Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops."

Transcriptie

1 Discussienotitie aanscherping lokaal coffeeshopbeleid De burgemeester is het bevoegde gezag betreffende de uitvoering van het lokaal coffeeshopbeleid. Hij verstrekt de exploitatievergunning voor het exploiteren van een coffeeshop. Op basis van artikel 174 Gemeentewet is hij belast met het toezicht op openbare inrichtingen en met de uitvoering van verordeningen die betrekking hebben op dat toezicht. Op grond van artikel 2:20, lid 1 jo. 2:19 onder a APV is de exploitatievergunningplicht van toepassing op coffeeshops. Het is op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) de bevoegdheid van de burgemeester om nadere beleidsregels op te stellen omtrent het verlenen van vergunningen ten behoeve van de exploitatie. Deze regels hebben het karakter van beleidsregels in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb. De burgemeester heeft sinds 2007 op grond van artikel 13b Opiumwet de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen ten aanzien van woningen of lokalen waar verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt dan wel aanwezig zijn. Er is een ruime mate van beleidsvrijheid om coffeeshops al dan niet toe te laten. Het geformuleerde beleid dient echter ter realisering van een specifiek huishoudelijk belang (bevordering van een leefbaar woonmilieu) te zijn, wil er geen sprake zijn van oneigenlijk gebruik. Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops. De gemeenteraad wordt geconsulteerd ten aanzien van het coffeeshopbeleid. De burgemeester is op grond van artikel 180 van de Gemeentewet verantwoording schuldig aan de gemeenteraad betreffende het coffeeshopbeleid. Hogere regelgeving Bij de invulling van lokaal coffeeshopbeleid heeft hij rekening te houden met internationale, nationale, regionale en lokale wettelijke en beleidskaders. Het gaat in het licht van deze notitie te ver om deze kaders uitputtend te schetsen; enige voorbeelden ter verduidelijking. 1. Het Akkoord van Schengen bepaalt dat de overeenkomst sluitende partijen zich er toe verbinden de verkoop van verdovende middelen tegen te gaan. Indien een lidstaat van deze bepaling afwijkt, dient zij de noodzakelijke strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen om illegale in- en uitvoer van verdovende middelen naar het grondgebied van andere lidstaten tegen te gaan. 2. Het onderscheid in twee typen drugs, te weten harddrugs (Lijst I) en softdrugs (Lijst II) met als doel de beide markten gescheiden te houden uit oogpunt van gezondheidsrisico s, dateert van de aanpassing van de Opiumwet van In 1980 wordt het opsporing- en vervolgingsbeleid vastgelegd. De vestiging van commerciële coffeeshops wordt mogelijk, mits de kleinhandel zich onopvallend gedraagt. 4. In 1991 worden de AHOJ-criteria landelijk ingevoerd en in 1994 door het College van procureurs-generaal geformaliseerd. 5. Het eerste Nederlandse drugsbeleid dateert van 1995 en heeft als centrale doelstelling het voorkomen dan wel beperken van de risico s van drugsgebruik voor het individu, zijn directe omgeving en de samenleving. In de Drugsnota wordt opgemerkt dat met name de bonafide coffeeshops hebben bewezen een bijdrage te leveren aan de afscherming van de softdruggebruikers tegen de wereld van harddrugs. De gecombineerde verkoop van alcohol en softdrugs wordt verboden, de maximale transactie hoeveelheid wordt verlaagd naar vijf gram en de maximale handelsvoorraad naar 500 gram. 6. In 1996 volgt een nota van de regering over de aanvaardbaarheid van gedogen, hetgeen betekent het afzien van handhaven. Dit wordt slechts in drie uitzonderingsgevallen door de 1

2 geldende rechtsbeginselen gelegitimeerd of gevorderd, te weten: - handhaving zou leiden tot aperte onbillijkheden; - het achterliggende belang is klaarblijkelijk beter gediend met gedogen; - er is sprake van een zwaarder wegend belang dat gedogen kan rechtvaardigen, bijvoorbeeld op grond van het vertrouwensbeginsel. 7. De Opiumwet verbiedt het bezit, de handel, de teelt, het vervoer, de vervaardiging, de invoer en de uitvoer van verdovende middelen. Het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs is leidend in het Nederlandse gedoogbeleid betreffende cannabis. Met het Nederlandse drugsbeleid wordt beoogd dat: * de markt (zowel vraag- als aanbodzijde) voor softdrugs gescheiden blijft van de markt voor harddrugs; * overlast en verstoring van de openbare orde zoveel mogelijk worden beperkt en beheersbaar blijven, onder andere door een gemeentelijke handhavingsbeleid waarbij gebruik dient te worden gemaakt van wetgeving en bestuursrechtelijke middelen; * gezondheidsrisico s, vooral voor jongeren, door preventie en voorlichting zoveel mogelijk worden beperkt. 8. Het opportuniteitsbeginsel, waardoor het OM vrijheden heeft in de vervolgingsbeslissing, maakt het gedoogbeleid mogelijk. Met gebruikmaking van dit beginsel wordt een selectief repressief drugbeleid gevoerd. Het gedoogbeleid is door het OM vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet. Staten Generaal en regering hebben hieraan hun goedkeuring gehecht. Aan het gedoogbeleid wordt uitvoering gegeven binnen de richtlijnen van het College van procureurs-generaal. AHOJ-G criteria Het College van procureurs-generaal heeft de AHOJ-G criteria in december 2000 als volgt vastgesteld (Staatscourant 2000, 250): geen Affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit; geen Harddrugs: dit betekent dat er geen harddrugs voor handen mogen zijn en/of verkocht mogen worden; geen Overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshop, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten; geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop, waarbij is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18; geen verkoop van Grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= vijf gram). Onder transactie wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper. Invulling lokaal coffeeshopbeleid sinds 1995 In 1995 is gekozen voor de beleidsoptie van een maximumbeleid, waarin alleen de coffeeshop aan de Snelliusstraat wordt gedoogd en voor de coffeeshop aan de Kanaalstraat een uitsterfconstructie is vastgesteld vanwege de nabijheid van een school. In 2008 is deze beleidsoptie gecontinueerd. In het coffeeshopbeleid van 2008 zijn drie gedoogcriteria voor vestiging opgenomen: 1. de coffeeshop mag niet zijn gevestigd binnen een straal van 200 meter hemelsbreed en 250 meter loopafstand van plaatsen waar jongeren zich frequent ophouden zoals een school voor voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs of jongerencentrum; 2. door de vestiging van de coffeeshop mag het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving niet op ontoelaatbare wijze worden aangetast; 3. de coffeeshop mag niet zijn gevestigd in de directe omgeving van winkels of horecabedrijven met een duidelijke andere bezoekersgroep waardoor openbare orde problemen zijn te voorzien. Als sluitingscriteria zijn opgenomen strijd met een van de drie gedoogcriteria voor vestiging of overtreding van de AHOJ-G criteria. 2

3 In geval zich een van de sluitingscriteria voordoet, zullen de maatregelen worden getroffen als verwoord in het bijbehorende handhavingarrangement tussen burgemeester, het openbaar ministerie en de politie. Het is mogelijk aanvullende voorwaarden in het lokaal beleid op te nemen, mits deze geen versoepeling van het landelijk beleid betekenen. Dit kunnen algemene bestuursrechtelijke voorwaarden zijn zoals bijvoorbeeld aangepaste openingstijden, het instellen van een toezichthouder of het instellen van een kwartaaloverleg met coffeeshopeigenaren/- exploitanten. Het gedogen van coffeeshops geschiedt, sinds de invoering ervan, op grond van artikel 13b Opiumwet. Sindsdien mag het coffeeshopbeleid ook gericht zijn op het voorkomen van overlast naast het beschermen van de volksgezondheid. Instrumentarium Het lokale coffeeshopbeleid bestaat uit een samenwerking tussen het OM, de politie en de burgemeester. Partijen beschikken gezamenlijk over een aantal instrumenten die hen in de gelegenheid stellen op te treden tegen niet-naleving van het gemeentelijk beleid. Partijen hebben elkaar nodig bij het treffen van maatregelen. De burgemeester kan een coffeeshop namelijk wel sluiten, maar kan niet tot vervolging van de overtreder overgaan. Voor het OM geldt de omgekeerde situatie. Bestuurlijke en strafrechtelijke bevoegdheden dienen op elkaar te worden afgestemd. Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Deze wettelijke bepaling geeft de burgemeester de bevoegdheid rechtstreeks op te treden tegen de verkoop van softdrugs in coffeeshops en in alle voor publiek toegankelijke lokalen door toepassing van bestuursdwang of een dwangsom. De maatregel sluiting dient te passen binnen het lokale drugsbeleid. Wet Victoria (artikel 174a Gemeentewet) Deze wettelijke bepaling geeft de burgemeester de bevoegdheid tot ontruiming en sluiting van woningen en niet voor publiek toegankelijke lokalen. Gronden hiervoor zijn (ernstige vrees voor) verstoringen van de openbare orde of het in het geding zijn van de veiligheid van en gezondheid van omwonenden. Wet Victor Deze wet heeft betrekking op vervolgmaatregelen na sluiting van een woning, woonkeet, woonwagen of ander gebouw ingevolge de Wet Damocles en de Wet Victoria. De burgemeester is verplicht een dergelijke sluiting zo spoedig mogelijk in te schrijven in de openbare registers (artikel 3:16 BW). Wet Bevorderen Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Deze wet van 2003 heeft tot doel te voorkomen dat met de aanbesteding van overheidsopdrachten of het verlenen van subsidies of vergunningen onbedoeld criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid om vergunningverlening aan coffeeshophouders met eventuele contacten met criminele organisaties te voorkomen. Recente ontwikkelingen In het huidige regeerakkoord van september 2010 is opgenomen dat coffeeshops besloten clubs worden. Zij worden alleen toegankelijk voor meerderjarige inwoners van Nederland op vertoon van een clubpas. Er is een nieuw afstandscriterium vastgesteld met betrekking tot scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs van 350 meter. De voornemens uit het regeerakkoord zijn geconcretiseerd in een brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en die van Veiligheid en Justitie van 27 mei Deze brief is gevolgd door een brief aan de Tweede Kamer van 26 oktober 2011 van dezelfde bewindslieden waarin een en ander nader wordt toegelicht. 3

4 Bij brief van 22 december 2011 zijn alle burgemeesters van Nederland door de Minister van Veiligheid en Justitie nader geïnformeerd over de voorgenomen invoering van het nieuwe coffeeshopbeleid. De invoering van de nieuwe maatregelen zal landelijk geschieden, gefaseerd, door een aanvulling van de AHOJ-G criteria in de beleidsregels van het OM. Per 1 januari 2012 zijn de huidige gedoogcriteria in de Aanwijzing Opiumwet aangevuld met het besloten clubcriterium en het ingezetenencriterium. Deze criteria zullen per 1 januari 2013 in het hele land van kracht worden en gehandhaafd. Het kabinet wil van coffeeshops kleinschalige, besloten clubs maken met een maximaal aantal leden van Geen lidmaatschap van de besloten club voor anderen dan ingezetenen van 18 jaar of ouder van Nederland. Per 1 januari 2014 zullen de gedoogcriteria worden aangevuld met het afstandscriterium van 350 meter van coffeeshops tot scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Begin april 2012 is de Tweede Kamer in meerderheid akkoord gegaan met het aangescherpte coffeeshopbeleid van het kabinet. Onlangs heeft het kabinet bij monde van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie laten weten de invoering van de wietpas te willen doorzetten Het verzet tegen de wietpas is vanuit veel gemeenten groot. Overlast en handhavingissues zijn de voornaamste argumenten voor de verwachte toename van illegale straathandel. Teeven heeft aangegeven dat de minister na de evaluatie (van de invoering van de wietpas per 1 mei 2012 in de drie zuidelijke provincies) zal overleggen met het lokaal bestuur hoe de pas het beste kan worden ingevoerd. Hij loopt wel vast vooruit op de evaluatie door de wietpas een goed succes te noemen. Het rijksbeleid gaat vooralsnog gewoon door. Commentaar Het Nederlandse drugsbeleid stelt van oorsprong bescherming van de volksgezondheid centraal: het beperken van de schade door drugsgebruik prevaleert. Het coffeeshopbeleid stoelt op de volgende uitgangspunten: - cannabis is minder schadelijk dan harddrugs, maar niet zonder gevaren; - jongeren moeten zoveel mogelijk weggehouden worden van drugs; - cannabisgebruikers moeten niet gecriminaliseerd en gemarginaliseerd worden; - voorkomen moet worden dat cannabisgebruikers overstappen op harddrugs; - de markt van cannabis moet gescheiden zijn van die van harddrugs. Coffeeshops dragen bij aan een scheiding van de markt van soft- en harddrugs en kunnen cannabisgebruikers behoeden voor criminele handelaren die hen de gevaarlijker harddrugs proberen aan te smeren. In het licht van dit doel zijn regels vastgesteld waaraan coffeeshops zich moeten houden, willen ze gedoogd worden: de zogenoemde AHOJ-G criteria. Daarnaast is bepaald dat per coffeeshop de handelsvoorraad moet worden beperkt tot maximaal 500 gram. Bovendien mag de verkoop van softdrugs niet geschieden in combinatie met alcohol. Cannabis is een economisch vraagstuk, gebaseerd op de wetten van vraag en aanbod. De vraag naar wiet zal blijven. Het afstandscriterium t.o.v. scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs - of dit nu 250 of 350 meter is - is een ex-ante criterium, wat inhoudt dat het vestigingscriterium niet actief wordt gehandhaafd. Het criterium geldt niet voor bestaande coffeeshops, maar is alleen van toepassing voor de vestiging van een (nieuwe) coffeeshop. 4

5 De overheid heeft blijvend nagelaten de achterkant te regelen: de teelt en de aanvoer. Het doel van het huidige coffeeshopbeleid van Velsen gekoppeld aan een handhavingarrangement, dat voor het laatst in 2008 is geactualiseerd, is een betere beheersbaarheid van de softdrugproblematiek. Nevendoelstellingen bleven: * scheiding van de markten van hard- en softdrugs; * tegengaan van overlast van coffeeshops voor de woon- en leefomgeving. De nieuwe criteria hebben invloed op het aantal thans gedoogde coffeeshops dat nodig is om enerzijds het bezoekersaantal niet te overschrijden en anderzijds wel aan de vraag te kunnen voldoen. Er bestaat onvoldoende inzicht in de feitelijke gegevens hieromtrent in onze gemeente. Wel bestaat de indruk - op basis van de ervaringen in de zuidelijke provincies waar de aanvullende criteria per 1 mei 2012 gelden - dat er veel weerstand bestaat tegen inschrijving als lid van de besloten club. Bezoekers kunnen niet worden gedwongen zich te onderwerpen aan het voorgestelde pasjessysteem. De burgemeester kan door aanpassing van het lokaal coffeeshopbeleid met gemelde gedoogcriteria een exploitant wel verplichten het pasjessysteem (en daarmee legitimatie en registratie) in zijn huisregels op te nemen. Past deze de huisregels niet toe, dan kan de burgemeester naleving alleen indirect afdwingen bij de exploitant met bestuursrechtelijke middelen, waaronder sluiting. Er is voldoende inzet van politie en gemeente vereist om deze maatregel goed te kunnen handhaven. Juist vanwege het verzet tegen registratie dreigt het gevaar dat voormalige coffeeshopbezoekers hun softdrugs bij illegale verkooppunten zullen gaan aanschaffen, waarbij de kans om met harddrugs in aanraking te komen wordt vergroot, maar ook geen zicht meer is op de kwaliteit van softdrugs en de geldende leeftijdsgrens. De overlast van illegale verkooppunten en zogenaamde roadrunners wordt groter geacht dan de huidige overlast van de coffeeshops. Wat het afstandscriterium betreft betekent dit bij overname in het lokaal coffeeshopbeleid concreet dat een keuze moet worden gemaakt tussen: 1. het vasthouden aan de eerder afgesproken uitsterfconctructie ten aanzien van de coffeeshop aan de Kanaalstraat te IJmuiden; of 2. sluiting van deze coffeeshop per 1 januari 2014 vanwege de aanwezigheid van de Maritieme Academie in de Kanaalstraat te IJmuiden. De burgemeester/ het college is in beginsel bevoegd, met inachtneming van de algemene rechtsbeginselen, een aangescherpt beleid te voeren ten aanzien van coffeeshops in Velsen. Hem komt hierbij volgens vaste jurisprudentie de vrijheid toe om ter bescherming van het woon- en leefmilieu dan wel de openbare orde het beleid te voeren niet meer dan één (of zelfs geen enkele) coffeeshop toe te staan, mits deugdelijk gemotiveerd is waarom dit beleid in de gegeven plaatselijke omstandigheden wenselijk en redelijk is. De keuze voor een afstandscriterium ten opzichte van scholen (250 of 350 meter), mede ingegeven door de wens de schoolgaande jeugd niet met coffeeshops te confronteren en hen de verkoop van softdrugs niet als iets normaals te laten beschouwen, wordt in de jurisprudentie niet onredelijk geacht. Uit de jurisprudentie blijkt ook dat het nieuwe aangescherpte beleid dat zal leiden tot sluiting van een coffeeshop bekend moet zijn gemaakt aan de coffeeshophouder met inachtneming van een redelijke overgangstermijn, zodat de coffeeshophouder in de gelegenheid wordt gesteld om zijn bedrijfsvoering hierop aan te passen en nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Wat precies een redelijke overgangstermijn is, is in belangrijke mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Een termijn van anderhalf tot twee jaar is gebruikelijk. 5

6 De exploitant van onderhavige coffeeshop zal naar verwachting alle juridische mogelijkheden aangrijpen om sluiting te voorkomen, omdat hij hiervan nadeel ondervindt. Weliswaar is hij al bij brief van 31 januari 2012 op de hoogte gesteld van het kabinetsbeleid en de mogelijke aanpassing van het lokaal coffeeshopbeleid, maar een schadeclaim van zijn kant is te verwachten. Uit jurisprudentie blijkt dat de gemeente daar niet toe gehouden is vanwege het feit dat het een beëindiging betreft van een illegale situatie. Een eventuele aanpassing van het lokaal coffeeshopbeleid zal zijn beslag eerst kunnen krijgen in het eerste kwartaal van Of dat wat het afstandscriterium betreft - dat per 1 januari 2014 zijn beslag moet krijgen - voldoende overgangstermijn is om zonder financiële gevolgen bij sluiting of verplaatsing van de coffeeshop aan de Kanaalstraat voor de gemeente te kunnen worden ingevoerd, kan moeilijk worden ingeschat. Net zo min als kan worden ingeschat om wat voor bedrag het dan zou gaan. De vraag is daarnaast ook weer of aan de lokale vraag naar cannabis in voldoende mate kan worden tegemoet gekomen met 1 coffeeshop aan de Snelliusstraat te IJmuiden die 2000 leden mag hebben. Doordat geen feitenmateriaal beschikbaar is kan deze vraag niet adequaat worden beantwoord, maar de indruk bestaat dat 1 coffeeshop niet voldoende is en daarmee de deur wijd wordt open gezet voor illegale straathandel in al zijn verschijningsvormen. Alsdan dreigt het gevaar als hierboven aangegeven. Handhaving van de gedoogcriteria ligt - zoals nu ook al het geval is - primair bij de burgemeester in de uitoefening van zijn sluitingsbevoegdheid ex artikel 13b Opiumwet. De strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie is het sluitstuk op de bestuurlijke handhaving door de gemeente. Regionale situatie Haarlem voert voor zijn 16 coffeeshops een Keurmerk Coffeeshops in als alternatief voor de wietpas. Het keurmerk vereist bij de verkoop van softdrugs aanvullende maatregelen om de veiligheid te waarborgen en overlast te voorkomen. Bovendien waarborgt het de bescherming van de consument. De ontwikkeling van het keurmerk is tot stand gekomen in samenwerking met het Team Haarlemse Coffeeshophouders (de zestien gedoogde coffeeshops) en de cannabis consumentenorganisatie We Smoke. Het keurmerk bestaat behalve uit de bekende AHOJG-criteria uit een pakket van maatregelen rond deurbeleid, huisregels, informatieverstrekking, een risicoanalyse voor de omgeving en opleidingen. Mocht de wietpas toch blijven bestaan, dan zal Haarlem zich hieraan conformeren. De invoeringsdatum zal dan echter verschuiven. Vooralsnog doet Haarlem niets meer dan de invoering van het keurmerk per 1 januari De burgemeester van Beverwijk ziet weinig aanleiding tot aanpassing van het lokaal beleid. Dat beleid is in 2011 herzien maar nog (steeds) niet gepubliceerd. Beverwijk heeft 4 coffeeshops waarvan er één moet verdwijnen (sterfhuisconstructie). Beverwijk wacht af of een nieuw kabinet met andere opvattingen komt ten aanzien van met name de wietpas. De raad van Haarlemmermeer heeft inmiddels de kaders vastgesteld en college/ burgemeester heeft het coffeeshopbeleid mei 2012 en annex hieraan een handhavingarrangement vastgesteld. Hierin zijn de nieuwe landelijke criteria opgenomen. Deze zullen deels per 1 januari 2013 van kracht worden. Hierop wordt vanaf die datum gecontroleerd en gehandhaafd. Maximaal worden 2 coffeeshops gedoogd. Met de opstelling van Haarlem en Haarlemmermeer was er geen draagvlak voor een regionale benadering van het aangescherpte coffeeshopbeleid. Er was voor Beverwijk en Velsen onvoldoende reden om samen verder te gaan. 6

7 Vraagpunten 1. Wietpas a. Zijn de ervaringen met de invoering van de wietpas in de drie zuidelijke provincies aanleiding om zich tegen de invoering van de wietpas in heel Nederland per 1 januari 2013 te verzetten? of b. Moet het lokaal coffeeshopbeleid worden aangevuld met de aanvullende criteria van de rijksoverheid ter zake van het besloten club criterium en het ingezetenen criterium per 1 januari 2013? of c. Wordt afgewacht of een nieuw kabinet het beleid van het demissionair kabinet op dit punt voortzet, terugneemt en/of wijzigt? 2. Afstandscriterium a. Moet het lokaal coffeeshopbeleid worden aangevuld met het aanvullende criterium van de rijksoverheid ter zake van de afstand van 350 meter tussen een coffeeshop en een school voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs? b. Wordt de sterfhuisconstructie ten aanzien van de coffeeshop aan de Kanaalstraat gecontinueerd? c. Als het beleid moet worden aangepast om actief tot sluiting of verplaatsing van de coffeeshop aan de Kanaalstraat over te gaan, worden de financiële consequenties hiervan dan aanvaard? 3. Aantal coffeeshops a. Kan met één coffeeshop in een gemeente van ca inwoners worden voldaan aan de blijvende vraag naar cannabis zonder dat dit leidt tot overlast en handhavingissues ter zake van illegale straathandel? Oktober

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR399988_1 4 juli 2016 N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum 1.0 9 september 2011 Wijzigingen Eerste uitgave

Nadere informatie

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum: 16-10-2012 Versie: DEF Auteur: J. van Donselaar, COO Vastgesteld in maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 3 Afstemming

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM 2012 1 Aanleiding In de gemeente Kaag en Braassem zijn geen coffeeshops gevestigd en dat moet naar de mening van het bestuur zo blijven. In de voormalige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 24 077 Drugbeleid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde Nulbeleid coffeeshops gemeente Zeewolde 2 Aanleiding In de gemeenteraad is de discussie geweest, mede naar aanleiding van het VNG rapport Modernisering Cannabisbeleid waarin het failliet van het gedoogbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 De burgemeester van Velsen, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid Besluit van de burgemeester van Goeree-Overflakkee tot vaststelling van de Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013. 1. Inleiding Veel gemeenten in Nederland hebben

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR203206_1 12 juli 2016 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Inhoudsopgave 1. Inleiding -02-1.1. Vooraf -02-1.2. Beleidsmatig onderscheid -02-1.3.

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood 28 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid Nut en nood van coffeeshops Zes op tien coffeeshops dicht door kabinetsbeleid, Sluit coffeeshops in Maastricht,

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013

Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Citeertitel

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 76486 21 augustus 2015 Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer Inleiding In dit document zijn de gedoogcriteria

Nadere informatie

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid Handhavingarrangement coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?)

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) Vragen en antwoorden tijdelijke coffeeshop Almere Buiten de Meridiaan Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) 1. Wat is een coffeeshop? Een coffeeshop is een horecabedrijf. Een gesloten ruimte, waar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 25 oktober 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit.

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. BELEID VAN DE BURGEMEESTER ALS UITVOERING VAN DE KADERSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS VASTGESTELD OP 19 MEI 2008 MET BETREKKING TOT HET SOFTDRUGSBELEID VOOR DE GEMEENTE SLIEDRECHT (kort aangeduid als

Nadere informatie

Gemeente Delft. Landelijke aanscherping coffeeshopbeleid

Gemeente Delft. Landelijke aanscherping coffeeshopbeleid Veiligheid IcM Gemeente Delft Programmering Phoenixstraat 16 261 1 AL Delfl Telefoon l401 5 Fax 015-2141724 Retouradres : Veiligheid, Postbus 78, 2600 ME Delfi Internet www.delff.nl Behandeld door: Beny

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman E valuati e coffeeshopbele i d Haarlemmermeer Wietbeleid gewogen J. Snippe K. de Haan B. Bieleman Wietbeleid gewogen Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer September 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Actualisatie coffeeshopbeleid Gemeente Amersfoort

Actualisatie coffeeshopbeleid Gemeente Amersfoort Actualisatie coffeeshopbeleid Gemeente Amersfoort Gepubliceerd: 08.01.2003 17 december 2002. Notitie actualisatie gemeentelijk coffeeshopbeleid 17 december 2002. 1. Inleiding Deze notitie benadert de coffeeshops

Nadere informatie

Coffeeshop handhavingsarrangement

Coffeeshop handhavingsarrangement Coffeeshop handhavingsarrangement Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Datum vaststelling 24 januari 2014 Datum inwerkingtreding 17 februari 2014 Laatste wijziging 3 februari 2016 Inwerkingtreding laatste wijziging

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV);

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV); De burgemeester van de gemeente Veenendaal; overwegende dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Damoclesbeleid 13b Opiumwet Datum Kenmerk B en W datum 1 oktober 2013 8 oktober 2013 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder Monique Janssen Sjaak van Meijel

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z16006959 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229536 Nee G.J. Gorter Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veenendaal. Nr. 129092 28 december 2015 Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops De burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

COFFEESHOPBELEID GEMEENTE WINTERSWIJK

COFFEESHOPBELEID GEMEENTE WINTERSWIJK Sb gemeente Winterswijk NOTA COFFEESHOPBELEID GEMEENTE WINTERSWIJK 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het landelijke drugsbeleid 2 2.1 Doel 2 2.2 AHOJG-richtlijnen 3 3. Juridisch kader gemeentelijk coffeeshopbeleid

Nadere informatie

"De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties"

De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties NRC Next 27 september 2011 Hoeveel zin heeft het coffeeshop-beleid? "De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties" De Maastrichtse gemeenteraad besluit vandaag waarschijnlijk tot verplaatsing

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) 1 Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: In

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

dat de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet aanleiding vormt voor aanpassing van het coffeeshopbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet en;

dat de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet aanleiding vormt voor aanpassing van het coffeeshopbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet en; Coffeeshopbeleid gemeente Almere 2013 De burgemeester van Almere, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid Opiumwet (verder: Aanwijzing Opiumwet) en

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

Evaluatie Coffeeshopbeleid Waalwijk

Evaluatie Coffeeshopbeleid Waalwijk Evaluatie Coffeeshopbeleid Waalwijk December 2004 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Inhoud van de evaluatie 3 Hoofdstuk 2 Vigerend coffeeshopbeleid Waalwijk 4 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38264] Onderwerp: Brief Ministers inzake drugsbeleid

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38264] Onderwerp: Brief Ministers inzake drugsbeleid COMMISSIESTUK Onderwerp: Brief Ministers inzake drugsbeleid Besluit college d.d.: 1. Kennis nemen van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement

Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement Inleiding De gemeente Woudenberg wordt, zoals meer Nederlandse kleinere gemeenten, tot op heden weinig geconfronteerd met handel in en gebruik van betekenis van hard- en softdrugs en de daarmee samenhangende

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid 2007

Coffeeshopbeleid 2007 Coffeeshopbeleid 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Coffeeshopbeleid 2007 Citeertitel Coffeeshopbeleid 2007 Besloten

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Beleidsregels van de burgemeester van Vaals voor de toepassing van artikel 3b Opiumwet en artikel 74a Gemeentewet Inhoudsopgave Blz.. Inleiding 3 t/m 6 Vooraf 3 t/m 5 Beleidsmatig onderscheid 5 Relatie

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

TEYLINGEN BURGEMEESTERSBESLUIT 2008/06788. Coffeeshop beleid. Beheer Leefomgeving. C.M, HoektfJ^Jsifc. De burgemeester besluit:

TEYLINGEN BURGEMEESTERSBESLUIT 2008/06788. Coffeeshop beleid. Beheer Leefomgeving. C.M, HoektfJ^Jsifc. De burgemeester besluit: BURGEMEESTERSBESLUIT TEYLINGEN onderwerp registratienummer Coffeeshop beleid 2008/06788 afdeling Beheer Leefomgeving paraaf afdelingshoofd ^ behandeld door datum besluit C.M, HoektfJ^Jsifc paraaf burgemeester

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Vlissingen

Damoclesbeleid gemeente Vlissingen Inhoudsopgave Damoclesbeleid gemeente Vlissingen 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer 2 2 Doel van Wet Damocles 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Doel van Wet Damocles 3 2.2.1 Integrale aanpak van drugproblematiek

Nadere informatie

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 Datum: 17 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: n.v.t. N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 De burgemeester en burgemeester en wethouders van Velsen, ieder voor zover het zijn/hun bevoegdheid

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid 2013

Coffeeshopbeleid 2013 Coffeeshopbeleid 2013 Inleiding Op 18 januari 2004 is het Coffeeshopbeleid Gemeente Apeldoorn in werking getreden. Het coffeeshopbeleid voorziet in de algehele behoefte, helderheid te geven in de manier

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Vastgesteld door de burgemeester op 19 december 2013 In werking getreden op 1 januari 2014 Voorwoord Coffeeshopbeleid moet rekening houden met veel verschillende belangen.

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Commissie Mens & Samenleving Behandeld door J.C.D. Hofland Doorkiesnummer 030-28 61256 E-mail j.hofland@utrecht.nl Onderwerp Aanpassing

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid Schiedam 2013 2017

Coffeeshopbeleid Schiedam 2013 2017 Coffeeshopbeleid Schiedam 2013 2017 Vastgesteld door de burgemeester op [datum] Voorwoord Coffeeshopbeleid moet rekening houden met veel verschillende belangen. Cannabisgebruikers, die op een veilige

Nadere informatie

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF No: \2. Van : 2.o\.'h Ontvangen bij Griffier : (o-^ Verspreid per e-mail : lo O uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015 Registratienummer 2015 / 197835 Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015 1 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Doelstellingen huidig beleid...4 3 Effecten van het huidige beleid...4 4 Beleidswijzigingen 2015...

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

Naam Beleidsregels met gedoogvoorwaarden ten aanzien van coffeeshops (1996)

Naam Beleidsregels met gedoogvoorwaarden ten aanzien van coffeeshops (1996) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2003 / 65 Naam Beleidsregels met gedoogvoorwaarden ten aanzien van coffeeshops (1996) Publicatiedatum 16 juli 2003 Opmerkingen - De beleidsregels zijn integraal overgenomen

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: «In het

Nadere informatie

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012 Onderwerp Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Voorzitter E.H. Zorgdrager Griffie M. Josemans

Nadere informatie

NOTA COFFEESHOPBELEID WINTERSWIJK 2007

NOTA COFFEESHOPBELEID WINTERSWIJK 2007 NOTA COFFEESHOPBELEID WINTERSWIJK 2007 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het Nederlandse drugsbeleid 2 3. Juridisch kader gemeentelijk coffeeshopbeleid 4 4. Het Winterswijkse coffeeshopbeleid 7

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels,

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels, Gemeente Den Haag Burgemeester Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Onderwerp Coffeeshopbeleid Ons kenmerk BSD/2013.280 RIS 257888

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

gemeente Groningen Lokaal balanceren B. Bieleman R. Nijkamp K. de Haan

gemeente Groningen Lokaal balanceren B. Bieleman R. Nijkamp K. de Haan Onde rzoe k coffeeshopbele i d gemeente Groningen Lokaal balanceren B. Bieleman R. Nijkamp K. de Haan Lokaal balanceren Onderzoek coffeeshopbeleid gemeente Groningen Augustus 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Jaar: 2008 Nummer: 61 Besluit: Burgemeester 28 oktober 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL MAXIMUMSTELSEL COFFEESHOPS HELMOND 2008

Jaar: 2008 Nummer: 61 Besluit: Burgemeester 28 oktober 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL MAXIMUMSTELSEL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 61 Besluit: Burgemeester 28 oktober 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL MAXIMUMSTELSEL COFFEESHOPS HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond Gehoord het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Scenario's coffeeshopbeleid. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Scenario's coffeeshopbeleid. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Scenario's coffeeshopbeleid Programma / Programmanummer / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de wijziging van het landelijke gedoogbeleid

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING Dit rapport biedt inzicht in de aantallen officieel gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland in 2007. Het tellen van het aantal

Nadere informatie

Coffeeshops in Dordrecht

Coffeeshops in Dordrecht Coffeeshops in Dordrecht Gedoog- en handhavingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet Auteur J.H. Boogaard Sector Stads Bestuurs Centrum Afdeling Openbare orde en veiligheid Onderwerp Coffeeshopbeleid

Nadere informatie

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid.

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid. gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorl

Nadere informatie

Doelstelling Dit beleid vervangt het coffeeshopbeleid uit 2007 (20071147200) en de nota ruimtelijke criteria Nieuw-Vennep (20071171295).

Doelstelling Dit beleid vervangt het coffeeshopbeleid uit 2007 (20071147200) en de nota ruimtelijke criteria Nieuw-Vennep (20071171295). gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Actualisatie coffeeshopbeleid Porlefeuillehouder drs. Th. L. N. Weterings Collegevergadering 8 mei 201 2 Inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567 6935) Registratienummer

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops X Gemeente Amsterdam Bezoekadres Amstel 1 lon PN Amsterdam Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.n1 Retouradres: Postbus 202, woo AE Amsterdam Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid@Breda 2013

Coffeeshopbeleid@Breda 2013 Coffeeshopbeleid@Breda 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gedoogbeleid 3. Coffeeshopbeleid gemeente Breda 4. Gedoogcriteria 5. Toelichting gedoogcriteria 6. Overgangsbepalingen 7. Sluiting 8. Bibob toetsing

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE STEENWIJKERLAND. B. Bieleman M. Haaijer N. Nederhoed R. Nijkamp

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE STEENWIJKERLAND. B. Bieleman M. Haaijer N. Nederhoed R. Nijkamp EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE STEENWIJKERLAND B. Bieleman M. Haaijer N. Nederhoed R. Nijkamp EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE STEENWIJKERLAND September 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

DAMOCLES BELEID. Openbaar Ministerie. Bestuur GEMEENTE TERNEUZEN

DAMOCLES BELEID. Openbaar Ministerie. Bestuur GEMEENTE TERNEUZEN DAMOCLES BELEID Politie Openbaar Ministerie Bestuur GEMEENTE TERNEUZEN Revisiegeschiedenis: -Damoclesbeleid 2008 in werking per 1 december 2008 -Aanpassing naar 2 gram per persoon in werking per 15 december

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid. Augustus 2016

Coffeeshopbeleid. Augustus 2016 Augustus 2016 Versie Coffeeshopbeleid In deze infosheet leest u hoe het landelijke kader van het coffeeshopbeleid er uit ziet, wat de doelstellingen zijn en hoe het lokale coffeeshopbeleid daarbinnen kan

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2009

Coffeeshops in Nederland 2009 A A N TA L L E N C O F F E E S H O P S E N G E M E E N T E L I J K B E L E I D 1999-2009 Coffeeshops in Nederland 2009 B. Bieleman R. Nijkamp In 2010 is de negende meting van de monitor naar aantallen

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie