Melding besluiten volgens delegatiebesluit 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Melding besluiten volgens delegatiebesluit 2012"

Transcriptie

1 Zaaknr. : 13.ZK04256/13.B0201 Kenmerk : 13IT Barcode : *13IT014140* Melding besluiten volgens delegatiebesluit 2012 Mededeling voor het algemeen bestuur van 12 juni 2013 Agendapunt: 3.a Inleiding In artikel 4 van het delegatiebesluit Waterschap Brabantse Delta van 20 april 2010 is voorgeschreven dat één maal per jaar, bij de jaarrekening, verantwoording wordt afgelegd over de gedelegeerde bevoegdheden aan het DB. Het gaat hierbij kort gezegd om aanbestedingsprocedures, juridische procedures en vastgoedtransacties. 2. Aanbestedingen Er zijn in 2012 in totaal 150 aanbestedingen uitgevoerd, als volgt verdeeld: Type procedure Aantal 2012 Aantal 2011 Enkelvoudig onderhands Meervoudig onderhands Mini-competitie 25 6 Nationaal openbaar 5 15 Nationaal niet-openbaar 0 1 Europees openbaar Europees niet-openbaar 7 2 Totaal De keuze van de aanbestedingsprocedure komt tot stand in overleg met afdeling Inkoop en is afhankelijk van het raambedrag van de opdracht, de leveranciersmarkt en de aard van de opdracht. Het raambedrag is hierbij een inschatting die voorafgaand aan de aanbesteding wordt gemaakt van de omvang van de opdracht. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft aan welke keuzevrijheid er is, afhankelijk van diverse drempelbedragen. De in de tabel weergegeven verschuiving naar mini-competities is te verklaren uit het toegenomen gebruik van raamcontracten, waaronder met name Integrale technische adviesdiensten. Hieronder worden de meest relevante aanbestedingen beschreven die zijn afgerond in Bij een aantal aanbestedingen is de contractwaarde niet ingevuld, omdat pas na afronding van het contract definitief kan worden vastgesteld wat de feitelijke behoefte en daarmee van de omvang van het contract is geweest. Bij het uitvoeren van aanbestedingen wordt zo veel als mogelijk samenwerking gezocht met andere waterschappen. In het kader van Winnend Samenwerken richt waterschap Brabantse Delta zich primair op het uitvoeren van aanbestedingen samen met waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel. Daar waar mogelijk en zinvol worden echter ook andere samenwerkingsverbanden gezocht. Uitvoering gecombineerde aanpak renovatie diverse rwzi s Doel van het project is om de betrouwbaarheid van de bestaande installaties op diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties weer op orde te brengen en de beheers- en onderhoudsinspanningen te verlagen. De werkzaamheden omvatten op hoofdlijn het aanpassen, renoveren of vernieuwen van diverse civieltechnische onderdelen, werktuigbouwkundige installaties en elektrotechnische installaties op de rwzi's Baarle-Nassau, Chaam, Dinteloord, Dongemond, Kaatsheuvel, Rijen, Waspik, Willemstad en Waalwijk. Deze uit te voeren maatregelen moeten weer een technische basis bieden voor 10 jaar betrouwbare bedrijfsvoering. Voor het project is een Europese niet-openbare aanbesteding gevolgd. Er hebben zich 6 partijen aangemeld als gegadigde, waarvan er uiteindelijk 4 zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen. Gunning vond plaats op basis van het criterium economisch meest voordelige inschrijving (emvi, beoordelingsmethodiek gunnen op waarde). De opdracht is gegund aan de combinatie GMB/Imtech.

2 Europees niet-openbaar 11 januari 2013 n.v.t. (oplevering uiterlijk mei 2015) Optimalisatie steunpunten Zundert en Raamsdonksveer Het project betreft de aanpak van de steunpunten Zundert en Raamsdonksveer. Op de locatie Zundert dient de bestaande bouw te worden gesloopt en vervangen te worden door nieuwbouw. Op de locatie Raamsdonkveer dient een nieuwe loods gerealiseerd te worden. De woning, die momenteel wordt gebruikt als kantoor, en de werkplaats, dat een gemeentelijk monument is, dienen behouden te blijven. Voor de realisatie van het project is gekozen voor een design and construct contract. Deze keuze is mede ingegeven door de wens van het waterschap om minder intensief bij het bouwproces betrokken te raken en gelijktijdig daarbij meer ruimte te bieden aan innovatie vanuit de markt. Het project is in eerste instantie op de markt gezet op basis van een nationale niet-openbare procedure. Er zijn 3 aanmeldingen ontvangen en alle drie zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen. De ontvangen inschrijvingen waren allen ongeldig; twee omdat de inschrijfprijs boven de plafondprijs lag en één omdat de gevraagde bankgarantie ontbrak. Vervolgens is besloten om de opdracht opnieuw in de markt te zetten, ditmaal via een meervoudig onderhandse procedure, e.e.a. conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het Programma van Eisen (inclusief de plafondprijs) is niet aangepast, omdat de overtuiging bestond dat uitvoering van de opdracht op basis van het eisenpakket, de randvoorwaarden en het plafondbedrag heel wel mogelijk is. De 3 partijen die eerder een inschrijving hebben gedaan zijn uitgenodigd om opnieuw een aanbieding te doen. Er zijn 2 inschrijvingen ontvangen, waarvan 1 ongeldig wegens overschrijding van de plafondprijs. De opdracht is gegund aan de enige partij met een geldige inschrijving: Korteweg Bouw. Aanbestedingsprocedure Oorspronkelijk Nationaal niet-openbaar, uiteindelijk gegund via meervoudig onderhands Ingangsdatum 1 februari 2013 n.v.t. (oplevering uiterlijk maart 2014) Raam Levering Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige materialen Met de waterschappen Rivierenland, Aa en Maas, De Dommel en waterschapsbedrijf Limburg zijn de raamen voor de levering van elektrotechnische en werktuigbouwkundige materialen aanbesteed. De opdracht was opgesplitst in meerdere percelen: per waterschap een perceel voor de levering van elektrotechnische materialen en een perceel voor de levering van werktuigbouwkundige materialen. Voor perceel 1 zijn 6 inschrijvingen ontvangen en voor perceel 2 zijn 9 inschrijvingen ontvangen. Gunning vond plaats op basis van emvi. De opdrachten zijn gegund aan Technische Unie (elektrotechnisch) en De Bruin Techniek (werktuigbouwkundig). Europees openbaar 1 april oktober 2014 (optie tot verlenging 3x1 jaar) Niet bekend (raamcontracten) -2-

3 Raam voor de levering van Polyelectroliet Samen met 12 andere waterschappen is de raam voor de levering van polyelectroliet Europees aanbesteed (penvoerder Rijn en IJssel). Er zijn 6 inschrijvingen ontvangen en aangezien het waterschap met 5 leveranciers een raam wenste aan te gaan is eind 2012 een minicompetitie gestart (zoals voorzien in de aanbestedingsdocumenten, gunning op basis van emvi) om het aantal leveranciers terug te brengen tot 5. Twee inschrijvers hebben gedurende de praktijktest niet voldaan aan de garantie-eisen. Hiermee zijn deze twee inschrijvers uit de ranking gevallen. Op basis van de minicompetitie zijn raamen gesloten met BASF, Floerger Nederland B.V., Melspring International B.V. en Necarbo B.V. Europees openbaar 15 maart december 2014 (optie tot verlenging 2x1 jaar) Niet bekend (raamcontracten) Aansprakelijkheidsverzekering Samen met 12 andere waterschappen is de aansprakelijkheidsverzekering waterschappen Europees aanbesteed (penvoerder Hoogheemraadschap Delfland). Er is slechts één inschrijving ontvangen, aan deze inschrijver (Centraal Beheer Achmea) is de opdracht gegund. Europees openbaar 1 januari december (per jaar) Huisadvocaat In 2012 is de juridische dienstverlening aanbesteed. Omdat het hier gaat om een zogenaamde 2B-dienst, waarvoor het verlichte regime van het Bao geldt, is hiervoor een meervoudig onderhandse procedure gevolgd. Voor deze aanbesteding zijn drie geselecteerde advocatenkantoren uitgenodigd om een offerte in te dienen. De totale opdrachtwaarde (exclusief calamiteiten) per jaar wordt geschat op ,- exclusief btw. De opdracht is gegund aan Holla Advocaten, die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Het waterschap heeft een raam afgesloten voor twee jaar met tweemaal een optionele verlenging met één jaar. De ingangsdatum van de raam is 1 augustus Meervoudig onderhands 1 augustus jaar (inclusief 2 (2B-dienst) ,- niet bekend (raam) Arbo-opleidingen In 2012 zijn de Arbo-opleidingen gezamenlijk met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel aanbesteed. Omdat Arbo-opleidingen onder 2B-diensten vallen, waarvoor het verlichte regime van het Bao geldt, is een meervoudig onderhandse procedure gevolgd. Het doel van de aanbesteding is om door bundeling van de inkoopbehoefte een efficiëntere inkoop te realiseren. De opleidingen zijn geclusterd per vakgebied en verdeeld in 5 percelen. Per perceel zijn minimaal drie leveranciers uitgenodigd om een offerte in te dienen. Daarnaast is de aanbesteding gepubliceerd op de websites van de drie waterschappen en zijn geïnteresseerde leveranciers in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor deelname aan de aanbesteding. Het totale inkoopvolume per jaar voor Arbo-opleidingen wordt geschat op: Waterschap Aa en Maas ,- exclusief btw Waterschap Brabantse Delta ,- exclusief btw Waterschap De Dommel ,- exclusief btw Ieder waterschap heeft per perceel een raam afgesloten met Bol training en advies, die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan voor alle 5 percelen. De ingangsdatum van de raam is 1 september De looptijd is twee jaar met tweemaal een optionele verlenging met één jaar. -3-

4 Meervoudig onderhands 1 september (2B-dienst) jaar (inclusief ,- niet bekend (raam) Smeertechnisch onderhoud Het doel van de aanbesteding is om een te sluiten met één leverancier die zorgt voor smeertechnisch onderhoud aan de rwzi s en rioolgemalen en het olie verversen van diverse installaties aangevuld met klein correctief onderhoud. Dit contract is in 2009 aanbesteed en liep eind 2012 af. Er zijn 3 inschrijvingen ontvangen. Er is gegund aan de partij (ABC Oliehandel) die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Europees openbaar 15 januari jaar (inclusief 2x ,- niet bekend Afvalverwerking Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een correcte, milieuverantwoorde en efficiënte inzameling, afvoer en verwerking van het afval, met een marktconform tarief gedurende de gehele looptijd van het contract en het benutten van professionalisering/ innovaties met betrekking tot inzameling, afvoer en verwerking vanuit de markt. De aanbesteding is uitgevoerd samen met Waterschap Rivierenland (WRL) en Waterschapsbedrijf Limburg (WL), waarbij iedere participant een eigen heeft gesloten. De opdracht bestaat uit twee percelen, namelijk: - perceel 1: Klein Gevaarlijk Afval ( KGA), Papier -en kartonstromen, Bedrijfsafval ( huisvuil, glas, ijzer, diverse soorten hout ( A,B,C), puin, auto- en tractorbanden en roostergoed); - perceel 2: zandvangerzand (Waterschapsbedrijf Limburg participeert NIET in dit perceel). Er zijn voor perceel 1a (WRL) 2 inschrijvingen ontvangen, voor perceel 1b (WL) 3 inschrijvingen en voor perceel 1c (WBD) 4 inschrijvingen. Voor de percelen 2a (WRL) 1 inschrijvingen en voor perceel 2b (WBD) ook 1 inschrijving. Alle percelen zijn gegund aan 1 leverancier (Van Gansewinkel) op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Europees openbaar 1 maart jaar (inclusief 3x ,- niet bekend Levering aardgas 2013 t/m 2015 Het doel van deze aanbesteding is om een contract af te sluiten voor de levering van aardgas tegen een marktconform tarief. De aanbesteding is uitgevoerd samen met Waterschap Aa en Maas en De Dommel onder begeleiding van de Energiemakelaar. Er zijn twee inschrijvingen ontvangen. Er is gegund aan Eneco Business B.V. op basis van laagste prijs. Europees openbaar 1 januari jaar ,- niet bekend Telefonie Het doel van de aanbesteding is de realisatie van communicatie via geluid, beeld en mobiele internettoepassingen voor alle medewerkers van het waterschap op zowel kantoor- als buitenlocaties. Deze communicatie dient toekomstbestendig te zijn en te voldoen en te blijven voldoen aan de geldende stand van de techniek. De afdeling ICT heeft ervoor gekozen om bij de aanbesteding naast beoordeling op prijs een zwaar accent te leggen op de beoordeling van kwaliteit en op die manier het onderscheidend vermogen van de inschrijvers aan te spreken. Hierbij is gebruik gemaakt van de principes van Best Value Procurement (BVP). De -4-

5 methodiek is er op gericht om de opdracht aan die inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond het beste de risico s te minimaliseren en de kansen te benutten. Voor deze aanbesteding zijn 2 inschrijvingen ontvangen. Deze inschrijvingen hebben niet tot gunning geleid. De reden hiervoor is dat aanbestedende dienst onvoldoende in staat is geweest duidelijk te maken wat zij verwachten van de leverancier. Het bestaande contract is verlengd en de vakafdeling bezint zich op het vervolg. 3. Juridische procedures en vastgoedtransacties in 2012 Gedelegeerd is: Het maken van bezwaar, het aangaan en het voeren van bestuursrechtelijke, civiel rechtelijke en strafrechtelijke rechtsgedingen, alsmede het aangaan en het voeren van gedingen voor buitengerechtelijke instanties, het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze bezwaarprocedures en (rechts)gedingen en het instellen van rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisen als verwerend (Delegatiebesluit artikel 2, lid 6.) Bestuursrechtelijke procedures (na bezwaarfase) die in 2012 liepen of tot afronding kwamen 1 Wie Beschrijving Afloop 1 Inwoner/landbouwbedrijf Beroep over vernatting (project Oudland Halstersch laag) In afwachting vonnis rechtbank 2 Inwoner Beroep tegen wijziging legger oppervlaktewater lichamen Breda In afwachting vonnis rechtbank 3 Bedrijf Beroep tegen dwangsombesluit van handhaving Behandeling rechtbank moet 4 Meerdere bewoners samen Beroep tegen weigering vergunningen Ongegrond Prinsenbeek 5 inwoner Hoger beroep tegen oplegging gedoogplicht (EVZ) 6 inwoner Beroep tegen weigering vergunning (overkluizing) Behandeling rechtbank moet 7 Agrariër Beroep tegen vaststellingsbesluit leggers In afwachting vonnis rechtbank 8 Inwoner Beroep tegen EVZ Keene Haven Behandeling rechtbank moet 9 Inwoner Beroep tegen EVZ Gat van de Ham Behandeling rechtbank moet 10 Landbouwbedrijf Beroep tegen EVZ Gat van de Ham Niet-ontvankelijk 11 Landbouwbedrijf Hoger beroep tegen peilbesluit Halderberge 12 Natuurbeschermingsorganisatie Hoger beroep tegen peilbesluit Gat van Ongegrond de Ham 13 Natuurbeschermingsorganisatie Hoger beroep tegen peilbesluit Etten-Leur Ongegrond 14 Inwoner Hoger beroep tegen peilbesluit Ongegrond Steenbergen/Brabantse wal 15 Curator (van failliet chemisch bedrijf) Hoger beroep tegen bestuursdwang en kostenbeschikking 16 Zusteronderneming chemisch bedrijf Hoger beroep tegen bestuursdwang en kostenbeschikking 17 Natuurbeschermingsorganisatie Hoger beroep tegen verlening vergunning voor kassen 18 Gemeente Beroep tegen legger Ingetrokken 19 Twee inwoners uit Oudenbosch Hoger beroep keurvergunning Ongegrond 20 Een bedrijf te Etten-Leur Beroep vergunning Waterwet Ongegrond 21 Een bedrijf te Etten-Leur Beroep vergunning Wet milieubeheer, Ongegrond (waterschap als partij) 22 Een inwoner van Etten-Leur Beroep last onder dwangsom Ongegrond 1 Voor informatie over bezwaren die liepen in 2012 wordt verwezen naar het jaarverslag 2012 van de bezwaarschriften commissie. -5-

6 Voorlopige voorzieningen in 2012 Bestuursrechtelijk: geen Civiel rechtelijk: een bedrijf dat een kort geding heeft aangespannen tegen een voorlopige gunning n.a.v. een aanbestedingsprocedure. Vonnis rechtbank: aanbesteding moet over. Verzoeken nadeelcompensatie Naam Beschrijving Financieel risico afloop 1. Inwoner Markdal nabij Mastbos Natschade door Circa, Bezwaar ingesteld verhoogd peil 2. Inwoner Markdal nabij Mastbos Natschade door Circa ,- Bezwaar ingesteld verhoogd peil 3. Een inwoner te Terheijden Natschade door verhoogd peil Circa 4.500,- Toegewezen Civiel rechtelijke procedures die in 2012 liepen of zijn afgerond Naam indiener vordering Soort schade Procedure Particulier/inwoner Verzakking tuin In afwachting vonnis rechtbank Bedrijf Zgn. Afhaakcontract Rechtbankprocedure gewonnen, er is hoger beroep ingesteld 11 agrarische bedrijven Schade door wateroverlast Geschikt Bedrijf Schade door diefstal van goederen Rechtbankprocedure gewonnen van dit bedrijf Particulier/inwoner Schade door verzakking Rechtbankprocedure gewonnen Particulier/inwoner Schade door wateroverlast Rechtbankprocedure gewonnen Er liepen in 2012 ook civiele procedures (rechtsgedingen) die door de verzekeraar van het waterschap afgehandeld worden. Dit omdat deze kwestie vallen onder de verzekering van het waterschap. Voor deze procedures geldt slechts een eigen risico van 2.500,-- per geval. In 2012 liepen geen van dergelijke procedures. Strafrechtelijke procedures in 2012 Geen Wob-verzoeken Gedelegeerd is: besluiten op verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij het algemeen bestuur (Delegatiebesluit artikel 2, vierde lid). Ontvangen Wob-verzoeken om: 1. Informatie over BOA-activiteiten. De informatie is deels verstrekt. Informatie over lopende zaken niet want dit laat de Wob niet toe. Informatie over afgeronde zaken wel maar dan geanonimiseerd. 2. Informatie over door het waterschap verbeurde dwangsommen bij te laat beslissen. De informatie is verstrekt inhoudende dat geen dwangsommen waren verbeurd. 3. Informatie over switch-transacties van SNB en het waterschap. De informatie is deels verstrekt behoudens informatie die onder de weigeringsgronden van de Wob vallen. 4. Informatie over betaalde vergoeding aan een lid van de Bezwaar- en adviescommissie in een bepaald jaar. Omdat de gevraagde informatie niet bestond kon daarover ook niet beslist worden. 5. Informatie over betaalde vergoedingen in het algemeen aan een lid van de Bezwaar- en adviescommissie. De informatie is verstrekt. 6. Informatie uit de legger. De informatie is verstrekt. 7. Informatie uit de legger. De informatie is verstrekt. 8. Informatie over een concreet genoemd perceel. Omdat de gevraagde informatie er niet is kon daarover ook niet beslist worden. 9. Informatie over bepaalde verleende ontheffingen. De informatie is verstrekt. 10. Informatie over verslagen opgesteld tijdens een formele mediation. Feitelijke informatie is verstrekt, overige informatie niet met verwijzing naar de weigeringsgronden uit de Wob. -6-

7 Aan-verkoop en ruiling van gronden Gedelegeerd is: Besluiten tot aankoop of vervreemding van onroerende zaken tot een bedrag van maximaal ,-- per geval. (Delegatiebesluit artikel 2, lid 1): In 2012 zijn ten behoeve van het waterschap 11 keer gronden gekocht. En 8 keer gronden verkocht voor het waterschap. (Geteld is het aantal keren dat aan-verkoopakten zijn gepasseerd.) Gedelegeerd is: Besluiten tot ruiling van onroerende zaken waarbij het saldo van de waarde van de in de ruiling betrokken onroerende zaken maximaal ,-- bedraagt. (Delegatiebesluit artikel 2, lid 2): In 2012 is 17 keer grond verkregen/vervreemd door middel van ruiling. (Geteld is het aantal keren dat de akten van ruiling zijn gepasseerd.) Gedelegeerd is: Besluiten tot het vestigen, overdragen aanvaarden of afstand doen van beperkte rechten op onroerende zaken (Delegatiebesluit artikel 2 lid 3): Er is in 2012 eenmaal een beperkt zakelijk recht gevestigd. -7-

melding besluiten volgens delegatiebesluit 2011

melding besluiten volgens delegatiebesluit 2011 Zaaknr. : 12.ZK01767/12.B0133 Kenmerk : 12IT003215 Barcode : *12IT003215* melding besluiten volgens delegatiebesluit 2011 Mededeling voor het algemeen bestuur van 12 juni 2012 Agendapunt 4c 1. Inleiding

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Versie:1.O Vastgesteld door de secretaris-directeur op: 14 september 2OO9

Versie:1.O Vastgesteld door de secretaris-directeur op: 14 september 2OO9 Versie:1.O Vastgesteld door de secretaris-directeur op: 14 september 2OO9 In dit register wordt een overzicht gegeven van alle bevoegdheden die zijn ondergemandateerd door de secretaris-directeur aan de

Nadere informatie

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Aanbestedingsbeleid gemeente Dinkelland Aanbestedingen Hoe hoog zijn de jaarlijks gemeentelijke uitgaven en hoeveel procent hiervan bestaat uit aanbestedingen?

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen. RIS116033_07-MEI-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2004.1411 RIS 116033 AANBESTEDINGSRICHTLIJN GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: de Aanbestedingsrichtlijn gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel. Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel. Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016 WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel. Nr. 2707 12 april 2016 Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016 Het algemeen bestuur van

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland ^i^jdai/- Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunende Beheersproducten Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: H.10 719505 O Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. Richtlijn aanbestedingen Ameland 1. Inleiding Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, diensten en leveringen boven én onder

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Vechtstromen Nationale identificatie: 331835633 Postadres: Kooikersweg 1 Plaats: Almelo Postcode: 7609 PZ Land:

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: RET N.V. Nationale identificatie: 59459593 Postadres: Laan op Zuid 2

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

NOTA AANBESTEDINGSBELEID. feb. 2005

NOTA AANBESTEDINGSBELEID. feb. 2005 NOTA AANBESTEDINGSBELEID feb. 2005 1. Leeswijzer Deze nota begint met definities. De begrippen werk, levering en dienst worden omschreven, alsmede de verschillende aanbestedingsprocedures. Daarna komen

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Aanbesteden door de Twentse gemeenten Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Inkopen in Twente Wat zijn de regels? Wat is het beleid? Enkele feiten en cijfers Voorbeelden en tips Aanbestedingsregels

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 juni 2015 Nr. : 2015-58 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

OVERZICHT JURIDISCHE PROCEDURES 2012

OVERZICHT JURIDISCHE PROCEDURES 2012 OVERZICHT JURIDISCHE PROCEDURES 2012 1. Inleiding Jaarlijks wordt een organisatiebreed overzicht van behaalde resultaten in juridische procedures opgesteld. Onder juridische procedures wordt verstaan behandeling

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

IUC-Noord Nieuwsbrief: ROAD2016

IUC-Noord Nieuwsbrief: ROAD2016 IUC-Noord Nieuwsbrief: ROAD2016 17 juni 2016 Op woensdag 8 juni jl. bent u geïnformeerd over de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak die is aangespannen door Protinus en PQR tegen de Staat

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Mandaatlijst behorende bij Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 2017.

Mandaatlijst behorende bij Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 2017. Mandaatnummer Bevoegdheid Mandaat Voorwaarden 1. Openbare kennisgeving met agenda en bijbehorende stukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 2. Verzoek om informatie

Nadere informatie

II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang II.2.2 Opties beschrijving van deze opties: De volgende opties maken d

II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang II.2.2 Opties beschrijving van deze opties: De volgende opties maken d AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Poldermolen 2, 3994DD HOUTEN ( Nederland ) Ter attentie van: Teo Bruno Telefoon:

Nadere informatie

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 Workshop Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 1 Inleiding Kan een dynamisch aankoopsysteem zorgen voor de juiste verbinding met uw ICT vraag? Verwachtingen? Uw relatie met ICT inkoop / DAS Dynamisch

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het algemeen bestuur besluiten te nemen;

a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het algemeen bestuur besluiten te nemen; Mandaatregeling Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 Paragraaf 1, algemene bepalingen Artikel 1, definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het algemeen

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL. De Europese regelgeving

NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL. De Europese regelgeving NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL De Europese regelgeving Voor de overheid gelden Europese richtlijnen inzake aanbestedingen: de zogenaamde richtlijnen voor overheidsopdrachten. Doel

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal

Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal 1. Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van opdrachten in projecten met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Brabantse

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie Gelderland Markt 11 Arnhem 6811 CG Provincie Gelderland Hoofdkantoor J.L.L.P. RÃ melingh Telefoon: +31 263599103 Email: j.romelingh@gelderland.nl

Nadere informatie

Zesde wijziging Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011

Zesde wijziging Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 WATERSCHAPSBLAD 29 Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. 10176 december 2015 Zesde wijziging Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 Registratie nr.: 201518544 Het College

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Brabantse Delta Contactpunt(en): Waterschap Brabantse delta Hoofdkantoor Telefoon: +31 765641162 E-mail: l.leemans@brabantsedelta.nl

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZJG01. Aanbesteding trapliften

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZJG01. Aanbesteding trapliften Collegevoorstel Inleiding Sinds 1 augustus 2003 heeft de gemeente Heusden een raamcontract met Otto Ooms BV voor de aankoop, het onderhoud en de keuring van elektrische trapliften. Deze worden op grond

Nadere informatie

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Metro, Stationsplein 7, 1012 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Willibrord Stichting 51633259 Kaap Hoorndreef 66 Utrecht 3563 AW Marjoleine Koëter Telefoon: +31 302723123 Email: info@bcou.nl +31 302723469

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 onderwerp Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 zaakkenmerk Inleiding Vanwege het aflopen van het contract met

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland; gelet op artikel 3, vijfde lid onder d van de Organisatieverordening/regeling

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012 (Essentie)

Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Toelichting overige veel gehanteerde begrippen Lalot Koster-Cosijn Inhoud presentatie Aanbestedingswet Gids Proportionaliteit Klachtenregeling/Cie van experts Toelichting

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zoetermeer Nationale identificatie: 71952436 Markt 10 Zoetermeer 2711 CZ Contactpunt(en):

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Rapport. Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar het niet betalen van een aantal facturen door het. Ministerie van Economische Zaken

Rapport. Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar het niet betalen van een aantal facturen door het. Ministerie van Economische Zaken Rapport Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar het niet betalen van een aantal facturen door het Ministerie van Economische Zaken Publicatiedatum: 11 december 2014 Rapportnummer: 2014 /194 20 14/19

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond 0BDIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.09160 Voorstel aan het

Nadere informatie

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2010 Datum publicatie: 12-05-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Marktdag 22 november 2012 Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Even voorstellen Paul Kuijpers (1961) Partner bij Balance & Result adviseurs, (Deventer) Ervaringen Haal het beste

Nadere informatie

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 1 Drempelwaarden m.i.v. 1 januari 2016 Drempels vanaf 1 januari 2016 Centrale overheid/ Decentrale overheid

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor personenvervoer t.b.v. de Nationale Ombudsman

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor personenvervoer t.b.v. de Nationale Ombudsman AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nationale Ombudsman p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Esther

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Willibrord Stichting Nationale identificatie: 51633259 Postadres: Kaap Hoorndreef

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

In vervolg op [mijn brief / de hoorzitting] van [datum + evt. kenmerk] deel ik u het volgende mee.

In vervolg op [mijn brief / de hoorzitting] van [datum + evt. kenmerk] deel ik u het volgende mee. MODELBRIEVEN Hieronder treft u een aantal modelteksten aan die u kunt gebruiken bij het behandelen van een bezwaarschrift. Deze modelteksten zijn geschreven met het oog op de Wet dwangsom en beroep bij

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Gemeente Nationale identificatie: 30277029 Postadres: Stadsplein 1

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN. Internetadres(sen) I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

VOORAANKONDIGING. Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN. Internetadres(sen) I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING VOORAANKONDIGING Diensten Richtlijn 2014/24/EU Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Gemeente Steenbergen Nationale

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 28-05-2013

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 28-05-2013 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 27 mei 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Door deze omissies leiden tot uitsluiting van de inschrijvingen van van Erp en Maton Groep aan verdere deelname aan de opdracht.

Door deze omissies leiden tot uitsluiting van de inschrijvingen van van Erp en Maton Groep aan verdere deelname aan de opdracht. College Onderwerp: Resultaten Europese aanbesteding V200900508 Collegevoorstel Inleiding: Voor het transport en de afvoer afvalstoffen van de milieustraat is een Europees aanbestedingstraject opgestart.

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet www.severijnhulshof.nl 14 februari 2013 Mr. J. Haest Onderwerpen De nieuwe aanbestedingswet Proportionaliteitsgids ARW 2012 Do s en dont s bij inschrijving Actuele

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 326 Informant:

Nadere informatie