De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers."

Transcriptie

1 Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon tot en met 2014 voortgezet worden middels een overgangsregeling, echter heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven dat de werkkostenregeling met ingang van 2015 verplicht zal worden voor alle werkgevers. De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Voorbeeld: bij een jaarloonsom van is dus ( 200 per maand) aan onbelaste kostenvergoeding te verdelen. Naast het forfait blijven er vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Indien de vergoedingen hoger zijn dan het forfait, dan moet u beslissen of u over het meerdere zelf belasting (80% eindheffing) gaat betalen of in overleg met uw werknemers de belasting bij hen gaat inhouden. Voor een soepele invoering is tijdige voorbereiding raadzaam. Hieronder geven wij een korte toelichting op de volgende aspecten: 1. Nieuw loonbegrip, intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen 2. Loon in natura 3. Eindheffing 4. Gebruikelijkheidstoets 5. Administratie 6. Arbeidsrecht rond wijziging arbeidsvoorwaarden 7. Stappenplan

2 Toelichting 1.1 Nieuw loonbegrip; vergoedingen zijn belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. U moet, voordat u een vergoeding betaalt, beslissen of u deze belast bij uw werknemer of dat u de werkkostenregeling toepast en de vergoeding onderbrengt in het forfait. Is het forfait opgebruikt dan heeft de keuze voor de werkkostenregeling tot gevolg dat u over het meerdere 80% eindheffing moet betalen. Er zijn twee soorten vergoedingen die onbelast blijven en niet ten laste komen van het forfait: 1.2 Intermediaire kosten Intermediaire kosten zijn kosten die de werknemer maakt in opdracht en voor rekening van zijn werkgever. Het gaat dan veelal om kosten gemaakt voor zaken die eigendom zijn of worden van de werkgever. De vergoeding van Intermediaire kosten is geen loon, kunnen onbelast worden betaald en verminderen het forfait niet. Voorbeeld Als een werknemer kosten maakt voor de auto van de zaak (parkeerkosten, autowasserij), deze kosten declareert en vervolgens vergoed krijgt, is er sprake van intermediaire kosten. Dit is dan geen vergoeding van kosten van de werknemer welke ten laste komen van het forfait. 1.3 Gerichte vrijstellingen De gerichte vrijstellingen hebben betrekking op vergoedingen waarbij het zakelijk karakter voorop staat. Veelal zijn dat vergoedingen waarvoor ook nu al bepaalde vrijstellingen van toepassing zijn. Gerichte vrijstellingen zijn onbelast en verminderen het forfait niet. Er zijn gerichte vrijstellingen voor o.a. reis- en verblijfkosten, vakliteratuur, studiekosten en verhuiskosten, zie overzicht gerichte vrijstellingen. Voor zowel intermediaire kosten als voor gerichte vrijstellingen kan een vaste periodieke vergoeding worden betaald maar dan moet u wel een onderzoek hebben gedaan naar de werkelijke kosten. Dit onderzoek houdt in dat uw werknemers allemaal 3 maanden (hun) bonnen moeten bewaren ter onderbouwing van de vergoeding en dat u dit vastlegt in de administratie. Dit geldt ook voor nieuwe werknemers en bij nieuwe situaties (bijv. verandering van functie). Is er geen onderzoek gedaan dan vallen de vergoedingen in het forfait. Voorbeeld U wilt reiskosten vergoeden. De werkelijke kosten voor zakelijke reizen, inclusief woon-werkverkeer blijven vrijgesteld. Deze moeten onderbouwd worden door facturen en bonnetjes. U mag ook 0,19 per kilometer onbelast vergoeden, ongeacht het vervoermiddel. De administratieve verplichtingen en regels voor vaste reiskostenvergoedingen zoals we die nu kennen blijven van toepassing. Vergoedt u meer dan 0,19 per kilometer dan valt het meerdere in het forfait of is belast loon. Is het forfait opgebruikt dan moet u eindheffing betalen.

3 Noodzakelijke (lees: onmisbare) hulpmiddelen zoals gereedschappen, computers en aanverwante apparatuur en programmatuur en mobiele communicatiemiddelen zijn met ingang van 2015 eveneens gericht vrijgesteld. Voorwaarde is dat de werkgever bepaalt onder welke voorwaarden welke hulpmiddelen worden aangeschaft en dat er geen bijdrage van de werknemer gevraagd wordt, tenzij de werknemer bijvoorbeeld een luxer model verlangt als het standaard door de werkgever aangewezen model. Een personeelskorting op eigen produkten onder de 20% van de waarde in het economisch verkeer en minder dan 500 per persoon per jaar is gericht vrijgesteld. Het meerdere is belast loon of valt in het forfait. 2. Loon in natura Loon in natura of niet in geld genoten loon wordt bij de werkkostenregeling in aanmerking genomen naar de waarde in het economische verkeer. Als u hiervoor een (inkoop)factuur ontvangt van een derde, bijvoorbeeld de leverancier, moet het factuurbedrag inclusief BTW in aanmerking worden genomen. Betaalt de werknemer een eigen bijdrage aan u, dan vermindert deze eigen bijdrage het factuurbedrag dat in aanmerking wordt genomen. Het restant is dan, afhankelijk van uw keuze, belast loon of het valt in het forfait. Bij verstrekking van branche-eigen producten van en door de werkgever wordt de inkoopprijs (inclusief BTW) of, als u geen factuur heeft, de consumentenprijs in aanmerking genomen. De waarde van voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden ge- of verbruikt kan in een aantal gevallen lager worden vastgesteld dan de waarde in het economische verkeer, zie overzichten nihilwaarderingen en waardering op lagere waarde. Het gaat dan om bijvoorbeeld consumpties en maaltijden op de werkplek en werkkleding. De auto van de zaak, de dienstwoning en boetes vallen helemaal niet onder de werkkostenregeling maar zijn verplicht loon voor de werknemer. 3. Eindheffing Als u heeft gekozen voor de werkkostenregeling en u vergoedt meer dan het forfait, dan bent u over het meerdere eindheffing verschuldigd van 80%. Dit is alleen anders als u hierover vooraf met uw werknemers afspraken maakt (zie hierna punt 5). De vergoeding kan dan als loon worden aangemerkt, waarbij de loonheffing wordt ingehouden op het loon van de werknemer. Voorbeeld Aantal werknemers 15 Totale fiscale loonsom: Forfaitaire ruimte: 1,2% x De werkgever wil aan 10 werknemers een fiets ter waarde van 700 geven. Voor fietsen geldt geen vrijstelling meer, ook niet voor de fiets voor woon-werkverkeer. Toch kan het onbelast omdat er nog ruimte binnen het forfait is. Er kunnen dan geen andere vergoedingen meer (onbelast) worden betaald aan de werknemers.

4 Wil de werkgever aan al zijn werknemers een fiets van 700 geven, dan moet hij over belasting betalen: 15 fietsen à Forfaitaire ruimte: 1,2% x Te belasten Belasting: 80% eindheffing x ========= 4. Gebruikelijkheidstoets Om extreem calculerende werkgevers tegen te gaan is er een gebruikelijkheidstoets. De vergoedingen onder de werkkostenregeling mogen niet meer dan 30% hoger zijn dan wat in vergelijkbare gevallen gebruikelijk is. Voorbeeld U geeft een werknemer een kerstpakket van Als uw werknemer in het 52%-tarief valt zou u hierover loonheffingen af moeten dragen. In de werkkostenregeling zou u hierover 80% X = 800 loonheffingen af dienen te dragen. Een gecalculeerd voordeel dus. Stel dat u aan andere werknemers een kerstpakket van 70 geeft. Uw kerstpakket is meer dan 30% duurder dan wat gebruikelijk is. U moet 909 ( /- 130% x 70) als loon belasten. 5. Administratie De administratie moet aangepast worden aan de werkkostenregeling. Er moet immers getoetst kunnen worden of de vergoedingen die u betaalt al dan niet binnen het forfait vallen. Er is tot en met 2014 keuze uit drie berekeningswijzen: a. het forfait wordt berekend over het loon in het aangiftetijdvak (maand of 4 weken) en de in dat tijdvak betaalde vergoedingen worden daaraan getoetst. Ieder tijdvak wordt dus opnieuw bekeken of u loonheffing moet betalen over de vergoedingen; b. het forfait wordt berekend over het loon van het voorafgaande kalenderjaar. De in een aangiftetijdvak betaalde vergoedingen worden dus steeds getoetst aan hetzelfde forfait. Na afloop van het jaar wordt het forfait opnieuw berekend op grond van het werkelijk uitbetaalde loon. Dit kan leiden tot bijbetaling of een teruggaaf; c. het forfait wordt berekend over het loon van het voorafgaande kalenderjaar, er wordt echter pas loonheffing betaald vanaf het aangiftetijdvak waarin door de cumulatieve vergoedingen het forfait wordt overschreden. Na afloop van het jaar wordt opnieuw getoetst aan het werkelijk uitbetaalde loon. Dit kan leiden tot bijbetaling of een teruggaaf.

