inkoopbudget nog nader in te vullen neerwaartse bijstellingen voorzien. Op moment van het schrijven van dit beleid zijn de kaders voor het regiobudget nog niet definitief. Kortingen op tarieven en de contracteerruimte zijn te verwachten voor extramuralisering, overgangsrecht en algemene kortingen. In algemene zin heeft het zorgkantoor de opdracht om resultaten te behalen op het niveau van doelmatigheid en efficiency. 4.1 Prijsbeleid langdurige zorg Het prijsbeleid voor de langdurige zorg 2016 is van toepassing voor de sectoren Verpleging en Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en is van toepassing op de leveringsvormen verblijfszorg (intramuraal), het Volledig Pakket Thuis (VPT) en het Modulair Pakket Thuis (MPT). Voorwaarden Prijsbeleid In deze paragraaf wordt beschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om voor een extra percentage op het basistarief in aanmerking te kunnen komen. In het landelijke inkoopkader Langdurige zorg 2016 van Zorgverzekeraars Nederland zijn per sector de landelijke uniforme uitgangspunten en prijsbepaling opgenomen, alsmede een uitgebreide toelichting op de zelfanalyse en ontwikkelplannen. Onderstaande beschrijving is bedoeld als aanvulling op het landelijke inkoopkader. Als een zorgaanbieder in aanmerking wil komen voor een tariefopslag, bovenop het basistarief, levert de zorgaanbieder aan de hand van de zelfanalyse een voorstel voor een ontwikkelplan (of plannen) aan. Deze zelfanalyse en ontwikkelplannen moeten gebaseerd worden op de uitgangspunten die beschreven staan in deel 1, het landelijke uniforme kader. Deze ontwikkelplannen worden door het zorgkantoor beoordeeld door een interne toetsingscommissie waar minimaal een zorginkoper, beleidsadviseur en/of medisch inhoudelijk adviseur zitting heeft. Vervolgens wordt het ontwikkelplan in een dialooggesprek met de zorgaanbieder besproken en wellicht verfijnd tot definitieve verbeterafspraken. Vervolgens bepaalt het zorgkantoor de hoogte van de tariefsopslag. Van deze individueel afgesproken tariefopslag wordt de helft toegekend in de eerste inkoopronde. De andere helft wordt, bij het aantoonbaar behalen van de uitkomsten van de verbeterafspraken, in de herschikking of nacalculatie 2016 afgesproken. Bij het evalueren van verbeterafspraken zal het zorgkantoor het oordeel van de cliëntenraad betrekken bij de vraag of de zorgaanbieder het ingediende plan voldoende behaald heeft. Bij het niet behalen van de gemaakte verbeterafspraken is sprake van het niet voldoen aan contractuele verplichting van de zorgaanbieder. Daarmee is nakoming voor de looptijd van de overeenkomst blijvend onmogelijk en is de zorgaanbieder direct in gebreke zonder ingebrekestelling. Vanwege het niet voldoen aan de contractuele verplichting ten aanzien van de verbeterafspraken wordt de overeenkomst voor dit deel ontbonden en worden de geleverde prestaties teruggedraaid. Dit betekent dat het basistarief voor de looptijd van de overeenkomst van toepassing is. 12

13 Het zorgkantoor benadert de zorgaanbieders die hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een verbeterafspraak voor het plannen van een afspraak. Deze afspraak zal in de periode september - oktober 2015 plaatsvinden. Indien nodig vindt er in deze periode nog een 2 e dialooggesprek plaats. Bepaling Prijs De uitgangspunten voor de zelfanalyse en verbeterplannen zijn gebaseerd op landelijke thema s zoals beschreven in deel 1, het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 van Zorgverzekeraars Nederland. Hieronder volgt een overzicht van de opbouw van de tarieven van Zorgkantoor Midden IJssel. Het percentage wordt berekend op basis van het NZa tarief Intramuraal VPT MPT V&V Basis: 94% Verbeterafspraken: max. 3% Maximaal: 97% GZ Basis: 94% Maximaal: 97% GGZ Basis: 94% Maximaal: 97% Tabel 1: Opbouw prijsbeleid Basis: 94,5% Maximaal: 97,5% Basis: 94,5% Maximaal: 97,5% Niet van toepassing Basis: 94,5% Maximaal: 97,5% Basis: 94,5% Maximaal: 97,5% Niet van toepassing Het basistarief is gebaseerd op de zorg die op grond van de Wlz geleverd wordt en welke voldoet aan bestaande kwaliteitswetgeving, het volgen van de normenkaders uit de eigen sector en het naleven van de standaarden en professionele richtlijnen zoals in de drie sectoren gebruikelijk is. De percentages zijn vastgesteld op basis van historie in de regio en het stimuleren van de inzet van vormen van zorg thuis (VPT en MPT) om zo aan de wens van de cliënt te kunnen voldoen. 4.2 Volumebeleid Het volumebeleid is in 2016 gericht op het principe geld volgt klant. Dit betekent dat de klant kiest bij welke gecontracteerde zorgaanbieder deze zijn zorg wil afnemen. Om een goede uitgangspositie te kunnen bepalen heeft het zorgkantoor conform landelijke beleid op basis van mutatiegraad en beleid van voorgaande jaren een volumepercentage bepaald. Het zorgkantoor wil in 2016, net als voorgaande jaren, inzetten op de wens van de cliënt om langer thuis te blijven en dit door VPT en MPT mogelijk maken. Dit betekent dat het totale intramurale volume 2016 in de regio niet boven de herschikking 2015 uit kan komen. 13

14 Vaststelling Volume De initiële afspraak 2016 wordt vastgesteld op basis van de herschikking Dit betekent dat de uitkomsten van de herschikking 2015 worden meegenomen in de vaststelling van het volume voor Uitgangspunt is dat ingekochte capaciteit nooit meer kan zijn dan de toegelaten/erkende capaciteit. Het volumebeleid is afhankelijk van voldoende contracteerruimte en eventuele korting op het regiobudget zal naar rato worden verrekend bij zorgaanbieders. Hieronder volgt de opbouw van de percentages van het volume: Intramuraal VPT MPT V&V 93% 100% 93% GZ 95% 100% 95% GGZ 93% Niet van toepassing Niet van toepassing Tabel 2: Percentage Volume De percentages zijn over het algemeen lager dan 100%, om ruimte te reserveren voor het geld volgt klant principe. Daarnaast verwacht het zorgkantoor een aantal kortingen op de contracteerruimte (zoals korting lage ZZP s bij Intramuraal en overgangsrecht bij MPT). Zorgaanbieders kunnen bij de indiening van de inschrijving aangeven voor welke producten ze afspraken willen maken met het zorgkantoor. Hiervoor wordt een format beschikbaar gesteld op de website. Bij het geld volgt klant principe hoort een nauwgezette monitoring van de beschikbare ruimte zodat zorgaanbieders op de hoogte zijn van de benutting van de contracteerruimte. Het zorgkantoor zal daarom maandelijks via de website bekendmaken wat de benutting van de regionale contracteerruimte is. 4.3 Nieuwe Zorgaanbieders Nieuwe zorgaanbieders voor langdurige zorg zijn welkom in de regio Midden IJssel. In deel 1, het landelijk uniforme deel, zijn de voorwaarden voor contractering van een nieuwe zorgaanbieder opgenomen. In deel 1 is ook uitgewerkt welke gegevens een nieuwe zorgaanbieder dient aan te leveren. Deze paragraaf is van toepassing op alle nieuwe zorgaanbieders, oftewel geheel nieuw, nieuw in de regio en nieuw ZZP/VPT, zoals beschreven in het landelijk inkoopkader. Prijsbeleid nieuwe zorgaanbieders De bepaling van het tarief voor nieuwe zorgaanbieders is op basis van percentages van het NZa tarief, waarbij nieuwe zorgaanbieders in aanmerking komen voor het basistarief indien ze aan de voorwaarden voldoen en is het daarnaast mogelijk een tariefopslag af te spreken op basis van ontwikkelplannen. Het tarief is als volgt opgebouwd: 14

15 Intramuraal VPT MPT V&V Basis: 94% Verbeterafspraken: max. 3% Maximaal: 97% GZ Basis: 94% Maximaal: 97% GGZ Basis: 94% Maximaal: 97% Tabel 3: Opbouw prijsbeleid nieuwe zorgaanbieders Basis: 94,5% Maximaal: 97,5% Basis: 94,5% Maximaal: 97,5% Niet van toepassing Basis: 94,5% Maximaal: 97,5% Basis: 94,5% Maximaal: 97,5% Niet van toepassing Volumebeleid nieuwe zorgaanbieders De afspraken die het zorgkantoor Midden IJssel maakt met zorgaanbieders is gebaseerd op het geld volgt klant principe. Dit principe is ook van toepassing op nieuwe zorgaanbieders. Dit betekent dat als een zorgaanbieder in aanmerking wil komen voor een overeenkomst met het zorgkantoor, deze een aantoonbare (wacht)lijst van cliënten uit de regio Midden IJssel moet kunnen overleggen. Uit de regioscan is gebleken dat er in 2016 geen tekorten worden verwacht op intramurale zorg. Daarnaast wil het zorgkantoor Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT) stimuleren en heeft dan ook de voorkeur voor deze leveringsvormen. De inkoop van gecontracteerde zorg vindt plaats met behulp van een regiobudget. Dit betekent dat er binnen een budgetkader wordt ingekocht. Daarom beginnen nieuw gecontracteerde zorgaanbieders met een initieel budget van maximaal ,-. Het principe geld volgt klant is ook van toepassing voor nieuwe zorgaanbieders. 4.4 Processtappen Zorgkantoren hanteren voor de zorginkoop een aantal gelijke processtappen en tijdlijnen. Deze processtappen worden beschreven in hoofdstuk 2.2 van deel 1, het inkoopkader Langdurige zorg. Het zorgkantoor Midden IJssel volgt de landelijke processtappen. Hieronder volgt, waar nodig, een regionale invulling of verduidelijking van de procedure. Stap 1: Publicatie inkoopkader zorgkantoor Op uiterlijk 1 juni 2015 wordt het landelijke en regionale Inkoopkader Langdurige zorg 2016 met bijlagen gepubliceerd op de website van het zorgkantoor ( Het zorgkantoor informeert belanghebbenden over de zorginkoop 2016 door middel van dit document. Daarnaast vindt er een informatiebijeenkomst plaats op woensdag 3 juni om uur voor belangstellende 15

16 zorgaanbieders in de regio Midden IJssel. Zorgaanbieders hebben tot uiterlijk 21 juni uur de gelegenheid om vragen in te dienen over het landelijke of regionale inkoopkader. U kunt deze vragen stellen door een format in te vullen en deze te mailen naar Het verzoek is hierbij te vermelden of uw vraag betrekking heeft op het regionale of het landelijke inkoopkader. Het zorgkantoor zal deze vragen uiterlijk op 3 juli 2015, uur, door middel van een Nota van Inlichtingen beantwoorden op onze website. Na de genoemde sluitingsdatum voor het indienen van vragen is er geen gelegenheid meer tot het stellen van vragen. Stap 2: Indiening inschrijving Zorgaanbieders kunnen op grond van het inkoopkader een offerte indienen. Hierin geeft u aan wie het voorstel indient, hoe wordt voldaan aan de door het zorgkantoor gestelde eisen, en op welke prestaties u graag een afspraak met het zorgkantoor wilt maken. Bij het indienen van een offerte zijn de volgende documenten van toepassing: - Bestuursverklaring - Overzicht productcodes waar u een afspraak over wil maken (format uiterlijk 15 juli 2015 beschikbaar gesteld via de website van het zorgkantoor ( - Format zelfanalyse en ontwikkelplan (indien van toepassing) Bovenstaande documenten moeten uiterlijk vrijdag 31 juli :00 uur ontvangen zijn door het zorgkantoor en kunnen uitsluitend digitaal aangeleverd worden via mailadres: De bijlage van de mail kan niet groter zijn dan 8Mb. Als de de maximale grootte overschrijdt, dan willen wij u verzoeken om de documenten in meerdere mails naar het zorgkantoor te versturen. Stap 3: Toets van zorgkantoor op toetredingseisen Na ontvangst van de productievoorstellen beoordeelt het zorgkantoor of u voldoet aan de gestelde eisen. Overleggen en onderhandelen vindt plaats in de periode augustus-oktober. In deze periode wordt aan de hand van de in dit document beschreven criteria bekeken of en zo ja, onder welke condities een productieafspraak voor 2016 met u kan worden ingevuld. Stap 4: indienen zelfanalyse en voorstel ontwikkelplan Om in aanmerking te komen voor een tariefopslag, dient de zorgaanbieder een beknopte zelfanalyse in te vullen. Aan de hand hiervan wordt een duidelijk beeld gekregen van de sterktes en ontwikkelpunten van de zorgaanbieder. Het voorstel ontwikkelplan borduurt hierop voort. Zie voor een uitgebreide omschrijving deel 1, de landelijke inkoopkaders langdurige zorg Stap 5: (Verbeter)afspraken vaststellen Conform het landelijk inkoopkader 2016 wordt in deze stap de verbeterafspraken vastgesteld en een definitief ontwikkelplan uitgewerkt. Verder worden er nadere afspraken gemaakt over prijs en eventueel meerjarenafspraken. De regionale aanvullingen voor meerjarenafspraken op het landelijke inkoopkader staan beschreven in deel 3.3 van dit document. Stap 6: De overeenkomst Zorgaanbieders ontvangen na vaststelling van het budget voor 2016 een opgave van het zorgkantoor met prijzen en volumes welke voor de zorgaanbieder van toepassing zijn. Als sluitstuk van het contracteerproces worden de afspraken in een overeenkomst en een productieafspraak vastgelegd, dit 16

17 betreft het budgetformulier in het NZa portaal. Deze dient uiterlijk 31 oktober 2015 door het zorgkantoor bij de NZa te worden ingediend. Om hier aan te voldoen moet het budgetformulier uiterlijk vrijdag 16 oktober 2016 om 15:00 uur digitaal via het NZa portaal bij het Zorgkantoor Midden IJssel aangeleverd zijn. Het zorgkantoor kan geen garanties geven dat documenten die na 16 oktober :00 uur zijn aangeleverd, tijdig bij de NZa worden ingediend. Recapitulatie tijdpad: Processtap Tijdspad in Bekendmaken beleid Zorginkoop en contractering langdurige zorg juni Voorlichtingsbijeenkomst contracteerbeleid 3 juni 2015; 14:00 uur 3 Datum uiterlijke indiening schriftelijke vragen naar aanleiding van beleid 21 juni 2015; 12:00 uur 4 Publicatie Nota van Inlichtingen 3 juli 2015; uur 5 Sluiting inschrijving 31 juli 2015; uur 6 Beoordeling inkooptraject Tot 9 oktober Indienen overeenkomst en productieafspraken bij het zorgkantoor Uiterlijk 16 oktober 15:00 uur 8 Indiening productieafspraken/budgetformulieren bij NZa door zorgkantoor Uiterlijk 1 november 2015 Tabel 4: Recapitulatie tijdspad 4.5 Overige aandachtspunten Nota van inlichtingen Zoals aangegeven in hoofdstuk 4.4 kunnen vragen over het landelijke en regionale inkoopkader uiterlijk 21 juni uur schriftelijk worden ingediend door middel van het daarvoor beschikbare format. De uitkomst van de nota van inlichtingen prevaleert boven de inkoopkaders. Dit betekent dat eventuele aanpassingen op de landelijke en regionale inkoopkaders gepubliceerd worden in de nota van inlichtingen. Deze nota wordt uiterlijk 3 juli 2015 om uur gepubliceerd op de website van het zorgkantoor ( Groeiruimte De beperkte groeiruimte in het regiobudget wordt ingezet om eventuele knelpunten in de zorg te financieren. Hierbij wordt in de feitelijke aanwending van de middelen gekeken naar de wachtlijstomstandigheden, de wens van de cliënt en mogelijke knelpunten in de regio. Dit wordt beoordeeld op basis van de productiemonitorresultaten, contacten met zorgaanbieders en vertegenwoordigers van patiënten- en consumentenorganisaties. Knelpunten Het zorgkantoor bewaakt het evenwicht in toewijzing van de vrije contracteerruimte tussen de verschillende sectoren. Als er in de loop van het jaar 2016 geen sprake is van nieuwe doelgroepproblematiek of er zich geen onvoorziene omstandigheid voordoet en derhalve geen claim wordt gelegd 17

18 op gereserveerde middelen, dan wordt dit budgetdeel toegekend aan de sector waar zich een knelpunt aandient. Indien dit niet het geval is, dan wordt dit budgetdeel gelijkwaardig aan de overige sectoren toegekend. Het zorgkantoor behoudt zich overigens het recht voor om tijdens de onderhandelingsfase, indien hiervoor aanleiding is, bovenstaande indeling aan te passen en/of middelen te reserveren voor herschikking/knelpunten in de loop van het jaar, ervan uitgaande dat landelijke wet- en regelgeving deze herschikking toestaat. Behandeling Net als voorgaande jaren maakt het zorgkantoor Midden IJssel voor 2016 afspraken in- en exclusief behandeling. De huidige contracteerruimte is niet berekend op de omzetting naar afspraken met behandeling. Het is daarom niet toegestaan om afspraken zonder behandeling om te zetten naar afspraken met behandeling. Schoonmaak In 2016 wordt schoonmaak een onderdeel van het Modulair Pakket Thuis in de Wlz. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de invulling van dit onderdeel en de gevolgen voor de inkoop van langdurige zorg. Daarom maakt de inkoop van de huishoudelijke zorg nog geen deel uit van deze inkoopprocedure. Aanvullend beleid voor huishoudelijke verzorging wordt naar verwachting uiterlijk in oktober 2015 gepubliceerd. Woningaanpassingen en hulpmiddelen Ten tijde van het schrijven van dit inkoopkader is er nog geen definitieve besluitvorming over woningaanpassingen en hulpmiddelen binnen de Wlz. Zodra er op deze onderdelen wijzigingen zijn ten opzichte van het huidige beleid, zal het zorgkantoor Midden IJssel dit kenbaar maken via de website of de zorgaanbieders hier schriftelijk over informeren. Meerzorg De uitvoering van de regeling meerzorg is beschreven in bijlage 7 Protocol meerzorg Het tariefpercentage zoals overeengekomen in de inkoop voor intramurale zorg is ook van toepassing op de regeling meerzorg. Onderaanneming Het zorgkantoor Midden IJssel is er zich van bewust dat zorgaanbieders soms in mindere of meerdere mate gebruik maken van onderaannemers bij het verlenen van de zorg. Het zorgkantoor hanteert echter geen verschillende vormen van onderaanneming, in die zin dat er verschillende voorwaarden van toepassing zijn. In de overeenkomst zijn de bepalingen opgenomen die in situaties van 18

19 onderaanneming van toepassing zijn. In alle gevallen moet de inzet van onderaannemers gemeld worden bij het zorgkantoor. 4.6 Herschikking. 1 Het geld volgt klant principe is van toepassing, zolang de regionale contracteerruimte hier ruimte voor biedt. Betaling van productie kan daarom niet 100% worden gegarandeerd. De benutting van de regionale contracteerruimte zal op de website gepubliceerd worden. Deze zal op basis van geëxtrapoleerde realisatie worden vermeld. Onderproductie wordt te allen tijde teruggevorderd. Het zorgkantoor monitort de geleverde productie en houdt zich bij 5% of meer onderproductie het recht voor om de bevoorschotting aan te passen. Het is algemeen aanvaard dat zorginstellingen een risico-reserve aanhouden. Als bij de herschikking in 2016 blijkt dat het regiobudget niet toereikend is, acht het zorgkantoor het gerechtvaardigd dat instellingen met een zeer hoge RAK-positie een bijdrage leveren aan het regiobudget. Dit betekent dat instellingen met een RAK percentage vanaf 25%, niet vanzelfsprekend in aanmerking komen voor een aanvulling op het budget in de herschikkingsronde indien er bij deze instelling sprake is van overproductie. De officiële herschikkingsronde zal naar verwachting - medio juli 2016 plaatsvinden. Doelmatigheid van een zorgaanbieder houdt tevens verband met de contractuele afspraken omtrent de (verplichte deelname aan de) door het zorgkantoor geïnitieerde herschikkingsrondes. Voor de herschikkingsronde 2016 is het volgende verdelingsbeleid van toepassing: 1. Verzoek voor herschikking moet door de zorgaanbieders schriftelijk worden ingediend, voorzien van een cijfermatige en inhoudelijke onderbouwing. 2. Ingediende herschikkingsverzoeken worden door het zorgkantoor beoordeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aangeleverde declaratiegegevens in jaar Eventuele onderproductie, herschikkingsmiddelen en het gereserveerde budget uit de tariefkortingen worden ingezet om overproductie te financieren. Indien deze middelen niet toereikend zijn, zal het zorgkantoor een verzoek doen aan andere zorgkantoren om budget over te hevelen. 3. Uiterlijk 1 oktober 2016 wordt de herverdelingsuitkomst aan de zorgaanbieders bekend gemaakt waarna de zorgaanbieder uiterlijk 15 oktober 2016 het aangepaste budgetformulier bij het zorgkantoor indient. Het zorgkantoor behoudt zich het recht om het tijdsschema rondom herschikking aan te passen. 1 Het regionaal beleid inzake herschikking zal indien nodig worden aangepast als dit in strijd blijkt te zijn met de nog door de NZa nader vast te stellen Beleidsregel(s). 19

20 4. Uiterlijk 31 oktober 2016 zal het zorgkantoor de aangepaste en beoordeelde budgetformulieren naar de NZa toesturen. 5. De uitkomst van deze procedure wordt door het zorgkantoor aan alle partijen toegezonden. 4.7 Capaciteitsuitbreiding De afgelopen jaren heeft het zorgkantoor Midden IJssel zich vooral gericht op de aanvulling van capaciteit in sectoren waar tekorten waren. Het effect van dit beleid is dat over het algemeen de verhouding in vraag en aanbod voldoende is geborgd. Verder is uit de regioscan (zie hoofdstuk 2.3) gebleken dat er momenteel geen tekorten zijn aan capaciteit. Zorgaanbieders die ondanks de uitkomsten van de regioscan om aantoonbare redenen capaciteit willen uitbreiden, kunnen dit aanvragen bij het zorgkantoor. Deze aanvragen zullen door het zorgkantoor worden getoetst op de aanwezigheid van een aantoonbare wachtlijst met een structureel karakter. Hierbij heeft het de voorkeur om eventuele uitbreiding door middel van leveringsvormen VPT of MPT aan cliënten aan te bieden. Dit betekent dat er gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen én gelet op de huidige inzichten zeer terughoudend wordt omgegaan met het uitbreiden van (intramurale) capaciteit. Schriftelijke toegekende capaciteitsuitbreidingen kunnen uitsluitend gefinancierd worden uit het toegekende regiobudget. Uiteraard blijft het regime van beoordeling erkenning/toelating bij het CIBG/VWS van kracht. 4.8 Algemeen voorbehoud De zorgkantoren committeren zich aan een landelijk identieke fasering in de tijd ten aanzien van het tot stand komen van contracten met zorgaanbieders. Dit betekent onder andere dat het inkoopbeleid wordt gepubliceerd op een moment dat nog niet alle voorwaarden (regelgeving) duidelijk zijn en/of zijn vastgesteld. Dit maakt het noodzakelijk enkele voorbehouden te maken. (a) Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om de wijze waarop het inkoopproces zal verlopen aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen in de aard en de omvang van de aan te besteden opdracht. Het zorgkantoor neemt bij eventuele toepassing van deze bepaling de vigerende wet- en regelgeving in acht; (b) Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om de informatie zoals opgenomen in deze offerteaanvraag aan te vullen en/of te wijzigen; (c) Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om niet te gunnen en/of de (aanbestedings)procedure tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen; (d) Het zorgkantoor is er aan gebonden dat de inkoop plaatsvindt binnen regionale contracteerruimte zoals beschikbaar gesteld door de NZa. Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om de omvang van de opdracht alsmede inkoopvoorwaarden in de loop van de procedure aan te passen indien het voor het zorgkantoor beschikbare bedrag wordt aangepast en/of nieuwe informatie daartoe aanleiding mocht geven. 20

21 (e) In geval van onderbesteding van ten minste 5% van de productieafspraken is het zorgkantoor gehouden om maatregelen te nemen. De eerste consequentie zal vertaald worden in een neerwaartse bijstelling van het budgetkader van het lopende jaar en vertaald worden in afspraken voor het komende jaar. (f) de zorgaanbieder moet garanderen dat de zorg binnen de geldende Treeknormering kan worden genoten. Indien dit sneller moet, in bijvoorbeeld spoed-/crisissituaties, dienen hiervoor voldoende mogelijkheden aanwezig te zijn. (g) Voor 2016 zijn naast deze algemene speerpunten specifieke prestaties in het beleid opgenomen die zijn ontleend aan de landelijke leidraad zorginkoop en regionale speerpunten. Deze hangen samen met de actuele en breed gedragen thema s in de verschillende care sectoren. Toelichting op de geschiktheidseis rondom de statutaire vestiging: Als de instelling niet gevestigd is in de regio kan ook een overeenkomst worden aangegaan: alle inschrijvers dienen daarom, voor zover nog niet in ons bezit, een kopie van de inschrijving in het register van de KvK in te dienen. 21

Zorginkoop & Contractering

Zorginkoop & Contractering Zorginkoop & Contractering Langdurige zorg 2015 Versie d.d. 1 juli 2014 Zorgcategorieën: Verpleging Verzorging Gehandicapten Zorg Zorginkoop team AWBZ Juli 2014 Inhoudsopgave Deel 1: Landelijk ZN Inkoopkader

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopprocedure Wet langdurige zorg 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Zorgaanbieders die voor het jaar 2016 een éénjarige of nog geen overeenkomst hebben met Zorgkantoren Coöperatie VGZ 5 2 Zorgaanbieders

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inkoopprocedure 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 09167532, Univé Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 37122493, en Trias

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering

Beleid Zorginkoop & Contractering Beleid Zorginkoop & Contractering Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorgcategorieën: Verpleging Verzorging Thuiszorg Gehandicapten Zorg Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Ingrid Renes 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom en introductie 2 Landelijk Inkoopkader Wlz 2017 3 De hoofdlijnen van het Wlz inkoopbeleid van Zilveren

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Agenda Inleiding Stand van zaken 2013 Visie op nieuwe zorgaanbieders Marktanalyse Zorginkoopproces Financiën Gelegenheid tot het stellen van vragen Ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een

Nadere informatie

Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inhoud 1. Leeswijzer... 4 2. Regionale inkoopprocedure... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Inkoopprocedure bestaande

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Overeenkomst AWBZ 2013 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c BELEIDSREGEL BR/REG-17141 Budgettair kader Wlz 2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017 Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017 Periode 3 Mei 2017 Inleiding Leeswijzer Zilveren Kruis kiest voor een nieuwe opzet voor de zorgkostenraming 2017 Dit doen we om zorgaanbieders beter inzage te geven

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg 2017 Experiment Persoonsvolgende bekostiging Publicatiedatum: 1 juni 2016 1 CZ ZORGKANTOOR V&V EXPERIMENT REGIO ZUID-LIMBURG PERSOONSVOLGENDE BEKOSTIGING IN HET

Nadere informatie

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg # wzgld Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis Wonen en zorg Inkoop Wlz 2017 Het Zorgkantoor Grootste zorgverzekeraar in regio beheert zorgkantoor 32 zorgkantoren Menzis in 3 regio s; Arnhem, Groningen

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEHANDICAPTENZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Inkoopkader langdurige zorg 2016 GZ 1 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De

Nadere informatie

Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders

Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Informatiebijeenkomst voor (potentieel) nieuwe zorgaanbieders Ingrid Renes en Marion van den Hurk Utrecht,

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016 Juni 2015 Aangepast: Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen 4 1.1 Terugblik op de veranderingen in de

Nadere informatie

Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017

Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Zorgkantoor DSW Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen 4 1.1 Vernieuwingsagenda Wet langdurige zorg 4 1.2 Waardigheid en

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/16/19c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016

Inkoopdocument Wlz 2016 Inkoopdocument Wlz 2016 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord en leeswijzer

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Publicatiedatum: 30 juni 2017 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Inkoop 2015 Langdurige Zorg 28 mei 2014 Programma 14.00 uur vooruitblik 2015 uitgangspunten Inkoopbeleid 14.45 uur korte pauze 14.55 uur uniform landelijk beleid inkoopsystematiek

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en Leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Financiering AWBZ januari 2013

Voorlichtingsbijeenkomst Financiering AWBZ januari 2013 Voorlichtingsbijeenkomst Financiering AWBZ 2013 24 januari 2013 Programma Presentatie Financiering AWBZ zorgaanbieders 2013 Korte toelichting over brief Verwerking declaraties AW-319 Gelegenheid tot stellen

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Inkoop 2014 presentatie 6 Juni 2013 Agenda: Opening en inleiding Marktanalyse 2014 Inkoop 2014 algemeen Inkoop zorg met verblijf Financieel Mogelijkheid tot het stellen van

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017 Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz 2017 27 januari 2017 Verleden heden toekomst 2016 Zorg Budget Declaratiegedrag 2017 Klant centraal Budget Declaratiegedrag 2018 Toekomstagenda Inhoud presentatie

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 5 bij circulaire Care/Wlz/16/13c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2017 : Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet marktordening

Nadere informatie

Inkoopdocument Wet langdurige zorg

Inkoopdocument Wet langdurige zorg Inkoopdocument 2017 Wet langdurige zorg Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2016 na nota van

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente

Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie, visie en inkoopdoelen... 5 1.1 Menzis Visie op zorg...5 1.2 Missie, visie en speerpunten

Nadere informatie

Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT):

Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT): Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT): Het doel van deze wet is dat ouderen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperking en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens CONCEPT 31-5-2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Overeenkomst AWBZ 2014 deel 1: instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A:

Nadere informatie

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering.

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering. Notitie Datum 3 juli 2014 Onderwerp Overzicht inkoopbeleid 2015 Contact Mevr. drs. B. R. (Bianca) Roos 030 27 39 410 broos@vgn.nl Inleiding In deze notitie vindt u een overzicht van het inkoopbeleid 2015,

Nadere informatie