Personeelsblad van Onderwijsstichting MOVARE Jaargang 5, augustus Jaarverslag geeft aan waar MOVARE staat 2011 in een notendop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelsblad van Onderwijsstichting MOVARE Jaargang 5, augustus 2012. Jaarverslag geeft aan waar MOVARE staat 2011 in een notendop"

Transcriptie

1 Personeelsblad van Onderwijsstichting MOVARE Jaargang 5, augustus 2012 Jaarverslag geeft aan waar MOVARE staat 2011 in een notendop Jaarlijks legt Onderwijsstichting MOVARE in een jaarverslag verantwoording af over de ontwikkelingen en de behaalde resultaten in het jaar ervoor. Tegelijkertijd dient dit verslag als sociaal jaarverslag, zoals vermeld in de CAO PO Daarnaast geeft het verslag een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde waren. Het volledige Jaarverslag 2011 is te downloaden via of scan deze QR-code voor tablets of smartphones. Masterplan Beoordeling Onderwijsinspectie In de achterliggende jaren zijn er grote inspanningen verricht en investeringen gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op de MOVARE-scholen op peil te houden en daar waar noodzakelijk te verbeteren. Hadden in 2009 nog 6 scholen een aangepast arrangement van de Onderwijsinspectie, ultimo 2011 kende MOVARE geen enkele zwakke school. Tevens heeft de Onderwijsinspectie tijdens het jaarlijkse evaluatiemoment op 15 september 2011 haar complimenten uitgesproken over de huidige onderwijskwaliteit van de MOVARE-scholen. Interne controle en beheer In 2011 is door de daartoe ingestelde projectgroep gewerkt aan de totstandkoming van het Masterplan De terugloop van het aantal leerlingen als gevolg van demografische krimp in combinatie met de bezuinigingen door rijks- en lokale overheid vragen om beleid, op basis waarvan korte- en langetermijnplanning en keuzes kunnen worden gemaakt, vastgelegd in het in 2012 vast te stellen Masterplan. In 2011 is de interne bedrijfsvoering verder verbeterd. Eind 2011 is gestart met integraal risicomanagement, dat in 2012 verder wordt ontwikkeld. Ook de bewaking van financiële processen heeft een impuls gekregen. Onder andere is het Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Hierin worden de verplichtingen, regels en kaders voor inkopen en aanbesteden beschreven; tevens is een aanbestedingskalender opgenomen. Leesverbetertraject Met ingang van het schooljaar 2011/2012 is gestart met het Leesverbetertraject. Doelstelling is dat tussen 2011 en 2015 het niveau van technisch lezen op de scholen nadrukkelijk en meetbaar is verbeterd. Met het Leesverbetertraject wordt een impuls gegeven aan de algemene didactische expertise van leerkrachten en aan de opbrengstgerichtheid van het onderwijs in zijn geheel. Het project wordt gekoppeld aan het verbeteren van begrijpend lezen, dat als één van de voorwaarden voor de verbetering van de kwaliteit van alle leeropbrengsten op de basisschool wordt beschouwd. Mov'it augustus 2012 klaar voor druk.indd :22

2 Exploitatierekening 2011 Baten Bekostiging Realisatie Begroting g g (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen (PO) Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Exploitatieresultaat De Rijksbijdragen zijn in 2011 gedaald van g 63,1 mln. tot g 62,4 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volledige afbouw van de Rijksbijdrage Bestuur en Management welke in 2010 nog g ,- bedroeg. Voor 2011 is de indexering van de P-component (lonen en salariskosten) net zoals voorgaand jaar gesteld op 0%. In de loop van 2011 werden de gemeentelijke vergoedingen voor de ID-banen beëindigd en bedroegen, in overeenstemming met de begroting 2011, daardoor g 0,7 miljoen. De gemeentelijke vergoedingen schoolbegeleiding is vanaf schooljaar eveneens vervallen. In het licht van deze teruglopende overheidsopbrengsten en het reeds aanwezige jaarlijkse exploitatietekort, zoekt MOVARE, net zoals voorgaande jaren, binnen haar exploitatie nadrukkelijk naar besparingen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van reguliere uitgaven, investeringen, projecten en ambities. De regio s zijn: Regio Brunssum-Onderbanken-Sittard/Geleen-Stein Regio Heerlen-Nuth Regio Kerkrade-Simpelveld-Vaals Regio Landgraaf Periodiek vinden er bijeenkomsten -regioberaden- plaats van de regiodirecteuren met alle schooldirecteuren van de betreffende regio. In geval van gemeenschappelijke aangelegenheden worden regioberaden gecombineerd. Scholen en onderwijssoorten Onderwijsstichting MOVARE is het bevoegd gezag van 56 scholen met in totaal 65 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Sittard- Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 52 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met op teldatum 1 oktober 2011 in totaal leerlingen. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. Vijf basisscholen bieden Jenaplanonderwijs aan en één basisschool werkt volgens het principe van het Freinetonderwijs. Aantallen Personeel Ultimo verslagjaar telde MOVARE medewerkers, exclusief vervangend personeel. Hieronder volgt een uitsplitsing naar leeftijdscategorie, een verdeling van het aantal mannen en vrouwen en een weergave van de gemiddelde leeftijd. Analyse resultaat Het fi nanciële resultaat over 2011 bedraagt g 0,8 miljoen negatief tegenover begroot g 0,4 miljoen negatief. Gedurende het jaar werd duidelijk dat het begrote resultaat niet gerealiseerd zou worden, vanwege onder meer een langzamere afbouw tijdelijk personeel en tegenvallende beleggingsresultaten. Vanwege slechtere economische vooruitzichten maakten werknemers beduidend minder gebruik van de FPU-regeling. De trend is momenteel zichtbaar dat mensen doorwerken tot pensioenleeftijd of zelfs langer. Hierdoor werd de taakstelling voor uitstroom van medewerkers niet gerealiseerd. Voorts is gedurende het jaar na overleg met de Raad van Toezicht besloten extra tijdelijk personeel aan te trekken om knelpunten met betrekking tot kwaliteitsverbetering te voorkomen. Dit heeft geleid tot hoger dan begrote personeelskosten. De tegenvallende beleggingsresultaten, vanwege een onrustige mondiale obligatiemarkt, een nadelig resultaat uit de afwikkeling Stichting Vermogensbeheer en het mede op advies van de beleggingsadviescommissie niet herbeleggen van vrijgevallen gelden, hebben eveneens bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. Opbouw personeelsbestand mannen vrouwen totaal aantal % van totaal 27.9% 27.1% 26.0% 72.1% 72.9% 74.0% Demografische ontwikkelingen MOVARE houdt ten gevolge van demografi sche ontwikkelingen in de regio rekening met een leerlingdaling van gemiddeld 2,65% per jaar voor de periode tot 2016; voor de periode wordt rekening gehouden met een afnemende daling tot 2,1 %. Dit percentage wordt ook in de begrotingsberekeningen voor 2012 e.v. gehanteerd en zorgt voor een jaarlijkse teruggang van de opbrengsten. Over 2011 bedroeg de werkelijke procentuele daling van leerlingen 2,26%. Deze dalende opbrengsten dwingen MOVARE ertoe om de kosten eveneens af te bouwen. Maatregelen zoals het sluiten van dislocaties en het samenvoegen van scholen worden vastgelegd in het Masterplan en zijn inmiddels overgenomen in het integrale huisvestingsplan van de gemeente Heerlen. Binnen de geschetste demografi sche context is het niet mogelijk om de kosten in eenzelfde tempo af te bouwen als de opbrengsten. Dit heeft op personeelsvlak te maken met afgegeven werkgelegenheidsgaranties en op huisvestingsvlak met overschotten ten aanzien van genormeerde aantallen onderwijshuisvesting. De demografische ontwikkelingen bieden tevens kansen. Het samenvoegen van scholen leidt veelal tot nieuwbouw waarbij bouwkundig goed kan worden ingespeeld op onderwijskundige ontwikkelingen en op de verandering in de sociale bevolkingsstructuren, die mede een gevolg zijn van de krimp. Natuurlijk verloop Tot 2020 krijgt MOVARE te maken met natuurlijk verloop ten gevolge van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar van 330 fte (230 fte onderwijspersoneel, 45 fte schooldirecteuren, 55 fte onderwijs ondersteunend). Deze uitstroom zal effect hebben op de begrotingen van de komende jaren waar het de personele baten en lasten betreft. Gevolgen zullen er ook zijn voor de samenstelling en leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. P&O heeft daarom onder meer de volgende twee speerpunten geformuleerd: competenties van het personeel op peil houden en kwalitatief goed personeel aantrekken. Instellingsgegevens Organisatiestructuur MOVARE werkt met een viertal regio s, die worden aangestuurd door een regiodirecteur. 2 Mov'it augustus 2012 klaar voor druk.indd :22

3 Aantal leerlingen teldatum 1 oktober aantal leerlingen Aantal scholen en locaties Scholen: Locaties Bestuur, toezicht en medezeggenschap College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Het CvB treedt op als werkgever voor alle medewerkers in dienst van MOVARE en geeft direct leiding aan de regiodirecteuren en de medewerkers van het bestuursbureau. Samenstelling: de heer A. Kraak, voorzitter de heer drs. H.M.G. Linssen MES Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het CvB, gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken. De RvT treedt op als formele werkgever van de leden van het CvB en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair onderwijs is betrokken. Samenstelling: de heer dr. N.J.P.M. Bos, voorzitter de heer M.H.J. Conjaerts MBA QC de heer W.M.H. Hazen RA de heer dr. X.M.H. Moonen de heer mr. drs. H.P.M. Nelissen de heer drs. L.F.P. Niessen de heer H.C.H. Vankan (tot 1 augustus 2011) de heer A.J.L. Heijmans (per 1 oktober 2011) Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies en verleent instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Samenstelling Regio Brunssum-Onderbanken-Sittard/Geleen-Stein de heer L. Costa (oudergeleding) tot 1 augustus 2011 de heer P. Boumans (oudergeleding) tot 22 februari 2011 de heer J. Schütz (personeelsgeleding) vanaf 22 april 2011 Regio Heerlen-Nuth mevrouw M.J. van Herten (personeelsgeleding) de heer H. Hommen (personeelsgeleding) mevrouw L. Reubsaet (oudergeleding) Regio Kerkrade-Simpelveld-Vaals de heer P. Koch (personeelsgeleding) - voorzitter mevrouw N. Rolfs-Cox (oudergeleding) de heer H. Berendsen (oudergeleding) - tot 1 augustus 2011 de heer R. Schmeets (oudergeleding) Regio Landgraaf de heer B. Lindelauf (personeelsgeleding) - secretaris de heer R. Hommen (oudergeleding) de heer J. Drummen (oudergeleding) Speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs mevrouw F. Karolewski (personeelsgeleding) O P R O E P Ben je personeelslid van MOVARE en hecht je belang aan medezeggenschap of wil je ervaring opdoen met beleidsmatige aspecten? Word dan lid word van de GMR en stuur een berichtje naar Profiel Missie MOVARE werkt vanuit de missie Onderwijs op maat voor elk kind met aandacht voor autonomie en authenticiteit van elk mens in een respectvolle omgang met elkaar en de wereld waarin wij leven met het oog op de leefbaarheid van de maatschappij van morgen. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig gestalte dat zij de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Op deze manier leveren zij goed onderwijs voor de kinderen. Visie MOVARE biedt boeiend en passend onderwijs in een lerend perspectief en geeft invulling aan de rol van maatschappelijk ondernemer. Strategische doelen MOVARE-scholen stellen het kind in zijn ontwikkeling centraal in een context waarin kinderen en medewerkers zich prettig voelen en met plezier naar school gaan. Scholen van MOVARE creëren voor kinderen leersituaties, waarbij niet alleen het leerstofaanbod leidend is, maar ook mogelijkheden, talenten en behoeften van kinderen. Dit betekent dat kinderen op MOVARE-scholen voortdurend kansen krijgen om samen met volwassenen verantwoordelijkheid te dragen en richting te geven aan hun eigen ontwikkeling. Kinderen op MOVARE-scholen krijgen kansen zich waarden en normen eigen te maken die van belang zijn voor hun bijdrage aan het functioneren in en het ontwikkelen van de maatschappij waarin ze leven. Nadere uitwerking in 3 thema s: 1. MOVARE verzorgt boeiend en passend onderwijs Om goede opbrengsten te kunnen genereren, realiseert MOVARE kwalitatief goed onderwijs dat boeiend en passend is vanuit een lerend perspectief. Daarbij worden kinderen kansen geboden om zelf keuzes te maken in het leerproces. Behalve aandacht voor individueel leren is er aandacht voor samen leren. 2. MOVARE wil boeiend en (ver) bindend zijn Onderwijs is mensenwerk, waardoor de sleutel tot succes bij de medewerkers ligt. Dit betekent dat MOVARE haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om het welbevinden en de professionele ontwikkeling van haar personeel. MOVARE beseft dat goed leiderschap een zeer belangrijke factor is bij schoolontwikkeling. Leiding geven in een cultuur van voortdurende verandering vraagt om personen die op basis van een gedeelde visie werken aan de ontwikkeling van de leerlingen, het personeel, de school, de omgeving en de maatschappij. 3. MOVARE is verbindend naar binnen en naar buiten MOVARE levert een bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen en is voortdurend in dialoog met haar omgeving en heeft oog en oor voor belangrijke levensvragen. Ouders zijn daarbij belangrijke partners. 3 Mov'it augustus 2012 klaar voor druk.indd :22

4 Opleiden in de school Sinds 2006 nemen regionale schoolbesturen en PABO Zuyd Hogeschool samen verantwoordelijkheid voor inhoud en vorm van de opleiding voor leraar basisonderwijs. Het samen werken en leren onder de naam Opleiden in de school (OIS) heeft daarin een centrale plaats en is door een convenant geborgd. In 2010 heeft OIS het Keurmerk opleidingsschool Zuid-Limburg ontvangen van het Ministerie van Onderwijs. Met dit keurmerk wordt de samenwerking als landelijk innovatievoorbeeld geprezen en worden betrokkenen aangemoedigd de kwaliteit verder te ontwikkelen. In 2011 werkten en leerden 151 PABO-studenten van de Zuyd Hogeschool op de 28 MOVARE-opleidingsscholen. De schoolopleiders ondersteunden de mentoren en studenten bij het werkplekleren en beoordeelden de praktijkontwikkeling van de studenten. Internationalisering Op 26 september 2008 ondertekenden onderwijsstichting MOVARE, de provincie Limburg, Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) en onderwijsstichting Mosa Lira het convenant onderwijsbesturen Euregioschool Doelstelling van het convenant is het verzorgen van onderwijs in de Franse en/of Duitse taal in het basisonderwijs. Het onderwijs in de buurtaal krijgt een vaste plaats in het curriculum van de betreffende scholen. Voor Parkstad Limburg is dat de Duitse taal en voor de subregio Maastricht de Franse taal. Wat betreft de ontwikkeling in Parkstad Limburg voert MOVARE de regie en is zij als penvoerder verantwoordelijk voor de projectadministratie. Klachtbehandeling Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen verplicht (artikel 14 WPO en 23 WEC) een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Mobiliteit en (loopbaan-)ontwikkeling In 2011 registreerden 26 medewerkers hun profiel in de bemiddelingsbank (digitaal hulpmiddel bij mobiliteit) en werden 44 vacatures geplaatst. Daarnaast vond er met 21 medewerkers een of meerdere gesprekken plaats in het kader van (loopbaan-) ontwikkeling. Naast uitleg geven over mobiliteit resp. (loopbaan)ontwikkeling zijn deze gesprekken bedoeld om de wensen van de betreffende medewerkers inzichtelijk te krijgen en hun mogelijkheden te bespreken. Daarbij krijgen de medewerkers ondersteuning in de vorm van sollicitatiebegeleiding. Net als in 2010 werd de interne bemiddelingsbank gebruikt om tot een match (een nieuwe werkplek) te komen. Passend onderwijs Vanaf het moment dat ouders hun kind aanmelden bij een MOVARE-school, heeft MOVARE zorgplicht. Dit betekent dat indien de betreffende school het kind geen passend onderwijs kan bieden, de school samen met de ouders zorg draagt voor een oplossing c.q. ervoor zorgt dat het kind op een andere school wordt geplaatst die wel passend onderwijs kan bieden. Speerpunten voor MOVARE zijn: passende zorg dichtbij huis voor alle leerlingen, met extra aandacht voor samenhang in instructie (didactiek en klassenmanagement), ondersteuning (sociale vaardigheden en welbevinden) en opbrengstgerichtheid. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Per identiteit bestaat er een landelijke klachtencommissie. Alle MOVARE-scholen zijn op basis van hun identiteit aangesloten bij een van deze commissies. Terugkijkend op 2011 concluderen de vertrouwenspersonen (benoemd in het kader van de klachtenregeling) dat het aantal klachten toeneemt en dat de complexiteit van een aantal klachten groot is. Aard klachtbehandeling: seksueel getint; pesten; fysiek geweld; verwijzing naar speciaal basisonderwijs afwijzing leerling op een school; schending van privacy/verstrekken van onjuiste informatie; zorgen over onderwijsaanbod en aandacht onderwijsbehoeften leerlingen; actie school bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Om het proces van klachtbehandeling te bespoedigen, voeren de vertrouwenspersonen periodiek overleg met de regiodirecteuren over de regievoering bij de behandeling van klachten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Schoonmaak door sociale werkvoorziening Mede in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft MOVARE er in 2010 voor gekozen bij de Europese aanbesteding schoonmaak (inclusief glasbewassing) gebruik te maken van de zogenaamde artikel 19 aanbestedingsprocedure. Gunning is in dat geval voorbehouden aan een sociale werkvoorziening. Sociale werkvoorziening Licom Schoonmaak heeft de gunning verkregen voor een periode van 4 jaren. Beweging bij kinderen stimuleren Activiteiten scholen Onderzoeken hebben aangetoond dat bij kinderen in de regio Parkstad Limburg sprake is van meer dan gemiddeld overgewicht. Het stimuleren van beweging bij kinderen kan een bijdrage leven aan het terugdringen van genoemd overgewicht. Mede in verband hiermee is MOVARE partner van een tweetal hardloopwedstrijden voor jeugdigen in deze regio en brengt ze regionale sportevenementen onder de aandacht van de scholen. De scholen zetten geregeld activiteiten op touw of nemen deel aan provinciale of landelijk georganiseerde acties om goede doelen te ondersteunen of een bijdrage te leveren aan een beter (leef)klimaat. 4 Mov'it augustus 2012 klaar voor druk.indd :22

5 Mov it! Personeelsblad Onderwijsstichting MOVARE Augustus 2012 Geslaagde MOVARE-studiedag 2012 Dr. Kees Vernooy aan het woord over het belang van goed technisch lezen bij kinderen. Op maandag 7 mei jl. vond in het MECC te Maastricht een studiedag voor alle medewerkers van MOVARE plaats. Thema van de dag was het MOVARE-leesverbetertraject, dat de komende jaren een belangrijke rol speelt binnen het onderwijs op de MOVARE-scholen. Na een kort intro-filmpje, waarin de medewerkers werden begroet door een aantal MOVARE-leerlingen, heette Arie Kraak, voorzitter College van Bestuur van MOVARE, alle aanwezigen van harte welkom en wenste hen een fijne en leerzame studiedag toe. Hierna werd het woord gegeven aan gastspreker drs. Simone Kessels. Simone is werkzaam bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies en als projectleider betrokken bij het MOVAREleesverbetertraject. Op overzichtelijke wijze lichtte zij op hoofdlijnen toe hoe het leesverbetertraject er de komende jaren uit zal zien en vertelde zij wat de scholen dit schooljaar al hebben gedaan ter voorbereiding op de daadwerkelijke start van het project na de zomervakantie. Het programma werd voortgezet met gastspreker dr. Kees Vernooy, die als lector op het gebied van doorlopende leerlijnen taal/lezen en het verbeteren van leerresultaten is verbonden aan de Hogeschool Edith Stein in Hengelo. In zijn lezing 'Opbrengstgericht werken bij taal/lezen is een must' onderstreepte hij op boeiende wijze en met een vleugje humor het belang van goed technisch lezen bij kinderen en gaf hij aan wat er gedaan kan worden om de opbrengsten op dit gebied te verbeteren. Nadat ook deze tweede spreker het podium had verlaten, werd met een filmpje van TV4kids het ochtendprogramma afgerond. Middagprogramma 's Middags namen de medewerkers deel aan één van de 22 workshops, die aansloten bij het thema van de dag: het verbeteren van taal/lezen en het verbeteren van het onderwijs in het algemeen. Na de lunchpauze gaf gastspreker dr. Bas Hering, docent mediatechnologie aan de universiteit van Leiden, vanuit zijn filosofische achtergrond zijn visie op het leesverbetertraject. Aan de hand van enkele anekdotes vertelde hij over zijn ervaringen met filosofie bij kinderen en over het omgaan met verschillen bij kinderen. De studiedag werd op ludieke wijze afgesloten door poppenspeler Armand Schreurs, die de informatie van de hele dag op zeer humoristische wijze wist samen te vatten. Aan het begin van de middag namen de medewerkers deel aan één van de 22 workshops. 5 Mov'it augustus 2012 klaar voor druk.indd :22

6 Mens en hobby In de rubriek Mens en hobby in MoV it, heeft Lucie van der Voort een interview met een medewerker van MOVARE over zijn al dan niet bijzondere vrijetijdsbesteding. Deze keer een interview met Bert Schiffelers, aan de vooravond van zijn naderende afscheid als directeur van basisschool St. Ursula te Kerkrade. Bert Schiffelers, inne richtieje Kirchröadsjer jong, is geboren en opgegroeid in de wijk Holz, onder de rook van de toenmalige steenkolenmijn De Domaniale. Hij was een nakomertje in een gezin met twee dochters en een zoon. Zijn vader, gedreven door de crisis in de jaren 30, verliet samen met zijn vrouw de gemeente Oost-Maarland om dienst te nemen als chauffeur van de directeur van de steenkolenmijn. Bert denkt met veel warmte terug aan de fijne jeugd die hij heeft gehad. Een jeugd die nauw was verbonden met het wel en wee van de directeur en zijn gezin, de mijnwerkers en de mensen in de wijk Bleijerheide. De moeilijke jaren na de oorlog, Bert werd in 1949 geboren, hebben hem gevormd tot de mens die hij nu is. Zorg voor je medemens, wees creatief in het bedenken van kansen en mogelijkheden: het levensmotto van zijn ouders. De zorg voor de medemens stond centraal. Zijn zussen, die de school van de zusters Ursulinen in Kerkrade bezochten, kwamen thuis met verhalen over de armoedige situatie van de families elders in Nederland. Vader Schiffelers bracht toen in de hongerwinter voedsel naar het Noorden, omdat hij door de linies mocht met de directeur van de mijn. Als nakomertje woonde Bert nog lang bij zijn ouders. Echter de tijd brak aan dat zij moesten verhuizen naar een bejaardenhuis. Maar waar moest de toen 16-jarige Bert naar toe? Een unieke oplossing werd gevonden, Bert verhuisde samen met zijn ouders naar het bejaardenhuis en werd zo ingeschreven als de jongste bewoner. Bert bleef tot zijn 24e jaar bij zijn ouders inwonen. Hij sliep op de bank in de kamer en in de kelder was een studeerkamer voor hem ingericht. Na zijn HBS-tijd ging hij naar de kweekschool in Heerlen en studeerde daarnaast voor de LO-akte Handenarbeid. Het onderwijs boeide hem in al zijn facetten. Hij vond het een uitdaging kinderen zelfstandig naar een doel te laten werken en voelde zich hierbij niet gebonden aan handleidingen maar liet zich leiden door zijn eigen creativiteit. Bert denkt met plezier terug aan een leerling, die vandaag de dag het predicaat hoogbegaafd zou krijgen, maar toen opviel omdat hij zich verveelde in de eerste klas. Deze jongen, een autodidact, werd al snel overgeplaatst naar de tweede klas en Bert begeleidde hem. Af en toe was een trapje onder de kont nodig. Hij kon dan kiezen uit een trap met of een trap zonder. Gekozen werd voor een trap zonder, hetgeen inhield zonder schoen. Vandaag de dag is deze jongen Bert nog steeds dankbaar voor deze pedagogische aanpak, die hij memoreerde in zijn inauguratie bij het aanvaarden van zijn leerstoel aan de universiteit van Utrecht. In 1972 behaalde Bert zijn diploma als onderwijzer en kreeg onverwacht de kans te solliciteren bij de St. Ursulaschool te Kerkrade. Het sollicitatiegesprek vond plaats in het klooster en de sollicitatiecommissie bestond uit moeder overste, zuster Andrea, het toenmalige schoolhoofd, en de deken. Bert werd aangenomen en samen met hem begon een nieuwe tijd voor deze zeer katholieke school. De leerling-populatie bestond, na een fusie met zijn vroegere jongensschool, uit zowel jongens als meisjes en het team bestond uit zusters, drie mannelijke en enkele vrouwelijke leerkrachten. Hand in hand en op een creatieve en respectvolle wijze bracht het jonge team verandering in het onderwijs zoals dat tot nog toe door de zusters werd gegeven. Het agendapunt in de teamvergadering over de slofzakken en de noodzaak deze van een kruissteek of een festonsteek te voorzien, werd vervangen door onderwerpen zoals ouderparticipatie, sportdagen, schoolkamp, etc. In zijn hippe flower-power Volkswagen kever, ging Bert samen met zuster Andrea naar de MAKRO om inkopen voor de school te doen. 6 In die dagen kende men de begrippen aanbesteding en voordelen van gezamenlijke inkoop nog niet! Bert had zijn draai gevonden en werd toen de zusters Ursulinen hadden besloten zich uit het onderwijs terug te trekken, in 1976 benoemd tot directeur van de St. Ursulaschool. De terugloop van het leerlingenaantal in de jaren 70 en het besluit van de gemeente Kerkrade de leerlingen van de St. Ursulaschool te verdelen over de andere Kerkraadse scholen, was geen optie voor Bert. Samen met team en ouders heeft hij gevochten voor het behoud van de school en in 1980 kon hij met trots de naam van de school onthullen. Als eerbetoon aan de zusters Ursulinen, die reeds sinds 1859 van grote betekenis zijn geweest voor het onderwijs in Kerkrade, luidt de naam van de school tot op de dag van vandaag basisschool St. Ursula. Sinds die tijd heeft Bert er steeds voor gestreden zijn school, die een plek moet zijn waar de kinderen met plezier naar school gaan om te leren, te behouden en uit te breiden tot de school die hij nu met pijn in zijn hart, maar vol vertrouwen overdraagt aan een nieuwe directeur. Bert vertrouwt mij, enigszins geëmotioneerd toe, dat het een lange en soms eenzame weg is geweest, die hij vol vertrouwen en met steun van bestuur, team en zijn vrouw Ank, heeft afgelegd. Zijn geloof en zijn doorzettingsvermogen als sportman zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Het citaat van Goethe: Auch aus Steinen die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen, geeft weer dat tegenslagen uiteindelijk tot succes kunnen leiden. Het leven van de Heilige Ursula, patroonheilige van de onderwijzers en schoolkinderen, is Bert blijven boeien en loopt als een rode draad door zijn leven. Nadat tijdens een ballonnenwedstrijd van de St. Ursulaschool een ballon terecht kwam in Keulen en Bert door de vinder erop werd geattendeerd dat zij ook de stadspatrones van Keulen is, gaat Bert zich, samen met zijn vrouw Ank, verdiepen in het leven van deze vrouw. Een zoektocht die hen op vele plaatsen in de wereld heeft gebracht. Bert, die inmiddels ontspanning heeft gevonden in het beeldhouwen, voelt de behoefte zijn verbondenheid met de Heilige Ursula en met zijn basisschool St. Ursula te vatten in een beeldhouwwerk. Een beeld waar hij al maanden aan werkt en dat hij als zijn erfenis symbolisch wil schenken aan basisschool St. Ursula. Ank, zijn steun en toeverlaat, zal dit beeld onthullen bij zijn afscheid als directeur van basisschool St. Ursula op 12 oktober Bert verheugt zich samen met zijn vrouw op de tijd die nu komen gaat. Genieten van het gezin, de vier kleinkinderen, de vele hobby s en de reizen die zij samen gaan maken. Op mijn laatste vraag of hij een bijzonder iemand weet met wie hij onder het genot van een goed glas wijn van een heerlijke dis zou willen genieten, antwoordt hij: met mijn vrouw! Colofon Dit personeelsblad is bestemd voor alle medewerkers en vaste relaties van MOVARE en verschijnt in een oplage van exemplaren. Samenstelling en redactie Linda Noteborn, Lucie van der Voort en John Wevers (eindredactie) Redactie-adres Onderwijsstichting MOVARE Postbus AA Kerkrade Tel: , Fax: Website: Vormgeving en druk 5NUL8 Grafische Produkties, Valkenburg Foto s Onderwijsstichting MOVARE en Diana Scheilen Het overnemen van teksten is uitsluitend toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding. De redactie stelt uw suggesties, op- en of aanmerkingen zeer op prijs. Mov'it augustus 2012 klaar voor druk.indd :22

Bestuursakkoord PO. Jaarverslag geeft aan waar MOVARE staat Een overzicht van het jaar 2012. Passend Onderwijs. Uitvoering aanbestedingskalender

Bestuursakkoord PO. Jaarverslag geeft aan waar MOVARE staat Een overzicht van het jaar 2012. Passend Onderwijs. Uitvoering aanbestedingskalender Personeelsblad van Onderwijsstichting MOVARE Jaargang 6, augustus 2013 Jaarverslag geeft aan waar MOVARE staat Een overzicht van het jaar 2012 Jaarlijks legt Onderwijsstichting MOVARE in een jaarverslag

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Een terugblik op het jaar 2013

Een terugblik op het jaar 2013 Personeelsblad van Onderwijsstichting MOVARE Jaargang 7, oktober 2014 Een terugblik op het jaar Jaarlijks legt Onderwijsstichting MOVARE in een jaarverslag verantwoording af over de ontwikkelingen en de

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade

MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade Versie 01/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl,

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015

Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015 Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van De Nieuwe Wiel voor het schooljaar 2014 2015. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Versie 22/01/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl, of

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarplan MR 2015-2016 Christelijke Basisschool 'De Kraanvogel' Medezeggenschapsraad mr@dekraanvogel.nl Inleiding Jaarplan MR 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) CB 'De Kraanvogel'. Het jaarplan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Maatschappelijke Zorg Kerkrade, 28 september 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 11it00744. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb054,

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad Profielschets voorzitter College van Bestuur Stichting SchOOL Lelystad Hengelo (O), 18 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over SchOOL Algemene informatie 3 Missie 4 Kernwaarden 4 Organisatie 5 2. Informatie

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B Plaats: Wageningen BRIN-nummer: 16YV Onderzoeksnummer: 157077 HB: 3183329 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2013-2014

Jaarverslag MR 2013-2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad (MR) van de openbare basisschool Prinseschool. In dit verslag legt de MR verantwoording af over de activiteiten en de resultaten

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Ouderbetrokkenheid en participatie. Ouderbetrokkenheid en participatie. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. Ouderbetrokkenheid en participatie. Ouderbetrokkenheid en participatie. Opbrengstgericht werken ALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van de Vereniging tot bevordering van. een School met de Bijbel. Benthuizen

Jaarverslag 2014. van de Vereniging tot bevordering van. een School met de Bijbel. Benthuizen van de Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel Benthuizen Juni 2015 Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel te Benthuizen INLEIDING Geachte lezer(es), Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.14.01730 G.14.01730 Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: BP/282 Datum collegebehandeling: 13 mei 2014 Steller: J.H.M.Martens Portefeuillehouder: P. Laheij

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO 106770-15.06 Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van de rooms-katholieke basisschool A te

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen Organisatie- en functieprofiel Controller Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen Amsterdam, 18 januari 2012 Loes Lauteslager Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

VOORZITTER EN LID COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER EN LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIELSCHETS VOORZITTER EN LID COLLEGE VAN BESTUUR MOVARE ONDERWIJSSTICHTING Inhoudsopgave 1 MOVARE Onderwijsstichting 3 MOVARE Onderwijsstichting 3 Missie 3 Organisatiestructuur 3 De naam MOVARE 3 Transformatieproces

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Interview met Maarten Bauer (voorzitter CvB Mijnplein) Maarten Bauer (Voorzitter CvB mijnplein)

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij Jaarverslag 2014-2015 medezeggenschapsraad basisschool t Getij 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van t Getij 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten Toezichtkader In het toezichtkader zijn diverse kengetallen benoemd, waarover BOOR jaarlijks of elk kwartaal verantwoording aflegt. In onderstaande tabel is de vindplaats opgenomen van de verschillende

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Merwedonk

Openbare Basisschool De Merwedonk Introductie Medezeggenschapsraad Openbare Basisschool De Merwedonk obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 mr@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Januari

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014. Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014. Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014 Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2013-2014) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Talent voor talent Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Onderwijs In 2020 bereiken alle leerlingen op al onze scholen hun hoogst mogelijke niveau als ze naar het vervolgonderwijs gaan. We hebben oog voor de

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017 Interne nieuwsbrief november 2017 Voorwoord We zijn volop bezig met de toekomst van het onderwijs, waarbij de maatschappelijke veranderingen centraal staan. Sommige onderwijsontwikkelingen gaan vanuit

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL School : de Europaschool Plaats : Hengelo (Ov) BRIN-nummer : 23RX Onderzoeksnummer : 89955 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 14 maart

Nadere informatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Besluit Regeling van de gevolgen Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Voorgenomen besluit 2 juni 2017 Instemming MR 2 juli 2017 Definitief besluit 2 juli 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regeling

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Profiel- en situatieschets directiefunctie Jenapleinschool

Profiel- en situatieschets directiefunctie Jenapleinschool Profiel- en situatieschets directiefunctie Jenapleinschool De Jenapleinschool is een leuke school in een prachtig gebouw aan een levendig plein in het hart van de negentiende-eeuwse wijk Assendorp in Zwolle.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Voorgenomen besluit PO: van 3 naar 2 PO-scholen per 1 augustus 2012, 26 oktober 2011

Voorgenomen besluit PO: van 3 naar 2 PO-scholen per 1 augustus 2012, 26 oktober 2011 Voorgenomen besluit PO: van 3 naar 2 PO-scholen per 1 augustus 2012, 26 oktober 2011 Inleiding Leerlingenaantallen Sinds 2008 laten de leerlingenaantallen in de drie PO-scholen van de stichting een dalende

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 18UZ C1 BRIN nummer : 18UZ 00 PRO Onderzoeksnummer : 279114 Datum onderzoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 2.1 Wat doet de MR? 2.2 Samenstelling 2.3 Werkwijze 3. Scholing Pagina 4 4. Behandelde

Nadere informatie