Het Nieuw Vlaardingse Jeugdstelsel: Gewoon Doortastend, Ondersteunend, Eenvoudig, Nodig (DOEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nieuw Vlaardingse Jeugdstelsel: Gewoon Doortastend, Ondersteunend, Eenvoudig, Nodig (DOEN)"

Transcriptie

1 Het Nieuw Vlaardingse Jeugdstelsel: Gewoon Doortastend, Ondersteunend, Eenvoudig, Nodig (DOEN) Achtergronden Vanaf 2015 is de gemeente Vlaardingen verantwoordelijk voor de volgende jeugdzorgtaken die nu nog vallen onder de provincie, het Rijk, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet: Provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg Gesloten jeugdzorg Geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen Zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking Begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen Vervoer bij begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen Kortdurend verblijf ten behoeve van jeugdigen ggz in het kader van het jeugdstrafrecht Uitvoering Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld Kindermishandeling Jeugdbescherming Jeugdreclassering Kindertelefoon. Deze taken komen bij de gemeente terecht, omdat gezinnen en kinderen zo sneller betere ondersteuning krijgen. Daarbij komt nog een bezuiniging oplopend tot bijna 20% in Een deel van deze korting wordt opgevangen door een daling van onnodige uitgaven die veroorzaakt worden door de versnippering in het huidige jeugdzorgstelsel. Daarnaast gaat de nieuwe Jeugdwet uit van een andere verhouding tussen overheid en burgers. Mensen moeten zelf meer doen. Ook in Vlaardingen. Ook op het gebied van jeugdzorg. Daarom moet het Vlaardingse jeugdstelsel wezenlijk anders. Deze brochure laat zien hoe het college van Burgemeester en wethouders denkt dat de zorg voor de Vlaardingse jeugd in de toekomst het best gegarandeerd is. Bij de opbouw van het nieuwe Vlaardingse jeugdstelsel zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: Eerst kijken of je het op eigen kracht kunt oplossen, daarna kijken of de omgeving kan helpen. Als dat niet lukt komen de professionals in actie.

2 Het nieuwe Vlaardingse Jeugdstelsel De basis: ouders en kinderen Ouders zijn bij uitstek de experts op het gebied van hun eigen kinderen en hebben de grootste invloed op de opvoeding. Toch hebben ouders soms vragen. Daarom zullen wij laagdrempelige, betrouwbare en heldere informatie, adviezen en voorlichting bieden. Wij maken hiervoor in de toekomst meer dan nu gebruik van digitale kanalen. Daarbij gaan we door met publiekscampagnes en voorlichtingsbijeenkomsten. De basis versterkt: de omgeving De rol die de omgeving van een kind speelt bij de opvoeding wordt in de toekomst vanzelfsprekender en groter dan nu. Deze zogenaamde pedagogische gemeenschap bestaat onder meer uit familie, leraren, sportcoaches en de geloofsgemeenschap. Om deze verandering mogelijk te maken, is een cultuuromslag nodig. Bij de burger, die zelfredzamer moet worden. En bij de professionele ondersteuner, die niet langer een vis geeft, maar de burger leert vissen. Basisvoorzieningen Professionele opvoeders vormen de derde pijler in het jeugdstelsel. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang, peuterspeelzalen, het onderwijs, jongerenwerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisarts en het welzijnswerk. Deze opvoeders blijven ook in de toekomst hun reguliere aanbod bieden, inclusief hun preventieve programma s. Wij vragen van hen echter ook dat zij de zelfredzaamheid van mensen helpen versterken. De gemeente helpt bij deze verandering. Bijvoorbeeld door de buitenruimte kindvriendelijk in te richten en burgerinitiatieven te steunen. Aangezien de ervaring leert dat 85% van de jeugd zonder grote problemen opgroeit, voldoet voor deze groep het basisaanbod. Het jeugd en gezinsteam als onderdeel van een sociaal wijkteam Voor de resterende 15% is dat niet het geval. Voor deze groep roepen wij de jeugd- en gezinsondersteuners in het leven. Zij zijn onderdeel van een jeugd & gezinsteam dat op zijn beurt deel is van breder sociaal wijkteam. Dit staat met beide benen midden in de wijk. Deze ondersteuners geven in eerste instantie advies, zodat kind en gezin zelfstandig verder kunnen. Lukt dit niet, dan begeleiden zij ouders en kind bij verdergaande hulp. Met de jeugd- en gezinsondersteuners maken wij lokale hulp voor opvoeden en opgroeien doortastender, eenvoudiger en sneller. De kwaliteit gaat omhoog en het gebruik van (dure, specialistische) zorg neemt af. Deze ondersteuners staan tussen de drie pijlers: het gezin, de pedagogische gemeenschap en professionele opvoeders. Hierdoor wordt de jeugdzorg praktischer en overzichtelijker voor alle betrokkenen. En kan de gemeente de jeugdzorg makkelijker aansturen.

3

4 De jeugd- en gezinsondersteuner De jeugd- en gezinsondersteuner is straks hét aanspreekpunt voor het kind en het gezin. Voor de familie en de buurt. Voor de huisarts en de school. Bij een probleem speelt de jeugd- en gezinsondersteuner vanaf de eerste signalen tot de begeleiding van eventuele specialistische zorg een hoofdrol. De gezinsondersteuner stelt vragen als: is het probleem op te lossen met een een cursus, advies of consult? Of moet de ondersteuner een specialist uit andere domein inschakelen, bijvoorbeeld een schuldhulpverlener? Kan de ondersteuner zelf helpen? Of is het slimmer het sociale netwerk van het gezin in te schakelen? Is eerst een diagnose noodzakelijk? En stelt de ondersteuner deze diagnose zelf of roept hij de hulp in van het diagnostisch team van het CJG? Bestaat het vermoeden van kindermishandeling? Het jeugd en gezinsteam De jeugd- en gezinsondersteuners vormen samen een team, aangestuurd door een coach. Het team beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van opvoeden en opgroeien. In het huidige stelsel is deze expertise versnipperd. Door te bundelen kan dit team minimaal 80% van alle vragen en problemen adequaat, snel en zelfstandig afhandelen. Problemen met kinderen beginnen vaak bij de ouders. Bijvoorbeeld door schulden, werkloosheid of psychiatrische problemen. Het is daarom belangrijk dat jeugd- en gezinsondersteuners niet met oogkleppen op werken. Zij moeten samenwerken met huisartsen en specialisten op het gebied van WMO, werk, schuldhulpverlening, volwassenenzorg en onderwijs. Alleen dan kunnen we spreken van één gezin, één plan. Het jeugd- & gezinsteam werkt gebiedsgericht. De ondersteuner wordt de vaste contactpersoon van diverse organisaties in de wijk zoals buurtverenigingen, burgerinitiatieven, sportverenigingen, scouting en opbouwwerk. Zij bouwen hierdoor geleidelijk specifieke kennis op over de wijk en krijgen binding met de wijk. Vanuit deze positie kunnen zij samen met onze gebiedsmanagers en wijkcoördinatoren de sociale samenhang versterken en maatwerk organiseren. Daarnaast zijn de ondersteuners kind aan huis bij instanties als het consultatiebureau, het kinderdagverblijf, scholen en de huisarts. Hier zijn eventuele problemen bij kinderen en gezinnen het eerst zichtbaar. Zodra de ondersteuners voor deze instanties en mensen in de wijk een vertrouwd gezicht zijn, ontstaat een vertrouwensband. Op deze manier komen mensen sneller in contact met het team. Het team maakt gebruik van door de gemeente ingekochte jeugdhulp. Het oordeel of hulp proportioneel is (ook qua kosten), ligt bij de jeugd- en gezinsondersteuner, al dan niet na consultatie van het diagnostisch team. De nieuwe jeugdhulp draait minder om kant-en-klare producten en meer om specifieke zorg. Daarom maakt de gemeente afspraken met de zorgaanbieders. We gaan, in het kort, van confectie naar maatwerk. Niet in alle wijken en op alle scholen is evenveel vraag naar jeugdzorg. Daarom moet het ene team het andere bij kunnen staan. Het is nog niet bekend hoeveel teams nodig zijn voor de vijf Vlaardingse gebieden. Het diagnostisch team De jeugd- en gezinsondersteuners halen zelf specialisten er bij. Daardoor kent het nieuw Vlaardingse jeugdstelsel weinig bureaucratie. De huidige indicaties van Bureau Jeugdzorg voor specialistische jeugdhulp komen te vervallen. Dat is goed nieuws voor de gezinnen en de jeugdzorg. Als de ondersteuners experts willen inschakelen, moet er natuurlijk wel eerst een deugdelijke diagnose zijn. Daarvoor roepen wij een diagnostisch team in het leven. Hierin is de kennis en kunde gebundeld van de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, pedagoog, jeugdzorg, geestelijke jeugdgezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdbescherming en reclassering. Om de effectiviteit hoog en de kosten laag te houden, onderzoeken wij of er één diagnostisch team voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam mogelijk is. Specialistische ondersteuning In de gevallen dat de jeugd- en gezinsondersteuners de hulp van experts moeten inschakelen zijn er twee soorten specialistische ondersteuning: binnen de wijk en buiten de wijk. Ondersteuning binnen de wijk omvat elke vorm van hulp die zich afspeelt in het dagelijks leven van het kind of het gezin. Dat kan thuis, op school of in een andere bekende omgeving. Daarnaast vallen ook de zogenoemde gezinsbegeleiders (niet te verwarren met de jeugd- en gezinsondersteuners) onder de ondersteuning binnen de wijk. Deze gezinsbegeleiders worden ingeschakeld als een kind of gezin langdurige of intensieve hulp nodig heeft. De gezinsbegeleider neemt in zo n geval de rol van

5 aanspreekpunt over van de jeugd- en gezinsondersteuner. De gezinsbegeleider vervangt (deels) de huidige gezinscoaches en praktische thuisbegeleiders. De gezinsbegeleider maakt een alomvattend plan, waarbij niet alleen de opvoeding, maar alle mogelijke problemen worden betrokken. Wij willen vaste gezinsbegeleiders koppelen aan de verschillende jeugd & gezins teams. Ook sluiten wij niet uit dat zij onderdeel gaan uitmaken van het team, zodat de lijnen kort zijn en de gezinsbegeleiders in de wijk een netwerk kunnen opbouwen. Bij ondersteuning buiten de wijk is de zorg niet verweven met het dagelijks leven van het gezin. Denk hierbij aan residentiële jeugdzorg, pleegzorg, crisiszorg, gespecialiseerde dagbehandeling, gezinshuizen, specialistische jeugdpsychiatrie en zorg voor verstandelijk gehandicapten. De jeugd- en gezinsondersteuner stelt vast of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning buiten de wijk. Dit doet hij samen met het diagnostisch team, wat betekent dat de huidige indicaties van Bureau Jeugdzorg en CIZ verdwijnen. Gedwongen zorg Er kunnen situaties voorkomen waarbij de veiligheid of de ontwikkeling van het kind in gevaar is. Situaties waarbij vrijwillige hulp niet (meer) voldoet of waarbij ouders geen hulp accepteren. In die uiterste gevallen kan de rechtbank kinderen gedwongen hulp opleggen. In zo n geval denk aan de jeugdbescherming en jeugdreclassering is het oordeel aan de rechtbank, het openbaar ministerie, de directeur van een justitiële jeugdinrichting of de raad voor de kinderbescherming. Als eenmaal bekend is welke maatregel het kind krijgt opgelegd, neemt een daartoe aangewezen organisatie voor jeugdbescherming & jeugdreclassering de uitvoering over. De gemeente is in zo n geval verplicht de benodigde gedwongen ondersteuning te leveren. We organiseren dit regionaal, omdat de Jeugdwet ons hiertoe verplicht en omdat de ruimte voor lokaal maatwerk beperkt is bij een rechterlijke uitspraak. Het is een bijkomend voordeel dat de regionale variant goedkoper is en dat op deze manier de benodigde expertise in de regio beschikbaar blijft. Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Als kinderen gevaar lopen door kindermishandeling of huiselijk geweld, moet de gemeente in actie komen. Door de decentralisatie van de jeugdzorg moeten gemeenten dit organiseren via een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Het huidige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) gaan hierin op. Het AMHK ontvangt meldingen, geeft advies, doet onderzoek en informeert de politie, de raad voor de kinderbescherming en andere hulpverlenende instellingen. Ook het AMHK moeten we regionaal organiseren. Hierover vinden gesprekken plaats. Onze voorkeur gaat uit naar samenwerking met de gemeenten in de Nieuwe Waterweg Noord. Ook bij huiselijk geweld en kindermishandeling wordt de rol van professionele hulpverleners kleiner en de rol van de omgeving groter. Niet alleen bij het voorkomen, maar ook bij nazorg. Dat pleit ervoor het AMHK zo dicht mogelijk bij de uitvoering, organisatie, coördinatie van de hulpverlening te plaatsen. De huisarts Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten verwijzen patiënten ook in de toekomst door naar jeugdhulp. Daarom maken wij afspraken met dokters over hun verhouding tot het jeugd & gezinsteam. Zeker in complexe situaties is het belangrijk de ondersteuning van het kind of gezin zo vroeg mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar ook als het gaat om doorverwijzingen door de huisarts streven we zoveel mogelijk naar de eigen mogelijkheden van mensen. Daarnaast willen wij dat de jeugdzorg minder leunt op medicatie. Wij beschouwen daarom de huisarts als één van de belangrijkste partners van het team.

6 Organisatie en Financiën De gemeente heeft in het Nieuw Vlaardingse Jeugdstelsel een rol als beleidsregisseur en als opdrachtgever. De beleidsregisseur Het gezin, de omgeving en professionele opvoeders krijgen van de gemeente de ruimte. Maar we maken wel afspraken. Daarom sluiten we met de relevante partijen een maatschappelijk contract. Hiermee verbinden we alle partijen aan het gezamenlijke maatschappelijk doel van het nieuwe stelsel. Omdat het jeugdstelsel altijd in beweging is, zoekt de gemeente samen met de partijen constant naar verbeteringen. Dit doen wij op het niveau van het bestuur, de instellingen en de uitvoering. Op bestuurlijk niveau committeren de partijen zich aan de resultaten en effecten van het Nieuw Vlaardingse Jeugdstelsel. Op instellingsniveau worden de bestuurlijke afspraken vertaald in doelen en methodes. Op uitvoerend niveau helpt de professionele opvoeder de jeugd en het gezin. Monitoring Om effectief als beleidsregisseur te kunnen werken, moet de gemeente beschikken over voldoende, actuele en juiste informatie. Hiervoor is een prestatiemonitor nodig. Op basis van deze monitor kijken we in hoeverre het beleid moet worden aangepast. Als we het stelsel willen verbeteren, moeten we ook weten welk aandeel alle partijen bijdragen aan het resultaat. Toch leggen we niet alles onder het vergrootglas. De gemeente volgt met de monitor het jeugdstelsel op hoofdlijnen. Dit beperkt de administratieve druk bij de instellingen en de gemeente. De monitor treedt bij de start van het nieuwe jeugdstelsel op 1 januari 2015 in werking. Wij maken daarbij ook gebruik van de kennis en ervaring uit de regio. Uitvoering Het succes van ons jeugdstelsel hangt uiteindelijk af van samenwerking bij de uitvoering. De gemeente staat echter bewust op afstand. Een externe partij stuurt de jeugd & gezinsteams en het diagnostisch team aan. De gemeente grijpt wel in als instellingen in gebreke blijven. Dit zal eerder uitzondering dan regel zijn. De opdrachtgever De gemeente is de opdrachtgever van het Nieuw Vlaardingse Jeugdstelsel. We zijn uiteindelijk verantwoordelijk en dragen de kosten. Deze verantwoordelijkheid betekent dat wij samen met de partijen moeten zorgen voor een efficiënte, effectieve en doortastende jeugd- en gezinsondersteuning. We scheppen dus voorwaarden, bijvoorbeeld door goed na te denken over met welke zorgaanbieders we in zee gaan. Dit betekent echter niet dat we alles aan het veld overlaten. We maken afspraken met de instellingen en zorgen ervoor dat deze afspraken ook nagekomen worden. Dat doen we door goed op de kosten te letten, te vergelijken met andere gemeenten en de kwaliteit goed in de gaten te houden. Als het fout dreigt te gaan, dwingen we verandering af. In een aantal gevallen regelen we dit samen met de gemeenten uit de stadsregio, zoals bij de jeugdbescherming, jeugdreclassering en andere ondersteuning buiten de wijk. De gemeente legt in de toekomst nog meer dan nu de nadruk op het resultaat. Goede zorg in de praktijk is belangrijker dan een mooi plan in theorie. Ook de financieringsmethode moet ten dienste staan van de maatschappelijke uitkomsten. Dit betekent dat we vooral kijken naar effecten en resultaten, zoals het ook staat omschreven in de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). Op basis van onze ervaringen met BCF zijn wij optimistisch dat we via deze methode de juiste jeugdzorg kunnen aanbieden en controleren tegen een scherpe prijs. Wij besteden de uitvoering zoveel mogelijk uit aan instellingen die hun kwaliteit hebben bewezen. Omdat na de decentralisatie van alle jeugdzorgtaken het budget van de gemeente is verviervoudigd (van 3 miljoen naar 12 miljoen euro), neemt het belang van goed opdrachtgeverschap toe. Dit neemt niet weg dat de transformatie van het Nieuw Vlaardingse Jeugdstelsel voorop staat. Teveel verandering in de financiering zou de focus van instellingen teveel verleggen naar de uitvoering, terwijl het in eerste instantie om een cultuuromslag gaat. Daarom verandert de wijze van financiering in 2015 en 2016 nog niet. In het algemeen moet de jeugdhulp zo dicht mogelijk bij het kind komen te staan. Gezin eerst, dan omgeving en daarna pas professionele opvoeders. En zelfs deze professionele opvoeders trekken de wijk in. Soms is zorg echter te specialistisch of is de situatie in het gezin te onveilig. In die gevallen (ongeveer 40% van het totaal) moeten we ook zorg buiten de wijk kunnen aanbieden. Deze

7 specialistische zorg is duur. Door met andere gemeenten samen te werken, zorgen we ervoor dat ook deze zorg in de regio beschikbaar blijft. Van aanbod naar vraag Het Nieuw Vlaardingse Jeugdstelsel verkleint de druk op gespecialiseerde zorg, zorgt voor betere samenwerking en houdt de kosten beter in bedwang. Dit komt doordat we ons niet meer concentreren op het aanbod, maar op de vraag. Zorg is in het overgrote deel maatwerk. Daarvoor is het huidige inflexibele zorgaanbod niet geschikt. In het nieuwe stelsel moet het aanbod flexibeler worden. De aanbieders moeten de vrager bedienen, niet andersom. Deze omslag kost een aantal jaren, maar is noodzakelijk. Beheersbare zorg De decentralisatie van de jeugdzorg gaat gepaard met een forse bezuiniging. De beoogde besparingen moeten komen van slimmer werken en meer preventie, zodat er later minder zorg nodig is. De jeugd- en gezinsondersteuners, de nieuwe manier van financieren en onze strenge afspraken met de zorginstellingen, maken dit mogelijk. Centraal gekocht, uitgegeven in de wijk De professionele opvoeders de jeugd- en gezinsteams voorop krijgen veel vrijheid van de gemeente. Tegelijkertijd moet het zorgbudget in de begroting van de gemeente passen. Wij creëren een situatie die deze schijnbare tegenstelling oplost. Wij doen dit als volgt: Centrale aankoop We kopen jeugdhulp centraal in. Dat is goedkoper. We kopen hulp die alleen in de wijk voorkomt zelf in. Specialistische hulp die buiten de wijk plaatsvindt, verloopt via de nog op te richten Gemeenschappelijke Regeling. De jeugd- en gezinsteams spelen straks een grote rol bij deze inkoop. Een vaste kern Ieder team krijgt een van tevoren begrensde formatie om jeugdproblemen in de wijk aan te pakken. Dit noemen wij de vaste kernformatie. Deze formatie bepalen wij door goed te kijken naar wat nodig is in de wijk. De jeugd & gezinsteams mogen deze formatie niet overschrijden. Zij moeten dus zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen omgaan. Dit kan door hard te werken aan de cultuuromslag in de jeugdzorg, waarbij de oplossing voor jeugdproblemen in eerste instantie bij het gezin en de omgeving wordt gezocht. Jaarlijks budget Op basis van de bevolkingssamenstelling en de speerpunten per gebied stelt de gemeente vast hoeveel jeugdhulp er jaarlijks beschikbaar is. Op basis hiervan kan het team de centraal ingekochte zorg inzetten en gebruik maken van het diagnostisch team. Wij volgen het zorggebruik op de voet. Zo kunnen we tussentijds maatregelen nemen als het gebruik afwijkt van de voorspelling. Continu verbeteren Het nieuwe stelsel is voor iedereen nieuw. Ongetwijfeld leren we met vallen en opstaan. De wijkteams wisselen hun ervaringen uit en wij vergelijken en analyseren de wijkteams en hun zorggebruik. Zo verbeteren we de effectiviteit, klanttevredenheid, doorlooptijd en kostenbeheersing van de jeugdzorg continu.

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

INLEIDING. Openingsfilm

INLEIDING. Openingsfilm Gemeente Oosterhout INLEIDING Openingsfilm OPGROEIEN IN NEDERLAND Kinderen gelukkigste Westerse wereld 85% gaat het goed 15% op enig moment at risk 5% risico op maatschappelijke uitval door problemen Jeugdzorgsector

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: 27 raadsleden ( 3 uit Boekel, 5 uit Landerd, 3 Sint-Oedenrode, 8 uit Uden, 8 uit Veghel 5 wethouders jeugdbeleid

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Inhoud Wat is jeugdzorg en specifieke thema s Achtergrond van de decentralisatie Vastgesteld beleid Rol en positie CJG Inzicht in zorggebruik en kosten Risico

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Toelichting Algemeen

Toelichting Algemeen Toelichting Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van de jeugdzorg, de jeugd-ggz, de

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Regio Gooi en Vechtstreek Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs m.vanelten@regiogv.nl 06-13122989 1 Regio Gooi en Vechtstreek 29 maart 2016 programma 1. Ingewikkelde tijd 2. Regio

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Jeugdhulp Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren 2 De jeugdhulp verandert Alle kinderen

Nadere informatie

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Jeugdhulp Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De jeugdhulp verandert Alle kinderen

Nadere informatie

Jeugd en toegang in het sociaal domein

Jeugd en toegang in het sociaal domein Jeugd en toegang in het sociaal domein April 2015 Toegang is een cruciaal element in het lokale jeugdstelsel. Bij de uitvoering van het nieuwe jeugdstelsel hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD Samenvatting Kadernota Jeugdhulp Onze ambitie Als gemeente Lelystad willen we kansen geven aan kinderen. Ons beleid is erop gericht dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin De rol van het CJG in het toekomstige stelsel van zorg voor jeugd Yvonne Westering, Nji Stan van Haaren, Nji Jaarcongres VNG Divosa 29 november 2012 Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd)

Nadere informatie

Nadere Regeling Jeugdhulp

Nadere Regeling Jeugdhulp Nadere Regeling Jeugdhulp 2015 Nadere Regeling Jeugdhulp 2015-1- Nadere Regeling Jeugdhulp 2015 Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Burgerij Willem Buitenhuis Datum: 23 december 2014

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Centrale toegang. Commissie sociaal 15 oktober 2013

Centrale toegang. Commissie sociaal 15 oktober 2013 Centrale toegang Commissie sociaal 15 oktober 2013 Aanleiding Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Hengelo 2012-2015 (d.d. 9 oktober 2012) Model 5: de gemeente verzorgt zelf de toegang Toegang tot

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner,

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Schedeldoekshaven 131 2511

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

De keuze van Apeldoorn: een CJG over de volle breedte. Interview met wethouder Paul Blokhuis

De keuze van Apeldoorn: een CJG over de volle breedte. Interview met wethouder Paul Blokhuis De keuze van Apeldoorn: een CJG over de volle breedte Interview met wethouder Paul Blokhuis 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Nadere regel Jeugdhulp 2015 Gemeente Ede Artikel 1. Vormen van voorzieningen 1. Artikel 2 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Ede bepaalt welke vormen van algemene voorzieningen en gemeentelijke vangnetvoorzieningen

Nadere informatie

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/433621 Betreft

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

in te stemmen met het Beleidsplan Zorg voor Jeugd Achtkarspelen

in te stemmen met het Beleidsplan Zorg voor Jeugd Achtkarspelen Riedsútstel Ried : 28 augustus 2014 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke : Beleidsplan Zorg voor Jeugd Achtkarspelen

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1 Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1. Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: alle

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie