Melding besluiten volgens delegatiebesluit 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Melding besluiten volgens delegatiebesluit 2012"

Transcriptie

1 Zaaknr. : 13.ZK04256/13.B0201 Kenmerk : 13IT Barcode : *13IT014140* Melding besluiten volgens delegatiebesluit 2012 Mededeling voor het algemeen bestuur van 12 juni 2013 Agendapunt: 3.a Inleiding In artikel 4 van het delegatiebesluit Waterschap Brabantse Delta van 20 april 2010 is voorgeschreven dat één maal per jaar, bij de jaarrekening, verantwoording wordt afgelegd over de gedelegeerde bevoegdheden aan het DB. Het gaat hierbij kort gezegd om aanbestedingsprocedures, juridische procedures en vastgoedtransacties. 2. Aanbestedingen Er zijn in 2012 in totaal 150 aanbestedingen uitgevoerd, als volgt verdeeld: Type procedure Aantal 2012 Aantal 2011 Enkelvoudig onderhands Meervoudig onderhands Mini-competitie 25 6 Nationaal openbaar 5 15 Nationaal niet-openbaar 0 1 Europees openbaar Europees niet-openbaar 7 2 Totaal De keuze van de aanbestedingsprocedure komt tot stand in overleg met afdeling Inkoop en is afhankelijk van het raambedrag van de opdracht, de leveranciersmarkt en de aard van de opdracht. Het raambedrag is hierbij een inschatting die voorafgaand aan de aanbesteding wordt gemaakt van de omvang van de opdracht. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft aan welke keuzevrijheid er is, afhankelijk van diverse drempelbedragen. De in de tabel weergegeven verschuiving naar mini-competities is te verklaren uit het toegenomen gebruik van raamcontracten, waaronder met name Integrale technische adviesdiensten. Hieronder worden de meest relevante aanbestedingen beschreven die zijn afgerond in Bij een aantal aanbestedingen is de contractwaarde niet ingevuld, omdat pas na afronding van het contract definitief kan worden vastgesteld wat de feitelijke behoefte en daarmee van de omvang van het contract is geweest. Bij het uitvoeren van aanbestedingen wordt zo veel als mogelijk samenwerking gezocht met andere waterschappen. In het kader van Winnend Samenwerken richt waterschap Brabantse Delta zich primair op het uitvoeren van aanbestedingen samen met waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel. Daar waar mogelijk en zinvol worden echter ook andere samenwerkingsverbanden gezocht. Uitvoering gecombineerde aanpak renovatie diverse rwzi s Doel van het project is om de betrouwbaarheid van de bestaande installaties op diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties weer op orde te brengen en de beheers- en onderhoudsinspanningen te verlagen. De werkzaamheden omvatten op hoofdlijn het aanpassen, renoveren of vernieuwen van diverse civieltechnische onderdelen, werktuigbouwkundige installaties en elektrotechnische installaties op de rwzi's Baarle-Nassau, Chaam, Dinteloord, Dongemond, Kaatsheuvel, Rijen, Waspik, Willemstad en Waalwijk. Deze uit te voeren maatregelen moeten weer een technische basis bieden voor 10 jaar betrouwbare bedrijfsvoering. Voor het project is een Europese niet-openbare aanbesteding gevolgd. Er hebben zich 6 partijen aangemeld als gegadigde, waarvan er uiteindelijk 4 zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen. Gunning vond plaats op basis van het criterium economisch meest voordelige inschrijving (emvi, beoordelingsmethodiek gunnen op waarde). De opdracht is gegund aan de combinatie GMB/Imtech.

2 Europees niet-openbaar 11 januari 2013 n.v.t. (oplevering uiterlijk mei 2015) Optimalisatie steunpunten Zundert en Raamsdonksveer Het project betreft de aanpak van de steunpunten Zundert en Raamsdonksveer. Op de locatie Zundert dient de bestaande bouw te worden gesloopt en vervangen te worden door nieuwbouw. Op de locatie Raamsdonkveer dient een nieuwe loods gerealiseerd te worden. De woning, die momenteel wordt gebruikt als kantoor, en de werkplaats, dat een gemeentelijk monument is, dienen behouden te blijven. Voor de realisatie van het project is gekozen voor een design and construct contract. Deze keuze is mede ingegeven door de wens van het waterschap om minder intensief bij het bouwproces betrokken te raken en gelijktijdig daarbij meer ruimte te bieden aan innovatie vanuit de markt. Het project is in eerste instantie op de markt gezet op basis van een nationale niet-openbare procedure. Er zijn 3 aanmeldingen ontvangen en alle drie zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen. De ontvangen inschrijvingen waren allen ongeldig; twee omdat de inschrijfprijs boven de plafondprijs lag en één omdat de gevraagde bankgarantie ontbrak. Vervolgens is besloten om de opdracht opnieuw in de markt te zetten, ditmaal via een meervoudig onderhandse procedure, e.e.a. conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het Programma van Eisen (inclusief de plafondprijs) is niet aangepast, omdat de overtuiging bestond dat uitvoering van de opdracht op basis van het eisenpakket, de randvoorwaarden en het plafondbedrag heel wel mogelijk is. De 3 partijen die eerder een inschrijving hebben gedaan zijn uitgenodigd om opnieuw een aanbieding te doen. Er zijn 2 inschrijvingen ontvangen, waarvan 1 ongeldig wegens overschrijding van de plafondprijs. De opdracht is gegund aan de enige partij met een geldige inschrijving: Korteweg Bouw. Aanbestedingsprocedure Oorspronkelijk Nationaal niet-openbaar, uiteindelijk gegund via meervoudig onderhands Ingangsdatum 1 februari 2013 n.v.t. (oplevering uiterlijk maart 2014) Raam Levering Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige materialen Met de waterschappen Rivierenland, Aa en Maas, De Dommel en waterschapsbedrijf Limburg zijn de raamen voor de levering van elektrotechnische en werktuigbouwkundige materialen aanbesteed. De opdracht was opgesplitst in meerdere percelen: per waterschap een perceel voor de levering van elektrotechnische materialen en een perceel voor de levering van werktuigbouwkundige materialen. Voor perceel 1 zijn 6 inschrijvingen ontvangen en voor perceel 2 zijn 9 inschrijvingen ontvangen. Gunning vond plaats op basis van emvi. De opdrachten zijn gegund aan Technische Unie (elektrotechnisch) en De Bruin Techniek (werktuigbouwkundig). Europees openbaar 1 april oktober 2014 (optie tot verlenging 3x1 jaar) Niet bekend (raamcontracten) -2-

3 Raam voor de levering van Polyelectroliet Samen met 12 andere waterschappen is de raam voor de levering van polyelectroliet Europees aanbesteed (penvoerder Rijn en IJssel). Er zijn 6 inschrijvingen ontvangen en aangezien het waterschap met 5 leveranciers een raam wenste aan te gaan is eind 2012 een minicompetitie gestart (zoals voorzien in de aanbestedingsdocumenten, gunning op basis van emvi) om het aantal leveranciers terug te brengen tot 5. Twee inschrijvers hebben gedurende de praktijktest niet voldaan aan de garantie-eisen. Hiermee zijn deze twee inschrijvers uit de ranking gevallen. Op basis van de minicompetitie zijn raamen gesloten met BASF, Floerger Nederland B.V., Melspring International B.V. en Necarbo B.V. Europees openbaar 15 maart december 2014 (optie tot verlenging 2x1 jaar) Niet bekend (raamcontracten) Aansprakelijkheidsverzekering Samen met 12 andere waterschappen is de aansprakelijkheidsverzekering waterschappen Europees aanbesteed (penvoerder Hoogheemraadschap Delfland). Er is slechts één inschrijving ontvangen, aan deze inschrijver (Centraal Beheer Achmea) is de opdracht gegund. Europees openbaar 1 januari december (per jaar) Huisadvocaat In 2012 is de juridische dienstverlening aanbesteed. Omdat het hier gaat om een zogenaamde 2B-dienst, waarvoor het verlichte regime van het Bao geldt, is hiervoor een meervoudig onderhandse procedure gevolgd. Voor deze aanbesteding zijn drie geselecteerde advocatenkantoren uitgenodigd om een offerte in te dienen. De totale opdrachtwaarde (exclusief calamiteiten) per jaar wordt geschat op ,- exclusief btw. De opdracht is gegund aan Holla Advocaten, die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Het waterschap heeft een raam afgesloten voor twee jaar met tweemaal een optionele verlenging met één jaar. De ingangsdatum van de raam is 1 augustus Meervoudig onderhands 1 augustus jaar (inclusief 2 (2B-dienst) ,- niet bekend (raam) Arbo-opleidingen In 2012 zijn de Arbo-opleidingen gezamenlijk met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel aanbesteed. Omdat Arbo-opleidingen onder 2B-diensten vallen, waarvoor het verlichte regime van het Bao geldt, is een meervoudig onderhandse procedure gevolgd. Het doel van de aanbesteding is om door bundeling van de inkoopbehoefte een efficiëntere inkoop te realiseren. De opleidingen zijn geclusterd per vakgebied en verdeeld in 5 percelen. Per perceel zijn minimaal drie leveranciers uitgenodigd om een offerte in te dienen. Daarnaast is de aanbesteding gepubliceerd op de websites van de drie waterschappen en zijn geïnteresseerde leveranciers in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor deelname aan de aanbesteding. Het totale inkoopvolume per jaar voor Arbo-opleidingen wordt geschat op: Waterschap Aa en Maas ,- exclusief btw Waterschap Brabantse Delta ,- exclusief btw Waterschap De Dommel ,- exclusief btw Ieder waterschap heeft per perceel een raam afgesloten met Bol training en advies, die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan voor alle 5 percelen. De ingangsdatum van de raam is 1 september De looptijd is twee jaar met tweemaal een optionele verlenging met één jaar. -3-

4 Meervoudig onderhands 1 september (2B-dienst) jaar (inclusief ,- niet bekend (raam) Smeertechnisch onderhoud Het doel van de aanbesteding is om een te sluiten met één leverancier die zorgt voor smeertechnisch onderhoud aan de rwzi s en rioolgemalen en het olie verversen van diverse installaties aangevuld met klein correctief onderhoud. Dit contract is in 2009 aanbesteed en liep eind 2012 af. Er zijn 3 inschrijvingen ontvangen. Er is gegund aan de partij (ABC Oliehandel) die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Europees openbaar 15 januari jaar (inclusief 2x ,- niet bekend Afvalverwerking Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een correcte, milieuverantwoorde en efficiënte inzameling, afvoer en verwerking van het afval, met een marktconform tarief gedurende de gehele looptijd van het contract en het benutten van professionalisering/ innovaties met betrekking tot inzameling, afvoer en verwerking vanuit de markt. De aanbesteding is uitgevoerd samen met Waterschap Rivierenland (WRL) en Waterschapsbedrijf Limburg (WL), waarbij iedere participant een eigen heeft gesloten. De opdracht bestaat uit twee percelen, namelijk: - perceel 1: Klein Gevaarlijk Afval ( KGA), Papier -en kartonstromen, Bedrijfsafval ( huisvuil, glas, ijzer, diverse soorten hout ( A,B,C), puin, auto- en tractorbanden en roostergoed); - perceel 2: zandvangerzand (Waterschapsbedrijf Limburg participeert NIET in dit perceel). Er zijn voor perceel 1a (WRL) 2 inschrijvingen ontvangen, voor perceel 1b (WL) 3 inschrijvingen en voor perceel 1c (WBD) 4 inschrijvingen. Voor de percelen 2a (WRL) 1 inschrijvingen en voor perceel 2b (WBD) ook 1 inschrijving. Alle percelen zijn gegund aan 1 leverancier (Van Gansewinkel) op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Europees openbaar 1 maart jaar (inclusief 3x ,- niet bekend Levering aardgas 2013 t/m 2015 Het doel van deze aanbesteding is om een contract af te sluiten voor de levering van aardgas tegen een marktconform tarief. De aanbesteding is uitgevoerd samen met Waterschap Aa en Maas en De Dommel onder begeleiding van de Energiemakelaar. Er zijn twee inschrijvingen ontvangen. Er is gegund aan Eneco Business B.V. op basis van laagste prijs. Europees openbaar 1 januari jaar ,- niet bekend Telefonie Het doel van de aanbesteding is de realisatie van communicatie via geluid, beeld en mobiele internettoepassingen voor alle medewerkers van het waterschap op zowel kantoor- als buitenlocaties. Deze communicatie dient toekomstbestendig te zijn en te voldoen en te blijven voldoen aan de geldende stand van de techniek. De afdeling ICT heeft ervoor gekozen om bij de aanbesteding naast beoordeling op prijs een zwaar accent te leggen op de beoordeling van kwaliteit en op die manier het onderscheidend vermogen van de inschrijvers aan te spreken. Hierbij is gebruik gemaakt van de principes van Best Value Procurement (BVP). De -4-

5 methodiek is er op gericht om de opdracht aan die inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond het beste de risico s te minimaliseren en de kansen te benutten. Voor deze aanbesteding zijn 2 inschrijvingen ontvangen. Deze inschrijvingen hebben niet tot gunning geleid. De reden hiervoor is dat aanbestedende dienst onvoldoende in staat is geweest duidelijk te maken wat zij verwachten van de leverancier. Het bestaande contract is verlengd en de vakafdeling bezint zich op het vervolg. 3. Juridische procedures en vastgoedtransacties in 2012 Gedelegeerd is: Het maken van bezwaar, het aangaan en het voeren van bestuursrechtelijke, civiel rechtelijke en strafrechtelijke rechtsgedingen, alsmede het aangaan en het voeren van gedingen voor buitengerechtelijke instanties, het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze bezwaarprocedures en (rechts)gedingen en het instellen van rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisen als verwerend (Delegatiebesluit artikel 2, lid 6.) Bestuursrechtelijke procedures (na bezwaarfase) die in 2012 liepen of tot afronding kwamen 1 Wie Beschrijving Afloop 1 Inwoner/landbouwbedrijf Beroep over vernatting (project Oudland Halstersch laag) In afwachting vonnis rechtbank 2 Inwoner Beroep tegen wijziging legger oppervlaktewater lichamen Breda In afwachting vonnis rechtbank 3 Bedrijf Beroep tegen dwangsombesluit van handhaving Behandeling rechtbank moet 4 Meerdere bewoners samen Beroep tegen weigering vergunningen Ongegrond Prinsenbeek 5 inwoner Hoger beroep tegen oplegging gedoogplicht (EVZ) 6 inwoner Beroep tegen weigering vergunning (overkluizing) Behandeling rechtbank moet 7 Agrariër Beroep tegen vaststellingsbesluit leggers In afwachting vonnis rechtbank 8 Inwoner Beroep tegen EVZ Keene Haven Behandeling rechtbank moet 9 Inwoner Beroep tegen EVZ Gat van de Ham Behandeling rechtbank moet 10 Landbouwbedrijf Beroep tegen EVZ Gat van de Ham Niet-ontvankelijk 11 Landbouwbedrijf Hoger beroep tegen peilbesluit Halderberge 12 Natuurbeschermingsorganisatie Hoger beroep tegen peilbesluit Gat van Ongegrond de Ham 13 Natuurbeschermingsorganisatie Hoger beroep tegen peilbesluit Etten-Leur Ongegrond 14 Inwoner Hoger beroep tegen peilbesluit Ongegrond Steenbergen/Brabantse wal 15 Curator (van failliet chemisch bedrijf) Hoger beroep tegen bestuursdwang en kostenbeschikking 16 Zusteronderneming chemisch bedrijf Hoger beroep tegen bestuursdwang en kostenbeschikking 17 Natuurbeschermingsorganisatie Hoger beroep tegen verlening vergunning voor kassen 18 Gemeente Beroep tegen legger Ingetrokken 19 Twee inwoners uit Oudenbosch Hoger beroep keurvergunning Ongegrond 20 Een bedrijf te Etten-Leur Beroep vergunning Waterwet Ongegrond 21 Een bedrijf te Etten-Leur Beroep vergunning Wet milieubeheer, Ongegrond (waterschap als partij) 22 Een inwoner van Etten-Leur Beroep last onder dwangsom Ongegrond 1 Voor informatie over bezwaren die liepen in 2012 wordt verwezen naar het jaarverslag 2012 van de bezwaarschriften commissie. -5-

6 Voorlopige voorzieningen in 2012 Bestuursrechtelijk: geen Civiel rechtelijk: een bedrijf dat een kort geding heeft aangespannen tegen een voorlopige gunning n.a.v. een aanbestedingsprocedure. Vonnis rechtbank: aanbesteding moet over. Verzoeken nadeelcompensatie Naam Beschrijving Financieel risico afloop 1. Inwoner Markdal nabij Mastbos Natschade door Circa, Bezwaar ingesteld verhoogd peil 2. Inwoner Markdal nabij Mastbos Natschade door Circa ,- Bezwaar ingesteld verhoogd peil 3. Een inwoner te Terheijden Natschade door verhoogd peil Circa 4.500,- Toegewezen Civiel rechtelijke procedures die in 2012 liepen of zijn afgerond Naam indiener vordering Soort schade Procedure Particulier/inwoner Verzakking tuin In afwachting vonnis rechtbank Bedrijf Zgn. Afhaakcontract Rechtbankprocedure gewonnen, er is hoger beroep ingesteld 11 agrarische bedrijven Schade door wateroverlast Geschikt Bedrijf Schade door diefstal van goederen Rechtbankprocedure gewonnen van dit bedrijf Particulier/inwoner Schade door verzakking Rechtbankprocedure gewonnen Particulier/inwoner Schade door wateroverlast Rechtbankprocedure gewonnen Er liepen in 2012 ook civiele procedures (rechtsgedingen) die door de verzekeraar van het waterschap afgehandeld worden. Dit omdat deze kwestie vallen onder de verzekering van het waterschap. Voor deze procedures geldt slechts een eigen risico van 2.500,-- per geval. In 2012 liepen geen van dergelijke procedures. Strafrechtelijke procedures in 2012 Geen Wob-verzoeken Gedelegeerd is: besluiten op verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij het algemeen bestuur (Delegatiebesluit artikel 2, vierde lid). Ontvangen Wob-verzoeken om: 1. Informatie over BOA-activiteiten. De informatie is deels verstrekt. Informatie over lopende zaken niet want dit laat de Wob niet toe. Informatie over afgeronde zaken wel maar dan geanonimiseerd. 2. Informatie over door het waterschap verbeurde dwangsommen bij te laat beslissen. De informatie is verstrekt inhoudende dat geen dwangsommen waren verbeurd. 3. Informatie over switch-transacties van SNB en het waterschap. De informatie is deels verstrekt behoudens informatie die onder de weigeringsgronden van de Wob vallen. 4. Informatie over betaalde vergoeding aan een lid van de Bezwaar- en adviescommissie in een bepaald jaar. Omdat de gevraagde informatie niet bestond kon daarover ook niet beslist worden. 5. Informatie over betaalde vergoedingen in het algemeen aan een lid van de Bezwaar- en adviescommissie. De informatie is verstrekt. 6. Informatie uit de legger. De informatie is verstrekt. 7. Informatie uit de legger. De informatie is verstrekt. 8. Informatie over een concreet genoemd perceel. Omdat de gevraagde informatie er niet is kon daarover ook niet beslist worden. 9. Informatie over bepaalde verleende ontheffingen. De informatie is verstrekt. 10. Informatie over verslagen opgesteld tijdens een formele mediation. Feitelijke informatie is verstrekt, overige informatie niet met verwijzing naar de weigeringsgronden uit de Wob. -6-

7 Aan-verkoop en ruiling van gronden Gedelegeerd is: Besluiten tot aankoop of vervreemding van onroerende zaken tot een bedrag van maximaal ,-- per geval. (Delegatiebesluit artikel 2, lid 1): In 2012 zijn ten behoeve van het waterschap 11 keer gronden gekocht. En 8 keer gronden verkocht voor het waterschap. (Geteld is het aantal keren dat aan-verkoopakten zijn gepasseerd.) Gedelegeerd is: Besluiten tot ruiling van onroerende zaken waarbij het saldo van de waarde van de in de ruiling betrokken onroerende zaken maximaal ,-- bedraagt. (Delegatiebesluit artikel 2, lid 2): In 2012 is 17 keer grond verkregen/vervreemd door middel van ruiling. (Geteld is het aantal keren dat de akten van ruiling zijn gepasseerd.) Gedelegeerd is: Besluiten tot het vestigen, overdragen aanvaarden of afstand doen van beperkte rechten op onroerende zaken (Delegatiebesluit artikel 2 lid 3): Er is in 2012 eenmaal een beperkt zakelijk recht gevestigd. -7-

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht kroniek 80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht 2013 Mr. I.J. van den Berge, mr. M.J. Mutsaers, mr. T.G. Zweers-te Raaij en mr. A.B.B. Gelderman In deze kroniek wordt de jurisprudentie

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Correctie-percentage of. Bron bedrag Het project / de financiering is niet conform Europese regels. betrekking heeft 1. gedeelte dat ontbreekt.

Correctie-percentage of. Bron bedrag Het project / de financiering is niet conform Europese regels. betrekking heeft 1. gedeelte dat ontbreekt. Bijlage 1 Correctietabel Indeling rubrieken: A. Het project is niet conform Europese regels, alle A gebreken zijn niet herleidbaar naar specifieke facturen of uitgavenposten binnen een project, maar hebben

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie