krant Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "krant Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie"

Transcriptie

1 info Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i.s.m. de politiebonden en de VtsPN Ontwerp: VormVijf, Den Haag, Illustratie: Klutworks, Den Haag Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Juni 00 1

2 Eind 00 is tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de politievakorganisaties (NPB, ACP en VMHP) een akkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden bij de politie. Een afspraak uit dit akkoord was dat op termijn de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen de korpsen zouden verdwijnen, ofwel: de arbeidsvoorwaarden worden landelijk geharmoniseerd. De huidige verschillen maken het voor een medewerker lastig om de gevolgen te overzien van een overstap naar een ander korps. Daarnaast leveren de verschillen veel discussie op bij boven regionale samenwerkingsverbanden waar medewerkers uit verschillende korpsen werken. Ook kost het veel tijd om in alle korpsen eigen en af te spreken. In plaats van de verschillende korpsen komen er nieuwe landelijke en. Hierbij is steeds uitgegaan van de meest gangbare korpsen. Omdat er veel verschil len in de arbeidsvoorwaarden zijn tussen de korpsen kan alles niet in één keer worden aangepast. De minister en de politievakorganisaties hebben dit daarom in twee delen opgesplitst. In deze worden de afspraken van het eerste deel van de aanpassingen op een rij gezet. Over het tweede deel van de verschillen in arbeidsvoorwaarden moeten in 00 nog afspraken worden gemaakt. Informatie daarover volgt zodra deze afspraken zijn gemaakt. De afspraken van het eerste deel gaan in op verschillende data.

3 1 april 00 1 mei 00 1 juli 00 Per 1 april 00 vergoeden voortaan alle politiekorpsen de verplichte voor. Alleen wanneer naslagwerken ook digitaal beschik baar zijn, en dus niet meer per se hoeven te worden aangeschaft, is van zo n vergoeding geen sprake. zullen voortaan voor alle medewerkers op de werkplek beschikbaar zijn zonder dat medewerkers daarvoor hoeven te betalen. De korpsen die daarvoor nu een bedrag op het salaris inhouden, stoppen daarmee met ingang van 1 mei 00. Alle medewerkers in schaal 1 en 1 krijgen als er sprake is van over werk tijdens hun deelname aan een rampenstaf, een grootschalig bijzonder optreden, een ME-inzet en een inzet bij een team grootscha lige opsporing, recht op een overwerkvergoeding. Daarvoor komt een landelijke. Bij korpsen die zelf al zo n hadden, blijft die korps van toepassing tot de invoering van de landelijke.

4 1 juli 00 bij overwerk Vanaf 1 juli 00 wordt ook de vergoeding voor maaltijden tijdens overwerk landelijk geregeld. De lunch moet dan plaats vinden tussen.00 en 1.00 uur, het avondeten als de medewerker vanwege dat overwerk tussen 1.00 en 0.00 uur niet thuis kan eten. Voor detachering van medewerkers bij andere korpsen en buiten de politieorganisatie geldt vanaf 1 juli 00 een modelovereenkomst, met standaardafspraken over onder andere ingang- en einddatum, arbeidsduur, ziekte verzuim, functionerings- en beoordelingsgesprekken, eventuele opleidingen en terugkeer naar het oorspronkelijke korps. Het is bij overwerk de bedoeling dat op kosten van het korps in het bedrijfsrestaurant wordt gegeten, of dat de maaltijd door het korps wordt verstrekt. Alleen als dat niet mogelijk is, kan een medewerker de kosten van lunch of avondeten vergoed krijgen, en wel E,0 voor de lunch en E 1, voor het avondeten. Deze bedragen zijn gelijk aan de bedragen van de maaltijden bij dienstreizen binnenland van de nieuwe landelijke reis.

5 1 aug. 00 Voor de die op 1 augustus 00 al aan de opleiding waren begonnen verandert er niets. De nieuwe wijze van inschalen geldt voor de toekomstige die op of na 1 augustus 00 in het selectieproces zitten. Er worden drie groepen onderscheiden: 1. Aspiranten die voor zij aan hun opleiding begonnen nog geen betaald werk hadden: voor hen blijven de -schalen van toepassing.. Aspiranten die voor zij aan hun opleiding begonnen al minstens één jaar betaald werk hadden: voor hen is het inkomen dat zij toen verdienden bepalend voor de inschaling. Hierbij geldt salarisnummer (trede/periodiek) van de schaal waarin de aspirant na afronding van de opleiding minstens terecht komt als bovengrens bij de inschaling.. Voor individuele, voor wie deze problemen oplevert, kan de korpsleiding in bijzondere gevallen besluiten een andere oplossing te bieden. na de basisopleiding Als de aspirant de basisopleiding heeft voltooid, is de functie afhankelijk van het opleidingsniveau. Voor alle toekomstige die op of na 1 augustus 00 in het selectieproces zitten en hun opleiding succesvol afronden geldt het volgende: Niveau : functie met schaal (rang: surveillant) Niveau : functie met schaal (rang: agent) Niveau : functie met schaal (rang: hoofdagent) Niveau : functie met minstens schaal (rang:brigadier) Niveau : functie met minstens schaal (rang: inspecteur) De huidige garantie voor een bepaald minimumsalaris per opleidings niveau blijft bestaan. Voor de die op 1 augustus 00 al aan de opleiding waren begonnen verandert er niets. Alleen voor van niveau (hoofdagent) geldt als extra overgangsmaatregel dat zij vóór 1 augustus 0 moeten zijn aangesteld in een functie met schaal, mits zij hun opleiding succesvol hebben afgerond.

6 1 okt. 00 naar hogere schaal Vanaf 1 oktober 00 gaat iemand die vanuit de maximale periodiek van een bepaalde schaal naar een volgende schaal wordt bevorderd, er wezenlijk in salaris op vooruit. De vooruitgang moet in die gevallen ten minste even groot zijn als de omvang van de laatste periodieke verhoging in de schaal van waaruit de bevordering plaatsvindt. Tot het moment dat deze nieuwe in werking treedt blijven de oorspronkelijke korpsen van toepassing. Iedere medewerker die als gevolg van zijn werk rechts kundige hulp nodig heeft kan deze van het korps verstrekt krijgen. Wanneer een medewerker liever zelf zijn rechtskundige hulp regelt krijgt hij de kosten vergoed zolang die niet hoger zijn dan wanneer de korpsleiding die hulp geregeld zou hebben. Dit geldt ook als een medewerker de rechtskundige hulp laat verzorgen door zijn vakbond. Om te garanderen dat de medewerker aanspraak kan maken op goede bijstand, wordt van een minimumuurtarief van E,1,- uitgegaan. Als het korps gebruik maakt van een rechtsbijstandsverzekering, bedraagt het maximale uurtarief dat vergoed kan worden momenteel E 10,-, maar dit bedrag zal jaarlijks aan de normale inflatie worden aangepast. De korpsleiding kan in bij zondere gevallen besluiten om een hoger bedrag te vergoeden. Verzoeken om (een vergoeding voor) rechtskundige hulp die zijn ingediend voor 1 oktober 00 worden nog behandeld volgens de oude korpsregels. Voor nieuwe verzoeken geldt deze nieuwe landelijke.

7 1 okt. 00 Schadevergoeding privé-eigendommen Er komt een landelijke voor schadevergoeding voor privé-eigendommen van medewerkers die onder diensttijd beschadigd zijn. Voor de bepaling van de hoogte van het vergoedingsbedrag geldt het volgende: 1. Omdat de waarde van eigendommen door ouderdom en slijtage in de loop der jaren vermindert, ontvangt de eigenaar ook minder van de oorspronkelijke waarde terug naarmate het beschadigde eigendom ouder is. Alleen voor brillenglazen en duurzame contactlenzen ontvangt de eigenaar altijd de vervangingswaarde.. Ongeacht de ouderdom en slijtage krijgt de eigenaar nooit minder dan een kwart van wat het beschadigde eigendom oorspronkelijk kostte vergoed.. De maximale vergoeding bedraagt: E 00,- voor brilmonturen, E 0,- voor horloges, E 0,- voor sieraden, E 0,- voor zonnebrillen. Elke drie jaar wordt gekeken of die bedragen aangepast moeten worden.. Als reparatie mogelijk én goedkoper is dan de aanschaf van een nieuw exemplaar, dan worden alleen die reparatiekosten vergoed.. Verlies en beschadiging van eigendommen buiten diensttijd, en op weg van huis naar werkplek of omgekeerd, worden alleen vergoed, als de medewerker buiten diensttijd onverwachts toch werk heeft verricht. Bijvoorbeeld als op weg naar huis bij een verkeersongeluk geholpen moet worden, of een drenkeling moet worden gered.. Als het overduidelijk is dat de beschadiging het gevolg is van roekeloos gedrag van de medewerker zelf, wordt er niets vergoed. Voor schade die is ontstaan voor 1 oktober 00 gelden nog de oude korpsregels. Voor nieuwe schadegevallen geldt deze nieuwe landelijke.

8 1 okt. 00 Turkse militaire dienstplicht voor niet ME-ers Medewerkers die de willen af kopen, in combinatie met een basisopleiding van drie weken, kunnen daarbij vanaf 1 oktober 00 rekenen op: 1. Een renteloze lening van maximaal E 000,- voor de afkoop van de volledige dienstplicht en de eventuele reis- en verblijfkosten.. Betaald buitengewoon verlof van maximaal vier weken, om die basisopleiding mogelijk te maken.. Toestemming om maximaal vier weken vakantieverlof op te nemen voor of na de periode van de basisopleiding. Deze landelijke vervangt vanaf 1 oktober 00 alle afzonderlijke en van de korpsen. Toezeggingen aan medewerkers die al zijn gedaan op grond van de oude korpsregels worden uitgevoerd als dit voor de medewerker positiever uitpakt. Het kan voorkomen dat medewerkers die geen ME-er zijn in het kader van grootschalig en/of bijzonder optre den worden ingezet voor werk waarvan de korpsleiding vooraf verwacht dat het voor die medewerkers net zo gevaarlijk is als voor de opgeroepen ME-ers. Deze medewerkers ontvangen in het vervolg dezelfde vergoe ding als de ME-ers krijgen. De wordt ook aan deze medewerkers verstrekt als achteraf blijkt dat er geen gevaar was en daadwerkelijk ME-optreden niet nodig bleek, mits de ME-ers de vergoeding ook krijgen. Bij korpsen die zelf al zo n hadden, blijft die korps van toepassing tot de invoering van de landelijke per 1 oktober 00.

9 1 jan. 00 Extra dag verlof in plaats van In veel korpsen is nog aangewezen als regionale feestdag waarop niet gewerkt hoeft te worden. Met ingang van 1 januari vervalt als regionale feestdag. In ruil wordt het jaarlijkse aantal vakantie-uren van 1, uur met, uur vergroot, zodat iedereen in plaats van recht krijgt op een extra vrije dag. Deze extra vrije dag geldt ook voor medewerkers in korpsen waar de in het verleden als regionale feestdag is afgeschaft. verdwijnen Momenteel zijn er in enkele korpsen regionale voor carnaval. Deze zullen met ingang van 1 januari 00 worden afgebouwd. Hierbij wordt voor de eerste feestdag een afbouwperiode gehanteerd van drie jaar en voor een eventuele tweede feestdag aansluitend een afbouwperiode van vijf jaar. Na 01 bestaan er dus nergens aparte regionale feestdagen meer. in de arbeidsvoorwaarden Om aan specifieke wensen van afzonderlijke medewerkers tegemoet te komen, is het binnen grenzen mogelijk bepaalde rechten (salaris, vakantie-uitkering, vakantie-uren, eindejaars - uitkering, overwerkvergoeding) tegen een aantal vastgestelde doelen in te ruilen, zoals een fiets voor het woon- werkverkeer, vakliteratuur, het volgen van cursussen en congressen, vakbondscontributies of bedrijfs fitness. Daarvoor wordt op 1 januari 00 een landelijke ingevoerd die de bestaande regionale en gaat vervangen. In deze is ook opgenomen dat alle korpsen medewerkers uiterlijk vanaf 00 de mogelijkheid zullen bieden om een deel van de eindejaars-uitkering in te ruilen voor een extra onbelaste vergoeding voor woonwerkverkeer, voor zover daarvoor in fiscaal opzicht ruimte is.

10 1 jan. 00 Afbouwtoelage voor werk in nacht- en weekeinddiensten (operationele toelage) Als een medewerker minder nacht- of weekeinddiensten verricht, en daardoor dus minder operationele toelage ontvangt, zal hij minder gaan verdienen. Als de medewerker buiten zijn schuld, blijvend (= één jaar of langer) ten minste % minder gaat verdienen kan hij om die inkomensachteruitgang te verzachten een tijdelijke vergoeding krijgen: een afbouwtoelage. Dit geldt vanaf 1 januari 00 ook als de medewerker zelf voor een andere functie of standplaats gekozen heeft en daardoor minder nacht- en weekeinddiensten verricht. In de nieuwe CAO die de minister van Binnenlandse Zakenop mei 00 heeft gesloten met de politievakorganisaties (NPB, ACP, VMHP en ANPV) zijn nog twee aanvullende afspra ken gemaakt over deze afbouw toelage. De periode van afbouw wordt verlengd van maximaal drie jaar naar maximaal vier jaar. Daarnaast zal in het vervolg niet alleen een blijvende inkomens achteruitgang worden gecompenseerd maar ook vermindering of verlies van de operationele-toelage als de medewerker tijdelijk (= ten minste vier weken) andere werkzaamheden gaat verrichten. Aanvulling dienstongevallenverzekering Sinds 1 is er al een uitkering in geval van dienstongevallen. In aanvulling daarop zullen vanaf 1 januari 00 alle mede werkers via hun korps verzekerd zijn van een uitkering van E 0.000,-, wanneer zij tijdens het werk overlijden, zonder dat er sprake is van een dienstongeval. De premie daarvoor wordt betaald door de politiekorpsen. Sommige korpsen hebben op het ogenblik verzekeringen voor ongevallen buiten diensttijd en voor ongevallen van gezinsleden. Die verzekeringen worden per 0 gestopt zodat mede werkers de tijd hebben om, als zij dat willen, zelf elders een soortgelijke verzekering af te sluiten. Ook deze wijzigingen gaan 1 januari 00 in.

11 1 jan. 00 Er komt een landelijke studiefaciliteiten. In deze nieuwe wordt onderscheid gemaakt tussen functiegerichte opleidingen, loopbaangerichte opleidingen en overige opleidingen. Voor zelfstudie - pakketten worden aparte faciliteiten opgenomen. Bij functiegerichte opleidingen kan de medewerker rekenen op studieverlof voor alle lesuren en een gedeel telijk verlof voor zelfstudie. De medewerker zal echter ook eigen tijd moeten steken in zijn studie (huiswerk). De worden volledig vergoed. Bij loopbaangerichte opleidingen heeft de medewerker alleen recht op studieverlof voor de lesuren. De omvang van het studieverlof is afhankelijk van het belang voor het politie korps. Ook de vergoeding van de is afhankelijk van het belang voor het politiekorps. Bij een groot belang geldt studieverlof voor alle lesuren en vol ledige vergoeding van de. Is het belang voor het politiekorps gering dan geldt voor 0% van de les uren studieverlof en 0% vergoeding van de Bij de overige opleidingen komt de medewerker niet voor studie verlof in aanmerking, maar wel voor een vergoeding van de helft van de tot maximaal E 00,- per jaar. De nieuwe treedt per 1 januari 00 in werking en gaat de huidige korpsen voor studiefaciliteiten ver vangen. Afspraken die in korpsen al met medewerkers zijn gemaakt op grond van deze korpsen veranderen niet door de komst van de nieuwe. sverplichting opleidingskosten De terugbetalingsverplichting voor opleidingskosten wordt onderdeel van de nieuwe landelijke studiefaciliteiten. Opleidingskosten die het korps heeft vergoed moeten terugbetaald worden door medewerkers die zonder goede redenen stoppen met de opleiding of de politiedienst kort na de opleiding op eigen initiatief verlaten. De terugbetalingsverplichting geldt niet voor functiegerichte opleidingen, met uitzondering van niet politiespecifieke opleidingen zoals ICT- of vliegopleidingen. Ook hoeft de medewerker de kosten niet terug te beta len wanneer hij: - om medische of sociale redenen ontslagen wordt; - na het verlaten van de dienst direct in de WW belandt; - met pensioen gaat; - of de opleiding volgde met als doel de politiedienst te verlaten. Er komt een landelijke modelovereenkomst voor waar korpsen gebruik van kunnen maken. In deze modelovereenkomst staan bepalingen over onder andere het stageprogramma, werktijden, reiskosten en een stagevergoeding. Richtlijn voor de maandelijkse vergoeding is voor stagiaires op het MBO E,-, op het HBO E,-, en op het WO E 00,-.

12 1 jan. 00 De werkzaamheden die een medewerker opgedragen krijgt, moeten overeenkomen met de voor de medewerker geldende functiebeschrijving. Het komt voor dat het werk dat een medewerker krijgt op gedragen afwijkt van zijn functieomschrijving. Als dat minstens een jaar lang het geval is kan de medewerker de korpsleiding vragen de omschrijving van zijn functie aan te passen. Dit wordt functieonderhoud genoemd. Voor de procedure van functieonderhoud wordt met ingang van 1 januari 00 een landelijke van kracht. In deze zijn onder andere de te hanteren termijnen opgenomen en de eisen waaraan een verzoek tot functieonderhoud moet voldoen. Ook is vastgelegd wat er moet gebeuren als blijkt dat bij de verrichte afwijkende werkzaamheden een hogere salariëring aan de orde is. De korpsleiding kan besluiten dat voor de medewerker de functie wordt aangepast aan de afwijkende werkzaamheden. In dat geval wordt de mogelijk hogere salariëring met terugwerkende kracht betaald, ten minste tot het moment dat de ambtenaar het verzoek tot functie onderhoud heeft ingediend. Als de mede werker en korps leiding het eens zijn over een eerdere datum waarop de afwijkende werkzaamheden zijn begonnen, wordt de periode van terugwerkende kracht langer. Voor verzoeken tot functieonderhoud die zijn gedaan tot uiterlijk 1 december 00 gelden nog de oude korpsregels. Voor verzoeken die daarna worden ingediend geldt deze nieuwe landelijke. Opleiding, training en oefeningen van bedrijfshulpverleners vinden in werktijd plaats. Een paar korpsen hebben een kleine vergoeding voor medewerkers die bedrijfshulpverlener zijn. Deze korpsen zullen daarmee 1 januari 00 stoppen. Als blijk van waardering kan aan de bedrijfshulpverleners door de korpsleiding natuurlijk een gratificatie worden verleend.

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie (2008-2010)

Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie (2008-2010) Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie (2008-2010) Tussen de werkgever in de sector politie en de vakorganisaties NPB, ACP, ANPV en VMHP is op 21 april 2008 overeenstemming bereikt over de inhoud van

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T. DE INSCHALING. 1.1. Netto netto indeling in naast hogere PKN-schaal

1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T. DE INSCHALING. 1.1. Netto netto indeling in naast hogere PKN-schaal UITVOERINGSBEPALINGEN 1 MET BETREKKING TOT DE OVERGANG VAN DE RECHTSPOSITIES VAN PREDIKANTEN VOOR GEWONE WERKZAAMHEDEN IN DE NHK-GKN-ELK NAAR DE RECHTSPOSITIE VAN DE PKN 1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T.

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4815 2 maart 2015 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Verbindendverklaring

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie