Een boekje over huisstijl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een boekje over huisstijl"

Transcriptie

1 Een boekje over huisstijl

2

3 Een boekje over huisstijl Hans Stol De Erven Kuyper Colijn van de Bom Leiden Groningen Cambridge Oxford New York

4 Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden op het auteursrecht niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, bedoeld in artikel 17 lid 2 Auteurswet 1912 en het Koninklijk Besluit van 20 juni 1974 (Staatsblad 351) ex artikel 16b Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. De Erven Kuyper Colijn van de Bom Leiden Groningen Cambridge Oxford New York Eerste druk 1995 Tweede, herziene druk 2005 isbn x ean

5 Inhoud Inleiding 7 Geschiedenis van de visuele communicatie 11 Imago, huisstijl, identiteit 17 Huisstijl in theorie 21 Vormgeving van de huisstijl 27 Betrokkenen bij huisstijlprojecten 35 Organisatie van huisstijlprojecten 39 Bibliografie 45 Register 47 5

6 Alleen een idee heeft de kracht zich zo ver te verspreiden Ludwig Mies van der Rohe ( ) 6

7 Inleiding Huisstijl (m.), de aard en het geheel van de visuele presentatie van een onderneming, zoals naamcode, bedrijfssymbool, opmaak, lettersoort en eventueel kleur van het verspreide drukwerk en van opschriften enz. Was huisstijl tot de jaren tachtig van de vorige eeuw een verschijnsel waar slechts weinigen van gehoord hadden, tegenwoordig is het begrip volledig ingeburgerd. Vrijwel iedere organisatie beschikt over een huisstijl. Althans, naar eigen zeggen. En op grond van de bovenstaande omschrijving van het begrip huisstijl in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal klopt dat nog ook. Het probleem met deze omschrijving is dat zij nogal summier is. Het woordenboek gaat wel in op de verschijningsvorm van huisstijl, maar niet op de achterliggende visie. In dit boekje wordt aangetoond dat deze visie een essentieel onderdeel is van huisstijl en dat bij het ontbreken van deze visie er geen sprake is van een echte huisstijl. Huisstijl gaat verder dan het even plaatsen van een woordmerk (naamcode) en een beeldmerk (bedrijfssymbool) op het briefpapier en de gevel. Huisstijl probeert een organisatie als geheel te visualiseren. Om dat te kunnen, moet een huisstijl in staat zijn het wezenlijke van een organisatie tot uitdrukking te brengen, de identiteit. Wanneer de identiteit eenmaal in de huisstijl zichtbaar is gemaakt, vormt deze de basis voor een consistente vorm van communicatie. Voor de externe én de interne communicatie, want een organisatie heeft niet alleen met het publiek te maken; ook de eigen medewerkers kijken met bepaalde ogen naar hun werkgever. Functies van huisstijl Visualisering van de identiteit van een organisatie is niet de enige functie van huisstijl. Huisstijl zorgt ook voor herkenbaarheid en het verbeteren van de efficiëntie. Organisaties kunnen om tal van redenen onherkenbaar zijn voor het publiek. Soms hoeft dat geen probleem te zijn, zolang de producten maar herkend worden. Maar meestal is het lastig wanneer een organisatie onherkenbaar is: wanneer zij onherkenbaar is, raakt zij onvoldoende bekend en onbekend maakt 7

8 Iedere Nederlander kent het beeldmerk van de Nederlandse Spoorwegen. In stevige lijnen geeft het aan waar ns voor staat: beweging en dynamiek. Na ruim 35 jaar heeft dit beeldmerk nog altijd een enorme impact. onbemind. Omdat herkenning nu eenmaal in de eerste plaats optreedt door datgene wat zichtbaar is, wordt de herkenbaarheid van een organisatie vergroot door vormen van visuele communicatie, zoals huisstijl. En omdat mensen op grond van visuele prikkels niet alleen herkennen maar ook oordelen, moet de huisstijl in staat zijn mensen te helpen bij een goede oordeelsvorming ten aanzien van de organisatie. Daarom is het belangrijk dat de identiteit van een organisatie zichtbaar wordt in de huisstijl. Een vaak onderbelicht aspect van huisstijl is efficiëntieverbetering. De standaardisatie die inherent is aan een huisstijlproject het laten aanmeten van een huisstijl zorgt ervoor dat middelen en processen optimaal op elkaar worden afgestemd en dat levert besparingen op. Soms zelfs zoveel dat de investering ruimschoots wordt terugverdiend. Zo bespaarde de Belastingdienst een half miljoen euro per jaar aan portokosten dankzij een nieuw aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting; de verwerkingskosten daalden met een veelvoud. Het is ook mogelijk om geld te verdienen: de bewegwijzering van de Deense spoorwegmaatschappij dsb, die onderdeel uitmaakt van de huisstijl, is zo goed dat zij door de verkoop van licenties meer heeft opgebracht dan zij gekost heeft. Maar dit zijn uitzonderingen. Wat betreft de efficiëntie zijn er objectieve criteria om 8 naar een huisstijl te kijken. Besparingen of verdiensten zijn vrij goed meetbaar en ook de mate waarin een huisstijl efficiëntie met zich meebrengt, is redelijk eenvoudig na te gaan. De zichtbaarheid van de organisatie is ook meetbaar. Als de huisstijl ruim en consequent wordt toegepast, zal het met de zichtbaarheid meestal wel in orde zijn. Maar het is heel moeilijk vast te stellen of de huisstijl begrepen wordt in die zin, dat de identiteit van de organisatie naar voren komt. Het gaat daarbij om opvattingen van esthetische aard, het kennen en interpreteren van symbolen en het leggen van associaties. Het kan heel lastig zijn de betekenis achter een beeldmerk te achterhalen en wanneer de makers hun verklaring geven, kan soms de indruk worden gewekt dat de uitleg pas achteraf is ontstaan. Ondanks alle zorgvuldigheid die wordt betracht bij huisstijlprojecten, moet er rekening mee worden gehouden dat de huisstijl zowel intern als extern niet alleen enthousiasme en lof zal ontmoeten, maar ook onverschilligheid, onbegrip, kritiek en spot. Intern is dit op te lossen door een goede motivatie van de medewerkers, maar extern blijft het afwachten. Redenen voor huisstijlprojecten We hebben hiervoor gezien wat de functies van huisstijl zijn: het herkenbaar maken van de organisatie, het verbeteren van de communicatie en het verbeteren van

9 Het beeldmerk van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De griffioen met zijn dubbele natuur is een zinnebeeld van Jezus Christus, die zowel God als Mens is. De vleugels symboliseren de vrijheid van de universiteit en zijn daarom ook op een vrije manier weergegeven. de efficiëntie. Typische momenten voor het opstarten van een huisstijlproject zijn daarom de oprichting van een nieuwe organisatie, fusies en dergelijke, uitbreiding van de activiteiten en veroudering of verwatering van de huidige huisstijl. Ook wanneer er een achterhaalde of verkeerde identiteit uit de bestaande huisstijl spreekt, is het tijd voor een nieuwe huisstijl. Overigens moet worden gezegd dat huisstijl niet exclusief aan grotere organisaties is voorbehouden. Het is wel zo dat alleen zij zich exorbitant grote bedragen aan huisstijlprojecten kunnen veroorloven, maar voor relatief weinig geld kan ook een kleinere organisatie zich 9 een huisstijl laten aanmeten. Dat in dit boekje vrijwel alleen grotere organisaties als voorbeeld dienen, is alleen omdat zij door hun bekendheid niet meer bij de lezer geïntroduceerd hoeven te worden. Dit boekje Dit boekje bestaat uit twee delen, al zijn deze niet als zodanig aangegeven. Het eerste gedeelte bevat een beknopt overzicht van de evolutie van handelsmerken naar huisstijl, een beschouwing van de plaats van huisstijl binnen de communicatietheorie en een hoofdstuk over de theorieën rond huisstijl. Het tweede gedeelte is meer praktisch van aard: het gaat in op de vormgeving

10 van huisstijl en op de betrokkenen bij huisstijlprojecten. In het laatste hoofdstuk wordt een beknopt plan van aanpak gegeven voor de organisatie van huisstijlprojecten: wat komt eerst en wat daarna. Het doel van dit boekje is de lezer nader kennis te laten maken met het begrip huisstijl en de achtergronden van visuele communicatie, huisstijl en identiteit. De informatie in deze publicatie is beschrijvend van aard, het bevat algemene informatie op basis waarvan besloten kan worden of een huisstijl zinvol is voor een bepaalde organisatie of niet. Daarnaast geeft het een indruk van hoe een huisstijloperatie er in de praktijk uitziet. Het is beslist geen uitgewerkte handleiding voor het realiseren van een huisstijl, het geeft alleen de hoofdlijnen aan. Voor wie zich na het lezen verder wil verdiepen in het onderwerp is er meer gedetailleerde informatie te vinden in de boeken die staan opgesomd in de bibliografie. 10

11 Geschiedenis van de visuele communicatie Het begrip huisstijl dateert eigenlijk pas van na de Tweede Wereldoorlog. Toen de eerste bedrijven rond 1960 begonnen met het stelselmatig uitdragen van een identiteit door visuele communicatie, was dit evenwel niet nieuw. Men hanteerde daarvoor nog niet de begrippen waarvan men zich tegenwoordig bedient, maar het idee van het uitdragen van identiteit door visuele communicatie was wel degelijk aanwezig. Aan de hand van een chronologisch overzicht wordt hierna een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de visuele communicatie in de loop van de geschiedenis. De Oudheid De basis voor wat de aanzetten zijn tot huisstijl dateren al van ver voor onze jaartelling. Reeds in de Oudheid brachten sommige handwerkslieden een soort eigendomsmerk aan op hun producten. In Mesopotamië ( voor Chr.) waren hiervoor onder andere rolzegels in gebruik, kleine cilinders van steen met daarin een voorstelling gegraveerd, die als hangers aan een ketting om de nek gedragen werden. Elk zegel was uniek: ieder mens had zijn eigen afbeelding. Deze afbeelding was niet overdraagbaar en kopiëren was verboden. Een afdruk van een zegel op een product maakte duidelijk wie de maker was en fungeerde als garantiebewijs. Hierna werden in alle beschavingen in de Oudheid soortgelijke eigendomsmerken van producenten aangetroffen. In het oude Griekenland ( voor Chr.) werd voor het eerst voor zover bekend reclame gemaakt. Dit gebeurde door middel van houten platen met inscripties die in openbare gelegenheden werden opgehangen. Ook waren symbolische beeldmerken al heel vroeg bekend en sommige bestaan nog steeds. De christenen in Rome bijvoorbeeld gebruikten sinds de tweede eeuw de afbeelding van een vis als aanduiding voor hun kerk, naar het Griekse Ichthus, dat niet alleen vis betekent, maar ook de afkorting is van Iêsous Christòs, Theou Huiós, Sotér Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Vanaf de derde eeuw kwam het kruisteken op, dat rond het jaar 1200 uitgroeide tot het 11

12 Wapenschilden gaan erg lang mee als beeldmerk. In de huisstijlen van de gemeenten Leeuwarden (boven) en Haarlem (beneden) komen, weliswaar ontdaan van het schild zelf en nieuw vormgegeven, de middeleeuwse gemeentewapens nog steeds voor. gevestigde symbool van de christelijke kerk. Het gebruik van de vis nam in die negen eeuwen evenredig af, maar het symbool is zeker nog niet in onbruik geraakt. De Middeleeuwen In de vroege Middeleeuwen werd het idee van visuele communicatie sterker uitgewerkt. Rond 1150 waren stadszegels veelvuldig in gebruik en beschikten de legers over wapenschilden, die niet alleen als bescherming functioneerden, maar ook als teken van herkenning. In de twaalfde eeuw kwamen de gilden tot bloei, als een bescherming tegen onderlinge concurrentie en als waarborg van kwaliteitsnormen. Individueel adverteren werd beschouwd als oneerlijke concurrentie en was daarom verboden. Wel beschikten veel winkeliers, herbergiers, apothekers en handelsmensen over een uithangbord. In Engeland waren zij sinds 1363 zelfs wettelijk verplicht een schild of uithangbord aan hun huis te bevestigen. 12 Het opschrift moest op zo n manier zijn uitgevoerd, dat ook een analfabeet er wijs uit zou kunnen worden. In het begin van de twaalfde eeuw werd het gebruik van herkenningstekens voor het eerst gereguleerd. Toen bijvoorbeeld de bouwgilden of Bauhütten floreerden waren zulke tekens onder steenhouwers algemeen in gebruik. Niemand mocht een ander herkenningsteken gebruiken dan het teken dat hem door de Bauhütte was toegekend. Het eerste teken stamt overigens al uit In het begin van de achttiende eeuw raakten zij buiten gebruik omdat de Bauhütten en andere gilden werden ontbonden. De Nieuwe Tijd Vormden in de Middeleeuwen de stad en het omliggende gebied nog een economische eenheid, aan het einde van de zestiende eeuw werd de markt veel groter. Producten werden niet meer noodzakelijkerwijs gemaakt voor de consument om de hoek, maar waren

13 Het monogram van de Verenigde Oostindische Compagnie uit 1602 is het oudste bedrijfslogo ter wereld. Hieronder twee Duitse handelsmerken voor porselein en keramiek uit bestemd om verkocht te worden op een onbepaald moment in de toekomst, aan onbekende personen in onbekende streken. Met het verdwijnen van de gilden en de opkomst van het economisch individualisme later kapitalisme genoemd bestond er voor de vroegere gildeleden een grotere noodzaak om zich van hun concurrenten te onderscheiden, onder andere door visuele communicatie. Tijdens de vijftiende eeuw kwam daarom in verschillende Europese handelssteden een soort handelsmerken in gebruik, gebaseerd op de monogrammen, zegels, gildetekens en emblemen die er tot dan toe waren. Voorbeelden hiervan zijn de emblemen, al dan niet voorzien van een naam of een spreuk, die drukkers in hun boeken afdrukten. In 1575 werd het eerste geregistreerde handelsmerk door de Duitse keizer toegekend. Vanaf dat moment werden de verpakkingen van alle producten voorzien van het handelsmerk van de fabrikant of de importeur. In 1602 werd de Verenigde Oostindische Compagnie (voc) opgericht. Deze onderneming, een bundeling van handelsorganisaties uit enkele Hollandse en Zeeuwse steden, voerde zowel handel in Azië als tussen Azië en Europa. Het bedrijf ontwikkelde zich tot de grootste handelsen transportonderneming ter wereld. Het monogram van de voc geldt als het eerste bedrijfslogo ter wereld. 13 Tegen het einde van de zestiende eeuw was het gebruik van reclameposters en advertenties wijd verbreid. Aan het einde van de achttiende eeuw ontstonden de eerste firma s voor de vormgeving van reclamedrukwerk. Na de industriële revolutie Rond 1850 begonnen de eerste ondernemingen een programma op te zetten voor het uitdragen van hun identiteit door visuele communicatie. De spoorwegmaatschappijen in Engeland zijn hiervan een voorbeeld. Deze ondernemingen trachtten de gunsten van het publiek te verwerven door grote aandacht te besteden aan hun stationsgebouwen, het comfort van hun treinen en een eenduidige visuele stijl. Hieraan lagen uitgebreide standaardisatieprogramma s ten grondslag, die zorgvuldig en consequent werden nageleefd. Voor het eerst in de geschiedenis werd er bewust gewerkt aan het uitdragen van een identiteit op basis van visuele communicatie. De eerste helft van de twintigste eeuw kenmerkte zich door een verbetering van de druktechnieken, maar eveneens door een verslechtering van het grafisch bewustzijn. De verbeterde machines werden in de regel bediend door mensen met weinig vakmanschap, wat resulteerde in slecht verzorgd drukwerk en daarmee een slecht verzorgde visuele

14 Het logo van aeg is sinds het ontwerp in 1914 bijna constant en nagenoeg ongewijzigd in gebruik gebleven. communicatie. Ook andere machinaal vervaardigde producten leden in veel gevallen aan een gebrek aan goede vormgeving. Een uitzondering hierop vormde het werk van de architect en ontwerper Peter Behrens, in 1907 één van de oprichters van de Deutsche Werkbund, de succesvolste en belangrijkste Duitse organisatie voor kunst en bedrijfsleven voor de Eerste Wereldoorlog. Eveneens in 1907 werd Behrens artistiek adviseur van het Allgemeine Elektrizitätsgeselschaft (aeg) in Berlijn. Hij had een getalenteerd team, waar onder anderen Walter Gropius en Ludwig Mies van der Rohe beiden later directeur van het Bauhaus deel van uitmaakten en dat in enkele jaren tot een overvloedige productie kwam. Over en weer beïnvloedden zij vrijwel elk aspect van de visuele communicatie van het bedrijf. Dit betrof niet alleen verbruiksartikelen, maar bijvoorbeeld ook arbeidershuizen en fabrieken, waaronder de beroemde Turbinenfabrik in Berlijn, een schoolvoorbeeld van moderne fabrieksbouw. Daarnaast ontwierpen zij briefhoofden, catalogi en tentoonstellingen. De oprichters van aeg, Emil Rathenau en zijn zoon Walter, hechtten veel waarde aan het gevoel een boodschap te hebben. Niet zomaar een commerciële boodschap: zij geloofden dat sociaal gerichte kunst het leven van de mensen aangenamer kon maken. 14 Verder waren zij van mening dat een goed ontwerp een beter product zou opleveren en de verkoop zou bevorderen. Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ging het huisstijlprogramma van aeg ten onder. Algemeen is men het erover eens dat aeg de eerste onderneming was met een echte huisstijl, waarbij de visuele communicatie van de onderneming duidelijk veel omvangrijker was dan alleen het gebruik van een handelsmerk. De twintigste eeuw Was bij aeg de huisstijl gebaseerd op vormgeving, bij Olivetti ging men uit van de sociale ontwikkelingen. De stichter, Camillo Olivetti, legde in 1908 de grondslag voor een sociaal geleid bedrijf, terwijl zijn zoon Adriano de onderneming uitbouwde op basis van het geloof dat voor een industriële organisatie de mensen die samen de organisatie vormen, het belangrijkst zijn. Op grond van deze uitgangspunten verzamelde Adriano Olivetti een groep jonge architecten, stedenbouwkundigen en ontwerpers om zich heen, om daarmee de uitbouw van de onderneming, ook in creatieve zin, ter hand te nemen. Geen onderneming heeft zo intensief en langdurig culturele, creatieve en commerciële uitgangspunten weten te combineren en tot uiting laten komen in haar huisstijl. Een ander voorbeeld van een motivatie voor het creëren van een huisstijl is bij

15 De roundel van de London Underground (1913) met zijn rode cirkel en blauwe balk is, samen met de beroemde plattegrond van het metronetwerk (1933), een icoon geworden van twintigste-eeuws design. de London Underground te vinden. Frank Pick, de man die vanaf 1909 verantwoordelijk was voor het opzetten van de huisstijl, opereerde niet op basis van een cultureel of sociaal idealisme of esthetisch gevoel. Pick wilde dat het onzichtbare netwerk van de ondergrondse steeds meer zichtbaar zou worden door duidelijke visuele communicatie. Het meest nadrukkelijk manifesteerde deze gedachte zich in de architectuur van de stations, die in opdracht van Pick waren ontworpen om open, licht en dynamisch te zijn, en in de belettering van stations, rollend materieel en drukwerk. Hiertoe leverde de typograaf Edward Johnston in 1916 een eigen lettertype voor de London Underground, gebaseerd op de ideeën van de Deutsche Werkbund, die zich sterk maakte voor de combinatie van schoonheid en functionaliteit in industriële ontwerpen. In Nederland timmerde sinds 1923 de ontwerper Piet Zwart aan de weg door zijn experimenten met een beperkte huisstijl en advertenties voor de Nederlandse Kabelfabriek (nkf). Bij Philips kwam in 1925 de eerste vaste ontwerper die verantwoordelijk was voor de uitvoering van de visuele communicatie van de gloeilampenfabriek in dienst. In 1933 kwamen in Duitsland de nazi s aan de macht. Zij kenden als geen ander de macht van goed geregisseerde visuele communicatie. Het hakenkruis werd 15 tot het belangrijkste herkenningsteken verheven en omgeven met de kleuren rood en zwart. Honderden banieren, duizenden gelijke uniformen en een even groot aantal opgeheven armen hadden een overdonderend effect waarvan de gevolgen niet uitbleven. Na de Tweede Wereldoorlog Het materiële herstel van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog was omstreeks 1960 voltooid. De nieuwe welvaart en de zich in hoog tempo ontwikkelende techniek luidden een ander tijdperk in en het beeld van de westerse maatschappij veranderde snel. Door hun enorme groei kwamen veel bedrijven onpersoonlijker over dan ooit. Deze breuk in de relatie tussen de producent en het publiek deed de behoefte aan herkenbaarheid van de nieuwe grote onbekenden stijgen en visuele communicatie werd het middel bij uitstek om de kloof te overbruggen. Het was een middel dat niet uit de lucht kwam vallen, maar dat zijn waarde in engere zin reeds langdurig had bewezen. Twee organisaties die zich na de Tweede Wereldoorlog hebben onderscheiden door het voeren van een consequente huisstijl zijn Braun en ibm. De eerste beschikt over een zeer succesvolle huisstijl en de laatste had te veel succes. In navolging van de opvattingen rond visuele communicatie die eerder bij aeg leefden, houdt Braun er een huisstijl op

16 Het logo van Braun is, net als veel producten van de onderneming, uit geometrische elementen gevormd. na die haar gelijke in de wereld niet kent. De centrale bedrijfsontwerpafdeling gebaseerd op de ideeën van de Hochschule für Gestaltung in Ulm, een navolger van het Bauhaus heeft de vormgeving van alle producten en andere uitingen van visuele communicatie met elkaar in overeenstemming gebracht. Alles bij Braun, van de wekkers en de koffiezetapparaten tot het logo, bestaat uit rechte lijnen en vlakken, afgeronde hoeken en cirkels. Zelfs al zou het logo niet op de producten staan, dan nog zou iedereen kunnen zien dat het gaat om een product van Braun. ibm slaagde erin om in een wereld waarin voorheen rekenmachines en kantooruitrustingen ongeacht het merk werden verkocht, een stempel te zetten op de eigen producten en uiteindelijk op de gehele markt. Evenals aeg maakte ibm gebruik van de beste ontwerpers en architecten om door middel van een visuele stijl een reeks boodschappen over zichzelf samen te stellen die vrijwel onveranderlijk neerkwamen op de bevestiging van de eigen superioriteit. Dit lukte zo goed dat andere computerbedrijven niet eens meer overwogen om een eigen stijl tegenover die van ibm te zetten. De visuele stijl van ibm sober, modern en ingehouden zag er voortreffelijk uit toen ibm ermee begon, maar werd naamloos en vervelend toen hij ondoordacht en goedkoop door de concurrentie werd nagevolgd in haar streven om ibm compatible te zijn. Tot besluit Sinds het begin van de twintigste eeuw hebben verschillende mensen met verschillende visies op en beweegredenen voor het realiseren van een huisstijl gewerkt aan de visuele communicatie van organisaties. Vanuit kunstzinnige, sociale en economische idealen hebben zij niet alleen de specifieke huisstijl van de eigen organisatie ontwikkeld, maar ook het algemene concept dat aan een huisstijl ten grondslag ligt uitgewerkt. Uit de sinds de Oudheid bestaande handelsmerken, die golden als kwaliteitsmerk voor het desbetreffende product, zijn de huisstijlen gegroeid, die gelden als kwaliteitsmerk voor complete organisaties. Tegenwoordig is het daarom onder bedrijven, instellingen en overheden gemeengoed geworden om over een huisstijl te beschikken. Omdat huisstijlen een zo prominente plaats in de samenleving verworven hebben, zijn rond het begrip huisstijl gefundeerde theorieën ontstaan aangaande de beeldvorming van organisaties en de werking van huisstijl. Hierover gaan de volgende hoofdstukken. 16

17 Imago, huisstijl, identiteit Over het begrip huisstijl bestaat nogal wat verwarring. De opvattingen over de juiste interpretatie van dit begrip variëren vrij sterk en dat leidt al snel tot onbegrip. Zo zijn er mensen die menen dat er sprake is van een huisstijl zodra het briefpapier van een organisatie al jaren in een bepaalde kleur en een willekeurig lettertype gedrukt is; aan de andere kant heeft de opvatting post gevat dat huisstijl moet worden gelezen als de stijl van het huis, waarmee dan de gehele manier van communiceren van een organisatie naar binnen en naar buiten toe wordt aangeduid. Tussen de hierboven aangehaalde opvattingen bestaat een breed spectrum van meningen over wat huisstijl wel en niet is. Nu is het ook niet zo eenvoudig om het begrip huisstijl kernachtig en nauwkeurig te omschrijven. Vandaar dat er in het navolgende wel een uitleg is te vinden over wat huisstijl is, maar dat er geen exacte definitie van het begrip huisstijl gegeven wordt. In dit hoofdstuk wordt huisstijl als verschijnsel in een breder kader gezet en vervolgens begrensd, zodat het duidelijk is waar het over gaat wanneer in dit boekje over huisstijl gesproken wordt. Imago en identiteit Een van de aspecten voor oordeelsvorming over mensen, voorwerpen en organisaties is visuele waarneming. Mensen met een minder voordelig uiterlijk worden beduidend minder positief bejegend dan aardig ogende mensen. Boeken met een goede typografie, gedrukt op mooi papier en voorzien van een fraaie band worden hoger gewaardeerd dan onverzorgde publicaties en ook organisaties die een positief beeld weten op te roepen bij het publiek zullen meer sympathie ontvangen dan organisaties waarvan het publiek een slecht beeld heeft. Want hoezeer de mens ook weet dat hij eigenlijk niet op het uiterlijk mag afgaan, hij doet het toch. Het beeld dat het publiek heeft van iemand of en vanaf nu gaat het in dit boekje alleen nog daarover van een organisatie, heet imago. Het imago wordt bepaald door tal van zichtbare en onzichtbare factoren, maar in eerste instantie en daarom ook voornamelijk door de zichtbare factoren. Voorbeelden 17

18 daarvan zijn de vorm en de kwaliteit van de producten, het uiterlijk van de verpakking, de architectuur en de inrichting van de gebouwen van de organisatie, de manier waarop men met het publiek omgaat, kortom: de stijl van het huis. Het is voor elke organisatie van belang dat haar imago bij het publiek zo positief mogelijk is. Staat imago voor de manier waarop het publiek de uitstraling van een organisatie interpreteert, identiteit bepaalt hoe en wat de organisatie werkelijk is en vormt dus de basis van de uitstraling van de organisatie. Zo n identiteit kan bewust of onbewust ontstaan zijn, maar het is belangrijk dat een organisatie zich altijd van haar identiteit bewust is. Daarbij moet de identiteit in overeenstemming zijn met de persoonlijkheid van een organisatie, die wordt gevormd door de mensen die deel uitmaken van de organisatie en de cultuur die zij samen in stand houden. Een gedeelte van de identiteit van een organisatie wordt gevormd door de visuele identiteit. De visuele identiteit is naast reclame dat gedeelte van de totale identiteit dat is vormgegeven door grafische ontwerpers, productvormgevers en eventueel ook door architecten. Wanneer deze mensen bewust hebben nagedacht over de totale identiteit van een organisatie en op basis daarvan een visuele identiteit hebben gecreëerd, dan heet het resultaat van dat denken huisstijl. Huisstijl en identiteit Huisstijl is gebaseerd op de totale identiteit van een organisatie en maakt die idealiter zichtbaar. Dat wat zichtbaar wordt, maakt deel uit van de visuele identiteit. Huisstijl op zijn beurt bepaalt de visuele identiteit en daarmee mede de totale identiteit. Deze identiteit, die weer bepalend is voor de huisstijl, wordt dus onder andere gevormd door de huisstijl zelf. Concluderend mag worden gesteld dat een goede huisstijl niet alleen een vertolker, maar ook een versterker is voor de identiteit van een organisatie. Nu duidelijk is wat huisstijl is, kan ook worden bepaald wat hij niet is. Huisstijl is niet gelijk aan identiteit, omdat hij nu eenmaal niet de stijl van het huis is. In tegenstelling tot vroeger beseft men tegenwoordig dat identiteit veel complexer is dan huisstijl alleen. Huisstijl is niets meer dan een afspiegeling en versterking van de bestaande identiteit, maar ook niets minder. Een bepaalde kleur en een willekeurig lettertype zijn dus geen huisstijl omdat er geen sprake is van een afgeleide van of een bijdrage aan de identiteit. Er bestaat overigens wel een term voor de stijl van het huis : bedrijfsstijl. In de praktijk blijkt overigens dat zich momenten in het bestaan van een organisatie voordoen, waarop huisstijl en identiteit inwisselbare begrippen lijken te zijn. Wanneer de identiteit van een organisatie niet blijkt te 18

19 Alle logo s van (bedrijfsonderdelen van) de voormalige Koninklijke ptt Nederland (kpn) sinds ptt Telecom is via kpn Telecom opgegaan in moederbedrijf kpn; ptt Post is tpg Post geworden en zal in 2006 opgaan in het nieuwe moederbedrijf tnt, voorheen tnt Post Groep (tpg). De verwarring over de eigen identiteit is goed zichtbaar geworden door de ontwikkeling van de huisstijl. voldoen, bijvoorbeeld omdat zij niet in overeenstemming met de persoonlijkheid is of omdat zij sociaal onacceptabel is, moet er worden gezocht naar een nieuwe identiteit. Zodra deze is omschreven, is er sprake van een gewenste identiteit en op basis daarvan kan een nieuwe huisstijl ontwikkeld worden. Zo n huisstijl komt dan tot stand tijdens een identiteitscrisis de gewenste identiteit is wel bekend, maar nog niet gerealiseerd en op dat moment is de huisstijl de enige uiting van de nieuwe identiteit, terwijl de oude identiteit al is afgedankt. Door zijn identiteitsversterkende karakter draagt de huisstijl bij tot een snelle realisatie van de gewenste identiteit en als alles goed gaat zal hij al snel niet de enige bepalende factor meer zijn voor de nieuwe identiteit. 19 Huisstijl en imago Een geslaagde huisstijl geeft de identiteit op een juiste manier weer en versterkt haar. Omdat huisstijl deel uitmaakt van de visuele identiteit en dus zichtbaar is voor het publiek, is huisstijl mede bepalend voor het imago van een organisatie. Iedere organisatie streeft ernaar het imago zoveel mogelijk met de identiteit in overeenstemming te brengen; het is van groot belang dat het publiek een juist beeld van de organisatie heeft. Wanneer dit niet het geval is, is er sprake van een ongewenste situatie. Ook wanneer een organisatie een imago heeft dat beter is dan op grond van de identiteit verwacht mag worden, moet daar iets aan gedaan worden. De organisatie zal uiteindelijk niet aan de verwachtingen van het publiek

20 kunnen voldoen en het positieve beeld dat het publiek van de organisatie heeft, zal omslaan in een negatief beeld. Om dit voor te zijn zal de identiteit op tijd aan het imago moeten worden aangepast. Het imago wordt gevormd door een groot aantal factoren, maar in het bijzonder door datgene wat zichtbaar is voor het publiek. Huisstijl is zo n factor en daarom is het belangrijk dat de huisstijl een goed beeld geeft van de identiteit van een organisatie, teneinde een imago dat daarbij aansluit te bewerkstelligen en te ondersteunen. Hoe positiever het imago is, des te meer sympathie zal een organisatie ontvangen. Huisstijl en reclame Ook reclame behoort tot de visuele identiteit. Toch hebben huisstijl en reclame totaal verschillende functies. Huisstijl tracht de identiteit van de organisatie te verbeelden en is er primair op gericht het contact met het publiek te bewerkstelligen. Hij zou daarbij een zo groot mogelijke sympathie moeten weten te winnen en behouden. Huisstijl heeft dus een sociale functie. Reclame daarentegen is gericht op een zo groot mogelijk marktaandeel en heeft daarom een marktfunctie. Er zijn evenwel organisaties die proberen reclame onderdeel van de huisstijl te maken. Dat dit niet altijd even goed lukt, komt doordat reclame en huisstijl verschillende doelen dienen. Een bepaalde variant van reclame die corporate advertising heet, is gericht op het uitdragen van de identiteit en daarom zou het voor de hand liggen om te denken dat deze vorm ook een sociale functie heeft, net als huisstijl. Toch is corporate advertising bedoeld om te verkopen: het bestaan van de organisatie wordt onder de aandacht van het publiek gebracht, met als doel producten en diensten af te zetten. Uiteindelijk is dus ook hier sprake van een marktfunctie. Overigens hebben sommige uitingen van huisstijl in tweede instantie ook een commercieel doel: het gaat hierbij dan vooral om productvormgeving als onderdeel van huisstijl, zoals bij aeg en Braun het geval is. Een goed vormgegeven product verkoopt nu eenmaal beter dan iets wat er slecht uitziet. Ten slotte moet worden opgemerkt dat bepaalde vormen van adverteren wel degelijk onder de huisstijl kunnen vallen. Advertenties met een neutrale boodschap, zoals gewijzigde openingstijden of adresgegevens, en personeelsadvertenties kunnen heel goed onder de huisstijl vallen. Sterker nog, het is zelfs van groot belang dat zij in de huisstijl uitgevoerd zijn. Want juist bij die boodschappen heeft de organisatie veel baat bij een grote herkenbaarheid en, zeker in het geval van de personeelsadvertentie, bij het verwerven van sympathie of status. 20

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Niets te zien. De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

Niets te zien. De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling Niets te zien De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling Martijn van der Steen Jaap van der Spek Philip Karré Ellen Wiemer Rik Peeters Hera Tseng Paul Frissen Mark van Twist Niets te zien Niets

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

SAMENLEVEN MOET JE LEREN

SAMENLEVEN MOET JE LEREN SAMENLEVEN MOET JE LEREN Voor Joke, Erik, Pieterbas en Moniek SAMENLEVEN MOET JE LEREN Een sociocratische werkwijze voor basisscholen Henk van der Weijden Alkmaar (Oudorp), 1998 illustraties: Jan Houdijk

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Focus op functies. u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d

Focus op functies. u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d W E T E N S C H A P P E L I J K E R A A D V O O R H E T R E G E R I N G S B E L E I D Focus op functies u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d A M S

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 5

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inleiding 5 Hoofdstuk 1: De historie van het sociaal pedagogisch werk 6-1.1 Inleiding 6-1.2 Van andragogie naar sociaal pedagogisch werk 6-1.3 Het ontstaan van het beroependomein

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport De kracht van sport Sport, inspires our generation Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport 1 Voorwoord Wat is de kracht van sport? Dat was de uitdagende, prikkelende vraag

Nadere informatie