inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1

2 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en geconsolideerd 6 Corporate Governance 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 7 directieverslag 12 Close to You update 13 Elke euro wordt goed besteed 14 Key Figures 16 Vebego in de grip 18 duurzaamheid: continu in beweging 20 Recordaantal deelnemers Vebego Foundation 21 Jaarrekening Vebego Foundation 22 Balanz Facilitair lichtend voorbeeld Participatiewet Weten waar medewerkers waarde aan hechten 24 Van glazenwasser tot allround gevelspecialist 26 Duurzame inkoop verdient zich dubbel en dwars terug 27 Vebego Innovations presenteert De maand van 28 Welkom in 30 Dienstencheques 32 Van schoonmaker tot preparateur 34 Hago Zorg Leerbedrijf ZAP Gilde 35 Ieder tot zijn recht op de juiste plek 36 Zorg in Zwitserland vraagt om CarePeople 37 Samengevatte jaarrekening Vebego International Bijlagen 45 2

3 Bijzonder 2013 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Bijzonder omdat we zeventig jaar bestaan om maar eens wat te noemen. Waardoor we een paar grijze haren hebben, en een zeker recht van spreken op sommige fronten. Maar naar aanleiding waarvan we vooral kunnen constateren dat we eigenlijk nog net zo nieuwsgierig en lenig zijn als toen we ooit begonnen. Hoe de contouren van het huidige Vebego in het Hago van 1943 al zichtbaar waren, is namelijk opmerkelijk. De omzet in het eerste jaar 800 gulden kwam uit onze activiteiten voor het mijnwerkersgezellenhuis Terminus, de vroedvrouwenschool (zorg), onze werkzaamheden voor de Limburgse Tram Maatschappij (transport), de glasbewassing en de kantorenreiniging voor een opdrachtgever als DSM. En het Hago van toen heeft nog meer overeenkomsten met het Vebego van nu. Het respect voor vakmanschap en een gezonde argwaan richting het fenomeen management. Zeker als die het contact met de werkvloer dreigt te verliezen. Via apps en andere online platformen koppelen we anno 2013 back-offices en klanten rechtstreeks aan onze vakmensen, waardoor het zelfregulerende vermogen van de werkvloer aan kracht wint. Waardoor vakmanschap als het goed is weer ouderwets vanzelfsprekend wordt. Mits je daar vertrouwen in hebt. Want dat is een voorwaarde, en de rode draad in zeventig jaar Vebego. Bijzonder? We hebben vertrouwen in mensen. Maar met vertrouwen moet je om kunnen gaan. We zien dat nieuwe collega s dat óf te spannend vinden, en ze ons snel verlaten, óf het zit als gegoten en ze blijven vele tientallen jaren. Vertrouwen en de bijbehorende bereidheid om te investeren op lange termijn; wellicht is dat het wat Vebego bijzonder maakt? We hoeven investeringen niet altijd morgen terugverdiend te hebben. Zou dat wel een vereiste zijn, dan zouden de meeste innovaties het licht niet zien. Dan zouden softwarematige innovaties als wellicht niet bestaan hebben en een bedrijf als CleanDeal niet opgericht zijn. En zouden meer hardwarematige pareltjes als Fortrons Façade Brush en Hago Zorgs Bed on Demand misschien op de tekentafel blijven liggen. Met een beetje geduld, geloof en doorzettingsvermogen kom je, zo blijkt, een heel eind. De kracht van het geloof in die ander en constructief samenwerken laten zich ook voelen waar we samen met overheden toekomstmaatregelen toetsen. Waar we onderzoeken hoe we door het inzetten van dienstencheques voor meer dan laagopgeleide Nederlanders nieuwe banen kunnen creëren. Een steentje dat we graag bijdragen in het jaar dat draaide om het woord participatiemaatschappij. Een term waar we ons bij thuis voelen. Met tal van joint ventures in de publieke sector. Met maatschappelijke bijdrages door meerdere dochters aan initiatieven als het Oranje Fonds, NLDoet, het Ronald McDonald Huis en de verschillende opleidingsgildes zoals we die in de zorg hebben. Tel daar de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaakbranche waar onze bedrijven zich sterk voor maken bij op. Of het behalen van de MVO Prestatieladder niveau 4 door Hago (als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland dat op die manier maatschappelijk ketenverantwoordelijkheid neemt!). En zie natuurlijk ook de Vebego Foundation. Best bijzonder Als je dat zo eens op een rijtje zet, is het best bijzonder wat we mogen doen. Met de klemtoon op mógen, want al 70 jaar is de relatie met die ander belangrijker dan de zakelijke transactie. We hopen dat dat ook spreekt uit dit verslag. Dat wat ons betreft alle stakeholders onverdeeld onderdeel uitmaken van ons doen en laten. Van behaalde successen in het verleden tot het samen benutten van nieuwe, en als het even kan, bijzondere kansen en mogelijkheden. Ronald Goedmakers en Steph Feijen Leeswijzer In dit jaarverslag zijn drie bijzondere zaken verder uitgediept. Als lezer nemen we u mee in het wel en wee van Vebego als groep van bedrijven, laten we u graag kennis maken met onze unieke aanpak in duurzaamheid en vindt u een aantal voorbeelden van innovaties die in 2013 de revue zijn gepasseerd en die we veelal samen met opdrachtgevers hebben ontwikkeld. De onderwerpen worden met een algemene inleiding gepresenteerd, waarna diverse praktijkvoorbeelden volgen. 3

4 Definitie gemanaged en geconsolideerd Bij Vebego hanteren we de begrippen gemanaged en geconsolideerd. De geconsolideerde omzet van 737 miljoen bevat de omzet van alle bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft. In de gemanagede omzet worden de inkomsten van de joint ventures volledig meegeteld. In 2013 hebben we het dan over een totaal van 157 bedrijven met een gezamenlijke omzet van miljoen. De aansluiting tussen de gemanagede en geconsolideerde cijfers van de Vebegogroep is als volgt: (in duizenden euro) Geconsolideerd Netto omzet Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Verkoopkosten en algemene beheerkosten Operationeel Resultaat (= EBIT) Aantallen medewerkers Geconsolideerd Medewerkers per 31 december In FTE

5 Joint Ventures Gemanaged Joint Ventures Gemanaged

6 Corporate Governance Door de dynamiek van Vebego hebben er in 2013 nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van corporate governance Om alle structuurwijzigingen te kunnen borgen is het bestaande corporate legal management systeem vervangen door een nieuw systeem. Hierdoor kan de structuur effectiever worden gemonitord en kunnen taken en (gedelegeerde) verantwoordelijkheden beter inzichtelijk worden gemaakt. Raad van Commissarissen De aandeelhouders van Vebego hebben vrijwillig een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld. De RvC heeft naast zijn wettelijke en statutaire toezichthoudende verantwoordelijkheid een adviesfunctie waarbij hij fungeert als kritisch klankbord. Voor het bepalen van de kaders waarin de RvC zich beweegt is er een RvC-reglement opgesteld. Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de RvC nader uitgewerkt. Ook wordt hierin de verhouding tussen de RvC en de andere bestuurlijke organen beschreven. De RvC houdt toezicht op het hoogste bestuursorgaan, de Raad van Bestuur (RvB). Toezicht vindt plaats middels periodieke RvC bijeenkomsten, waarbij de voortgang van de onderneming wordt besproken aan de hand van een vastgestelde agenda. In deze bijeenkomst geeft de RvB terugkoppeling van de lopende zaken, investeringsvoorstellen of optimalisatietrajecten. Ook wordt hier het dashboard besproken om Vebego te besturen. De RvC stelt daarnaast gericht vragen over de onderneming of de omgeving waarin zij opereert, die de RvB dient te beantwoorden. Een commissie binnen de RvC bespreekt de persoonlijke ontwikkeling van de leden van RvB en doet een voorstel aan de aandeelhouders voor remuneratie en variabele beloning. Deze gesprekken worden gevoerd door de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvC. Tot slot is de RvC nauw betrokken bij strategievorming, zoals bijvoorbeeld bij het formuleren van de Close to You strategie en de uitrol daarvan. De RvC controleert ook dit jaarverslag op inhoud, consistentie en de correctheid van maatschappelijke verantwoording. De RvB is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van Vebego. De RvB overlegt hierover met de RvC. De RvB verschaft de RvC tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de RvC. Er is veelvuldig overleg tussen de RvB en de RvC over de waarderingsgrondslagen en de verwerking in de jaarrekening en de uitgangspunten van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In 2013 is de RvC uitgebreid. De heer L.M. Sondag is per 1 juli 2013 toegetreden tot de RvC, waardoor deze weer uit een oneven aantal (vijf) commissarissen bestaat. Voor de benoemingsprocedure van deze nieuwe commissaris zijn alle geschikte kandidaten beoordeeld en geselecteerd op basis van de eisen voor deze positie, zoals kennis, ervaring en onafhankelijkheid. Raad van Bestuur De RvB bestaat sinds januari 2011 uit twee personen. Op dit moment is de voorzitter van de RvB lid van de familie Goedmakers, het andere lid niet. Als familiebedrijf hecht Vebego veel waarde aan de continuïteit in de staf en de leiding van het bedrijf. Vebego streeft ernaar dat leden van de familie Goedmakers, bij bewezen geschiktheid, deel uit maken van de RvB. Vebego benoemt haar bestuurders voor onbepaalde tijd zodat zij voldoende vertrouwen en tijd krijgen om hun beleid uit te voeren. Wanneer er een nieuwe generatie bestuurders aantreedt doen de huidige bestuurders in overleg een stap terug. De RvB van Vebego verdeelt zijn taken naar regio en/of activiteit en is verantwoordelijk voor onder andere de algehele bedrijfsvoering, het bedrijvenportfolio, de strategie en de executie daarvan vanuit de holding. Daarnaast vallen de volgende onderdelen onder de verantwoording van de RvB: corporate communicatie, human recources, innovatie, finance & control en legal. Bij het uitvoeren van haar taken laat de RvB zich ondersteunen door de RVE-directeuren en stafdirecteuren. De RvB vergadert wekelijks over de dagelijkse gang van zaken binnen Vebego. Managementstructuur In 2013 is er gestart met een gewijzigde managementstructuur. Om dichter bij de business te zitten en de verantwoordelijkheden te leggen waar zij horen, zijn Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) benoemd. Voor iedere RVE is een RVE-directeur benoemd. Elke RVE-directeur heeft een eigen aandachtsgebied. Deze aandachtsgebieden zijn verdeeld naar land/regio of activiteit. Het aantal RVE-directeuren is passend voor de grootte van Vebego en haar decentrale aanpak. Alle relevante aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd in de RVE-structuur. Tevens zijn de taken binnen de RvB herverdeeld ten aanzien van de aansturing van de RVE-directeuren en stafdirecteuren. De RVE-directies sturen op hun beurt weer de bedrijfsdirecteuren en het Joint Ventures-management aan. De volledige code vindt u hier aspx?wid=50&sc=172&culture=nl- NL&id=7102&preview=1 6

7 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Organisatiemodel België Zwitserland Duitsland Het is ons een genoegen u het door de directie opgestelde Jaarverslag 2013 aan te bieden. De jaarrekening 2013 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. Deze verklaring treft u aan op pagina 44. De jaarrekening is door onze raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel om het resultaat over 2013 toe te voegen aan de overige reserves. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2013 vast te stellen. De RvC kijkt op het afgelopen boekjaar terug als een goed jaar waarin de effecten van diverse besluiten, veranderingen en acties zichtbaar zijn geworden. Ondanks de nog steeds geldende economische tegenwind kan Vebego trots zijn op het resultaat dat is neergezet. Vebego houdt bij alle besluiten de lange termijn doelen voor ogen. Tenslotte een speciaal woord van waardering voor de directie en de medewerkers van Vebego voor al hun inspanningen gedurende het afgelopen jaar. Zij mogen trots zijn op zichzelf en het bedrijf. Wij wensen hen dan ook veel succes toe voor 2014 en zullen de uitdagingen die op ons pad komen samen met hen aangaan. De Raad van Commissarissen - Drs. G.J. Beijer, voorzitter - A. Vos, vicevoorzitter De genoemde ontwikkelingen en maatregelen zijn aan bod gekomen in de vergaderingen van de RvC. In 2013 hebben Facilitaire bedrijven NL Personeelsdiensten Publieke sector Strategisch centrum/rvb Zorg NL Hago Frankrijk Products & Systems vier reguliere vergaderingen plaatsgevonden van de RvC. Terugkerende zaken die in de vergaderingen aan de orde kwamen, waren onder andere de voortgang van de strategie Close to You 2016, investeringsprojecten en de operationele en financiële stand van zaken. Bij één van de vergaderingen was tevens de externe accountant aanwezig. Specifieke onderwerpen die de aandacht van de RvC hadden in 2013 waren de impact van het kabinetsbeleid op de strategie van Vebego en de verdiencapaciteit van de diverse onderdelen. Naast de vier reguliere vergaderingen heeft de RvC in 2013 een bedrijfsbezoek gebracht aan RVE Personeelsdiensten. Daarnaast is per 1 juli 2013 de heer L.M. Sondag benoemd tot commissaris en bestaat de RvC uit vijf personen. - T.A. Goedmakers - Drs. A.N.A.M. Smits - L.M. Sondag We zien komend jaar met vertrouwen tegemoet. En denken nog meer succes te zien op de ingeslagen weg in Voerendaal, 13 mei

8 directieverslag Vebego als stabiele factor Het gaat goed met Vebego. We bevinden ons, net als vele anderen, inmiddels in de luwte van de economische tegenwind van de afgelopen jaren. Het feit dat we de nodige successen hebben kunnen delen in de gehele groep, zorgt voor nieuwe energie. En die energie besteden we vervolgens weer graag aan verdere ontwikkeling om onze positie te verstevigen in de bestaande markten. Of juist aan een duurzame bedrijfsvoering, waarbij we continu werken aan de ontwikkeling van onze mensen was het jaar van de nieuwe initiatieven in bijvoorbeeld medical supplies of de voorbereidingen van webbased personeelsdiensten. Over de gehele linie kijken we daarom terug op een bijzonder jaar. Financiële ontwikkeling Omzetontwikkeling De geconsolideerde omzet van Vebego International is in 2013 gestegen naar ruim 737 miljoen, een lichte stijging van 0,3%. Een negatieve invloed op deze stijging hebben de desinvesteringen gehad. In 2012 is nog omzet van Carrard en Zember opgenomen, dit is in 2013 geheel vervallen. De autonome groei van Vebego heeft daarentegen een positieve bijdrage geleverd van ruim 4,8% op de geconsolideerde omzet Bij de gemanagede omzet, waar de bijdrage van de joint ventures volledig wordt meegeteld, zien we een daling. De teruglopende resultaten bij onze WMO joint ventures zijn hier grotendeels debet aan. Alles in ogenschouw nemende zijn we best tevreden met de omzetontwikkeling. Ondanks de druk die op veel van onze markten door de economische omstandigheden is opgevoerd, denk daarbij aan de uitzendmarkt, zijn de meeste bedrijven in staat geweest om de omzet vast te houden. Resultaatontwikkeling Het geconsolideerde netto-omzetresultaat steeg in 2013 naar 13,6 miljoen, een verbetering van 4,4 miljoen. De oorzaak van deze verbetering kent een aantal factoren. De belangrijkste oorzaak is dat we in 2012 in het kader van de structuurwijziging een voorziening hadden opgenomen van 3,3 miljoen. Daarnaast hebben we in dat jaar ook de opstartkosten van Hago Rail Services van 2,5 miljoen afgeschreven. De verbetering ten opzichte van 2012 is daarnaast toe te schrijven aan de resultaatverbetering van de meeste Vebego bedrijven in Het management van de bedrijven gaat steeds beter met de moeilijke marktomstandigheden om. Uitgaven worden kritisch beoordeeld en aan de inkomstenkant worden de vele initiatieven die de bedrijven nemen beloond. Het netto resultaat toekomend aan de groep is in 2013 gestegen met 4,8 miljoen. Het hogere operationeel resultaat is hier deels debet aan. Het verkoop-resultaat van ons Franse bedrijf Carrard heeft de meeste positieve invloed op het hogere netto resultaat. Dit verkoop-resultaat is terug te vinden bij de post Resultaat deelnemingen. Het Resultaat deelnemingen wordt gedempt door de afwaardering van de WMO joint ventures. Gezien de sombere financiële vooruitzichten heeft Vebego besloten om de boekwaarde van deze joint ventures te herwaarderen. Onze toekomstverwachting is dat de investeringen en personeelsontwikkelingen meebewegen met de dynamiek van de organisatie. Daarnaast investeert Vebego in een nieuw ERPsysteem voor alle Nederlandse schoonmaakbedrijven. Vanuit onze Close to You strategie is innovatie een duidelijk speerpunt, waarin we de komende jaren blijven investeren. Balans De belangrijkste ratio s zijn op peil gebleven of zelfs licht gestegen. De solvabiliteit is in 2013 uitgekomen op 28,2%. De operationele kasstromen zijn goed te noemen en stemmen tot tevredenheid. De financiële positie van Vebego is goed. Er zijn voldoende eigen middelen om de strategische visie van de RvB en de onderliggende plannen van de verschillende bedrijven te kunnen financieren. Risico s en onzekerheden Voor een toelichting op de risico s en onzekerheden verwijzen wij u graag naar het artikel Vebego in de grip op pagina 16 en 17. RVE Hago Hago kijkt terug op een geslaagd jaar waarin we over alle Hagobedrijven heen de omzet- en rendementsdoelstellingen hebben weten te behalen. De vakmanschapsstrategie, segmentatiestrategie en nieuwe dienstverleningsconcepten sluiten goed aan bij de groeiende vraag naar kwalitatief gedreven prestatiecontracten en de uitvraag via prestatie-inkoop (best value procurement). De grootste bijdrage aan omzet komt van Hago Rail Services die vanaf 2013 volledig in de boeken komt. Na de grootschalige overname en opstart in 2012 van het Nedtrain contract voor het reinigen van NS treinen, heeft de organisatie in 2013 een forse transitie doorlopen. De vakmanschapsstrategie sluit goed aan bij de groeiende vraag naar kwalitatief gedreven prestatiecontracten Een van de grootste uitdagingen voor Hago zat het afgelopen jaar in het behoud van omzet, mede door het verlies van klanten die op korte termijn en/of prijsgedreven inkopen. Daarnaast was het opvangen van de krimp in met name de kantorenmarkt, en faillissementen van bedrijven in voornamelijk de industrie, een grote uitdaging. De sec prijsgedreven opdrachtgever of aanbestedingen met een korte termijn focus, is een groep in de markt die Hago als kwaliteitsspeler niet primair bedient. De nieuw gescoorde en behouden omzet in 2013 spelen met name in op de vraag naar kwalitatief hoogstaande dienstverlening ingevuld met een maatwerk aanbod. Zo kiest Hago Next - die zich 8

9 nu na start-up verder stabiliseert - als antwoord op de klantvraag voor verdere taakverbreding vanuit de dagschoonmaak met aanpalende diensten als housekeeping en (klein) technisch onderhoud, waarmee Hago haar markt verder vergroot. Hiermee speelt Hago in op de vraag naar minder leveranciers en beheersbaarheid vanuit de opdrachtgever enerzijds, en vergroot Hago de multi-inzetbaarheid van de medewerkers uitmondend in aantrekkelijke, nieuwe banen anderzijds. RVE Zorg Nederland Het jaar 2013 werd voor de RVE Zorg Nederland gekleurd door de aangekondigde stelselwijzigingen in de zorg. Om de zorg betaalbaar te houden, grijpt de overheid hard in, met forse budgetkortingen, een strengere indicatiestelling en een verstevigde inzet op de zelfredzaamheid van burgers als gevolg. Zorgverzekeraars en gemeenten zijn volop bezig met de praktische vertaling van deze wijzigingen en sorteerden in 2013 al voor op de gewenste situatie. Vooral de huishoudelijke hulp wordt daardoor hard geraakt. Zorgaanbieders zien zich geconfronteerd met tal van uitdagingen en zijn genoodzaakt besparingen door te voeren. RVE Zorg Nederland ziet dat terugkomen in de aanbestedingen op het gebied van schoonmaak alsmede onze uitzendactiviteiten in de zorg. De zorg groeit steeds meer toe naar één markt. Anticiperen lijkt het sleutelwoord. En precies dát heeft de RVE Zorg Nederland gedaan. Niet alleen heeft RVE Zorg Nederland haar bestaande propositie herzien, ook heeft zij op innovatieve wijze ingespeeld op de groeiende behoefte van zorgaanbieders aan oplossingen. RVE Zorg Nederland zet daarmee in op groei in de thuiszorg, de facilitaire dienstverlening en flexpools. Anticiperen is het sleutelwoord in een snel veranderende zorgmarkt Hago Zorg heeft in 2013 een sterke commerciële groei doorgemaakt. Haar retentie is goed op orde en Hago Zorg heeft een start gemaakt met de implementatie van een nieuw ERP-systeem. EMC heeft haar focus verbreed en is in transitie van uitsluitend cure- naar care-gericht. RVE Facilitaire Bedrijven Nederland Voor de RVE Facilitaire Bedrijven Nederland stond 2013 in het teken van gezonde groei. Bedrijven als Westerveld, Fortron en Stoffels Bleijenberg hebben hard gewerkt aan hun positie in de markt. Yask kende interne wijzigingen om verdere groei te kunnen bestendigen. De wijzigingen bij Yask hadden als doel, naast kostenbesparing, de commerciële en operationele slagkracht te vergroten. Dit heeft onder andere geleid tot een andere indeling van de klantenportefeuille in specifieke sectoren. Hiermee ontstaat een duidelijke focus binnen de organisatie en de daarvoor benoemde branche managers. Fortron kende na een jaar van ingrijpende verandering een mooi jaar met de nieuwe propositie Totaal Gevelmanagement. Fortron specialiseert zich hiermee geheel op de gevel en alle onderdelen die daarmee gepaard gaan. Glasbewassing blijft overigens een belangrijk aandeel hierin. Fortron bestormt de markt met inzet van nieuwe hardware en software, zoals de Fortron Façade Brush en een softwarepakket waarmee gevel conditiemetingen geborgd en gerapporteerd worden. Fortron introduceert de nieuwe propositie van Totaal Gevelmanagement Op Schiphol, waar onder andere Hago Airport Services, SDBV en Yask Airport Information actief zijn, heeft Vebego per 1 januari 2014 haar belang in SDBV en Yask Airport Information vergroot naar 100%, zoals gepland. Vebego bekrachtigt hiermee haar rol als partner voor de luchthaven en de gehele Airport City. Voor de middelgrote schoonmaakbedrijven, zoals Westerveld en Stoffels Bleijenberg, stond 2013 in het teken van focus op verdere uitbreiding van omzet in respectievelijk de Randstad en West-Brabant met een geheel eigen propositie. Westerveld als premium merk en Stoffels Bleijenberg met een zeer gerichte focus op de regio. RVE Publieke Sector Het eerste jaar van de RVE Publieke Sector kenmerkt zich als een turbulent maar positief jaar. De invoering van de Participatiewet in 2015 brengt voor veel van onze partners in de publieke sector grote veranderingen met zich mee. In 2013 zijn er dan ook met nog meer partijen gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerkingsconstructies, zoals overnames, joint ventures en groepsdetacheringen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan er al enkele zijn bekrachtigd. Ook in 2014 zet deze tendens zich voort en verwachten we de activiteiten van Vebego Publiek- Private Allianties verder uit te breiden met enkele samenwerkingsverbanden. Ten aanzien van de financiële resultaten van de bedrijven was 2013 een bijzonder goed jaar, waarin de strakke sturing op kosten en de voordelige weersomstandigheden voor groenvoorziening, een positieve bijdrage hebben geleverd aan de prestaties. De RVE Publieke Sector wil de strategische partner zijn voor de publieke sector op basis van een integrale propositie, waarbij we excellente dienstverlening, kennis en inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt combineren. Naast de positieve ontwikkelingen binnen de PPA-bedrijven, zal de solide basis van de RVE dan ook uitgebreid dienen te worden met andere activiteiten die met name gemeenten kunnen ondersteunen en ontzorgen van hun toenemende verantwoordelijkheden. 9

10 Publieke sector richt zich steeds meer op het ondersteunen van gemeenten in hun toenemende verantwoordelijkheden RVE Products & Systems RVE Products & Systems kan terugblikken op een jaar waarbij ondanks een stevige economische tegenwind een keurige ontwikkeling zichtbaar is. Er werd een omzetgroei gerealiseerd van 6% met daarbij een stevige resultaatverbetering. Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de opbouw van new business initiatieven. Met de start van CleanDeal online is een unieke webwinkel gelanceerd waarmee Products & Systems als eerste binnen de professionele schoonmaak een volledig online concept voor verbruiksmaterialen op de kaart zet. De omzetontwikkeling verliep bijzonder voorspoedig en kende een structurele maandelijkse groei. Het jaar 2013 stond vooral in het teken van het starten en opbouwen van new business initiatieven Daarnaast is vorm gegeven aan een positie-opbouw binnen de markt voor medical supplies. Medeios (rolstoelen, scootmobiels, rollators) maakte in België een prachtige omzetgroei door. En tegelijkertijd werd eind 2013 een 50%-belang genomen in Axamed. Daarmee is een bijzonder breed aanbod van medical supply artikelen gegarandeerd. Met name vanuit de relaties en de bestaande positie van Alpheios binnen de Belgische gezondheidszorg zijn hier slimme dwarsverbanden mogelijk die leiden tot een mooi groeiperspectief. Alpheios kende een goed jaar in Nederland. De business in België kwam in toenemende mate onder druk. In het algemeen hebben de markten veel te verduren als gevolg van de economische crisis, de Wet Scheiden van wonen en zorg in Nederland en nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in België. Dit alles leidt tot een vergroting van de omzet- en margedruk. Desondanks blijft de positie van Alpheios binnen dit lastige klimaat goed overeind. RVE Personeelsdiensten Voor de RVE Personeelsdiensten is 2013 een bijzonder zwaar jaar gebleken. Zowel Tence Inzetbureau als Sherpa International Force kampten met een moeilijke markt. Het vijfde jaar in de economische crisis zorgde voor een verdere druk op omzet en marges. Tegelijkertijd moeten deze ondernemingen zich gereed maken voor een veranderende markt. ICT en online gaan een grote rol spelen in het bemiddelen van personeel. Tence Inzetbureau kent een hybride organisatiemodel met 11 homebases Tence is in de zomer van 2013 begonnen met het uitvoeren van een renovatieplan. Hiermee gaat Tence over van een traditioneel vestigingsmodel naar een hybride organisatiemodel. In plaats van 36 vestigingen heeft de organisatie nu 11 homebases en bijna 150 mobiele intake punten. Daar ontmoeten de flexconsulenten de flexcollega s. Ook is de dienstverlening voor een aantal grotere opdrachtgevers separaat georganiseerd in een nieuwe bedrijfsonderdeel Work Force Management. Hierdoor kan Tence niet alleen deze opdrachtgevers goed bedienen, er ontstaat bovendien in de reguliere business units meer ruimte voor aandacht voor middelgrote klanten en het eigen ondernemerschap. Het renovatieplan heeft aanzienlijke personele consequenties gehad. Door nieuwe tools is Tence Overal bereikbaar, altijd in de buurt! Daarnaast is een webbased programma uitgerold waardoor toegang tot gegevens voor opdrachtgever en flexcollega steeds meer online kan plaatsvinden. En waarmee het mobiele werken binnen Tence gefaciliteerd wordt. Hierdoor is Tence in staat om de productiviteit fors te verbeteren. Na de forse groei van de laatste jaren heeft Sherpa in 2013 haar operationele processen verbeterd. Daardoor is met name het contracting-product sterk verbeterd en is de organisatie gereed om verder te groeien. Tence Payroll, C-Port en Q-Port kenden allen een uitstekend jaar. Zowel de operationele dienstverlening en het bedrijfsresultaat lieten een stabiel opgaande lijn zien. RVE Zwitserland Het jaar 2013 was voor Vebego Zwitserland een succesvol jaar. De schoonmaak- facility management activiteiten hebben zich boven verwachting ontwikkeld. Naast sterke groeicijfers en een stevige resultaatverbetering bij de bestaande bedrijven (Vebego Services en Swiss Servicepool), is een stap gezet in verdere portfoliodifferentiatie en regionale groei (Suisse Romande). Met de acquisitie van Cleaning Service heeft Vebego Zwitserland een relevante positie in de moeilijk toegankelijke schoonmaakmarkt van Genève weten te verwerven. Vebego creëert met deze overname een versnelling in groei in het Franstalige deel van Zwitserland. Stevige doorgroei in Franstalig deel Zwitserland door overname Cleaning Service Nieuwe financieringssystemen en een terugtrekkende overheid zorgen voor stijgende financiële druk binnen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Ook de tekorten op personeelsvlak worden steeds nijpender en bieden kans voor oplossingen op het gebied van personeel en facilities met Assist Healthcare en de nieuwe aanwinst CarePeople. Met de oprichting van CarePeople is in augustus 2013 een grote stap gezet binnen de gezondheidszorg. Vanuit, in eerste instantie drie locaties (Zürich, Bern en Basel), biedt CarePeople personeelsdiensten aan binnen de gezondheidszorg, alsmede private thuiszorg. 10

11 RVE België De RVE België richt zich op twee belangrijke markten: facility services en zorg. In facility services is Vebego in België actief met het bedrijf Care. Care staat te boek als Beste Werkgever en blinkt uit in duurzaamheid en diversiteit. Vanuit dit oogpunt is gestart met New Deal, een programma waarbij klanten aangeven welke prijs zij willen betalen voor facilities. Care vult vervolgens vanuit haar expertise en maatschappelijke bewogenheid de optimale inzet in. Een goede vorm van prestatie-inkoop. Naast optimalisatie aan de klantzijde is ook intern een optimalisatietraject doorlopen, waarbij vernieuwing van ICT (ERP) en bezetting de boventoon voerden. Care is met een slanke en daadkrachtige organisatie klaar voor het nieuwe jaar. Met de bedrijven Hago FM, Servico FM, Eccos (instore logistic) en HDG (hotelschoonmaak) heeft Servico in 2013 het resultaat weten te verbeteren. Het bredere aanbod van diensten maakt dit bedrijf minder kwetsbaar in een markt waarbij de concurrentie groot is. Het werkveld van Management 2000, personeelsdiensten, is mogelijk nog moeilijker. In Duitsland is het sentiment richting flexibele arbeid aanmerkelijk negatiever dan in bijvoorbeeld Nederland. Niet alleen ligt de sector onder de loep bij de sterke vakbonden, maar ook verschillende overheidsmaatregelen maken het de sector niet eenvoudiger. De druk op de marge is daardoor enorm. Naast de complexe omgeving is Management 2000 begin 2013 ook nog geconfronteerd met een lange en strenge winter, waardoor veel bouwactiviteiten lange tijd stil hebben gelegen. Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Tot op heden is de verhouding, binnen de bezetting van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen, niet evenredig. Voor de benoemingsprocedures van de huidige leden zijn alle geschikte kandidaten beoordeeld en geselecteerd op basis van de eisen voor de posities, ongeacht hun geslacht. Voor toekomstige vacatures kijkt Vebego behalve naar de individuele eisen voor deze posities, dan ook kritisch naar de diversiteit binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Care blinkt uit in duurzaamheid en diversiteit als Beste Werkgever In de gezondheidszorgmarkt is Assist België actief. Voornaamste aandachtspunt in 2013 was het transformeren naar het concept Assist at Home, waarbij we cliënten ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Assist blijft actief zoeken naar samenwerkingsverbanden om haar propositie verder te kunnen versterken in de zorg. Reflex Interim, het andere Vebego-bedrijf in de zorgsector in België, kende een moeilijk jaar omdat zorginstellingen steeds meer medewerkers op eigen payroll zetten en minder gebruik maken van uitzendkrachten. We zien niet zozeer klantverlies, maar een teruggang van inleen. RVE Duitsland Ondanks de moeilijke marktomstandigheden zijn Management 2000 en Servico in staat geweest om de omzet te laten stijgen. Beide bedrijven acteren in een compleet andere markt. Servico is actief in verschillende segmenten van de facilitaire diensten markt, terwijl Management 2000 opereert op de markt voor flexibel personeel in vooral bouw en techniek. RVE Frankrijk Op 27 februari 2014 heeft Vebego haar belang van 79% in het Franse schoonmaakbedrijf K2 Propreté en haar belang van 66% in het Franse schoonmaakbedrijf K2 Santé verkocht. Dit betekent dat na de verkoop van Carrard Services halverwege 2013 ook de laatste twee bedrijven in Frankrijk zijn verkocht. Hiermee eindigt een periode van ruim 22 jaar waarin Vebego actief is geweest op de Franse markt. De eerste stappen op de Franse markt zijn gemaakt in Met latere overnames en autonome groei wist Vebego een sterke positie in Frankrijk op te bouwen. De keuze om uiteindelijk de activiteiten in Frankrijk stapsgewijs af te bouwen vloeit voort uit de strategische keuzes die Vebego een aantal jaar geleden al gemaakt heeft. Na Portugal, Italië en Engeland is nu ook Frankrijk geen onderdeel meer van de Vebego-portfolio. Vebego geeft verdere invulling aan focusstrategie op Nederland, België en Zwitserland Namens de Raad van Bestuur Ir. R.G. Goedmakers S.M.C.E. Feijen Voerendaal, 13 mei

12 Close to you update Over toekomstbestendigheid gesproken Denken in kansen. Niet op je lauweren rusten. Plezier hebben in wat je doet. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn: het bedrijf beter maken voor volgende generaties. Natuurlijk zijn we in zekere mate afhankelijk van het economische tij, soms van de politiek en tegenwoordig ook van de snelheid waarmee markten transformeren. Maar gegeven dat speelveld zien we vooral volop mogelijkheden. Vebego heeft de weg die we in 2008 hebben ingeslagen, bestendigd en aangescherpt. We kennen hierin drie belangrijke pijlers: Vebego als stabiel bedrijf Innovatie Duurzaamheid Deze drie thema s zijn verder uitgewerkt in detail. Deze thema s komen ook in dit jaarverslag terug met cases, cijfers en verdere toelichting. Werkvoorziening, is Vebego in 2013 actief geweest in het voorbereiden van nieuwe samenwerkingen. Op het gebied van gezonde bedrijfsvoering hebben we een relatief hoge solvabiliteitsratio kunnen handhaven. Vebego is hiermee een zeer solide en zelfstandig familiebedrijf met voldoende middelen om te kunnen investeren in de toekomst. De overnames in 2013, zoals Cleaning Service in Zwitserland, een deelname in het bedrijf Axamed in België en een deelname in CarePeople in Zwitserland zijn daarvan een voorbeeld. Vanuit onze doelstellingen blijven we ons focussen op de kernlanden; Nederland, België en Zwitserland. Duitsland zien we als verkenningsland. We hebben ons in 2014 definitief uit Frankrijk teruggetrokken met de verkoop van K2 Propreté en K2 Santé. Naast geografische keuzes hebben we een aantal markten gedefinieerd die bijzondere aandacht verdienen, zoals de zorgmarkt en het publieke domein. Vebego is nog steeds zeer actief in het uitbreiden van activiteiten in de Verpleging & Verzorging thuis en Begeleiding binnen de WMO, samen met onze zorgpartners. Ook in het publieke domein, met name Sociale Een ontwikkelende organisatie betekent niet alleen wat voor de balans, maar ook voor ons menselijk kapitaal. Niet voor niets staat in onze strategie dat we betekenisvol werk willen bieden aan onze ruim medewerkers. We doen dat door goed te kijken naar opleidingen, persoonlijke ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van diensten op een andere manier: taakintegratie. Hierdoor krijgen onze mensen de mogelijkheid om meer taken te doen die uiteindelijk meer uitdaging en ontwikkeling bieden voor de medewerkers. We doen dat in meerdere sectoren, zoals bij helpende taken in de zorg en taken in facility services. 12

13 Elke euro wordt goed besteed Vebego financieel gezond In het licht van de nog steeds kwakkelende economie, hebben we het afgelopen jaar financieel prima gedraaid. De meeste Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s) binnen Vebego hebben conform begroting gepresteerd. CFO Ferry Muller kijkt tevreden terug. En blikt vooruit: Ook komend jaar staan de zaken er financieel gezond voor. De twee jaar geleden ingezette structuurwijziging naar RVE s werpt zijn vruchten af. We zijn veel bewuster bezig met de kosten. We investeren niet zomaar meer in een joint venture en bedrijfsovernames. Er is nu een scherpere focus op de indirecte kosten en veel aandacht voor het behoud van de gestelde marges. Anders gezegd: Elke euro wordt goed en weloverwogen besteed. De RVE Personeelsdiensten bleef in 2013 ver achter op de gestelde doelen. Dit verraste ons niet. De algehele malaise in de uitzendbranche houdt aan. Door het aanpassen van de strategie en het ombouwen van het businessmodel van Tence naar meer mobiel en online werken, verwachten we volgend jaar beter te presteren. Alhoewel het in deze branche moeilijk blijft om verder dan één kwartaal vooruit te kijken. Duurzame inkoop De gezonde cijfers zijn verder voor een deel ook te herleiden naar duurzame centrale inkoop. We bespaarden bijvoorbeeld door terug te gaan van 29 automerken naar vier. En van meerdere telecomaanbieders naar één. Maar belangrijker nog dan een kostenbesparing is dat we met centrale inkoop steeds meer kunnen werken volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Naast prijs, kwaliteit en levertijd van een product, letten we bij inkoopbeslissingen ook op sociale en milieuaspecten, zoals goede arbeidsomstandigheden of het gebruik van biologische katoen in onze bedrijfskleding. Het is eenvoudiger om daar met een klein aantal leveranciers uitgebreide afspraken over te maken, dan met een heleboel. Continuïteit prioriteit Omdat continuïteit van het familiebedrijf topprioriteit heeft, is het vermogen van Vebego afgelopen jaar getoetst aan de hand van een stresstest. Om onze belangen in de gezondheidszorg en sociale werkvoorziening in Nederland, België en Zwitserland te versterken, moeten we de komende jaren veel investeren. Die investeringen bekostigen we altijd zelf. Maar wat als de groei de komende jaren tegenvalt? Banken zijn vandaag de dag kritischer bij het verstrekken van leningen, dus dan is het belangrijk te weten dat je zelf over voldoende middelen beschikt. Ter geruststelling: we hebben de stresstest met vlag en wimpel doorstaan. ERP-systeem Naast de theoretische stresstest is er nog een praktische aanstaande. De komende drie jaar gaan alle Nederlandse schoonmaakbedrijven van Vebego over op een nieuw ERPsysteem. Door de afhandeling van logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder te brengen in één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem, verwachten we de productiviteit van de verschillende bedrijven te maximaliseren en de kosten te beheersen. Een miljoenen kostende operatie die uiteindelijk een hoger rendement moet opleveren Het is belangrijk dat we de ingezette koers ook in 2014 vasthouden. Dat betekent dat we ook volgend jaar kritisch moeten blijven kijken naar de kosten, dat we de gestelde marges scherp in het oog moeten houden en dat we zorgen voor voldoende financiële mogelijkheden. Dit geeft ruimte voor verdere ontwikkeling en daarmee een toekomstbestendige organisatie. Ferry Muller 13

14 KEY FIGURES Gemanagede omzetverdeling per land Gemanagede omzet per RVE (in miljoenen euro) Nederland België Duitsland 150 Zwitserland Frankrijk 100 Nederland België 50 Nederland Duitsland Zwitserland 0 België Frankrijk Zorg NL Duitsland Duitsland Hago Facilitaire bedrijven NL Zwitserland Personeelsdiensten Publieke sector Frankrijk Zwitserland Products & Systems België Frankrijk 14

15 mannen vrouwen Medewerkers Aantal joint Ventures Aantal bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft Fulltime Parttime -6% MVO CO 2 uitstoot Aantal joint Ventures Aantal bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft 15

16 Vebego in de grip Sturing en beheersing Vebego kent een aantal sturingsmechanismen en procedures waarmee we de kwaliteit en continuïteit waarborgen van informatie/sturingsgegevens en besluitvorming. De volgende thema s zijn verder uitgewerkt: Risico s Wet- en regelgeving Managementsysteem Interne audits Algemeen Risicobeheersing krijgt steeds meer aandacht van het management. Naleving van wet- en regelgeving, financiering, operationele- en strategische risico s zijn de hoofdgroepen binnen het risicomanagement systeem. Risico s Op het gebied van financiering (funding) is de algehele ontwikkeling van de financiële sector een risico voor veel bedrijven. Kredietfaciliteiten worden versoberd en nieuwe faciliteiten worden zeer kritisch beoordeeld. Vebego streeft ernaar om onafhankelijk te blijven van financiële instellingen. Vebego is zeer kritisch op investeringsplannen en deze worden vanuit meerdere disciplines beoordeeld en getoetst aan zware criteria. Veel aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van het werkkapitaal. Belangrijkste onderdeel daarvan is voor Vebego debiteurenbeheer. Het aantal faillissementen is door de langdurende crisis toegenomen en is een concreet risico voor Vebego. Om dit risico te beheersen is een strak debiteurenbeleid onmisbaar. Creditchecks aan de voorkant en kort op de bal spelen bij oplopende openstaande saldi zijn hierin cruciaal. Over 2013 heeft dit beleid zijn vruchten afgeworpen. Gezien de grote verscheidenheid van activiteiten en verdienmodellen worden operationele risico s beoordeeld en opgepakt door de bedrijven zelf. Het feit dat steeds meer risico s op het gebied van sociale zekerheid door de overheid worden afgewenteld op de werkgevers is voor Vebego een punt van grote aandacht. 16 Wet- en regelgeving De modernisering van de Ziektewet is een voorbeeld van een overheidsmaatregel die grote impact heeft op Vebego. Deze wetswijziging biedt echter ook de nodige kansen voor Vebego om zich te onderscheiden. Op korte en middellange termijn komen de belangrijkste risico s voor Vebego voort uit verschillende overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan de Wet Werk en Inkomen (kosten arbeidsongeschiktheid), de Wet Werk en Zekerheid (gevolgen voor de arbeidsrechten van flexkrachten) en de Participatiewet. Ook de maatregelen inzake de WMO (huishoudelijke hulp) hebben verregaande gevolgen voor Vebego. Al deze maatregelen bieden ook veel mogelijkheden voor Vebego, want waar risico s zijn, zijn ook kansen. Verschillende werkgroepen brengen de gevolgen van alle maatregelen in kaart, en bekijken met de verschillende bedrijven hoe de bedrijfsvoering het beste kan worden aangepast aan de veranderende regelgeving. Door haar omvang is Vebego goed in staat om veel kennis en kunde bijeen te brengen en te bundelen, daardoor kunnen wij adequaat inspelen op de snel veranderende regelgeving. Interne audits en managementsysteem De belangrijkste financiële management systemen die binnen de bedrijven van Vebego actief zijn, hebben betrekking op de beheersbaarheid van de bedrijfsvoering. Het managen van risico s is hier een belangrijk onderdeel van. De wet- en regelgeving wordt steeds complexer en omvangrijker. Het tempo van veranderingen en vooral de impact die deze hebben op de bedrijfsvoering zijn groot. De holding heeft in deze een controlerende en faciliterende rol richting de bedrijven. De verantwoordelijke business controllers informeren in samenwerking met de externe specialisten op het gebied van fiscale zaken, jaarrekening en loongerelateerde zaken de verschillende bedrijven over de laatste ontwikkelingen.

17 De informatie voorziening wordt door de juridische afdeling gecompleteerd. De naleving van wet- en regelgeving wordt enerzijds door de externe accountant gecontroleerd, anderzijds door de business controllers van de holding en binnen de RVE s. Vebego werkt met een uitgebreide checklist waarin de belangrijkste controlepunten zijn benoemd. Deze checklist met ruim 90 controle onderdelen moet ieder kwartaal door de grotere bedrijven afgewerkt worden en twee maal per jaar door de kleinere bedrijven worden doorgenomen. Door middel van een steekproef controleert een business controller van de holding de afgeronde checklists, waarbij vooral gekeken wordt of de interpretatie van de regels correct is. Kansen Zoals al eerder aangegeven komen de belangrijkste risico s van Vebego voort uit de verschillende overheidsmaatregelen. Binnen de zorg zijn de politieke keuzes voor bezuinigingen de grootste risico s voor de RVE Zorg Nederland. Door toonaangevende marktaanvoerder te zijn in ondersteunende en primaire diensten in de zorg, al dan niet met partners, kan de RVE Zorg Nederland zowel de extra- als de intramurale markt veel bieden. Door blijvend te vernieuwen en het aanbieden van een brede propositie kan RVE Zorg Nederland haar positie versterken en uitbouwen. De RVE Publieke Sector ziet de Participatiewet op haar afkomen. De kortingen op de subsidies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen de SW-activiteiten gaan raken. Door SW-bedrijven nog meer te verbinden met reguliere bedrijven van Vebego zien we mogelijkheden tot het verbeteren van de bedrijfsvoering en de effectiviteit van SW-bedrijven. Het niet tijdig voldoen aan de laatste wet- en regelgeving is een risico voor Vebego, daarom besteden wij veel aandacht en tijd aan het up to date houden van de kennis en controle op de naleving. Door de nauwe samenwerking tussen de business controllers en de externe specialisten proberen wij ook de kansen te zien en te benutten die uit de veranderende regelgeving voortkomen. 17

18 Duurzaamheid: Continu in beweging Bijzonder is de beweging die Vebego in gang heeft gezet als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen binnen onze bedrijven maar ook in Nederland en daarbuiten. Met onze visie op duurzaamheid hebben wij onze bedrijven en stakeholders geïnspireerd en bewust gemaakt van het feit dat duurzaamheid een continue beweging die altijd begint met medewerkers. Medewerkers zijn in al onze activiteiten de spil en in 2013 hebben we hierin ook KPI s benoemd. Op Vebego niveau zijn deze verbonden aan het programma Cees online waarin we onze strategische personeelsplanning volgen en het programma Gezond Vebego. Daarnaast hebben we op bedrijfsniveau KPI s geformuleerd aangaande verloop, medewerkersbetrokkenheid en het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers. Daar waar het om onze cultuur gaat hebben we aandacht voor de drie A s afstemmen, afspreken, aanspreken en sturen we op resultaatgerichtheid. Tenslotte zijn we in 2013 een onderzoek gestart naar Betekenisvol werk (zie pagina 24) wat we in 2014 voortzetten. Onze inspanningen op het gebied van mensen en medewerkers hebben direct invloed op de wijze waarop wij met onze omgeving, opdrachtgevers, partners en stakeholders omgaan, duurzaam samenwerken en in gesprek zijn. Immers, medewerkers die goed in hun vel zitten, plezier hebben in hun werk leveren betere prestaties, meer kwaliteit en komen tot innovatieve oplossingen. Onze bedrijven ervaren dit dagelijks waarbij de vraag naar de integratie van duurzaamheid in onze bedrijven wordt geborgd door onder andere de MVO Prestatieladder. Hiermee zijn onze opdrachtgevers verzekerd van het feit dat duurzaamheid geen lege huls is maar daadwerkelijk in onze genen zit en een onderdeel van onze bedrijfsvoering is. Door onze aandacht voor medewerkers en de integrale benadering realiseren we een duurzame bijdrage aan ons (financiële) resultaat. Een deel van dit resultaat wordt via de Vebego Foundation geïnvesteerd in maatschappelijke projecten ver weg en dichtbij. Zo leveren wij een bijdrage aan een betere dag van morgen door onze medewerkers actief te betrekken bij projecten voor mensen met minder kansen waarbij wij altijd ten doel hebben dat mensen zelfvoorzienend worden en zichzelf ontwikkelen. Daar waar het gaat om sociale en maatschappelijke vraagstukken gaan bedrijven een steeds belangrijkere rol spelen en gaat het in de toekomst om het realiseren van social impact. Hierbij is de vraag hoe bedrijven een rol kunnen spelen bij de aanpak van sociale en maatschappelijke vraagstukken en hoe zij hierin kunnen en willen samenwerken met publieke partners in de oplossing van deze vraagstukken. Vebego kan en wil hier vanuit haar ervaring, duurzame en innovatieve achtergrond een rol in spelen. En eigenlijk zijn onze bedrijven in de sociale werkvoorziening en onze samenwerkingen met bijvoorbeeld het UWV en het Oranje Fonds hier al voorlopers van. Kortom: bij ons is duurzaamheid continu in beweging. Vebego vindt het belangrijk om ook op haar niet-financiële bijdrage te worden beoordeeld, wij noemen dit materialiteit. Om te weten wat er speelt bij onze medewerkers, opdrachtgevers en stakeholders zijn wij continu in contact en in gesprek met onze omgeving. De inzichten en ervaringen nemen wij mee, matchen wij met onze (strategische) doelstellingen en gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren, te innoveren en te optimaliseren. Aan de hand van voorbeelden is te zien dat in ons duurzaamheidsmodel ook de niet-financiële bijdrage een tastbaar operationeel gezicht krijgt: Onze medewerkers zijn de spil van onze bedrijven en door de inzet van family krijgen zij vertrouwen, verantwoordelijkheid, meer plezier in het werk, is onze opdrachtgever tevreden en groeit onze omzet. Medewerkers bij Vebego kunnen deelnemen aan de bouwreizen van de Vebego Foundation. Door gesprekken met deze ambassadeurs weten we dat hun trots op Vebego en betrokkenheid toeneemt. Dit zien wij terug in het enthousiasme waarmee zij werken en de relaties die zij hebben met onze opdrachtgevers. 18

19 Vebego CSR-manager Annette van Waning in duurzame top 100 op een mooie positie 78 Vebego koploper in people, medewerkers mensen in Kenia bereiken met awareness programma voor hygiëne liter water bespaard door waterzuinige productie van bedrijfskleding Transparantiebenchmark jaarverslag plaats 65, score 160 punten Hago - MVO prestatieladder 4 8 Projecten met het Oranje Fonds om 50 jongeren per jaar aan een startkwalificatie te helpen Kilo pesticiden bespaard door gebruik biokatoen kleding 19

20 Recordaantal deelnemers Vebego Foundation Vebego Foundation blijft bouwen Ook in 2013 heeft de Vebego Foundation weer het nodige werk verzet. Om te beginnen hebben vele medewerkers van de verschillende Vebego-bedrijven flink de handen uit de mouwen gestoken en kennis en kunde overdragen tijdens drie van de inmiddels befaamde bouwreizen. Afgelopen jaar naar Marokko, Sri Lanka en Zuid-Afrika. En ook dichtbij heeft de Foundation van zich doen spreken. CSR-manager Annette van Waning: Een bijzonder jaar. Nog nooit hebben zo veel medewerkers van Vebego zich ingezet voor de Foundation. Begin 2013 reisden 15 medewerkers af naar het noorden van Marokko om daar, in samenwerking met stichting Santé Pour Tous, een afvaldepot te bouwen voor het ziekenhuis van Al Hoceima. Door dit depot is de afvalstroom beter gereguleerd en is de hygiëne in het ziekenhuis sterk verbeterd. Ook hebben de deelnemers de lokale schoonmakers professionele schoonmaakinstructie gegeven. De opgedane kennis is direct in praktijk gebracht: in totaal zijn vijf afdelingen en ongeveer 100 kamers gereinigd. Deze schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd met materialen en middelen die door Alpheios en opdrachtgevers ter beschikking zijn gesteld. Annette: Al Hoceima is een project ver weg én toch ook dichtbij, omdat in Marokko de roots van vele Vebego-medewerkers liggen. Kwazulu Natal In april van het jaar vertrok een groep van 17 medewerkers naar Kwazulu Natal. Sinds 2010 verbetert, bouwt en renoveert de Foundation daar scholen. Onderwijsinstellingen die door de toename van het leerlingenaantal uit hun jasje groeien. Afgelopen jaar bouwden de medewerkers daarom een extra klaslokaal en een keuken voor de Kintail-school. Daarmee komt het totaal op acht klaslokalen en vijf keukens die de foundation de afgelopen jaren bouwde voor vijf verschillende scholen in Kwazulu Natal. Met de bouwreis naar de Kintail-school is het totale project afgerond. Tehuis Sri Lanka De herfst van 2013 stond in het teken van een bouwreis naar Sri Lanka, waar 16 medewerkers meebouwden aan het Kings Revival Children s Home dat zich ontfermt over 34 verlaten en verweesde kinderen. Door toegenomen vraag naar opvang was er behoefte aan een extra woongebouw voor 20 jongens. Samen met lokale bouwvakkers is de fundering van het gebouw gestort, zijn alle dakplanken geschilderd en zijn kilo s zand gezeefd om het pand straks goed te kunnen stuken. Een goed begin wat nog een vervolg krijgt, want ook voor 2014 staat een bouwreis naar het tehuis gepland. Vebego DOET In 2013 is vanuit de Vebego Foundation een helpende hand geboden aan vrijwilligerswerk in Nederland. We hebben hiervoor de samenwerking gezocht met het Oranje Fonds dat sociale initiatieven in Nederland steunt met geld, kennis en contacten. Vebego en het Oranje Fonds hebben elkaar gevonden in het project NLdoet dat voor de gelegenheid VebegoDOET gedoopt is. Onder die vlag zijn het afgelopen jaar meer dan 30 maatschappelijke klussen opgepakt door 278 medewerkers van de diverse Vebego-bedrijven. Sommigen bedrijven bleven dicht bij hun corebusiness en boenden een scoutinggebouw of buurthuis. Anderen gingen op stap met verstandelijk beperkten of verzorgden een gezellige ochtend voor ouderen. Een mooi initiatief dat ook in de komende jaren zeker navolging verdient. IMC Weekendschool 23 medewerkers van de verschillende Vebego-bedrijven hebben het afgelopen jaar les gegeven aan jongeren van de IMC Weekendschool. Leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, veelal uit achterstandswijken, krijgen op de weekendschool iedere zondag onderwijs over uiteenlopende vakgebieden en beroepen. Een leergang duurt tweeëneenhalf jaar. De Vebego Foundation ontwikkelde speciaal voor de weekendschool het vak Duurzaam ondernemen, waarbij de thema s People, Profit, en Planet gekoppeld waren aan verschillende Vebego-bedrijven, praktijkverhalen en opdrachten. De teller loopt In totaal droegen 357 medewerkers letterlijk of figuurlijk hun steentje bij aan de doelstellingen van de Foundation. Eind 2013 had de Foundation 493 betrokken ambassadeurs. Voor 2014 staan weer drie bouwreizen op de agenda naar Sri Lanka en Marokko. 20

Vebego International 2015

Vebego International 2015 Vebego International 2015 Vebego International familiebedrijf opgericht in 1943. 2 e generatie. actief in: facilitaire dienstverlening, products & systems, personeelsdiensten, gezondheidszorg en de publieke

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

Strategie Summit Zorg. Portfolio Management: Waar zetten wij op in? Steph Feijen, lid RvB Vebego International

Strategie Summit Zorg. Portfolio Management: Waar zetten wij op in? Steph Feijen, lid RvB Vebego International Strategie Summit Zorg Portfolio Management: Waar zetten wij op in? Steph Feijen, lid RvB Vebego International 30 september 2014 ebego International Familiebedrijf opgericht in 1943. Actief in: facilitaire

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht

Duurzame Inzetbaarheid. 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht Duurzame Inzetbaarheid 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht Kennismaken Annette van Waning (1970) Head of CSR Vebego International Directeur Vebego Foundation Drijfveren - Duurzaamheid

Nadere informatie

Renoveren of opnieuw beginnen?

Renoveren of opnieuw beginnen? Renoveren of opnieuw beginnen? Inhoud Aangenaam Wat speelt er? Terug naar de basis Organisatiefilosofie Casus STMG Conclusie 2 Aangenaam Vebego Familiebedrijf Met meer dan 70 jaar ervaring Vebego in de

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Family Statement. Wij zijn. Vebego

Family Statement. Wij zijn. Vebego Family Statement Wij zijn Vebego ooruitgang is ensenwerk Een familie van sterke merken U heeft het verhaal van Vebego in handen. Geen succesverhaal over gerealiseerde groei scenario s met aantallen, staafdiagrammen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

EW Facility Services

EW Facility Services EW Facility Services EW Facility Services is een facilitair dienstverlener. Door een hoog kwaliteitsniveau, zichtbare dienstverlening, flexibele uitvoering en op maat gemaakte oplossingen verhogen wij

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor uw Praktijk

Rendementsverbetering voor uw Praktijk Rendementsverbetering voor uw Praktijk Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 16 maart 2017 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

RIF. samenwerking van Koraal Groep en Assist. Regionaal Integraal Facilitairbedrijf. Facto

RIF. samenwerking van Koraal Groep en Assist. Regionaal Integraal Facilitairbedrijf. Facto RIF Regionaal Integraal Facilitairbedrijf samenwerking van Koraal Groep en Assist Facto 120509 1 Inhoud Introductie Koraal Groep Vebego International Samenwerking in de zorg Project aanpak joint venture

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming

Rendementsverbetering voor Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming Rendementsverbetering voor 2017 Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 7 december 2016 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs en

Nadere informatie

Vebego en goed bestuur De toepassing van corporate governance

Vebego en goed bestuur De toepassing van corporate governance Vebego en goed bestuur E De toepassing van corporate governance Beleid Vebego Versie 1.4 d.d. 09-05-2012 1 INHOUD Goed bestuur 3 1. Naleving en handhaving van de code 4 2. Raad van Bestuur 5 2.1 Taak en

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011

AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011 Persbericht Willemstad, Curaçao, 2 november 2012 AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011 Het bestuur van AamigoO Group NV ( AamigoO ) maakt bekend dat zij naar aanleiding van een beoordeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

FysioHolland Zorgobligatie

FysioHolland Zorgobligatie FysioHolland Zorgobligatie Mei 206 Agenda. Introductie FysioHolland Zorgobligatie 2. Over de fysiotherapiemarkt 3. Over FysioHolland 4. Strategie FysioHolland in 4 pijlers 5. Financiële informatie 6. Groeiambitie

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie!

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Sectordag VVT 20 november 2014 Learn, share & innovate PwC 1 Agenda 1. Introductie 2. Waarom is wendbaarheid essentieel? De voordelen voor uw zorgorganisatie

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Contractvorming. De basis voor een renderende relatie

Contractvorming. De basis voor een renderende relatie Contractvorming De basis voor een renderende relatie Aan de orde komt Marktontwikkelingen Waar we voor staan Onafhankelijke en ongebonden positie Gids zijn bij het gezamenlijk bereiken en behouden van

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd?

Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd? Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd? Voorstellen Leo Schoots, 64 jaar Tandheelkunde, bedrijfskunde Interim-bestuurder Kerndocent Succesvol Besturen van Ziekenhuizen (Sioo & BoerCroon)

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus

De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus Onderwerp: Harvey Nash Publicatie: www.consultancy.nl Datum: 22 juni 2015 De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus 22 juni 2015 Consultancy.nl De grootste flexleveranciers en uitzendbureaus

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Bouwreizen Vebego Foundation. Handleiding: Aanmelden Selecteren Deelnemen Financien H

Bouwreizen Vebego Foundation. Handleiding: Aanmelden Selecteren Deelnemen Financien H Bouwreizen Vebego Foundation Handleiding: Aanmelden Selecteren Deelnemen Financien H Index Voorwoord 3 1. Aanmelding & Deelname Bouwreis 4 2. Selectie Bouwreis 6 3. Financiën 7 Auteur Co-auteur : Annette

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Bouwreizen Vebego Foundation

Bouwreizen Vebego Foundation Bouwreizen Vebego Foundation Handleiding: Aanmelden Selecteren Deelnemen Financien 150812 herziene versie Index Voorwoord 3 1. Aanmelding & Deelname Bouwreis 4 2. Selectie Bouwreis 6 3. Financiën 7 Auteur

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie