Dynamiek van winkelgebieden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dynamiek van winkelgebieden"

Transcriptie

1 Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden

2

3 Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden 1

4 Colofon tekst nrw taskforce dynamische winkelgebieden eindredactie Marcel Reinartz en Willem de Wijs productie Edwin Brugman, Shopping Centre News grafische verzorging Jeroen van Heemskerck Düker, Hyperion creatieve communicatie Den Haag druk Printec Offset, Kassel (D) isbn Disclaimer NRW Tekst uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op voorwaarde dat er bronvermelding plaatsvindt. Het essay is geschreven door en voor rekening en verantwoording van de leden van de NRW taskforce dynamische winkelgebieden. Deze uitgave wordt ondersteund en gefinancierd door NRW, maar de inhoud vertegenwoordigt niet per definitie de mening van alle NRW leden. 2

5 voorwoord Voorwoord Gemeenten zijn om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. Om te studeren, te sporten, je vrienden op te zoeken. Een museum te bezoeken, verliefd te zijn. Je kinderen op te voeden. Kortom, gemeenten zijn om in te leven. Winkelen maakt een onlosmakelijk en belangrijk deel uit van de beleving van een gemeente. Want winkelen doet iedereen. Met verschillende bezoekdoelen, in binnensteden of wijkwinkelcentra, doelgericht, recreatief of een combinatie daarvan. Maar de wereld waarin wij leven verandert razendsnel. We zien ontwikkelingen die van grote invloed zijn op het consumenten- en bestedingsgedrag. De internetverkopen groeien enorm, de demografie wijzigt, in bepaalde regio s is er bevolkingskrimp. Daarnaast is winkelen niet altijd meer vrijetijdsbesteding nummer één en moeten winkelgebieden concurreren met andere vormen van ontspanning. Bovendien wordt de markt ook door onder meer de crisis gedwongen een omslag van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd winkelvastgoed te maken. Al deze ontwikkelingen betekenen veel voor deze branche en de winkelvastgoedmarkt is daarmee duidelijk op zoek naar nieuwe structuren. Zo staat de fijnmazige winkelstructuur onder druk en woedt de discussie over een dreigend teveel aan winkelmeters. Aan de andere kant is er behoefte aan kwaliteitverbetering om de consument blijvend te kunnen verleiden. Binnen de winkelsector zal het accent de komende jaren vooral op herontwikkelingsvraagstukken liggen, kwaliteitsverbetering zonder (grote) uitbreidingen. Juist daarbij is een uitstekende samenwerking tussen betrokken partijen van groot belang. Het collectief belang van overheid en marktpartijen zou vertrekpunt moeten zijn en de consument moet daarbij centraal staan. Het is goed om ons permanent af te vragen hoe we als betrokken partijen samen telkens weer een kwaliteitsslag kunnen maken bij duurzame retailontwikkelingen in de context van een veranderende stad. Als voorzitter van vng én burgemeester van Almere, een aantrekkelijke en veelzijdige stad, onderschrijf ik dan ook van harte het grote belang van samenwerking bij dit proces van verbetering van de winkelvoorzieningenstructuur. Bijgaand essay levert een belangrijke bijdrage aan het inzichtelijk maken van de problematiek en van nut en noodzaak van samenwerking en het uitwisselen van kennis op dit terrein. Ik kijk uit naar de volgende stap. Mw. A. Jorritsma burgemeester Almere, voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3

6 inhoud Inhoud Inleiding en samenvatting 5 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen 9 Retailbeleid en praktijk 19 Voorwaarden voor attractiviteit en dynamiek 31 Conclusies: denkproces naar (mogelijke) maatoplossingen 35 4

7 Inleiding en samenvatting 1 Inleiding en samenvatting nrw is dé toonaangevende organisatie voor bedrijven en instellingen die zich bedrijfsmatig bezighouden met winkelcentra en hun omgeving. nrw wil dé natuurlijke autoriteit op het gebied van de winkelstructuur zijn. Ze profileert zich daarom meer en meer proactief naar buiten als vereniging met expertise op voor de sector belangrijke thema s. nrw besteedt aan drie van deze thema s bijzondere aandacht: n duurzame winkelgebieden; n consumentenbeleving; n dynamische winkelgebieden. Voor elk van deze drie thema s heeft nrw begin 2009 een taskforce met specialisten uit diverse vakgebieden ingesteld. Voor u ligt het resultaat van de werkzaamheden van de taskforce die onder voorzitterschap van Marcel Reinartz aan het thema dynamische winkelgebieden heeft gewerkt (bijlage 1). De vraag die nrw aan deze taskforce meegaf was: hoe kunnen we een dynamische en duurzame retailontwikkeling stimuleren in de context van een veranderend winkellandschap? De consument is anno 2010 welvarender en veeleisender dan ooit en heeft talloze mogelijkheden voor zijn vrijetijdsbesteding. Dit heeft zijn directe weerslag op de wijze waarop hij zijn aankopen doet. Daarbij kan hij uit meer winkels en winkelgebieden kiezen dan ooit en bovendien gebruikt hij voor steeds meer behoeften het onlinekanaal. Hierdoor kampt een toenemend aantal winkelcentra met teruglopende bezoekersaantallen en leegstand. Intussen worden nog steeds nieuwe winkelontwikkelingen gepland en gerealiseerd: vernieuwing blijft immers noodzakelijk om aan de eisen van de consument te voldoen. Door het op grote schaal toevoegen van nieuw winkelaanbod ontstaan echter problemen in bestaande winkelgebieden. Vooral in de verouderde, minder goed gelegen of incourante winkelgebieden. Deze paradoxale situatie, waarbij de markt uit balans dreigt te raken maar er toch nieuwe winkelprojecten worden gerealiseerd, is kenmerkend voor de retailsector anno Het lijkt wel haast of de gehele sector en dat geldt voor alle daarin actieve partijen de ogen sluit voor belangrijke en structurele economische en maatschappelijke ontwikkelingen. 5

8 Inleiding en samenvatting De taskforce heeft zich de afgelopen anderhalf jaar intensief met de problematiek van deze veranderende markt beziggehouden. Zij heeft geprobeerd inzicht te verwerven in deze problematiek door: n gesprekken te voeren met ondernemers in de retail, horeca en leisuresector, vertegenwoordigers van brancheverenigingen, makelaars en medewerkers van provincies (bijlage 2); n vier brainstormsessies te organiseren met beheerders, beleggers, ondernemers en makelaars (bijlage 2); n literatuuranalyse en webresearch uit te voeren; n discussie en overleg te voeren, waarbij alle taskforceleden kennis en ervaring vanuit hun specifieke achtergrond en ervaring hebben ingebracht. Samenvatting In dit essay wordt de grote uitdaging besproken om, in een markt die niet langer wordt gekenmerkt door groei, de Nederlandse consument blijvend een dynamisch en attractief winkellandschap te kunnen bieden. Een veeleisende consument met veel alternatieven voor zijn vrijetijdsbesteding, een veranderende bevolkingsopbouw en bevolkingskrimp, stormachtige ontwikkelingen op het gebied van internet, hebben steeds manifester hun consequenties: lagere passantenaantallen, lagere winkelbestedingen en toenemende leegstand. Een situatie van overbewinkeling ontstaat in sommige regio s en dreigt zich verder uit te breiden. Een breuk met het verleden lijkt noodzakelijk voor wat betreft het groeidenken en het vergroten van het winkelareaal. 6

9 Inleiding en samenvatting Te verwachten is dat de Nederlandse winkelmarkt langzaam maar zeker transformeert richting een herontwikkelingsmarkt. Het winkellandschap moet zich daarbij vernieuwen en dynamisch en attractief blijven, zonder dat (te)veel nieuw areaal kan worden toegevoegd. Daar waar wel nieuw areaal wordt toegevoegd, kan het nodig zijn om verouderd areaal uit de markt te halen. Bijvoorbeeld door een bestemmingswijziging en woningen ervoor in de plaats realiseren. Dit is een duidelijke trendbreuk met het (recente) verleden. Tegelijk zien we dat de winkelplanning sinds de Nota Ruimte een sfeer ademt van liberaliseren en decentraliseren. Winkelplanning is een zaak geworden van lagere overheden. De provincies blijken sterk verschillend om te gaan met de hen toebedachte regierol. Gemeenten formuleren detailhandelsbeleid voor de eigen gemeente en werken soms samen met omliggende gemeenten, maar erg hard of op sturing gericht is die samenwerking niet. In de praktijk hebben grote nieuwbouwprojecten bovendien effecten die de gemeentegrenzen (ver) overschrijden. Het begeleiden van winkelprojecten gericht op het attractief houden van het winkellandschap, vraagt regie op een niveau tussen provincie en gemeente in, door de task force aangeduid als het niveau van functionele regio s. Functionele regio s volgen uit koopgedrag en komen vaak niet overeen met bestuurlijke regio s en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het beleid vanuit de Nota Ruimte, dat juist de verantwoordelijkheid naar de gemeente heeft gedecentraliseerd, behoeft daarom aanscherping. De provincies kunnen een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de regie en zouden hiertoe moeten worden aangezet. Uniformiteit in beleid is nodig. De essentie is dat er op het niveau van de functionele regio, bijvoorbeeld het stadsgewestelijk niveau, heldere keuzes moeten worden gemaakt over de functie en omvang van winkelgebieden en dat deze keuzes door de provincie moeten worden bewaakt. Ook zijn keuzes nodig over welke nieuwe initiatieven wel en welke niet passen binnen een eenmaal vastgestelde structuur. Niet alles toelaten, maar selectief en toetsen op toegevoegde waarde voor de structuur als geheel. Tot slot is van belang dat alle bij het winkellandschap betrokken professionele partijen, zoals overheden, ondernemers, ontwikkelaars en beleggers, inzien dat zij een groot belang hebben bij een blijvend dynamisch en attractief winkellandschap, waarbinnen ruimte is voor ondernemerschap. Zij moeten zich daarom verbinden aan dat doel. 7

10 Inleiding en samenvatting Hoe nu verder De taskforce wil in dit essay een krachtig en niet mis te verstaan signaal afgegeven: alle betrokkenen moeten structureel anders gaan denken én handelen om een aantrekkelijk winkellandschap te houden! Onthoud het volgende: n Het tijdperk dat op grote schaal nieuwe centra konden worden gerealiseerd, is eindig; de groei is voorbij en online aankopen worden belangrijker; herontwikkelen en beheren wordt de toekomst. n De Nota Ruimte heeft met betrekking tot winkelplanning een beleidsvacuüm gecreëerd. Provincies maken hun rol niet waar, gemeenten gaan hun eigen gang; meer regie op het niveau van de functionele regio, die is gebaseerd op feitelijk koopgedrag, is dringend gewenst. n Maak op het niveau van de functionele regio s heldere visies op de bij die regio passende structuur van het winkellandschap en maak daarna heldere keuzes op basis van die visie. n Dit alles vraagt om een omslag in de manier van denken én acteren. Herstructurering en sanering zijn onvermijdelijk om voldoende perspectieven voor vernieuwing en verbetering van attractiviteit te creëren. De schaal van de opgaven zal daarbij veranderen. Het aantal (kleinschalige) herstructureringsoperaties zal veel groter zijn dan het aantal nieuw te realiseren (grootschalige) winkelgebieden. Verantwoording Dit essay is niet zozeer een weerslag van het verrichte onderzoek. Het is meer een essay waarin op basis van verworven kennis en inzichten wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan het vergroten van het bewustzijn dat de winkelmarkt in een nieuwe fase is beland. De vastgoedsector en alle partijen die daarin een rol spelen moeten gezamenlijk de uitdaging aangaan, om ook voor de toekomstige consument een dynamisch en attractief winkellandschap te creëren. Natuurlijk biedt dit essay niet dé oplossing voor alle problemen, maar er worden wel mogelijke oplossingsrichtingen benoemd in de hoop de gedachtevorming in de sector een stap verder te brengen. 8

11 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen 2 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen 2.1 Wat is dynamiek? Dynamische winkelgebieden zijn winkelgebieden die blijvend in staat zijn zich aan te passen aan de veranderende wensen van consumenten. Door aanpassing en verbetering van de bestaande structuur, slagen ze er in om door de jaren heen attractief te blijven. Het begrip winkelgebied is hierbij ruimer dan winkelcentrum. In een winkelgebied kunnen de winkels meer gespreid zijn en kunnen zich, behalve horeca, leisure en dienstverlening, ook culturele en maatschappelijke voorzieningen bevinden. Daarnaast dragen ook woningen, parkeergelegenheid en de openbare ruimte bij aan het karakter van een winkelgebied. Dynamiek refereert aan veranderingen van zowel het consumentengedrag en de wensen van ondernemers, als aan de omvang en uitstraling van het winkelgebied als geheel. Consumenten willen bijvoorbeeld winkelgebieden die inspelen op hun koopmotieven. Ondernemers willen t rekkers, speciaalzaken, nieuwe formules en grotere winkels om meer aanbod te kunnen tonen. Het winkelgebied als geheel wil meer consumenten die vaker terugkomen, langer verblijven en meer besteden. Een winkelgebied is attractief bij een goede samenhang tussen de hardware (onder andere locatie, omvang, branchepatroon en architectuur), en de software (onder andere belevingswaarde, management, marketing en ondernemerschap) van een winkelgebied. Onderscheidend vermogen ten opzichte van alternatieve, concurrerende winkelgebieden en de kwaliteit van het ondernemerschap zijn hierbij belangrijke aspecten. Ondernemerschap is de mate waarin ondernemers, individueel en gezamenlijk, in staat zijn het winkelgebied uniciteit en couleur locale te geven. Onderscheidend vermogen vertaalt zich in een op de doelgroepen gerichte marketing en in een consistent management van het betreffende winkelgebied. De attractiviteit van een winkelgebied wordt uiteindelijk bepaald door de juiste mix van een groot aantal min of meer samenhangende aspecten en is geen statisch gegeven. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de aspecten die mede bepalen of consumenten een winkelgebied attractief vinden. ATTRACTIVITEIT SOCIAAL MORFOLOGISCHE STRUCTUUR LOCATIE DISTRIBUTIEVE STRUCTUUR BELEVINGS- WAARDE MARKETING bevolkingsstructuur, verstedelijking etc. type winkelcentrum, ligging, bereikbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden etc. branchepatroon, concurrentiekracht, assortiment etc. routing, verblijfsklimaat, kwaliteit winkels etc. consument, retailer, belegger, beheer, overheid etc. Tabel 1. Aspecten van attractiviteit van winkelgebieden 9

12 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen De dynamiek in de winkelmarkt zorgt ervoor dat de attractiviteit van morgen niet meer dezelfde is als die van vandaag. Uit analyses, workshops en interviews met professionals uit het winkellandschap zijn voorwaarden naar voren gekomen die de gewenste dynamiek kunnen bevorderen. Het in stand houden van attractiviteit vergt een open, constructieve samenwerking tussen de verschillende bij een winkel gebied betrokken partijen. Ook een gemeenschappelijke, breed gedragen toekomstvisie van de platforms, verenigingen en gemeente, al dan niet ondersteund door het centrum- of citymanagement, is noodzakelijk. Aantrekkelijke winkelgebieden zijn het gevolg van een goede samenwerking tussen de belangrijkste partijen, vooral de lokale ondernemers. De samenwerking tussen ondernemers enerzijds en eigenaren, beleggers en winkelcentra beheerders anderzijds is essentieel, maar ontbreekt helaas in de praktijk! Jan Meerman, voorzitter Nationale Winkelraad MKB-NL, interview d.d. 7 januari

13 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen 2.2 De veranderende vraagzijde van de markt De trendgevoelige consument stelt voortdurend andere eisen aan de winkels en winkelgebieden waarin hij zijn aankopen doet. Niet voor niets zijn alle retailers voortdurend bezig met het bijsturen van hun formules om een zo optimaal mogelijke kwaliteit en service te bieden aan hun klanten. Actieve, creatieve ondernemers kunnen de consument steeds weer verrassen. Zij willen daarmee een zo groot mogelijke binding met hun klanten creëren. De trends hierin zijn zeer divers. Eén algemene trend is echter wel duidelijk, namelijk dat de consument steeds meer service, keuze en gemak verwacht. De consument beschikt over weinig vrije tijd, waardoor het winkelen efficiënt moet. Daarbij zijn er andere vormen van vrijetijdsbesteding die concurreren met winkelen. Deze algemene trend heeft een aantal gevolgen voor de retail: n Consumenten stellen hogere eisen aan bereikbaarheid en parkeergelegenheid. n Winkelbezoek wordt gedifferentieerd. Consumenten kiezen steeds vaker een bij hun actuele koopmotief passende aankoopplaats. Zo ontstaat er een duidelijk onderscheid tussen fun- versus run-shopping. Het eerste gebeurt veelal in historische binnensteden en het tweede in goed bereikbare koopcentra zoals de grootschalige concentraties aan de randen van de steden. n Consumenten vragen om vernieuwing en verrassing. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ketens en voor startende ondernemers, maar ook voor veranderingen binnen winkelgebieden. n Door de toegenomen mobiliteit is voor de consument het keuzepalet van te bezoeken winkelcentra groter geworden. Consumenten kiezen dan ook niet meer primair voor het dichtstbijzijnde winkelcentrum, maar voor dat centrum waar zij hun koopmotieven het best kunnen verwezenlijken. n Traditionele winkelcentra moeten in toenemende mate de concurrentie aangaan met nieuwe vormen van retail op andere locaties (stations, pretparken, vliegvelden), maar ook met buitenlandse steden als Antwerpen, Londen, Parijs, Barcelona en Berlijn waar consumenten shoppen en cultuurbezoek combineren. Als gevolg hiervan staan de bestedingen in de reguliere winkelgebieden onder druk en is de concurrentie tussen winkelgebieden sterk toegenomen. 11

14 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen Opkomst van het internet Ook technologische ontwikkelingen zorgen voor een veranderend consumentengedrag. De meest pregnante daarvan is de opkomst van internet en de mogelijkheden die dat biedt voor het online oriënteren en aankopen. Als oriëntatiekanaal is internet inmiddels belangrijker dan de oude en reguliere kanalen zoals de oriëntatie via de winkel of gedrukte media 1. Een van de gevolgen is dat consumenten winkelgebieden doelgerichter bezoeken, waardoor minder verplaatsingen binnen een winkelgebied plaatsvinden. Als aankoopkanaal neemt het belang van internet ook sterk toe, hoewel hier de fysieke winkel nog een ruime voorsprong heeft. In 2009 werd circa zes procent van de non-food-aankopen via internet gedaan en dit percentage stijgt jaarlijks. Omdat de totale retailbestedingen de laatste jaren nauwelijks groeien of zelfs afnemen, gaat de stijgende omzet via het internet in belangrijke mate ten koste van de omzet van de reguliere detailhandel. Internet, en zeker het over de grens winkelen via internet, is daarmee een directe bedreiging voor de detailhandel. Het biedt echter ook kansen als een goede interactie tussen webwinkel en fysieke winkel tot stand wordt gebracht (de optimale combinatie van bricks en clicks). De consument is gediend bij een goede combinatie van offline en online diensten, bijvoorbeeld bestellen via internet, maar afhalen in de winkel. Een anonieme ondernemer Er zou moeten worden gestreefd naar een sterkere wisselwerking tussen internet en de winkels. Pals Brust en Hans Nagel, C&A Nederland, interview d.d. 9 maart 2010 Demografische veranderingen Een andere relevante trend is de te verwachten verandering in de bevolkingsopbouw die de komende jaren duidelijk zichtbaar wordt. Op dit moment is in Nederland 15 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. In 2025 zal dit percentage zijn opgelopen tot 21 procent, in 2035 tot 25 procent en in sommige regio s zullen deze percentages nog een stuk hoger zijn. 2 1 Thuiswinkel.org en HBD. Multichannel monitor CBS Statline 12

15 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen Door de veranderende bevolkingsopbouw zullen retailers een ander assortiment moeten gaan aanbieden. De consumenten uit de leeftijdscategorie tot 25 jaar, de digital natives, kopen heel gemakkelijk via het internet. Voor de consumenten tussen 25 en 40 jaar is de internet-drempel al wat hoger en oudere consumenten willen nu nog nadrukkelijk op een andere, meer traditionele manier worden bediend. Echter, in de toekomst zal internet ook voor de oudere bevolkingsgroepen gemeengoed zijn. Het bestellen vanuit huis met de service van thuisbezorgen is aantrekkelijk. Omvang bevolking Samenhangend met de vergrijzing zal ook de groei van de Nederlandse bevolking tot stilstand komen. Tot rond 2040 verwacht het cbs nog een geleidelijke toename van de bevolking met in totaal een miljoen inwoners. Daarna zal het totaal aantal inwoners in Nederland langzaamaan gaan dalen. n meer dan 10% groei n 0 tot 10% groei n 0 tot 10% afname n meer dan 10% afname Figuur 1 Bevolkingsontwikkeling Dit is het landelijke beeld; regionaal zijn er echter grote verschillen. Bijvoorbeeld, de bevolking in de regio Delft en Westland en in Flevoland zal in de komende dertig jaar nog met ongeveer een kwart toenemen. Maar in Noordoost-Groningen zal de bevolking met ongeveer twintig procent dalen en in Midden-Limburg met ongeveer dertien procent. Een direct gevolg van bevolkingskrimp is dat de bestedingen in deze regio s afnemen. Immers, minder inwoners zullen minder besteden. Uiteraard is die relatie niet één op één. De trend tot meer kleine huishoudens lijkt zich bijvoorbeeld voort te zetten en dat zal de vraag in bepaalde branches minder snel doen afnemen. Ieder huis(houden) behoeft immers meubels, een koelkast en dergelijke. 13

16 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen 2.3 Toenemend winkelaanbod Tussen 2003 en 2010 is het winkelaanbod in Nederland met 15 procent toegenomen, van circa 25,9 miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlak in 2003 naar circa 29,8 miljoen vierkante meter in , ofwel gemiddeld met ruim 500 duizend vierkante meter per jaar. Deze metrages zijn inclusief leegstand. Het aantal winkels is de afgelopen jaren juist iets gedaald. De toename van het winkelareaal heeft plaatsgevonden door een schaalvergroting van de winkels. Deze schaalvergroting is aanzienlijk geweest; de gemiddelde winkel in Nederland is gegroeid van 224 m² in 2003 naar 261 m² in Er zijn echter wel grote verschillen tussen de verschillende winkelgebieden (figuur 2). Ook 135 tussen de diverse branches bestaan grote verschillen. Zo zijn elektronica winkels met 48 procent Verspreide gegroeid bewinkeling en tuincentra met 49 procent, terwijl winkels voor mode 130en luxe artikelen met minder dan tien procent zijn gegroeid. Toch zijn ook Grootschalige concentraties modewinkels in binnensteden de laatste jaren veel groter geworden, vooral door Stads- wijk en buurtcentra 125 de opkomst van ketens als The Sting, h&m, NewYorker, Zara en recent bijvoorbeeld Centrale winkelgebieden Primark. gem. omvang in m 2 bvo Figuur 2. Schaalvergroting in de detailhandel Uit een bewerking van cijfers van de neprom blijkt, dat van de uitbreiding tussen 2003 en 2010 circa 1,5 miljoen m² is opgeleverd in planmatige ontwikkelingen. De overige circa 2,5 miljoen nieuwe winkelvierkante meters zijn autonoom op de markt gekomen als uitbreidingen van bestaande winkels, individuele nieuwbouw, bijtrekken van verdiepingen, etc. In de centra van de Nederlandse steden is de uitbreiding relatief beperkt gebleven. De toename van het aanbod is het sterkst geweest buiten de winkelgebieden en in winkelgebieden met vooral grootschalige winkels. 1 Locatus Verkenner 14

17 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen Een andere trend van de afgelopen jaren is het veranderen van de samenstelling van het aanbod in de binnensteden. Het aandeel filiaalbedrijven in centra van steden blijft groeien en de binnensteden worden steeds modischer. Het aandeel mode is hier de afgelopen jaren toegenomen van 25 naar 29 procent. Op A-locaties binnen de centra bedraagt dit percentage inmiddels 38 procent en dit percentage stijgt nog jaarlijks. Hieruit blijkt dat wordt ingespeeld op de consument, die binnen steden vooral bezoekt om recreatief te winkelen. 2.4 Confrontatie van vraag en aanbod De bevolkingsontwikkeling van een regio is weliswaar een belangrijke basis voor de ontwikkelingsmogelijkheden van nieuw winkelareaal, maar de relatie is niet helemaal eenduidig. De uitgangssituatie in de zin van het aanbod per inwoner, verschilt per regio en per branche en elke regio heeft ook haar eigen winkelplannen. Desondanks is het interessant om de bevolkingsontwikkeling op regionaal niveau af te zetten tegen de ontwikkeling van het retailaanbod in deze regio s. Op basis van bestaand en beschikbaar materiaal is een globale verkenning uitgevoerd, waarbij in eerste instantie per regio de verwachte bevolkingsomvang rond 2035 wordt afgezet tegen het huidige winkelareaal. In deze verkenning wordt gebruik gemaakt van de huidige kengetallen voor bestedingen en vloerproductiviteit. 15

18 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen Uit de verkenning komt naar voren dat in een aantal gebieden het huidige winkelareaal in alle branches groter is dan op grond van de huidige kengetallen voor de toekomstige omvang van de bevolking markttechnisch verantwoord is. Met andere woorden de gemiddeld realiseerbare vloerproductiviteit in 2035 ligt onder de vloerproductiviteit die thans gemiddeld wordt gerealiseerd. In andere regio s lijkt er op basis van deze indicatieve berekening ruimte voor uitbreiding van het areaal. De marktruimte voor het ontwikkelen van nieuw winkelareaal neemt verder af als rekening wordt gehouden met de in uitvoering zijnde plannen voor plan matige winkelontwikkelingen, waarvan neprom jaarlijks een overzicht maakt, en met autonome ontwikkelingen, waarmee in de periode jaarlijks ongeveer m 2 winkelruimte aan het areaal werd toegevoegd. Een deel van deze projecten in ontwikkeling wordt gerealiseerd in gebieden waar het areaal winkels nu reeds groter is dan markttechnisch verantwoord op basis van de verwachte toekomstige omvang van de bevolking. En natuurlijk vindt er ook nog autonome groei van het winkelareaal plaats in deze gebieden, omdat ook hier behoefte is aan het verbeteren, optimaliseren en uitbreiden van bestaande winkels. 16

19 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen Daarnaast is een groot aantal andere trends en ontwikkelingen van invloed op de toekomstige vraag naar vierkante meters winkelruimte. De verkenning maakt echter duidelijk dat de komende jaren in veel gebieden minder ruimte zal zijn voor uitbreiding van het winkelareaal dan in de voorbije periode het geval is geweest. Het lijkt er op dat in een aantal specifieke regio s het winkelareaal zo groot wordt, dat in combinatie met stagnerende detailhandelsbestedingen de realiseerbare vloerproductiviteit onder druk komt te staan. Dit zou op termijn kunnen leiden tot verschraling van het aanbod en leegstand op grotere schaal. In Parkstad in Zuid- Limburg is de bevolkingskrimp al enige jaren geleden ingezet, waardoor dit een interessant gebied is voor nadere analyses over de gevolgen hiervan. 2.5 De toekomst ligt in het renoveren van bestaande winkelgebieden. Pals Brust en Hans Nagel, C&A Nederland, interview d.d. 9 maart 2010 Behoud van dynamiek en attractiviteit Continue aanpassing, aanbodverruiming ( leisure ) en kwaliteitsverbetering van winkelgebieden is nodig om ook in de toekomst attractief te zijn voor de consument. Dit streven naar behoud van attractiviteit leidt tot aanpassing van winkelgebieden en dit gaat veelal gepaard met uitbreiding van het winkelareaal. Hier wordt de paradox manifest tussen de behoefte aan de verbetering van attractiviteit en de marktmogelijkheden in de toekomst. Voor een winkelgebied wordt het steeds belangrijker zich van andere winkelgebieden te onderscheiden. Marcel Evers, CBW-MITEX, interview d.d. 20 januari

20 Dynamische winkelgebieden en externe ontwikkelingen De dynamiek van de toekomst en het behouden en vergroten van de attractiviteit van winkelgebieden zal vanaf heden niet alleen op basis van (grote) uitbreidingen gestalte kunnen krijgen. Dit is een duidelijke trendbreuk met het verleden. Te verwachten is dat de Nederlandse markt langzaam transformeert naar een herontwikkelingsmarkt, waarbij verbeteringen in het aanbod en de attractiviteit ook op andere manieren dan alleen door forse uitbreidingen tot stand dienen te worden gebracht. Dit is een van de grote uitdagingen voor de sector in de komende decennia. Naast attractivieteit wordt ook ondernemerschap steeds belangrijker. Onderscheidend vermogen wordt mede bepaald door de aanwezigheid van specifieke ondernemers, ook op A1-locaties in het winkelgebied. Beleggers, beheerders en retailers zullen gezamenlijk moeten bepalen hoe zij in deze behoefte van consumenten gaan voorzien. 18

21 Retailbeleid en de praktijk 3 Retailbeleid en de praktijk De vraag is hoe de winkelmarkt haar dynamiek kan behouden zonder een sterke toename van het aantal vierkante meters. Dit kan alleen als er keuzes worden gemaakt in waar en welke vernieuwingen nog kunnen. De overheid als regelgever is nadrukkelijk bij deze keuzes betrokken. Daarom wordt het overheidsbeleid met betrekking tot retail in verleden, heden en toekomst besproken en de wijze waarop hierdoor vernieuwingen in het winkellandschap zijn mogelijk gemaakt en ontstaan e helft 20e eeuw: stabiel en gereguleerd winkellandschap Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren 70 van de vorige eeuw werd het beleid ten aanzien van winkelvoorzieningen centraal vanuit de rijksoverheid aangestuurd. In de winkelplanning stond de zeer kwantitatief en hiërarchisch georiën teerde, distributieplanologische benadering centraal. Aldus ontstond een overzichtelijk winkellandschap met hoofdcentra en ondersteunende winkelcentra. De grondgedachte was dat voorzieningen voor de dagelijkse behoeften voor iedereen op korte afstand beschikbaar moesten zijn. Hiermee is de voor Nederland kenmerkende fijnmazige winkelstructuur ontstaan. In de jaren 70 en 80 ontstonden in de periferie op voor de auto goed bereikbare locaties zoals autoboulevards, bouwmarkten en woonboulevards. Deze perifere locaties waren aanvullend op de centrumwinkelgebieden en de ondersteunende centra in de wijken, maar het toelatingsbeleid was zeer strikt. Alleen de zogenaamde pdv- en gdv-branches voor volumineuze artikelen en grootschalige winkels, waar consumenten doelgericht naar toe gaan, mochten zich in de periferie vestigen. De laatste twee decennia is het beleid ten aanzien van winkelvoorzieningen in een richting geëvolueerd waarin het kwantitatieve vierkante meter denken plaats maakt voor een meer kwalitatieve en consumentgerichte benadering. Het beleid faciliteert nieuwe concepten, waaraan de consument behoefte heeft. Zo ontstaan voor Nederland nieuwe vormen van detailhandel: gemakswinkels, op locaties waar veel verkeer is en clusters van grootschalige detailhandel zoals Ekkersrijt in Son en nabij nieuwe voetbalstadions zoals Arena Amsterdam, nac-stadion Breda en Euroborg in Groningen. De woonboulevards evolueren naar een nieuw concept, de woonmall. Er worden factory outlet centers gerealiseerd. De toevoegingen gaan 19

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Hoofdbedrijfschap Detailhandel eindrapport juni 2009 Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Actieplan. Detailhandel

Actieplan. Detailhandel Actieplan Detailhandel 00.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkelier rs omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewe rd 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 mi rs 700.000 medewerkers

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur PBL Voorwoord

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor het onderwijs Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor het onderwijs Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Cross Media Monitor Haarlem 2012

Cross Media Monitor Haarlem 2012 Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network, Hilversum Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network,

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Nieuwe Winkelen Hoofdbedrijfschap Detailhandel COLOFON 2 Het rapport Het Nieuwe Winkelen is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie