- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers"

Transcriptie

1 - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: Auteurs: Anouk Jessurun, Nikola Mirkovic Werkgever: Deloitte Bedrijfscoach: Dhr. Dave Klingens RE Begeleider VU: Dr. ing. Abbas Shahim MSc. RE

2 Inhoudsopgave 1 Introductie en aanleiding Probleemstelling Afbakening en beperkingen van het onderzoek Onderzoeksaanpak Leeswijzer Lijst van definities 8 2 Wat is Software as a Service (SaaS)? Ontwikkeling van SaaS SaaS in relatie tot cloud computing Toepassingen SaaS applicaties Architectuur van SaaS SaaS Data architectuur 15 3 Assurance bij SaaS omgevingen 16 4 Risico analyse toegepast op SaaS 18 5 Verschillen tussen SaaS en andere outsourcing diensten Geïdentificeerde verschillen en analyse Verschillen tussen SaaS en Application Service Provider (ASP) 23 6 Risico s voor SaaS leveranciers Applicatie eigenschappen SaaS Leveringsmodel bij SaaS Applicatiebeheer Toegankelijkheid 27 7 Maatregelen voor SaaS leveranciers Applicatie Eigenschappen Applicatie beheer Toegankelijkheid Algemene maatregelen Toegankelijkheid applicatie Toegankelijkheid data Toegankelijkheid netwerk 34 8 Conclusie literatuuronderzoek en conceptueel risico raamwerk 35 9 Praktijkcasus: Toetsing en aanvulling conceptueel risico raamwerk Praktijksituatie : SaaS leverancier X Interviews Risico s en maatregelen in de praktijk Conclusie uit praktijkcasus Hoofdconclusie 43 2

3 9.6 Beperkingen en vervolgonderzoek Reflectie Literatuurlijst 45 Bijlage 1: Praktijkscasus vragen 48 Bijlage 2 Conceptueel risico raamwerk 50 3

4 1 Introductie en aanleiding De toename van SaaS diensten en relevantie met IT audit gebied In een recente studie van het onderzoeksbureau Gartner is voorspeld dat opbrengsten door Software as a Service (SaaS) zich zullen verdubbelen tot Vorig jaar is er wereldwijd 6.4 miljard uitgegeven aan SaaS, een groei van 27% (Gartner Research, 2008). Software as a Service is een concept waarbij software in de vorm van een dienst wordt aangeboden via het internet. De applicatie is eigendom van de SaaS leverancier, die ook het technisch onderhoud en vaak het beheer van de applicaties uitvoert. SaaS applicaties worden ontwikkeld voor een specifiek bedrijfsproces of functioneel proces. SaaS applicaties beschikken over de flexibiliteit om functionaliteiten te configureren, waardoor ze geschaald kunnen worden naar de grootte van de business die ze ondersteunen. IDC heeft een rapport uitgebracht waarin zij hebben aangetoond dat de meeste SaaS oplossingen op dit moment worden gebruikt voor toepassingen waarbij de afnemer gewend is om bedrijfsgegevens aan derden te verstrekken, zoals bij salarisverwerking en boekhouding (Vermeulen P., 2006). Deze applicaties die vaak financiële gegevens bevatten behoren vaak tot de scope van financiële reviews, quick scans en IT audits die uitgevoerd worden in het kader van jaarrekening controles. De verwachte groei en de relevantie van de applicaties die volgens het SaaS model worden aangeboden, maakt het ontwikkelen van een conceptueel risico raamwerk van risico s en maatregelen voor IT-auditors interessant. Tevens is er in de literatuur weinig informatie beschikbaar voor het reviewen van SaaS omgevingen. In dit onderzoek hebben wij middels een risico gebaseerde aanpak de kenmerken van SaaS onderzocht, de verschillen tussen SaaS en andere outsourcing diensten in kaart gebracht en de risico s van SaaS omgevingen geidentificeerd en uiteindelijk een conceptueel risico raamwerk met risico s en maatregelen gepresenteerd. Uitdagingen en risico s voor SaaS leveranciers Er zijn vele uitdagingen waar leveranciers die SaaS diensten aanbieden mee te maken krijgen. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat 50% van de beveiligingsinbreuken extern gerelateerd is (Deloitte, 2009a). Doordat SaaS applicaties via het internet benaderd worden, worden SaaS leveranciers met hogere beveiligingseisen geconfronteerd ten aanzien van de integriteit van data. Data wordt via het internet verzonden en er zullen maatregelen moeten worden getroffen om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen. Een andere uitdaging met betrekking tot de vertrouwelijkheid is dat confidentiële data van klanten die dezelfde applicatie gebruiken kan uitlekken aan derde partijen indien er geen maatregelen worden getroffen. Naast de uitdagingen op het gebied van integriteit en vertrouwelijkheid zien wij ook op het gebied van beschikbaarheid risico s voor SaaS leveranciers. De SaaS leverancier is afhankelijk van zijn internet leverancier voor het leveren van de dienst. De SaaS applicaties worden onbereikbaar indien de internetverbinding wegvalt. De beschikbaarheid van een SaaS applicatie garanderen is één van de vele uitdagingen voor de leveranciers. 4

5 De bovenstaande uitdagingen wijzen erop dat maatregelen toegespitst op SaaS diensten nodig zijn. De combinatie van een toenemend aanbod van (financiële) SaaS diensten en de risico s voor de leveranciers leidt ertoe dat de SaaS leveranciers meer te maken zullen krijgen met reviews en IT-audits. Er zijn tot op heden nauwelijks (wetenschappelijke) onderzoeken over risico s en maatregelen voor SaaS leveranciers geweest. Hiermee is ook het perspectief van de IT-auditor onderbelicht. Tevens is nauwelijks bekend met welke aspecten IT-auditors rekening dienen te houden bij het uitvoeren van een risicoanalyse in het kader van SaaS reviews en audits en wat de specifieke maatregelen voor SaaS diensten zijn. Wij pogen middels een literatuuronderzoek en een praktijkcasus een conceptueel kader te introduceren dat een handvat biedt tijdens het identificeren van risico s en maatregelen bij het auditen en reviewen van SaaS leveranciers. Hiermee willen wij een bijdrage leveren op zowel wetenschappelijk als op het IT-Audit vakgebied. 1.1 Probleemstelling Onderzoeksvraag Wat zijn de verschillen tussen SaaS en andere applicatie outsourcing diensten en welk conceptueel risico raamwerk kan als handvat gebruikt worden om SaaS leveranciers te reviewen? Deelvragen Om de onderzoeksvraag te beantwoorden dienen de volgende deelvragen te worden beantwoord: 1. Wat zijn de verschillen tussen SaaS en andere applicatie outsourcing diensten? 2. Welke IT risico s zijn specifiek voor SaaS? 3. Welke maatregelen zijn er om de IT risico s bij SaaS te mitigeren? 1.2 Afbakening en beperkingen van het onderzoek Deze scriptie is als volgt afgebakend: De focus ligt op de verschillen tussen SaaS en andere, traditionelere vormen van applicatie outsourcing en welke risico s specifiek zijn voor SaaS omgevingen. Zie Figuur 1 voor een overzicht van de afbakening van deze SaaS specifieke risico s. Alleen de risico s die uit de eigenschappen van SaaS (ofwel verschillen met traditionele outsourcing) volgen, zijn meegenomen in de risico analyse. 5

6 Figuur 1: Afbakening SaaS specifieke risico's Er is een kwalitatieve risico analyse uitgevoerd in tegenstelling tot een kwantitatieve analyse. Er is geen uitputtend overzicht van risico s opgesteld. Er is onderzoek gedaan naar business to business SaaS applicaties en niet naar business to customer SaaS applicaties (bv. Google Docs). Risico s met betrekking tot de informatievoorziening zijn geïdentificeerd. De risico s die tijdens dit onderzoek voor SaaS omgevingen geïdentificeerd zijn, dienen als input voor het samenstellen van een conceptueel risico raamwerk van risico s en maatregelen. Dit conceptuele risico raamwerk bevat geen normen of beheersmaatregelen en is een conceptversie van een verzameling specifieke SaaS IT risico s en maatregelen. Het conceptuele risico raamwerk is bedoeld om een handvat te bieden bij het identificeren (vaak in planningsfase van reviews en IT audits) van specifieke ITrisico s en maatregelen in SaaS omgevingen. Het onderzoek richt zich op het perspectief van de IT-auditor op de SaaS leverancier. Het perspectief van de afnemer van de SaaS dienst komt nauwelijks aan bod. Hiervoor is gekozen omdat de SaaS applicaties gehost worden op de IT omgeving bij de leverancier. De SaaS leveranicer maakt geen gebruik maakt van IaaS (infrastructure as a service) of een PaaS (platform as a service) oplossing. De focus ligt op het SaaS leveringsmodel. De focus bij de praktijkcasus ligt op één Nederlandse leverancier van SaaS diensten. 6

7 1.3 Onderzoeksaanpak De onderzoeksaanpak die gehanteerd wordt bij dit onderzoek is afgebeeld in Figuur 2. De deelvragen en onderzoeksvraag zoals genoemd in 1.1 Probleemstelling komen overeen met de blokken in Figuur 2. Figuur 2: Onderzoeksaanpak Als onderdeel van een risico analyse (A) is allereerst een literatuurstudie uitgevoerd, waarin verschillen tussen SaaS en traditionele applicatie outsourcing diensten in kaart zijn gebracht. Deze verschillen kunnen leiden tot risico s, uit deze verschillen zijn IT risico s geïdentificeerd, waarbij passende maatregelen zijn onderzocht. Uit dit literatuuronderzoek komen specifieke risico s en maatregelen voor SaaS omgevingen voort (B). Uit de verzameling van risico s en maatregelen is vervolgens een conceptueel risico raamwerk samengesteld. Naast de literatuurstudie is een praktijkcasus bij een SaaS leverancier uitgevoerd. Er zijn interviews gehouden met de IT managers van de SaaS leveranier. Met de uitkomsten zijn de risico s en maatregelen uit de literatuurstudie gevalideerd en aangevuld (C). Het geheel van risico s en maatregelen uit de literatuur en praktijk vormen het conceptuele risico raamwerk (D). Hiermee is de onderzoeksvraag beantwoord. 7

8 1.4 Leeswijzer De opbouw van de scriptie is conform de bovengenoemde onderzoeksaanpak. Hoofdstuk 2 en 3 lichten het begrip SaaS en het perspectief van de IT-auditor toe. Hoofdstuk 4 zet de gebruikte risicomethodiek uiteen. Hoofdstuk 5 geeft antwoord op deelvraag 1 (Wat zijn de verschillen tussen SaaS en andere applicatie outsourcing diensten?). Hoofdstuk 6 geeft antwoord op deelvraag 2 (Welke IT risico s zijn specifiek voor SaaS?). Hoofdstuk 7 geeft antwoord op deelvraag 3 (Welke maatregelen zijn er om de IT risico s bij SaaS te mitigeren?). Hoofdstuk 8 en 9 beantwoorden de onderzoeksvraag (Wat zijn de verschillen tussen SaaS en andere applicatie outsourcing diensten en welk conceptueel risico raamwerk kan als handvat gebruikt worden om SaaS leveranciers te reviewen?) 1.5 Lijst van definities Assurance Onafhankelijke professionele diensten die de kwaliteit van informatie, of zijn context, verbeteren voor besluitvormers. Applicatie Een applicatie is een computer programma waarin één of meerdere bedrijfsprocessen geautomatiseerd ondersteund dan wel uitgevoerd worden en/of bedrijfsgegevensverzamelingen vastgelegd worden. Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging is gericht op het waarborgen van de gewenste kwaliteit van informatie en informatievoorziening. De kwaliteitscriteria waar informatiebeveiliging zich expliciet mee bezig houdt zijn: beschikbaarheid (continuïteit), integriteit (betrouwbaarheid) en vertrouwelijkheid (exclusiviteit). Risico Risico in relatie tot informatievoorziening is de gemiddelde schade over een gegeven tijdsperiode die kan worden berokkend doordat één of meer bedreigingen leiden tot een verstoring van één of meer objecten van de informatievoorziening (Overbeek, 2001). SaaS leverancier IT leveranicer welke SaaS diensten aanbiedt. SaaS afnemer Afnemer van SaaS diensten, ook wel klant. 8

9 2 Wat is Software as a Service (SaaS)? Er zijn verschillende definities van Software as a Service in de literatuur in omloop. De onderstaande definitie is afkomstig uit een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in 2005 dat poogt een definitie van SaaS te geven. Software as a Service is online toegang (ongeacht tijd en locatie) tot een op afstand beheerde applicatie. SaaS staat parallel gebruik toe van eenzelfde applicatie door een groot aantal onafhankelijke gebruikers (klanten), biedt een aantrekkelijke betalingsstructuur vergeleken met de toegevoegde waarde voor de klant en een maakt nieuwe en innovatieve software mogelijk (Sääksjärvi, M., Lassila, A., and Nordström, H., 2005). Ook is internationaal IT-marktonderzoeks- en adviesbureau IDC tot een definitie van de term Software as a Service gekomen: SaaS verwijst naar de continue ondersteuning van applicaties waarbij de belangrijkste waarde voor de klant bestaat uit het wegvallen van activiteiten met betrekking tot onderhoud en beheer. SaaS heeft de volgende kenmerken: De klant heeft toegang tot de standaard applicatie via een netwerk en beheert de applicatie via het netwerk. De activiteiten worden beheerd vanuit centrale locaties in plaats van bij de klant, waarbij de klanten via het netwerk toegang hebben tot de applicaties. Delivery is gebaseerd op een one-to-many model. Dit is inclusief de architectuur, tariefstructuur, partnering en het beheer (Vermeulen, 2005). Hoewel de bovenstaande omschrijvingen het concept SaaS grotendeels afdekken, zijn deze voornamelijk vanuit het perspectief van de afnemer gedefinieerd. Onderzoeksbureau Gartner heeft een neutralere definitie opgesteld: Software die eigendom is van, geleverd wordt door en op afstand beheerd wordt door één of meerdere partijen. De leverancier levert de software gebaseerd op gestandaardiseerde programmatuur en data definities, waarbij de software wordt afgenomen in een one-to-many model door alle gecontracteerde afnemers gebaseerd op een pay-for-use of subscirption model (Desisto, Pring, 2009). SaaS moet niet gezien worden als een product of architectuuroplossing. SaaS staat meer voor een concept voor de manier waarop omgegaan wordt met software. De term SaaS, zoals gebruikt in deze scriptie, is een concept dat niet kan worden beschreven met één zin, daarom zullen wij het met een aantal kenmerken definiëren. De term Software as a Service, zoals gebruikt in deze scriptie bevat de volgende kenmerken: SaaS applicaties zijn webapplicaties. Deze applicaties zijn speciaal ontwikkeld om vanuit de webbrowser mee te werken. Er is geen software bij de client nodig om de applicatie te kunnen benaderen. Voor SaaS applicaties is een internet verbinding vereist. Het aanbod van een SaaS dienst verloopt volgens het one-to-many model. De SaaS leverancier biedt meerdere klanten dezelfde (standaard)applicatiesoftware en meerdere klanten maken gebruik van dezelfde infrastructuur en fysieke database. SaaS leverancier is de eigenaar en licentiehouder van de SaaS applicatie. Een SaaS applicatie wordt beheerd door één leverancier. Het betaalmodel is op basis van gebruik of abonnementsstructuur. 9

10 De bovenstaande kenmerken zijn tot stand gekomen door een combinatie van de eerder genoemde definities. Dit betekent echter niet dat dit een uitputtende lijst van de kenmerken van SaaS is, maar ze bieden echter wel een referentiekader voor het begrip SaaS. 2.1 Ontwikkeling van SaaS Om een begrip te krijgen van SaaS en relatie met de traditionelere systemen is het van belang dat er een inzicht wordt verkregen in de geschiedenis en het tot stand komen van SaaS. Daarom is in deze paragraaf de ontwikkeling van SaaS uiteengezet. Sinds het begin van de jaren 90 heeft het internet zich snel ontwikkeld op het gebied van snelheid en connectiviteit waardoor steeds meer toepassingen van het internet mogelijk werden. De technische mogelijkheden van het internet en de behoefte van klanten die niet de middelen hadden om dure ERP pakketten en applicaties aan te schaffen hebben geleid tot het ontstaan van de Application Service Providers (hierna: ASP s). Het traditionele software model, waarbij organisaties software kochten van leveranciers, in eigen data centers installeerden en zelf onderhoud pleegden werd doorbroken door ASP s. Door de software in eigen beheer te nemen en het aan te bieden aan hun klanten via het internet, zou dit moeten leiden tot voordelen zoals lagere onderhouds- en implementatiekosten voor de klant. ASP s installeren en beheren voornamelijk veel aparte klant-specifieke applicaties, hieraan kleven een aantal nadelen zoals hogere kosten voor onderhoud en er is minder kennis per applicatie aanwezig. Klanten van ASP providers moeten hierdoor toch technische kennis over de applicaties bezitten om de werking ervan te borgen. Ook werd de schaalbaarheid van de ASP diensten niet (volledig) benut; meer gebruikers en meer klanten leidden vaak ook tot hogere beheerskosten (Greschler, Mangan, 2002). Daarnaast werden door ASP s vaak traditionele software pakketten gekocht of overgenomen van de klant en beschikbaar gemaakt via het internet; het updaten en kosteffectief beheren van deze applicaties werd hierdoor lastiger (Nitu, 2009; Sääksjärvi et al, 2005). In 2001 dook de term SaaS op voor de eerste keer op in het artikel, "Strategic Backgrounder: Software as a Service", gepubliceerd door Software & Information Industry's (SIIA) ebusiness Division (SIIA, 2001). Een aantal jaren later lanceerden een aantal grote SaaS leveranciers (Salesforce, Microsoft, Oracle) de eerste SaaS toepassingen. De voordelen van SaaS zoals het niet hoeven aan te schaffen van software licenties (voor de klant), het snel kunnen aanpassen van functionaliteiten en het kosteffectief beheren van applicaties die voor meerdere klanten beschikbaar zijn (voor leverancier) zorgen ervoor dat SaaS steeds breder wordt geaccepteerd. In Figuur 3 is de evolutie van SaaS weergegeven; vanuit traditionele software (in-house) naar ASP s tot aan SaaS. Het is te zien dat het succes van SaaS ook te danken is aan de ontwikkeling van het internet en de virtualisatie. Het internet vanwege de snelheid en de toenemende toegankelijkheid wereldwijd en virtualisatie maakte het technisch mogelijk de webapplicaties schaalbaar te maken. 10

11 Figuur 3: De evolutie van SaaS 2.2 SaaS in relatie tot cloud computing Een concept dat onlosmakelijk verbonden is met SaaS is cloud computing. Cloud computing is echter een breder begrip dan SaaS, de cloud verwijst naar het internet en de infrastructuur die aan het oog van de gebruiker worden ontrokken. Cloud computing wordt door het National Institute of Standards and Technology (NIST) gedefinieerd als: Cloud Computing is een model voor het snel beschikbaar stellen van on-demand netwerktoegang tot een gedeelde pool van configureerbare IT-middelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten), met een minimum aan management inspanning of interactie met de aanbieder. (Mell, 2009). De vijf essentiële kenmerken van cloud computing volgens NIST zijn: on demand self service, toegang via netwerk, gedeeld gebruik van middelen (resource pooling), hoge mate van elasticiteit en measured services. NIST heeft voor elk van deze kenmerken een uitgebreide beschrijving gegeven (Mell, 2009). Er zijn doorgaans drie soorten diensten (leveringsmodellen) van Cloud computing : - Infrastructure as a Service (IaaS) - IaaS is een dienst waarbij ITinfrastructuurvoorzieningen (opslag, processors, besturingssystemen, virtuele netwerken) gevirtualiseerd worden aangeboden via een netwerk (internet), waarbij de afnemer geen controle heeft over de onderliggende hardware en daar ook geen beheer over voert. - Platform as a Service (PaaS) - PaaS is een dienst waarbij applicatiehosting voorzieningen (applicatie server, portal, ESB, DBMS) als platform wordt aangeboden via een netwerk (internet), waarbij de afnemer geen controle heeft over de platformtechnologie en de onderliggende infrastructuur en daar ook geen beheer over voert. De afnemer kan zelf zijn eigen applicaties op het platform laten hosten en integreren. Op het platform kunnen de afnemers ook SaaS diensten onderling en met eigen applicaties integreren. Er is voor de afnemers slechts een beperkte mogelijkheid tot configuratie van de platformfunctionaliteit. 11

12 - Software as a service (SaaS) - SaaS is een dienst waarbij applicatiefunctionaliteit wordt aangeboden via het internet, waarbij de afnemer geen controle heeft over de applicatietechnologie en het onderliggende platform en daar ook geen beheer over voert. De bovenstaande leveringsmodellen kunnen zowel apart als naast elkaar worden geïntegreerd. In Figuur 4 is het overzicht van de leveringsmodellen als onderdeel van de cloud infrastructuur weergegeven. Deze leveringsmodellen kunnen gezien worden als verschillende lagen in een IT infrastructuur waarbij iedere laag diensten aan de direct daarboven liggende laag levert. Ook maakt iedere laag gebruik van de diensten die door de direct daar onderliggende laag wordt geleverd en voegt daar functionaliteit (waarde) aan toe. De focus van dit onderzoek ligt op een deel van de cloud infrastructuur, namelijk SaaS. Cloud infrastructuur SaaS Focus IaaS PaaS Figuur 4 Cloud infrastructuur en delivery modellen Naast de bovenstaande drie diensten heeft NIST vier deployment modellen gedefinieerd: - Community Cloud: Een cloudinfrastructuur die wordt gebruikt door verschillende organisaties en die een specifieke groep businesspartners ondersteunt. - Private Cloud: Een private cloud is een cloudinfrastructuur die uitsluitend wordt geëxploiteerd voor een bepaalde organisatie. - Public Cloud: Een public cloud is een cloudinfrastructuur die ter beschikking wordt gesteld aan een grote markt. De afnemers van de dienst zijn geen eigenaar van de middelen. - Hybrid Cloud: Een hybrid cloud is een cloudinfrastructuur die bestaat uit een samenstelling van twee of meer clouds (private, community, public) die ieder afzonderlijk bestaan, maar met elkaar zijn verbonden door middel van gestandaardiseerde technologie om interoperabiliteit en portabiliteit van gegevens en van applicaties te ondersteunen. SaaS kan worden uitgerold op alle vier deployment modellen, maar volgens de definitie van SaaS in dit onderzoek waarbij meerdere klanten door één applicatie bediend worden (one-tomany) valt de private cloud buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Samenvattend kunnen we stellen dat cloud computing en SaaS geen synoniemen zijn. Cloud computing is een model dat zicht richt op de inrichting van de technische infrastructuur en SaaS is een leveringsmodel. Indien een applicatie wordt beheerd in een cloud infrastructuur, hoeft dit er niet op te duiden dat dit een SaaS applicatie is. Aan de andere kant is het wel zo dat alle SaaS applicaties onderdeel zijn van een cloud infrastructuur. 12

13 Ook kunnen we stellen dat bij het SaaS leveringsmodel, in tegenstelling tot IaaS en PaaS, de afnemer de minste controle en verantwoordelijkheden heeft (t.a.v. de IT omgeving) en de SaaS leverancier de meeste. Bij SaaS dient namelijk de leverancier alle lagen (netwerk, database, applicatie) van de gehele IT omgeving te beheren. Hier kunnen diverse risico s aan verbonden zijn, waar zowel IT-auditors als SaaS leveranicers in geïnteresseerd zijn. Dit is ook één van de hoofdredenen dat de focus van dit onderzoek op SaaS is gericht. 2.3 Toepassingen SaaS applicaties Verscheidene onderzoeken zijn reeds uitgevoerd om het gebruik van SaaS te onderzoeken. Volgens een onderzoek van IDC wordt SaaS voor verschillende doeleinden gebruikt, in de meeste gevallen wordt SaaS ingezet om toegang te krijgen tot nieuwe functionaliteit (45%). Daarnaast wordt SaaS ingezet om reeds bestaande functionaliteit te vervangen (32%) of om een nieuwe applicatie toe te voegen (20%). Volgens het IDC rapport wordt SaaS vooral gebruikt om kosteffectief toegang te krijgen tot nieuwe functionaliteit en niet zo zeer om de bestaande licentie kosten te besparen (Vermeulen, 2006). Naast het onderzoek van IDC naar de verschillende doeleinden van SaaS heeft Gartner ook onderzoek gedaan naar de toepassing van SaaS bij ondersteuning van bedrijfsprocessen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat SaaS applicaties vooral worden toegepast voor het ondersteunen van het Customer Relationship Management Proces (CRM) en het Human Resource (HR). Daarnaast heeft Gartner ook onderzocht in welke bedrijfssegmenten de SaaS applicaties het meest worden toegepast. In dit onderzoek kwam naar voren dat SaaS vooral wordt toegepast in technologiebedrijven, maar ook bij financiële instellening en utility bedrijven wordt er gebruik gemaakt van SaaS applicaties. (Figuur 5) Figuur 5: Gebruik van SaaS bij ondersteuning van bedrijfsprocessen en in bedrijfssegmenten 2.4 Architectuur van SaaS De basis van SaaS is de multi-tenant architectuur. Bij het multi-tenant model zijn de ITarchitectuur zodanig opgebouwd dat meerdere afnemers ( tenants ) bedient kunnen worden. In het multi-tenant model heeft de SaaS leverancier alle software en data van de klanten op 13

14 een centrale locatie opgeslagen en kunnen zij via gescheiden kanalen de gewenste softwarefunctionaliteit gebruiken en de data benaderen. Hierbij is de SaaS leverancier verantwoordelijk voor het juist aanleveren en transporteren van de diensten. De diensten worden door de klanten afgenomen als webdiensten (Chung, 2009). Ondanks dat er in een multi-tenant architectuur gebruik wordt gemaakt van één technology stack (servers, switches, bandbreedte, data opslag, etc) en er één instantie van programmacode wordt gebruikt, zal de gebruikerservaring van klanten gelijk moeten zijn aan een gebruiker die een applicatie met één gebruikersinterface gebruikt. De multi-tenant architectuur optimaliseert het gebruik van een applicatie door een beperkte set van computer resources te gebruiken voor een groot aantal klanten (Fishteyn, z.d.). In Figuur 6 wordt de multi-tenant architectuur schematisch weergegeven. Andere varianten van SaaS architecturen ontstaan wanneer afnemers van meerdere leveranciers SaaS diensten afnemen voor een volledige applicatieportfolio. In het geval dat afnemers hun bedrijfsdata verspreid hebben over meerdere SaaS leveranciers en locaties spreekt men van een multi-vendor model. De verschillende SaaS diensten worden door de klanten al dan niet geïntegreerd afgenomen. Indien de SaaS diensten in grotere SaaS pakketten worden afgenomen van IT-integrators / resellers wordt het een multi-instance model genoemd. De klant heeft dan één contactpunt, de IT-integrator/reseller, dit zijn meestal grote softwarebedrijven en brancheorganisaties die verschillende diensten integreren tot grotere SaaS pakketten. Hierbij wordt de SaaS oplossing door meerdere partijen geleverd, waarbij de partijen die software leveren op hun beurt weer onderaannemers hebben die diensten zoals dataopslag of CPU capaciteit leveren. De data van de afnemers zijn verspreid over meerdere locaties, waarbij de data niet noodzakelijkerwijs zijn opgeslagen bij de betreffende softwareleverancier. Figuur 6: Multi-tenant architectuur Het kan ook voorkomen dat afnemers van meerdere SaaS integrators SaaS oplossingen afnemen. Deze afnemers zullen dan meestal grote internationale ondernemingen zijn. Deze SaaS architectuur wordt dan multi-integration model genoemd. Bij een multi-integration model leveren meerdere SaaS-integrators met verschillende onderaannemers een deel van de 14

15 software diensten aan, waarbij een deel van de diensten intern bij de klanten blijft. De data zijn dan verspreid over meerdere externe en interne locaties (Chung, 2009). In dit onderzoek richten we ons op SaaS applicaties die beschikken over een multi-tenant architectuur, dit is de meest basale SaaS architectuur SaaS Data architectuur In een SaaS omgeving, met name in een multi-tenant architectuur, worden data die horen bij de software bij de SaaS leverancier opgeslagen en beheerd. Voor de opslag van data worden verschillende data modellen gebruikt, waarvan de meest voorkomende zijn: geïsoleerde databases, geïsoleerde schema s en gedeelde schema s. Bij geïsoleerde databases, staan databases van verschillende klanten op een server, maar zijn deze logisch van elkaar gescheiden. In het geval van geïsoleerde schema s, delen de klanten de database, maar beschikken over een eigen schema in de database. In SaaS omgevingen kan het ook voorkomen dat de klanten de schema s delen, daarbij delen zij niet alleen de database, maar ook de schema s. In dit geval heeft iedere klant zijn eigen ID in de database (Chung, 2009). In Figuur 7 worden deze drie data modellen geïllustreerd. Figuur 7: Verschillende data architecturen van SaaS (Chung, 2009) 15

16 3 Assurance bij SaaS omgevingen In voorgaande hoofdstukken is gebleken dat SaaS een nieuwe technologische ontwikkeling is waarbij het aantal afnemers en het gebruik snel is gegroeid de afgelopen jaren. Daarnaast blijkt dat de afnemers uit veel verschillende industrieën komen en dat het gebruik de komende jaren zal stijgen. In toenemende mate zullen dan ook SaaS leveranciers van klanten (en hun IT-auditor) de vraag krijgen in hoeverre ze in beheersing zijn van hun bedrijfsprocessen. Voor IT-auditors is het daarom relevant om na te gaan welke vormen van third party assurance gebruikt kunnen worden bij het reviewen of auditen van SaaS ITomgevingen. Third party Assurance is het geven van zekerheid over de kwaliteit van de beheersing van deze processen van een SaaS leverancier. In dit hoofdstuk komen de vormen van Third Party Assurance aan bod en reeds beschikbare richtlijnen voor het verlenen van assurance in SaaS omgevingen. Third Party Assurance zoals SAS 70 of TPM s (Third Party Assurance aanpak) worden steeds vaker gebruikt voor het rapporteren van de interne beheersmaatregelen bij outsourcing leveranciers. Dit komt ook met name door de huidige gereguleerde omgeving welke nieuwe uitdagingen met zich mee brengt voor afspraken omtrent outsourcing, in het bijzonder met betrekking tot de Sarbanes-Oxley Act of 2002 ( SOX ). Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van certificatie. Certificeren is een waarmerkingproces dat er toe leidt dat een organisatie of een product een kwaliteitswaarmerk krijgt, een soort stempel van betrouwbaarheid. Voorbeelden van certificaten zijn de certificaten op basis van de Code van Informatiebeveiliging, SysTrust en Webtrust. In juni 2010 heeft Gartner een artikel gepubliceerd waarin zij aangeven dat IT-leveranciers SAS 70 standaard onterecht als een vorm van certificering gebruiken. Gartner zegt dat de leveranciers de klanten misleiden door tevens te beweren dat SAS 70 veiligheid, privacy en continuïteit garandeert. Volgens Gartner mag een koper van een dienst met een security certificaat verwachten dat de degene die het certificaat heeft verstrekt systematisch een standaard en een uitgebreide lijst van processen en technische issues heeft getoetst. Gartner benadrukt dat dit niet het geval is bij het uitvoeren van een SAS 70. Ze geven aan dat de SAS 70 audit geen gap analyse is die een vergelijking maakt tussen hetgeen dat wordt uitgevoerd tegenover een best practice of necessary practice. Zij benadrukken dat de SAS 70 niet voorschrijft welke controls geëvalueerd dienen te worden in een bepaalde situatie en dat de SAS 70 slechts een richtlijn is voor de voorbereiding, procedure en te hanteren formaat van een audit rapport (Gartner Research, 2010). Volgens Gartner zijn niet traditionele omgevingen, met name multi-tenant (zoals SaaS) omgevingen, moeilijk in kaart te brengen, omdat deze omgevingen vaak specifieke technische kwetsbaarheden hebben en specifieke veiligheidsprocessen vereisen die niet in een generiek model als een best practice te vatten zijn. Volgens Gartner wordt SAS 70 nauwelijks gebruikt voor het toetsen van het ontwerp (functionaliteit en architectuur) en bouw van een SaaS omgeving en geeft het vaak geen zekerheid over de robuustheid van de SaaS omgeving, terwijl deze aspecten juist nauw verbonden zijn met informatiebeveiliging. Uit bovenstaand blijkt dat er behoefte is aan richtlijnen voor het verlenen van assurance in SaaS omgevingen. De Information Systems Audit and Control Association (ISACA), de Amerikaanse beroepsvereniging van IT-auditors heeft in augustus 2010 de Cloud 16

17 Computing Management Audit/Assurance Program uitgebracht (ISACA, 2010b). Dit audit programma kan als een tool gebruikt worden tijdens het auditen van organisaties die cloud computing gebruiken. De focus van het uitgebrachte document ligt op: De invloed van governance op cloud computing. De contractuele afspraken tussen de cloud leverancier en de klant. Beheersmaatregelen (Cloud controls) specifiek gericht op cloud computing. Deze beheersmaatregelen welke onderdeel maken van het cloud computing audit programma zijn in te delen in 3 categorien: Planning and Scoping the Audit, Governing the Cloud en Operating in the Cloud. Daarnaast beschrijft het document dat de gedefinieerde cloud controls niet als een complete set van maatregelen moeten worden gezien, maar meer als startpunt bij audits gebruikt kunnen worden en aangepast dienen te worden aan de situatie van de cloud omgeving. Er zijn een aantal fundamentele verschillen tussen het onderzoek in deze scriptie en het uitgebrachte document van de ISACA: Het audit programma richt zich voornamelijk op de gehele Cloud omgeving en niet specifiek op de SaaS omgeving. Zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 voor de relatie tussen Cloud computing en SaaS. Er wordt een set van beheersmaatregelen in het audit programma weergegeven waarbij niet aangegeven is welke risico s hiermee afgedekt worden. Ons onderzoek richt zich juist op de risico s (die uit de verschillenanalyse voortkomen) en maatregelen. Een groot deel van het audit programma heeft een klant focus in plaats van een leveranciers focus. Ons onderzoek richt zich op het perspectief van de leverancier. 17

18 4 Risico analyse toegepast op SaaS In voorgaand hoofdstuk is door Gartner aangegeven dat een SAS 70 geen richtlijnen geeft tegen welke normen SaaS omgevingen geaudit dienen te worden, er is daarom volgens Gartner behoefte aan een gedegen risico analyse specifiek bij de SaaS leverancier. Uit voorgaande hoofdstuk blijkt ook dat het bij SaaS omgevingen van belang is dat IT-auditors bij SaaS omgevingen specifieke toegespitste maatregelen gebruiken in het kader van het verstrekken van certificaten of het uitvoeren van een SAS 70. Dit is niet anders bij reviews of jaarrekeningcontroles; daarom dient een gedegen risico analyse uitgevoerd te worden alvorens men een normenkader met beheersmaatregelen zou kunnen toepassen. De ISACA geeft tevens in hun IT-audit richtlijnen weer dat IT-auditors tijdens de planningsfase van een audit een risico gebaseerde aanpak dienen te gebruiken (ISACA, 2010a). Figuur 8: Deloitte risico management en focus (Deloitte, 2009b) De toegepaste risico analyse in dit onderzoek is gebaseerd op een risico gebaseerde aanpak zoals deze wordt gehanteerd bij Deloitte. Deloitte (Deloitte, 2009b) ziet risicomanagement als een proces van systematische analyse van risico s waaraan een organisatie bloot staat. In het kader van risicomanagement heeft Deloitte een risico framework ontwikkeld, genaamd de Risk Intelligent Enterprise. Met dit raamwerk krijgen organisaties het vermogen in de hele organisatie risico s systematisch te identificeren, meten, managen, rapporteren en monitoren. Binnen de Risk Intelligent Enterprise zijn drie componenten te onderscheiden: Risk governance (o.a. strategische beslissingen), Risk infrastructure and management (o.a. opstellen van een risico programma) en Risk ownership (o.a.het risico proces). Met name 18

19 het component Risk ownership geeft middels een risico proces aan hoe invulling kan worden gegeven aan het systematisch analyseren van risico s. Onderstaand zijn de stappen van het risico proces toegelicht (zoals afgebeeld in Figuur 8), waarbij wordt aangegeven hoe deze stappen bij de risico analyse van SaaS zijn uitgewerkt: 1. Identify Risks: In deze stap is een gapanalyse uitgevoerd, waarmee verschillen tussen SaaS en traditionele applicatieoutsourcing zijn geïdentificeerd (zie hoofdstuk 5). Uit deze verschillen zijn dan de (bedrijfsrisico s en IT) risico s die specifiek gerelateerd aan SaaS zijn geïdentificeerd. De risico identificatie vindt plaats middels een literatuurstudie (zie hoofdstuk 6). 2. Assess & Evaluate: In deze stap zijn de IT-risico s middels een praktijkcasus gevalideerd en aangevuld. Er is bij een SaaS leverancier nagegaan in hoeverre de ITrisico s voorkomen in de praktijk (zie hoofdstuk 9). 3. Integrate risks: IT risico s uit stap 2 zijn opgenomen in het conceptuele risico raamwerk (zie Figuur 11). 4. Respond to risks: Volgens het Risk Intelligent Enterprise raamwerk kan er op risico s op vier verschillende manieren worden gereageerd:vermijden, mitigeren, overdragen en accepteren. Middels passende maatregelen uit de literatuurstudie en een praktijkcasus is aandacht gegeven aan het mitigeren van risico s. De laatste twee stappen van het risico proces Design, Implement & Test controls en Monitor, Assure & Escalate, vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Zoals aangegeven en toegelicht in hoofdstuk 1.2, Afbakening en beperkingen van het onderzoek zijn geen beheersmaatregelen gedefinieerd. 19

20 5 Verschillen tussen SaaS en andere outsourcing diensten Wat is er anders aan Software as a Service? Is het weer de zoveelste variant op applicatie outsourcing of is het wezenlijk anders? In dit hoofdstuk hebben we verschillen tussen de traditionelere applicatie outsourcing en SaaS onderzocht en in kaart gebracht. SaaS is reeds in hoofdstuk 2 gedefinieerd. Om een adequate vergelijking te kunnen maken is eerst beschreven wat wij in deze scriptie onder het begrip traditionele applicatie outsourcing verstaan. Dit hoofdstuk heeft niet de intentie om alle verschillen uitputtend op te sommen, de bedoeling is om inzage te geven in de belangrijkste verschillen tussen SaaS en traditionele applicatie outsourcing. Deze verschillen dienen als basis voor de identificatie van specifieke SaaS risico s. De definitie van traditionele applicatie outsourcing die in deze scriptie wordt gehanteerd, heeft de volgende kenmerken: Traditionele applicaties zijn client-server applicaties. De lokaal geïnstalleerde client applicaties communiceren via het intranet met een centrale server. Traditionele applicaties kunnen intern ontwikkeld zijn door de IT afdeling van de klant of de licenties van de applicaties zijn aangeschaft bij een software leverancier In traditionele applicatie outsourcing heeft de klant de mogelijkheid om de volgende diensten van de applicatie outsourcing leverancier af te nemen: hosting, technische en/of functioneel applicatiebeheer en applicatieonderhoud. De klant kan er ook voor kiezen zelf technisch en functioneel applicatiebeheer uit te voeren of applicatie onderhoud te laten uitvoeren door de software leverancier. 5.1 Geïdentificeerde verschillen en analyse Als we de kenmerken van traditionele applicatie outsourcing naast de kenmerken van SaaS leggen zoals beschreven in verschillende literatuurstudies komen we tot een overzicht van verschillen zoals afgebeeld in Figuur 9. De kolom genaamd Onderwerp bevat de onderwerpen waarop SaaS verschilt met traditionele applicatie outsourcing, zoals gevonden in verscheidene literatuurbronnen. Op basis van deze onderwerpen en de analyse van gevonden verschillen, zijn de volgende vier categorieën ontstaan waarop de verschillen kunnen worden ingedeeld: Applicatie eigenschappen: De eigenschappen van de applicaties zoals type applicatie en software architectuur zijn onderdeel van deze categorie. Leveringsmodellen: Het licentiemodel en betalingsmodel zijn onderdeel van deze categorie. Applicatiebeheer: Alle kenmerken met betrekking tot beheer zijn onderdeel van deze categorie zoals software ontwikkeling, code aanpassingen en beheren van upgrades. Toegankelijkheid. Alle kenmerken die te maken hebben met de toegang tot de applicatie of database zijn onderdeel van deze categorie. 20

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Variability in Multi-tenant SaaS Applications:

Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Gastcollege voor het vak Product Software Jaap Kabbedijk, MSc. Universiteit Utrecht, Nederland 1 Wat gaan we behandelen? Introductie Uitleg ontwikkeling SaaS

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Wat is Cloud? July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 1

Wat is Cloud? July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 1 Wat is Cloud? July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 1 Het grote publiek associeert Cloud meestal met: July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 2 Elektriciteit in de tweede helft van de 19 e eeuw Gevolg: Explosie

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

Identify and mitigate your IT risk

Identify and mitigate your IT risk Identify and mitigate your IT risk ICT risico = bedrijfsrisico In de ontwikkeling die organisaties doormaken, speelt ICT een belangrijke rol. ICT heeft bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever gemaakt.

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Jitscale Einsteinbaan 4a 3439 NJ Nieuwegein The Netherlands T: +31(0)88 00 22 777 F: +31(0)88 00 22 701 E: info@jitscale.com www.jitscale.com Introductie De

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl SaaS / ASP PIANOo 20 april 2009, Amsterdam drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Agenda Even voorstellen

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader

Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader Eerste versie 1.0 : sept 2013 Herziene versie 2.0 juni 2014 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst

Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst Persbericht Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst Perscontact : Sogeti Nederland B.V. Jolanda Peek Telefoon : (31)6 52327513 Mail : jolanda.peek@sogeti.nl Parijs,

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Voordat sprake kan zijn van een TPM, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Voordat sprake kan zijn van een TPM, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: Wat is een Third Party Mededeling? Het uitbesteden van processen is binnen hedendaagse organisaties erg gebruikelijk. Maar hoe kunt u als dienstleverlener uw (potentiële) klanten overtuigen van de kwaliteit

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

To cloud or not to cloud

To cloud or not to cloud Stad & OCMW Sint-Niklaas To cloud or not to cloud gebruik bij lokale besturen Ivan Stuer 25 juni 2015 Wat is cloud eigenlijk? Wat is cloud eigenlijk? Voordelen echte realisatie van 'on-demand' computing

Nadere informatie

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Privacy en cloud computing OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Agenda - Wat is cloud computing? - Gevolgen voor verwerking data - Juridische implicaties 1 Wat is cloud computing? - Kenmerken: - On-demand self-service

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials 3-daagse praktijktraining IT Audit Essentials Programma IT-Audit Essentials Door de steeds verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen wordt de beveiliging en betrouwbaarheid van de IT systemen

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Persbericht IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Igel beschouwt cloud computing als een kernelement in een nieuwe golf van outsourcing, een golf waarvan vooral het MKB zal gaan

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Dienstenbrochure Inhoudsopgave Inleiding...2 Microsoft Azure...2 Dienstenportfolio...3 Contactgegevens Netformatie B.V....5 Inleiding Hartelijk dank voor het downloaden van deze brochure over onze Microsoft

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden;

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden; Cloud Computing Cloud computing, waarschijnlijk bent u de term de afgelopen jaren veelvuldig tegengekomen. De voor- en nadelen van cloud computing worden met enige regelmaat in de juridische literatuur

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Vertrouwen in ketens. Jean-Paul Bakkers

Vertrouwen in ketens. Jean-Paul Bakkers Vertrouwen in ketens Jean-Paul Bakkers 9 april 2013 Inhoud Het probleem Onderlinge verbondenheid De toekomstige oplossing TTISC project Discussie Stelling Wat doet Logius al Business Continuity Management

Nadere informatie

Cloud. BSA The Software Alliance

Cloud. BSA The Software Alliance Cloud Steeds meer bedrijven omarmen het werken in de cloud. Maar wat betekent dit voor bedrijven, hun werknemers en het managen van de softwarelicenties? Dit e-book behandelt dergelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen Cloud, cloud, cloud Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen 1 Wat kunt u verwachten? Definitie van Cloud computing Welke modellen van Cloud Computing zijn er? Welke varianten zijn er dan? Waarom naar een Cloud

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Informatieavond 15 06 2011 Gent

Informatieavond 15 06 2011 Gent Informatieavond 15 06 2011 Sessie overzicht De weg naar Cloud Computing Wat is Cloud Computing? Welke toepassingen bestaan er? Is het geschikt voor de Bouwsector/KMO? Live demo Google Apps Q&A De weg naar

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

Misvattingen. Voor testen verandert er niks

Misvattingen. Voor testen verandert er niks De Cloud? Misvattingen De zoveelste hype. Waait wel over! Hebben we al, doen we al jaren met succes Wij gaan toch niet public In-house veel veiliger Ver van mijn bed show, een rekencentrumfeestje Voor

Nadere informatie