5 Met ingang van 2015 zal er nog maar één berekeningswijze zijn: na afloop van het kalenderjaar moet de werkgever de eventuele overschrijding van het forfait bepalen en de eindheffing afdragen uiterlijk in het eerste aangiftetijdvak van het nieuwe jaar. Vergoedingen, die in het forfait vallen, hoeven niet meer per werknemer te worden geadministreerd en u hoeft van de werknemer voor de loonheffing geen bonnen of andere bewijzen te vragen. Wel kan in bijzondere gevallen de gebruikelijkheidstoets door de belastingdienst gehanteerd worden. Als in de financiële administratie bedragen exclusief de BTW worden vermeld, moet de BTW voor de loonadministratie worden bijgeteld. 6. Arbeidsrecht rond wijziging arbeidsvoorwaarden Als een vergoeding niet onder de gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten valt, heeft u de keuze om de loonheffing over de vergoeding bij de werknemer in te houden dan wel de eindheffing toe te passen. Als het forfait is opgebruikt, betaalt u over het meerdere 80% eindheffing; u neemt dan dus de loonheffing voor uw rekening. Als u op dit moment vergoedingen betaalt, is de kans groot dat u de afspraken met uw werknemers moet aanpassen. Wat zonder meer duidelijk is dat als de werkkostenregeling de ruimte geeft om meer onbelast te vergoeden uw werknemers u hiertoe niet toe kunnen verplichten. U zult echter wel nieuwe afspraken moeten maken als het totaal van de huidige vergoedingen hoger wordt dan 1,2% van uw totale loonsom. Gaat u dan over het meerdere de eindheffing voor uw rekening nemen of gaat u loonheffing inhouden bij uw werknemers? Het kan ook zijn dat u de (hoogte van de) vergoedingen wil aanpassen. U moet de keuze maken voordat u de vergoeding betaalt. Het kan zijn dat u al jaren onbelaste vergoedingen betaalt aan uw werknemers. U moet er dan rekening mee houden dat u deze vergoedingen niet zonder meer kunt verlagen. Wat is er afgesproken? Of u de vergoedingen kunt aanpassen is in eerste instantie afhankelijk van de afspraken zoals die in de bestaande arbeidsovereenkomst, CAO of in het arbeidsreglement zijn vastgelegd. Als er een fiscale wetswijziging is, dan leidt dat er niet automatisch toe dat de betreffende arbeidsvoorwaarden kunnen worden aangepast. Hiertoe zijn, behalve bij verplichte CAOregelingen, steeds nadere afspraken tussen u en uw werknemers nodig. Hoe denkt de rechter hier over? Uit de rechtspraak over eerdere fiscale wetswijzigingen kan worden afgeleid dat de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen dat de gevolgen van een fiscale wetswijziging tussen werkgever en werknemer moeten worden verdeeld. Met andere woorden: de gevolgen van een fiscale wetswijziging zijn een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het criterium redelijkheid en billijkheid is subjectief en zal in iedere situatie tot een andere uitkomst leiden. Van belang is wat de aard van de afspraken is die u met uw werknemers heeft gemaakt.

6 U heeft een netto-vergoeding afgesproken Als u uitdrukkelijk een netto-vergoeding met uw werknemer heeft afgesproken dan kunt u de vergoedingen niet zonder meer verlagen of loonheffingen er op inhouden. Dat u ten tijde van het maken van de afspraak met de betreffende werknemers een wetswijziging niet had kunnen voorzien, doet daar niet aan af. U heeft een bruto-vergoeding afgesproken In de situatie waarin u een bruto-vergoeding heeft afgesproken en deze hoger is dan wat u onder de werkkostenregeling onbelast kunt vergoeden, zal het verschil tussen het onbelast te vergoeden bedrag en de afgesproken hogere bruto vergoeding als belastbaar loon aangemerkt moeten worden. Als u geen eindheffing voor uw rekening wilt nemen dan kan loonheffing bij de werknemers worden ingehouden. Toch zijn er naar onze mening situaties denkbaar waarbij de werknemers dusdanig benadeeld worden dat het niet redelijkheid is dat het belastingnadeel volledig op de werknemer wordt afgewenteld. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer aantoonbaar (meer) kosten maakt, maar het forfait al is opgebruikt voor vergoedingen aan zijn collega s. De schriftelijke afspraak is niet duidelijk Het is mogelijk dat in de regeling uitsluitend een vergoeding wordt genoemd zonder enig voorbehoud. Een dergelijke (open) regeling zal tot discussie met uw werknemers leiden en als het tot een gerechtelijke procedure leidt, zal de rechter een afweging maken op basis van opgewekt vertrouwen, redelijkheid en billijkheid, bedoeling van partijen etc. Hoe de afweging zal uitpakken is op voorhand niet te zeggen. Heronderhandelen met uw werknemers is dus noodzakelijk. Mogelijkheden om discussie te voorkomen Mogelijk betaalt u op dit moment een vaste kostenvergoeding aan een bepaalde groep werknemers. Deze vaste kostenvergoeding moet naar aard en omvang van de kosten zijn gespecificeerd. Het zou wel eens kunnen dat onder de werkkostenregeling bepaalde kosten onder de gerichte vrijstellingen vallen en andere juist niet meer. Of misschien zijn er wel intermediaire kosten opgenomen in de vaste vergoeding, die u zonder meer onbelast kunt betalen. De vaste kostenvergoedingen moeten dan ook herzien worden. Hiermee kunt u wellicht discussie met uw werknemers voorkomen over het belasten of verlagen van de vergoeding.

7 Voorbeeld U geeft op dit moment een onbelaste vaste onkostenvergoeding van 135 per maand. Deze is opgebouwd uit verschillende onderdelen. In de laatste kolom is te zien hoe de verschillende onderdelen onder de werkkostenregeling benoemd zullen worden. Onkostenvergoeding Werkkostenregeling Parkeerkosten 15 Intermediaire kosten Autowassen 15 Intermediaire kosten Consumpties onderweg 15 Gericht vrijgesteld Lunches onderweg werknemer 20 Gericht vrijgesteld Lunches onderweg klanten 25 Intermediaire kosten Relatiegeschenken 10 Intermediaire kosten Kosten mobiele telefoon 20 Forfait PC (< 90% zakelijk gebruik) 15 Forfait Totaal 135 ===== De intermediaire kosten kunnen middels declaraties (bonnetjes) vergoed worden, maar kunnen ook, tezamen met gericht vrijgestelde kosten als een vaste vergoeding periodiek uitbetaald worden. U moet deze vergoeding dan aantoonbaar kunnen onderbouwen (voor iedere werknemer drie maanden bonnetjes sparen) en deze onderbouwing op verzoek van de belastingdienst kunnen herhalen. De overige kosten komen in het forfait terecht. Als u deze vergoeding niet splitst en/of onvoldoende kunt onderbouwen wordt het volledige bedrag onder het forfait gebracht. Als het forfait is opgebruikt betaalt u hierover 80% eindheffing. 7. Stappenplan Wij adviseren u uw pakket arbeidsvoorwaarden te beoordelen en vooral of en wanneer u het wenselijk acht de vergoedingen die u betaalt aan uw werknemers aan te passen vanwege de nieuwe regeling. In de tijd gaat het om de volgende stappen: 1. Inventarisatie van kostenvergoedingen in de onderneming (zie de checklist onder aan dit document) 2. Bepalen van de gevolgen van de nieuwe regeling op de situatie 3. Keuze maken hoe u wilt omgaan met de gevolgen: wel/niet eindheffing c.q. wel niet aanpassen vergoedingen 4. Eventueel afstemming met personeel(vertegenwoordiging) 5. Aanpassingen arbeidsvoorwaarden en vastlegging daarvan 6. Communicatie hiervan richting werknemers 7. Inregeling financiële- en de loonadministratie op de nieuwe situatie.

8 Overzicht gerichte vrijstellingen a. Vervoer in kader van de dienstbetrekking waaronder woon-werkverkeer Openbaar vervoer: de werkelijke kosten of 0,19 per kilometer Ander vervoer: 0,19 per kilometer, met de mogelijkheid om een vaste vergoeding te geven aan een werknemer die op ten minste 128 dagen per kalenderjaar reist naar een arbeidsplaats. Deze vergoeding mag dan worden berekend alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar naar die arbeidsplaats reist. b. Tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking Tijdens dienstreizen -maaltijden met ten minste 10% zakelijk belang -overnachtingen De vrijstelling geldt ook voor een vergoeding of verstrekking van maaltijden tijdens overwerk of op koopavond. Als de werknemer door zijn werk s avonds niet op de gewone tijd (tussen en uur) thuis kan eten, is in elk geval sprake van een meer dan bijkomstig zakelijke maaltijd. c. Cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke Deze moeten van belang zijn voor de dienstbetrekking. Ook de desbetreffende reizen en het verblijf zijn vrijgesteld. d. Outplacement e. Opleiding of studie Onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking, daaronder mede begrepen de inschrijving in een beroepsregister. Het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Hieronder valt ook het volgen van een procedure erkenning verworven competenties (EVC-procedures) waarvoor een verklaring is afgegeven door een erkende instantie. De vrijstelling voor inschrijving in een beroepsregister geldt voor registraties die vereist zijn voor de uitoefening van de functie. Dit geldt zowel voor wettelijk voorgeschreven registraties als voor registraties, die vanuit de beroepsgroep worden opgelegd, met het oog op het veiligstellen en bewaken van bepaalde kwaliteitsnormen. Het lijkt er dus op dat vakbondscontributie hier niet onder valt en dat de vergoeding hiervan slechts onbelast kan blijven als deze in het forfait valt. f. Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling Dit is een regeling voor werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken. De werkgever kan 30/70 van het fiscale loon onbelast vergoeden. g. Verhuiskosten De kosten van het verhuizen van de inboedel vermeerderd met als sprake is van een verhuizing in verband met de dienstbetrekking. Iedere verhuizing binnen twee jaar na de aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na overplaatsing binnen de bestaande dienstbetrekking waarbij de woon-werkafstand voor de verhuizing ten minste 25 kilometer was en door de verhuizing de woon-werkafstand met ten minste 60% wordt verkleind, wordt beschouwd als een verhuizing in het kader van de dienstbetrekking. h. Vakliteratuur i. Noodzakelijke (lees: onmisbare) hulpmiddelen zoals gereedschappen, computers en aanverwante apparatuur en programmatuur en mobiele communicatiemiddelen zijn met ingang van 2015 eveneens gericht vrijgesteld. Voorwaarde is dat de werkgever bepaalt onder welke voorwaarden welke hulpmiddelen worden aangeschaft en dat er geen bijdrage van de werknemer gevraagd wordt, tenzij de werknemer

9 bijvoorbeeld een luxer model verlangt als het standaard door de werkgever aangewezen model. j. Een personeelskorting op eigen produkten onder de 20% van de waarde in het economisch verkeer en minder dan 500 per persoon per jaar is gericht vrijgesteld. Het meerdere is belast loon of valt in het forfait. k. Registratie beroepsregister Dit zijn de inschrijvingskosten voor wettelijk voorgeschreven registratie en voor registratie die vanuit een beroepsgroep worden opgelegd met het oog op veiligstellen en bewaken van kwaliteitsnormen.

10 Overzicht nihilwaarderingen Let op! De hierna volgende regelingen gelden niet voor vergoedingen van de genoemde kosten. Om duidelijk te maken dat de nihilwaardering ook geen betrekking heeft op de situatie dat de eigendom overgaat naar de werknemer, wordt de term ter beschikking gesteld gebruikt. De werkgever blijft dan eigenaar van de zaken. De waarde van de volgende voorzieningen, in redelijkheid, wordt gesteld op nihil, ingeval deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden: a. Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze buiten de werkplek te gebruiken of verbruiken Voorbeelden: het gebruik van de vaste computer, het kopieerapparaat en van de vaste telefoon op de werkplek; de koffie- en frisdrankautomaat; de fietsenstalling of de parkeergarage in het bedrijfsgebouw van de werkgever; het gebruik van een fitnessruimte op de werkplek; ter beschikking gestelde materialen, gereedschappen en hulpmiddelen die op de werkplek gebruikt worden voor zover het gebruikelijk is deze daar na afloop van de werktijd achter te laten. Zoals pennen, papier en dergelijke. b. Voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever Voorzieningen in het kader van een zogenoemd ARBO-plan, worden op nihil gewaardeerd. Voorbeelden: geneeskundige keuringen of bij inentingen in het kader van preventie- en verzuimbeleid; een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser, een zonnebril voor een chauffeur of piloot, of een beeldschermbril; een EHBO-cursus; speciale isolerende of beschermende kleding; een stoelmassage op de werkplek. c. Ter beschikking gestelde kleding Het betreft hier kleding die 1. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen, of 2. aantoonbaar achterblijft op de werkplek, of 3. werkkleding met een logo van ten minste 70 cm² 4. door de Arbeidsomstandighedenwet wordt voorgeschreven, in combinatie met een arboplan. Andere kleding komt, als de werkgever deze als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen, tegen de factuurwaarde of waarde in het economische verkeer ten laste van het forfait. Kleding(kosten) die u vergoedt of verstrekt valt altijd in het forfait.

11 Voorbeelden van werkkleding genoemd onder C1: 1. het uniform van de politieagent, brandweerman, piloot, militair en stewardess 2. de sloof van een medewerker in de horeca, het jasschort van de slager; 3. de doorwerkjas in de bouw. Ook de reinigingskosten van deze kleding komen niet ten laste van het forfait. d. Consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd; Het kan hierbij gaan om allerlei consumpties zoals koffie, thee, snacks, soep, een gebakje bij een verjaardag of een drankje aan het einde van de werkweek. Verstrekte consumpties tijdens personeelsfeesten, recepties en jubileumfeesten gegeven op de werkplek of bedrijfsvestiging zijn onbelast. Indien deze feesten op een externe locatie plaatsvinden is dit belast. e. Ter beschikking gestelde hulpmiddelen Met hulpmiddelen worden ook bedoeld computers en dergelijke apparatuur, gereedschappen en toebehoren, die ook buiten de werkplek gebruikt kunnen worden. Bijkomende voorwaarde is dat de hulpmiddelen voor ten minste 90% zakelijk gebruikt worden. De waarde van het privégebruik (dus maximaal 10%) van laptops (notebooks en netbooks), die op de werkplek maar ook daarbuiten worden gebruikt, is nihil. We benadrukken nog dat het ter beschikking gestelde hulpmiddelen betreft, waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze hulpmiddelen eigendom van de werkgever blijven. Met ingang van 2015 is op deze hulpmiddelen het noodzakelijkheidscriterium van toepassing. Dat houdt in dat als de werkgever de hulpmiddelen noodzakelijk acht voor de werknemer om zijn dienstbetrekking goed uit te kunnen oefenen deze onbelast vergoed of ter beschikking gesteld mogen worden. De term noodzakelijk is niet licht op te vatten en kan eerder als onmisbaar omschreven worden. f. Ter beschikking gestelde mobiele communicatiemiddelen waarvan het zakelijke gebruik van meer dan bijkomstig belang is. Het gaat hier niet om computers en dergelijke apparatuur maar bijvoorbeeld om de mobiele telefoon, inclusief een blackberry of smartphone. Het zakelijk gebruik meer dan 10% moet bedragen. De nihilwaardering is ook van toepassing in de situatie dat de werknemer gebruik maakt van een eigen mobiele telefoon en de werkgever hem daarvoor een telefoonabonnement ter beschikking stelt. Ook op deze communicatiemiddelen kan het noodzakelijkheidscriterium toegepast worden. g. Openbaar vervoer- en voordeelurenkaart De waarde van het genot van een in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde openbaarvervoer- of voordeelurenkaart wordt, als aannemelijk is dat deze kaart mede dient voor zakelijke reizen, waaronder woon-werkverkeer, gesteld op nihil. h. Personeelsleningen Voor personeelsleningen geldt dat, voor zover de verschuldigde rente minder bedraagt dan de rente die in het economische verkeer verschuldigd zou zijn, dit voordeel tot het belaste loon behoort.

12 Er is een uitzondering voor het rentevoordeel van een personeelslening (en de hieraan verbonden kosten) voor de eigen woning. De nihilwaardering is van toepassing wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: De werknemer verklaart schriftelijk aan de werkgever, onder vermelding van het bestedingsdoel en onderbouwing met schriftelijke bescheiden, dat de geldlening kan worden aangemerkt als een geldlening waarvan de rente in de inkomstenbelasting aftrekbaar is. De werknemer voegt kopieën van aankoopbewijzen, rekeningen e.d. bij de verklaring. De werkgever bewaart de verklaring en bescheiden bij de loonadministratie. De werkgever vermeldt de toepassing van de nihilwaardering van het rentevoordeel in de aangifte loonheffingen. Er geldt ook een nihilwaardering voor personeelsleningen voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter. Voorwaarde daarbij is dat de werknemer deze fiets, elektrische fiets of elektrische scooter in overwegende mate voor (een deel van) zijn woon-werkverkeer gebruikt.

13 Overzicht waardering op een lagere waarde De waarde van de volgende voorzieningen die op de werkplek gebruikt of verbruikt worden, wordt gesteld op de daarbij vermelde bedragen: a. Maaltijden De waarde van op de werkplek verstrekte maaltijden (ontbijt, lunch of diner) wordt gesteld op 3,15 (2014). Dit geldt voor maaltijden die worden genuttigd in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes op de plaats waar de arbeid wordt verricht. De regeling kan ook gelden voor maaltijden van ambulante werknemers maar pas vanaf het moment dat sprake is van een vaste arbeidsplaats. b. Huisvesting en inwoning op de werkplek De waarde wordt gesteld 5,35 (2014) per dag inclusief de eventueel verstrekte energie, water en bewassing. Het gaat hier niet om de ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning. Bij huisvesting op de werkplek gaat het uitsluitend om huisvesting op een plaats waar de werknemer niet woont, maar in het kader van zijn werkzaamheden verblijft, zoals zich dat voor kan doen aan boord van een schip, op een boorplatform of in een kermiswagen. Net als bij de verstrekking van maaltijden geldt bij ambulante werknemer dat de gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfkosten van toepassing is tot het moment dat sprake is van een vaste arbeidsplaats. c. Kinderopvang Door de werkgever verrichte kinderopvang waarvoor aanspraak op een kinderopvangtoeslag onderscheidenlijk aanspraak op een tegemoetkoming kan ontstaan op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De waarde wordt gesteld op het aantal uren genoten kinderopvang maal de uurprijs vastgesteld in die wet. Als de werkgever kinderopvang verstrekt die door hem zelf wordt verricht buiten de werkplek, wordt de kinderopvang gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer of factuurwaarde. De forfaitaire waarderingsregel geldt ook niet voor de verstrekking van kinderopvang die de werkgever bij een derde inkoopt. d. Dienstwoning De waarde in het economische verkeer van het genot van een ter beschikking gestelde woning, wordt ten hoogste gesteld op 18% van het op jaarbasis geldende loon bij een overeengekomen arbeidsduur van 36 uur per kalenderweek. Het gebruik moet wel voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking vereist zijn. Voorbeelden van dienstwoningen zijn de portierswoning, de woning van de brugwachter of de pastorie.

14 Checklist vergoedingen en verstrekkingen In combinatie met de vaststelling van het forfait is het mogelijk de financiële impact van de werkkostenregeling in beeld te krijgen. Onderstaande lijst kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in uw vergoedingen- en verstrekkingenstructuur. Het zijn posten die in de werkkostenregeling invloed hebben op het forfait. In de kolom bedrag kunt u aangeven hoeveel geld met de betreffende vergoeding per jaar is gemoeid of van plan bent uit te geven. Het gaat daarbij om de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel! Vermeld onder bedrag de factuurbedragen (incl. BTW). Waar hieronder over verstrekking wordt gesproken wordt bedoeld dat de zaak eigendom wordt van de werknemer. Blijft de zaak eigendom van de werkgever dan wordt gesproken van ter beschikking stellen Kerstpakketten Andere geschenken bij jubilea, feestdagen, bijv. Iris-cheques, boekenbonnen, hotelovernachting, etc. Ook geschenken met ideële waarde Parkeergelden (indien werknemer geen auto van de zaak heeft en de vergoeding bovenop 0,19 per kilometer komt). Bedrag Door werkgever verstrekte lunch eigen bijdrage werknemer in de lunchkosten ja/nee ja/nee Niet op werknemer verhaalde verkeersboetes Vrijdagmiddag borrel (buiten de deur) Personeels-/jubileumfeest, receptie op externe locatie Producten uit eigen bedrijf (consumentenprijs minus eventuele eigen bijdrage van de medewerker) Personeelskorting indien korting hoger is dan 20% van consumentenprijs of meer dan 500 per medewerker per jaar Vergoeding/verstrekking telefoon, iphone, etc. <10% zakelijk Vergoeding/verstrekking computer/laptop <90% zakelijk Vergoeding telefoon-/computerkosten Vergoeding werkplek thuis Algemene onkostenvergoeding zonder onderbouwing Vergoeding/verstrekking fiets en fietskosten Kleding (geen werkkleding) Bedrijfsfitness buiten de werkplek Rentevoordeel personeelslening Kilometervergoeding zakelijke reizen boven 0,19

15 Andere vergoeding

16 De volgende vergoedingen hoeft u niet in bovenstaand overzicht op te nemen: - Vergoeding zakelijke reiskosten (ook woning/werk) minder dan 0,19 per kilometer. - Studiekostenvergoeding - Vergoeding intermediaire kosten (zie betreffende onderdeel) - Vergoeding kosten openbaar vervoer inclusief een terbeschikkinggestelde (mede) zakelijk gebruikte OV-kaart of kortingskaart - Auto van de zaak - Zakelijke cursussen, congressen, excursies - Zakelijke maaltijden (dienstreis, overwerk, koopavond) - Producten uit eigen bedrijf (indien korting < 20% van consumentenprijs of korting < 500 per medewerker per jaar) - Verstrekking, vergoeding of terbeschikkingstelling van mobiele telefoons, tablets, computers, gereedschappen en apparatuur mits deze noodzakelijk (dus onmisbaar) zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking. - Terbeschikkinggestelde kleding welke nagenoeg alleen geschikt is om in te werken (overall, uniform) of die op het werk achterblijft.

17 Hoewel bij de samenstelling van deze special de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene kader van deze uitgave, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Wijzigingen in waardering van loon in natura (verstrekkingen)

Wijzigingen in waardering van loon in natura (verstrekkingen) www.kluwersalarisadministratie.nl Wijzigingen in waardering van loon in natura (verstrekkingen) Nieuwe en bijzondere waarderingsregels Onder de werkkostenregeling gaan nieuwe regels gelden voor de waardering

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

WKR Kostenoverzicht. CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies. Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren

WKR Kostenoverzicht. CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies. Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren WKR Kostenoverzicht CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Eten en drinken Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden) Verteer werknemers

Nadere informatie

De Kern van de regeling Alles wat de werknemer krijgt van de werkgever is loon.

De Kern van de regeling Alles wat de werknemer krijgt van de werkgever is loon. Werkkostenregeling - WKR Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

De werkkostenregeling in het kort

De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015 Vaststellingsovereenkomst 2015 A. Partijen: 1. HISWA Vereniging, gevestigd aan de Werfkade 2, 1033 RA Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Hiswa, en 2. Belastingdienst/, kantoor,

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014-2015 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een MEMO Van Datum Betreft RSM Wehrens, Mennen & de Vries Belastingadviseurs N.V. 29 september 2010 nieuwe werkkostenregeling 201 0 l. lnleidinq Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 - in het kader van

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Venema Accountancy Accountancy belastingconsultancy

Venema Accountancy Accountancy belastingconsultancy Werkkostenregeling - WKR Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

voorzieningen die uw werknemer op de werkplek gebruikt consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd

voorzieningen die uw werknemer op de werkplek gebruikt consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd Nihilwaarderingen Alles wat u uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt voor zijn dienstbetrekking, is loon. Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen die uw werknemer op de werkplek

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Overzicht Werknemersgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen 2015

Overzicht Werknemersgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen 2015 verstrekkingen 2015 Arbo (verstrekkingen, terbeschikkingstellingen en in geld Arbovoorzieningen op de werkplek,inclusief de werkplek in de woning Veiligheidsbrillen, beeldschermbrilen EHBO-cursussen, stoelmassage,

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief ingevoerd, maar zijn er nog steeds veel vragen vanuit de praktijk. Hoe zat de Werkkostenregeling ook al weer in elkaar? De vrije wordt bepaald aan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 Werkkostenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? 3 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? 4 1.4 Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen?

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Klantnaam Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Totale fiscale loonsom (eerste 10 maanden 2014) Loon voor de loonheffing indien

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Fiscale en arbeidsrechtelijke aandachtspunten van de werkkostenregeling Programma 1. Fiscale aspecten 2. Arbeidsrechtelijke aspecten 63 Werkkostenregeling

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie