AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011"

Transcriptie

1 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke titels) 5. Model Controleverklaring bij productieverantwoording Forensische Zorg 2011 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controleopdracht 2011 ForZo/KFA/feb 2012 Pagina 1 van 12

2 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding De (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft in de Handleiding Inkoop Forensische Zorg 2011 voorschriften opgenomen voor de inrichting van de verantwoordingsdocumenten 2011 van de zorgaanbieders. Op grond van de Aanwijzing controleprotocol subsidiering Deel I algemeen kan de DForZo regels stellen voor het accountantsonderzoek. De regels voor het accountantsonderzoek heeft DForZo vastgelegd in de Aanwijzing controleprotocol productieverantwoordingen forensische zorg Het doel van het protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om de kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden. Het protocol van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de inkoop (overige) forensische zorg voor 2011 is gewijzigd ten opzichte van De reden hiervoor is dat DForZo op advies van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) er voor heeft gekozen aan te sluiten bij de aanpak die de NZa hanteert bij AWBZ concessiehouders. Concreet houdt dit in dat de accountant de uitkomst van zijn onderzoek niet meer in een Assurance-rapport weergeeft maar in een controleverklaring over de juistheid van de verantwoording. De opdracht valt aan te merken als een bijzondere controleopdracht volgens NBA Standaard 800. Voor 2011 kan het voorkomen dat in één controleverklaring over diverse contracten van de forensische zorg oordelen uitgesproken moeten worden, te weten: Overige Forensische Zorg (verder afgekort als OFZ). Zorg Zwaarte Pakket (ZZP). In het kader van het OFZ contract wordt opgemerkt dat over de zorg die per 1 januari 2011 wordt ingekocht op basis van het Zorg Zwaarte Pakket, een aanvullende productieverantwoording ZZP dient te worden ingeleverd door de zorginstelling welke gecontroleerd is door de accountant. Forensische Zorg aan Gedetineerden in de GGZ (verder afgekort als FZG); Ambulante forensische zorg voor justitiabelen met co-morbide problematiek (verder afgekort als JVZ). Ambulante productie in de PPC (verder afgekort als PPC). In de controleverklaring dient expliciet te worden aangegeven over welk contract een oordeel wordt uitgesproken. 1.2 Doel en reikwijdte van het accountantsonderzoek Het accountantsonderzoek bij de zorgaanbieder bestaat uit een onderzoek naar de juistheid van de in de productieverantwoordingen OFZ en/of FZG en/of JVZ en/of PPC en/of ZZP opgenomen bedragen. De externe accountant rapporteert over de bevindingen en conclusies van zijn onderzoek in een controleverklaring over de juistheid van de in de productie verantwoordingen opgenomen bedragen. Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 2 van 12

3 Controleverklaring Het onderzoek naar de productieverantwoordingen leidt tot een controleverklaring van de externe accountant. Hierin geeft de accountant aan of de verantwoorde bedragen in de productieverantwoording(en) forensische zorg in alle van materieel belang zijnde aspecten op een juiste wijze zijn berekend overeenkomstig de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in het Controleprotocol productieverantwoording forensische zorg 2011 en de Handleiding Inkoop Forensische Zorg Deze controleverklaring is alleen bestemd voor DForZo. Voor de tekst van de controleverklaring maakt de accountant gebruik van het model dat in hoofdstuk 5 van dit protocol is opgenomen. 1.3 Procedure onderzoek De procedure van het onderzoek naar de (rechtmatige) uitvoering van de inkoop forensische zorg kan als volgt worden weergegeven: 1 De Raad van Bestuur (of een daarvoor bevoegd persoon) van de instelling is verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige invulling van het formulier Productieverantwoording OFZ en/of FZG en/of JVZ en/of PPC en/of ZZP. 2 De Raad van Bestuur (of een daarvoor bevoegd persoon) van de instelling geeft de externe accountant opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de juistheid van de in de productieverantwoordingen opgenomen bedragen. 3 De Zorginstelling en de externe accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de werkverdeling. De externe accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk gebruik van de interne controlemaatregelen van de zorginstelling. 4 De externe accountant voert de Controle opdracht uit met inachtneming van de in de "Aanwijzing controleprotocol subsidiëring Deel I algemeen" 1 genoemde werkzaamheden en de te verrichten werkzaamheden volgens dit protocol 2. 5 De Raad van Bestuur (of een daarvoor bevoegd persoon) van de instelling stuurt het door de externe accountant gewaarmerkte en door een bevoegd lid van de Raad van Bestuur (of een daarvoor bevoegd persoon) ondertekende formulier Productieverantwoording OFZ en/of FZG en/of JVZ en/of PPC en/of ZZP vergezeld van de controleverklaring voor 1 juni 2012 toe aan de DJI. 1 Hierin is onder meer ook opgenomen dat de Departementale Accountantsdienst bevoegd is om een review uit voeren op het controledossier. 2 Zie ook de website (vernieuwing forensische zorg / documenten 2011) Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 3 van 12

4 2 Inhoud van het accountantsonderzoek 2.1 Object van onderzoek Het object van onderzoek zijn de door de zorginstelling opgestelde formulieren Productieverantwoording OFZ en/of FZG en/of JVZ en/of PPC en/of ZZP. Het formulier Productieverantwoording OFZ en/of FZG en/of JVZ en/of PPC en/of ZZP is ingevuld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de instelling (of een daarvoor bevoegd persoon). De cijfermatige gegevens in het formulier dienen met inachtneming van de Budgetparameter-tarieven en de daarbij behorende geldende beleidsregels berekend te worden 3. De onderliggende productieverantwoording is exclusief de indexatie voor 2011 (deze indexatie wordt automatisch berekend). 2.2 Toleranties De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de productieverantwoording de volgende goedkeuringstoleranties per onderdeel: Soort Controleverklaring Goedkeurend Met beperking Oordeelonthouding Afkeurend Fouten in de verantwoording < 1% > 1% en < 3% N.v.t. > 3% Onzekerheden in het onderzoek < 3% > 3% en <10% > 10% N.v.t. Fout in de verantwoording Van een fout in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat een (gedeelte van) een post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in het Controleprotocol productieverantwoordingen forensische zorg 2011 en de Handleiding Inkoop Forensische Zorg Onzekerheid in de controle Van een onzekerheid in de controle is sprake als er onvoldoende (controle-) informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als goed of fout aan te merken. Kortom als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan één of meer aspecten van de van de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in het Controleprotocol productieverantwoordingen forensische zorg 2011 en de Handleiding Inkoop Forensische Zorg Zie ook Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 4 van 12

5 2.3 Toetsingscriteria: Contract Overige forensische zorg(ofz) 1. De accountant stelt vast dat het formulier Productieverantwoording OFZ 2011 is ondertekend door een bevoegd lid van de Raad van Bestuur (of een daarvoor bevoegd persoon). 2. De accountant stelt vast dat: de productieverantwoording OFZ 2011 juist is ingevuld; voor de cliënten waarvoor productie binnen de Productieverantwoording OFZ 2011 is opgenomen, sprake is van één van de geldige forensische zorgtitels of voorgenomen indicatiebesluit 4 en een plaatsingsbesluit, indicatiebesluit of verwijsbrief (of Bevel Observatie) welke als bekostigingsgrondslag geldt. uitvoerder heeft voldaan aan de richtlijnen uit de handleiding Inkoop overige forensische zorg 5 van 2011, voor zover deze relevant zijn voor het formulier en een financieel effect hierop hebben. Hierbij onderzoekt de accountant het volgende: geen sprake is van dubbele financiering van het aantal initieel afgesproken bedden. In dit kader merken wij op dat het niet is toegestaan een bed zowel bij de zorgverzekeraar/het zorgkantoor als bij DForZo te declareren. de periode van de voor cliënten met één van de forensische zorgtitels verantwoorde FZG productie 2011 valt binnen het productiejaar 2011 (de verantwoordingsperiode) en binnen de looptijd van de voor deze cliënten geldende strafrechtelijke titel(s) of voorgenomen indicatiebesluit. de in de productieverantwoording OFZ 2011 opgenomen tarieven overeenkomen met de tarieven van de herschikking afsprakensheet OFZ 2011, welke zowel door DForZo en de zorginstelling is goedgekeurd (geparafeerd). 3. De accountant stelt vast dat de verantwoorde gerealiseerde productie aansluit met de intern beschikbare productieregistraties. De accountant dient hierbij de betrouwbaarheid van de registraties te onderzoeken. 4. De accountant dient vast te stellen dat een door het Informatievoorzieningsysteem Forensische Zorg (IFZO) gegenereerd plaatsingsbesluit (en het daaraan gekoppeld plaatsingsnummer) ten grondslag ligt aan de toekenning van de zorg 6. Aangezien het proces van het afgeven van de plaatsingsbesluiten pas gedurende 2011 op gang is gekomen zullen deze niet altijd beschikbaar zijn. Daarvoor in de plaats gelden daarom net als voorgaande jaren ook een (verkort) indicatiebesluit 7, een verwijsbrief of een bevel van observatie als rechtmatige grondslag voor de toekenning van de zorg. Het (verkort) indicatiebesluit dient afkomstig te zijn van het NIFP (of PMO). De verwijsbrieven zijn afkomstig van één van de reclasseringsorganisaties (3RO's) of van de psychiater/psycholoog van het Psychomedisch Overleg (PMO). In geval van plaatsingen op basis van artikel 196 SV, waar een klinische pro Justitia-rapportage wordt uitgevoerd binnen een daarvoor aangewezen GGZ-instelling (uitgezonderd het Pieter Baan Centrum), is geen sprake van een indicatie-stelling forensische zorg. 4 Zie ook hoofdstuk 4 Forensische Zorgtitels Zie ook de website (vernieuwing forensische zorg / overzichtdocumenten) 6 Plaatsingsbesluiten kunnen sinds 2011 zijn afgegeven door NIFP (of PMO) of 3RO s 7 In geval van een verkort indicatiebesluit of verwijsbrief, welke is afgegeven door de PMO, dient ook altijd een plaatsingsbeschikking van de selectiefunctionaris aanwezig te zijn. Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 5 van 12

6 Hier volstaat een bevel van observatie getekend door de Rechter-commissaris als bekostigingsgrondslag. 5. De accountant dient, indien de aanwezigheid van een plaatsingsbesluit, indicatiebesluit, verwijsbrief of bevel van observatie niet vast te stellen is, de materiële omvang hiervan vast te stellen en dit weer te geven in de controleverklaring, indien dit effect heeft op de strekking van de verklaring. Contract Forensische Zorg aan Gedetineerden (FZG) 1. De accountant stelt vast dat het formulier Productieverantwoording FZG 2011 is ondertekend door een bevoegd lid van de Raad van Bestuur (of een daarvoor bevoegd persoon). 2. De accountant stelt vast dat: het formulier Productieverantwoording FZG 2011 juist is ingevuld; voor de cliënten waarvoor productie binnen de Productieverantwoording FZG 2011 is opgenomen, sprake is van één van de geldige forensische zorgtitel of voorgenomen indicatiebesluit en een plaatsingsbesluit, indicatiebesluit of verwijsbrief welke als bekostigingsgrondslag geldt;. de tarieven opgenomen in het formulier Productieverantwoording FZG 2011 overeenkomen met de tarieven opgenomen in de productieafsprakensheet FZG 2011, welke zowel door DForZo en de zorginstelling is goedgekeurd (geparafeerd). de periode van de voor cliënten met één van de forensische zorgtitels verantwoorde FZG productie 2011 valt binnen het productiejaar 2011 (de verantwoordingsperiode) en binnen de looptijd van de voor deze cliënten geldende strafrechtelijke titel(s) of voorgenomen indicatiebesluit. de gerealiseerde productie FZG 2011 voor de forensische cliënten waarvoor een geldige strafrechtelijke titel 8 in het kader van het FZG contract is afgegeven, is verantwoord op dit FZG contract, mits er sprake is van overproductie op dit contract en door het Ministerie van Veiligheid en Justitie expliciet toestemming is verleend om de overproductie van het FZG contract onder de productie 2011 van het OFZ contract te verantwoorden. indien van toepassing, de overgebleven middelen voor de productieafspraak FZG 2011 (onderproductie) alleen zijn besteed aan en verantwoord zijn als productie voor de overige forensische zorg Hiervoor dient vooraf toestemming te worden aangevraagd aan en verleend vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 3. De accountant stelt vast dat de gerealiseerde productie van de productieverantwoording FZG 2011 aansluit met de intern binnen de zorginstelling beschikbare productieregistraties. De accountant dient hierbij de betrouwbaarheid van de registraties te onderzoeken. 4. De accountant dient vast te stellen dat een door het Informatievoorzieningsysteem Forensische Zorg (IFZO) gegenereerd plaatsingsbesluit (en het daaraan gekoppeld plaatsingsnummer) ten grondslag ligt aan de toekenning van de zorg 9. Aangezien het proces van het afgeven van de plaatsingsbesluiten pas gedurende 2011 op gang is gekomen zullen deze niet altijd beschikbaar zijn. Daarvoor in de plaats gelden daarom net als voorgaande jaren ook een (verkort) indicatiebesluit 10 of een 8 Het gaat hier om de volgende titels: Artikel 15.5 PBW, Artikel 43.3 PBW, Artikel 37 Sr, de ISDMaatregel (Artikel 44b t/m Artikel 44q), Penitentiaire maatregel PBW, Artikel 15.2 Pbw en Artikel 15a, lid 3 WvSr. 9 Plaatsingsbesluiten kunnen sinds 2011 zijn afgegeven door NIFP (of PMO) of 3RO s 10 In geval van een verkort indicatiebesluit of verwijsbrief, welke is afgegeven door de PMO, dient ook altijd een plaatsingsbeschikking van de selectiefunctionaris aanwezig te zijn. Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 6 van 12

7 verwijsbrief als rechtmatige grondslag voor de toekenning van de zorg. Het (verkort) indicatiebesluit dient afkomstig te zijn van het NIFP (of PMO). De verwijsbrieven zijn afkomstig van één van de reclasseringsorganisaties (3RO's) of van de psychiater/psycholoog van het Psychomedisch Overleg (PMO). 5. De accountant dient, indien de aanwezigheid van een plaatsingsbesluit, indicatiestelling of verwijsbrief niet vast te stellen is, de materiële omvang hiervan vast te stellen en dit weer te geven in de controleverklaring, indien dit effect heeft op de strekking van de verklaring. Contract Justitiële Verslavingszorg (JVZ) 1. De accountant stelt vast dat het formulier productieverantwoording JVZ is ondertekend door een bevoegd lid van de Raad van Bestuur (of een daarvoor bevoegd persoon). 2. De accountant stelt vast dat: het formulier Productieverantwoording JVZ 2011 juist is ingevuld; voor de cliënten waarvoor de productie binnen de Productieverantwoording JVZ 2011 is opgenomen, sprake is van een combinatie van een geldige strafrechtelijke titel en een plaatsingsbesluit, indicatiebesluit of verwijsbrief welke als bekostigingsgrondslag geldt. de tarieven opgenomen in het formulier Productieverantwoording JVZ 2011 overeenkomen met de tarieven opgenomen in de productieafsprakensheet JVZ 2011, welke zowel door DForZo en de zorginstelling is goedgekeurd (geparafeerd). de periode van de voor cliënten met één van de forensische zorgtitels verantwoorde JVZ productie 2011 valt binnen het productiejaar 2011 (de verantwoordingsperiode) en binnen de looptijd van de voor deze cliënten geldende strafrechtelijke titel(s) of voorgenomen indicatiebesluit. (indien van toepassing) de overgebleven middelen van de productieafspraak JVZ 2011 volledig zijn besteed aan de overige reguliere verslavingszorg, onderdeel van het OFZ contract Hiervoor dient vooraf toestemming vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie te zijn verleend. 3. De accountant stelt vast dat de gerealiseerde productie van de Productieverantwoording JVZ 2011 aansluit met de intern binnen de zorginstelling beschikbare productieregistraties. De accountant dient hierbij de betrouwbaarheid van de registraties te onderzoeken. 4. De accountant dient vast te stellen dat een door het Informatievoorzieningsysteem Forensische Zorg (IFZO) gegenereerd plaatsingsbesluit (en het daaraan gekoppeld plaatsingsnummer) ten grondslag ligt aan de toekenning van de zorg 11. Aangezien het proces van het afgeven van de plaatsingsbesluiten pas gedurende 2011 op gang is gekomen zullen deze niet altijd beschikbaar zijn. Daarvoor in de plaats gelden daarom net als voorgaande jaren ook een (verkort) indicatiebesluit 12 of een verwijsbrief als rechtmatige grondslag voor de toekenning van de zorg. Het (verkort) indicatiebesluit dient afkomstig te zijn van het NIFP (of PMO). De verwijsbrieven zijn afkomstig van één van de reclasseringsorganisaties (3RO's) of van de psychiater/psycholoog van het Psychomedisch Overleg (PMO). 11 Plaatsingsbesluiten kunnen sinds 2011 zijn afgegeven door NIFP (of PMO) of 3RO s 12 In geval van een verkort indicatiebesluit of verwijsbrief, welke is afgegeven door de PMO, dient ook altijd een plaatsingsbeschikking van de selectiefunctionaris aanwezig te zijn. Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 7 van 12

8 5. De accountant dient, indien de aanwezigheid van een plaatsingsbesluit, indicatiestelling of verwijsbrief niet vast te stellen is, de materiële omvang hiervan vast te stellen en dit weer te geven in de controleverklaring, indien dit effect heeft op de strekking van de verklaring. Contract Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC) 1. De accountant stelt vast dat het formulier Productieverantwoording PPC is ondertekend door een bevoegd lid van de Raad van Bestuur (of een daarvoor bevoegd persoon). 2. De accountant stelt vast dat: het formulier Productieverantwoording PPC 2011 juist is ingevuld; de tarieven opgenomen in het formulier Productieverantwoording PPC 2011 overeenkomen met de tarieven opgenomen in de productieafsprakensheet PPC 2011, welke zowel door DForZo en de zorginstelling is goedgekeurd (geparafeerd). de periode van de voor cliënten met één van de forensische zorgtitels verantwoorde PPC productie 2011 valt binnen het productiejaar 2011 (de verantwoordingsperiode) en binnen de looptijd van de voor deze cliënten geldende strafrechtelijke titel(s) of voorgenomen indicatiebesluit. voor cliënten met één van de forensische zorgtitels waarvoor productie binnen de Productieverantwoording PPC 2011 is opgenomen, sprake is van een combinatie van een geldige strafrechtelijke titel of voorgenomen indicatiebesluit en een plaatsingsbesluit, indicatiebesluit of verwijsbrief welke als bekostigingsgrondslag geldt. 3. De accountant stelt vast dat de gerealiseerde productie opgenomen in de Productieverantwoording PPC 2011 aansluit met de intern binnen de zorgaanbieder beschikbare productieregistraties. De accountant dient hierbij de betrouwbaarheid van de registraties te onderzoeken. 4. De accountant dient vast te stellen dat een door het Informatievoorzieningsysteem Forensische Zorg (IFZO) gegenereerd plaatsingsbesluit (en het daaraan gekoppeld plaatsingsnummer) ten grondslag ligt aan de toekenning van de zorg 13. Aangezien het proces van het afgeven van de plaatsingsbesluiten pas gedurende 2011 op gang is gekomen zullen deze niet altijd beschikbaar zijn. Daarvoor in de plaats gelden daarom net als voorgaande jaren ook een (verkort) indicatiebesluit 14 of een verwijsbrief als rechtmatige grondslag voor de toekenning van de zorg. Het (verkort) indicatiebesluit dient afkomstig te zijn van het NIFP (of PMO). De verwijsbrieven zijn afkomstig van één van de reclasseringsorganisaties (3RO's) of van de psychiater/psycholoog van het Psychomedisch Overleg (PMO). 5. De accountant dient, indien de aanwezigheid van een plaatsingsbesluit, indicatiestelling of verwijsbrief niet vast te stellen is, de materiële omvang hiervan vast te stellen en dit weer te geven in de controleverklaring, indien dit effect heeft op de strekking van de verklaring. 13 Plaatsingsbesluiten kunnen sinds 2011 zijn afgegeven door NIFP (of PMO) of 3RO s 14 In geval van een verkort indicatiebesluit of verwijsbrief, welke is afgegeven door de PMO, dient ook altijd een plaatsingsbeschikking van de selectiefunctionaris aanwezig te zijn. Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 8 van 12

9 Contracten Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 1. De accountant stelt vast dat het formulier productieverantwoording ZZP 2011 (exclusief de extramurale AWBZ parameters, anders dan de F125A en F125B) is ondertekend door een bevoegd lid van de Raad van Bestuur (of een daarvoor bevoegd persoon). 2. De accountant stelt vast dat: het formulier Productieverantwoording ZZP 2011 juist is ingevuld; de tarieven opgenomen in de productieverantwoording ZZP 2011 overeenkomen met de tarieven opgenomen in de herschikkings productieafsprakensheet 2011, welke zowel door DForZo en de zorginstelling is goedgekeurd (geparafeerd). de binnen de productieverantwoording 2011 opgenomen ZZP( s) productiecodes niet afwijken van hetgeen in 2011 is overeengekomen tussen zorgaanbieder en DForZo, mits hiervoor specifiek toestemming is verleend door DForZo. de gerealiseerde productie van het formulier Productieverantwoording ZZP 2011 aansluit op de productieverantwoording OFZ 2011 (Bedden/dagen VG en/of RIBW en code F125 A en/of B). 3. De accountant stelt vast dat de gerealiseerde productie opgenomen in de Productieverantwoording ZZP 2011 aansluit met de intern beschikbare productieregistraties. De accountant dient hierbij de betrouwbaarheid van de registraties te onderzoeken. 4. De accountant dient vast te stellen dat een door het Informatievoorzieningsysteem Forensische Zorg (IFZO) gegenereerd plaatsingsbesluit (en het daaraan gekoppeld plaatsingsnummer) ten grondslag ligt aan de toekenning van de zorg 15. Aangezien het proces van het afgeven van de plaatsingsbesluiten pas gedurende 2011 op gang is gekomen zullen deze niet altijd beschikbaar zijn. Daarvoor in de plaats gelden daarom net als voorgaande jaren ook een (verkort) indicatiebesluit 16 of een verwijsbrief als rechtmatige grondslag voor de toekenning van de zorg. Het (verkort) indicatiebesluit dient afkomstig te zijn van het NIFP (of PMO). De verwijsbrieven zijn afkomstig van één van de reclasseringsorganisaties (3RO's) of van de psychiater/psycholoog van het Psychomedisch Overleg (PMO). In geval van artikel 196 plaatsingen, waar een klinische pro Justitiarapportage wordt uitgevoerd binnen een daarvoor aangewezen GGZ-instelling (uitgezonderd het Pieter Baan Centrum), is geen sprake van een indicatiestelling forensische zorg. Hier volstaat een Bevel Observatie getekend door de Rechter-commissaris als bekostigingsgrondslag. 5. De accountant dient, indien de aanwezigheid van een plaatsingsbesluit, indicatiestelling of verwijsbrief niet vast te stellen is, de materiële omvang hiervan vast te stellen en dit weer te geven in de controleverklaring, indien dit effect heeft op de strekking van de verklaring. 3 Controleverklaring De accountant rapporteert over zijn bevindingen overeenkomstig bijgevoegd model Controleverklaring. Het bijgevoegde model is te vinden op de laatste twee pagina s van dit protocol. 15 Plaatsingsbesluiten kunnen sinds 2011 zijn afgegeven door NIFP (of PMO) of 3RO s 16 In geval van een verkort indicatiebesluit of verwijsbrief, welke is afgegeven door de PMO, dient ook altijd een plaatsingsbeschikking van de selectiefunctionaris aanwezig te zijn. Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 9 van 12

10 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke maatregelen) Hieronder is de lijst weergegeven met de forensische zorgtitels (21 strafrechtelijke titels en een voorgenomen indicatiebesluit). De aanwezigheid van één van deze onderstaande forensische zorgtitels geldt als bekostigingsgrondslag. 1. Strafrechtelijke machtiging Artikel 37 jo 39 Sr 2. TBS met dwangverpleging (artikel 37a jo 37b Sr) 3. Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (artikel 14 Bvt) 4. Tijdelijke plaatsing psychiatrisch ziekenhuis (artikel 13 Bvt) 5. TBS met proefverlof (artikel 51 Bvt) 6. Plaatsing vanwege pro-justitia rapportage (art. 196sv / 317 Sv) 7. Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38g SR) 8. TBS met voorwaarden (artikel 38a Sr) 9. Voorwaardelijke veroordeling (artikel 14a Sr) 10. Sepot met voorwaarden (artikel 167 / 244 Sv) 11. Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (artikel 80-1 Sv) 12. Overbrenging vanuit Gevangeniswezen naar psychiatrisch ziekenhuis (art. 15 Pbw) 13. Overbrenging vanuit Gevangeniswezen voor hulpverlening (art. 43 Pbw) 14. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders met voorwaarden (art. 38p Sr) 15. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (art. 38m Sr jo art. 44b t/m q Pm) 16. Penitentiair programma met zorg (art. 5 Pm) 17. Interne overplaatsing naar penitentiair psychiatrisch centrum in het gevangeniswezen (art. 15 Pbw) 18. Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen (art. 42p) 19. Voorwaardelijke invrijheidstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr) 20. Voorwaardelijke gratie verlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv) 21. Strafbeschikking met aanwijzingen als bedoeld in artikel 257, lid 3, Sv) 22. Voorgenomen indicatiestelling De voorgenomen indicatiestelling is niet een strafrechtelijke titel, maar een bekostigingsgrondslag op basis waarvan de 3RO in uitzonderlijke gevallen kan indiceren voor zorg, wanneer er nog niet sprake is van één van de 21 strafrechtelijke titels. Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 10 van 12

11 5. Model controleverklaring productieverantwoording Forensische Zorg 2011 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Afgegeven ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen, (DForZo) Aan: Opdrachtgever Wij hebben onderzocht of de in het (de) bijgaand(e) formulier(en) productieverantwoording Overige Forensische Zorg en/of Forensische Zorg aan Gedetineerden en/of Forensische Verslavingszorg en/of Ambulante productie in de PPC en/of Zorg Zwaarte Pakket (de van toepassing zijnde productie-verantwoording(en) invullen), in een Strafrechtelijk kader 2011 van... (naam zorgaanbieder invullen) opgenomen cijfermatige gegevens op een juiste wijze juist zijn berekend overeenkomstig de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in het contract, het controle protocol en de Handleiding inkoop Forensische Zorg Verantwoordelijkheid van het bestuur De Raad van bestuur van de stichting (naam van de zorgaanbieder invullen) is verantwoordelijk voor het opstellen van de productieverantwoordingen Overige Forensische Zorg en/of Forensische Zorg aan Gedetineerden en/of Forensische Verslavingszorg en/of Ambulante productie in de PPC en/of Zorg Zwaarte Pakket (de van toepassing zijnde productieverantwoording(en) invullen) en voor het berekenen van het daarin vermelde totaalbedrag, in overeenstemming met het contract, het controle protocol en de Handleiding inkoop Forensische Zorg De Raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de productieverantwoording(en) en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de productieverantwoordingen Overige Forensische Zorg en/of Forensische Zorg aan Gedetineerden en/of Forensische Verslavingszorg en/of Ambulante productie in de PPC en/of Zorg Zwaarte Pakket (de van toepassing zijnde productieverantwoording(en) invullen) op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Aanwijzing controleprotocol productieverantwoordingen Forensische Zorg Dit vereist dat zij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de productieverantwoording(en) geen afwijkingen van materieel belang bevat(ten). Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en toelichtingen in de productieverantwoording(en). De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het schatten van de risico s dat de productieverantwoording(en) een afwijking van materieel belang bevat(ten) als gevolg van fraude of fouten.bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de productieverantwoording(en) door de zorginstelling, gericht op het opzetten van Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 11 van 12

12 controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de zorginstelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de productieverantwoording(en), alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de productieverantwoording(en). Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oorde(e)l(en) Naar ons oordeel zijn de in het (de) formulier(en) productieverantwoording Overige Forensische Zorg 2011 en/of Forensische Zorg aan Gedetineerden 2011 en/of Forensische Verslavingszorg 2011 en/of Ambulante productie in de PPC 2011 en/of Zorg Zwaarte Pakket 2011 van... (naam instelling) opgenomen cijfermatige gegevens in alle van materieel belang zijnde aspecten op een juiste wijze juist berekend overeenkomstig de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in het contract, het controle protocol en de Handleiding inkoop forensische zorg Het in de productieverantwoording Overige Forensische Zorg berekend bedrag voor de totale productiekosten 2011 bedraagt... Het in de productieverantwoording Forensische Zorg aan Gedetineerden berekend bedrag voor de totale productiekosten 2011 bedraagt... Het in de productieverantwoording Justitiële Verslavingszorg berekend bedrag voor de totale productiekosten 2011 bedraagt... Het in de productieverantwoording Ambulante productie in de PPC berekend bedrag voor de totale productiekosten 2011 bedraagt... Het in de productieverantwoording Zorg Zwaarte Pakket berekend bedrag voor de totale productiekosten 2011 bedraagt... Beperking in gebruik verspreidingskring Het (De) formulier(en) productieverantwoording Overige Forensische Zorg 2011 en/of Forensische Zorg aan Gedetineerden 2011 en/of Forensische Verslavingszorg 2011 en/of Ambulante productie in de PPC 2011 en/of Zorg Zwaarte Pakket 2011 (invullen welk(e) formulier(en) van toepassing is (zijn)) is (zijn) opgesteld voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) met als doel. (naam instelling) in staat te stellen te voldoen aan de aanwijzingen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) heeft gegeven in het contract, het controle protocol en de Handleiding inkoop forensische zorg Hierdoor is (zijn) de productieverantwoordingen mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De productieverantwoording(en) met onze controleverklaring is (zijn) derhalve uitsluitend bestemd voor (naam zorginstelling) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DForZo) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Plaats, datum Naam accountantspraktijk Naam accountant Verwijderd: 12 Aanwijzing onderzoeksprotocol Controle-opdracht 2011 DForZo/KFA/feb2012 Pagina 12 van 12

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid 1 ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt voor

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Nacalculatie. Controleprotocol

Nacalculatie. Controleprotocol Controleprotocol Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Maart 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Het

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015 Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Procedure... 2 2 Onderzoeksaanpak...

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders Controleprotocol Nacalculatie 2012 Voor AWBZ-zorgaanbieders februari 2013 2 Controleprotocol nacalculatie 2012 Versiebeheer In onderstaande tabel ziet u welke mutaties er zijn ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma.

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma. Bijlage 1 bij Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019: Controleprotocol Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019 1. Inleiding Het regeerakkoord

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader... 3 1.3. Accountantsproducten...

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van het vaststellingsformulier voor definitieve vaststelling van subsidies uit de tenders

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Voor de verantwoording bedrag NHC s, Omzet NHC s en Bedrag kapitaallasten maart 2014 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

ACCOUNTANTSPROTOCOL TBS 2016 (GESEGMENTEERDE JAARREKENING FPC S)

ACCOUNTANTSPROTOCOL TBS 2016 (GESEGMENTEERDE JAARREKENING FPC S) 1 ACCOUNTANTSPROTOCOL FORENSISCHE ZORG 2016 ACCOUNTANTSPROTOCOL TBS 2016 (GESEGMENTEERDE JAARREKENING FPC S) Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt ten behoeve van de accountantscontrole van de gesegmenteerde

Nadere informatie

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014)

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Maart, 2014 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Dit accountantsprotocol heeft betrekking

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD Accountantsprotocol ten behoeve van het accountantsonderzoek van de financiële verantwoordingen van subsidieontvangers (Citeertitel: accountantsprotocol subsidies 2016) Datum: 26 februari 2016 Kenmerk:

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK 7 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf 7 2.2 Korting

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Voor de verantwoording Bedrag NHC en Bedrag kapitaallasten januari 2016 2 Inhoud Inleiding 4 Algemeen 6 1. Bedrag NHC DBC 2015 8

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage Cure op aanvraag SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Bij het verantwoordingsformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage SEH en/of Acute verloskunde

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Aangepaste versie februari 2015,

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188 NADERE REGEL Copro 14188 Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Assen, 15 oktober 2015

Assen, 15 oktober 2015 Drs. F. Geertsma RA Drs. M.R. Heins RA Adviseurs Mr. H.C. van den Berg Mr. I. Kunst-Kersting Mr. W. de Vries Accountants Office manager H.C. Davids-Bosklopper N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe t.a.v.

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda

Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda Dit protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants op het terrein van: Maatwerkvoorziening Begeleiding, Maatwerkvoorziening Begeleiding Overgangscliënten 2015,

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014 Voor de verantwoording bedrag NHC s en Bedrag kapitaallasten april 2015 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC 2014 9 1.1 Doel

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Protocol subsidie overgang kapitaallasten

Protocol subsidie overgang kapitaallasten Protocol subsidie overgang kapitaallasten Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2015, 2016 en 2017 Uitwerking artikel

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1. Controleprotocol Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.1 Controleprotocol 1 Inleiding Dit controleprotocol bevat informatie

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Gespecialiseerde Brandwondenzorg COS 805 en COS 4400 Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Procedures

Nadere informatie

Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel

Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel versie 10 februari 2015 1. Algemene inleiding 1.1. Doel accountantsprotocol Dit protocol geeft aanwijzingen

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 Controleprotocol Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 januari 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Doelstelling 5 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 5 1.3 Procedure en

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december Protocol Omzet DBC s GGZ 2012 Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december december 2012 2 Inhoud Inleiding 5 1. Gefactureerde DBC s GGZ omzet 2012 6 1.1 Doelstelling accountantsonderzoek

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

behorend bij de aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

behorend bij de aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp Accountantsprotocol behorend bij de aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de aanvraag van instellingssubsidie

Nadere informatie

ACCOUNTANTSPROTOCOL FORENSISCHE ZORG 2016 ACCOUNTANTSPROTOCOL OMZETVERANTWOORDING ZZP S, EXTRAMURALE PARAMETERS EN AANBESTEDINGS- PARAMETERS FZG 2016

ACCOUNTANTSPROTOCOL FORENSISCHE ZORG 2016 ACCOUNTANTSPROTOCOL OMZETVERANTWOORDING ZZP S, EXTRAMURALE PARAMETERS EN AANBESTEDINGS- PARAMETERS FZG 2016 1 ACCOUNTANTSPROTOCOL FORENSISCHE ZORG 2016 ACCOUNTANTSPROTOCOL OMZETVERANTWOORDING ZZP S, EXTRAMURALE PARAMETERS EN AANBESTEDINGS- PARAMETERS FZG 2016 Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt ten behoeve

Nadere informatie

en/of acute verloskunde 2016

en/of acute verloskunde 2016 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of acute verloskunde 2016 Bij het aanvraagformulier Vaststelling Beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp en/of April 2017 2 Inhoud

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord Bijlage 5b Controleprotocol 2016 behorend bij: Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en Basisondersteuning Raamovereenkomst Sociaal Domein 2 Specialistische ondersteuning bij opstellen ondersteuningsplan

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Regio Limburg Noord Gemeenten: Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Gennep, Peel en Maas, Venlo, Venray 1 2 Controleprotocol

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Februari 2015 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Controleprotocol Wmo 2015 H6-gemeenten regio Haaglanden - Pagina 1

Controleprotocol Wmo 2015 H6-gemeenten regio Haaglanden - Pagina 1 versie d.d. 12 maart 2015 Controleprotocol 2015 Wmo H6 gemeenten regio Haaglanden Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1. Inleiding 1.2. Doelstelling en reikwijdte van het controleprotocol 1.3. Definities 2. Verantwoordingsprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie