GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren"

Transcriptie

1 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 november 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin, Guy Thys, mevr. Josiane Caproens en Michel Vanroy, schepenen; Alfons Capiot, Hervé Peters, Libert Souverijns, Jean- Louis Verjans, Gert Hellinx, Pierre Jamaer; Walter Callebaut, Robert Wijnen, mevr. Hilde Buysmans, Serge Voncken, Lode Cuypers, mevr. Linda Verjans, Leon Ghijsens, mevr. Marijke Sleurs, mevr. Carine Soubry- Moors en mevr. Carine Box, raadsleden; en Gérôme Parthoens, gemeentesecretaris Aanwezig na aanvang der vergadering: Linda Verjans en Carine Soubry-Moors vanaf agendapunt 2 en Lode Cuypers vanaf agendapunt 3 Verontschuldigd: nihil Afwezig: nihil IN OPENBARE VERGADERING De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 01 Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer houdende invoering van een parkeerverbod voor vrachtwagens op de parking langs de spoorweg in de Stationsstraat - Goedkeuring Het voorstel van gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer, houdende invoering van een parkeerverbod voor vrachtwagens op de parking langs de spoorweg in de Stationsstraat, wordt eenparig goedgekeurd. Blijkens advies van de verkeerscommissie verdient het aanbeveling de aangelegde parking langs de spoorwegovergang in de Stationsstraat uitsluitend en alleen nog open te stellen voor personenwagen van plaatselijke bewoners en bezoekers. Thans wordt het overgrote deel van de parking nagenoeg dagelijks ingenomen door enkele trucks met oplegger. Voor het zwaar verkeer daarentegen zal een parking in gereedheid worden gebracht op de vrije berm links van de spoorwegovergang ter hoogte van het appartementencomplex in opbouw. Na goedkeuring door de bevoegde instanties zullen ter uitvoering ter plaatse de nodige verkeersborden worden aangebracht. 1

2 02 Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer houdende invoering van snelheidsbeperkingen in de Kleistraat-Nederstraat - Goedkeuring Het voorstel van gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer, houdende invoering van snelheidsbeperkingen in de Kleistraat en Nederstraat, wordt goedgekeurd. Deze maatregel is ingegeven omdat in beide straten thans snelheidsbeperkingen van toepassing zijn die niet consequent zijn en eerder voor verwarring zorgen en de weggebruikers. Zo is er op het ene rijvak van de rijbaan plaatselijk immers een snelheid toegelaten van 70 km/u terwijl op het andere wegvak dan weer een snelheidsbeperking geldt van 90 km/u. Bovendien is er evenmin een afbouwsnelheid voorzien bij het inrijden van een zone 50 km/u en het nemen van verhoogde verkeersdrempels. Uit veiligheidsoverwegingen zal daarom vanaf het kruispunt Paneelstraat - Kleistraat (op de grens tussen Bilzen-Hoeselt) tot vlak voor de oversteekplaat voor fietsers in de Nederstraat, een snelheidsbeperking van 70 km/u worden ingevoerd. Vanaf de oversteekplaats voor fietsers tot aan het kruispunt Proefbosstraat - Nederstraat (verhoogd kruispunt) en de aansluiting op de bebouwde kom, wordt daarentegen een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd. Dit reglement zal voor passend gevolg worden voorgelegd aan de minister van Mobiliteit en na goedkeuring zullen ter plaatse de nodige verkeersborden en wegmarkeringen worden aangebracht. 03 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Brixius Hoeselt - Begroting dienstjaar Advies De begroting dienstjaar 2007 van de kerkfabriek Hoeselt Sint-Brixius Hoeselt wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,69 uitgaven ,69 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten 1 217,00 uitgaven 0,00 saldo 1 217,00 Algemeen batig saldo 1 217,00 ======== Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2007 toelage gewone dienst: 9 630,00 EUR voor de gewone werking toelage buitengewone dienst: geen 2

3 04 Kerkfabrieken - Kerkfabriek O.L.Vrouw Middelares Hoeselt - Begroting dienstjaar Advies De begroting dienstjaar 2007 van de kerkfabriek Hoeselt O.L.Vrouw Middelares wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,78 uitgaven ,78 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten ,52 uitgaven ,66 saldo 3 277,86 Algemeen batig saldo 3 277,86 ======= Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2007 toelage gewone dienst: ,00 EUR voor de gewone werking doorgeeflening: ,00 EUR ten behoeve van de gedeeltelijke financiering van de nieuwbouw bestemd voor de huisvesting van de pastoor alsook twee appartementen 05 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Lambertus Hoeselt - Begroting dienstjaar Advies De begroting dienstjaar 2007 van de kerkfabriek Hoeselt Sint-Lambertus Hoeselt wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,78 uitgaven ,78 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten ,25 uitgaven ,05 saldo 2 117,20 Algemeen batig saldo 2 117,20 ======= Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2007 toelage gewone dienst: 6 784,00 EUR voor de gewone werking toelage buitengewone dienst: ,00 EUR voor de buitengewone herstellingswerken aan de parochiekerk van Alt-Hoeselt 3

4 06 INF - Patrimonium - Herlegging van de bedding van de beek in de Torenstraat te Werm ter hoogte van het perceel Hoeselt, afdeling 2, sectie C, nr. 174/m - Princiepsbeslissing Het voorstel om de bestaande bedding van de beek te Werm ter hoogte van het perceel Hoeselt, afdeling 2, sectie C, nr. 174/m in de Torenstraat te Werm, om te leggen, wordt principieel goedgekeurd. Een en ander is wenselijk omdat aan de eigenaar van het perceel gelegen voor deze waterloop enkel maar een bouwvergunning kan worden afgeleverd onder voorbehoud dat de beek ter plaatse wordt omgelegd en de bestaande bedding omgeruild wordt met de nieuwe bedding zodat deze in volle eigendom toebehoort aan de gemeente. Het schepencollege zal opdracht worden gegeven een gedetailleerd plan te laten opstellen waarop het huidige en toekomstige tracé van de beekoverwelving duidelijk worden aangeduid. Het college zal gevraagd worden de bedding te laten omleggen binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de aflevering van de benodigde wijzigingsvergunning door de bestendige deputatie van de provincie Limburg. De diensten ROP en INF zullen belast worden met de administratieve afhandeling en de gemeentelijke Technische Dienst zal waar nodig en binnen haar mogelijkheden, moeten instaan voor de uitvoering. 07 INF - Waterzuivering - Aangepaste overeenkomst tussen de gemeente Hoeselt en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening m.b.t. de sanering van het door de VMW aan haar abonnees geleverde water op het grondgebied van de gemeente Hoeselt - Goedkeuring Dit agendapunt wordt verdaagd naar de eerstvolgende zitting in december. 08 INF - Ruiling tussen de gemeente Hoeselt en de erfgenamen Joannes Vanspauwen-Gielen, p/a Lindekapelstraat 27 te Bilzen, van twee onroerende goederen, gelegen 'Op den Ulmar (Nederstraat) - Goedkeuring De ruiling tussen enerzijds de erfgenamen van Joannes Vanspauwen-Gielen (p/a Lindekapelstraat 27 te Bilzen (lot 1 van het ruilingsplan van landmeter-expert Robert Thijsen d.d. 20 oktober 2006) en anderzijds de gemeente Hoeselt (lot 2 van datzelfde ruilingsplan) wordt goedgekeurd. Gelet op de grondwaarde van beide percelen, zal deze ruiling gebeuren zonder enige opleg. De administratieve akte van ruiling zal worden verleden t.o.v. de burgemeester, en de eerste schepen en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze samen met de gemeenteontvanger, voor en namens de gemeente Hoeselt te ondertekenen. 4

5 09 Ruimtelijke Ordening - Sectoraal Bijzonder Plan van Aanleg 'zonevreemde bedrijven Hoeselt' - Onteigening bij hoogdringendheid en openbaar nut (Locatie E) - Goedkeuring Het voorstel om in uitvoering van het Sectoraal Bijzonder Plan van Aanleg 'zonevreemde bedrijven Hoeselt' tot onteigening bij hoogdringendheid en openbaar nut over te gaan van een drietal percelen, wordt goedgekeurd. Het betreft meer bepaald de inname van: - het perceel Hoeselt 1 ste afdeling, sectie G, nr 301/K, groot 31a 54ca, eigendom van Pierre Hermans, Merkenstraat 22 te Tongeren; - het perceel Hoeselt 1 ste afdeling, sectie G, nr 303, groot 9a 00ca, eigendom van Lisette Jehaes, Kliniekstraat 14 te Hasselt - het perceel Hoeselt 1 ste afdeling, sectie G, nr 304/B, groot 6a 69ca, eigendom van Odette Peters, Beukenlaan 10 te Hoeselt. Het Sectoraal BPA alsook het onteigeningsplan werden eerder al goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 15 juni Het onteigeningsplan heeft naast een beperkte uitbreiding van het bedrijf Erens, ook nog de aanleg van een landschappelijke buffer als afwerking van het bedrijventerrein voor ogen. Teneinde een vlugge inbezitneming van de gronden te bekomen, zal de rechtspleging inzake hoogdringendheid betreffende de onteigening voor openbaar nut worden ingeroepen. Tot afhandeling van dit dossier zal het schepencollege worden gemachtigd om de onteigeningsprocedure op te starten en alle nodige beslissingen te nemen, incluis het aanstellen van een raadsman voor deze onteigening. Ten behoeve van deze grondverwerving zullen de nodige kredieten worden ingeschreven in de begroting dienstjaar Afvaardiging van mandatarissen voor vergaderingen van een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de gemeente van partner is - Goedkeuring De agendapunten 10 t.e.m. 12 staan in het teken van de aanduiding van afgevaardigden in de algemene vergadering van een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente partner is. Voor een vlot en praktisch verloop wordt overeengekomen deze punten in blok af te handelen en hierbij geen gebruik te maken van een stembrief. De raad verklaart zich eveneens akkoord met de voorgedragen kandidaten en dit zonder stemming Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media Carine Box wordt aangeduid als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente voor het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van Interelectra van dinsdag 5 december 2006; 5

6 Marijke Sleurs wordt aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde-volmachtdrager bij verhindering of ontstentenis van de titularis Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL Jean-Louis Verjans wordt aangeduid als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente voor het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van IGL van vrijdag 8 december 2006; Josiane Caproens wordt aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde-volmachtdrager bij verhindering of ontstentenis van de titularis Afvalmaatschappij Limburg (AML) Jean-Louis Verjans wordt aangeduid als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente voor het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van AML van woensdag 20 december 2006; Guy Thys wordt aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde-volmachtdrager bij verhindering of ontstentenis van de titularis. 13 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente m.b.t. de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 5 december Goedkeuring De raad verklaart zich akkoord met de agendapunten die tijdens de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van dinsdag 5 december 2006 aan de orde zullen worden gesteld. Mevr. Carine Box die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt dan ook gemandateerd een positieve stem uit te brengen over alle punten van de agenda. Op de agenda staan ingeschreven de budgettering 2007 en de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar. Daarnaast zal ook nog stilgestaan worden bij een voorstel tot oprichting van het Economisch Samenwerkingsverband (ESV) indi oftewel het digitaal platform van de Vlaamse kabelmaatschappijen Interelectra, Integan, PBE en WVEM. 14 Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente m.b.t. de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van vrijdag 8 december Goedkeuring De raad verklaart zich akkoord met de agendapunten die tijdens de buitengewone algemene vergadering van IGL van vrijdag 8 december 2006 aan de orde zullen worden gesteld. De heer Jean-Louis Verjans die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt dan ook gemandateerd een positieve stem uit te brengen over alle punten van de agenda. 6

7 Bovenaan de agenda staat de goedkeuring van de ontwerpbegroting Daarnaast wordt eveneens nog kennis gegeven van het financieel rapport over het eerste semester van Afvalmaatschappij Limburg - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente m.b.t. de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van woensdag 20/12/ Goedkeuring De raad verklaart zich akkoord met de agendapunten die tijdens de buitengewone algemene vergadering van AML van woensdag 20 december 2006 aan de orde zullen worden gesteld. De heer Jean-Louis Verjans die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt dan ook gemandateerd een positieve stem uit te brengen over alle punten van de agenda. De agenda van deze vergadering telt punten: - Welkom en ontvangst door de voorzitter - Aanduiding secretaris en stemopnemers - Begroting Jobpunt Vlaanderen - Dividenden: mededeling i.v.m. de dividenden - Varia 16 OCMW - Rekening dienstjaar Kennisgeving Raadslid Gert Hellinx verlaat de zitting in toepassing van artikel 92,4 van de NGW Raadslid Lode Cuypers verlaat de zitting. Kennis wordt achtereenvolgens genomen van de rekening dienstjaar 2004 van het OCMW Hoeselt en het uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 december Gerecapituleerd geeft de OCMW-rekening dienstjaar 2004 volgende totalen (in EURO): De resultatenrekening sluit af met een negatief resultaat, berekend als volgt: - werkingsresultaat ,23 - financieel resultaat ,92 - uitzonderlijke opbrengsten ,63 - resultaat van het boekjaar ,52 De gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage was ,00 De reële gemeentelijke bijdrage is ,11 Het verschil bedraagt ,89 Het geconsolideerde resultaat (cijfers vanaf de beginbalans tot en met deze rekening) van de gemeentelijke tussenkomst bedraagt ,09 EUR. 7

8 Volgens de nieuwe OCMW-boekhouding zou dit tekort door de gemeente moeten bijgepast worden. Maar in vergadering van 7 december 2005 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn om dit overschot in mindering te brengen van de gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar Raadslid Gert Hellinx neemt terug deel aan de zitting. 17 OCMW - Budget dienstjaar Interne budgetwijziging nr. 3 - Kennisgeving Kennis wordt genomen van de budgetwijziging nr. 3 dienstjaar 2005 van het OCMW. Met deze budgetwijziging wordt het exploitatiebudget aangepast voor het activiteitencentrum 100 (algemene diensten). 18 OCMW - Budget dienstjaar Interne budgetwijziging nr. 4 - Kennisgeving Kennis wordt genomen van de budgetwijziging nr. 4 voor het dienstjaar De wijzigingen doen zich voor in de volgende activiteitencentra: 100/99 ontv algemene diensten ,00 832/99 ontv sociale dienst ,87 832/51 ontv lokaal opvang initiatief ,00 844/99 ontv dienstencentrum ,00 844/06 ontv dienstencentrum zalen ,08 844/02 ontv dienstencentrum poetsdienst ,00 844/04 ontv dienstencentrum kinderopvang ,00 844/05 ontv dienstencentruml busdienst ,00 100/99 uitg algemene diensten ,00 832/99 uitg sociale dienst ,87 832/51 uitg lokaal opvang initiatief ,00 844/99 uitg dienstencentrum + 392,00 844/06 uitg dienstencentrum zalen ,08 844/02 uitg dienstencentrum poetsdienst + 208,00 844/04 uitg dienstencentrum kinderopvang + 1,00 844/05 uitg dienstencentrum busdienst + 1,00 Zowel het totaal aan bijkomende ontvangsten als bijkomende uitgaven bedraagt ,95 EUR, zodat de budgetwijziging geen impact heeft op de gemeentebegroting. 19 OCMW - Budget dienstjaar Interne budgetwijziging nr. 2 - Kennisgeving 8

9 Kennis wordt genomen van de budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar De wijzigingen doen zich voor in de volgende activiteitencentra: 100/99 ontv algemene diensten ,00 832/99 ontv sociale dienst ,75 832/51 ontv lokaal opvang initiatief + 20,00 844/99 ontv dienstencentrum + 508,00 844/06 ontv dienstencentrum zalen ,00 844/02 ontv dienstencentrum kinderopvang + 7,00 100/99 uitg algemene diensten ,00 832/99 uitg sociale dienst ,00 832/51 uitg lokaal opvang initiatief + 25,00 844/99 uitg dienstencentrum ,00 844/06 uitg dienstencentrum zalen + 150,00 844/04 uitg dienstencentrum kinderopvang ,25 844/05 uitg dienstencentrum busdienst + 200,00 Zowel de ontvangsten als uitgaven dalen met ,75 EUR, zodat de budgetwijziging geen enkele repercussie heeft op de gemeentebegroting. 20 Gemeentefinanciën - Gemeentelijke toelagen > 1 240,00 EUR en ,00 EUR - Dienstjaar Goedkeuring Het voorstel om aan het parochiecentrum Hoeselt O.L.Vrouw voor het dienstjaar 2006 een buitengewone toelage van 5 000,00 EUR toe te kennen als tussenkomst in de kosten tot renovatie van het dak van zaal Nederheem, wordt goedgekeurd. Deze uitgave zal worden vastgelegd en aangerekend op de daartoe in de begroting dienstjaar 2006 voorziene kredieten. De zitting wordt voor gesloten verklaard om uur. 9

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2006 Aanwezig: de heren Guy Thys, wnd burgemeester-voorzitter; Werner Raskin en

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 mei 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 juni 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 februari 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 april 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 november 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 augustus 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 november 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Serge Voncken

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 september 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 20 maart 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Walter

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 oktober 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 december 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN GEMEENTE HOESELT Besluit van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van de leden van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn UITTREKSEL

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 5 maart 2009 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin, Bert

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 maart 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 april 2011 Aanwezig: Werner Raskin, schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy, Steven

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 mei 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 11 augustus 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 februari 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 december 2004 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2011 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Michel Vanroy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen;

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen; Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Serge Voncken, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Jos Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 juni 2015

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 juni 2015 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 juni 2015 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 februari 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Michel Vanroy, wnd. burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 mei 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 april 2009 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Walter Callebaut

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 18-03-2013 001. KENNISNAME ARREST VAN DE RAAD VAN STATE D.D. 19-02-2013 I.V.M. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Nadere informatie

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd.

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd. Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 7 mei 2015 (783 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

RAAD VAN 7 JANUARI 2014

RAAD VAN 7 JANUARI 2014 RAAD VAN 7 JANUARI 2014 Aanwezig: Afwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. E. Vangindertael, Mevr.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 maart 2017 Provincie LIMBURG Stad 3840 BORGLOON Aanwezig: Awouters Eric (afwezig bij punt 3) - voorzitter Dedrij Ludo, Deneuker Danny (burgemeester),

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; A. Goethaels,

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 oktober 2009 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie