Ministerie van Binnenlandse Zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Binnenlandse Zaken"

Transcriptie

1 Ministerie van Binnenlandse Zaken Wet woningsluiting bij overlast Datum 16 april 1997 Aan de burgemeesters i.a.a. de korpschefs de hoofdofficieren van justitie Afkomstig van : Directie Politie/CZWI Ons kenmerk : EA97/U884 Bijlage(n) : geen Doelstelling : - het kennisgeven van de inwerkingtreding van en - het geven van informatie over de toepassing van de Wet tot wijziging van de Gemeentewet houdende opname daarin van de bevoegdheid om een woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord Juridische : geen grondslag Relatie met : - andere circulaires Ingangsdatum : 26 maart 1997 Geldig tot : Inlichtingen : mr : R. L. Timmermans/mr. J.J. Stam

2 1. Inleiding Op 26 maart jl. is de wet tot wijziging van de Gemeentewet, houdende opneming daarin van artikel 174a, in werking getreden. Dit artikel is geplaatst in hoofdstok XI "De bevoegdheid van de burgemeester" en geeft de burgemeester de bevoegdheid om een woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. De tekst van artikel 174a Gemeentewet is geplaatst in het Staatsblad van 25 maart 1997, nr. 132 en luidt als volgt: Artikel 174a Gemeentewet 1. De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. 2. De in het eerste lid genoemde bevoegdheid komt de burgemeester eveneens toe in geval van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde op de grond dat de rechthebbende op de woning, het lokaal of het erf eerder een woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf op een zodanige wijze heeft gebruikt of doen gebruiken dat die woning, dat lokaal of dat erf op grond van het eerste lid is gesloten, en er aanwijzingen zijn dat betrokkene de woning, het lokaal of het erf ten aanzien waarvan hij rechthebbende is eveneens op een zodanige wijze zal gebruiken of doen gebruiken. 3.De burgemeester bepaalt in het besluit de duur van de sluiting. In geval van ernstige vrees voor herhaling van de verstoring van de openbare orde kan hij besluiten de duur van de sluiting tot een door hem te bepalen tijdstip te verlengen. 4. Bij de bekendmaking van het besluit worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen een te stellen termijn maatregelen te treffen waardoor de verstoring van de openbare orde wordt beëindigd. De eerste volzin is niet van toepassing, indien voorafgaande bekendmaking in spoedeisende gevallen niet mogelijk is. 5. De artikelen 127, 128, 131 en 132 zijn van overeenkomstige toepassing. Vanwege de privacy-gevoeligheid van de onderhavige bevoegdheid en de relatie tot de Grondwet en het Europees verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (verder: EVRM) is inzicht in de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel onontbeerlijk voor de juiste toepassing van het sluitingsinstrument. Deze circulaire beoogt dit inzicht te verschaffen. Daarbij is met name de reikwijdte van de sluitingsbevoegdheid van belang. Tevens wordt deze gelegenheid aangegrepen om ook andere onderwerpen die relevant zijn voor de toepassing van de bevoegdheid onder uw aandacht te brengen. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij ernstige vrees voor herhaling of verplaatsing van de overlast, de duur van de sluiting, verlenging van de sluitingsduur, de begrippen "woning", "niet voor publiek toegankelijk lokaal" en "erf", de verhouding van de sluitingsbevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang, tot de Algemene wet bestuursrecht en tot de strafrechtelijke handhaving van Opiumwetdelicten. Tenslotte wordt aandacht gegeven aan het wetsvoorstel bestuurlijke handhaving Opiumwet ('Damocles'). Dit wetsvoorstel wordt op korte termijn bij de Tweede Kamer ingediend. Hieraan voorafgaand wordt ingegaan op de achtergrond van het wetsvoorstel. Over de inwerkingtreding en de toepassing van artikel 174a Gemeentewet bent u tevens geïnformeerd door de VNG bij brief van 2 april 1997 (Lbr. 97/43; kenmerk AJZ/701711). Waar in deze circulaire gesproken wordt over 'woning', wordt tevens gedoeld op een niet voor publiek toegankelijk lokaal en de bij de woning of het lokaal behorend erf. 2. Achtergrond van het wetsvoorstel op 28 augustus 1995 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AB 1996, 204; Gst. 7019, nr. 5) uitgemaakt dat artikel 35b van de APV van Venlo in strijd was met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en mitsdien met artikel 10 van de Grondwet. De APV- bepaling gaf aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid een selectief bezoekersverbod af te kondigen, indien in een woning in strijd met de

3 Opiumwet drugs worden verhandeld of gebruikt en de gedeeltelijke sluiting in het belang van het woon- en leefklimaat is vereist. De bestuursrechter was van oordeel dat een dergelijke bepaling een beperking van het recht op privacy betekende, die uitsluitend is toegestaan op basis van een wet in formele zin. Om te voorzien in deze lacune heeft de regering een wetsvoorstel ingediend dat oorspronkelijk de bevoegdheid gaf om woningen te sluiten, indien de verstoring van de openbare orde te weeg werd gebracht door de handel in of het gebruik van drugs. Op aanraden van diverse gemeenten, de VNG en de Tweede Kamer is de bepaling uitgebreid, zodat niet langer de herkomst van de ordeverstoring beslissend is bij de bepaling van de noodzaak van de sluiting. De achtergrond van de uitbreiding is niet zozeer de gedachte dat andere vormen van overlast, zoals overlast als gevolg van prostitutie of wapenhandel, frequent een zodanige verstoring van de openbare orde teweegbrengen dat sluiting noodzakelijk is, maar dat dergelijke situaties niet geheel zijn uit te sluiten. Zoals uit het onderstaande zal blijken komt hiermee bij toetsing aan het EVRM een extra gewicht te liggen op de ernst van de verstoring. Aan drugs gerelateerde overlast blijft de belangrijkste drijfveer voor het creëren van de sluitingsbevoegdheid, aangezien reeds is gebleken dat in dergelijke situaties sluiting noodzakelijk is om de leefbaarheid in de omgeving te herstellen. Bij overlast met een andere herkomst dan drugsoverlast moeten risico's voor de omgeving in het geding zijn die te vergelijken zijn met de risico's van drugsoverlast. 3. De burgemeester is bevoegd Gezien de omstandigheid dat voorheen op basis van gemeentelijke sluitingsbepalingen - doorgaans opgenomen in de APV - het college van burgemeester en wethouders bevoegd was om tot sluiting van een woning over te gaan, is het van belang te benadrukken dat thans in artikel 174a Gemeentewet de sluitingsbevoegdheid aan de burgemeester wordt toegekend. Hierbij is aansluiting gezocht bij het bestaande gemeenterechtelijke stelsel, aangezien de uitoefening van de bevoegdheid aldus toekomt aan het bestuursorgaan dat doorgaans vanwege de directe relatie tot de openbare orde, reeds is belast met de handhaving van het lokale drugsbeleid. Op basis van artikel 180 Gemeentewet is de burgemeester aan de gemeenteraad verantwoording verschuldigd, zodat de gemeenteraad langs deze weg invloed kan uitoefenen op de uitoefening van de sluitingsbevoegdheid. 4. Reikwijdte van de sluitingsbevoegdheid Het eerste lid van artikel 174a geeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen te sluiten, indien door gedragingen in de woning de openbare orde rond die woning wordt verstoord. Doel van de sluitingsbevoegdheid is omwonenden te vrijwaren van ernstige vormen van overlast in hun omgeving. Met name woonwijken zijn uiterst gevoelig voor aantasting van het woon- en leefklimaat. Tegen bepaalde overlastgevende activiteiten kan strafrechtelijk worden opgetreden, zoals tegen de handel in drugs, doch de praktijk wijst uit dat dit op de langere termijn geen garantie is voor beëindiging van de activiteit. De ervaring leert dat het nogal eens voorkomt dat kort nadat de drugsdealers in de kraag zijn gevat, de handel door anderen wordt voortgezet of de dealer na vrijlating de handel weer aanvangt. In bepaalde situaties is sluiting een meer probaat middel om de ordeverstoring te beëindigen. Bij sluiting van woningen zijn het huisrecht en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in het geding. In verband daarmee stelt het EVRM aan de uitoefening van de sluitingsbevoegdheid de eis dat deze noodzakelijk moet zijn. Deze eis laat zich vertalen in twee deeleisen. Het gebruik van het sluitingsmiddel moet voldoen aan eisen van: 1. subsidiariteit, en 2. proportionaliteit. Subsidiariteit betekent dat uitsluitend tot sluiting kan worden overgegaan indien geen ander probaat middel voorhanden is dat niet of in mindere mate ingrijpt in de privacy van de bewoners. De burgemeester moet een weging maken van de diverse instrumenten, waarbij - in overleg met de (hoofd)officier van justitie - het gebruik van het strafrecht moet worden meegewogen. Indien minder ingrijpende middelen geen soelaas hebben geboden of niet het gewenste effect zullen bieden, kan het sluitingsinstrument in stelling worden gebracht. Wij

4 stellen ons voor dat er een zekere opbouw wordt aangebracht bij de inzet van de diverse instrumenten, hetgeen kan beginnen bij een gesprek door politie of de gemeente, waarbij wordt getracht de bewoner te overreden de orde verstorende gedragingen te staken. Het sluitingsmiddel dient als ultimum remedium te wordt ingezet. De dreiging met sluiting kan voor de rechthebbende in bepaalde situaties voldoende aansporing zijn om maatregelen te nemen die de ordeverstoring te niet doen. De tweede eis betreft de proportionaliteit van de sluiting. De maatregel moet in verhouding staan tot de overlast. Gezien de ingrijpendheid van de sluiting is duidelijk dat niet lichtvaardig naar dit instrument mag worden gegrepen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel door het parlement hebben wij reeds meerdere malen benadrukt dat de sluiting proportioneel is aan de ordeverstoring, indien als gevolg van de verstoring, de veiligheid en de gezondheid van mensen in de omgeving van de betrokken woning in ernstige mate wordt aangetast. Overlast die het gevolg is van de handel in of het gebruik van hard-drugs voldoet het meest duidelijk aan genoemde criteria. Drugsoverlast bestaat veelal uit een doorlopend komen en gaan van 'klanten', ook in de nachtelijke uren, aanbellen bij het verkeerde adres, permanente of veelvuldige geluidsoverlast als gevolg van 'trippende' verslaafden, drugsnaalden op straat, vervuiling en verloedering van woonwijken, bedreigingen op straat of in portieken, samenscholingen voor woonhuizen of in de straat, etc. Ook indien zich bij overlast met een andere herkomst dan aan drugs gerelateerd, sprake is van (een cumulatie van) dergelijke factoren, kan tot sluiting worden overgegaan. In de parlementaire stukken bij de behandeling van onderhavige wet (Kamerstukken II , , nr. 13, blzz 19-20; Kamerstokken I , , nr. 103c, blzz. 1-2) hebben wij reeds aangegeven dat wij ons kunnen voorstellen dat een dergelijke situatie zich voordoet bij handel in wapens vanuit woningen. Ook ingeval van prostitutie is het voldoen aan de criteria niet geheel uit te sluiten. Het gaat hierbij om situaties waarin het naar ons oordeel echter vooralsnog louter denkbeeldig is dat sluiting gerechtvaardigd kan zijn. In de huidige omstandigheden lijkt het sluiten van woningen dan ook alleen gerechtvaardigd te kunnen worden in situaties waarin drugsoverlast de oorzaak is van de ordeverstoring. Overlast als gevolg van enkel burengerucht of verkeersoverlast kan nimmer een grond tot sluiting van de woning opleveren. 5. Ernstige vrees voor herhaling of verplaatsing Bij amendement van de leden van de Tweede Kamer Van der Burg en Cornielje is het huidige tweede lid ingebracht. Het ziet op de mogelijkheid dat een eenmaal voorgedane verstoring zich herhaalt na ommekomst van de initiële sluiting. Ook de situatie dat de gedragingen die hebben geleid tot de eerdere verstoring zich zullen verplaatsen naar elders en daarbij de verwachting bestaat dat deze gedragingen ook daar weer zullen zorgen voor een verstoring van de openbare orde, vallen onder het bereik van het tweede lid., Herhaling en verplaatsing hebben betrekking op degene wiens gedragingen de initiële sluiting tot gevolg hadden. De burgemeester kan opnieuw tot sluiting overgaan, indien de ernstige vrees bestaat dat die persoon de heropende of nieuwe woning zal gebruiken op een vergelijkbare manier als waartoe de woning is gesloten. De vrees moet gebaseerd zijn op concrete aanwijzingen dat een dergelijke situatie zich zal voordoen. Het enkele vermoeden dat de persoon van onverbeterlijk levensgedrag is, is onvoldoende om tot sluiting over te gaan. Dezelfde bevoegdheid komt de burgemeester toe indien de betrokkene (opnieuw) gelegenheid geeft voor het overlastgevende gebruik van de woning. Een dergelijke situatie kan zich voordoen bij de handel in drugs, waarbij stromannen worden ingezet of de rechthebbende willens en wetens toelaat dat anderen handel in het pand bedrijven zonder daaraan een einde te maken. 6. De duur van de sluiting In het derde lid van artikel 174a is voorgeschreven dat de burgemeester de duur van de sluiting in het besluit bepaalt. Bij de bepaling van de duur moet een afweging worden gemaakt tussen het belang van de bewoner of gebruiker bij spoedige heropening van het pand, de ernst van de overlast en de verwachting van de periode die noodzakelijk is om aan de ordeverstoring een eind te maken en herhaling te voorkomen. Ten aanzien van drugspanden kon - ten tijde dat de

5 APV-bepalingen werden toegepast om een selectief bezoekersverbod te realiseren - rekening worden gehouden met de tijd die nodig is om 'de loop eruit te krijgen'. Panden die in grote kring bekend staan als dealpanden blijven na de sluiting nog enige tijd toeloop trekken totdat algemeen bekend is dat het pand is gesloten. Wordt de sluiting voordien opgeheven dan is de kans groot dat binnen korte tijd de handel in drugs een zelfde vlucht zal nemen als voorafgaand aan de sluiting. Mocht tegen het eind van de sluitingsperiode de verwachting bestaan dat de sluiting niet afdoende zal zijn, dan kan deze worden verlengd. ~ Het omgekeerde kan zich eveneens voordoen. Indien gedurende de sluitingsperiode blijkt dat de rechthebbende afdoende maatregelen heeft getroffen om verdere verstoring van de openbare orde tegen te gaan, dient de sluiting tussentijds te worden opgeheven. 7. Verlenging van de sluiting Bestaat bij de nadering van het eind van de initiële sluitingsperiode de ernstige vrees dat de ordeverstoringen na ommekomst van de sluiting zich opnieuw zullen voordoen, dan kan de burgemeester de sluiting verlengen. De ernstige vrees kan bestaan uit de omstandigheid dat de rechthebbende op het pand in onvoldoende mate kan aantonen dat deze maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen. Zo kan het op de weg van een verhuurder liggen de huurovereenkomst met de overlastgevende gebruiker op te zeggen. Het ligt voor de hand dat de ernstige vrees voor herhaling in een gesprek met de rechthebbende wordt vastgesteld. Daarbij verdient het de voorkeur dat de rechthebbende bij aanvang van de sluiting een richtsnoer wordt gegeven over de maatregelen die hij voor afloop van de sluitingstermijn dient te hebben getroffen. 8. De begrippen "woning", "niet voor publiek toegankelijk lokaal" en "erf" Volgens vaste jurisprudentie wordt onder woning verstaan een ruimte die feitelijk in gebruik is als woning. Dit brengt met zich dat ook lokaliteiten die doorgaans niet te boek staan als woning, zoals schuren, garages, bergingen, keten, schepen e.d., als woning worden aangemerkt indien zij feitelijk door gebruikers als woning in gebruik zijn. Het feitelijk gebruik kan blijken uit bijvoorbeeld de aanwezigheid van een bed en sanitaire voorzieningen. Andersom kan echter ook voorkomen dat een pand is ingericht als woning, doch uitsluitend voor andere doeleinden in gebruik is. Dit maakt dat het pand niet als woning in gebruik is als bedoeld in artikel 174a. Dit doet overigens niet af aan het toepassingsbereik van artikel 174a, aangezien de bepaling tevens ziet op andere niet voor publiek toegankelijke lokalen (dan woningen). Dit begrip omvat alle ruimten waarin de aldaar gebezigde activiteiten zich in beslotenheid voltrekken. Gedacht kan worden aan schuren, garages, bergingen, maar ook aan sociëteits- en verenigingsgebouwen, voor zover de activiteiten uitsluitend gericht zijn op een besloten groep van personen. Niet besloten is bijvoorbeeld een gebouw dat voor een ieder - al of niet met enige beperking, zoals de betaling van toegangskaartje - toegankelijk is. Met de omschrijving andere niet voor publiek toegankelijke lokalen is het complement gegeven aan artikel 174 van de Gemeentewet, dat ziet op het toezicht op onder meer de (wel) voor publiek openstaande gebouwen. Het begrip 'erf' omvat alle in de buitenlucht gelegen gronden, inclusief de daarbij behorende opstallen, die bij de woning of het lokaal behoren. De 'delictomschrijving van artikel 174a omvat de situatie waarin de overlastgevende gedragingen op het erf, dus op het particuliere terrein en in de buitenlucht, plaatsvinden. Het behoort tot de mogelijkheden dat het erf wordt gesloten, bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken rondom het erf. In de situatie waarin de overlastgevende gedraging zich uitsluitend op het erf afspeelt dient de sluiting tot het erf te worden beperkt. 9. Het besluit tot sluiting en de Algemene wet bestuursrecht Een besluit tot sluiting van een woning is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bepalingen van de Awb, onder meer over voorbereiding, belangenafweging, motivering en bekendmaking, zijn van toepassing. Tevens kan tegen het besluit tot sluiting op grond van de artikelen 8:1 juncto 7:1 Awb bezwaar worden gemaakt bij

6 de burgemeester. Tegen de beslissing van de burgemeester op het bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank.. Het van toepassing zijn van de Awb betekent onder meer dat de belanghebbenden in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zienswijzen te geven over het voornemen om de woning te sluiten (artikel 4:8). Onder belanghebbenden vallen in dit kader in elk geval de bewoners en gebruikers van het pand. In het geval de gebruikers het pand huren, moet ook de eigenaar of anderszins rechthebbende worden gehoord. Van het horen kan worden afgezien als de vereiste spoed zich daartegen verzet (artikel 4:11). Het besluit tot sluiting omvat mede de bevoegdheid tot feitelijke sluiting van de woning. Het vierde lid van artikel 174a bepaalt dat de belanghebbenden, tenzij in spoedeisende gevallen bekendmaking achterwege blijft, vooraf in de gelegenheid worden gesteld zelf maatregelen te treffen om aan de verstoring van de openbare orde een eind te maken. Pas na het verstrijken van de termijn die belanghebbenden is geboden, kan tot feitelijke sluiting worden overgegaan. Hierin vertoont de sluitingsbevoegdheid sterke gelijkenis met het toepassen van bestuursdwang. Beide bevoegdheden komen echter niet overeen, aangezien met het veroorzaken van overlast in de zin van artikel 174a geen concrete wettelijke verplichting wordt overtreden en dus niet wordt voldaan aan de omschrijving van bestuursdwang, zoals deze ook is opgenomen in artikel 5:21 van de derde tranche van de Awb. Hoewel deze derde-tranche pas op 1 januari 1998 in werking treedt is de omschrijving van het begrip bestuursdwang zoals gegeven in artikel 5:21 Awb, de heersende definitie van het begrip onder het huidige regime, waarin een algemene bevoegdheid voor de gemeentebesturen tot het toepassen van bestuursdwang in artikel 125 van de Gemeentewet is opgenomen. Vanwege de verwantschap van onderhavige sluitingsbevoegdheid met de bestuursdwangbevoegdheid zijn in. het vijfde lid van artikel 174a de artikelen 127, 128, 131 en respectievelijk over het binnentreden, verzegelen van gebouwen en kostenverhaal - van overeenkomstige toepassing verklaard op de sluiting van woningen. Van koppeling met de bevoegdheid om een dwangsom op te leggen, zoals doorgaans gekoppeld aan bestuursdwang, is afgezien. Bij de effectuering van de dwangsom kunnen zich diverse knelpunten voordoen die vertragend werken of afbreuk doen aan de effectiviteit van het middel. Te denken valt aan de vraag aan wie de dwangsom moet worden opgelegd: niet altijd is duidelijk wie de overtreder is. Ook invorderingsproblemen verkleinen de effectiviteit van de maatregel. De verwachting dat een malafide drugsdealer het te vorderen bedrag zal inlossen is gering. Doorgaans valt op de inboedel van het drugspand weinig te verhalen. De ernst van de overlast staat naar onze mening in de weg aan een bevoegdheid die, gezien de geschetste knelpunten, het initiatief tot naleving van het besluit tot sluiting bij de veroorzaker van de overlast legt. Het belang van de omwonenden verzet zich daartegen. Bij de inwerkingtreding van de derde tranche van de Awb - zoals gezegd op 1 januari zal het vijfde lid worden gewijzigd, zodat de overeenkomstige bepalingen van de Awb - respectievelijk 5:27, 5:28, 5:25 en 5:26 - van overeenkomstige toepassing zijn. 9. Binnentreden De bevoegdheid tot sluiting omvat tevens - via de van overeenkomstige toepassing verklaring van artikel 127 Gemeentewet - de bevoegdheid om zich toegang te verschaffen tot elke plaats, voor zover het betreden of binnentreden nodig is voor de effectuering van de sluiting. Op het zonder toestemming binnentreden van een woning is de Algemene wet op het binnentreden van toepassing. Voordat tot wordt overgegaan moeten de personen die zijn aangewezen om de sluiting gestand te doen, of in elk geval degene die de leiding heeft over het binnentreden, over een machtiging tot binnentreden beschikken. Deze wordt door de burgemeester afgegeven. Tevens moeten degene die binnentreden zich kunnen legitimeren en dienen zij de bewoner het doel van het binnentreden aan te geven.

7 Voor meer informatie over de Algemene wet op het binnentreden verwijzen wij naar de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken over dit onderwerp van 19 september 1994 (kenmerk: CW94/1001) die onder meer is toegezonden aan de gemeentebesturen. 10. Consequenties van de sluiting Bij de Tweede Kamer is in behandeling het initiatiefwetsvoorstel "Victor" van de leden Van Heemst en Korthals. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd een regeling te geven met betrekking tot het beheer over de woning, vordering en onteigening van de woning en worden enige wijzigingen gebracht in de huurverhouding tussen verhuurder en overlastgevende huurder. Daartoe worden achtereenvolgens gewijzigd de Woningwet, de Huisvestingswet, de onteigeningswet en de huurbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Het moment van inwerkingtreding van het initiatiefwetsvoorstel, indien dit wordt aanvaard, is op dit moment nog niet concreet te voorzien. Het kan geboden zijn om ook overigens de consequenties van de sluiting te regelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan regeling van de (her)huisvesting van de voormalige bewoner(s) en het technische beheer van de gesloten panden. Dit laatste kan betrekking hebben op de afsluiting van gas, water en elektra en op een regeling van personen die in verband met te verrichten werkzaamheden of noodsituaties, eventueel met ontheffing, toegang hebben tot de woning. Dergelijke zaken kunnen bij gemeentelijke verordening worden geregeld. Het is raadzaam bij gemeentelijke verordening te bepalen dat het betreden van een door de burgemeester gesloten pand, verboden is. Het betreden in strijd met deze norm levert een strafbaar feit op. 11. Wettelijke regeling van het gebruik van informatie uit politieregisters ten behoeve van de handhaving van de openbare orde Een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15, eerste lid, onder b, van de Wet politieregisters is voor advies aan de Raad van State gezonden. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de burgemeester in het kader van de handhaving van de openbare orde gegevens verstrekt kan krijgen uit de politieregisters. De aldus verkregen gegevens kunnen een rol spelen bij de afwegingen die leiden tot het besluit om een woning te sluiten. 12. Verhouding tussen sluiting en strafrechtelijke handhaving De inzet van het strafrecht en de bestuursrechtelijke sluiting sluiten elkaar niet uit. Beide handhavingsinstrumenten kunnen, zij het uit verschillende motieven, zowel gelijktijdig als volgtijdelijk worden ingezet. Het ligt in de rede dat in het driehoeksoverleg afstemming en coördinatie plaatsvindt over de inzet van het strafrecht en de sluiting. De handel in drugs is op grond van de Opiumwet verboden. Hiertegen kan dan ook strafrechtelijk worden opgetreden. Het strafrechtelijke gedoogbeleid ten aanzien van handel in drugs, zoals dit is neergelegd in de Opsporings- vervolgingsrichtlijnen van het Openbaar Ministerie, heeft uitsluitend betrekking op de verkoop van softdrugs in coffeeshops. Voor handel in drugs in woningen geldt geen gedoogbeleid. In de situatie dat handel in drugs niet gepaard gaat met overlast of overlast niet kan worden aangetoond, blijft strafrechtelijk optreden het enige toepasbare handhavingsinstrument. 13. Wetsvoorstel bestuurlijke handhaving Opiumwet ('Damocles') Het wetsvoorstel Damocles brengt een bestuurlijk handhavingsinstrument in de Opiumwet aan. Het betreft de mogelijkheid om bestuursdwang toe te passen op voor publiek toegankelijke lokalen - coffeeshop, café, etc. - van waaruit drugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Bestuursdwang omvat mede de mogelijkheid om een coffeeshop etc. te sluiten en vormt daarmee het complement op artikel 174a. Tevens kan een dwangsom jegens de houder van de coffeeshop worden opgelegd.

8 Het wetsvoorstel Damocles beoogt gemeenten te faciliteren in het lokale coffeeshopbeleid. Het onderzoeksrapport "Wapenen tegen drugsoverlast" van juni 1996 toont nogmaals aan dat sluiting van coffeeshops e.d. op basis van het huidige, op beheersing van de openbare orde gerichte, bestuurlijk- juridische instrumentarium omslachtig is en tot veel procedurele fouten leidt. Verder betekent het wetsvoorstel Damocles dat de in feite gegroeide praktijk, waarin gemeenten een voortrekkersrol vervullen in het lokale drugsbeleid, wordt bezegeld. Het past niet langer bij die rol dat gemeenten slechts via de omweg van het openbare orde-instrumentarium tegen coffeeshops kunnen optreden. In die zin sluit het onderhavige wetsvoorstel aan bij de Opsporings- en vervolgingsrichtlijnen van het Openbaar Ministerie (inwerkingtreding 1 oktober jl.) waarin wordt uitgegaan van het primaat van de bestuurlijke aanpak van coffeeshops. Het onderhavige artikel 174a Gemeentewet geeft de burgemeester een bevoegdheid tot sluiting van woningen en andere niet voor publiek toegankelijke lokalen. De sluitingscriteria van beide wetsvoorstellen wijken van elkaar af. Het wetsvoorstel Damocles maakt optreden mogelijk vanwege het feit dat middelen als bedoeld in de Opiumwet in strijd met die wet worden verkocht etc. Artikel 174a staat sluiting alleen toe indien als gevolg van handel in drugs de openbare orde wordt verstoord. De rechtvaardiging van dit onderscheid is erin gelegen dat bij sluiting van een woning de privacy in het geding is. Om die reden is ten aanzien van de sluiting van woningen een strikter criterium in de wet vastgelegd. Het wetsvoorstel bestuurlijke handhaving Opiumwet wordt op korte termijn bij de Tweede Kamer ingediend.

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria)

Beleidsregels artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria) Beleidsregels artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria) Registratienummer: 13-8695 INLEIDING Gemeente Leeuwarden vindt het noodzakelijk dat structurele overlast vanuit en rond de woning wordt bestreden.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

overwegende dat het noodzakelijk is beleid te formuleren inzake het inzetten van artikel 174a, van de gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is beleid te formuleren inzake het inzetten van artikel 174a, van de gemeentewet; Beleidsregel Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg De burgemeester van Middelburg; overwegende dat het noodzakelijk is beleid te formuleren inzake het inzetten van artikel 174a, van de gemeentewet; gelet

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid).

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). De burgemeester van de gemeente Asten, Gelet op artikel 13b van de Opiumwet en artikel 2 Politiewet, Besluit vast te stellen:

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. STAPPENPLAN 13b OPIUMWET Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. Artikel 13b is toepasbaar

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 De van de gemeente Capelle aan den IJssel, gelezen het voorstel van Team Integrale Veiligheid van de afdeling Bestuur- en Concernondersteuning,

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 1.1 Inleiding Evenals andere Nederlandse gemeenten ziet de gemeente Leek zich geconfronteerd met drugscriminaliteit die (mede) plaatsvindt in of wordt georganiseerd vanuit

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet Gemeente Hof van Twente september 2013 De burgemeester van Hof van Twente gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014

Drugsbeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014 Drugsbeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014 Dit beleid is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 21 januari 2014 en wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

VICTORIABELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Aanpak overlast vóór de invoering van de Wet Victoria 1.

VICTORIABELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Aanpak overlast vóór de invoering van de Wet Victoria 1. VICTORIABELEID GEMEENTE VLISSINGEN Inhoudsopgave 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Aanpak overlast vóór de invoering van de Wet Victoria 1.3 Leeswijzer 2 Doel van Wet Victoria 2.1 Inleiding 2.2 Doel van Wet

Nadere informatie

Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid

Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid De aanpak van drugs is 1 van de 5 prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. De gemeente Hilversum wordt geconfronteerd

Nadere informatie

gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht

gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht Beleidsregels Damoclesbeleid gemeente Almere 2015 De burgemeester van Almere; gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht gehoord het advies van de driehoek van 10 december

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Beleidsregels inzake artikel 13b Opiumwet bij woningen etc. Beleidsregels opiumwet artikel 13b. Wetstechnische informatie

Gemeente Leeuwarden. Beleidsregels inzake artikel 13b Opiumwet bij woningen etc. Beleidsregels opiumwet artikel 13b. Wetstechnische informatie Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Leeuwarden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels inzake artikel 13b Opiumwet bij woningen etc. Wetstechnische

Nadere informatie

Damoclesbeleid Medemblik 2016

Damoclesbeleid Medemblik 2016 Damoclesbeleid Medemblik 2016 Bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet Zaaknummer: Z-11-69886 Damoclesbeleid gemeente Medemblik Aanleiding

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellendoorn. Nr. 4481 20 december 2013 Damoclesbeleid 2013 Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04099 De Burgemeester van Hellendoorn, gelet op artikel 13b,

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Aanpak overlast vóór de invoering van de Wet Victoria 2 1.3 Leeswijzer 3

1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Aanpak overlast vóór de invoering van de Wet Victoria 2 1.3 Leeswijzer 3 Victoriabeleid Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Aanpak overlast vóór de invoering van de Wet Victoria 2 1.3 Leeswijzer 3 2 Doel van Wet Victoria 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Doel van Wet Victoria

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel art. 13b Opiumwet Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel handhavingsbeleid... 3 3. Algemene uitgangspunten voor bestuursrechtelijk

Nadere informatie

Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen

Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de handhaving van regels met betrekking tot de staat van gebouwen, open erven en terreinen.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne 2015 De burgemeester van de gemeente Deurne b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen

Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 64600 17 juli 2015 Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen Inleiding Sinds jaar en dag wordt in de gemeente Haarlem bestuursdwang toegepast

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD V \ \ Aan de leden van de raad GEMEENTE VALKENSWAARD \ de Hofnar 15 Postbus ioloo 5550 GA ValKenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Kenmerk: 8866/8867

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:77a van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss,

Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:77a van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss, Onderwerp: Beleid aanpak woonoverlast Oss 2017 De burgemeester van Oss, Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:77a van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss, Besluit vast te stellen het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 699 Wijziging van de Gemeentewet, houdende opneming daarin van de bevoegdheid van de burgemeester om woningen, niet voor het publiek toegankelijke

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement

Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement Inleiding De gemeente Woudenberg wordt, zoals meer Nederlandse kleinere gemeenten, tot op heden weinig geconfronteerd met handel in en gebruik van betekenis van hard- en softdrugs en de daarmee samenhangende

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat de effecten van illegale verkooppunten van verdovende middelden

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar,

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013 De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelezen het voorstel van team Openbare Orde en Veiligheid van 7 februari 2013 en na beraadslaging in de driehoek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 249 Wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Vlissingen

Damoclesbeleid gemeente Vlissingen Inhoudsopgave Damoclesbeleid gemeente Vlissingen 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer 2 2 Doel van Wet Damocles 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Doel van Wet Damocles 3 2.2.1 Integrale aanpak van drugproblematiek

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 45098 26 mei 2015 Damoclesbeleid gemeente Amersfoort De burgemeester van Amersfoort; gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 27 juni 2017 Ons kenmerk ECLBR/U201700479 Lbr. 17/038 Telefoon (070) 373 8843 Bijlage(n) 3 Onderwerp Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Samenvatting

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wijziging bijlage 2 van de beleidslijn woonoverlast 2009, Gemeenteblad 2009, 133, Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011

Wijziging bijlage 2 van de beleidslijn woonoverlast 2009, Gemeenteblad 2009, 133, Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 Wijziging bijlage 2 van de beleidslijn woonoverlast 2009, Gemeenteblad 2009, 133, Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 De burgemeester van de gemeente Rotterdam, Gelezen het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 798 Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

Rotterdam, 7 juli 2009.

Rotterdam, 7 juli 2009. Rotterdam, 7 juli 2009. Onderwerp: Vaststellen van de beleidsregel inzake het beperken van overlast door jongeren; Opnemen van artikel 2.4.4a Algemene Plaatselijke Verordening: Mosquito op openbare plaatsen.

Nadere informatie

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren.

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren. DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht. nl Datum 13 oktober 2015 Ons kenmerk SBC/1499024

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015

Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bb00007 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Voetbalwet - de maatregelen: Gebiedsontzegging (max jaar) Groepsverbod Meldingsplicht. Bevoegdheid van burgemeester en OvJ

Voetbalwet - de maatregelen: Gebiedsontzegging (max jaar) Groepsverbod Meldingsplicht. Bevoegdheid van burgemeester en OvJ Voetbalwet Voetbalwet Parool Mei 2008 - Na vijftien jaar heen en weer praten is het langverbeide voetbalwetje bedoeld om relschoppers uit de omgeving van stadions te weren vrijdag door het kabinet goedgekeurd.

Nadere informatie

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Gemeentelijk optreden bij incidenten met honden naar aanleiding intrekking RAD uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901131

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016 De burgemeester van Asten besluit I. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Asten 2016 II. in te trekken de Beleidsregel

Nadere informatie

Gezien het voorstel van de afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer van 12 maart 2013;

Gezien het voorstel van de afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer van 12 maart 2013; Beleidsregel Wijkverbod De burgemeester van Maassluis; Gezien het voorstel van de afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer van 12 maart 2013; overwegende dat voor de toepassing van artikel 2.1b van de Algemeen

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein; Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Nieuwegein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 77964 19 december 2014 Gemeente Nieuwegein; Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Nieuwegein De burgemeester van Nieuwegein; gelet op de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 30 Besluit van 16 januari 1997, houdende uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken)

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders en de Burgemeester van Emmen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft.

Het College van burgemeester en wethouders en de Burgemeester van Emmen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft. Collegebesluit en besluit burgemeester d.d. 8 maart 2016 Volgnr. /Corsa registratienummer: BW16.0250 Inleiding Agressieve honden en vooral honden die (ernstige) bijtincidenten veroorzaken zijn in vrijwel

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

Beleidsregel. Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet

Beleidsregel. Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Beleidsregel Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Vastgesteld 29 april 2014 Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding Aanpak

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Datum: 25 maart 2014 Onderwerp: Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014 De burgemeester van Bergen, Overwegende Dat artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Beleidsregel artikel 13b Opiumwet 2016 Citeertitel Beleidsregel artikel 13b Opiumwet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 314 Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van

Nadere informatie

Nota van B&W I Burgemeester

Nota van B&W I Burgemeester Nota van B&W I Burgemeester Onderwerp Handhavingsarrangement coffeeshops en (drugs)overlast vanuit woningen Portefeuillehouder drs. 7h.L.N. Weterings Collegevergadering 8 mei 201 1 Inlichtingen mr. J.

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Beleidsregels van de burgemeester van Vaals voor de toepassing van artikel 3b Opiumwet en artikel 74a Gemeentewet Inhoudsopgave Blz.. Inleiding 3 t/m 6 Vooraf 3 t/m 5 Beleidsmatig onderscheid 5 Relatie

Nadere informatie

Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014

Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014 Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1: Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; b. Wet: de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

JŴX tfruntpn ĩ 5 FEB 2016 REG.NR.

JŴX tfruntpn ĩ 5 FEB 2016 REG.NR. G E M E E N T E D R O N T E N gemeente JŴX tfruntpn I N G E K O M E N ĩ 5 FEB 2016 REG.NR. ROUTING KOPIE AAN :Uc^éL De burgemeester van de gemeente Dronten, gelet op: - de bevoegdheid van de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Het binnentreden van een woning

Het binnentreden van een woning Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het binnentreden van een woning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2007 RA0713268 Samenvatting Verzoeker huurt een woning en ontvangt een brief van het stadsdeel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7447 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie