Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen"

Transcriptie

1 Inleiding

2

3 Inleiding Inleiding Voor u ligt uw Chubb Masterpiece Polis. De algemene voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels geven samen een omschrijving van de dekking. Deze polis vormt een overeenkomst tussen u, de verzekerde en ons, de verzekeraar. Lees deze polis daarom zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats. Overeenkomst Wij verzekeren u zoals in deze polis omschreven indien u de verschuldigde premies betaalt en de polisvoorwaarden in acht neemt. Chubb Insurance Company of Europe SE 106 Fenchurch Street, London EC3M 5NB, England. Telephone: +44 (0) Begripsomschrijvingen In deze polis worden de woorden in hun normale Nederlandse betekenis gebruikt. Indien er woorden in deze polis in een speciale betekenis worden gebruikt, zullen zij in dát deel van de polis waarin zij voorkomen nader worden uiteengezet. Van enkele begrippen die binnen deze polis herhaaldelijk worden gebruikt, volgt hier een omschrijving. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringsnemer/ U De persoon die als zodanig op het polisblad staat vermeld. Verzekerde Verzekeringsnemer en de echtgenoot / echtgenote die samenwoont met verzekeringsnemer, of met de partner waarmee verzekeringsnemer duurzaam samenwoont. Verzekeraar / Wij Chubb Insurance Company of Europe SE of enige andere verzekeraar die deel uitmaakt van de Chubb Group of Insurance Companies, zoals vermeld en gespecificeerd op het Polisblad. Gezinslid Ieder lid van uw huisgezin dat in gezinsverband met u samenwoont, en uitwonende studerende leden van uw huisgezin. Polis De volledige Chubb Masterpiece Polisvoorwaarden, inclusief de Polisbladen en aanhangsels. Polisblad Het meest recente polisblad dat door ons aan u is uitgereikt. Gebeurtenis Schade, verlies of een voorval waarvoor deze verzekering dekking biedt, plaatsvindende binnen de geldigheidsduur van de verzekering. Voortdurende of herhaaldelijke blootstelling aan in wezen dezelfde omstandigheden wordt als één gebeurtenis beschouwd. Bedrijfsmatige activiteiten Elk voltijd of deeltijd dienstverband, vak, beroep of agrarisch ondernemen, inclusief het fokken en verzorgen van dieren. Eigen risico Het deel van de schade dat voor uw rekening komt en dat door ons in mindering zal worden gebracht op elke gedekte schade die door ons vergoed wordt. Terreinverlies, niveauverandering of verschuiving van terrein Bewegingen van het perceel waarop zich de verzekerde opstallen bevinden. Storm Wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde. A 1 Jan 2001

4

5 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen

6

7 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen Dit deel van de polis verzekert tegen alle risico's van materiële schade aan het woonhuis en/of onderdelen hiervan tenzij anders bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Onder schade dient met betrekking tot deze rubriek tevens te worden verstaan onverklaarbaar verlies of verdwijning Onder woonhuis wordt verstaan het hoofdgebouw inclusief leidingen, kabels en ondergrondse tanks die zorgen voor de algemene huishoudelijke voorzieningen van het bewoonde pand waarvan de ligging op het Polisblad vermeld wordt. Hoe Vergoeden Wij Uw Schade? Verzekerde som De verzekerde som voor elk woonhuis staat vermeld op het Polisblad. Om u en ons tot overeenstemming te doen komen bij het vaststellen van de geëigende verzekerde som, kunnen wij een taxatie van het woonhuis laten uitvoeren. De verzekerde som kan gewijzigd worden wanneer er een taxatie is uitgevoerd en ook wanneer de polis wordt verlengd opdat de dan geldende kosten en waarden op juiste wijze worden weergegeven. Bescherming tegen inflatie Gedurende de looptijd van de verzekering zal de verzekerde som één keer per jaar worden aangepast conform het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor bouwkosten. Eigen risico Een deel van de schade komt als eigen risico voor uw rekening. Het eigen risico zoals vermeld op het Polisblad heeft betrekking op ieder afzonderlijk verzoek tot schadevergoeding, maar is niet van toepassing indien een gedekte schade meer dan Euro bedraagt. Indien van toepassing zullen de voorwaarden 'Eigen risico bij leegstand woonhuis' of 'Eigen risico bij terreinverlies' gehanteerd worden. Van deze laatstgenoemde vormen van eigen risico wordt onder geen beding afgezien. Eigen risico bij leegstand woonhuis Indien het woonhuis gedurende meer dan 30 aaneengesloten dagen grotendeels ontdaan is geweest van inboedel, dan zal, wanneer er zich een gedekte schade voordoet en wij niet van de leegstand op de hoogte zijn gesteld, het eigen risico gesteld worden op 5% van de verzekerde som, tenzij een hoger eigen risico van kracht is. Eigen risico bij terreinverlies In plaats van het op het Polisblad vermelde eigen risico zal een eigen risico van Euro gelden bij elke gedekte schade die veroorzaakt wordt door terreinverlies, niveauverandering of verplaatsing van terrein, tenzij een hoger eigen risico van kracht is. Verkoop van het woonhuis Wanneer u een contract aangaat tot verkoop van uw belang in een woonhuis vermeld op uw Polisblad en het woonhuis loopt tussen het aangaan van het contract en de overdracht van eigendom op enigerlei wijze schade op waarvoor dekking geldt, dan zal deze verzekering ten gunste van de koper komen voor wat betreft de onderhavige schade, en wel zodra eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, mits het woonhuis niet op andere wijze is verzekerd door of vanwege koper. Grondslag voor schadevergoeding Het Polisblad vermeldt voor elk woonhuis de grondslag waarover vergoed wordt, tenzij in deze polis anders wordt bepaald. De grondslag van vergoeding voor elk ander permanent bouwwerk zijn de Standaard herbouwkosten. B 1 Jan 2002

8 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen Onder 'Herbouwkosten' wordt verstaan het laagste bedrag benodigd om, wanneer zich een schade aan het woonhuis of aan een ander permanent bouwwerk heeft voorgedaan, dit woonhuis of permanent bouwwerk te repareren, te vervangen of te herbouwen op hetzelfde perceel, met gebruikmaking van hetzelfde ontwerp en met dezelfde kwaliteit van materialen en uitvoering als vóór het ontstaan van de schade. Hierbij inbegrepen zijn honoraria en bijkomende kosten met betrekking tot het voldoen aan bouwbepalingen, aan eisen van de plaatselijke overheid of aan andere wettelijke eisen waartoe de schade noodzaakt. Daarnaast worden ook de redelijke uitgaven met betrekking tot het verwijderen van puin na een gedekte schade vergoed. Herbouwkosten omvatten niet de kosten die voortvloeien uit het uitgraven, vervangen of stabiliseren van het terrein. Onder 'honoraria en bijkomende kosten' wordt verstaan de honoraria van architecten en opzichters, alsmede juridische kosten die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit reparatie, vervanging of herbouw. Uitgesloten onder deze polis zijn honoraria en bijkomende kosten in samenhang met de voorbereiding of de instelling van een vordering tot schadevergoeding. Deluxe herbouwkosten. Indien de grondslag van schadevergoeding Deluxe herbouwkosten is, dan betalen wij de kosten van herbouw zelfs indien deze uitgaan boven de verzekerde som die vermeld is op uw Polisblad. Wij vergoeden op basis van Deluxe herbouwkosten indien u tenminste de verzekerde som voor het woonhuis zoals overeengekomen handhaaft, met inbegrip van alle door ons gedane aanpassingen gebaseerd op taxaties, herwaarderingen en jaarlijkse aanpassingen vanwege geldontwaarding. De volgende voorwaarden dienen bij de toepassing van deze grondslag van schadevergoeden in acht te worden genomen: Indien u bouwactiviteiten laat uitvoeren of uitvoert aan het huis, daarbij inbegrepen toevoegingen, veranderingen of renovaties die tot gevolg hebben dat u gedurende enige tijd tijdens deze bouwwerkzaamheden elders dient te verblijven, dan is de grondslag van schadevergoeding slechts Beperkte herbouwkosten. Vergoeding op laatstgenoemde basis zal van kracht blijven totdat de bouwwerkzaamheden beëindigd zijn en u en wij gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt over de correcte verzekerde som voor de woning. Om ervoor te zorgen dat de voor deze polis juiste verzekerde som gehandhaafd blijft en om het risico op onderverzekering te verminderen, bent u verplicht uw assurantie-tussenpersoon in kennis te stellen van alle uitbreidingen, toevoegingen of renovaties aan de woning of aan enig ander blijvend bouwwerk. De assurantietussenpersoon dient verwittigd te worden bij de aanvang van de bouwwerkzaamheden zodat de verzekerde som voor de woning of voor enig ander blijvend bouwwerk aangepast kan worden teneinde een juiste weergave te vormen van de herbouwkosten. Wanneer de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd, kunt u verzoeken om (weer) in aanmerking te komen voor vergoeding op basis van Deluxe herbouwkosten door de assurantie-tussenpersoon in kennis te stellen van de beëindiging van de werkzaamheden. Indien uw woonhuis niet op de plaats van de oorspronkelijke vestiging wordt hersteld, vervangen of herbouwd, dan geldt als grondslag van schadevergoeding Standaard herbouwkosten. Indien een gedeelte van uw woonhuis is beschadigd en u maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde B 2 Jan 2002

9 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan geldt als grondslag van schadevergoeding Standaard herbouwkosten. Standaard herbouwkosten Indien Standaard herbouwkosten de grondslag van schadevergoeding is, dan betalen wij de herbouwkosten tot de hoogte van de verzekerde som voor uw woonhuis of voor enig ander blijvend bouwwerk zoals vermeld op uw Polisblad onafhankelijk van het feit of herstel, vervanging of herbouw daadwerkelijk plaatsvindt. Indien een gedeelte van uw woning beschadigd is en u maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan betalen wij u een schadeloosstelling gebaseerd op de Standaard herbouwkosten. Beperkte herbouwkosten Indien Beperkte herbouwkosten de grondslag voor schadevergoeding is, betalen wij de herbouwkosten tot een bedrag dat bepaald wordt door het schadebedrag te vermenigvuldigen met de volgende verhouding: verzekerde som/ 80 % van de daadwerkelijke herbouwkosten van het gehele woonhuis op het tijdstip dat de schade zich voordeed. echter nooit meer dan het laagste bedrag van bovenstaande bepaling, de verzekerde som of de herbouwkosten. Indien een gedeelte van uw woning beschadigd is en u maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan vergoeden wij de herbouwkosten tot een bedrag dat bepaald wordt door het schadebedrag te vermenigvuldigen met de volgende verhouding: verzekerde som/ 80 % van de daadwerkelijke herbouwkosten van het gehelewoonhuis op het tijdstip dat deschade zich voordeed. echter nooit meer dan het laagste bedrag van bovenstaande bepaling, de verzekerde som of de herbouwkosten. Dekking Boven De Verzekerde Som Naast het vergoeden van materiële schade aan het woonhuis dat op uw Polisblad vermeld staat, wordt door ons ook het hiernavolgende, met de onderhavige schade in verband staande, gedekt. Deze betalingen worden gedaan boven de verzekerde som voor het woonhuis indien niet anders bepaald en indien geen uitsluiting van kracht is. Wanneer het gaat om dekking boven de verzekerde som wordt ook het eigen risico gehanteerd, tenzij anders bepaald. Andere blijvende bouwwerken Schade aan andere blijvende bouwwerken op het terrein van het woonhuis wordt eveneens door ons vergoed. Voor elke gebeurtenis wordt tot 20% van de verzekerde som van het woonhuis, gevestigd op het perceel waar de schade zich voordoet, als schadevergoeding uitgekeerd of indien hoger, het verzekerde bedrag dat als dekking voor andere blijvende bouwwerken op genoemd perceel op het polisblad is vermeld. De grondslag voor vergoeding voor Andere blijvende bouwwerken is Standaard herbouwkosten. Opsporen en oorzaak vaststellen Bij schade, veroorzaakt door water, onvoorzien gestroomd en/of overgelopen uit de binnen het woonhuis gelegen installaties en/of waterleidingen, worden door ons de kosten van het verwijderen en vervangen van een deel van het woonhuis of ander blijvend bouwwerk vergoed, indien dit noodzakelijk is voor het repareren van de binnen de woning gelegen verwarmingsinstallatie of waterleidingen. Wij B 3 Jan 2002

10 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen vergoeden echter niet de schade aan de verwarmingsinstallatie of aan de waterleidingen zelf. Extra uitgaven voor levensonderhoud Wanneer het woonhuis niet bewoonbaar is, worden onder bepaalde voorwaarden (zoals hieronder bepaald) extra kosten van levensonderhoud vergoed die voortkomen uit noodzakelijk verblijf elders, gedwongen vertrek en verlies aan huur. Bij deze dekking is het eigen risico niet van toepassing. Verblijf elders Wanneer het woonhuis niet bewoonbaar is vanwege een onder deze polis gedekte schade, dan worden tevens de kosten vergoed die redelijkerwijze gemaakt moeten worden om op een voor u vergelijkbare wijze elders te verblijven gedurende de periode die nodig is om het woonhuis weer bewoonbaar te maken. Deze bijkomende kosten worden door ons gedurende de kortste van de twee volgende periodes vergoed: twee jaar vanaf de dag waarop de schade zich voordoet, of de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om reparaties aan het woonhuis uit te voeren, om het woonhuis te vervangen of te herbouwen, of indien u blijvend elders gaat wonen, de kortst mogelijke tijd waarbinnen uw huisgezin zich elders kan vestigen. Derving van huur Indien (een gedeelte van) het woonhuis dat aan derden is verhuurd onbewoonbaar is vanwege een gedekte schade, dan wordt de door u gederfde kale huur vergoed. Deze gederfde huur wordt gedurende de kortste van de twee volgende periodes vergoed: twee jaar vanaf de dag waarop de schade zich voordoet de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om reparaties aan het woonhuis uit te voeren, om het woonhuis te vervangen of te herbouwen, of indien u blijvend elders gaat wonen, de kortst mogelijke tijd waarbinnen u en uw huisgezin zich elders kan vestigen. Gedwongen evacuatie Indien het woonhuis niet bewoond kan worden omdat een openbaar overheidslichaam u dit verbiedt, vergoeden wij de redelijkerwijs te maken bijkomende kosten die ontstaan bij een verblijf elders op een voor u vergelijkbare verblijfplaats. Het verbod moet een direct gevolg zijn van een schade toegebracht aan een naburig pand, indien de oorzaak van de schade een onder de dekking van deze polis verzekerd evenement betreft. Wij vergoeden ook alle gederfde inkomsten aan huur indien (een gedeelte van) de woning ten tijde van het voorval verhuurd is. De gederfde huur die het gevolg is van het beëindigen van een pacht, huur of van een overeenkomst wordt door ons echter niet vergoed. De kosten voor de gedwongen evacuatie worden voor maximaal 30 dagen vanaf de dag van evacuatie vergoed, zelfs indien de verzekeringsperiode eindigt binnen deze periode. Terrein Indien er een gedekte schade is aan het woonhuis of ander blijvend bouwwerk en de daarmee samenhangende reparatie of herbouw dwingt tot uitgraven, vervangen of stabiliseren van de grond onder of rond het woonhuis of ander blijvend bouwwerk, dan zal tot ten hoogste 10% van het bedrag van de gedekte schade aan het woonhuis of aan ander blijvend bouwwerk voor het uitgraven, vervangen of stabiliseren van de grond door ons vergoed worden. Bomen, struiken, planten en gazons Wij vergoeden schade aan bomen, struiken, planten, gazons, tuinaanleg en bestrating die zich bevinden op het perceel waarop het verzekerde woonhuis staat, indien de schade veroorzaakt is door brand, blikseminslag, storm, ontploffing, vandalisme, diefstal of door B 4 Jan 2002

11 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen een aanrijding of aanvaring, alsmede de opruimingskosten als gevolg van een gedekte schade. Wij vergoeden tot ten hoogste 5% van de verzekerde som van het woonhuis dat zich bevindt op het perceel waar de schade zich heeft voorgedaan, waarbij niet meer dan Euro vergoed zal worden voor een enkele boom, struik of plant. Indien de grondslag voor vergoeding Deluxe herbouwkosten is, zal het percentage van 5% van toepassing zijn op de verruimde verzekerde som. Vervanging van sloten Indien de sleutels van uw woonhuis verloren zijn gegaan of zijn gestolen, dan zullen wij de kosten van het vervangen van de sloten vergoeden tot ten hoogste Euro. U dient ons of uw assurantie-tussenpersoon binnen 72 uur na de ontdekking van het verlies of de diefstal schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Bij deze dekking is het eigen risico niet van toepassing. Herstel uit voorzorg (bereddingskosten) Kosten die redelijkerwijs door u gemaakt worden bij het verrichten of laten verrichten van noodzakelijke maatregelen om het woonhuis of enig ander blijvend bouwwerk van u te beschermen tegen schade en/of verdere beschadiging nadat zich een gedekte schade heeft voorgedaan worden door ons vergoed, in overeenstemming met het in Artikel 283 Wetboek van Koophandel bepaalde. Bouwmaterialen Materialen en voorraden in uw bezit, die zich bevinden op het perceel van het woonhuis en bestemd zijn voor gebruik bij bouw, verandering of herstel van het woonhuis of enig ander blijvend bouwwerk, vallen onder deze verzekering. Deze vergoedingen zijn slechts van toepassing bij een gedekte schade en leiden niet tot een verhoging van de verzekerde som van uw woonhuis of aan enig ander permanent bouwwerk van u. Uitsluitingen Deze uitsluitingen hebben betrekking op de Deluxe verzekering voor woonhuizen, inclusief de Dekking boven de verzekerde som, tenzij anders bepaald. De woorden 'veroorzaakt door' houden in: elke schade die resulteert uit, verergerd is door, of hoe dan ook het gevolg is van een hierna genoemde oorzaak. Schade veroorzaakt door dieren Schade veroorzaakt door vogels, ongedierte, insecten, knaagdieren, of huisdieren wordt door ons niet vergoed. Wij vergoeden echter wel de schade die hieruit voortvloeit, tenzij een andere uitsluitingsgrond van kracht is. Erosie Schade veroorzaakt door afslijting, bijvoorbeeld door zee of rivier wordt door ons niet vergoed. Vorst Schade veroorzaakt door vorst wordt door ons niet vergoed, met uitzondering van het bepaalde in het artikel Bevroren water. Bevroren water Wij dekken geen schade veroorzaakt door water dat bevriest in waterleidingen en/of afvoerbuizen, in een verwarmings- of airconditioninginstallatie of in een huishoudelijk apparaat indien de woning leeg staat, onbewoond is (voor meer dan 60 aaneengesloten dagen), hersteld wordt of in aanbouw is, tenzij u de zorg heeft betracht die redelijkerwijs verwacht mocht worden om de warmte in de woning op peil te houden of het systeem of apparaat heeft afgesloten en de leidingen heeft laten leeglopen. Wij vergoeden echter wel de schade die hieruit voortvloeit, tenzij een andere uitsluitingsgrond van kracht is. Vervuiling Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door vervuiling, verontreiniging, smog of B 5 Jan 2002

12 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen industriële of agrarische rook wordt door ons niet vergoed. Wij vergoeden evenmin de kosten die voortvloeien uit het verwijderen van verontreinigende of vervuilende stoffen uit grond of water noch de kosten voortvloeiende uit het verwijderen, herstellen of vervangen van verontreinigde of vervuilde grond of water. Een 'verontreinigende stof' is iedere vaste, vloeibare, gasvormige of thermische prikkelende substantie of vervuilende stof, inclusief rook, stoom, roet, dampen, zuren, basen, chemicaliën of afval. Een 'vervuilende stof' is een ongerechtigheid die ontstaat uit het vermengen of het in contact komen van een stof met een vreemde stof. 'Afval' omvat materialen die verwijderd, hergebruikt, opnieuw in goede staat gebracht of herwonnen dienen te worden. Afzonderlijke bepalingen voor andere blijvende bouwwerken. Schade aan golfbrekers, pieren, aanlegsteigers of ligplaatsen die veroorzaakt is door een storm of een overstroming wordt door ons niet vergoed. Afzonderlijke bepalingen met betrekking tot terreinverlies, niveauverandering of terreinverschuiving. Schade aan grond, patio's, terrassen, zwembaden, tennisbanen, paden, oprijlanen, afscheidingsmuren, tanks behorende bij woningverwarming, afrastering of poorten wordt door ons niet vergoed tenzij uw woning ook beschadigd is geraakt door eenzelfde gedekte schadeoorzaak op hetzelfde tijdstip. Schade toegebracht aan een vloerplaat die uit één stuk bestaat of schade veroorzaakt door het in beweging komen van een dergelijke vloerplaat wordt evenmin door ons vergoed tenzij de funderingen onder de buitenmuren van het woonhuis tevens beschadigd zijn door dezelfde oorzaak en op dezelfde tijd. Wijzigingen van de constructie. Schade die veroorzaakt wordt door sloop, structurele verandering of reparatie aan het woonhuis wordt door ons niet vergoed. Bewegingen in de constructie. Schade die veroorzaakt wordt door het inklinken, barsten, krimpen, uitstulpen of uitzetten van stoepen, patios, zwembaden, funderingen, muren, vloeren, daken of plafonds wordt door ons niet vergoed. Schade toegebracht aan glas dat deel uitmaakt van de woning is wel gedekt. Geleidelijk of plotseling optredende schade. Schade veroorzaakt door slijtage, geleidelijke achteruitgang, roest, zwamvorming, bacteriën, schimmel, corrosie, kromtrekken, insecten of ongedierte wordt door ons niet vergoed. Daarnaast wordt geen schade vergoed die veroorzaakt is door verborgen fouten, inwendige gebreken of een mechanisch defect. Echter, schade die hieruit voortvloeit wordt door ons vergoed, tenzij hiervoor een andere uitsluitingsgrond bestaat. Kwade wil of opzet Schade opzettelijk door u veroorzaakt of door één van uw gezinsleden wordt niet vergoed. Ook wordt geen schade vergoed indien deze opzettelijk is veroorzaakt door een persoon op uw aanwijzing of op aanwijzing van een gezinslid. Echter, wij zullen de dekking wel van toepassing verklaren voor uw eigendommen of voor de eigendommen van één van uw gezinsleden indien zij niet verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van de schade. Fouten bij de voorbereiding, de bouw of tijdens onderhoudswerkzaamheden. Schade aan de opstallen veroorzaakt door foutieve handelingen, vergissingen of nalatigheid van u of van enig ander persoon bij de voorbereiding, de bouw of tengevolge van het plegen van onderhoud aan de woning, wordt niet vergoed. Daarbij is niet van belang of de foutieve handelingen, vergissingen of verzuimen plaats vinden op het verzekerde B 6 Jan 2002

13 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen perceel of elders. Wij vergoeden echter wel gedekte schade die hieruit voortvloeit tenzij een andere uitsluitingsgrond van kracht is. 'De voorbereiding' omvat aanvragen bouwvergunning, aanbesteden, opmeten, ontwerpen, contract aangaan, opstellen van specificaties, bouwrijp maken van het perceel en het vaststellen van bouwvoorwaarden of constructienormen. 'De bouw' omvat materialen, arbeid en onderdelen van uitrusting die gebruikt worden bij bouw of reparatie. Molest Wij dekken niet de schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door een Gewapend Conflict, Burgeroorlog, Opstand, Binnenlandse Onlusten, Oproer, en/of Muiterij. De zes hiervoor genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd. Kern- of stralingsgevaar Wij vergoeden geen schade, direct of indirect veroorzaakt door een kernreactie, radioactieve straling of besmetting, ongeacht de oorzaak. Echter, gedekte schade die het gevolg is van brand die ontstaat uit een kernramp wordt wel door ons gedekt, tenzij een andere uitsluitingsgrond van kracht is. Overstroming Wij vergoeden geen directe of indirecte schade door overstroming, met uitzondering van brand en explosie ten gevolge van overstroming. Onder overstroming wordt verstaan: het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. B 7 Jan 2002

14

15 Deluxe Inboedel Verzekering

16

17 Deluxe Inboedel Verzekering Deluxe Inboedel Verzekering Werelddekking Dit deel van uw polis verzekert tegen alle risico's van materiële schade aan inboedel waar ook ter wereld, tenzij anders bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Onder schade dient met betrekking tot deze rubriek tevens te worden verstaan onverklaarbaar verlies dan wel verdwijning. Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die toebehoren aan/in bezit zijn van u of een gezinslid. Hoe Vergoeden Wij Uw Schade? Verzekerde som De verzekerde som voor de inboedel van elke woning staat vermeld op het Polisblad. Om het gevaar van onderverzekering te verminderen dient u de verzekerde som voor de inboedel periodiek te bezien. U dient om een verhoging te verzoeken wanneer de verzekerde som naar uw oordeel onvoldoende is. Bescherming tegen inflatie Gedurende de looptijd van de verzekering zal de verzekerde som conform het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor woninginboedels worden aangepast. De omvang van de schadeuitkering bij inboedels is afhankelijk van de plaats waar de schade zich voordoet: In de woning Indien de gedekte schade zich voordoet in de woning waarvan de inboedel verzekerd is volgens deze polis, betalen wij tot maximaal het verzekerde bedrag bij elke gebeurtenis. Elders Indien de gedekte schade niet plaatsvindt in een woning die in uw bezit is of waar u woont, dan betalen wij eveneens tot maximaal het verzekerde bedrag bij elke gebeurtenis. In een woning in uw bezit maar niet opgenomen in deze polis Als de gedekte schade plaatsvindt in een woning die in uw bezit is of waar u woont en waarvoor geen inboedelverzekering in deze polis is opgenomen, dan betalen wij bij elke gebeurtenis tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor een inboedelverzekering in deze polis is opgenomen. Indien het echter gaat om de inboedel in een zojuist verworven woning bestemd voor hoofdbewoning, dan is deze beperking niet van kracht gedurende een periode van 60 dagen, volgende op het begin van het overbrengen van uw inboedel naar voornoemd pand. Eigen risico Een deel van de schade komt als eigen risico voor uw rekening. Het eigen risico zoals bepaald op uw Polisblad heeft betrekking op ieder verzoek tot schadevergoeding afzonderlijk, maar is niet van toepassing indien een gedekte schade meer dan Euro bedraagt. Grondslag voor schadevergoeding De grondslag voor schadevergoeding voor inboedels is nieuwwaarde. Vergoeding op basis van nieuwwaarde houdt in dat wij het volle bedrag vergoeden dat benodigd is om de beschadigde inboedel te vervangen door nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit, of dat wij het bedrag vergoeden dat benodigd is om de schade te doen herstellen. Wij vergoeden altijd het laagste van deze twee bedragen tot ten hoogste de verzekerde som. Inboedel die niet langer bruikbaar is voor het doel waarvoor het oorspronkelijk was bestemd C 1 Jan 2002

18 Deluxe Inboedel Verzekering vanwege ouderdom of toestand, zal vergoed worden naar dagwaarde. afzonderlijk voorwerp elders in deze polis vermeld. Vergoeding op basis van dagwaarde houdt in: vergoeding van het bedrag dat benodigd is om de beschadigde inboedel te vervangen onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage, of vergoeding van het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen. Ook hier vergoeden wij het laagste van deze twee bedragen tot ten hoogste de verzekerde som. Tevens vergoeden wij de redelijke opruimingskosten ontstaan als gevolg van een gedekte schade. Paren, stellen en eenheden. Een gedekte schade aan een paar of stel of aan een onderdeel van een grotere eenheid zal door ons vergoed worden waarbij als grondslag de laagste van de volgende vergoedingen zal gelden: De kosten om het beschadigde eigendom te herstellen in de staat waarin het verkeerde voordat de schade zich voordeed; de kosten om het beschadigde eigendom te vervangen; de kosten om het verschil te vergoeden tussen de waarde vóór en na het moment waarop de schade zich voordeed. Echter, indien u en wij gezamenlijk overeenkomen dat het onbeschadigde deel van het paar, stel of eenheid aan ons in eigendom zal worden overgedragen, dan vergoeden wij de totale nieuwwaarde van het volledige paar, stel of eenheid. Bijzondere limieten Indien een gedekte schade zich voordoet bij één van de volgende onderdelen van een inboedel, vergoeden wij tot ten hoogste het bedrag dat hier is opgenomen. Deze bijzondere limieten leiden niet tot een verhoging van de verzekerde som van uw inboedel of van enig Voorwerp Geld, postcheques, cheques, bankwissels, bankbiljetten, onbewerkt goud, zilver of platina Aandelen, rekeningen, akten, schuldbewijzen, wissels, waardepapieren niet zijnde bankbiljetten, manuscripten, paspoorten, of reisbescheiden. Indien deze eigendommen echter zijn opgeslagen in een bankkluis of banksafe, zal de totale verzekerde som met betrekking tot uw inboedel van toepassing zijn bij een gedekte schade. Vaartuigen inclusief toebehoren uitrusting en buitenboordmotoren. Lijfsieraden, horloges, edelstenen of halfedelstenen, wel of niet gezet, die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Bont, verloren gegaan, vermist of gestolen. Voorwerpen van edelmetaal, zoals zilveren servies en bestek, bladen, trofeeën en soortgelijke huishoudelijke voorwerpen, doch niet zijnde juwelen, die gemaakt zijn van goud, zilver of platina, verguld of verzilverd zijn en die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Postzegels, munten, medailles of andere voorwerpen die voor verzamelen in aanmerking komen en die deel uitmaken van een collectie. Indien deze eigendommen echter zijn opgeslagen in een bankkluis of banksafe, zal de totale verzekerde som met betrekking tot uw inboedel van toepassing zijn bij Bijzondere limiet C 2 Jan 2002

19 Deluxe Inboedel Verzekering een gedekte schade. Vuurwapens die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Dekking Boven De Verzekerde Som Naast het vergoeden van materiële schade aan uw inboedel wordt door ons het hierna volgende gedekt. Deze vergoedingen worden gedaan boven de verzekerde som voor de inboedel, tenzij anders bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Bij vergoedingen die gelden als Dekking boven de verzekerde som wordt ook het eigen risico gehanteerd, tenzij anders bepaald. Eigendommen met incidenteel bedrijfsmatige bestemming Door ons wordt ten hoogste Euro vergoed bij een gedekte schade aan eigendommen met incidenteel bedrijfsmatige bestemming die bestaan uit stoffering en meubilair, voorraden, uitrusting en zakelijke informatie die opgeslagen is in een computer van een incidenteel bedrijfsmatige onderneming, waarvan de activiteiten worden ondernomen vanuit een woning opgenomen in uw Polisblad. Incidenteel bedrijfsmatige activiteiten zijn bedrijfsmatige activiteiten die aan beide van de volgende vereisten voldoen: buiten het beheer van eigen investeringen is de bruto opbrengst Euro of minder per jaar; er zijn geen werknemers. Bedrijfsmiddelen in de woning Bedrijfsmiddelen die in eigendom zijn van een bedrijf en die niet vallen onder de omschrijving Eigendommen met incidentele bedrijfsmatige bestemming zijn niet automatisch meeverzekerd. Bedrijfsmiddelen in een woning die vermeld staan op uw Polisblad kunnen afzonderlijk verzekerd worden. Wij betalen tot ten hoogste de verzekerde som zoals vastgesteld op uw Polisblad onder 'Bedrijfsmiddelen in de woning' indien een gedekte schade zich voordoet aan deze bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen in de woning houdt in: stoffering en meubilair, voorraden en uitrusting ten dienste van uw zakelijke of professionele werkzaamheden of van één van uw gezinsleden in een woning vermeld op uw Polisblad. Vervanging van gegevens Schade aan persoonlijke gegevens opgeslagen in een computer in een woning vermeld op uw Polisblad wordt door ons vergoed. Hierbij wordt tot ten hoogste Euro vergoed voor ieder afzonderlijk verzoek tot vervanging van persoonlijke gegevens ten gevolge van een gedekte schade. Persoonlijke gegevens zijn feiten of verslagen met betrekking tot uw persoonlijk leven. Hierbij behoren geen hardware, software of materialen waarop gegevens worden vastgelegd, daarbij inbegrepen magnetische banden, schijven, papieren stroken en kaarten. Bedreigde eigendommen Verzekerde inboedels die verwijderd worden uit een woning vermeld op uw Polisblad omdat de woning gevaar loopt ten gevolge van een verzekerd risico, blijven ten hoogste 90 dagen verzekerd tegen elk risico. Eventuele schadebetalingen verhogen de verzekerde som van uw inboedel niet. Bederf van voedsel Schade ten gevolge van het bederven van voedsel opgeslagen in een huishoudelijke diepvriezer die zich in een woning bevindt die vermeld staat op uw Polisblad en die veroorzaakt is door een stijging of daling van de temperatuur, wordt door ons vergoed. C 3 Jan 2002

20 Deluxe Inboedel Verzekering Onderhavige schade wordt echter niet vergoed wanneer deze veroorzaakt is door bewust handelen van het energiebedrijf. Extra Uitgaven Voor Levensonderhoud Onder bepaalde voorwaarden (zoals hieronder nader bepaald), wanneer de woning niet bewoonbaar is, worden extra kosten van levensonderhoud vergoed, die voortkomen uit noodzakelijk verblijf elders, gedwongen vertrek en verlies aan huur. Bij deze dekking is het eigen risico niet van toepassing. Verblijf elders Wanneer de woning niet bewoonbaar is vanwege een gedekte schade, dan worden tevens de kosten vergoed die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om op een voor u vergelijkbare wijze elders te verblijven, gedurende de periode die nodig is om de woning weer bewoonbaar te maken. Deze bijkomende kosten, waarop eventueel bespaarde huur op in mindering wordt gebracht, worden door ons gedurende de kortste van de twee volgende periodes vergoed: twee jaar vanaf de dag waarop de schade zich voordoet de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om reparaties aan de woning uit te voeren, om de woning te vervangen of te herbouwen, óf, indien u blijvend elders gaat wonen, de kortst mogelijke tijd waarbinnen uw huisgezin zich elders kan vestigen. Derving van huur Indien (een gedeelte van) de woning aan - derden is verhuurd niet bewoonbaar is vanwege een gedekte schade, wordt de dan door u gederfde kale huur vergoed. Deze gederfde huur wordt gedurende de kortste van de twee volgende periodes vergoed: twee jaar vanaf de dag waarop de schade zich voordoet de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om reparaties aan de woning uit te voeren, te vervangen of te herbouwen, of indien verzekerde blijvend elders gaat wonen, de kortst mogelijke tijd waarbinnen uw huisgezin zich elders kan vestigen. Gedwongen evacuatie Indien de woning niet bewoond kan worden doordat een openbaar overheidslichaam u dit verbiedt, vergoeden wij de redelijkerwijs te maken bijkomende kosten die ontstaan bij een verblijf elders op een voor u vergelijkbare verblijfplaats. Het verbod moet een direct gevolg zijn van een schade toegebracht aan een naburig pand, die onder deze polis ook gedekt zou zijn. Wij vergoeden ook alle gederfde inkomsten aan huur indien (een gedeelte van) de woning in verhuurde staat zou zijn. Echter, de gederfde huur die het gevolg is van het beëindigen van een pacht of huur of van een overeenkomst wordt door ons niet vergoed. De kosten voor de gedwongen evacuatie worden voor maximaal 30 dagen vanaf de dag van evacuatie vergoed, zelfs indien de verzekeringsperiode eindigt binnen deze periode. Huurdersbelang/Verbeteringen op gebouwen Schade aan toevoegingen, veranderingen en verbeteringen aan de gehuurde woning en/of aan het gebouw bevestigde zaken en installaties, door u in de woning geplaatst en vermeld op het polisblad, wordt door ons vergoed. Wij vergoeden een schade als hiervoor bedoeld tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor de inboedel in voornoemde woning of een hoger bedrag, indien overeengekomen en separaat op het polisblad vermeld onder Huurdersbelang. C 4 Jan 2002

Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van. W.A. Hienfeld B.V.

Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van. W.A. Hienfeld B.V. Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van W.A. Hienfeld B.V. Definities Voor u ligt uw Renaissance Verzekering van W.A. Hienfeld B.V. De voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Eigen risico Artikel 6 Voor elke aansprakelijkheidsschade die binnen een termijn van 3 jaar (gerekend vanaf de schadedatum)

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Kostbaarhedenverzekering Bijzondere Voorwaarden KB15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24 /7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING

Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING INHOUDSOPGAVE De verzekering is bedoeld om schade aan uw kostbaarheden te vergoeden. Uw kostbaarheden vertegenwoordigen waarschijnlijk

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Voorwaarden (012010)

Voorwaarden (012010) Een klasse dekking voor waardevol bezit Voorwaarden (012010) 1 Inhoudsopgave Algemeen Definities: Artikel 1 1.46 Pagina 3-4 Algemene voorwaarden: Artikel 2 2.23 Pagina 5-6 Algemene uitsluitingen: Artikel

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 Inhoud Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijving 2. Omschrijving van de dekking 3. Schade Deze Bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering LBA 05 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Premie Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Verzekering van huiselektronica

Verzekering van huiselektronica Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering van huiselektronica Polisvoorwaarden Polismantel H.E.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polisvoorwaarden Polismantel 515-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Home 1 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Hoofdstuk 1 Artikel 1 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Verzekeraar.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-177 d.d. 24 juni 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting Consument claimt schade wegens

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2/3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden en definities Greenservice contract

Voorwaarden en definities Greenservice contract Voorwaarden en definities Greenservice contract Definities Beschadiging Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of structuur, die naar verkeersopvattingen de gaafheid

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking.

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking. Verschillen Inboedel Verschillen Oud Nieuw Dekkingen Basis en Allrisk Dekkingsgebied Dekkingen De dekkingsgebieden zijn: - In het woonhuis - In ander woonhuis of gebouw - Buiten het woonhuis tot 10.000

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Dekking

Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Dekking Polisvoorwaarden uit de kennisbank. Let op: er is geen pdf-file aanwezig 510-94 - Geldverzekering Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3

Nadere informatie

Goederentransportverzekering GTR 1.1

Goederentransportverzekering GTR 1.1 Goederentransportverzekering GTR 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Aanvullende begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Overige bepalingen Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Zonne-energie Verzekering

Bijzondere Voorwaarden Zonne-energie Verzekering Bijzondere Voorwaarden Zonne-energie Verzekering ZEV BIJZONDER MINT 2015 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 Rubriek 1 Materiële schade 3 16 Groepsindeling 3 17 De dekking 3 18 Voortaxatie

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Artikel 338-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1. Wie zijn verzekerd? 3 1.2. U of verzekerde(n) 3 1.3. Hij en

Nadere informatie

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Voorwaardenblad 362-94 Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Voorwaarden Stacaravanverzekering E1034

Voorwaarden Stacaravanverzekering E1034 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier verstrekte gegevens. Verzwegen gegevens

Nadere informatie

IAK Kostbaarheden verzekering

IAK Kostbaarheden verzekering IAK Kostbaarheden verzekering Verzekeringsvoorwaarden KB14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Kostbaarhedenverzekering KB14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Kostbaarhedenverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 S 42502 a mei 2014 JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN QUEENS FOR A DAY 2010

POLISVOORWAARDEN QUEENS FOR A DAY 2010 POLISVOORWAARDEN QUEENS FOR A DAY 2010 A. ALGEMEEN 1 Vanaf welk moment ben je verzekerd? 2 Hoe en wanneer betaal je de premie? B. WAT IS VERZEKERD 1 Welke gebeurtenissen zijn verzekerd? 2 Wat is extra

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave Model M.3100.S.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8 Nieuwwaarde 1.9 Storm 1.10 Verzekerden

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Mijnkunstverzekering.nl Algemene voorwaarden KUNSTVOORWERPEN - ANTIEK - COLLECTIES polisvoorwaarden AN01 De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Home 1 Aansprakelijkheidsverzekering Algemene Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Kosten ter voorkoming of vermindering van schade Artikel 3 Kosten van verweer Artikel 4 Wettelijke rente Artikel 5

Nadere informatie

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING Algemene Voorwaarden Sieraden 2002 Sieradenverzekering Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

Voorwaarden Glasverzekering 2015

Voorwaarden Glasverzekering 2015 Voorwaarden Glasverzekering 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 Wat is het verzekerde bedrag? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt deze? 4 Kunnen wij de

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3015 S 42468 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Kostbaarhedenverzekering. Polisvoorwaarden BRK 01 14

DSM Insurances BV. Kostbaarhedenverzekering. Polisvoorwaarden BRK 01 14 DSM Insurances BV Kostbaarhedenverzekering Polisvoorwaarden BRK 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

POLISBANK ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene uitsluitingen. Gescand door

POLISBANK ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene uitsluitingen. Gescand door ALGEMENE VOORWAARDEN El Gescand door POLISBANK De voorwaarden die op de verzekerde rubriek betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en Bijzondere Voorwaarden. De Algemene voorwaarden bestaan uit

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud Voorwaarden Milieuschadeverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.26 E Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN wat IS VERZEKERD

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR HOBBYKASSEN D.D. 01-01-1995 ONDERLINGE HAGELVERZEKERING MAATSCHAPPIJ AGRIVER B.A. Postbus 9-8060 AA Hasselt - Tel.: 038-4778585 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Containers en opleggers

Voorwaarden verzekering Containers en opleggers Voorwaarden verzekering Containers en opleggers TCON 16-01 1/9 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? >> 2 Wat

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie