RENE` DESCARTES VERT000 OVER DE METHODE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RENE` DESCARTES VERT000 OVER DE METHODE"

Transcriptie

1 RENE` DESCARTES VERT000 OVER DE METHODE W

2

3

4

5 VERTOOG OVER DE METHODE

6 WERELDBIBLIOTHEEK N.V. GESTICHT DOOR DR, L. SIMONS IN HET JAAR 1903 THANS ONDER LEIDING VAN DR. NICO VAN SUCHTBLBN

7 RENE DESCARTES VERTOOG OVER DE METHODE (DISCOURS DE LA MfiTHODE) VERTAALD DOOR HELENA C. POS INGELEID DOOR PROF. DR. H. J. POS HOOGLERAAR AAN DE UNIVERS1TEIT VAN AMSTERDAM BANDONTWERP S. DE BACK WERELDBIBLIOTHEEK AMSTERDAM-W,

8 DRUKKERIJ EN BINDERIJ VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK N. V.

9 INHOUD Pag. Woord vooraf 5 INLEIDING A. Descartes' leven en werken 9 Litteratuur 32 B. Descartes' filosofie 35 I. De kennisleer 35 II. Het Godsbewijs 53 III. De natuurfilosofie 57 IV. De anthropologic 61 V. Bestriding en invloed 70 VI. Overzicht van het Yertoog 79 Litteratuur 86 VERTOOG OYER DE METHODE Eerste Gedeelte 89 Tweede Gedeelte 100 Derde Gedeelte 114 Vierde Gedeelte 124 Vtffde Gedeelte 135 Zesde Gedeelte 157 VERBETERING. Op bladz. 20 regel 6 leze men in plaats van: Christiaan: Constantijn.

10

11

12

13

14 Rene Descartes. Naar de schilderij van Frans Hals gegraveerd door J. Suyderhoeff.

15 WOORD YOORAF In Juni dezes jaars zal het driehonderd jaar geleden zijn, dat Descartes' Discours de la Methode bij Jean Maire te Leiden verscheen. De herdenking van dit baanbrekend werk der nieuwere wijsbegeerte zal allerwege worden gevierd, waar de wijsbegeerte en de vrijheid der gedachte in ere zijn. Het negende Internationale Congres voor Wijsbegeerte te Parijs zal in Augustus e.k., onder den titel Congres Descartes, voornamelijk aan dezen wijsgeer en zijn invloed op het denken der laatste drie eeuwen gewijd zijn. Ook in ons land zullen op verschillende plaatsen herdenkingen worden gehouden, en geschriften, daarop betrekking hebbend, het licht zien. Een en ander deed de gedachte opkomen, dat er plaats is voor een Nederlandse vertaling van het Discours, zowel als bijdrage in de hulde aan den denker, die gedurende een groot deel van zijn leven in de vrije Nederlanden de

16 6 WOORD VOORAF stille wijkplaats vond die hij behoefde, als ook ter meerdere bekendmaking onder onze landgenoten, die zich mogelijk door het zware zeventiende-eeuwse Frans zouden laten afhouden van de kennisname van dit zeer bijzondere document der nieuwere wijsbegeerte. Het Yertoog is, wat den inhoud betreft, op zichzelf niet moeilijk leesbaar. Tot recht verstand is echter nodig, dat men een overzicht heeft zowel van het verdere werk waarvan in het Yertoog meer de strekking is aangeduid dan dat het volledig is samengevat als ook van den met dat werk zo nauw vervlochten levensgang van Descartes. Tenslotte scheen tot begrip der betekenis van den denker in het verband der latere filosofie wenselijk, dat enkele aanwijzingen over den invloed van zijn denken op de nieuwere wijsbegeerte werden gegeven. Haarlem. Amsterdam. De Inleider. De Vertaalster. Februari 1937.

17 INLEIDING A. DESCARTES' LEVEN EN WERKEN B. DESCARTES'FILOSOFIE

18

19 A - DESCARTES' LEYEN EN WERKEN De grondleggers der moderne wijsbegeerte, Baco, Descartes, Spinoza en Leibnitz, hebben geen van alien de filosofie als leervak aan een universiteit beoefend. Zij hadden groter vrijheid nodig dan in die tijden een universiteit kon bieden. Zij volgden hun roeping in de stilte van een teruggetrokken leven, als Descartes en Spinoza, of wel in de bewegelijkheid van wereldse en diplomatieke relaties en functies, gelijk Baco en Leibnitz. Rene Des Quartes, heer van Perron in Poitou, werd 31 Maart 1596 als zoon ener adellijke familie te La Haye in de Touraine geboren. De positie der familie wees in de richting van een loopbaan als kerkelijk of wereldlijk ambtsdrager, allerminst in die van een wijsgeer. Yan de geestelijke atmosfeer, waarin hij opgroeide, is den wijsgeer, hoe revolutionnair ook in zijn denken, een zeker conservatisme ten opzichte van politieke en sociale dingen bijgebleven.

20 10 A DESCARTES' LEVEN EN WERKEN Als kind ener vroeg gestorven moeder van zwakke gezondheid en door een zeldzamen kennisdrang bezield, werd hij door zijn yader, die hem schertsend mijn kleine wijsgeer" pleegde te noemen, in 1604 op de Jezuitenschool te La Fleche gedaan, waar hij tot zijn zeventiende jaar bleef. Deze school, bestemd voor de opyoeding van adeliijke jongelieden, was kort tevoren door Hendrik IV opgericht. Descartes sloot er vriendschap met Mersenne, den lateren Pater der Minderbroeders te Parijs, die de eerste voorvechter voor zijn denkbeelden zou worden. Het onderwijs in logica, physica en metaphysica, wel verre van Descartes te bevredigen, maakte zijn critiek gaande. Zijn kennisdrang verslond alles wat men in dien tijd kon leren, maar bleef onverzadigd Bijzonder aangetrokken werd de jongeling door de wiskunde, waarin hij het voorbeeld zag van een wetenschap, die met grote innerlijke zekerheid haar stellingen ontwikkelt. Tevens was hi} zich bewust, dat zijn geest niet zocht geleerdheid, waaraan in die tijden veel gewicht gehecht werd, maar inzicht. De wiskunde was hem een voorbeeld van een gebouw van kennis, waarin zekerheid en inzicht samengaan en allengs rijpte de gedachte van een hervorming der wetenschappen volgens een nieuwe methode van beoefening naar het voorbeeld der wiskunde. De weg tot de waarheid, waaraan de uit de scholastiek zich bevrijdende geest van Descartes' tijdgenoten soms vertwijfelde, lag

21 A - DESCARTES' LEVEN EN WERKEN 11 voor hem in de methode van het denken. Descartes bleef niet bij de wiskunde staan, hoewel hij tevens een harer grootste beoefenaren zou worden, maar zij hielp hem aan het inzicht aangaande een zekere methode voor alle wetenschappen. De wijsgeer vond in de overlevering een bepaalde methode van filosoferen als de ware aangeprezen. Dit was die van de redenering door syllogisme of sluitrede. De Middeleeuwen hadden haar van Aristoteles overgenomen. Zij stelt twee oordelen op, een algemeen en een bijzonder, en leidt daaruit dan een derde af. Descartes merkte dat die vorm van redeneren wel geschikt is om de kennis, die men reeds heeft, te ordenen immers het algemene oordeel, dat een der premissen vormt, moet reeds bekend zijn, zal er een oordeel uit kunnen worden afgeleid maar dat men met haar geen nieuwe inzichten bereikt. De wiskunde echter ordent niet slechts reeds verworven kennis, maar zij lost problemen op, zij vindt het nieuwe. Haar bewijsgang is niet de syllogistische redenering, maar de analyse. De modelvorm daarvan is de algebraische vergelijking. In stilte was Descartes als leerling van La Fleche voortdurend met wiskundige problemen bezig. Hij deed hier reeds zijn grote ontdekking van de algebraische behandeling van meetkundige verhoudingen, de zogenaamde analytische geometrie en werd zich de geestesfunctie die deze voortbrengt als universele

22 12 A - DESCARTES' LEYEN EN WERKEN methode van kennen bewust. Over zijn ontwikkelingsgang in deze periode geeft het eerste stuk van het Yertoog over de Methode belangrijke aanwijzingen. Wanneer Descartes in 1612 de school van La Fleche verlaat, begint een tweede periode in zijn leven. Na korten tijd onder standgenoten in Parijs te hebben vertoefd, trekt de wijsgeer zich terug om zich aan zijn problemen te wijden. In 1617 begeeft hij zich, zoals de gewoonte het in die tijden voor zonen van den adel meebracht, in militairen dienst. Hij dient als vrijwilliger onder Maurits van Nassau en leert te Breda den Nederlandsen wiskundige Isaac Beekman kennen, met wien hij vriendschap sluit. De betrekkingen tussen de beide mannen zijn ons door de briefwisseling en een dagboek van Beekman nauwkeurig bekend. Het is op diens aansporing dat Descartes zijn eerste werk, Compendium musicae voltooit (1618), dat echter eerst in 1650 gedrukt zou worden. Terwijl Descartes in Breda in garnizoen is, woeden in Nederland de godsdiensttwisten, die eindigen met de beroemde Synode van Dordrecht (1618) en de overwinriing der Calvinistische orthodoxie. Een der woordvoerders der Synode was Gisbertus Voetius, hoogleraar te Utrecht, met wien Descartes later in conflict zou geraken. Inmiddels was in Duitsland de dertigjarige oorlog begonnen. Descartes begeeft zich naar Beieren en stelt zich in dienst van de Katho-

23 A - DESCARTES' LEVEN EN WERKEN 13 lieke beweging. Den winter 1619/20 brengt hij in Neuburg door. Gedurende de winterkwartieren leeft hij op zichzelf, in nadenken verzonken. Sommige biografen hebben Descartes gevierd als een groot soldaat, maar noch zijn eigen mededelingen, noch wat ons van zijn karakter en temperament bekend is, geven steun aan deze opvatting. Na nog deel genomen te hebben aan veldtochten in Boheme en Hongarije, verlaat de denker in 1621 voorgoed den militairen dienst. Maandenlange eenzaamheid heeft hem in diepen twijfel gebracht. De zekerheid der wiskunde tegenover de onzekerheid der traditionele schoolfilosofie houdt hem bezig. De laatste wil hij hervormen, deel geven aan de wiskundige zekerheid. Maar hoe hier te werk te gaan? Er is niets of niemand die hem hierbij kan helpen. Zijn twijfel gaat diep genoeg om hem te doen vragen, of de waarheid ergens van buiten, misschien wel van boven komt en hij doet een gelofte. Anderzijds ontdekt hij het grondbeginsel van alle zekere kennis, die geleid wordt door methode: de kennis reikt zover als het duidelijke denken. De analyse der voorstellingen is de weg tot zekerheid. Deze analyse, die naar het model der wiskunde zal moeten te werk gaan, is bij Descartes in de eerste plaats op den inhoud van het individuele bewustzijn gericht. Dat hij er aan gedacht heeft, ze ook op de samenleving, op de begrippen van recht en zedelijkheid toe te passen, is

24 14 A DESCARTES' LEYEN EN WERKEN zeker, maar voor zichzelf heeft hij die taak als te ingewikkeld afgewezen. Het zoeken naar zekerheid voor de theoretische en metaphysische kennis achtte Descartes zijn enige en alles beheersende roeping. Teneinde die te vervullen, was het nodig door niemand gestoord te worden en alien aanstoot te vermijden. De zorg voor dit laatste is, zelfs bij Descartes, wel eens in conflict gekomen met de waarachtigheid. Op 10 November 1619 doet de denker in Neuburg een merkwaardige ontdekking, inventum mirabile noemt hij ze. Wat het precies is wordt niet aangeduid, maar zeker hangt het plotseling doorbrekend inzicht samen met de ontdekking der Methode. Hij wil een pelgrimstocht naar Loretto ondernemen, om de Heilige Maagd te danken. Na Italie bereisd te hebben vertoeft Descartes opnieuw in Parijs, waar hij gevierd wordt door een kring van belangrijke wiskundigen en filosofen. Hij ontmaskert een brillant sofist, een zekere Chandoux, die het inzicht had dat de filosofie zich op een nieuwe methode zal moeten gronden, maar de oude syllogistiek gebruikte om dat denkbeeld met inhoud te vullen. Men dringt erop aan dat Descartes zal publiceren. Hij schrijft dan de Regulae ad directionem ingenii (Regels ter leiding van het verstand), waarvan een gedeelte is bewaard gebleven en die na zijn dood zijn uitgegeven. De wijsgeer had nu den indruk gevestigd dat hij de nieuwe methode, die de scholastiek te boven

25 A - DESCARTES' LEVEN EN WERKEN 15 kwam en in overeenstemming was met de nieuwe ontdekkingen der natuurwetenschappen, had gevonden. Dit werd hem een prikkel tot uitwerken, hoewel hij nog niet verder was dan het negatieve gedeelte, toen zijn roem begon. Teneinde ongestoord zich aan zijn onderzoek te kunnen wijden, begeeft Descartes zich in het yoorjaar van 1629 naar Holland. Op 16 April 1629 laat hij zich als student te Franeker inschrijven: Renatus Descartes Gallus philosophus, zoals het Album vermeldt. In Holland heeft hij twintig jaar gewoond. Hij wisselde dikwijls van woonplaats. Amsterdam, Franeker, Deventer, Utrecht, Amersfoort, Leeuwarden, Egmond a. d. Hoef, Harderwijk, Leiden en het slot Endegeest heeft hij bewoond. Over zijn verblijf in Holland, met name in Amsterdam, schrijft Descartes aan zijn vrienden in de meest lovende termen. In de correspondentie (liitgave Adam et Tannery, deel I, pag ) vinden we een brief van 15 April 1631 gericht aan Descartes' vriend Balzac, waarin het volgende voorkomt: Maar omdat gjj nu in ParJjs zjjt, kom ik U mnn deel vragen in den tnd dien gn besloten hebt daar te verliezen in net gesprek met degenen die U zullen komen bezoeken. Ik moet U zeggen dat ik sedert de twee jaar dat ik buiten ben niet een enkele maal in de verzoeking geweest ben daarheen terug te keren, behalve toen men mij heeft meegedeeld dat gij er waart. Maar dit bericht heeft mjj doen inzien dat ik nu op een andere plaats gelukkiger zou kunnen zijn

26 16 A - DESCARTES' LEYEN EN WERKEN dan ik hier ben. Indien het werk dat mij hier vasthoudt niet, naar mijn bescheiden oordeel, het belangrijkste was waarmee ik ooit bezig kon zijn, dan zou de enige hoop van de eer van een gesprek met U te hebben en voor mijn ogen die sterke gedachten te zien geboren worden, die we bewonderen in uw werken, voldoende zijn om mij van hier te doen vertrekken. Vraag mij niet, als het U belieft, welke die bezigheid kan zijn die ik zo gewichtig acht, want ik zou mij schamen ze U te noemen: zozeer ben ik filosoof geworden, dat ik de meeste dingen minschat die men gewoonlijk acht en enige andere acht, waarvan men niet gewoon is ophef te maken Voor heden moge ik U zeggen dat ik niet gestemd ben J 1 r, itellen, zoals gij Tenslotte ont- breekt mij hier niets dan de zoetheid van het gesprek met U, maar deze is voor mij zo nodig om gelukkig te zyn, dat het weinig scheelt of ik verbreek al m:jjn plannen teneinde U mondeling te gaan zeggen dat ik van ganser harte ben, mijnheer, Uw zeer nederige en gehoorzame dienaar, Descartes." Uit Balzac's antwoord, gedateerd Parijs, 25 April 1631 (uitg. Adam en Tannery, I, ) citeren we: Als ik mjj voorstel den Wijze der Stoidjnen, die alleen vrij, alleen rijk en alleen koning was, dan zie ik in dat gij lang te voren voorzegd zyt en dat Zeno niets anders is dan de gestalte van den heer Descartes Gjj zjjt die gelukkige of anders is hij nergens ter wereld te vinden en de verovering der waarheid waaraan gtf werkt met zoveel kracht en moed, lijkt mij iets veel edelers dan al wat met zoveel gedruis en

27 A - DESCARTES' LEVEN EN WERKEN 17 rumoer geschiedt in Duitsland en Italie. Ik ben niet zo ijdel te beweren de deelgenoot uwer werken te moeten zijn, maar ik zal althans de toeschouwer ervan zijn en mij oyerigens behoorlijk verrijken met den buit en het overschot van uw overvloed. Meen niet dat ik dit voorstel bij wijze van inval doe, ik spreek geheel in ernst. Indien gij blijft op de plaats waar ge nu zyt, dan word ik evenzeer Hollander als gij en de Heren Staten zullen geen beter burger dan mij hebben noch een, die meer hartstocht heeft voor de vrijheid. Hoewel ik Italie's lucht bijzonder bemin en de aarde die de sinaasappelbomen draagt, zou uw voortreffelijkheid in staat zijn mij te trekken naar de boorden der I Jszee en naar het hart van het Noorden. Sedert drie jaar zoekt mtfn verbeelding U en sterf ik van verlangen om bij U te zijn, teneinde U nooit meer te verlaten en U te bewijzen door een voortdurende aanhankelijkheid dat ik van ganser harte ben, mynheer, Uw enz." Het antwoord van Descartes, geschreven te Amsterdam den 5den Mei 1631 (Adam et Tannery, I, ) nemen we in zijn geheel over. Mijnheer, ik heb mjin hand aan mijn ogen gebracht om te zien of ik niet droomde, toen ik in Uw brief las dat gij plan hadt hierheen te komen. En nu nog durf ik mn niet anders over dit bericht verheugen, dan alsof ik het enkel gedroomd had. Niettemin vind ik het niet zo vreemd dat een grote en edele geest als de Uwe zich niet kan aanpassen aan die slaafse dwangvormen waartoe men verplicht is ten hove. En daar gij irdj ronduit verzekert dat God U heeft ingegeven het wereldse leven te verlaten, zo zou ik menen tegen den Heiligen Geest te zondigen, indien ik Descartes 2

28 18 A DESCARTES' LEYEN EN WERKEN trachtte U af te brengen van een zo heilig besluit. Zelfs moet gij mij myn ijver vergeven als ik U uitnodig Amsterdam tot Uw verbljjf te kiezen en het te stellen boven, ik zeg niet alle kloosters der Capucijnen en Karthuizers, waarin een menigte rechtschapen lieden zich terugtrekken, maar ook boven alle de schoonste verblijven van Frankrijk en Italie, zelfs boven die beroemde Hermitage waar gij verleden jaar woondet. Hoe goed ingericht een landhuis moge ztfn, er ontbreken toch talloze gemakken die men enkel in de steden vindt. En de eenzaamheid zelve die men er hoopt te vinden, treft men er nooit volkomen aan. Ik neem gaarne aan dat gij ergens een water vindt dat de grootste praters tot stil gepeins brengt en een zo eenzaam dal dat het hun verrukking en vreugde kan verschaffen. Maar ongelukkigerwtfze kan het voorkomen, dat gij ook een aantal kleine buren hebt, die U soms komen hinderen en welker bezoeken nog lastiger z\jn dan die welke ge te Parijs ontvangt. Terwijl in deze grote stad waar ik woon, doordat er behalve mij geen mens is die niet handel drijft, iedereen dermate bepaald is btf zijn voordeel, dat ik er mijn hele leven zou kunnen wonen zonder ooit door iemand opgemerkt te worden. Ik ga alle dagen wandelen in de drukte van een grote volksmenigte, met evenveel vrijheid en rust als gij dat kunt in uw lanen en ik beschouw de mensen die ik er zie niet anders dan ik de bomen zou doen die men aantreft in de wouden of de dieren die daar weiden. Zelfs het geluid van hun drukte stoort mijn overpeinzingen niet meer dan bij voorbeeld dat van een beek het zou doen. En wanneer ik soms nadenk over hun handelingen, heb ik daarvan hetzelfde genoegen als gij zoudt hebben bij het kyken naar de boeren die uw landen bebouwen, want ik zie dat al hun werk strekt tot ver-

29 A - DESCARTES' LEVEN EN WERKEN 19 fraaiing yan de plaats mijner inwoning en om te maken dat mij niets ontbreekt. Indien het een verlustiging voor de ogen is de vruchten in uwe boomgaarden te zien groeien, denkt gtf dat het dan niet een even grote verlustiging is hier de schepen te zien komen die ons in overvloed aanvoeren al wat de beide Indien voortbrengen en wat er zeldzaams is in Europa? Welke andere plek zou men ter wereld kunnen kiezen, waar alle gemakken des levens en alle bijzonderheden die men kan wensen, zo gemakkelijk te vinden zijn als hier? Welk ander land, waar men een zo volledige vrijheid genieten kan, waar men slapen kan met minder onrust, waar altijd legers op de been zijn, bereid om ons te behoeden, waar vergiftiging, verraad en laster minder bekend zijn en waar meer is overgebleven van de onschuld onzer voorouders? Ik begrijp niet hoe gij zozeer de lucht van Italie kunt beminnen, waarin men zo dikwijls de pest inademt, waar de hitte van den dag ondragelijk en de koelte van den avond ongezond is, terwijl de duisternis des nachts rovers en moordenaars omhult. Indien gij de winters van het Noorden vreest, zeg mij dan welke schaduwen, welke waaier of bronnen te Rome U zo goed konden beschermen tegen den last van de hitte, als een kachel en een groot vuur U hier bevrnden zullen van de koude. Overigens moet ik U zeggen dat ik op U wacht met een kleine verzameling overpeinzingen, die U misschien niet onwelgevallig zullen zijn, en hetztf gij komt, hetzij gjj niet komt, ik zal steeds zijn met hartstocht enz." In die dagen was Holland een cultuurcentrum van Europa. Aan de jonge universiteiten bloeiden de wetenschappen krachtig op. Geleerden van groten naam trokken studenten

30 20 A DESCARTES' LEVEN EN WERKEN uit alle landen. Weldra zou ook de leer van Descartes aan de universiteiten Utrecht, Leiden en Groningen vurigen aanhang en bestrijding yinden. De wijsgeer leerde een aantal belangrijke geleerden kennen, hij correspondeerde met den veelzijdigen Christiaan Huygens, den filosoof Reneri, de wiskundigen Golius en van der Schook. Ook twee geleerde vrouwen behoorden tot den kring zijner bekenden: Anna Maria Schuurman, de ster van Utrecht" en Elizabeth Charlotte van de Paltz, dochter van den vroegeren koning van Boheme, door wier invloed Descartes' filosofie in Duitsland bekend werd. Het geslacht der Paltzgraven was de wijsbegeerte zeer genegen. Een broeder van Elisabeth Charlotte was de keurvorst Karel Lodewijk, die in 1673 Spinoza als hoogleraar naar Heidelberg tracht te lokken, zulks op aanwijzing van zijn zuster. In Holland zijn Descartes' voornaamste werken tot stand gekomen. In December 1629 werden te Franeker de Medita tiones de prima philosophia (Overpeinzingen over de metaphysica) voltooid. Ze willen het bewijs leveren van de nieuwe, door den denker geinaugureerde methode, waarin de zekerheid der kennis gegrond wordt. Een jaar later ontwerpt Descartes een natuurfilosofisch systeem der wereld, d.i. een theorie over het ontstaan van het heelal, het zonnestelsel, de aarde en het leven, dat de proef moet leveren op zijn kennisleer. Hij noemt dit systeem Kosmos of Systeem der Wereld. De

31 A - DESCARTES' LEYEN EN WERKEN 21 methode bestond hier in een constructie van het ontstaan der wereld, die haar bevestiging daarin zocht, dat zij van bepaalde veronderstellingen uit achtereenvolgens het heelal, de sterrenwereld, de aarde en het leven door natuurlijke causaliteit tot stand liet komen. Descartes schreef hierover aan Mersenne: Ik ben bezig den chaos te ontwarren en het licht daaruit te laten ontspringen, een der hoogste en moeilijkste dingen die men kan ondernemen, immers zij behelst de gehele physica." Het werk nadert zijn voltooiing in Op 22 Juli schrijft Descartes aan Mersenne (uitg. Adam et Tannery, I, 268): Mijn verhandeling is bijna voltooid, maar ik moet ze nog vylen en overschrjjven. En daar ik er niets nieuws meer voor behoef te onderzoeken, heb ik zulk een moeite om eraan door te werken, (fat, als ik U niet beloofd had nu ruim drie jaar geleden, ze U op het eind van dit jaar te zenden, ik niet geloof dat ik in langen tijd ermee gereed zou komen." Enige maanden later schrijft de auteur, na de veroordeling van Galilei's Systeem der Wereld vernomen te hebben, aan Mersenne de volgende regelen, die evenzeer den tijd typeren waarin hij leeft als de reacties van zijn eigen karakter op de uit den geest des tijds voortvloeiende complicaties (uitg. Adam et Tannery, I, 270 vlgg.):

32 22 A - DESCARTES' LEYEN EN WERKEN Inderdaad was ik yoornemens U mtfn Wereld te zenden als Nieuwjaarsgeschenk en nog geen veertien dagen geleden was ik vast besloten U althans een gedeelte te sturen, indien het geheel intussen niet overgeschreven kon ztfn. Maar laat mij U zeggen dat ik dezer dagen in Leiden en Amsterdam liet navraag doen, of het Systeem der Wereld van Galilei er niet was, daar ik meende vernomen te hebben dat dit verleden jaar in Italie gedrukt was. Men deelde mjj mede dat het waar was dat het gedrukt is, maar dat onmiddellijk alle exemplaren ervan te Rome verbrand zijn, terwijl de schrjjver veroordeeld werd tot een boete. Dit heeft mij dermate ontsteld, dat ik bijna besloot al mijn papieren te verbranden of althans ze aan niemand te laten zien. Want ik kon mij niet voorstellen dat bjjj die Italiaan is en, naar ik hoor, zelfs bij den Paus gaarne gezien, beschuldigd kan zijn om iets anders dan dat hij de beweging der aarde heeft willen leren, een leer die, naar ik weet, vroeger reeds door enige kardinalen gecensureerd is. Ik meende echter te hebben horen zeggen, dat men sindsdien niet ophield ze openbjjk te leren, zelfs in Rome. En ik beken dat als die leer onjuist is, alle grondslagen van mijn filosofie het ook zijn, want door deze wordt ze op overtuigende wijze aangetoond. Ze is zozeer verbonden met alle delen van mijn Verhandeling, dat ik ze er niet van kan scheiden zonder het overige geheel onvolledig te maken. Maar daar ik voor niets ter wereld zou willen dat er van mij een betoog verscheen waarin het minste woord zou staan dat door de Kerk werd afgekeurd, voelde ik er meer voor het geheel weg te doen dan het in verminkten vorm te laten verschijnen. Ik heb nooit veel aandrang gehad om boeken te schryven Er zijn al zoveel opvattingen in de filosofie die een schijn van waarheid voor zich hebben en in dis-

33 A - DESCARTES' LEVEN EN WERKEN 23 cussies kunnen worden verdedigd, dat, als de mijne geen meerdere zekerheid hebben en niet zonder blijvend meningsverschil kunnen worden beaamd, ik ze nooit in het licht wil geven.....ik vraag U,met Uw welnemen, nog een jaar uitstel, om het te herzien en te vijlen. Gij hebt mij herinnerd aan het woord van Horatius: nonum prematur in annum, en het is nog maar drie jaar dat ik de Verhandeling begonnen ben die ik U denk te zenden. Ik verzoek U ook my mede te delen wat gij weet van de zaak van Galilei." In een brief aan Mersenne van April 1634 brengt Descartes opnieuw de zaak ter sprake (Adam et Tannery, I, 284): Gij zult zeker weten dat Galilei onlangs door de Inquisiteurs is berispt en dat zyn opvatting aangaande de beweging der aarde als ketters is veroordeeld Ik weet dat men kan zeggen, dat al wat de Inquisiteurs van Rome beslissen, daarom nog niet dadelijk een artikel des geloofs is en dat eerst het Concilie erover gehandeld moet hebben. Maar ik ben niet zo verliefd op mijn denkbeelden dat ik van dergelijke uitzonderingen gebruik wil maken om in staat te zijn ze vol te houden. Mijn verlangen om rustig te leven en het leven voort te zetten dat ik begonnen ben onder het devies: bene vixit, bene qui latuit 1 ), maakt, dat ik het prettiger vind bevrijd te zijn van de vrees die ik had om door middel van myn boek meer inzichten dan ik begeer te verwerven dan ik boos ben over het verlies van den tjjd en de moeite die ik besteed heb om het te schrijven." x ) Hy heeft goed geleefd, die goed verborgen geleefd heeft.

34 24 A DESCARTES' LEYEN EN WERKEN Zo werd de dreigende verstoring van zijn rust voor Descartes aanleiding om het werk niet uit te geven. Het is verloren gegaan en wij bezitten slechts een kort uittreksel van de hand van zijn auteur. Deze gang van zaken werd mede aanleiding tot het ontstaan van het Yertoog over de Methode. Hierover wordt het eerst gesproken in een brief aan Mersenne van Maart 1636 (uit Adam et Tannery, I, 339). Descartes spreekt daar van een Ontwerp ener universele wetenschap, die onze natuur tot haar hoogsten graad van volmaaktheid kan verheffen In dit Ontwerp ontvouw ik een deel van mijn Methhode, ik tracht het bestaan van God te bewijzen en van de ziel, gescheiden van het lichaam." Het Discours is geen systematische uiteenzetting van de Methode. Uitdrukkelijk onderscheidt Descartes in een anderen brief aan Mersenne een discours van een traite: het eerste is een preface of avis, een inleidend overzicht dus. In het Frans geschreven, was het bedoeld voor een ruimer publiek dan vakgeleerden en wendde zich tot den ontwikkelden lezer. Het wordt gevolgd door de Dioptriek, de leer van de lichtbreking in spiegels en glazen, de Meteoren en de Geometrie, die als Essais de cette Methode", als bewijzen van de Methode, toegepast in bepaaldewetenschappen, worden aangediend. Voor den verderen inhoud verwijzen wij naar het hier volgend overzicht. In het voorjaar van 1636 was het geheel klaar, met uitzondering van de Geometrie,

35 A - DESCARTES' LEVEN EN WERKEN 25 die Descartes' analytische meetkunde bevatte. De toestemming tot den verkoop werd op 22 December 1636 door de Staten-Generaal en op 4 Mei 1637 door het Franse Hof verleend. In Juni 1637 kwam het boek in den handel. Met het uitgeven van het Discours was Descartes oyer de bezwaren van het publiceren heengekomen. Er volgen nu verscheidene andere publicaties: in 1640 verschijnen de Meditationes de prima philosophia, waaryan het handschrift yan 1629 dateerde. Als onderwerp wordt eerst aangegeyen: het bestaan yan God en de onsterfelijkheid yan de ziel. De wijsgeer draagt dit werk op aan de doctores der Sorbonne. Inderdaad oogstte het aanyankelijk bij de geestelijkheid niet geringe adhesie, maar in 1658 werd het op den Index geplaatst met de toeyoeging: donee corrigatur 1 ). De eerste uitgaye yerscheen te Parijs, de tweede bij Elzeyier in Amsterdam. De latere titel weerspiegelt de moeilijkheden die de eerste uitgaye ontmoet had. Hij luidt nu: Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia et animae humanae a corpore distinctio demonstratur (waarin het bestaan yan God en de gescheidenheid der menselijke ziel yan het lichaam wordt bewezen). Descartes' hoofdwerk: Principia philosophiae yerschijnt in 1644 bij Elzeyier te Amsterdam, in yier boeken, en is opgedragen aan Elizabeth van de Paltz. i) Totdat het verbeterd zal zijn.

36 26 A - DESCARTES' LEYEN EN WERKEN Gedurende een aantal jaren was Holland voor Descartes het toevluchtsoord dat hem de rust en de vrijheid bood die hij behoefde. Toen de roem van den wijsgeer steeg, werd echter die rust verstoord. Descartes' denkbeelden drongen door tot de nieuw-gestichte universiteiten, in de eerste plaats die van Utrecht, waar de medicus Reneri en diens opvolger Henricus Regius de nieuwe leer aanhingen. Aan deze universiteit heerste een krachtige theologische orthodoxie, en het was van die zijde dat de bestrijding begon. Regius vond een tegenstander in zijn collega, den hoogleraar Gisbertus Yoetius, den voorman der Gomaristen, wiens populaire polemiek groten ingang vond en den naam van Descartes in bedenkelijk licht stelde. Voetius bestrijdt dus de nieuwe leer in den Utrechtsen kring. Met name in het in 1637 verschijnend Discours vindt hij plaatsen te over, die op athelsme" wijzen. Als Voetius in 1640 rector wordt, valt hij de leer der twee substanties aan, die hij tezamen met die aangaande de omwenteling der aarde verwerpt. Gelijktijdig verdedigt Regius Descartes' leer over de beweging van het hart (vgl. het vijfde gedeelte van het Vertoog) en ontvangt hierover een vermaning van den rector. In 1642 komt door het drijven van Voetius een Senaatsbesluit tot stand, waarin Regius' leer publiekelijk veroordeeld wordt. Het luidt aldus: Wu hoogleraren der universiteit van Utrecht

37 A - DESCARTES' LEVEN EN WERKEN 27 verwerpen en vervloeken deze nieuwe filosofie, eerstens omdat zij de oudere wederstreeft en tegen haar grondslagen ingaat, ten tweede omdat zij de jeugd van de studie afwendt, zodat deze niet meer de academische schooltermen verstaat. En tenslotte omdat niet alleen vele onjuiste en tegen de rede strijdende opvattingen uit deze nieuwe leer volgen, maar onrijpe jongelieden licht daaruit gevolgtrekkingen kunnen afleiden, die tegen de andere wetenschappen en faculteiten en inzonderheid tegen de ware theologie ingaan." Van de tien professoren ondertekenden acht deze verklaring. Toen de uitwerking niet meeviel, wendde Voetius zich tot zijn leerling Schoock aan de universiteit te Groningen, nadat hij vergeefs beproefd had Descartes' besten vriend, pater Mersenne, tot bondgenoot te krijgen. Descartes schildert zijn tegenstander in een brief van Dinet. Naar aanleiding van een geschrift van Schoock schrijft Descartes zijn meesterlijke polemiek Epistola ad Celeberrimum Virum D. Gysbertum Voetium. Aan de Leidse universiteit vond Descartes aanhangers in Golius, Schooten en Adriaan Heereboord. Ook hier deed de bestrijding zich spoedig gelden. De theologische repetent Revius beschuldigde Descartes van athe'isme, de hoogleraar Triglandus van godslastering en blasphemie. De wijsgeer richtte zich in een uitvoerigen brief tot Curatoren en Overheid van Leiden. Toen Descartes door de Overheid van Utrecht geciteerd was, had de prins van Oranje

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke editie van 1889, met inbegrip van de Woordenlijst (die in H. P. B. s tweede editie verscheen) en een nieuwe index. DE SLEUTEL TOT

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato - Politeia

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato - Politeia PLATOON VERZAMELD WERK Plato - Politeia Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Over het verstrijken van de tijd

Over het verstrijken van de tijd Over het verstrijken van de tijd a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 90 (2002), aflevering 4 Onder redactie van de wetenschappelijke raad prof.dr. Paul J.M. van Tongeren (red.-voorzitter)

Nadere informatie

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960.

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. GRONINGEN OORSPRONKELIJKE TITEL: New Discoveries in Babylonia about

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN EN AAN ALLE MENSEN VAN GOEDE WIL OVER DE INTEGRALE ONTWIKKELING

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum BURGERSCHAP Visies I have a dream Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Wat te doen? Vladimir Iljitsj Lenin

Wat te doen? Vladimir Iljitsj Lenin Wat te doen? Vladimir Iljitsj Lenin Lenin s werk Wat te doen? werd geschreven einde 1901, begin 1902. In Waar te beginnen?, gepubliceerd in Iskra, No. 4 (May 1901), zei Lenin dat zijn artikel bedoeld was

Nadere informatie

1. ARISTOTELES EN DE ETHICA

1. ARISTOTELES EN DE ETHICA 1 M.L.J. Wissenburg Aristoteles over rechtvaardigheid Een inleiding op Aristoteles en de Ethica Nicomachea, boek V 1. ARISTOTELES EN DE ETHICA 1.1 Inleiding In de geschiedenis van de politieke filosofie

Nadere informatie

Wat de Bijbel zegt. over de Doop. Harry Bultema

Wat de Bijbel zegt. over de Doop. Harry Bultema Wat de Bijbel zegt over de Doop Harry Bultema Oorspronkelijke titel: The Bible and Baptism Uitgever: Grace Publications, 2125 Martindale, S.W., Grand Rapids, MI 49509, USA 1st edition 1955, 2d edition

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika In De la Démocratie en Amérique brengt Alexis de Tocqueville (1805-1859) verslag uit van een reis naar de Verenigde Staten, op dat moment de enige functionerende democratie ter wereld. Het boek bevat de

Nadere informatie

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien is door Bahá'u'lláh geopenbaard in het Perzisch. Nederlandse uitgave - onder toezicht van de Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís van Nederland - naar

Nadere informatie

Catechismus van Geneve

Catechismus van Geneve Catechismus van Geneve JOHANNES CALVINUS AAN DE TROUWE DIENAREN VAN CHRISTUS, DIE IN OOSTFRIESLAND DE ZUIVERE LEER VAN HET EVANGELIE VERKONDIGEN. Voorwoord : Daar het ons voegt er op alle manier naar te

Nadere informatie

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER 1 HOE MEN BIDDEN MOET EN OVER DE GOEDE WERKEN Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten

Nadere informatie

Kerk-zijn in een seculiere samenleving

Kerk-zijn in een seculiere samenleving Rapport Kerk-zijn in een seculiere samenleving Definitieve versie 2 maart 2013 Synodale commissie Kerk-zijn in een seculiere samenleving 2 Inhoud Inhoud... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Terugblik... 5 1.2 Samenstelling...

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking

Nadere informatie

SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP

SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP Van 5 tot 19 oktober 2014 komt in Rome een Bisschoppensynode samen over het thema De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van

Nadere informatie

Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal

Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal Oratie Gehouden bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Filosofie vanwege de Stichting

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie