Doorbelasting Rijksapplicatiestore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorbelasting Rijksapplicatiestore"

Transcriptie

1 Doorbelasting Rijksapplicatiestore Applicatie distributie en verrekening binnen de gesloten Rijkscloud December I B05.F

2 Inhoudsopgave De contactpersonen van KPMG met betrekking tot dit rapport zijn: ir. J.A.M. Donkers RE KPMG Advisory N.V. Partner Tel: + 31 (0) Pagina Managementsamenvatting 2 1. Introductie 3 2. Context 6 3. Rijksapplicatiestore 11 mr. drs. S.R. Wallagh MBA KPMG Advisory N.V. Senior Manager Tel: +31 (0) Bekostiging van IT in het Rijk en in de Cloud 5. Bekostiging van de Rijkscloud-applicatiestore 6. Aanbevelingen en toekomstvisie Bijlagen 38 1

3 Managementsamenvatting Uw vraag In navolging van uw verzoek en onze offerte (onze referentie 12.I B05 F) hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de kostendrivers en doorbelastingsmethoden binnen een Rijkscontext van een applicatiestore. Daarbij hebben wij een aantal scenario s voor doorbelasting van de Rijksapplicatiestore in kaart gebracht, waarbij door ons specifiek aandacht is besteed aan mogelijke risico s en de inpasbaarheid binnen overheidsbudgetteringsmethoden. Onze aanpak In dit document hebben wij uw vraagstelling allereerst in een breder kader gezet. Wij beschrijven de lopende opdrachten, beleidskaders en internationale ontwikkelingen inzake cloud & applicatiestores. Vervolgens noemen wij relevante kostendrivers van applicaties en de store. De ontwikkelde scenario's moeten aansluiten bij de bekostiging van IT zoals dat binnen het Rijk gebruikelijk is. Deze bekostigingen schetsen wij dus eerst, om vervolgens de aansluiting met een applicatiestore te benoemen. Dit resulteert in vier scenario s met bekostigingswijzen van de Rijksapplicatiestore. De scenario s worden vervolgens vergeleken met de uitgangspunten voor bekostiging. Van hieruit brengen wij dan de inpasbaarheid van de scenario's in kaart. Tot slot geven wij ook nog een korte toekomstvisie over hoe de Appstore zich kan gaan ontwikkelen. Centraal in de beantwoording van de vraag staan vier scenario's: 1. Scenario 1: De aanbieder betaalt In dit scenario draagt de applicatie-aanbieder alle kosten. Eigenaren financieren zelf de ontwikkeling, acceptatie en exploitatie van de applicatie. De beheerkosten van de Rijksapplicatiestore worden op basis van lumpsum verdeeld over alle applicatie-eigenaren die applicaties aanbieden via de Rijksapplicatiestore. 2. Scenario 2: Gebruikersregistratie In dit scenario draagt de aanbieder (van de applicatie) aanvankelijk alle kosten, echter, de mogelijkheid bestaat om tevens de afnemer mee te laten betalen aan de exploitatiekosten. De Rijksapplicatiestore registreert nauwkeurig de afname van applicaties zodat de aanbieder in gesprek kan gaan met de afnemer. Vervolgens kunnen afspraken over de bekostiging gemaakt worden, al dan niet op basis van vooraf bekend gemaakte kosten. 3. Scenario 3: Commerciële Appstore Dit scenario zoals de Apple Appstore en Google Play s Android store. Hier betalen afnemers voor gebruik en hiermee worden de aanbieders gecompenseerd. De afnemer bepaalt wanneer hij een applicatie of dienst wil aanschaffen. De prijs is bij aanschaf bekend en er vindt geen nacalculatie plaats. 4. Scenario 4: Gematigde markt is een mengvorm tussen de commerciële appstores en vormen van registratie. Door betalingen enerzijds niet te koppelen aan personen, maar aan groepen, en anderzijds de betalingen periodiek te laten plaatsvinden, worden een aantal van de administratieve bezwaren van een commerciële applicatiestore ondervangen. Afhankelijk van de invulling van de kassafunctie wordt innovatie en hergebruik sterk of minder sterk gestimuleerd en kunnen de budgetrisico s worden ingeperkt. Aanbeveling De intrinsieke voor- en nadelen van de verschillende scenario s zijn vergeleken op basis van bekostigingsuitgangspunten van de overheid, algemene ITbeleidsuitgangspunten en meer algemene applicatiestore-gerelateerde kenmerken. Op basis daarvan komen wij tot de conclusie dat op basis van de gestelde uitgangspunten scenario 2 Gebruikersregistratie het hoogst scorende compromis vormt tussen wenselijkheid, haalbaarheid, innovatie en efficiency. Als er echter meer belang wordt gehecht aan innovatie en hergebruik, kan ook het gematigde Marktmodel aantrekkelijk worden. Deze scoort op die punten hoger. 2

4 1. Introductie

5 1.1 Vraagstelling onderzoek Dit onderzoek gaat in op de kostendrivers van de Rijksapplicatiestore en passende bekostiging Introductie De Rijkscloud is volop in ontwikkeling, op applicatieniveau binnen de cloud kan hergebruik gestimuleerd worden door middel van een Rijksapplicatiestore. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de Rijksapplicatiestore is er behoefte aan houvast inzake kostendrivers en bekostiging van de applicaties en Rijksapplicatiestore. Dit onderzoek gaat hierop in. Uw vraag In uw opdrachtverlening d.d. 15 oktober 2012 zijn wij overeengekomen dat wij uiterlijk 17 december 2012 een rapport opleveren met daarin: 1. Kostendrivers binnen een Rijkscontext van een applicatiestore. 2. Een aantal scenario s voor doorbelasting van de Rijksapplicatiestore. Daarbij zal specifiek aandacht zijn voor de budgettaire (planning) consequenties, mogelijke risico s en inpasbaarheid binnen overheidsbudgetteringsmethoden. Om aansluiting bij de Rijksoverheid te bewaken worden huidige, succesvolle doorbelastingsmethoden binnen de Rijksoverheid meegenomen in het onderzoek. 3. Voorbeelden van dergelijke stores. 4. Identificatie van potentiële dilemma s/aandachtsgebieden. 5. Aanbevelingen. De vraagstelling van het onderzoek is meer toegespitst op doorbelasting van de Rijksapplicatiestore naar aanleiding van het startgesprek d.d. 25 oktober 2012 met de opdrachtgever. Binnen de reikwijdte Bij de beantwoording van uw vraag ligt, zoals besproken, het zwaartepunt van de vraagstelling voor KPMG rondom de financiële aspecten van de Rijksapplicatiestore. Het resultaat van de opdracht is dit adviesrapport waarin de volgende onderzoeksvragen zijn uitgewerkt: Welke bekostigingsmethoden voor IT-diensten worden gebruikt binnen de Rijksoverheid en welke methoden zijn gangbaar bij cloud-diensten? Welke bekostigingsmethoden zijn geschikt voor de Rijksapplicatiestore? Wat zijn de kostendrivers van een applicatie en de Rijksapplicatiestore? Op basis van de inventarisatie worden vier scenario s geschetst voor bekostiging van de doorbelasting van een Rijksapplicatiestore binnen de overheidsbekostigingsmethodieken. Belangrijkste benefits Helder inzicht in kostendrivers ondersteunt het proces van beeld- en planvorming van de Rijksapplicatiestore. Vroegtijdige aandacht voor bekostiging helpt bij de interne positionering en verwachtingen van de Rijksapplicatiestore. Inzicht kan als input dienen voor businesscases rondom de Rijkscloud en de Rijksapplicatiestore. Conform de opdrachtverlening hebben wij op 3 december een concept rapport opgeleverd ter bespreking en afstemming. Op basis daarvan is dit definitieve rapport opgesteld. 4

6 1.2 Onderzoeksopzet en leeswijzer Onderzoeksopzet en leeswijzer Onderzoeksopzet Voor de opzet van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende structuur. 1.Hoe kan bekostiging van de applicatiestore georganiseerd worden binnen het Rijk? 2.Context Onderzoek 3.Rijksapplicatiestore 4.Bekostiging van IT in het Rijk en Cloud 5.Bekostiging de Rijksapplicatiestore 6.Conclusies, aanbevelingen en toekomstvisie Lopende opdrachten Beleidskaders Internationale ontwikkelingen overheid Internationale voorbeelden applicatiestore s Definitie applicatiestore Scope applicatiestore Applicatiestore in relatie tot gesloten Rijkscloud Structuur Rijkscloud Kostendrivers Type applicaties Algemene uitgangspunten bekostiging Bekostiging binnen het Rijk Bekostiging in de cloud Introductie scenario s Scenario s (1 t/m 4) Risico in de Pay-per-Use keten Conclusies Aanbevelingen Toekomstvisie Structuur rapport Dit eindrapport volgt de structuur van de onderzoeksopzet. Hoofdstuk Context onderzoek beschrijft de lopende opdrachten, beleidskaders en internationale ontwikkelingen inzake cloud en applicatiestores. Vervolgens wordt in hoofdstuk Rijksapplicatiestore ingegaan op de Rijksapplicatiestore. Na de definitie wordt de scope vastgesteld en de relatie met de gesloten Rijkscloud beschreven. Aan het einde van het hoofdstuk staan de kostendrivers van applicaties en de store. In hoofdstuk Bekostiging van IT in het Rijk en in de Cloud wordt ingegaan op bekostiging van IT zoals gebruikelijk is binnen het Rijk. Daarnaast worden er bekostigingsmethodieken uit de cloud gepresenteerd. In hoofdstuk Bekostiging van de Rijksapplicatiestore wordt de Rijksapplicatiestore gematcht met bekostigingswijzen in vier scenario s. De scenario s worden vervolgens vergeleken met de uitgangspunten voor bekostiging. Het laatste hoofdstuk gaat in op de conclusies omtrent de scenario's, aanbevelingen en de toekomstvisie. 5

7 2. Context

8 2.1 Lopende opdrachten Geen overlap met de onderzoeken doelarchitectuur, scope Rijksapplicatiestore en BYOD Samenhang met de omliggende opdrachten inzake de Rijkscloud De opdracht richting KPMG is onderdeel van een bredere opdrachtverlening omtrent de Rijkscloud. Aan diverse partijen is gevraagd deelaspecten te bekijken. In onderstaande figuur staan de diverse opdrachten op hoofdlijnen ten opzichte van elkaar weergegeven zoals die door KPMG worden begrepen en aan de orde geweest zijn in het afstemmingsgesprek d.d. 13november 2012 met onderstaande partijen. BYOD Beleid en governance LOGICA Overige clouddiensten Gartner Cloud Visie & Beleid Architectuur Management Centrum Rijksapplicatiestore KPMG Informatiemanagement Buiten scope Opdrachtomschrijving lopende onderzoeken Onderzoek Doelarchitectuur Rijkscloud & applicatiestore (Logica): een expertadvies over de (concept) doelarchitectuur voor de gesloten Rijkscloud en de Rijksapplicatiestore als onderdeel van de cloudstrategie met daarin aandachtspunten en aanbevelingen om te komen tot een definitieve doelarchitectuur. Onderzoek naar de scope van de Rijksapplicatiestore en de applicatiestore in relatie tot cloud, rekencentra, BYOD en beveiliging (Gartner): dit onderzoek gaat in op voorbeelden van andere overheden, de markt en grote (federatieve) entiteiten. Gartner beschrijft trends, hypes en mogelijke scenario s voor de Rijksapplicatiestore. Gartner heeft telefonisch aangegeven dat de financiële aspecten van de Rijksapplicatiestore niet in scope zijn. Onderzoek naar de bestuurlijke vragen ten aanzien van de inpassing van BYOD in het ICT-beheer van de Rijksoverheid (Management Centrum): dit onderzoek gaat in op besturingsvarianten (governance, aanbiederschap & organisatie), de samenstelling van een besturings- en expertgroep, een visie op mobiel hergebruik van data in relatie tot een enterprise content managementsysteem en toekomstscenario s. Raakvlakken Onderdeel van de opdrachtverlening was dat KPMG en de andere mantelpartijen in afstemming met elkaar er zorg voor zullen dragen dat de opdracht van de partij niet overlapt met de andere opdrachten die in het kader van deze IASA-special worden verstrekt. Na het bestuderen van de opdrachtomschrijvingen, telefonisch contact met de partijen en de afstemmingsbijeenkomst (d.d.13 november 2012) bleek tijdens de meeting dat er geen overlap is met de lopende onderzoeken. Uiteraard zijn er wel raakvlakken: de Rijksapplicatiestore zal fungeren in een cloud omgeving met een specifieke architectuur (Logica). De algemene visie, toekomsten beleidskeuzes zullen door Gartner worden onderzocht. De doelgroep (lees: device keuzes) van de cloud zullen door Het Managementcentrum in beeld worden gebracht. 7

9 2.2 Beleidskaders Ontwikkelingen en beleidskaders van invloed op de Rijksapplicatiestore Beleidscontext van de opdracht De Rijksapplicatiestore vormt beleidsmatig een onderdeel van het Rijkscloud-beleid. En die vormt weer een onderdeel van het algemene Rijks ICT-beleid. Deze beleidsmatige hiërarchie biedt een aantal kaders en ontwikkelingen die de randvoorwaarden en (een deel van de) toetsingscriteria geven aan de KPMG-opdracht, die wij binnen onze opdracht gehanteerd hebben. Uitgangspunten Rijks ICT: Voor software en hardware is hergebruik de norm. Alvorens software te ontwikkelen, wordt eerst op Rijksniveau vastgesteld of er geen bestaande applicatie gebruikt wordt die in de behoefte voorziet. 1 Gebruik maken van een beperkt aantal datacenters om efficiëntie te verhogen (Project 4 Compacte Rijksdienst). 1 Harmonisatie en standaardisatie in plaats van versnippering en maatwerk, o.a. door Rijksbreed gebruik van het Shared Service Center ICT (Project 7 Compacte Rijksdienst). 1 De Rijksdienst beschikt over een platform dat tijds-, plaatsen apparaatonafhankelijk werken, alsmede interdepartementale samenwerking, op een veilige en vertrouwde manier mogelijk maakt. 2 Grote en risicovolle ICT-projecten zijn op orde, o.a. door het ingevoerde CIO-stelsel. 2 Indien mogelijk worden interne ICT-dienstverleners en vergelijkbare processen gebundeld. 2 Bronnen: 1) Compacte Rijksdienst uitvoeringsprogramma 2) Informatiseringstrategie Rijk (I-Strategie Rijk) 3) Cloud Strategie Rijk: Kamerbrief over Cloud Computing ) Doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud (concept, versie 0.5) Uitgangspunten Rijkscloud: Gemeenschappelijk applicatiegebruik onder de noemer van overheids cloudcomputing maakt het mogelijk om redundante aankoop van software te voorkomen. 1 Inrichting Rijkscloud in eigen beheer als voorziening die generieke diensten levert binnen de Rijksdienst. 3 De Rijkscloud maakt gebruik van moderne technologie en stelt de Nederlandse overheid in staat aan te sluiten bij de heersende internationale ontwikkelingen. 3 De Rijkscloud wordt ingericht binnen een eigen beveiligd netwerk. 3 Gebruikers kunnen on demand -diensten kiezen uit het GRC dienstenaanbod. 4 Uitgangspunten Rijksapplicatiestore Aangeboden diensten voor de rijksambtenaar kunnen op afroep geleverd worden via de store. 4 De store krijgt een kassafunctie, door functionaliteit te kopen wordt het verrekenmechanisme in gang gezet. 4 8

10 2.3 Internationale ontwikkelingen De publieke sector investeert meer in cloud, Nederland hoort bij de koplopers KPMG-cloudonderzoek De impact van Cloud 39% 50% 28% Cloud leidt tot kostenreductie Fundementele verandering van businessmodel Verandering in interactie met burgers / klanten Benodigde kostenbesparingen 11% 29% 21% 27% > 25% 11-25% 1-10% Onbekend KPMG heeft in 2011 een grote internationale studie naar de ontwikkeling van cloud binnen overheidsinstanties uitgevoerd. Onder respondenten bevonden zich 429 overheidsmanagers uit 10 landen. De belangrijkste bevindingen zijn: De ontwikkelingen van cloud binnen de internationale Rijksoverheid gaan snel. Er wordt meer en meer IT-budget aan cloud besteed en de verwachtingen zijn dat cloud-toepassingen kostenvoordelen met zich meebrengen en het toekomstige businessmodel en de interactie met de burger sterk zullen veranderen. De ontwikkeling en implementatie van cloud-initiatieven kennen verschillende stadia in de verschillende landen. Nederland staat op de vierde plek als het gaat om volledig geïmplementeerde cloud-projecten. De investeringen in cloud bij de publieke sector versnellen. Ongeveer 12 procent van de respondenten geeft aan dat meer dan 10 procent van het ITbudget wordt toegewezen aan cloud-projecten. Dit percentage zal naar verwachting eind 2012 verdubbeld zijn naar 28 procent. Van de ondervraagden denkt 50 procent dat er kostenvoordelen met cloud te behalen zijn, 28 procent denkt dat het fundamentele veranderingen in het businessmodel tot stand brengt en 39 procent verwacht dat de introductie van Cloud invloed heeft op de interactie met de burgers. Een positieve businesscase wordt door 73 procent van de respondenten als noodzakelijk beschouwd om over te gaan op een cloud-omgeving. Ongeveer een tiende van de respondenten denkt dat een kostenbesparing van meer dan 25 procent noodzakelijk is om geld vrij te maken voor cloudinitiatieven, 21 procent verwacht dat een kostenreductie tussen 11 en 25 procent voldoende is en ongeveer een kwart denkt dat er al bij een kostenreductie tussen de 1 en 10 procent reden is om te investeren in cloudinitiatieven. Beveiliging baart bij de respondenten de meeste zorgen bij een overstap op een cloud-omgeving, al biedt certificering hierin een oplossing. 9

11 2.4 Internationale voorbeelden applicatiestores Casestudy: Google Play s Android Market, G-Cloud & US Army Application Marketplace Andere applicatiestores Ter beeldvorming en vergelijking hebben wij een drietal grote applicatiestores bekeken: - Een grote commerciële applicatiestore (Google Play) - Twee grote overheidsstores (ieder met een andere insteek) Vergelijking applicatiestores Google Play s Android Market G-Cloud Cloudstore US Army Application Marketplace Omschrijving Google Play voorziet in een online store van muziek, films, boeken en Android-applicaties. Binnen de Android Market worden honderdduizenden applicaties aangeboden voor tablets en de mobiele telefoon. Bijzonder is dat ontwikkelaars zelf applicaties kunnen publiceren, er vindt slechts een beperkte review plaats door Google. Begin 2012 heeft de Britse overheid de G-Cloud Cloudstore gelanceerd. Met behulp van de Cloudstore kunnen (regionale) overheidsafdelingen eenvoudig IT-producten/ -diensten afnemen. De cloudstore is een database met meer dan diensten verdeeld over vier gebieden: IaaS, PaaS, SaaS en overige services. Het portaal voorziet in het aankoopproces. De US Army Application Marketplace brengt ontwikkelaars en eindgebruikers bij elkaar om te werken aan innovatieve oplossingen voor het Amerikaanse leger. De marketplace is een portaal voor het ontdekken, publiceren, raten en bespreken van applicaties. De sociale media-functies stimuleren interactie tussen de ontwikkelaar en eindgebruiker. Doel Inkomsten genereren met de verkoop van applicaties en reclame-inkomsten; Versterken positie Android door aanbieden van populaire applicaties; Innovatie onder ontwikkelaars stimuleren. Efficiëntie bevorderen in het inkoopproces van (locale) overheden; Kleine en middelgrote IT-leveranciers de kans bieden om aan de overheid te leveren; Brede keuze bieden voor afnemers. Ontwikkeling van innovatieve applicaties voor het Amerikaanse leger; Stimuleren van innovatie door samenwerking soldaten en ontwikkelaars. Bekostiging Google Play rekent $ 25 voor het aanbieden van een applicatie ter review; Google houdt 30% in op alle inkomsten van de applicatie (aankoop, in-app purchases & reclame inkomsten). (Lokale) overheden dragen zelf de budgetverantwoordelijkheid en gaan via het G-Cloud-portaal een directe relatie aan met de IT-aanbieder. De Cloudstore faciliteert enkel het selectieen aanschafproces. Externe applicatieontwikkelaars of leveranciers kunnen hun app betaald aanbieden; Door middel van aan app-competitie volgen inzendingen van apps die vervolgens op het platform gedistribueerd worden. Zie voor gedetailleerde informatie de bijlage 10

12 3. Rijksapplicatiestore

13 3.1 Definitie Rijksapplicatiestore Definitie Rijksapplicatiestore en uitgangspunten Definitie Rijksapplicatiestore Het denken over de Rijksapplicatiestore is binnen de overheid nog in ontwikkeling. Wij zijn uitgegaan van de beelden zoals die in de huidige documenten geschetst worden. De Rijksapplicatiestore is een centraal portaal met een overzicht van beschikbare applicaties voor de rijksambtenaar. De rijksambtenaar kan hier de beschrijving van de applicatie bekijken en de applicatie downloaden voor gebruik. Eigenschappen van de Rijksapplicatiestore: de Rijksapplicatiestore is eenvoudig toegankelijk via de pc, laptop, tablet en smartphone; is in staat applicaties geschikt voor de pc, laptop, tablet en smartphone van de rijksambtenaar aan te bieden (ervan uitgaande dat het apparaat van de ambtenaar voldoet aan de veiligheidscriteria). Alle applicaties zijn hier in scope, ook client-server applicaties (web-based, html5); de Rijksapplicatiestore is een distributiekanaal. Het functioneel en technisch beheer van de applicaties liggen bij de aanbieder van de applicatie; de Rijksapplicatiestore host enkel front-end applicaties. De applicaties halen dynamische data op uit back-office systemen van de ontwikkelaar/aanbieder; De applicaties slaan zelf geen vertrouwelijke gegevens op, tenzij beleid dit (encrypted) toestaat. Uitgangspunten Rijksapplicatiestore Aangeboden diensten voor de rijksambtenaar kunnen op afroep geleverd worden via de store (Doelarchitectuur Applicatiestore); De store krijgt een kassafunctie, door functionaliteit te kopen wordt het verrekenmechanisme in gang gezet (Doelarchitectuur Applicatiestore). Echter, dit is sterk afhankelijk van welke bekostigingsmethodiek gehanteerd wordt; De applicatiestore bevordert hergebruik en leidt tot efficiënt gebruik van applicaties; Gemeenschappelijk applicatiegebruik onder de noemer van overheids cloudcomputing maakt het mogelijk om redundante aankoop van software te voorkomen. De Rijksapplicatiestore draagt hieraan bij; De applicatiestore maakt gebruik van moderne technologie en stelt de Nederlandse overheid in staat aan te sluiten bij de heersende internationale ontwikkelingen. Bron: Rijksoverheid: Compacte Rijksdienst Uitvoeringsprogramma; Rijks Cloud Strategie; Interview P. van der Weyden; Doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud Concept Versie

14 3.2 Scope Rijksapplicatiestore Dit onderzoek is gericht op model 1: Rijksapplicatiestore voor en door de rijksambtenaar Groeimodel Rijksapplicatiestore Departementen Rijksapplicatiestore ZBO s, provincies, gemeenten, waterschappen Externe applicatieontwikkelaars /leveranciers Scope Rijksapplicatiestore De definitie van de Rijksapplicatiestore is nog in ontwikkeling en daarmee ook de reikwijdte. In het figuur links worden drie varianten gepresenteerd. Departementen staan voor de aangesloten departementen op de Rijksapplicatiestore. Op termijn kunnen dit ook andere Rijksdiensten zijn. 1: Rijksapplicatiestore voor en door (een deel van de) Rijksambtenaren In dit model worden applicaties ontwikkeld in opdracht van departementen en vervolgens geplaatst in de Rijksapplicatiestore. De Rijksapplicatiestore is centraal beschikbaar en te benaderen voor ambtenaren van de aangesloten departementen. Deze rijksambtenaren kunnen (mits geautoriseerd) de applicaties downloaden en gebruiken. 1 +2: Rijksapplicatiestore voor en door alle ambtenaren In dit model krijgen ook ambtenaren werkzaam bij ZBO s, provincies, gemeenten en waterschappen toegang tot de Rijksapplicatiestore. Zij kunnen zowel applicaties aanbieden als afnemen. Het voordeel is dat hergebruik en efficiëntie nog verder benut kunnen worden : toevoeging externe applicatieontwikkelaars/leveranciers In dit model kunnen externe applicatieontwikkelaars/leveranciers applicaties aanbieden aan de Rijksapplicatiestore en daarmee aan de (rijks)ambtenaar. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld apps gebaseerd op open data aanbieden. Dit model stimuleert innovatie door marktpartijen en de ontwikkeling van bestof-breed applicaties. In dit model is een zorgvuldige accreditatie/goedkeuring van de applicaties onontbeerlijk. Daarnaast zal er een verdienmodel voor de externe ontwikkelaars geïntroduceerd moeten worden. 13

15 3.4 Structuur Rijksapplicatiestore De Rijksapplicatiestore kent vier mogelijke verrekeningsmomenten, beleidsafstemming is noodzakelijk Applicatie-aanbieder 2 Individuele gebruiker(s) Budgethouders gebruik van Applicatiestore Strategisch en Tactisch ICT beleid 4 1 Operationeel ICTbeleid Applicatiestore IT Architectuur Applicatiestore Infrastructuur accordering Verrekeningsmodel Applicatie-aanbieder <-> Applicatiestore 5 3 Applicatiestore Product/diensten portefeuille Verrekeningsmomenten De Rijksapplicatiestore kent vier mogelijke verrekeningsmomenten (of er daadwerkelijk verrekening plaats vindt, is afhankelijk van de gekozen wijze van bekostiging): 1. De eerste is niet een echt verrekeningsmoment. In veel situaties zullen niet individuen de financiële verplichtingen aangaan, maar budgethouders. Dat kunnen afdelingen zijn, proceseigenaren, of gehele departementen. Deze budgethouders kunnen zelfstandig financiële verplichtingen aangaan (bv. een applicatie aankopen voor de gehele afdeling), of op verzoek van een individu (bv. een special bestellen). In dat geval zal er eerst een stap zijn, waarbij er accordering door de budgethouder plaatsvindt van het verzoek van een individu. NB Bij een echte pay-as-you-go, zoals in commerciële appstores, zijn de individuele gebruikers en de budgethouders dezelfde personen. 2. Verrekening tussen de budgethouder en de applicatie-aanbieder. Dit kan direct (pay-per-use) of indirect (via budgettering etc). 3. Verrekening tussen de budgethouder en de Rijksapplicatiestore zelf. Dit kan onderdeel zijn van een totaalbedrag (bij pay-per-use) of in een andere vorm. Dit kunnen zowel individuele gebruikers zijn als departementen. 4. Verrekening van kosten en opbrengsten tussen de Rijksapplicatiestore en de applicatie-eigenaren. Dit kan op stukbasis zijn per applicatie, of met algemene afspraken, of met een combinatie. 5. Een verrekening tussen de fysieke store provider (IT) en de store zelf. Hierbij gaat het om zaken als hostingkosten, datakosten en technisch beheer. Beleidsafstemming Dit vergt afstemming van Rijkscloud beleid tussen het strategisch/tactisch niveau enerzijds, dat met name toeziet op de gebruikers en de applicaties en het operationeel beleid dat met name ziet op de technische componenten en infrastructuur. Het Rijkscloud-beleid op alle niveaus zal afgestemd moeten worden om te komen tot een geïntegreerde verrekeningsaanpak. 14

16 3.3 Rijksapplicatiestore in relatie tot gesloten Rijkscloud De Rijksapplicatiestore is onderdeel van Generieke IaaS/PaaS laag in de Algemene Gesloten Rijkscloud (GRC) Rijksapplicatiestore in relatie tot GRC-omgeving Specifiek Functioneel & Technisch Beheer Departementaal GRC-beleid Dedicated IaaS/ PaaS - Dedicated Hosting - Dedicated development omgeving - etc. Dedicated GRC infrastructuur Dedicated SaaS - Specifieke applicaties Rijksbreed GRC-beleid Generieke IaaS/PaaS -Rijksapplicatiestore - Generieke Hosting - Generieke development Omgeving IT provider 1 IT provider 2 IT provider X Rijksbreed IT-, Beveiligings- en Privacybeleid TBGI GRC-beleid Generieke SaaS - Algemene applicaties Generieke GRC Infrastructuur Generiek Functioneel & Technisch Beheer Scope binnen de GRC-infrastructuur De GRC kent een aantal onderverdelingen: 1. Delen die specifiek voor één departement worden ingericht. Dit zijn dedicated stukken van de GRC (paars in figuur). Onderdeel hiervan kán zijn een dedicated Rijksapplicatiestore voor één departement. Deze valt buiten scope van dit onderzoek. 2. Algemene delen van de GRC. Dit betreft zowel gemeenschappelijk cloud-beleid, en functionaliteit. Hierbinnen valt de Rjjksapplicatiestore (groen in figuur). 3. Onderliggend aan zowel de dedicated GRC als de algemene Rijkscloud ligt een gedeelde, gemeenschappelijke infrastructuur. Deze kan geleverd worden door diverse IT-providers. Onderdeel van de algemene infrastructuur kan ook een specifiek dedicated stuk infrastructuur zijn, die alleen door één departement wordt gebruikt. 4. Overkoepelend over en onderliggend aan de gehele Rijkscloud liggen een rijksbreed GRC beleid, IT-, beveiligings- en privacybeleid, die van toepassing zijn op zowel de dedicated als algemene Rijkscloudelementen. 5. In dit document zijn wij uitgegaan van één Rijksapplicatiestore. De scenario's die wij uitwerken zijn ook van toepassing indien er meerdere stores zouden komen. 15

17 3.5 Kostendrivers Kostendrivers van applicaties en de Rijksapplicatiestore Kostendriversapplicatie De initiële kosten van een applicatie liggen bij de ontwikkeling van de applicatie. Vervolgens wordt de applicatie ter goedkeuring aangeboden aan de Rijksapplicatiestore. De platformaanbieder voert een accreditatie uit zodat er controle is over de applicaties in de Rijksapplicatiestore. Na acceptatie wordt de (front-end) applicatie gedistribueerd door de Rijksapplicatiestore. Functioneel beheer en doorontwikkeling blijven de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar, evenals de kosten die gemaakt worden met en bij de back-end systemen (specifiek bij client-server/html-applicaties). Detail: Kostendrivers Rijksapplicatiestore Om applicaties op geschiktheid te beoordelen zal een accreditatieproces ingericht moeten worden, dit om de kwaliteit en veiligheid van de applicaties te garanderen. Per applicatie zullen kosten worden gemaakt voor de beoordeling. Vervolgens wordt de applicatie gepubliceerd in de Rijksapplicatiestore, vanaf dit moment resulteert dit in kosten voor hosting. Indirecte kosten van de store bestaan uit het functioneel en technisch beheer en. de administratie & doorbelasting van de kosten Kostendrivers applicatie Applicatie Ontwikkel kosten Ontwikkelkosten (incl. test) Back-end aanpassingen Doorontwikkeling applicatie Kostendrivers Rijksapplicatiestore App Store Acceptatiekosten Kosten voor publicatie van de applicatie Variabele kosten (per applicatie) Acceptatie kosten Rijksapplicatiestore acceptatiekosten Hosting Rijksapplicatiestore Exploitatie kosten Kosten Rijksapplicatiestore Netwerkinfrastructuur (Semi-) vaste kosten (per store) Applicatie Exploitatie - kosten Technisch en Functioneel beheer applicatie Gebruikersondersteuning Functioneel beheerstore Technisch beheerstore Back-end systeem kosten Netwerkverkeer (met name bij HTML toepassingen) Administratie & doorbelasting 16

18 3.6 Type applicaties Verschillende typen applicatiegebruik binnen de overheid vragen verschillende aanpakken Type Applicatiegebruik Het totale applicatielandschap binnen de overheid kan onderverdeeld worden aan de hand van het type van gebruik (algemeen of specifiek) en verplichte of vrije keuze applicaties. Het betreft hier een functioneel onderscheid, niet een technisch onderscheid. De distributie van al deze type applicaties is potentieel binnen scope van de Rijksapplicatiestore. Onderverdeling van gebruik van applicaties Algemene applicaties Specifieke (departementale/ functiegerichte) applicaties Verplichte applicaties Bv.: - Kantoorautomatisering - Security & Identy management - Gaarkeuken -apps (*) Bv: -Primaire business applicaties - Gaarkeuken -apps(*) Vrij keuze applicaties Bv.: -Kantoorautomatisering + (Visio etc.) -Social Media tools -Algemene (commerciële) apps - Cafetaria/Fastfood -apps (*) Bv: -Functiegerichte tooling -Vrijwillige departementale apps - Cafetaria/Fastfood -apps (*) Typering applicatiegebruik en de impact op de Rijksapplicatiestore Aangezien de Rijksapplicatiestore primair voorziet in de distributie van applicaties, is het type applicatie, gezien vanuit de Rijksapplicatiestore, niet primair relevant. Er is geen fundamenteel verschil tussen het opslaan en distribueren van verplichte applicaties versus een vrij keuze-applicatie. Toch is het onderscheid relevant om een tweetal redenen: eisen en doorbelasting: Eisen: de eisen die gesteld worden aan verplichte applicaties kunnen verschillen van vrij keuze applicaties. Dit is zijdelings van belang voor de Rijksapplicatiestore. Een inspectie-applicatie voor een inspecteur vraagt een ander beschikbaarheids- en veiligheidsniveau dan een verjaardagsplanningstool. Deze eisen worden gedefinieerd door de applicatie-aanbieder. Maar ook de store zal zelf een minimum eisenpakket moeten definiëren waaraan applicaties dienen te voldoen (bv. qua security en applicatie-aanbiederschap). De store zal dus moeten verifiëren of alle applicaties voldoen aan een minimum eisenset. Wellicht wordt ervoor gekozen om afhankelijk van het type applicatie een andere minimum eisenset te definiëren. Doorbelasting: bij de keuze van het type doorbelasting, kan de applicatieaanbieder laten meewegen of een applicatie verplicht is of niet. Een Pay-peruse scenario ligt bij vrij keuze-applicaties meer voor de hand, dan bij verplichte applicaties. Bij die groep ligt een jaarlijkse omslag van de kosten wellicht meer voor de hand. Licentiekosten en applicaties Sommige applicaties dragen directe (externe) licentiekosten (zoals bv. MS Office, Visio etc.). Deze kosten worden momenteel doorbelast op gebruikersbasis. In de nieuwe verrekening zal dit ook zo moeten blijven om de kosten inzichtelijk en beheersbaar te houden. (*) Conceptterminologie gebruikt door GDI ter classificering van type applicaties Gaarkeuken apps: zijn applicaties die verplicht uitgerold worden Cafetaria/fast food-applicaties zijn optioneel af te nemen, met verschillende niveaus van ondersteuning 17

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur voor de rijksambtenaar, zoals beschreven

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Samenhang plannen/documenten "Mobiel werken"

Samenhang plannen/documenten Mobiel werken ICCIO DGOBR DIR Contactpersoon Helga Lobenstein / Jan Ploeg T 06-14150080 Samenhang plannen/documenten "Mobiel werken" 1. Inleiding De discussie rondom samenhang is gestart bij o.a. het inbrengen bij de

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten

Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten 30 april 2014 v1.05 I-dienst (kolom 1): naam van (cluster)dienst, voorziening of product (veel gebruikte term is ook bouwsteen) die

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 agendapunt 04.B.06 1257445 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016 De verenigde vergadering

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink KING leveranciersmiddag 22 maart 2013, Bart Geerdink Agenda 13.15-14.00 Plenaire opening Welkom en opening Generieke voorzieningen: cloudstrategie gemeenten 14.15-15.15 Deelsessies, ronde 1 Gemeenten en

Nadere informatie

Belastingdienst Mobile Competence Centre. Toine Veenhuis

Belastingdienst Mobile Competence Centre. Toine Veenhuis Belastingdienst Mobile Competence Centre Toine Veenhuis Belastingdienst / Mobile Competence Center 21-5-2015 Toine Veenhuis B/CAO Belastingdienst Minfin DGBel Toeslagen 1200 Dienstverlening BelTel 1200

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep

Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Onderwerp Portefeuillehouder Doel/vraagstelling Relevante aspecten/ conclusies/samenvatting Afgestemd met Beslispunten Financiële gevolgen, waaronder hoogte bedrag,

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Met veel genoegen introduceren wij hierbij een nieuwe abonnementsvorm voor betaald onderhoud en het gebruik van de helpdesk (KOC).

Met veel genoegen introduceren wij hierbij een nieuwe abonnementsvorm voor betaald onderhoud en het gebruik van de helpdesk (KOC). PinkRoccade Local Government bv Flight Forum 159 5657 DD Eindhoven Postbus 57010 5605 AA Eindhoven Gemeente xxxx T 040 207 49 00 F 040 207 49 70 HELPDESK 040 207 48 99 W www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0)

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Stand van zaken rijksconnectiviteit met specifiek aandacht voor IPV 6 Door Alexander Hielkema (Logius) en Leon-Paul de Rouw (DGOBR/DIR) 27 juni

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie