Vertrouwd op weg. Jaarverslag Contact. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus AA Venray Stationsweg AC Venray Tel VVG0004_cover_A4_W.indd Alle pagina's :53

2 JAARVERSLAG 2013 VINCENT VAN GOGH VOOR GGZ INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING: VERTROUWD OP WEG IN HOOFDSTUK 1 VINCENT VAN GOGH VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEID 3 HOOFDSTUK 2 KLANT EN MARKT 6 HOOFDSTUK 3 FINANCIEEL EN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT 12 HOOFDSTUK 4 INTERNE PROCESSEN 15 HOOFDSTUK 5 LEREN EN GROEI 19 HOOFDSTUK 6 KERNCIJFERS 22 BIJLAGE 1 ORGANISATIESTRUCTUUR EN JURIDISCHE STRUCTUUR 23 BIJLAGE 2 GOOD GOVERNANCE 26 BIJLAGE 3 VERSLAG OR 30 BIJLAGE 4 KLACHTENCOMMISSIE 31 BIJLAGE 5 VINCENT VAN GOGH ALS OPLEIDINGSINSTITUUT 32 BIJLAGE 6 CIJFERS PERSONEEL EN ORGANISATIE 35 BIJLAGE 7 SAMENWERKINGSPARTNERS 37 Vastgesteld bestuursteam d.d. 1 mei 2014 Goedgekeurd raad van toezicht d.d. 26 mei 2014

3 VERTROUWD OP WEG IN 2013 (INLEIDING) In 2013 waren we, soms letterlijk, maar in deze context vooral figuurlijk, op reis. Wij nemen u graag even mee. 2 Wie reist, verbreedt zijn horizon. Nieuwe indrukken leiden tot nieuwe inzichten. Vincent van Gogh wil graag vernieuwen. Dus we hebben onze bagage gepakt en zijn op weg gegaan. Die bagage zat boordevol kennis, jarenlange ervaring, mooie en minder mooie resultaten. Daarmee zijn we vertrokken, in De bestemming werd in 2013 steeds duidelijker zichtbaar en de afslag naar 2014 is inmiddels genomen. We zijn zelfs al een eindje op weg richting onze ambities en dromen voor 2016 en verder. In dit jaarverslag berichten wij u over de etappes die we hebben afgelegd in 2013, en de bijbehorende resultaten. Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter OP REIS ZIJN In 2012 is een organisatieontwikkeling in gang gezet die in 2013 verder gestalte kreeg. Om deze ontwikkeling voor alle betrokkenen inzichtelijk en navolgbaar te maken, gebruiken we de metafoor van een reis. Er is een vertrekpunt, een bestemming, er zijn verschillende etappes met daarin rustpunten, en vastgestelde kaders zoals wegen en wetten. We hebben reisgenoten in de vorm van collega s en mede-weggenoten in de vorm van partners. Het reizen staat wat ons betreft symbool voor de transitie Concurrentiepositie aangaan die wij doormaken. Deze is omvangrijk, spannend en leerzaam. Maar vooral nodig, gezien de veranderende Ambulantisering van zorg opvattingen over en binnen het zorgstelsel in Nederland en de uitdagingen waar wij als sector en als organisatie Over de sector heen kijken voor staan. Het is nodig om op een andere, e-health en andere kansen toekomstgerichte manier onze zorg te organiseren. We kunnen meer met minder We zijn op weg naar een duurzame en wendbare organisatie die vraaggericht op efficiënte wijze de beste zorg levert. Wat wij voor ogen hebben is excellente en multidisciplinaire zorg, in een efficiënte, klantgerichte en moderne bedrijfsomgeving. In samenwerking met ketenpartners en in moderne netwerkstructuren. VERTROUWEN Onder de titel Vertrouwd op Weg speelt de organisatieontwikkeling zich af. Vertrouwd, omdat wij van het oude vertrouwde graag de waardevolle elementen meenemen naar de toekomst. Maar ook vertrouwd omdat wij vertrouwen hebben in de toekomst en in de reis daar naar toe, in al haar facetten. En natuurlijk hebben we vertrouwen in de mensen die meegaan, die iedere dag hun bijdrage leveren aan de beste zorg voor onze cliënten. Daar draait het tenslotte om. DE ROUTE Waar de gesprekken onderweg over gaan: Modernisering van de zorg Veranderende rollen: overheid, zorgverzekeraars en VvG Medezeggenschap cliënten vergroten Invoering basis GGZ De transitie raakt veel verschillende processen, activiteiten en mensen in de organisatie. Daarom hebben we een paar overtuigingen benoemd, die als routewijzer dienen: Herstel is Haalbaar, Wonen doe je Thuis en Zorgen doe je Samen. Al onze activiteiten en ontwikkelingen zijn terug te voeren op deze overtuigingen, nu en in de toekomst. Waar hebben we het dan zoal over? Ambulantisering, zorgprogrammering, topreferente zorg, duurzaamheid, zelfregie van de cliënt. Een kleine greep uit datgene waar ruim 1500 medewerkers dagelijks mee bezig zijn. U leest het in dit jaarverslag.

4 3 1. VINCENT VAN GOGH: VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEID Vincent van Gogh is met haar 1500 medewerkers de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant. Een optimistische behandelvisie als Herstel is haalbaar biedt een wezenlijk houvast. Er spreekt hoop en vertrouwen uit. Frank van der Heijden, Chief Medical Officer Ons zorgaanbod in het kort Wij bieden een integraal aanbod op het gebied van zorg, wonen en dagbesteding voor cliënten met (ernstige) psychiatrische problematiek. We leveren een breed scala aan zorg vanuit verschillende locaties en zo veel mogelijk gebaseerd op zorgprogrammering: ambulante, outreachende, poliklinische en klinische zorg vanuit regionale centra in Venray, Venlo, Roermond en Weert en vanuit poli s in Deurne, Boxmeer en Peel & Maas. Onze MST/MDFT teams werken in de driehoek van Zuid-Limburg, Eindhoven en noordelijkste deel van Limburg. We leveren hooggespecialiseerde diagnostiek en behandeling: - Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen; - Centrum voor Adolescentenpsychiatrie met onder andere Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) en Multi Systeem Therapie (MST); - Centrum voor Autisme en AD(H)D; - Centrum voor Psychotherapie; - Centrum voor Neuropsychiatrie (inclusief ECT); - Forensische zorg en Veteranen zorg; - Korsakovkliniek, centrum voor cognitieve stoornissen. Daarnaast bieden we verslavingspreventie, poliklinische en klinische verslavingszorg en zijn we actief in Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) zoals: bemoeizorg, gebruikersruimten, werk- en dagbestedingsprojecten en woonbegeleiding. Missie Vincent van Gogh biedt behandeling en begeleiding aan cliënten met psychische en psychiatrische hulpvragen. Onze ondersteuning is gericht op herstel en maximale participatie in de samenleving. Visie Wij werken vanuit de overtuiging dat herstel haalbaar is, dat de kans op herstel het grootst is als je direct de juiste zorg krijgt en als je thuis blijft wonen. Ons uitgangspunt is dat je zorgen samen doet: samen met de cliënt en zijn naaste betrokkenen en samen met andere organisaties rond de cliënt. Daarbij streven we permanent naar openheid en zijn we toegankelijk voor de vragen van onze cliënten en hun omgeving, verwijzers en financiers. Kernwaarden Deskundig: in patiëntenzorg, behandelresultaat en opleiding. Innovatief: zichtbaar vernieuwend in onze werkwijze Betrokken: bij onze cliënten, elkaar en de samenleving Meer over ons zorgaanbod en onze werkwijze leest u in de hoofdstukken Klant en Markt (2) en Interne Processen (4). Organisatiestructuur In oktober 2012 is de organisatie opnieuw ingericht, als onderdeel van de organisatieontwikkeling. We werken in een platte, proces gestuurde organisatie met drie managementlagen; een organisatie met slagkracht. In het eerste kwartaal van 2013 waren alle functies hiervoor opnieuw ingevuld. De korte lijnen zorgen ervoor dat specialisten en behandelaars meer aandacht kunnen hebben voor de inhoud en minder tijd kwijt zijn aan de achterkant van het proces en daaraan gerelateerde activiteiten. Dat resulteert in meer beschikbare behandeltijd voor de cliënt, die door deze verandering ook zo min mogelijk hinder ondervindt van ons interne werkproces.

5 De behandelaar kan zich bovendien meer focussen op datgene waar hij of zij goed in is: het behandelen van cliënten. Oftewel: de cliënt centraal en de professional in the lead. Dit komt de kwaliteit van onze zorg ten goede. Het organogram en de juridische structuur vindt u in bijlage 1. Overname RC GGZ Weert In 2013 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor de overname van Regionaal Centrum GGZ Weert, een tweedelijns GGZ aanbieder, die complexe psychiatrische behandeling en begeleiding biedt aan volwassenen vanaf 18 jaar, voor de inwoners in het verzorgingsgebied van Weert en omgeving. Door de overname kan deze zorg in dit gebied blijven voortbestaan. De cliënten kunnen rekenen op een goede voortzetting van hun behandeling. We gaan bovendien inzetten op zorgvernieuwing. Het accent verschuift naar ambulante zorgverlening. Er zal op termijn ook meer gewerkt worden met online behandeling (ehealth). Per 1 januari 2014 is de overname geeffectueerd. Bestuur en Toezicht Goede zorg vereist goed bestuur; goed bestuur verdient goed toezicht en goede zorg is verantwoorde zorg. Dit zijn de uitgangspunten die wij hanteren, in navolging van de commissie Health Care Governance en de Zorgbrede Governancecode. Het functioneren van het bestuur wordt in dit kader jaarlijks geëvalueerd. In 2013 werden de resultaten van het bestuur positief beoordeeld. Het functioneren van de Raad van Toezicht vindt tweejaarlijks plaats, de volgende evaluatie staat voor 2014 op de agenda. In 2013 is de vicevoorzitter volgens schema afgetreden en is een nieuw lid benoemd met een zorginhoudelijke oriëntatie. De overige onderwerpen uit Good Governance treft u aan in bijlage en verder In 2014 worden de veranderingen in de sector steeds beter zichtbaar. De belangrijkste ontwikkeling is de transformatie van klinische naar meer ambulante en outreachende zorg, zodat we enerzijds een nieuw aanbod ambulante en outreachende zorg gaan ontwikkelen en aanbieden. Anderzijds vermindert onze klinische zorg. Voorop staat dat de kwaliteit goed is en het transparant is wat we doen. Hoe organiseren we de toeleiding tot zorg? Hoe passend is de geboden zorg? Hier gaat de toekenning van zorgvraagzwaarte in 2014 een rol spelen. Het is onze maatschappelijke taak om de zorgkosten per cliënt omlaag te brengen. Met zorgprogrammering maken we onze behandelingen inzichtelijk. En door op verschillende manieren uitkomsten en effecten te meten laten we zien wat het resultaat is. Een gevolg van de ontwikkelingen binnen de zorg is dat wij genoodzaakt zijn een concurrentiepositie in te nemen. Het gevecht om de patiënt binnen te krijgen en goed te bedienen maakt dat onze marketing richting verwijzers en verzekeraars steeds crucialer wordt. Inkoop van zorg door de diverse verzekeraars bij Vincent van Gogh is niet meer vanzelfsprekend. We zullen ons steeds beter met kwaliteitsresultaten moeten presenteren bij inkopende partijen. We gaan daarom de komende jaren het aanbod naar de markt indelen in diverse proposities: topreferente zorg, specialistische GGZ, (generalistische) basis GGZ en gemeentelijk domein. Elke propositie kent een eigen opbrengsten- en kostenstructuur en zal met een onderscheidend aanbod een plek in de markt moeten veroveren. Een ander gevolg van de transitie waar Vincent van Gogh op stuurt is dat het aantal formatieplaatsen terug zal lopen. Dit is een noodzakelijke krimp die direct het gevolg is van een ander zorgaanbod en een smaller budget. We anticiperen op een toekomst waarin Vincent van Gogh een moderne en flexibele organisatie is, die snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en zorgvragen. Die een betrouwbare partner is richting financiers en netwerkpartners. Een organisatie waar cliënten en hun naasten kunnen rekenen op uitstekende dienstverlening en waar zij graag verblijven.

6 5 Een organisatie die ingericht is volgens het nieuwe werken, waar activiteiten steeds minder tijd- en plaatsgebonden zijn en waar medewerkers geïnspireerd en prettig werken. Bij alle maatregelen die wij nemen is het zo zelfstandig mogelijk functioneren van cliënten de leidraad. Dat vertaalt zich in onze zorgvisie waarin streven naar herstel centraal staat. In 2012 heeft VvG haar strategische koers geformuleerd in Strategische Keuzes Op basis van deze keuzes maken we (financiële) prognoses voor de langere termijn. Deze stellen we jaarlijks bij, zodat wij kunnen sturen op onze resultaten. Medezeggenschap Vincent van Gogh heeft medezeggenschap op verschillende manieren georganiseerd. Intern via de OR, die verslag heeft gedaan van haar activiteiten in Dit verslag is terug te vinden in bijlage 3. Medezeggenschap van cliënten en familie loopt via de Cliëntenraad en de Familieraad. De Cliëntenraad participeert in de verschillende onderdelen van Vertrouwd op Weg. Cliënten participatie De Collectieve Cliëntenraad (CCR) en Vincent van Gogh werken op inhoudelijk niveau nauw samen. De cliëntmedezeggenschap heeft zich in 2013 organisatorisch aangepast aan de gewijzigde organisatie. Mede door de nieuwe inrichting was 2013 het jaar van opnieuw balans zoeken en zijn er weinig adviesaanvragen behandeld. In 2014 is dit echter goed ingeregeld en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt over de te volgen procedures, formats en de advieskalender. De samenwerking tussen Vincent van Gogh en de CCR typeert zich meer en meer als Rijnlands. In een vroeg stadium wordt de CCR, vaak via een van de deelraden, betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. De participatie komt vooral goed tot uiting bij de reviews op zorgprogramma s waarbij de waardevolle input van de CCR leidt tot verbeteringen van zorg. Familiebeleid Als een naaste worstelt met psychische problemen heeft dat ook impact op de levens van familieleden. Vincent van Gogh vindt het daarom belangrijk om hen - als de cliënt dit wenst- bij de behandeling te betrekken. Dit komt niet alleen de familie en naastbetrokken zelf ten goede, ook de cliënt. Dit jaar stond het familiebeleid hoog op onze agenda. Wij hebben, in nauwe samenspraak met de Familieraad, verdere stappen gezet ten aanzien van de implementatie en borging van het beleid binnen onze organisatie. In samenwerking met de Familieraad en een collega-instelling hebben we een brochure ontwikkeld voor familieleden. Als familieleden graag informatie willen, maar Vincent van Gogh niets kan vertellen omdat de cliënt dat niet wil, is dit een goede manier om toch informatie te verstrekken. Niet inhoudelijk over de behandeling, maar informatie over dat wat we hen wél kunnen bieden. Een van die dingen is het preventieaanbod van Vincent van Gogh, waarin cursussen voor familie en naasten sterk zijn vertegenwoordigd. Ook klachten kunnen aanleiding zijn voor veranderende inzichten in de organisatie en op die manier tot medezeggenschap leiden. We hebben een klachtencommissie die onafhankelijk uitspraken doet over ingediende klachten van cliënten (bijlage 4). Dit zijn de formeel ingerichte organen voor medezeggenschap. Daarnaast geven we in het kader van Client Centraal ook op andere manieren vorm aan medezeggenschap, in de breedte, direct of indirect.

7 6 2. KLANT EN MARKT Ik zie de deskundigheid van Vincent van Gogh als de verworvenheid van jarenlange inspanning van veel betrokken medewerkers. Met die deskundigheid onderscheidt Vincent van Gogh zich. Als we die elders gaan zoeken, moeten we ver weg. En wie weet dat hij deskundig is geeft zijn werk niet graag uit handen. Loslaten, is mijn advies. Zoek meer partners in de regio: ziekenhuizen, huisartsen en sociale netwerken. Men ziet dat er veranderingen plaatsvinden, met name bij het doorverwijzen. Daar is veel waardering voor. De komende tijd moet zich dit gaan bewijzen. Geert Philipsen, bestuursvoorzitter huisartsenorganisatie Cohesie Maandelijks hebben we bijna 7500 cliënten in behandeling. We gaan uit van herstel en willen onze cliënten zoveel mogelijk zelf de regie laten hebben en houden over hun leven. 1. Kwaliteit van zorg Wij willen de beste zorg leveren die mogelijk is. Om dat te realiseren en inzicht te krijgen in de verschillende kwalificaties, zijn kwaliteitsmetingen van belang. Wij meten op verschillende manieren. ROM Wij monitoren onze prestaties, onder andere middels ROM (Routine Outcome Monitoring). Wij vragen onze cliënten voorafgaand en na behandeling hun kwaliteit van leven een cijfer te geven. In het Bestuurlijk Akkoord is het aanleveren van deze ROM-data vastgelegd, ten behoeve van een landelijke benchmark. In 2013 heeft dit binnen onze organisatie veel aandacht gekregen, ROM maakt nu standaard onderdeel uit van het behandelproces. Hierdoor is het percentage cliënten dat deelneemt aan de monitor flink gestegen, van 12% naar 26% eind In de cijfers is zichtbaar dat deze stijging structureel van aard is en ook verder zal doorzetten. Uitkomsten CQ index Dit jaar is de Consumer Quality index weer afgenomen binnen de klinieken en onder cliënten die in Functional Assrtive Community Treatment (FACT) worden begeleid, die begeleid wonen en die ambulante hulp ontvangen. Deze meting voeren wij periodiek uit om naast ROM - aanvullende feedback te krijgen van onze cliënten. Wij vragen cliënten hun tevredenheid over hun behandeling en/of begeleiding uit te drukken in een rapportcijfer. Het rapportcijfer lag in 2013 gemiddeld op een 7,5. Patiënten die in FACT worden begeleid zijn over het algemeen erg tevreden over de ontvangen hulp, maar willen graag kunnen kiezen wie hun begeleider is. Patiënten in de klinieken en patiënten die ambulant in behandeling zijn, zijn tevreden over de bejegening, maar willen beter geïnformeerd worden over Zorgvisie Onze zorgvisie is samen te vatten in drie geloofsovertuigingen: hun behandeling en behandelalternatieven. Daarnaast is de nazorg een aandachtspunt. In overleg met de cliëntenraad worden gewenste verbeteringen voor 2014 besproken en in de desbetreffende teams neergelegd. Herstel is haalbaar Wonen doe je thuis Zorgen doe je samen Deze overtuigingen komen terug in al onze activiteiten. De manier waarop? Client Centraal Wij maken niet alleen gebruik van onze eigen expertise maar doen ook een beroep op de cliënt. Wij willen onze cliënten een stem geven, zowel individueel in de eigen behandeling als collectief in bijvoorbeeld kwaliteitsmetingen of tevredenheidsonderzoeken. Hiermee voeden we onze visie op zorg en kwaliteit, en alles wat daaruit voortkomt. Professional n the lead We ontwikkelen binnen onze teams gedeeld leiderschap. Oftewel: het benutten van de individuele kennis en kwaliteiten van onze medewerkers in het sturen van het team en de organisatie, en in de ontwikkeling van zorg en kwaliteit.

8 7 2. Ontwikkelingen en innovaties in 2013 Centrale voordeur In 2013 is de centrale voordeur van start gegaan: een centraal loket voor verwijzers. Oftewel: onze voordeur. Het doel is inzicht krijgen in en het stroomlijnen van de totale wachtlijst, en daarmee ook het verwijzen van cliënten uit de eerste lijn eenvoudiger maken. Zowel de informatievoorziening als de logistieke weg die een zorgaanvraag aflegt is door de aanwezigheid van een centraal loket eenvoudig en transparant. In het voordeurteam vindt een eerste screening plaats, eventueel contact gelegd met de verwijzer en wordt de cliënt benaderd over het vervolg van de aanmelding. IN HET NIEUWS VvG landelijk expert voor diagnostiek bij syndroom van Noonan Gepubliceerd op 19 februari 2013 Op 14 februari jl. promoveerde Ellen Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog binnen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie, op het proefschrift Cognition and emotion in adults with Noonan syndrome: A neuropsychological perspective. Ellen werkt sinds 2005 bij Vincent van Gogh (VvG). Aanvankelijk als GZ-psychologe, startte zij in 2006 met de opleiding tot klinisch neuropsycholoog binnen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek maakt deel uit van deze opleiding. Inmiddels mag VvG zich, onder andere dankzij de bevindingen van Ellen, landelijk expert noemen op het gebied van diagnostisch neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen met het syndroom van Noonan. Basis GGZ Per 1 januari 2014 is de basis GGZ een feit en wordt de GGZ ingedeeld in 3 echelons: de huisartsenzorg aangevuld door een GGZ praktijkondersteuner (POH-GGZ), de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ), de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Deze ontwikkeling hebben we aangegrepen om een eigen generalistische basis GGZ op te zetten, die onafhankelijk van Vincent van Gogh opereert en die in januari 2014 van start ging. Het doel is om cliënten een behandeling te bieden die geen specialistische zorg vereist, maar die wel de capaciteit van de huisartsenzorg te boven gaan. Daarnaast heeft zorgverzekeraar VGZ eind 2012 de wens geuit om vanuit het veld zelf de basis GGZ vorm te geven in de regio middels een gezamenlijke (inkoop)organisatie. De huisartsen coöperatie Cohesie, Vincent van Gogh, Buro van Roosmalen en Pro Praktijksteun hebben dit opgepakt. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van PROVICO, een organisatie die voor de regio de basis GGZ namens de zorgverzekeraars vorm geeft en inkoopt. Intensive Home Treatment We breiden onze ambulante en outreachende zorg uit met Intensive Home Treatment (IHT). Een IHTteam bestaat uit GGZ-professionals die snel en adequaat -in de wijk- reageren op een (dreigende) psychiatrische crisis. Het doel is het voorkomen en verkorten van crisis en opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Het IHT-team biedt zorg en ondersteuning bij mensen thuis, 24 uur per dag. Zo laten we mensen thuis, in de eigen woonsituatie, aan hun herstel werken. Dat kan alleen als het verantwoord is, soms is een opname toch gewenst. Maar altijd geldt: zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

9 8 De voorbereiding om Intensive Home Treatment aan te bieden bevindt zich in de afrondende fase. In de loop van 2013 is besloten dit in 2014 in te voeren. De huidige Crisisdienst, Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT), de poli Suïcidepreventie, Opname Vervangende Deeltijd (OVBD) Venray en Venlo en de Open Opname in Venlo zullen opgaan in IHT. Kliniek dubbeldiagnose In 2013 zijn we gestart met het opzetten van een geïntegreerde behandeling (klinisch en ambulant) voor patiënten met een psychiatrische stoornis en ernstige verslavingsproblematiek, volgens het Intergrated Double Diagnose Treatment (IDDT)-model. Binnen het multidisciplinaire team zijn diverse disciplines werkzaam zoals een verslavingsarts, psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch Er is zoveel aan het veranderen in de ggz dat het nauwelijks is voor te stellen hoe Vincent van Gogh er bijvoorbeeld in 2020 uitziet. Ik zie een organisatie voor me die veel in de wijk werkt en sterk is in preventie. We werken samen in een netwerk met andere partners. De cliënt weet ons gemakkelijk te vinden. Frans van de Vranden, Chief Health Officer verpleegkundigen, maatschappelijk werker, non-verbaal therapeuten e.a. De hulpverleners hebben kennis van de effecten van alcohol en drugs en hun interacties met de psychiatrische stoornis en besteden gelijktijdig aandacht aan beide stoornissen (in plaats van eerst de verslaving en dan de psychiatrische stoornis te behandelen of omgekeerd). In het eerste kwartaal van 2014 gaan we de eerste patiënten behandelen volgens het IDDT-model. IN HET NIEUWS Helpt een wietpil bij dementie? Gepubliceerd op 1 maart 2013 Amir Ahmed -klinisch geriater/klinisch farmacoloog bij VvG- onderzoekt samen met collega s van ziekenhuis UMC St. Radboud in Nijmegen of mensen met dementie baat hebben bij een wietpil. Op 28 februari heeft Ahmed de resultaten van zijn eerste onderzoek naar de veiligheid van Namisol (een wietpil) gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek trokken veel media aandacht. Mensen met dementie kunnen zich veelal geagiteerd, agressief of onrustig gedragen. Artsen proberen deze gedragingen af te remmen met medicamenten die normaal tegen psychoses worden ingezet. Ahmed: Een van de bekende bijwerkingen is echter sufheid en slaperigheid. Hierdoor neemt het risico tot vallen echter sterk toe. De wietpil lijkt deze bijwerkingen niet te hebben. Suicidepreventie Vincent van Gogh werkt met acht partners in de regio samen om het aantal suïcides terug te dringen. Deze ketenzorg is in 2013 bekrachtigd met de ondertekening van het convenant Ketenzorg suïcidepreventie Noord Limburg. Een belangrijk onderdeel in de ketenzorg is de poli suïcidepreventie, die wij in november hebben geopend. De poli voorziet in de behoefte aan snelle en effectieve zorg bij gevaar voor suïcide. De medewerkers van de poli gaan mensen met ernstige suïcidegedachten begeleiden en behandelen en bieden eveneens (na)zorg aan familie of naasten. Het is de eerste poli Suïcidepreventie in Nederland. Rondom de opening van de poli en het ondertekenen van het convenant hebben we het symposium In Verbinding georganiseerd. Een belangrijk netwerkevenement, waar 100 deelnemers op af kwamen. Zij hebben de lezingen, workshops en de facilitering beoordeeld van goed tot uitstekend.

10 9 Vernieuwing zorg jongeren Elke jongere van 12 tot 23 jaar moet bij ons terecht kunnen. Dat is het doel van het nieuwe zorgprogramma, waarin de jongere en zijn systeem, zoals de omgeving en het gezin, centraal staan. Vincent van Gogh werkt aan een pilot 1 Gezin 1 Plan. Dit is een methodiek gericht op op gezinnen met multiproblematiek. De kern van de aanpak is dat professionals en mensen uit het sociale netwerk één team vormen. Dit team werkt samen met de gezinsleden aan het herstel van het gewone leven. De regie ligt primair bij het gezin. Een andere pilot in de jeugdzorg in 2013 is het generalistenteam, waarbij medewerkers van verschillende organisaties en disciplines op een gezamenlijke locatie de eerste zorgvraag opvangen, beoordelen en verwijzen. Op die manier krijgen jongeren snel de juiste zorg, waarmee veel winst wordt behaald. IN HET NIEUWS Als je er zelf geen woorden meer voor hebt: De crisiskaart gepubliceerd mei 2013 Een crisiskaart is een klein persoonlijk document ter grootte van een bankpasje. Het is bedoeld voor mensen die eerder een psychische crisis hebben meegemaakt. Het is een soort gebruiksaanwijzing: wat moet er gebeuren als zich een crisis voordoet bij deze persoon? Vanaf 1 maart 2013 kunnen mensen een crisiskaart aanvragen via het zelfregiecentrum Venlo. Binnen de GGZ werken we herstelgericht. Het uitgangspunt is dat een client zijn herstel in eigen hand heeft. De crisiskaart sluit daar perfect bij aan. Nieuw MST team in Eindhoven Per 1 juli 2013 is Outreachende Zorg uitgebreid met een MST team (Multi Systeem Therapie) in Eindhoven en omstreken. Hiermee is het aantal MST teams binnen onze organisatie op vier gekomen. Het doel is om jongeren en/in hun systeem, outreachend en evidence-based te behandelen en hiermee een opname in de jeugdzorg te voorkomen. We willen voor jongeren, nu en in de toekomst, kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg bieden. Met het nieuwe MST team in Eindhoven hebben we ons behandelgebied vergroot. 3. Vincent van Gogh als opleidingsinstituut Verlenging erkenning opleidingen Vincent van Gogh beschikt sinds vele jaren over de erkenning voor diverse specialistenopleidingen (ex art. 14 Wet BIG). Van de medisch specialismen zijn dit de psychiatrie en de klinische geriatrie met dr. Frank van der Heijden als opleider (per 12 november 2013) en van de psychologisch specialismen zijn dit de klinische psychologie en de klinische neuropsychologie (opleider prof. dr. Jos Egger). Deze opleidingen worden vierjaarlijks gevisiteerd voor hernieuwing van de erkenning. Op 12 juni 2013 is de visitatie van de medische specialisatie-opleidingen door de RGS (1) uitstekend verlopen en de erkenningen zijn voor beide opleidingen voor de volledige termijn verlengd. De psychologische specialisatie-opleidingen staan geagendeerd voor visitatie door de RSG uiterlijk medio Naast dit alles beschikt Vincent van Gogh tevens over de opleiding tot verpleegkundig specialist en over de erkenningen voor de BIG basisberoepen psychotherapie en gezondheidszorgpsychologie. Meer informatie leest u in bijlage 3.

11 10 Topklinische patiëntenzorg met spin-off voor alle onderdelen van de organisatie Opleiding en onderzoek heeft binnen onze instelling van oudsher een duidelijke neurowetenschappelijke signatuur met tevens een sterk accent op contextuele variabelen als aangrijpingspunt voor verandering. Het is daarom niet verwonderlijk dat we sinds vele jaren beschikken over een Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie en Cognitie dat leidend is in de vormgeving en begeleiding van alle topklinische en topreferente zorg binnen onze instelling. Om die reden is per 1 september 2013 prof. dr. Jos Egger benoemd tot wetenschappelijk hoofd van de topklinische sectie binnen Vincent van Gogh in welke hoedanigheid hij het klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen onze instelling organiseert en de continuïteit en ontwikkeling van de topklinische en topreferente patiëntenzorg bewaakt en bevorderd. Het Centrum voor Neuropsychiatrie werd recent (september 2013) gehervisiteerd door de stichting TOPGGz te Amersfoort en behaalde een uitmuntend resultaat met hernieuwing van topklinische erkenning voor de maximale termijn. Tevens werd in die periode voor de eerste maal het Centrum voor Korsakov gevisiteerd en met positief gevolg: het TOPGGz keurmerk werd toegekend met de maximale geldigheidsduur van 4 jaar. Door de verwevenheid van opleiding en onderzoek en de veelgebruike consultatiemogelijkheden, staat deze zeer gespecialiseerde en door wetenschappelijk onderzoek begeleide patiëntenzorg ten dienste van alle onderdelen van onze organisatie. We beschikken daarbij over een goed geoutilleerd neurocognitief laboratorium en een uitgebreide wetenschappelijke bibliotheek. 4. Erkenningen TOPGGz erkenningen TOPGGz-afdelingen bieden zeer gespecialiseerde zorg aan patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame psychiatrische aandoeningen, waarvoor de reguliere geestelijke gezondheidszorg onvoldoende resultaat biedt. Dit betreft zo n 5% van alle psychiatrische patiënten in Nederland. Deze groep verblijft nu nog te vaak en te lang in voor hen niet toereikende zorg zonder voldoende effect. Het keurmerk heeft tot doel deze zeer gespecialiseerde zorg binnen de ggz te bevorderen en te faciliteren. Samenwerking en ketenzorg Vincent van Gogh kan niet succesvol zijn zonder samen te werken met andere partijen. Zeker gezien de ontwikkelingen waarbij we cliënten bij voorkeur thuis willen laten wonen. Dat vraagt een nauwe samenwerking in de keten van zorg en welzijn. Ons werk raakt veel andere werkvelden, zoals wonen, welzijn, lokale overheid, politiek, onderwijs. Wij zoeken actief de samenwerking op. Dat gebeurt op alle niveaus in de organisatie, zowel formeel als informeel. Vaak wordt een samenwerking geformaliseerd in een overeenkomst of een convenant waarin we afspraken vastleggen. Veel vaker nog is de samenwerking meer praktisch van aard, kunnen we elkaar vinden als we elkaar nodig hebben en vormen we een keten in het welzijn van onze cliënten. In bijlage 5 vindt u een overzicht van al onze samenwerkingspartners. De convenanten die in 2013 tot stand kwamen: convenant keten suïcidepreventie Midden- Limburg samenwerkingsovereenko mst bestuurlijke opleidingseenheid - erkenning psychiatrie samenwerkingsovereenko mst bestuurlijke opleidingseenheid - erkenning klinische geriatrie Overeenkomst SVG-VvG 2013 Samenwerkingsovereenko mst Verslavingsreclassering Limburg samenwerkingsovereenko mst consultatie langdurige separatie

12 Vincent van Gogh is in bezit van twee TOPGGz erkenningen. Het Centrum voor Neuropsychiatrie werd recent (september 2013) gehervisiteerd door destichting TOPGGz te Amersfoort en behaalde een uitmuntend resultaat met hernieuwing van topklinische erkenning voor de maximale termijn. Het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met zeldzame, onbegrepen of therapieresistente psychiatrische aandoeningen. Tevens werd in die periode voor de eerste maal het Centrum voor Korsakov gevisiteerd en met positief gevolg: het TOPGGz keurmerk werd toegekend met de maximale geldigheidsduur van 4 jaar. Het Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen diagnosticeert en behandelt patiënten met een langdurige alcoholverslaving. Het behandelprogramma is met name gericht op het verbeteren van het cognitieve functioneren en is uniek in de verslavingszorg. Door de verwevenheid van opleiding en onderzoek en de veelgebruike consultatiemogelijkheden, staat deze zeer gespecialiseerde en door wetenschappelijk onderzoek begeleide patiëntenzorg ten dienste van alle onderdelen van onze organisatie. We beschikken daarbij over een goed geoutilleerd neurocognitief laboratorium en een uitgebreide wetenschappelijke bibliotheek. Gouden POP Pieter van der Heijden, praktijkopleider voor de GZ- opleiding van Vincent van Gogh, Dichterbij en de Zorggroep heeft de gouden POP (praktijkopleider prijs) ontvangen. Pieter kreeg deze prijs vanwege zijn visie op opleiden, het realiseren van deze visie binnen een Consortium van meerdere instellingen in noord en midden Limburg en zijn bijdrage aan het RINO. 11 IN HET NIEUWS Middagsymposium Dwang & Drang' - Gepubliceerd op 28 mei 2013 In het kader van Zeggenschap samen vormgeven organiseert Het Zuidelijk Netwerk Dwang en Drang een symposium op woensdag 26 juni aanstaande. Deelnemers in het netwerk zijn Vincent van Gogh, GGz Breburg, GGzE en GGZ Oost Brabant. Het symposium is de feestelijke en educatieve afsluiting van een belangrijke project. Na zeven jaar is er een einde gekomen aan het project SMAKK binnen Vincent van Gogh. SMAKK staat voor Separatie Minder, Anders, Korter en Kundiger. Het project had als doel om het aantal en de duur van de separaties en andere vrijheidsbeperkende maatregelen instellingsbreed terug te dringen. De activiteiten worden nu voortgezet door een interne kwaliteitscommissie. IN HET NIEUWS Je zal het maar hebben Gepubliceerd op 31 juli 2013 Op zaterdag 20 juli jl. heeft Valerio Zeno - samen met zijn tv-ploeg - een bezoek gebracht aan afdeling De Koers, onderdeel van het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie. Het ging om een bijdrage aan het populaire programma Je zal het maar hebben van BNN. In dit programma vertellen jongeren met een ziekte, aandoening, of handicap, die hen bijzonder maakt, over hun leven. Onze deelname is tot stand gekomen door de aanmelding van een voormalig cliënte. Zij heeft toestemming gevraagd om terug te mogen keren naar de afdeling die haar heeft geholpen om haar leven weer op de rails te krijgen. Valerio heeft een (hand)tekening achtergelaten voor de jongeren die nu in behandeling zijn binnen De Koers. De handtekening zal als herinnering, samen met enkele foto s, ingelijst in de Wall of Fame van de afdeling komen te hangen.

13 12 3. FINANCIEEL EN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Ik zie dat Vincent van Gogh zich in rap tempo aan het klaarstomen is voor de participerende maatschappij, zoals onze koning dat zo mooi noemt. Veranderingen waren nodig, want een jaar of vijf, tien geleden was de voor de hand liggende optie opname. Maar die bedden moeten afgebouwd worden. Nu wordt veel eerder de vraag gesteld: hoe kun je cliënten aan het maatschappelijke leven laten deelnemen? In die transitie heeft Vincent van Gogh een enorme slag gemaakt. Bewonderenswaardig, want in de tussentijd moet je ook nog gewoon je werk blijven doen. Rens van Oosterhout, manager zorginkoop CZ Financieel beleid Ons financieel beleid is gericht op continuïteit en beheersing van risico s en is gebaseerd op de strategische keuzes die we hebben gemaakt. De financiële kerncijfers (hoofdstuk 6) laten zien hoe ons financieel rendement er over 2013 uit ziet. In lijn met ons treasurybeleid is de vastgoedportefeuille langdurig gefinancierd. Het werkkapitaal, met name onderhanden werk en debiteuren, wordt gedekt met voorfinanciering door verzekeraars en een kredietfaciliteit van onze huisbankier, de Rabobank. Wij maken geen gebruik van derivaten. De liquiditeit en solvabiliteit zijn in 2013 verbeterd en op het vereiste niveau van onze financiers. Zorg en Vastgoed: portefeuillemanagement Net als het voorgaande jaar hebben we met een gedetailleerde bedrijfswaardering van alle vastgoedobjecten van Vincent van Gogh een helder beeld van de kansen en risico s op het gebied van vastgoed. Actief portefeuillemanagement zorgt voor beheersing van de risico s en benutting van de kansen daar waar mogelijk. Voor ons te verkopen vastgoed hebben we per object een verkoopstrategie geformuleerd. Van diverse (omvangrijke) huurcontracten hebben we de modaliteiten aangescherpt, wat zich direct vertaalt in lagere huurlasten en een hogere mate van flexibiliteit. Veranderingen in de zorgvraag, afbouw van klinische voorzieningen en de ontwikkeling van de nieuwe kliniek, het scheiden van wonen en zorg en ambulantisering vragen extra aandacht om onze vastgoedportefeuille af te stemmen op ons toekomstige profiel. Op de agenda voor 2014 staat: Ontwikkelen strategisch vastgoedplan; Verdergaande samenwerking met woningcorporaties, in het kader van het scheiden van wonen en zorg; Uitwerking plannen nieuwe kantoorhuisvesting; Afstoten leegstaande objecten. IN HET NIEUWS Symposium Met het kompas op koers gepubliceerd september 2013 Het Kompas en De Koers zijn afdelingen gericht op jongeren met psychische problemen. Ze bestaan dit jaar 5 jaar. Tijdens het symposium Met het kompas op koers hebben we de opgedane ervaringen van de afgelopen vijf jaar gedeeld met verwijzers en vakgenoten. Centraal stond het laten zien wat de klinische kant van de zorglijn voor jongeren te bieden heeft. De organisatie kijkt terug op een zinvolle middag.

14 13 Belangrijke ontwikkelingen in 2013 binnen onze vastgoedportefeuille: Sint Annaterrein De verkoop van het Sint Annaterrein aan één enkele marktpartij is in de huidige vastgoedmarkt moeilijk. We zoeken nu samen met Wonen Limburg en gemeente Venray naar creatieve en innovatieve mogelijkheden om het terrein in ontwikkeling te brengen en het vastgoed in de tussentijd een passende bestemming te geven. Vincentiusterrein Met De Zorggroep zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een gezamenlijke woonzorgvoorziening op het voormalige Vincentiusterrein, voor mensen met dementie en mensen met psychogeriatrische en gerontopsychiatrische toestandsbeelden. In 2013 zijn de gemaakte afspraken in overeenkomsten bekrachtigd. Risico s en onzekerheden Door de dynamiek in de zorgsector neemt het risico-profiel toe. Risico s en onzekerheden houden onder andere verband met de introductie van de marktwerking in de zorg, selectieve inkoop en wijzigingen in de kapitaallastensystematiek, regelgeving en registratie-eisen. Maatschappelijk bijdrage Wij hebben niet alleen een maatschappelijke primaire taak, wij willen die taak ook op maatschappelijk verantwoorde wijze vervullen. Dat betekent dat wij duurzaam omgaan met energie, logistiek, gebouwenbeheer, kantoorbezetting en facilitaire systemen. In 2013 zijn in dat kader twee pilots gestart. In december zijn elektrische auto s in gebruik genomen voor dienstreizen. De tweede belangrijke ontwikkeling is de voorbereiding op de nieuwe kantoorhuisvesting, waarmee we alvast voorsorteren op het nieuwe werken. Daarnaast ondernemen we activiteiten die maatschappelijk rendement opleveren. Daaronder verstaan we onze betekenis en inbreng in de maatschappij, afgezien van onze primaire taak. Werkgelegenheid Wij bieden werkgelegenheid aan bijna 1500 medewerkers in Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast bieden we diverse stageplaatsen aan voor MBO- en HBO-verpleegkundigen, MMZ Volwassenenwerk, SPH, ICT ers, secretaresses en universitaire opleidingen. We bieden ruimte voor vrijwilligerswerk. Door de inzet van vrijwilligers kan voor de cliënt een brug naar de samenleving geslagen worden. Er zijn momenteel circa 250 vrijwilligers werkzaam binnen onze organisatie. IN HET NIEUWS Kansen en dilemma's van DSM-5 - Gepubliceerd op 15 oktober 2013 Op donderdag 10 oktober 2013 vond een studiedag plaats over DSM-5, het veelgebruikte handboek voor de classificatie van psychische aandoeningen. Psychologen en psychiaters van binnen en buiten Vincent van Gogh stonden op 10 oktober, de dag van de geestelijke gezondheidszorg, stil bij belangrijke veranderingen in de nieuwe editie van dit handboek. De opening van de dag had een feestelijk en humoristisch tintje. Het publiek, bestaande uit zo n 100 psychologen, psychotherapeuten en medici, was getuige van voltrekking van een symbolisch huwelijk tussen de voorzitters van de Vakgroep Psychologen en de Medische Staf. De bijeenkomst vormde namelijk de eerste manifestatie van een geïntensiveerde samenwerking tussen de psychologisch en medisch specialisten binnen Vincent van Gogh. Hierin zal, met behoud van de eigen beroepsidentiteit systematisch worden gewerkt aan doelstellingen die direct of indirect kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

15 14 Kennis delen Wij delen onze kennis actief. We bieden diverse opleidingen aan, zoals medisch specialist, MBO- en HBOverpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, specialistenopleiding klinische neuropsychologie en specialistenopleiding klinische psychologie. Daarnaast besteden we aandacht aan voorlichting op scholen en organiseren we cursussen, zoals Mindfulness, Stress de baas, Psychiatrie in de familie. We hebben een website opgericht voor jongeren van ouders met psychische problemen. Ons expertcentrum Adese biedt deskundigheidsbevordering, scholing, consultatie en beleidsondersteuning voor professionals over leefstijlproblemen zoals alcoholmisbruik, drugsmisbruik en gedragsverslavingen zoals gamen en/of gokken. Aantal opleidingsplaatsen 2013 In 2013 had Vincent van Gogh de volgende opleidingsplaatsen: 23 artsen in opleiding tot specialist (psychiater), waarvan 4 personen zijn gestart in 2013 en 5 personen de opleiding hebben afgerond; 2 artsen in opleiding tot specialist (klinisch geriater), waarvan 1 persoon de stage is gestart in 2013 en 1 persoon de opleiding heeft afgerond; Het Vincent van Gogh onderzoeks- en opleidingsprogramma van Prof. Egger en collega s draagt, door de unieke combinatie van de domeinen neuroscience en behavioural science op belangrijke wijze bij aan de kennisontwikkeling in diagnostiek en behandeling van het hele scala aan psychologische, psychiatrische en neurologische aandoeningen. Deze benadering bundelt de expertisegebieden ( ) en is nadrukkelijk gericht op interdisciplinaire samenwerking in de patiëntenzorg en ( ) het opleiden van de academische professionals van de toekomst. Het is niet voor niets dat de Radboud Universiteit veel waarde hecht aan de samenwerking met Vincent van Gogh en haar landelijk erkende Topklinische Centrum. Prof. Dr. Daniel Wigboldus, Radboud Universiteit Nijmegen Wetenschap en innovatie We zijn actief op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Leden van de medische en sociaal-wetenschappelijke staf verrichten onderzoek in samenwerking met afdelingen van verschillende universiteiten. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in (internationale) tijdschriften. Daarnaast nemen we deel aan diverse kennisnetwerken. Meer informatie keest u in bijlage 7. 6 psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoo g waarvan 2 personen de stage zijn gestart in 2013 en 2 personen de opleiding hebben afgerond 3 gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog); 2 gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (klinisch neuropsycholoog); 5 verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist, waarvan 3 personen de opleiding in 2013 hebben afgerond en 2 personen zijn gestart met de opleiding; 18 Mbo-leerlingen waarvan 4 in 2013 gediplomeerd; Kunst en cultuur 9 Hbo-leerlingen waarvan 2 in 2013 gediplomeerd; We bieden een podium aan getalenteerde kunstenaars. Hiervoor stellen we expositieruimten ter beschikking. In ons Museum Psychiatrie Venray exposeren wij zelf met een collectie van attributen en foto s van ruim 100 jaar psychiatrie in Venray. 6 Coassistenten per maand

16 15 INTERNE PROCESSEN Intern wordt onze organisatie door drie hoofdafdelingen aangestuurd: Health, Medical en Operations. In deze opzet speelt de organisatieontwikkeling zich af, geven we inhoud aan onze zorgvisie, de uitgangspunten en vertalen wij deze naar de praktijk. Om in onze metafoor te spreken: de interne processen zijn de paden en wegen die we bewandelen om bij onze bestemming te komen, oftewel onze doelen te bereiken. Er waren in 2013 veel belangrijke ontwikkelingen. In mijn verschillende rollen als bestuurder in de zorg heb ik in al die jaren nergens zo n innovatief concept gezien. Het past helemaal in deze tijd om te werken in een decentrale werkstructuur, waarbij de belangrijkste processen leidend zijn en dwars door de organisatie lopen. Er ontstaat meer dynamiek en minder hiërarchie. De teams sturen de vernieuwing en verbetering. Ad Huijsmans, voorzitter Raad van Toezicht 1. Zorgprogrammering & Logistiek Het invoeren van zorgprogrammering is volop bezig. We hebben negen programma s benoemd: angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, verslavingsstoornissen, ouderen, jongeren en forensisch. Er is in 2013 gewerkt aan het ontwikkelen van zorgpaden voor deze stoornissen. Deze zorgpaden dienen als bouwstenen voor de individuele behandeling van cliënten. Door het volgen van een programma voldoet de zorg aan een vooraf bepaalde standaard. Zorginhoudelijk is dat een goede ontwikkeling omdat we daarmee (landelijk) werken aan medische innovatie. Logistiek behalen we grote winst doordat er efficiënter gewerkt wordt, wat zichtbaar wordt in kortere wachtlijsten. Daarnaast zijn de programma s gericht op ambulante behandeling, waarmee we het aantal klinische opnames beperken. Koplopers zijn binnen het Regionaal Centrum (RC) Venlo en RC Venray de zorgprogramma s Angst-, Stemming- en Persoonlijkheidsstoornissen. Een belangrijke ontwikkeling in 2013 is de opzet van stoornis-specifieke modules binnen de deeltijdbehandeling en de aansluiting bij de Basis GGZ. IN HET NIEUWS Pieter van der Heijden ontvangt 'Gouden POP' gepubliceerd op 31 oktober 2013 Op 1 oktober vond de praktijkopleidersdag 2013 plaats. Tijdens de borrel na afloop werd voor het eerst de gouden POP (praktijkopleiderprijs) uitgereikt. Pieter van der Heijden, praktijkopleider voor de GZ- opleiding van Vincent van Gogh, Dichterbij en de Zorggroep ontving de prijs uit handen van Marrik van Rozendaal, directeur van RINO Zuid. Pieter kreeg deze prijs vanwege zijn visie op opleiden, het realiseren van deze visie binnen een Consortium van meerdere instellingen in noord en midden Limburg, zijn grote betrokkenheid bij de deelnemers en zijn bijdrage aan het RINO. 2. Ambulantisering versus sluiten klinieken Een belangrijk element in onze transitie is het afbouwen van klinische capaciteit en het vergroten van onze capaciteit in poliklinische of outreachende zorg. Wij zien een klinische interventie meer en meer als een onderdeel van een ambulante behandeling.

17 In dat kader hebben we het zorgpad klinisch kort ingericht en ombouw van Crisis intensieve begeleidingsunit (Cibu) naar een High Intensive Care (HIC) afdeling ingezet. Binnen de poliklinische zorg vindt een herinrichting van de totale deeltijd zorg plaats, waarbij integratie binnen de zorgprogrammering en een koppeling tussen de outreachende en poliklinische zorg de belangrijkste speerpunten zijn. Hierbij wordt gekeken naar zorginhoud (opbouw en schaalbaarheid) evenals rendabiliteit en zorgfunctie. Daarnaast heeft in 2013 de ontwikkeling en start van de IDDT (intensive dual diagnosis treatment) afdeling plaatsgevonden, die in april 2014 live is gegaan. Hierdoor ontstaat in 2014 een keten van zorg die afstembaar en schaalbaar is op de zorgvraag van onze cliënten. Dit sluit aan op de implementatie van zorgprogrammering evenals de verdere opbouw van Functional assertive community treatment (Fact). Daarnaast is hiermee ook in de zorginrichting voorgesorteerd op het starten van Intensieve spoedhulp Thuis (IHT) begin Rondom de zorg voor ouderen is de samenwerking over de clustergrenzen heen verbeterd en worden verdere inhoudelijke verbeterslagen in het komende jaar doorgezet. In 2014 zal met name ook de samenwerking met ketenpartners verder opgepakt worden Scheiden Wonen en Zorg In 2013 is scheiden van wonen en zorg in de GGZ van start gegaan. Voor nieuwe cliënten met een AWBZ-indicatie voor zorg met verblijf in de ZZP1 en ZZP2, geldt dat zij de verblijfscomponent niet meer vergoed krijgen. Voor onze organisatie heeft dit in 2013 en 2014 geen noemenswaardig effect; het aandeel van cliënten met een dergelijke zorgindicatie is bij Vincent van Gogh beperkt. Vanaf 2015 zal het scheiden van wonen en zorg ook van toepassing worden op ZZP3. Kortom in plaats van dat de verblijfscomponent (automatisch) vanuit de AWBZ wordt vergoed, zal de vergoeding voor het verblijf op een andere manier plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld in een constructie van huur door cliënt. Dit heeft voor Vincent van Gogh wel een impact. In 2014 zal het beleid van Vincent van Gogh op het thema scheiden wonen en zorg worden vastgesteld. Hierbij houden we ook rekening met het effect dat de hervorming van de langdurige zorg heeft als gevolg van bijvoorbeeld de decentralisatie van ZZP-C pakketten naar de gemeente en de overheveling van de ZZP-B pakketten naar de ZVW. IN HET NIEUWS High tea voor mantelzorgers Gepubliceerd 25 november 2013 Zaterdag 23 november was er een high tea voor familie en naasten van cliënten van de langdurende zorg. Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter van Vincent van Gogh, opende de bijeenkomst. Samen met Koos Schoonbeek, lid bestuursteam, overhandigde zij het eerste exemplaar van de nieuwe brochure over het familiebeleid van Vincent van Gogh aan Margriet Czinder, voorzitter van de Familieraad. Beiden benadrukten de belangrijke rol van familie of naasten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Meer dan 100 gasten genoten van de gezellige middag. We kijken terug op een dag vol erkenning, waardering en een welgemeend: Dankjewel, fijn dat u er bent! richting de mantelzorgers. Familievertrouwenspersoon Guus van Loenen sloot de bijzondere middag af. 4. Samen Beslissen, Client Centraal In het kader van de Client Centraal is een belangrijk project Samen Beslissen in 2013 verder uitgerold naar de langdurige zorg. Het is een evidence based methodiek voor shared dedecision making waarin zorgverlener en client gezamenlijk een behandelplan opstellen en evalueren. De verpleegkundigen zijn getraind in de methodiek. Het doel van shared decision making is het versterken van het proces waarin patiënten samen met hun zorgverleners de diagnostiek en behandeling kiezen die het beste bij hen past.

18 Cliënten worden daardoor assertiever en ondergaan het behandelproces niet, maar participeren erin. Dat geeft zelfvertrouwen en autonomie. Vincent van Gogh voldoet niet volledig aan de eisen van het zorgkantoor voor wat betreft de inhoud van het behandelplan binnen de ZZP categorie. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om tot een heldere structuur van de behandelplannen te komen en de relatie naar gedeclareerde zorg inzichtelijk te maken Zorg en ICT In 2013 is verder onderzocht hoe e-health binnen onze zorgprogramma s toegepast kan worden. Onder andere binnen verslavingszorg loopt een pilot. Daarnaast geven we online preventievoorlichting aan kinderen en ouders in het kader van KOPP. Dat gebeurt via de landelijke website We zijn ook gestart met m-health, mobiele gezondheidszorg. Op basis van aanbevelingen uit een pilot zijn begin 2013 outreachende medewerkers uitgerust met een thinkpad, een mobile en gebruiksvriendelijk device. Hierdoor wordt het risico op onvolledige, onjuiste en niet tijdige registratie verkleind, net als de administratieve werklast. Ook wordt met behulp van een thinkpad een hogere kwaliteitsstandaard voor de cliënt gerealiseerd door communicatie op afstand. Tevens gaan we nieuwe pilots opstarten die meer gericht zijn op behandeling en communicatie tussen cliënt en behandelaar op afstand. Het proces van elektronisch voorschrijven (EVS) is in 2013 uitgerold over de hele organisatie. De betrokken medewerkers hebben hiervoor een opleiding gevolgd. 6. Kwaliteitsmanagement: HKZ-certificaat verlengd In 2013 zijn we opnieuw HKZ gecertificeerd. Alle onderdelen van VvG op de verschillende locaties werden bezocht voor een externe audit. Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie en biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. 7. Veiligheid Om afdelingen te ondersteunen bij het inventariseren en analyseren van risico s, hebben we het Risico Inventarisatie & Analyse Team (RIAT) opgericht. Met het RIAT willen we bijdragen aan onze veiligheidsdoelstellingen op het gebied van patiëntenzorg, medewerkers en processen. Met de invoering van het RIAT komen we tegemoet aan de normen zoals deze zijn beschreven in de afspraken met GGZ Nederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en het Centrum voor Kwaliteit en Management in de Zorgsector (CKMZ). In het kader van brandveiligheid is een scan uitgevoerd. Brandveiligheid is een item dat -vanzelfsprekendhoog op onze prioriteitenlijst staat. Per gebouw is gekeken naar de ontruimingsmogelijkheden in relatie tot de zelfredzaamheid van de doelgroep en de aanwezigheid van voldoende getraind personeel. Ook werden brand- en rookscheidingen, blusmiddelen en installaties beoordeeld. De scan heeft vastgesteld dat de veiligheid van gebruikers in alle onderzochte panden op orde is en dat de bouwkundige en installatietechnische staat van panden en installaties voldoet. Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) waarbinnen incidenten in de patiëntenzorg en agressieincidenten worden gemeld, geregistreerd en afgehandeld, is verder verfijnd. Er is vooral aandacht geschonken aan de wijze waarop maatregelen genomen kunnen worden die leiden tot vermindering van het aantal incidenten. VMS is bovendien uitgebreid met een module waarbinnen bedrijfsongevallen en prikaccidenten kunnen worden gemeld en afgehandeld. Om het risico op prikaccidenten met gebruikte injectienaalden te verkleinen, is gekozen voor de inzet van een veilig naaldensysteem.

19 18 8. Prestatiebekostiging Het uitgangspunt van prestatiebekostiging is de mogelijkheid voor verzekeraars en aanbieders om op basis van kwaliteit prijs differentiatie toe te passen. In de praktijk hebben alle verzekeraars gesteld géén tarieven af te spreken boven het standaard maxtarief. Wel hebben alle verzekeraars de mogelijkheid toegepast om het starttarief enkele tientallen percentages onder het standaard max tarief te stellen. Door middel van kwaliteitscriteria konden instellingen opslagen op het tarief terugverdienen. Gemiddeld gesteld hebben alle verzekeraars prestatiebekostiging toegepast om lagere tarieven dan het standaard max-tarief af te spreken. De elementen waarop het mechanisme van prestatiebekostiging gebaseerd is, zijn nog niet helemaal volwassen en daarom functioneert het systeem nog niet goed. Het vraagt immers inzicht in de populatie, de zorgvraagzwaarte van de cliënten (vanaf inkoop 2015) en behandeleffecten (ROM). Het enige dat is vastgesteld zijn de spelregels. Vincent van Gogh gaat de huidige zorgvraagzwaarte in kaart brengen en richt zich op het stimuleren van een goede registratie op de DSM-IV classificatie in de systemen (waaruit de zorgvraagzwaarte indicator wordt afgeleid). Voor 2014 wordt de zorgvraagzwaarte gemonitord om inzicht te krijgen of en welke ontwikkeling er ontstaat. Effecten van de stimuleringsactiviteiten en invoering van de Generalistische Basis GGZ kunnen een toename in zorgvraagzwaarte binnen de populatie van Vincent van Gogh tot gevolg hebben. Voor de zorginkoop 2015 zullen zorgvraagzwaarte, de kostprijs en ROM een rol spelen binnen de tariefdiscussie met verzekeraars. 9. Administratieve organisatie en interne controle Ter verbetering van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) hebben we het proces van interne audits verder aangescherpt. De responstijden zijn verkort en herstel- en verbeteracties worden sneller uitgevoerd. Het maken van (structurele) fouten wordt in een eerder stadium herkend en verbeterd. Met gerichte rapportages voorkomen we herhaling van veel voorkomende fouten en fouten met grote gevolgen. Het Project DBC Oké heeft in 2013 ondersteund in het tijdig, juist en rechtmatig registreren. Met een actueel Handboek registratie van zorg en een directe ondersteuning in het primaire proces bevorderen we een goede registratie. De afdeling Zorgsupport bevordert kennis over juiste en volledige registratie bij onze behandelaren. Bovendien hebben we de communicatie- en rapportagestructuur aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur. Voor informatie over hoe onze processen zijn ingericht verwijzen we graag naar de bijlagen. (bijlage 1)

20 19 4. LEREN EN GROEI De medewerkers van Vincent van Gogh zijn betrokken en deskundig. De ontwikkelingen die zich intern en extern voordoen en de reis die we maken brengt veel teweeg in de organisatie: nieuwe ervaringen zijn aan de orde van de dag. Dat vergt aanpassingsvermogen van medewerkers en teams. En begeleiding vanuit de organisatie. 1. Vertrouwd op weg Ons interne reistraject is gericht op ontwikkeling van organisatie, teams en medewerkers. Vanuit gezamenlijke waarden willen we bouwen aan de toekomst. Geen bedachte of opgelegde waarden, maar bij medewerkers bestaande, intrinsieke waarden. a. Waardenmeting en teamsessies Om vanuit gezamenlijke waarden te werken is het in de eerste plaats van belang om een vertrekpunt te bepalen: waar staan we nu? In het eerste kwartaal hebben we een waardenmeting uitgevoerd. Bijna 60 % van de medewerkers heeft de meting ingevuld. Zij hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Vincent van Gogh. De resultaten zijn geanalyseerd en met het management en met de OR besproken. Medewerkers willen graag meedenken, zich gehoord voelen en gewaardeerd worden. De betrokkenheid met Vincent van Gogh en haar cliënten is groot. In het najaar is gestart met waardensessies per team. De uitkomsten van de organisatiebrede waardenmeting zijn in teamverband besproken en daaruit is afgeleid wat de actiepunten zijn voor het team. Dit krijgt een vervolg in De opbrengst van deze sessies - met een weergave van de leer- en ontwikkelbehoefte van de teams vormt input voor de in ontwikkeling zijnde opleidingsprogramma s voor diverse doelgroepen: medewerkers, leidinggevenden en professionals. b. Keukentafelgesprekken In de reis die we maken staan vertrouwen en open minds voorop. Leden van het bestuursteam werken in dat kader aan open, laagdrempelige communicatie. Een voorbeeld daarvan zijn de keukentafelgesprekken die in 2013 werden gehouden. Leden van het bestuursteam gingen in gesprek met medewerkers aan de keukentafel: in een ongedwongen sfeer met elkaar van gedachten wisselen over wat ons bezighoudt. Thema s uit Vertrouwd op Weg of heel wat anders. c. Winterstil Als nieuwe ontwikkelingen steeds sneller gaan, groeit vaak de behoefte aan reflectie en rust. Binnen Vertrouwd op Weg hebben we daarom het programma Winterstil geïntroduceerd. Een vrijblijvend programma voor medewerkers om te onthaasten en bij te tanken. De aangeboden activiteiten worden ingevuld door collega s binnen onze organisatie: yoga, luisteren naar muziek, naar verhalen met mindfulness, bewust eten. De activiteiten dragen bij aan een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning op het werk. 2. Realisatie van het Personeelsbeleid De belangrijkste doelen in 2013 waren: Aanpassing van het Doorlopend Sociaal Plan; De basis op orde ten aanzien van bevoegd en bekwaam handelen; Realiseren personele taakstelling

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

BUSINESSPLAN 2010-2020

BUSINESSPLAN 2010-2020 december 2010 CONCEPT BUSINESSPLAN 2010-2020 CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE ROTTERDAM Opgesteld ten behoeve van de dialoog met belanghebbenden over de toekomst van het RRR in relatie tot de nieuwbouw

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie