Algemene Voorwaarden Index

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Index"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8 Totaal pakket aan afspraken 2.9 Van toepassing op 2.10 Conflicten in de voorwaarden 3 Geheimhouding 3.1 Geheimhoudingsplicht 4 Offertes en aanbiedingen 4.1 Vrijblijvende offertes 4.2 Geldigheid 4.3 Bespreekbaar 4.4 Conflicten 4.5 Accoord 4.6 Annuleren 5 Domeinnamen 5.1 Verhuizen 5.2 Overdracht 5.3 Nieuw 5.4 Gebruik 5.5 Elders geplaatste domeinnamen 5.6 Vervallen van een domeinnaam 5.7 Geblokkerde of vervallen domeinnamen 6 Webhosting 6.1 Overeenkomst webhosting 6.2 Niet toegestaan 6.3 Overmacht en storingen 6.4 Schijfruimte en dataverkeer 7 Scripts 7.1 Extra uitleg 7.2 Specifieke wensen 7.3 Garantie bij scripts 7.4 Eisen voor het draaien van de scripts 7.5 Licentie van een script 7.6 Nogmaals het risico van gebruik 7.7 Veiligheid van uw data 7.8 Voorkomen van verlies van data 7.9 Aanpassen van een script 8 Webdesign 8.1 Door opdrachtgever aangeleverde materialen 9 Betalen 9.1 Algemeen 9.2 Opdrachtgever kan of wil niet op tijd betalen? 9.3 Correspondentie 9.4 Consequenties bij te laat betalen. 9.5 Wanneer ontvangt opdrachtgever een factuur? 10 Duur, termijn en risico 11 Opschorten, ontbinding en opzeggen 12 Overmacht 13 Eigendomsvoorbehoud 14 Garantie 15 Aansprakelijkheid 16 Vrijwaring

2 17 Intellectuele eigendom 18 Toepasselijk recht en geschillen 19 Targets en streefdatums 19.1 Algemeen 19.2 Producten 19.3 Diensten met onderhoudscontract 19.4 Storing bij een website 19.5 Webdesign en scripting 19.6 Harde target 1 Bereikbaarheid Maartens Automatisering is een éénmanszaak zonder personeel. Hoewel er wel hulp is bij problemen door inzet van partners hanteren wij een strict communicatie schema. Dit om de werkdruk te verlagen en de opdrachtgever zo goed mogelijk te kunnen helpen. Voorkeur van communicatie is . Om er zeker van te zijn dat uw is ontvangen kunt u een lees of ontvangsbevesting vragen. Elke dinsdag en vrijdag worden berichten gelezen en afgehandeld, met uitzondering van vakantie en feestdagen (zie onderstaand schema). Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.00, wederom met uitzondering van vakantie en feestdagen. Het telefoonnummer is: Bij spoed kunt u een SMS sturen naar: Spoed aanvragen worden direct afgehandeld, ook tijdens vakantie en feestdagen en ook op vrijdag, zaterdag en zondag. Vakantie en feestdagen: t/m t/m t/m t/m t/m Voor degene die jaloers worden op deze vrije dagen, de meeste zijn bedoeld om achterstanden bij te werken en administratieve taken uit te voeren. Correspondentie adres: 5e Haren BM s-hertogenbosch KvK te 's-hertogenbosch BTW nummer: NL B01 Bankgegevens Rekening: ING: t.n.v. Maartens Automatisering Internationaal IBAN: NLS2PSTB BIC: PSTBNL21 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering Maartens Automatisering is de naam van het bedrijf waarmee u zaken gaat doen. Onder Maartens Automatisering vallen de volgende websites: Omdat bovenstaande websites allemaal onderdeel zijn van Maartens Automatisering zijn ook op de diensten en goederen die op deze websites worden aangeboden deze algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden zal telkens de naam Maartens Automatisering worden gebruikt. 2.2 Correspondentie De voorkeur wat betreft correspontie ligt bij . Maartens Automatisering zelf gebruikt voornamelijk dit middel om met u contact te houden.

3 heeft namelijk een aantal grote voordelen: u kunt het lezen op het moment dat het u uitkomt (= meer aandacht). U kunt erop terugkijken, wat was het ook al weer? U kunt het gebruiken als bewijslast (afspraak = afspraak). Het is goedkoop en erg snel. De kans dat het niet aankomt is te verwaarlozen. Maar uiteraard kunt u ook gewoon een brief sturen of bellen. Ons adres is: 5e Haren BM 's-hertogenbosch (uitsluitend voor correspondentie) Andere gegevens: Telefoon: Opdrachtgever Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Maartens Automatisering wordt gesloten. 2.4 Producten en diensten De door Maartens Automatisering geleverde producten en diensten zoals bijvoorbeeld webdesign, scripting, webhosting, dedicated server-verhuur, huur en registratie van een domein en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten. 2.5 Overeenkomst Het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit acceptatie door Maartens Automatisering, door haar schriftelijk of per bevestigd, van bestelling door Opdrachtgever van levering van één of meer producten of diensten van Maartens Automatisering. 2.6 Taalvouten Er staan waarschijnlijk taalfouten in deze algemene voorwaarden. Ook de zinsopbouw is niet altijd de meest logische. Ik ben echter geen Neerlandicus, en wil dat ook niet worden. Taalfouten kunnen geen onderwerp van discussie zijn in een meningsverschil en een afspraak niet ongeldig maken. 2.7 Uw voorwaarden Onder deze afspraak vallen enkel de voorwaarden van Maartens Automatisering. Uw voorwaarden of voorwaarden van derden zijn niet geldig voor Maartens Automatisering, wij zijn immers de leverancier en niet u. Afspraken tussen u en Maartens Automatisering komen ook op de offerte te staan. De afspraken op de offerte staan altijd open voor discussie. U accepteerd deze offerte pas indien u zich kunt vinden in de gemaakte afspraken. 2.8 Totaal pakket aan afspraken Indien u bij ons een offerte heeft aangevraagd is deze uiteraard ook onderdeel van het pakket aan afspraken. In principe bestaat dit pakket uit deze algemene voorwaarden plus de afspraken op de offerte. Indien de afspraken op de offerte in conflict zijn met afspraken binnen deze algemene voorwaarden, dan gaan de afspraken op de offerte voor. De offerte is op maat voor u gemaakt en eventuele discussiepunten zijn dan reeds besproken. 2.9 Van toepassing op Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Maartens Automatisering en een Opdrachtgever waarop beide deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Maartens Automatisering, voor de uitvoering waarvan door Maartens Automatisering derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Maartens Automatisering, partners van Maartens Automatisering en zijn directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Maartens Automatisering en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Maartens Automatisering niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Maartens Automatisering in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen Conflicten in de voorwaarden Binnen deze voorwaarden kunnen conflicten voorkomen. Er zijn verschillende diensten die specifieke voorwaarden hebben. In het beginsel zijn de voorwaarden voor alle diensten en producten van Maartens Automatisering geldig. Zo worden producten en diensten gedekt welke niet afzonderlijk worden behandeld. Indien het een specifieke dienst betreft, en deze dienst hanteert afwijkende voorwaarden dan zijn die voorwaarden geldig boven de algemene voorwaarden. Een voorbeeld: bij webdesign en scripting gelden afwijkende voorwaarden wat betreft de aflevering van het geheel. Ook is bij scripting nooit de volledige garantie van toepassing. De afwijkingen staan binnen de juiste secties en aldaar toegelicht.

4 3 Geheimhouding 3.1 Geheimhoudingsplicht Zowel de opdrachtgever als Maartens Automatisering hebben na het aangaan van een overeenkomst een geheimhoudingsplicht. Alle en andere documentatie verzonden naar de opdrachtgever of verzonden door de opdrachtgever zal vertrouwelijk worden behandeld. Prijsafspraken, ontwerpen en andere digitale werken worden nooit doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de oorspronkelijke verzender. Het versturen van digitale werken is altijd op risico van de verzender, dit omdat en andere digitale transport ook kan worden onderschept. Het is van belang dat indien zeer vertrouwelijke informatie wordt doorgegeven deze gecrypt (versleuteld) wordt verzonden. Indien informatie wordt gestolen, hetzij door fisieke inbraak of digitale inbraak, de andere partij direct op de hoogte wordt gebracht van dit voorval. Maartens Automatisering kan niet garanderen dat de gegevens 100% veilig zijn. Maartens Automatisering zal er wel alles aan doen om de gegevens zo veilig mogelijk te stellen. Dit verwacht Maartens Automatisering ook van de opdrachtgever. U mag geen scripts, html-code of andere digitale werken van Maartens Automatisering verkopen, uitlenen of zelfs maar laten inzien door derden. Dit met uitzondering van code die te zien is in een webbrowser omdat dit niet is te voorkomen. Soms mogen bepaalde delen worden bewerkt door andere specialisten (SEO of Webdesigners), mits dit schriftelijk is afgesproken met Maartens Automatisering. Prijzen en afspraken vallen ook onder deze geheimhoudingsplicht. Maartens Automatisering zal ook geen gegevens van u doorgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze gegevens betreffen niet openbare gegevens, zoals uw data op de site zelf, uw aangeleverde werken, login en wachtwoorden, databestanden enzovoorts. Ook de communicatie tussen u en Maartens Automatisering blijft vertrouwelijk en zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden als waar deze communicatie voor is bedoeld. Een uitzondering op deze geheimhoudingsplicht zijn de gegevens die reeds openbaar zijn. Bijvoorbeeld bedrijfsgegevens die vrij opvraagbaar zijn via de kamer van koophandel. Of de eigenaar van een domein, dat weer vrij opvraagbaar is bij SIDN. 4 Offertes en aanbiedingen 4.1 Vrijblijvende offertes Alle offertes en aanbiedingen van Maartens Automatisering zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Maartens Automatisering kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Maartens Automatisering daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maartens Automatisering anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maartens Automatisering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 4.2 Geldigheid Een offerte waarop geen geldigheidsdatum is vermeld heeft een geldigheid van 14 dagen. Deze gaan in op de dag dat de offerte wordt uitgebracht. De offerte is niet overdraagbaar maar specifiek gemaakt voor desbetreffende opdrachtgever. De offerte kan ook niet worden gebruikt voor toekomstige prijsafspraken. 4.3 Bespreekbaar Een offerte is vrijblijvend en bespreekbaar. Het staat de opdrachtgever vrij om te onderhandelen op de prijs of werkzaamheden. De offerte wordt steeds bijgewerkt totdat beide partijen het eens zijn. Hoewel een offerte delen van werkzaamheden met bijbehorende bedragen kan bevatten is de totaalprijs meestal gebasseerd op de complete opdracht. De delen zijn meestal enkel bedoeld om de opdrachtgever meer duidelijkheid te geven. Het schrappen van delen op de offerte kan invloed hebben op de totaalprijs maar hoeft niet zo te zijn. Ook kunnen de deelprijzen worden aangepast na het schrappen van een of meerdere delen. 4.4 Conflicten Indien een afspraak binnen de offerte in conflict staat met deze voorwaarden, dan is datgene wat het meest gunstig is voor de opdrachtgever geldig. 4.5 Accoord Bij het accoord gaan van een offerte plaatst de opdrachtgever de opdracht definitief. De opdrachtgever gaat dan ook accoord met deze voorwaarden en is vanaf dat moment ook verplicht zich hieraan te houden. 4.6 Annuleren Annulering van een opdracht kan enkel als de werkzaamheden nog niet zijn gestart en hierom schriftelijk wordt verzocht. In dit geval is Maartens Automatisering de partij die beslist of het nog mogelijk is een opdracht te annuleren of niet. Het kan ook zijn dat Maartens Automatisering de reeds gemaakte kosten in rekening brengt en daarna het restant van de opdracht annulleerd. 5 Domeinnamen

5 5.1 Verhuizen Een domeinnaam verhuizen van een derde naar Maartens Automatisering is in principe kosteloos. Wel worden op dat moment opnieuw registratiekosten van een jaar in rekening gebracht. Deze registratiekosten worden namelijk berekend door de leverancier van een domeinnaam. Bij een verhuizing blijven de gegevens van de eigenaar van dit domein ongewijzigd. De opdrachtgever dient meestal te beschikken over een token, sleutel of code om de verhuizing daadwerkelijk in gang te zetten. Deze token, sleutel of code kan de opdrachtgever opvragen bij de vorige provider. De opdrachtgever hoeft enkel deze token, sleutel of code en domeinnaam door te geven aan Maartens Automatisering, waarna Maartens Automatisering de verhuizing in gang zal zetten. Alle overige bijkomstige werkzaamheden worden uitgevoerd door Maartens Automatisering. De opdrachtgever blijft wel verantwoordelijk voor deze verhuizing. Mocht later blijken dat de opdrachtgever niet de eigenaar was of niet de rechten had om deze domeinnaam te verhuizen zal deze opdrachtgever hier volledig aansprakelijk worden gesteld. 5.2 Overdracht Anders dan verhuizen is de overdracht van een domeinnaam het veranderen van de eigenaar. De overdracht kan ook samengaan met een verhuizing. Bij een overdracht moeten zowel de oude als nieuwe eigenaar een formulier invullen en deze ondertekenen. Bij een overdracht worden wel administratiekosten in rekening gebracht, deze kosten zijn verschillend per leverancier van domeinnamen. De aansprakelijkheid ligt hier weer bij de opdrachtgever. 5.3 Nieuw Een nieuw domeinnaam aanvragen is vrij makkelijk en snel gedaan. Het enige waar de opdrachtgever op moet letten is dat deze domeinnaam niet in strijd is met de wet. De domeinnaam mag geen bestaand merk of handelsnaam zijn. De domeinnaam mag niet aanvechtbaar zijn door een andere partij. Indien de rechter bepaald dat een domeinnaam niet mag worden gebruikt of moet worden overgeheveld aan een andere partij zal Maartens Automatisering hier direct aan meewerken. De opdrachtgever is wederom volledig verantwoordelijk. 5.4 Gebruik Een domeinnaam mag enkel worden gebruikt voor hetgeen waarvoor zij is bedoeld. Het versturen van spam, of alle andere vormen van gebruik dat in strijd is met de wet zijn strikt verboden. Maartens Automatisering kan in dat geval het account blokkeren en justitie hiervan op de hoogte brengen. 5.5 Elders geplaatste domeinnamen De opdrachtgever is niet verplicht om domeinnamen bij Maartens Automatisering te plaatsen. Zelfs niet als de opdrachtgever een hostingpakket afneemt bij Maartens Automatisering. De opdrachtgever kan zijn domeinnaam doorverwijzen naar de nameservers van Maartens Automatisering en zo toch over alle mogelijkheden beschikken. Indien ooit een ip adres, nameserver o.i.d wijzigd moet de opdrachtgever wel zelf regelen dat deze domeinnaam opnieuw correct wordt ingesteld. Ook bij elders geplaatste domeinnamen zijn de regels van gebruik (hierboven) volledig van kracht. 5.6 Vervallen van een domeinnaam Normaal gesproken vervalt een domeinnaam enkel als de opdrachtgever hiervoor schriftelijk verzoekt. Echter bij een betaalachterstand kan het ook zijn dat een domeinnaam vervalt. Indien de opdrachtgever achter staat met betalen, juist op het moment dat Maartens Automatisering een domeinnaam van deze opdrachtgever wil verlengen kan deze verlenging niet doorgaan. Er is immers op dat moment geen geld voor. Het risico voor een verlenging ligt direct bij de opdrachtgever. In principe is Maartens Automatisering enkel de administratieve en technische tussenpersoon tussen de opdrachtgever en uitgever van een domeinnaam. Een domeinnaam kan ook vervallen indien de rechter hierom verzoekt. 5.7 Geblokkerde of vervallen domeinnamen Indien een domeinnaam is vervallen of het account is geblokkeerd komt er meestal automatisch een pagina in beeld waarbij staat dat een domeinnaam te koop is. Dit heeft een aantal redenen. Als opdrachtgever een betalingachterstand heeft wordt het account geblokkeerd. Het zou echter kunnen dat opdrachtgever door bepaalde omstandigheden nooit in staat is geweest om te reageren op facturen of herinneringen. Een pagina als deze roept meestal wel op tot een reactie. Of de opdrachtgever ziet deze pagina zelf, of een derde die op zijn beurt de opdrachtgever weer waarschuwd. De boodschap dat het domein te koop staat is vrij neutraal zodat niemand weet wat er nu precies aan de hand is. Indien men zou reageren op het domein dat te koop staat (iemand die daadwerkelijk wil kopen), krijgt deze te horen dat Maartens Automatisering nog even wat biedingen afwacht. Ondertussen hoopt Maartens Automatisering al in contact te zijn met de opdrachtgever. Het domein zal niet echt worden verkocht zonder toestemming van de opdrachtgever. Echter indien de opdrachtgever zelf een domein heeft geannulleerd wordt een bod op een domeinnaam wel serieus genomen. In dat geval wordt de eigenaar van deze domeinnaam op de hoogte gesteld van dit bod en kan dan beslissen wat er gaat gebeuren. 6 Webhosting 6.1 Overeenkomst webhosting De overeenkomst gaat in per datum van het begin van de dienstverlening door Maartens Automatisering. De overeenkomst heeft een duur van 1 jaar behoudens andersluidende schriftelijke of electronische overeenkomst. De overeenkomst wordt na het verstrijken van de initiële contractsduur, welke die ook is, stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij met zoveel woorden schriftelijk is overeengekomen een einde van rechtswege per datum einde contractstermijn, want alleen dan eindigt de overeenkomst op datum einde contractstermijn. Op iedere verlenging volgt opnieuw stilzwijgend verlenging voor 12 maanden tenzij een van partijen tenminste 2 maanden voor het einde van de dan lopende verlengings-periode van 12 maanden heeft medegedeeld de overeenkomst niet te willen verlengen. In dat geval eindigt de overeenkomst op de datum dat de lopende termijn van 12 maanden eindigt. De hierboven bedoelde mededeling van niet-verlenging heeft alleen rechtseffect indien tijdig en schriftelijk per aangetekende brief of per gedaan. bij niet-respectering van één of meer van deze voorwaarden is de overeenkomst weer verlengd voor 12 maanden, behoudens indien de andere partij alsnog akkoord gaat met de foutieve mededeling. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot tussentijdse opzegging/beëindiging van de overeenkomst gedurende de dan lopende contractsperiode. Andere betaalperiodes hebben geen invloed op de duur van deze overeenkomt. Maartens Automatisering heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. In de in dit artikel genoemde gevallen is Maartens Automatisering gerechtigd om hardware welke eigendom is van Opdrachtgever, onder zich te houden totdat integrale

6 voldoening van Maartens Automatisering's vorderingen heeft plaatsgehad. Voorts is Maartens Automatisering in de in dit artikel genoemde gevallen gerechtigd tot beëindiging van de domeinnaamregistratie bij SIDN en/of andere domeinnaamregistratie-organisaties van de website van opdrachtgever, en is Maartens Automatisering gerechtigd tot beëindiging van bewaring van data van opdrachtgever. 6.2 Niet toegestaan Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Maartens Automatisering het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet. - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving. - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden. - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/commerciële MP3/warez/webcams te plaatsen op onze virtuele servers/shared hosting servers. De aangeboden diensten van Maartens Automatisering mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Wel strijdig daarmee zijn onder meer, maar niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen: - spamming; - het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden; - het verspreiden van kinderpornografie; - het uiten van racistische leuzen; - het aanzetten tot oproer; - het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (=hacken), waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. Indien de bovenstaande handelingen en gedragingen worden verricht door opdrachtgever dan heeft Maartens Automatisering het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt. 6.3 Overmacht en storingen Hoewel Maartens Automatisering er alles aan doet om storingen te voorkomen is 100% uitsluiten hiervan niet haalbaar. Indien een server uitvalt heeft Maartens Automatisering hiervoor reserve aparatuur ter beschikking. Het overzetten van data en instellen van de nieuwe server kost echter tijd. Het kan ook voorkomen dat de lijnen zelf uitvallen of andere hardware. In dat geval wordt er ook weer gebruik gemaakt van reserve aparatuur. Alle servers staan in beveiligde datacentrums met reserve generatoren en brandblus aparatuur. De kans dat juist de server uitvalt waarop uw website staat is ongeveer 1%. De kans dat uw website voor langere tijd uitvalt is te verwaarlozen maar helaas niet uit te sluiten. Wij kunnen ons enkel beroepen op de ervaringen uit het verleden. In 2009 en 2010 zijn er grote storingen geweest (1x lijnstoring, 1x brand). Hierdoor zijn sommige websites 48 uur uit de lucht geweest. In 2006 en 2008 zijn er kleinere storingen geweest zoals het crashen van een harde schijf. Hierbij zijn sommige websites minuten onbereikbaar geweest. Storingen zijn geen reden tot het eisen van schadevergoedingen of opzeggen van een abonnement. Maartens Automatisering zal deze eisen in dit geval dan ook afwijzen. Mocht een storing langer duren dan 1 week (7 dagen), dan mag u het abonnement van ons opzeggen. Het is wel zo dat ook een andere partij nooit kan garanderen dat alles altijd vlekkeloos verloopt. Wel kan men beweren (doen wij ook), dat men er alles aan zal doen om storingen te voorkomen, en in geval van storing deze zo snel mogelijk zal oplossen. 6.4 Schijfruimte en dataverkeer De schijfruimte en het dataverkeer, welke opdrachtgever is toegestaan, is afhankelijk van het gekozen pakket respectievelijk bijzondere afspraken. Niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende tijdsperiode. In geval de opdrachtgever meer verbruikt dan de overeengekomen limiet, brengt Maartens Automatisering dit extra verbruik in rekening. Maartens Automatisering is gerechtigd om als extra verbruik meer dan incidenteel voorkomt, opdrachtgever s pakket te vergroten, zulks tegen de meerkosten van dat grotere pakket ten opzichte van het tot dan voor opdrachtgever geldende pakket. Maartens Automatisering heeft te allen tijde het recht om het account van opdrachtgever offline te plaatsen indien dat account de overige gebruikers van Maartens Automatisering's systemen kan hinderen door het door dat account onttrekken van teveel bandbreedte/schijfruimte/data traffic en/of processorbelasting, queries of dergelijke. Nimmer kan hierdoor enige aanspraak door opdrachtgever worden gemaakt op vergoeding door Maartens Automatisering van schade, in welke vorm dan ook of te welken titel ook of te welken belope ook. 7 Scripts 7.1 Extra uitleg Dit stukje tekst is niet echt een onderdeel dat in de algemene voorwaarden zou moeten staat. Maartens Automatisering staat echter voor duidelijkheid naar de opdrachtgever toe en poogt dan ook op een niet-technische wijze toe te lichten wat een script nu eigenlijk is. Een website bestaat uit diverse onderdelen. Eerst krijgen we de content ofwel de inhoud. Deze content kan door een webdesigner of de opdrachtgever zelf zijn geplaatst. Dit kan doormiddel van directe invoer of een CMS pakket. De content kan bestaan uit teksten, afbeeldingen, filmpjes, geluiden enzovoorts. Om alles op zijn plek te zetten hebben we html nodig. Aangezien deze voorwaarden geen cursus bevat gaan we hier niet diep op in. Aan deze html

7 zit weer css gekoppeld. Css is een taal om de opmaak van een website te regelen. Dus de kleuren, formaten en posities (en nog veel meer). Nu zijn html en css statisch. Dit wil zeggen dat ze niet veranderen zonder dat iemand dat moedwillig doet. Scripts zijn een verhaal apart. Scripts zijn bedoeld om een website dynamisch te maken. Ze kunnen verschillende soorten uitvoer genereren (overzichten, producten-lijsten, statistieken en nog veel meer). Ze kunnen ook invoer afhandelen (formulieren, links, knoppen enzovoorts). Deze invoer kunnen ze verwerken en opslaan om weer te gebruiken voor de uitvoer. Een script kan zijn: php code, java, java-script, ajax enzovoorts. Eigenlijk is een script een taal dat lijkt op een echte programmeertaal. Het verschil tussen een script en een echter programmeertaal is het feit dat een script meestal is gebouwd bovenop een programmeertaal. Er zijn enorm veel voordelen voor scripts te noemen, vandaar dat wij er ook graag mee werken. Een script kan u enorm veel werk uit handen nemen, en maakt communicatie met uw bezoekers mogelijk. Een nadeel van een script-taal is dat deze afhankelijk is van andere software. Denk aan uw tekstverwerker dat altijd lekker werkte onder windows-xp en toen u daarna over ging op vista werkte hij ineens niet meer. Dit is dan niet de fout van uw tekstverwerker, maar heeft een andere oorzaak (in dit geval het opgraden van uw besturingsysteem). 7.2 Specifieke wensen Omdat de opdrachtgever nauw betrokken is bij het ontwikkelproces indien het gaat om maatwerk komt het vaak voor dat een opdrachtgever speciale wensen krijgt wat betreft de werking van een script. Deze speciale wensen worden meestal wel uitgevoerd door Maartens Automatisering. Maartens Automatisering zal wel een advies geven over deze wens(en) maar de uiteindelijke beslissing ligt meestal bij de opdrachtgever. Het aanpassen of uitbreiden van een script kan wel gevolgen hebben voor de werking van de totale website. Een kleine aanpassing kan daarom veel werk met zich meebrengen. Alles moet weer opnieuw worden getest na een aanpassing, hierdoor kan ook de oplevering ernstig worden vertraagd. Ook kan het zijn dat deze extra werkzaamheden worden doorberekend in de factuur na oplevering. Extra werkzaamheden staan dus los van de oorspronkelijke offerte. Maartens Automatisering geeft dan ook als advies om bij een extra wens eerst weer een offerte aan te vragen voor deze extra werkzaamheden. Ook kan de opdrachtgever dan een indicatie opvragen van de vermoedelijke vertraging. 7.3 Garantie bij scripts Een script kan erg complex zijn om te maken. Hierdoor is het bijna onmogelijk om helemaal foutloos een script op te leveren. Denk aan alle mogelijke vormen van invoer (een mens is onvoorspelbaar). Toch is het een streven van ons om op te leveren met zo min mogelijk fouten. Wij testen onze scripts dan ook door en door, voordat we gaan opleveren. Toch kan het zijn dat na oplevering fouten worden ontdekt. Dit kan inderdaad aan het script liggen maar ook aan de omgeving. Een ander besturingssysteem, software op de server, andere versies van php, apache en meer kan de oorzaak zijn van het niet goed functioneren van een script. Het liefste willen wij daarom dat u bij ons ook de webhosting afneemt, zo hebben wij ook invloed op de configuratie van de server zelf. U bent echter niet verplicht om bij ons de hosting af te nemen. Wij doen ook na de oplevering ons best om de scripts te laten draaien op zoveel mogelijk verschillende configuraties. Er zijn echter wel wat eisen, deze bespreken we in de volgende sectie. Een fout in een script dient u ons zo snel mogelijk te melden zodat wij voor een oplossing kunnen zorgdragen (mits de fout in het script zelf zit). Het draaien van scripts zijn volledige voor uw eigen risico, het niet of niet juist functioneren van een script valt ook onder uw risico. U doet er verstandig aan om scripts eerst te testen op een testlocatie. Indien u bij ons gaat hosten en indien u door ons de scripts laat maken komt deze in eerste instantie automatisch op een testlocatie te staan. Het gebruik van deze testlocatie is tijdens de ontwikkeling gratis. Tijdens de ontwikkelingsfase is garantie niet van toepassing. In deze fase wordt elke ontdekte fout sowieso hersteld, mits de server aan de voorwaarden voldoet. Nadat een script is opgeleverd krijgt opdrachtgever 12 maanden de tijd om het script nog eens goed te testen. Binnen deze 12 maanden worden alle ontdekte fouten kosteloos hersteld. De 12 maanden is waarschijnlijk ook een wettelijke termijn, maar buiten dat kan het zijn dat fouten pas na een aantal maanden in beeld komen. De tijd die nodig is om een fout te herstellen wordt bij de 12 maanden opgeteld. Stel dat u garantie heeft tot Nu ontdekt u een fout, het oplossen van deze fout is zeer complex voor Maartens Automatisering. Er zijn nu immers ook risico factoren, de opdrachtgever heeft een site dat waarschijnlijk al is gevuld met gegevens, deze gegevens mogen natuurlijk niet worden aangetast door het herstellen van deze fout. Nu heeft Maartens Automatisering 2 maanden nodig gehad om de fout te herstellen. De oorspronkelijke vervaldag van de garantie wordt nu Het is zeer ongebruikelijk dat een garantieperiode wordt verlengd, maar Maartens Automatisering is van mening dat de opdrachtgever niet hoeft in te leveren voor fouten welke zijn gemaakt door Maartens Automatisering. 7.4 Eisen voor het draaien van de scripts Het kan zijn dat scripts ook werken op andere configuraties dan hieronder zijn vermeld, echter kunt u geen fouten rapporteren indien de server niet aan de hier genoemde specificaties voldoet: 1. Besturingsysteem Linux 2. Apache 2.3 of hoger met mod rewrite en.htaccess ondersteuning. 3. PHP versie 5.3 of hoger, met GD library, gzip, mail, ftp. 4. PHPSu (script moet eigenaarsrechten hebben). 5. Ruim voldoende schrijfruimte (bij een tekort komt de database in problemen). Het kan zijn dat bij bepaalde onderdelen van de script (modules) nog extra eisen worden gesteld. Vraag hierna voor de aanvang van de bouw. 7.5 Licentie van een script Een script wordt altijd opgeleverd onder voorwaarde van een licentie. U mag het script enkel gebruiken op het domein dat op uw factuur wordt vermeld. Het script mag u niet op een ander domein gebruiken zonder hiervoor een nieuwe licentie aan te vragen. Dit is gedaan om de kosten voor u te drukken. Het onwikkelen van een script kost vele malen meer dan wat u ervoor betaald. Deze kosten worden verdeeld over meerdere licenties. Indien u uw website inclusief de scripts en domeinnaam wilt doorverkopen mag dat als de nieuwe eigenaar ook accoord gaat met deze algemene voorwaarden. Bovendien dient zowel u als deze nieuwe eigenaar dit aan ons door te geven zodat wij in bepaalde gevallen contact kunnen hebben. 7.6 Nogmaals het risico van gebruik Een script kan zeer complex zijn, laat staan een grote hoeveelheid scripts. De scripts zijn weer afhankelijk van software en hardware. Ook daar kunnen fouten in zitten. Het gebruik en risico van een script ligt daarom volledig bij de opdrachtgever. Als de opdrachtgever zeer zeker wil zijn van de werking zou hij/zij het volgende moeten doen: eerst in samenwerking met Maartens Automatisering zoveel mogelijk testen tijdens de ontwikkelingsfase (op een testlocatie). Bovendien bij elke wens (aanpassing), goed de adviezen van Maartens Automatisering opvolgen. Dit is niet verplicht, maar beperkt de risico's op het onjuist functioneren. Hierna de gehele garantieperiode van 12 maanden + debugtijd gebruiken om een select publiek toe te laten op de website zodat de scripts ook kunnen worden getest op de invoer. Anders dan bij open-source software of reeds bestaande software worden onze scripts meestal specifiek voor de opdrachtgever geschreven en hebben daarom een betrekkelijk korte testperiode achter de rug.

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CMS-Websitedesign, hierna te noemen: CMS-Websitedesign, en een Wederpartij waarop CMS- Websitedesign

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AdministratiekantoorEB, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Offertes en aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Valebe Consultancy, gevestigd aan de Quadriviumlaan

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Boekenfluisteraar en een Opdrachtgever waarop De Boekenfluisteraar deze voorwaarden van

Nadere informatie

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen REFQ B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer, hierna te noemen: GBV Advies, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers.

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers. MEER over Cijfers, hierna te noemen

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AA-Kantoor

Algemene voorwaarden AA-Kantoor artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AA-Kantoor, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Bos Management Support januari 2007 Pagina 1

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Bos Management Support januari 2007 Pagina 1 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bos Management Support en een Opdrachtgever respectievelijk zijn rechtsopvolger(s)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Artikel 1. Algemeen 1.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werkenindechemie.nl, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF Artikel 1 Algemeen 1. Bijvang Consultancy VOF, tevens handelend onder de naam Bijvang Holding B.V, hierna: Bijvang, is met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. BudgetSolarPlus: leverancier van producten, adviezen, materialen en diensten b. Koper:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Offertes en overeenkomsten

Algemene Voorwaarden. Offertes en overeenkomsten Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Mulderzaken Jurist handelend als MulderJuristen is een naar Nederlands recht opgericht eenmanszaak, opgericht en gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECT ESCAPE

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECT ESCAPE artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Project Escape, hierna te noemen: Project Escape, en een Bezoeker waarop Project Escape

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bakkum Financiële Dienstverlening hierna te noemen: B.F.D., en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten.

Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten. Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, tussen Alex van der Werf, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering en wijziging overeenkomst

5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering en wijziging overeenkomst Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Jarpis V.O.F. gevestigd te Tilburg, 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging;

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Subsidiehuis en een Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. Algemene Voorwaarden Gerrit computers Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. I. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bezwaarportaal B.V., gevestigd aan de Dokter van Lookeren Campagneweg 7 te Zwolle, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Drs. Beate Hering E beate.hering@succesinduitsland.nl I www.succesinduitsland.nl M 06 44 69 00 37 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PABB Sollicitatietraining

Algemene Voorwaarden PABB Sollicitatietraining Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PABB, ook handelend onder de naam www.sollicitatietraining.com, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 De Algemene voorwaarden van Buro van Thuijl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562

Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562 Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562 Artikel 1: Algemeen. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie : augustus 2013 Gedeponeerd bij de KvK. Guus ter Grote // Webdesign Veldkers 85 7577 DC Oldenzaal

Algemene Voorwaarden Versie : augustus 2013 Gedeponeerd bij de KvK. Guus ter Grote // Webdesign Veldkers 85 7577 DC Oldenzaal Algemene Voorwaarden Versie : augustus 2013 Gedeponeerd bij de KvK Guus ter Grote // Webdesign T: 06-43987932 Artikel 1. Identiteit - Naam ondernemer: Guus ter Grote - Vestigingsadres:,. - Bezoekadres:,.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening zelfstandige zonder personeel

Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening zelfstandige zonder personeel Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening zelfstandige zonder personeel Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kramer Business

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENE HART BIJLES

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENE HART BIJLES artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Groene Hart Bijles, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Admin Schürmann

Algemene Voorwaarden Admin Schürmann Algemene Voorwaarden Admin Schürmann Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ADMIN Schurmann, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Roestvogel Music Productions, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdrachtbevestiging tussen Plattekledingfotografie, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Han Kempers Arbeidskundig Advies, en een opdrachtgever waarop Han Kempers Arbeidskundig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marselius Consultancy

Algemene voorwaarden Marselius Consultancy Algemene voorwaarden Marselius Consultancy Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Marselius Consultancy en een Opdrachtgever waarop Marselius

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies

Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gedane aanbieding en offerte door Frans Kok Management & Advies (hierna: Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klas Juridisch Advies & Bijstand, Postbus 8168, 1186 LD Amstelveen,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beelman Webdesign

Algemene Voorwaarden Beelman Webdesign Algemene Voorwaarden Opgesteld op 3 maart 2013. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van en onder overeenkomst: de overeenkomst tussen

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden loonbureau.nl

Algemene voorwaarden loonbureau.nl Algemene voorwaarden loonbureau.nl Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie