BUDGET 2015 DIENST BEGROTING. Departement Financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUDGET 2015 DIENST BEGROTING. Departement Financiën"

Transcriptie

1 BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën

2

3 BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën D/214/18/5-2

4

5 INHOUDSTAFEL BELEIDSNOTA Doelstellingennota (37p) Doelstellingenbudget (4p) Financiële toestand (1p) Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1p) Lijst met daden van beschikking (1p) Lijst met nominatief toegekende subsidies (1p) FINANCIËLE NOTA Exploitatiebudget (2p) Investeringsenveloppe (29p) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (2p) Liquiditeitenbudget (2p)

6

7 BELEIDSNOTA

8

9 Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code : 1 Laatste budgettaire journaalnummer : DOELSTELLINGENNOTA 215 Provinciegriffier Toelen Danny Financieel beheerder Van Gorp Wilfried

10 DOELSTELLINGENNOTA 215 Provincie Antwerpen PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers. AP We investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers in elke loopbaanfase. Dit stimuleert de werkgoesting, engagement en enthousiasme om bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. E 71.25, A DMCO ontwikkelt een development/assessmentcenter voor lagere leidinggevenden A De dienst Personeelsontwikkeling rolt in 215 het werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan verder uit om medewerkers te sensibiliseren gerichter na te denken over hun ontwikkeling en loopbaan (versus 'shoppen in een opleidingsaanbod') en hen een ruimer beeld te doen krijgen van alle mogelijke ontwikkelacties en leervormen die hen in hun functioneren of loopbaan kunnen ondersteunen A Competentiemanagement laagdrempelig maken en introductie talentmanagement A De dienst Personeelsontwikkeling lanceert in 215 een vijfde editie van de Tandem-tweedaagse voor het middenkader waarin de link gelegd wordt tussen leidinggeven en HR. A DPB brengt de sociale tewerkstellingsmaatregelen waar de Provincie Antwerpen een beroep kan op doen in kaart en onderzoekt of hiervan bij elke aanwerving en/of in het huidige personeelsbestand gebruik gemaakt kan worden A DMCO maakt een communicatieplan op over de loopbaan- en begeleidingsinitiatieven AP We duiden in elk deputatiebesluit het actieplan en/of actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en geven aan welke impact dit besluit op het budget heeft. A Wij streven er naar in 8% van de relevante deputatiebesluiten het actieplan en/of de actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en de budgettaire impact weer te geven AP In onderlinge dialoog tussen de deputatie en het Managementteam wordt een afsprakennota opgesteld, met afspraken om de samenwerking tussen politici en medewerkers te stroomlijnen, die minstens één maal per jaar het voorwerp uitmaakt van een gezamenlijk evaluatieoverleg om de samenwerking te optimaliseren A We evalueren jaarlijks voor de begrotingsbesprekingen aanvangen de samenwerking tussen de deputatie en de medewerkers op basis van de afsprakennota AP We sturen naar een volledig digitale documentenflow van de deputatie en provincieraadszittingen tegen het einde van de coalitieperiode (inclusief raadscommissies). A Voor het derde kwartaal van 215 wordt het visum van de financieel beheerder electronisch op deputatiebesluiten aangebracht. AP Wij streven ernaar dat de ontwerp-deputatiebesluiten zes dagen voor de zitting bij de deputatieleden zijn en dat de agenda van de provincieraad en de agendapunten met de voorgestelde ontwerpbesluiten, voor zover ze werden goedgekeurd door de deputatie, voor 1 % digitaal ter beschikking zijn binnen de wettelijke termijn A We streven ernaar om de deputatiebesluiten 6 dagen voor de zitting aan de deputatieleden te bezorgen en de provincieraadsleden de stukken binnen de wettelijke termijn te bezorgen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 2 van 37

11 DOELSTELLINGENNOTA 215 AP We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van interne controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om uniform en organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit audits en door het verstrekken van ad hoc advies over processen en systemen. Dit moet ons toelaten om zicht te krijgen op het professionele en sociale niveau dat we halen en ervoor zorgen dat we op onderbouwde wijze de organisatie in de gewenste richting kunnen sturen. E , A Wij faciliteren het uitvoeren van het reguliere BBC-proces, via overleg met de BBC-ambassadeurs, gerichte en kwaliteitsvolle communicatie, het opvolgen van individuele vragen en het organiseren van multilaterales in het kader van de budgetopmaak. A We verbeteren de interne werking van het provinciebestuur door het uitvoeren van audits en ad-hoc adviezen. A Wij faciliteren het proces van organisatiebeheersing in de organisatie met als doel om de kwalitatieve werking van het bestuur te verbeteren. A Via het onderhoud en de uitbouw van een Business Intelligence omgeving, verschaffen wij relevante managementinformatie om tot gedegen en onderbouwde besluitvorming binnen provincie Antwerpen te komen. AP Onze organisatie is klimaatneutraal in 22. We motiveren en ondersteunen gemeenten om klimaatneutraal te worden en we stimuleren burgers om minder broeikasgassen uit te stoten. E , A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 22' via drie sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek A We organiseren een groepsaankoop groene stroom AP De provincie Antwerpen verbetert continu haar milieuprestaties. Het ISO141 milieumanagement vormt de basis om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken in onze organisatie. We blijven inzetten op het verduurzamen van het aankoopbeleid en onze evenementen. E 46.6, A We behouden het ISO-certificaat voor de ganse organisatie door blijvend in te zetten op het verduurzamen van onze activiteiten A We behouden de titel van Fair Trade Provincie AP We hanteren gelijke kansen als één van de sturende principes van het bestuur. We beogen de (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de eigen beleidsprocessen zodat we op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen inbouwen samen met de actoren die normaal gezien dat beleid maken en uitvoeren. Extern voeren we een voorbeeldbeleid. Om te garanderen dat de aandacht voor gelijke kansen structureel ingebed geraakt in heel onze bedrijfsvoering, maken alle (intern en extern gerichte) provinciale diensten en instellingen hier werk van. We betrekken hierbij alle functieniveaus van de organisatie. A Gelijke Kansen: de provincie bouwt op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen in PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 3 van 37

12 DOELSTELLINGENNOTA 215 AP De communicatiedienst wil de externe doelgroepen van het provinciebestuur beter leren kennen en begrijpen en de effectiviteit van haar organisatiebrede communicatieacties verhogen. We doen dit door enerzijds bestaande meetinstrumenten te optimaliseren, en anderzijds door nieuwe onderzoeksmethoden aan te wenden. De communicatiedienst stelt zich tot doel om vanaf 1 januari 215, tot aan het einde van de legislatuur, minstens 5 onderzoeksrapporten te publiceren met analyses van de resultaten verkregen via bestaande en nieuwe onderzoektools. De analyses laten de communicatiedienst toe om andere diensten beter te ondersteunen in hun verschillende communicatieacties naar hun respectievelijke doelgroepen. E 34.3, A Optimalisatie bestaande onderzoektools A Het organiseren van focusgroepen AP De Communicatiedienst wil zich tijdens deze legislatuur engageren om klantgerichter te werken en verbindt zich ertoe om op 1 september 218, te voldoen aan alle verzuchtingen als beschreven op 1 januari 215 in een SLA. De dienst voert in januari 215 een tevredenheids- en behoefteonderzoek uit bij de voornaamste (interne) klanten. Tweejaarlijks wordt een vervolgmeting gedaan (interne bevraging) om de werking te evalueren en bij te sturen. De resultaten worden open en transparant besproken met de klantengroepen. De communicatiedienst wil op die manier een coach en facilitator zijn voor alle communicatiemedewerkers van de provincie Antwerpen. E , A Uitwerken en publiceren van het SLA van de. communicatiedienst A Ondersteuning door de communicatiedienst bij communicatievragen in de organisatie A Evolueren naar een converserende overheid A Uitrol van alle websites van de Provincie Antwerpen: nazorg fase 1 en uitrol fase 2 programma Provant Online. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 4 van AP De Communicatiedienst stelt zich tot doel het merk provincie Antwerpen gefaseerd te versterken en aan het eind van de legislatuur een verbetering te bewerkstellingen. Via een kwantitatief imago-onderzoek bij externe doelgroepen peilen we naar de perceptie van het merk: - Mei 214 (zijnde de nulmeting), - Mei 216 (zijnde de vervolgmeting, hierbij wordt een verbetering met 1% vooropgesteld o.b.v. een aantal parameters geselecteerd na de nulmeting), - Mei 218 (zijnde de eindmeting, hierbij wordt nog eens een verbetering met 1% t.o.v. de vervolgmeting vooropgesteld). De resultaten worden vergeleken met de gewenste positionering, (beschreven in het merkboek) en gecommuniceerd via onderzoeksrapporten. De CD wil alle medewerkers van de provincie Antwerpen een goed inzicht verschaffen in hun eigen organisatie en in de verwachtingen van externe doelgroepen om hen toe te laten de dienstverlening te verbeteren. E , A Volledige uitrol van het nieuwe logo & de huisstijl A Promotie merk provincie Antwerpen A Een klantenmagazine voor de provincie Antwerpen. 2154

13 DOELSTELLINGENNOTA 215 AP De Communicatiedienst wil alle medewerkers een goed inzicht verschaffen in hun eigen organisatie (wie we zijn en wat we doen) en hen inspireren opdat we met z n allen ambassadeurs zouden zijn van provincie Antwerpen. De communicatiedienst organiseert een aantal interne acties die hiertoe moeten bijdragen. E 49., A Medewerkersmagazine A Doorlichten en herbekijken van het onthaal (voor nieuwe medewerkers en algemeen onthaal) AP We manifesteren ons nadrukkelijk in de vakpers, op netwerkevents, vakgroepen of overlegstructuren en door deelname aan awards of wedstrijden allerhande om interne best practices in de kijker te zetten, en om zoveel mogelijk meerwaarde te putten uit voorbeelden van andere organisaties. Op deze manier kan intern de beroepstrots en de motivatie hoog gehouden worden en kan de organisatie extern haar (wervings-) imago verbeteren E , E 1., A DMCO ( alle diensten) zetten concrete verwezelijkingen in de verf door systematisch de (vak)pers te halen, door op regelmatige basis deel te nemen aan een wedstrijd, door op een ruimer forum als gastspreker te fungeren of zelf op te treden als organisator. Het departement zet haar werking in de verf via netwerking door aanwezig te zijn in, en eventueel als trekker te fungeren van, vakgroepen en georganiseerde overlegstructuren van elk HR of CD-domein AP: We implementeren en ondersteunen de marketingprocessen die ons in staat stellen om onze interne en externe klanten beter in kaart te brengen en te bedienen. Daarnaast maken we voor alle provinciale diensten duidelijk op welke ondersteuning van de Communicatiedienst (en onder welke voorwaarden) zij kunnen rekenen. A Interne klantenmatrix van de Communicatiedienst (met bijhorende rechten en plichten) vastleggen AP We ontwikkelen en implementeren een marketingvisie die geoptimaliseerd stakeholdermanagement mogelijk maakt. E , A Vanuit de principes van het merkboek brengt de dienst personeelsbewegingen in 215 een heldere EVP (employer value proposition) afgestemd op de doelgroep en een bijhorend campagnebeeld om het werkgeversimago van de provincie bij de provinciale medewerkers en de burgers te versterken PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader. AP We stemmen de HR-processen, de ondersteunende HR IT-architectuur en de dienstverlening af op de vernieuwde klantenomgeving vanaf 214: de nieuwe APB s, de verzelfstandigde entiteiten, en de vernieuwde organisatiestructuur van het Provinciebestuur na de transitie-oefening. E , A DMCO zet vanuit de HRAM-werking een overkoepelend ondersteuningsmodel op voor alle entiteiten in transitie, zodat de directerus begeleid worden in hun HR-beleid dat is afgestemd op dat van Provant. A Vanuit de HRAM-werking wordt binnen een algemene projectstructuur de externe projectcoördinatie opgenmoen voor alle entiteiten betrokken in de transitie 2.. A We lichten de huidige HR-IT architectuur door naar mogelijke verbeterpunten bij het verminderen van de personeelsadministratie en het verbeteren van de HR-processen. We passen de HR-IT architectuur aan op basis van gekende noden Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 5 van 37

14 DOELSTELLINGENNOTA 215 AP We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden via de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen E 23.75, A De dienstverlening naar de interne klanten verbeteren door het opstellen van een handleiding voor het starten met de prikklok. AP Wij willen een antwoord bieden op de stijgende behoefte aan ondersteuning van de werking van diensten. Inspraak, betrokkenheid en creativiteit zijn hierbij sleutelwoorden. Wij begeleiden de veranderingen binnen de organisatie op een mensgerichte manier om de menselijke dimensies zoals leren, ontwikkelen en enthousiasme te doen aansluiten bij de zakelijke doelen zoals resultaten, prestaties en een gestroomlijnde bedrijfsvoering. E , A Wij bieden begeleiding aan rond organisatieontwikkeling, proceswerking of projectwerking A Wij dragen een standaarprojectmethodologie uit in de organisatie via opleiding en tools AP We optimaliseren, vertrekkend vanuit het provinciedecreet, de bijdrage van de verzelfstandigde entiteiten aan de doelstellingen van de provincie Antwerpen door jaarlijks met alle departementshoofden een evaluatiegesprek te voeren over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met deze entiteiten. A Wij voeren in de eerste jaarhelft een evaluatiegesprek met alle departementshoofden over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met de extern verzelfstandigde entiteiten AP Wij optimaliseren het informatieveiligheidsbeleid door advisering, bevordering, documenteren en controle van de informatieveiligheid-voorschriften van de Provincie Antwerpen. A Wij werken elk jaar een aantal acties uit ter verbetering van het informatieveiligheidsbeleid binnen het informatieveiligheidsplan AP De ondersteunende departementen bouwen hun front-office verder uit zodat de klant de onderscheiden dienstverleningscentra op een uniforme manier kan bereiken A De ondersteunende departementen organiseren samen bilaterale gesprekken met de beleidsdepartementen voor het afstemmen van vraag en aanbod in het kader van de jaarlijkse budgetopmaak. A De ondersteunende departementen zorgen voor de uitbouw van hun accountmanagement, zodat de klant de kortste weg naar de dienstverlening kan nemen op een gecoördineerde manier. Door regulier overleg tussen de accountmanagers detecteren de ondersteunende departementen de vragen uit de organisatie en stemmen de dienstverlening op elkaar af. A De ondersteunende departementen beschrijven de modaliteiten van hun dienstverlening in SLA s, die zo veel mogelijk afgestemd worden op de behoeften binnen de organisatie. A De ondersteunende departementen zullen de klanttevredenheidsmetingen verder uitbouwen en eens systeem van klachtenmanagement opzetten zodat de klanttevredenheid verhoogt en verbeteracties kunnen gedetecteerd worden AP Het provinciebestuur wil de medewerkers van de centrale administratie een moderne werkomgeving aanbieden, die zowel op vlak van duurzaamheid, mogelijkheden voor samenwerking als op het vlak van aangename en productieve werkomgeving hoog scoort. E , A DLOG coördineert de bouw van een nieuw provinciehuis zodat de provinciale medewerkers in de loop van 217 hun nieuwe werkplek kunnen innemen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 6 van 37

15 DOELSTELLINGENNOTA 215 A Waaierwerken ondersteunen zodat de medewerkers van de provincie Antwerpen onafhankelijk van de werkplek binnen het PaS en het nieuwe provinciehuis toegang hebben tot de documenten en de toepassingen die zij nodig hebben. A Opvolgen en implementeren van ICT gerelateerde componenten in de aanbesteding voor het nieuw provinciehuis (Datacenter, Telefonie en Backoffice,...) AP De ondersteunende departementen ontwikkelen samen met de interne klanten een efficiënt, doelmatig en oplossingsgericht beheer van informatie en informatiestromen. Er wordt ingezet op het optimaal beheren, bewaren en delen van informatie vanaf de creatie tot de vernietiging of overdracht aan het Rijksarchief. E , A We creëren tegen 217 een digitaal depot dat bruikbaar is voor de gehele organisatie en een garantie biedt op lange termijnbewaring van onze digitale archieven. A We zorgen voor een maximale kennisdeling binnen de organisatie door het uitbouwen van de bibliotheek en het archief tot een dynamisch en digitaal infocentrum dat de organisatie voorziet van de relevante informatie om optimaal te kunnen functioneren. A DIB staat in voor het beheren, bewaren en ontsluiten van de gearchiveerde dossiers van de provincie Antwerpen. Dossiers die ouder zijn dan 3 jaar en waarvan het administratieve nut voorbij is, worden in goede en geordende staat overgedragen aan het Rijksarchief. A We voeren de roadmap digitaal werken uit om de bewaring, het beheer en het delen van informatie te optimaliseren PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP We maken (structuur-)visies en beheerplannen op voor de provinciale recreatie-, sport- en groendomeinen, rekening houdende met hun draagkracht en omgeving. A Toeristische beleids- en visievorming We monitoren toerisme in provincie Antwerpen i.f.v. beleid en visie A We maken voor elk domein een structuurvisie en ruimtelijk uitvoeringsplan op en implementeren dit A Vorming structuurvisies groendomeinen. We maken structuurvisies en beheersplannen op voor de groendomeinen regio Mechelen. Het doel is de gevormde besluiten te implementeren op het terrein. A VISIE. Opmaken van structuurvisies en beheerplannen voor de vier Kempense Groendomeinen, al of niet met een luik ruimtelijk ordening. A We maken een structuurplan op voor de komende 1 jaar (periode ) voor de verdere en toekomstgerichte uitbouw van het domein A Ontwikkelen masterplan AP We spelen vanuit het provinciale recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod een stuwende rol in streekontwikkeling en het gebiedsgericht beleid. We faciliteren dit door de ontwikkeling van een informatie- en onthaalnetwerk. E , A Onthaal. We ontwikkelen een regionaal onthaalnetwerk voor bezoekers van binnen én buiten de provincie A Via communicatie en ondersteuning streekgericht recreatief ontsluiten A PRD de Schorre stelt het coördinatieplatform toerisme Rupelstreek ten dienste van de lokale besturen, organisaties en verenigingen voor de ondersteuning van streekontwikkeling op gebied van erfgoed, landschap en natuur. AP We werken publieksgericht waarvoor we een recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod realiseren, zowel in eigen beheer als door het stimuleren en ondersteunen van derden Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 7 van 37

16 DOELSTELLINGENNOTA 215 E , E 359.9, A We willen een energieneutraal recreatiedomein en camping worden A Routekaartmateriaal - We ontwikkelen basiskaarten en afgeleide kaartproducten om onze bovenlokale toeristische routeproducten naar gebruik te ontsluiten. A Toerisme voor allen - Sterk gereduceerde werking bij de ondersteuning partners bij het opbouwen van een sterk netwerk door het aanbieden van onze expertise en kennis A We organiseren in samenwerking met De Schorre het wereldmuziekfestival Mano Mundo A Organiseren van audiovisuele cursussen in het Provinciaal Vormingscentrum Malle A We ondersteunen een pubieksgericht vrijetijdsaanbod : zowel logistiek als financieel A We organiseren evenementen in eigen beheer en faciliteren evenementen voor externen binnen onze domeinen. A We stellen in het Rivierenhof hedendaagse sportinfrastructuur ter beschikking van de aanwezige clubs. A Publieksgerichte werking. Jaarlijks organiseren we enkele evenementen in eigen beheer; daarnaast faciliteren we de organisatie van evenementen en expo's door externen. We maken hierbij gebruik van moderne communicatiemiddelen. A Infrastructuur. We bieden hedendaagse infrastructuur aan die een efficiënte werking mogelijk maakt en onze domeinen aantrekkelijk maakt voor een divers publiek, gebaseerd op interesse, leeftijdsklassen, culturen, toegankelijkheid en competitie. A We willen sportieve activiteiten organiseren en aanbieden, animatie aanbieden en initiatieven nemen ter realisatie van events in eigen beheer of receptief. A We willen het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan recreatieve, verblijfs- en sportieve accommodatie versterken met de bedoeling de belevings- en amusementswaarde voor zowel de dag- als de verblijfsrecreanten op te drijven A Uitbetaling dotatie provinciaal recreatiedomein Zilvermeer A PRD de Schorre organiseert eigen evenementen, gericht naar verschillende doelgroepen en verspreid over heel het jaar om bezoekers uit de Rupelstreek van laagdrempelige recreatie te voorzien. A De Schorre wil actief burgerschap bevorderen door in eigen beheer evenementen te organiseren met aandacht voor duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid. A We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening / beweging door het uitbreiden van het G-sportaanbod, in het bijzonder door het verhogen van het aantal sportclubs met een G-afdeling tot 235, het verhogen van het aantal personen met een handicap aangesloten bij een sportclub met 5%. A We organiseren en ondersteunen laagdrempelige bovenlokale sportevenementen en sportprojecten ism de provinciale domeinen en andere partners waarbij we minimum 42 deelnemers per jaar duurzaam aan het sporten brengen A Uitbetaling dotatie Sport A infrastructuur Arboretum. We verbeteren, (her)inrichten en houden de infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout instand A We realiseren nieuwe initiatieven voor de binnenspeeltuin Nekki A We optimaliseren de toegangsprijs van het zwembad en de energiekost A We realiseren een verhoging van de bezetting sportaccommodatie A We realiseren een verhoging van de bezettingsgraad verblijf A Uitbetaling dotatie De Nekker AP In een context van schaarse ruimte nemen we onze verantwoordelijkheid op wat betreft de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke groene ruimte. Als bovenlokaal bestuur zetten we daarom in op ons eigen aanbod via de provinciale recreatie-, sport- en groendomeinen, op het stimuleren van derden tot gelijkaardige initiatieven maar gaan we ook resoluut voor het beschermen, behouden, ontsluiten en toegankelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en levend erfgoed. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 8 van 37

17 DOELSTELLINGENNOTA 215 E , E , A Routebeleid. We voeren een toeristisch-recreatief bovenlokaal routebeheer door ontwikkeling, onderhoud en kwalitatief verbeteren van fiets- wandel-, ruiter- en men- en auto- of andere routes. A We verhogen de kwaliteit van de natuur door een gericht beheer van ecologisch waardevolle zones in de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen. A We verhogen de recreatieve waarde van de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen door het uitvoeren van een aantal verbeteringswerken in functie van de recreatieve beleving van deze domeinen. A Groenbeheer en -onderhoud. We verhogen de kwaliteit van de domeinen door een groenbeheer volgens de principes van het harmonisch parkbeheer, rekening houdend met de eigenheid van de locatie. A BEHEER. We beheren en ontsluiten de provinciale groendomeinen in de Kempen met de goedgekeurde bosbeheerplannen als leidraad en bouwen het vrijetijdsaanbod verder uit, steeds in verhouding tot de draagkracht van het levend erfgoed. A We willen het aanbod toeristische staanplaatsen op de camping en het aanbod 1 % toegankelijke vakantiewoningen verruimen. A De Schorre ontwerpt een gefaseerd algemeen werkingsplan en voert dit uit met als doel de efficiëntie te verhogen en het energieverbruik te doen dalen binnen de belangrijkste pijlers: logistiek en onderhoud A Uitbetaling dotatie de Schorre A Collectie We beheren en versterken de unieke plantencollectie AP Het provinciale vrijetijdsaanbod omvat een belangrijk aandeel educatie en beleving, waarvan natuureducatie en natuur- en erfgoedbeleving uitgesproken voorbeelden zijn. We willen daarmee binnen het kader van levenslang leren, duurzame attitudes en competenties ontwikkelen bij elke burger. E , E , A Expertisenetwerk NME (natuur- en milieueducatie)/edo (Educatie voor duurzame ontwikkeling) A We beheren botanische collecties, natuurlijk, levend en historisch erfgoed en maken het toegankelijk voor het publiek A We bieden educatieve programma's aan rond NME/EDO, de kinderboerderij en het sprookjeshuis A Natuurbeleving en natuureducatie. We bieden kwaliteitsvolle eerstelijnseducatie aan rond natuurthema's voor een breed publiek. We bereiken hierbij eveneens 12. leerlingen uit de ruime regio Mechelen. A Plantencollecties. We beheren en bewaren plantencollecties en het levend erfgoed met aandacht voor kennisoverdracht. A NATUURBELEVING. We inspireren de burger om de natuur te beleven door de nodige belevingsinfrastructuur en belevingsmomenten te voorzien in de Kempense groendomeinen. We realiseren kwaliteitsvolle eerstelijnsnatuureducatie voor 13. leerlingen. A We werken een jaarlijks aanbod en programma uit voor de bezoekers van het Arboretum Kalmthout. Voor het publiek openstellen van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout. Inrichting van een jaarlijks programma van cursussen, workshops, lezingen en andere educatief-/wetenschappelijke activiteiten rondom botanie en horticultuur in de breedst mogelijk zin. Daarnaast ook de inrichting van een jaarlijks programma van artistieke tentoonstellingen, culturele activiteiten en evenementen A Uitbetaling dotatie AP We ondersteunen lokale besturen en actoren uit de sector bij hun vragen en behoeften rond vrije tijd in het bijzonder wat sport en toerisme betreft, via onze regiowerking en sectorondersteuning. A Regiowerking. We werken met de toeristisch afgebakende regio's Antwerpse Kempen en Scheldeland ondersteunend naar publieke en private partners toe bij ontwikkeling van producten en projecten om toeristisch aanbod te versterken Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 9 van 37

18 DOELSTELLINGENNOTA 215 A Sectorondersteuning publiek en non-profit - We ontwikkelen nieuwe producten in samenwerking met de toeristische publieke sector, andere beleidsdomeinen en -niveau's. A We stimuleren vraaggestuurd een regionaal sportbeleid bij de gemeenten in onze provincie met focus op volgende thema s: bovenlokaal sportpromotioneel, G-sport, sportvormingsaanbod en bovenlokale sportinfrastructuur. AP We maken het provinciale recreatieve, sportieve en toeristische vrijetijdsaanbod bekend en organiseren of participeren aan promotiecampagnes die ons beleid en aanbod ondersteunen. E , A SLOW We participeren aan een promotiecampagne voor het vrijetijdsaanbod van de provincie Antwerpen naar haar eigen bevolking (en andere regelmatige gebruikers) toe, met van toerisme afgeleide producten. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 1 van A Uitbetaling dotatie Toerisme Provincie Antwerpen A Het eigen provinciale vrijetijdsaanbod promoten via het ontwikkelen van nieuwe producten A We willen potentiële bezoekers stimuleren tot een bezoek of een verblijf op het domein A PRD de Schorre voert een brede, consistente en moderne communicatie die de eigen evenementen, het vrijetijdsaanbod, de faciliterende activiteiten en samenwerkingsverbanden promoot. A We zetten jaarlijks communicatie- en netwerkactiviteiten op om het bovenlokaal sportaanbod breed bekend te maken. AP We versterken het aanbod bovenlokale sportinfrastructuur, enerzijds door verder sportinfrastructuur te ontwikkelen in de provinciale domeinen, anderzijds door planmatig nieuwe infrastructuur te realiseren ism derden op basis van een bovenlokaal sportinfrastructuurplan. E 77.67, E 23.1, A Ondersteunen van de uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur A We coördineren en stimuleren overleg ism de sector, de gemeenten en Vlaanderen ifv mogelijke realisaties van bovenlokale sportinfrastructuur. A We bouwen het Sportcentrum Peerdsbos uit tot een sportcentrum met een uitgesproken bovenlokaal profiel met een bereik van 7. sporters / gebruikers per jaar. AP Cultuur zonder drempels. We vergroten de toegankelijkheid van cultuur voor alle inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen. E , E , A Communicatie cultuur. Coördineren, begeleiden en opzetten van diverse communicatie-inititatieven van en voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur. A Digitaal erfgoeddepot. Met het oog op een brede digitale ontsluiting van provinciale erfgoedcollecties tegen 215 realiseren we een gemeenschappelijke digitaal erfgoeddepot voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur. A Kleuters naar theater en museum. Opzetten, stimuleren en coördineren van initiatieven die kleuters en lagere scholieren naar theater en museum brengen A KMSKA in de Fabiolazaal. Ontsluiting van de collectie van het KMSKA in de Fabiolazaal A 1% cultuur. Prospekta bouwt 1% cultuur verder uit tot een platform voor de sectorale en regionale marketing en promotie van het culturele aanbod in de provincie Antwerpen. A Meer PBS. De verdere uitbouw van het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) zowel wat betreft het aantal deelnemende bibliotheken als naar inhoud en vorm. AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale collectiebeherende instellingen en cultuurhuizen uit tot kwalitatieve en toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. E , E , A Culturele instellingen kwaliteit. We faciliteren en ondersteunen een kwalitatief beheer van de provinciale culturele instellingen

19 DOELSTELLINGENNOTA 215 A Architectuurarchief. Het Architectuurarchief provincie Antwerpen evolueert naar een erkende collectiebeherende instelling A Kasteel d'ursel. Het kasteel d'ursel en haar domein als waardevol erfgoed op een veelzijdige en dynamische manier laten beleven door inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen. A Zilvermuseum. Het Zilvermuseum vervelt tot een nieuw museum in het historische hart van Antwerpen. Dit nieuwe museum met als focus edelsmeed- en juweelkunst, zal op deze nieuwe locatie een breed publiek aantrekken vanaf A Uitbetaling dotatie Zilvermuseum A Fotomuseum. Het Fotomuseum is het expertise- en ontmoetingscentrum in Vlaanderen voor actuele en historische fotografie in al haar vormen. De frisse en dynamische aanpak met betrekking tot de vier museale basisfuncties bevordert de passie voor en de kennis over fotografie bij een breed en divers publiek. Het FotoMuseum inspireert bezoekers. Het stimuleert experiment en creativiteit. Met een duurzaam, kwalitatief en up-to-date museumbeleid draagt het FotoMuseum zijn collectie, tentoonstellingen en publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen en versterkt zijn postitie, invloed en uitstraling op nationaal en internationaal vlak A Uitbetaling dotatie Fotomuseum A ModeMuseum. Het MoMu is een dynamisch, innovatief, duurzaam en toegankelijk expertisecentrum voor mode, met een internationale uitstraling, voor zowel een breed als een gespecialiseerd publiek A Uitbetaling dotatie Modemuseum A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg A Arenberg. Arenberg is een sterk cultuurhuis met een breed toegankelijk aanbod, een flexibele omkadering en een voortrekkersrol op gebied van talentontwikkeling, cultureel ondernemen, duurzaamheid en doelgroepwerking. Vanuit haar grootstedelijke ligging wil Arenberg, in relatie tot de overige theaters en culturele instellingen in de stad en daarbuiten, de cultuurparticipatie verhogen, het culturele aanbod vergroten en de bovenlokale uitstraling van de provincie Antwerpen als cultuurregio versterken. A Warande. Bevorderen van de cultuurdeelname en -creatie door het initiëren, ondersteunen, verbeteren, verantwoord spreiden (geografisch en sociaal), promoten en kenbaar maken van het kunsten cultuuraanbod van onze eigen organisatie alsook een gedragen receptieve werking A Uitbetaling dotatie Warande AP Kwaliteit amateurkunsten. We zetten in op kwaliteitsverhoging in de sector van de amateurkunsten in de provincie Antwerpen. E , A Koren en orkesten. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor koren en orkesten A Dans en theater amateurkunstenaars. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor amateur dans- en theatergezelschappen AP Serre artistiek talent. We nemen een serrefunctie op voor artistiek talent met professionele ambities. E , E 33, A Muziek en podiumkunsten serrefunctie. Ondersteuning en trajectbegeleiding van muzikanten, muziekensembles, podiumkunstenaars en podiumkunstenorganisaties met professionele ambities. A Beeldende kunst serrefunctie. Ondersteuning en trajectbegeleiding van beeldende kunstenaars met professionele ambities (Prijs beeldende kunst). A Serrefunctie Zilvermuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Zilvermuseum. A Serrefunctie Fotomuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Fotomuseum. A Serrefunctie Modemuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Modemuseum Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 11 van 37

20 DOELSTELLINGENNOTA 215 AP Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in de provincie Antwerpen. E , A Cultuurforum. Provinciaal cultuurforum A Bovenlokale culturele projecten. Ondersteunen bovenlokale culturele projecten A Intergemeentelijke culturele samenwerking. Ondersteunen intergemeentelijke culturele samenwerking in de sectoren kunsten, erfgoed en bibliotheken. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 12 van A Bovenlokale culturele infrastructuur. Faciliteren van bovenlokale culturele infrastructuur A Festival van Vlaanderen in de Kempen. Festival van Vlaanderen in de Kempen - Musica Divina A Cultuurprijs. Provinciale cultuurprijs A Bovenlokale culturele projecten Erfgoed. Ondersteunen bovenlokale culturele projecten in de sector Erfgoed. AP Meer kleur in cultuur. We vergroten de etnisch-culturele diversiteit in de culturele sector in de provincie Antwerpen. E 75., A Kleur in cultuur DCUL. Diversiteitsplan en trajectbegeleiding voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur A Kleur in cultuur extern. Trajectbegeleiding voor culturele organisaties in de provincie Antwerpen A MAF. Mestizo Arts Festival uitbouwen tot een provinciaal diversiteitsplatform voor de podiumkunsten in de provincie Antwerpen. A Gastcurator Zilvermuseum. Het Zilvermuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-west-europees profiel. A Gastcurator Fotomuseum. Het Fotomuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-west-europees profiel. A Gastcurator Modemuseum. Het Modemuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-west-europees profiel. AP Kwaliteit lokaal erfgoed. We zetten in op kwaliteitsverhoging van het behoud en beheer van het lokaal erfgoed in de provincie Antwerpen. E , E , A Collectiebeherende instellingen. Ondersteuning en trajectbegeleiding van de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen. A Lokale erfgoedhouders. Ondersteuning en trajectbegeleiding van de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen A Erfgoeddepots. Uitbouwen en implementeren van een regionaal erfgoeddepotbeleid A Monumentenwacht. Ondersteuning door Monumentenwacht Antwerpen van de lokale onroerenderfgoedhouders in de provincie Antwerpen AP We ondersteunen en stimuleren een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren met daarbij extra aandacht voor jeugd in een maatschappelijk kwetsbare situatie. E 22., A We voeren een positief feestbeleid A We stimuleren en ondersteunen het jeugdwerk om de toegankelijkheid ervan te verhogen A We voeren een inspirerend jeugdcultuurbeleid PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie.

21 DOELSTELLINGENNOTA 215 AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Bebouwd Perifeer Landschap (BPL). E 6.382, E 97.72, A BPL: we maken een gebiedsprogramma op voor het Bebouwd Perifeer Landschap tegen eind AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen. E , E , A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen tot AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Kempense Meren. E 19.22, A We willen de exploitatie voor de toekomst vrijwaren door de opmaak van een globaal kaderplan A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Kempense Meren tot 219. AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Rupelstreek. E , E , A De Schorre zal het thema Vrije Tijd en Cultuur binnen het Gebiedsprogramma Rupel aansturen en prioritaire acties helpen realiseren. A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Rupelstreek tot 219. AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen-Schoten-Wijnegem. E 15., A Albertkanaal: we maken een gebiedsprogramma op voor het Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem tegen midden 215 en coördineren en monitoren de uitvoering ervan tot 219. AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project De Merode A DE MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht project De Merode geleidelijk op, waarbij we vanaf 217 een actieve coördinerende rol spelen en de partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te realiseren. AP We bouwen de werking van het landschapspark Zuidrand verder uit en realiseren bovenlokale landschapsprojecten. E , E , A We bouwen een kwaliteitsvolle organisatiestructuur uit A We realiseren bovenlokale projecten mbt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de open ruimte AP De provincie streeft ernaar in een vastliggend gebied ("een streek") een veelvoud van doelstellingen te realiseren. Bij streekontwikkeling gaat het in eerste instantie over de sociaal-economische ontwikkeling van de streek. Hierbij zullen andere beleidsdomeinen zoveel mogelijk worden betrokken om de specifieke sociaaleconomische doelstellingen te helpen verwezenlijken. E , E , A Wonen: Het verder vormgeven van een geïntegreerd woonwagenbeleid tegen A Wonen: Ontwikkelen van een impulsbeleid ter bestrijding en/of voorkomen van precair wonen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 13 van 37

22 DOELSTELLINGENNOTA 215 A Wonen: Het huidige concept wonen kritisch analyseren om zo een rationeler woninggebruik te kunnen stimuleren. A Aangepast vervoer: Uitbouw van een gebiedsgerichte werking aangepast vervoer in de provincie Antwerpen A Algemeen. Overleg met de vzw Strategisch Projectorganisatie Kempen A Algemeen.Rapportering intercommunales A Algemeen.Streekpacten RESOC en samenwerking binnen het ERSV A PL. Plattelandsbeleid en plattelandsontwikkelingsprogramma A PL. Subsidiëring RURANT A GGB Bijdrage van Dienst Landbouw- en plattelandsbeleid en RURANT in gebiedsgerichte projecten AP We stimuleren het werken rond de Glastuinbouw Hoogstraten via geïntegreerde acties met interne diensten, andere overheden en externe partners en dit op basis van de visie die werd vastgelegd in het gebiedsprogramma. De samenwerking is gebaseerd op de volgende doelstelling: Speerpuntsector glastuinbouw stimuleren, ontwikkelen en rechtszekerheid geven om te komen tot een vernieuwde, rendabele en duurzame glasopstand met respect voor de open ruimte en met het oog op synergie. Op basis van het gebiedsprogramma worden jaarlijks projectafspraken gemaakt die als basis zullen dienen voor de geïntegreerde uitwerking van de acties door de provinciale diensten. A GGB Hoogstr. Coördineren en uitvoeren van het gebiedsprogramma macrozone Hoogstraten AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project Glastuinbouw Boechout Ranst A GGB BoRa. Coördineren en uitvoeren van gebiedsprogramma Glastuinbouw macrozone Boechout- Ranst PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen. AP We werken mee aan een beter ruimtelijk beleid in de provincie Antwerpen. E , E 5.1, A Buurtwegen: we behandelen de dossiers van de buurtwegen op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn. A Ondersteuning gemeenten: we bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit door gemeentelijke ruimtelijke dossiers op een kwaliteitsvolle manier te adviseren binnen de decretaal vastgestelde termijn. A Nota ruimte: we leggen een nota ruimte (de startnota voor de herziening van het RSPA) ter goedkeuring voor aan de deputatie tegen eind 215. A Jaarprogramma DRP: we maken ruimtelijke studies, plan-mer's en PRUP's op zoals opgenomen in het jaarprogramma ruimtelijke planning 215. A Bouwberoepen: we behandelen de stedenbouwkundige beroepen op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn. A Atrium: we bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit via het overlegplatform Atrium. AP We stimuleren het fietsen in de provincie Antwerpen door het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren en het fietsen te promoten. E , E , A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) voor 74% in A Steunpunt Fiets: we informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 14 van 37

23 DOELSTELLINGENNOTA 215 AP We werken mee aan een betere mobiliteit in de provincie Antwerpen. E 31., E 7., A Midden-Kempen: we werken aan een mobiliteitsstudie voor het gebied Midden-Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen 218. A Noorderkempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen 219. A PMP: we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woon-werk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt (PMP) AP We beheren de onbevaarbare waterlopen conform de principes van het integraal waterbeleid en in een open communicatie met alle belanghebbenden. E , A Verhogen van de biodiversiteit in de provinciale waterlopen door het oplossen van vismigratieknelpunten en het realiseren van beekherstel A Uitbouwen van een digitaal waterinformatiesysteem A Het beheren van de provinciale waterlopen A Ondersteuning lokale besturen A Ontwikkelen van diverse communicatieacties om specifieke doelgroepen te informeren over de activiteiten van DIW A Opstart en beheer van online community platform A Initiëren en faciliteren van gebiedsgerichte dossiers waar verschillende overheden en sectoren bij betrokken zijn A Uitvoeren van beleidstaken in het kader van het decreet integraal waterbeleid AP Via een brede instrumentenmix vrijwaren en creëren we 'ruimte voor water' om een duurzaam antwoord te bieden aan de overstromingsproblematiek en de klimaatwijziging. E 19., E 15.25, A Realiseren van integrale projecten die bijdragen aan een duurzaam provinciaal waterbeleid en veiligheid. A Initiatieven met betrekking tot de aanpak van de overstromingsproblematiek en watersysteemmodellering A Behandelen van adviesvragen en machtigingen AP We realiseren de noodzakelijke inspanningen om de Natura2 doelstellingen binnen de provincie Antwerpen te behalen. A We werken actief mee aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen via onze bevoegdheden, binnen ons patrimonium en via een gerichte ondersteuning van de gemeenten AP We realiseren de noodzakelijke inspanningen om tot een functioneel ecologisch netwerk te komen. E 9., A We realiseren de landschapsbeelden biodiversiteit AP We investeren in het dynamisch, interactief en performant inventariseren, bundelen en doelgroepgericht ontsluiten van kennis over biodiversiteit, landschap en ecosysteemdiensten. E 62.86, E 25., A We inventariseren en ontsluiten kennis over biodiversiteit, ecosysteemdiensten en landschap ter ondersteuning van het provinciale en gemeentelijke beleid. AP We werken aan kwaliteitsvolle, beleefbare landschappen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 15 van 37

24 DOELSTELLINGENNOTA 215 E , E 85., A We werken participatief aan kwaliteitsvolle landschappen van bovenlokaal belang A We coördineren de werking rond trage wegen AP We ontwikkelen een visie over ruimtegebruik in het agrarisch gebied op basis van de opgemaakte landbouw- en plattelandskaarten. Deze visie dient als basis voor de advisering vanuit DLP in alle ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast willen we een provinciaal landbouwgrondenbeleid en initiatieven voor landbouw in combinatie met andere ruimtegebruikers ontwikkelen. Doel is het vrijwaren van ruimte in het agrarisch gebied voor de professionele landbouw. A LB. Ruimte vrijwaren voor professionele landbouw PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. AP De provincie streeft naar slimme economische en innovatieve specialisaties en speelt hiermee in op zowel het Europese als het Vlaams Beleid. We moedigen innovatie en ondernemerschap aan door kennisontwikkeling en innovatie te ondersteunen via de eigen provinciale instellingen, samenwerkingen met kennisinstellingen en door het uitwerken van de bestuurlijke randvoorwaarden. We vertrekken hierbij steeds vanuit een maatschappelijke of economische uitdaging en streven via samenwerking een doelmatige oplossing na. E , A De provincie Antwerpen en de vzw Innotek sloten in 214 een beheersovereenkomst af. Innotek geeft met deze beheersovereenkomst mee vorm aan innovatieacties die aansluiting vinden bij het speerpuntenbeleid van de provincie Antwerpen en beheert de Technologiehuizen in Geel en Mol. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 16 van A transitie A Agrocomplex. Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de vleeskuiken- en leghennenhouders en hun sectoren A Agrocomplex. HSP. Hoeve- en streekproductenbeleid A Agrocomplex : Praktijkonderzoek melkveehouderij : Door praktijkgericht onderzoek melkvee en voedergewassen de melkveesector in Vlaanderen ondersteunen bij de implementatie van innovaties en vernieuwende technieken met het oog op de verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en sociaal vlak. A Binnenlandmarketing. We verkopen via oa 'Vlaanderen Vakantieland' vnl. logies uit de provincie Antwerpen aan een doelpubliek buiten de provincie Antwerpen A Agrocomplex. GGB-GTB. Subsidiëring praktijkonderzoek (glas-) tuinbouw A Agrocomplex. LB. Subsidiëring actuele uitdagingen en initiatieven in de landbouwsector A Agrocomplex. RR. Subsidie aan RURANT vzw A Bestemmingspromotie. We ontwikkelen en voeren promotiecampagnes uit voor de Vlaamse Toeristische regio's, Antwerpse Kempen en (ism Toerisme Oost-Vlaanderen) Scheldeland A MICE. Meetings, Incentives, Congresses en Exhibitions A Sectorondersteuning profit - We ontwikkelen nieuwe producten in samenwerking met de toeristische private (profit) sector. A bouw.kenniscentrum Het beoogd resultaat is dat Kamp C de vanzelfsprekende partner is voor burgers, bouw-professionelen en lokale overheden voor de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Kamp C als ONE-STOP-SHOP adres voor alle DUWOBO-gerelateerde zaken in de provincie Antwerpen. A bouw.informeren Het beoogd resultaat is dat Kamp C de uitvoering kan geven aan de rol van vanzelfsprekende partner is voor burgers, bouw-professionelen en lokale overheden voor de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Kamp C als ONE-STOP-SHOP adres voor alle DUWOBO-gerelateerde zaken in de provincie Antwerpen

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/3 Derde reeks wijzigingen 2014. Departement Mens,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Mechtilde Hennebert 3/10/2012 Departement Dienst Agenda 1. Situering 2. Strategische doelstellingen: Provincie Antwerpen 3. Tactische doelstellingen: Landbouw

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/2 Vierde reeks wijzigingen van 2015. Diverse

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019 MRJRNPLN 214-219 PROVNCRD DCMBR Departement Financiën Dienst Begroting MRJRNPLN 214-219 Departement Financiën Dienst Begroting D/213/18/5-1 NHOUDSTFL Voorwoord STRTGSCH NOT Overzicht beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

BUDGET 2014 PROVINCIERAAD DECEMBER. Departement Financiën Dienst Begroting

BUDGET 2014 PROVINCIERAAD DECEMBER. Departement Financiën Dienst Begroting BUDGET 214 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting BUDGET 214 Departement Financiën Dienst Begroting D/213/18/5-2 INHOUDSTAFEL BELEIDSNOTA Doelstellingennota (38p) Doelstellingenbudget

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN MRJRNPLN 215-219 DNST BGROTNG Departement Financiën MRJRNPLN 215-219 DNST BGROTNG Departement Financiën D/214/18/5-1 NHOUDSTFL Voorwoord STRTGSCH NOT Overzicht beleidsdoelstellingen (4p) FNNCËL NOT Financieel

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 maart 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 43 Agenda nr. 10/1 Provinciale initiatieven. Stopzetting reglementen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Sportactieplan provincie Antwerpen. Bouw samen met ons aan een sportieve provincie!

Sportactieplan provincie Antwerpen. Bouw samen met ons aan een sportieve provincie! Sportactieplan 2014-2019 provincie Antwerpen Bouw samen met ons aan een sportieve provincie! Het Autonoom Provinciebedrijf Sport gaat er voor om elke inwoner uit de provincie Antwerpen aan te zetten om

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs. binnen de provincie Antwerpen.

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs. binnen de provincie Antwerpen. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs in de provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 26/09/2013 Artikel 1. Doel De provincie

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek Mathieu Doelstelling 1 Sterk Limburg

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten (Tinne Van Looy: plattelandscoördinator provincie Antwerpen) Vrijdag 27/11/2009 Landgoed Rhederoord Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 603 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9 en artikel 43, &2, 11 van het provinciedecreet.

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie Nieuwe tendensen binnen digitale participatie [ew32] Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game 4 SUG s SUG GROOTSTE AANDACHT NAAR HET PROCES Het ParticipatieProces DE TOOLS LearningLabs #WORK

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan

LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan Thema 1:Landbouw- en natuureducatie D1: Inzetten op educatie die landbouw als belangrijke economische sector in de streek in de kijker zet,

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie