STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie"

Transcriptie

1 STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie

2 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke technologie beroep : verantwoordelijke inkoop, productie, voorraad en magazijn, distributie, business to businessmarketing, zorgsystemen Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/22 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE INHOUD 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen Procedure Methode 4 2 VOORONDERZOEK Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Macro-economische situering van de sector Beschrijving van de ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens van tewerkstelling in de sector Gegevens over het beroep Gegevens over de functies verbonden aan het beroep en relatering aan het beroep Relateren van functies aan het beroep 12 3 VASTLEGGING VAN DE BEROEPENSTRUCTUUR EN DE BEROEPENCLUSTERS 14 4 IN KAART BRENGEN VAN RELATIE TUSSEN BEROEPEN EN OPLEIDINGEN 15 5 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL Benaming Beschrijving van het beroep Beschrijving van de activiteiten Taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Gemeenschappelijke basiskennis Algemene beroepsgerichte kennis Specifieke kennis in functie van het beroep Aanbeveling naar het leerplan Beroepshoudingen Beroepsdrempels 54

4 INHOUD BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 6 NIVEAU VAN HET BEROEP IN DE SECTOR Omschrijving van het niveau Criteria: verantwoordelijkheid, complexiteit, transfer Niveaubepaling Niveaubepaling Motivatie 55 7 CONTROLE INTERNE CONSISTENTIE EN VERIFICATIE REALISTISCH KARAKTER 56 8 BIBLIOGRAFIE Vraag naar de opleiding Begrippenkader Gebruikte bronnen Inventaris beroepsprofiel Bibliografie 58 9 MEDEWERKERS 59

5 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 1 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Sector : Elektriciteit, Metaal en Kunststoffen Beroepen : verantwoordelijke inkoop verantwoordelijke productie verantwoordelijke voorraad en magazijn verantwoordelijke distributie verantwoordelijke business to businessmarketing verantwoordelijke zorgsystemen Noot De term "verantwoordelijke" is een algemene term voor de veelheid van functiebenamingen ("medewerker", "officer", foreman", "supervisor", "buyer", "assistant", "manager") die in het moderne bedrijfsleven gangbaar zijn. Diploma : graduaat in Logistieke Technologie Opleiding : één cyclus in het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie 1.2 Opdracht Opdrachtgever Dit beroepsprofiel is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaamse minister van Onderwijs, Luc van den Bossche, en met technische medewerking van de Vlaamse Onderwijsraad Doelstellingen Een fundamenteel uitgangspunt bij de ontwikkeling van beroepsprofielen is dat een opleiding de studenten minder en minder tot een specifiek beroep kan voorbereiden. Het bedrijfsleven is meer geïnteresseerd in het niveau van de afgestudeerde. De leerinhouden die tijdens de opleiding worden doorgegeven, krijgen daardoor een wat andere functie. Zij moeten in de eerste plaats degelijke basiskennis en basisvaardigheden tot gevolg hebben die verder leren, meer dan ooit een levenslange opdracht, kunnen steunen. Het gaat hier o.a. om inzicht in fundamentele principes, probleemoplossend denken, systematisch werken, creatieve bevraging binnen de grenzen van het kennisdomein, in teamverband werken, informatiestromen oproepen en verwerken, persoonlijk initiatief nemen als bijdrage in een gezamenlijk geheel, zorgvuldig en verantwoord handelen, kritisch denken.

6 2 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE Dit betekent niet dat de leerinhouden de ontwikkelingen in techniek en wetenschappen niet hoeven te volgen. Het belang van relevante inhouden ligt voor een belangrijk deel in de motiverende meerwaarde voor studenten tijdens het studeerproces, vooral dan in het laatste deel van de opleiding. Het verschil met vroeger is wellicht dat een bepaalde leerinhoud geen beperking meer betekent naar een of andere specifieke taak op de arbeidsmarkt. Een van de meest opvallende gevolgen van deze stille omwenteling is dat afgestudeerden in principe een ruimer toekomstbeeld voor zich hebben als ze zich op de arbeidsmarkt begeven. Een actieve, marktexplorerende houding is hierbij de sleutel tot succes. Afgestudeerden moeten zelf op zoek gaan naar (vaak onvermoede) functies die vroeger niet of nauwelijks bestonden, of aan anders gediplomeerden werden toegewezen. De job die men wenst te vinden, zal gedefinieerd moeten worden in termen van functie- en verantwoordelijkheidsniveau, persoonlijke eigenschappen, bereidheid tot inhoudelijke bijscholing in domeinen die niet tot de schoolopleiding behoorden enz. Wie zich richt op klassieke, taakinhoudelijke functies, zal ondervinden dat de parameters bij aanwerving op dit punt aan het verschuiven zijn. Zoals hierboven al gesteld, zijn persoonlijke kwaliteiten minstens even belangrijk als de kennis-theoretische bagage van de sollicitant of werknemer. Doordacht initiatief nemen, zelfstandig werken, niet afwachten maar anticiperen, vooruitredeneren en consequenties voorzien, het zijn allemaal typische eigenschappen van functies waarbij het individu in een organisatie mee denkt en mee verantwoordelijkheid draagt, en niet uitsluitend uitvoert. Vooral in KMO's worden deze kwaliteiten bijzonder op prijs gesteld, of het gebrek eraan aangevoeld. Bij het omgaan met technische en wetenschappelijke inhouden is een doeltreffende, inhoudonafhankelijke methodologie veelal belangrijker dan parate kennis. Bedoeld worden: analyseren, probleemoplossend denken, creatieve transfer van vruchtbaar gebleken denkpatronen naar nieuwe inhouden en problemen, orde en stiptheid in uitvoering enz. Dat talenkennis, communicatievaardigheden en sociale vaardigheden bij dit alles een kardinale rol spelen en vanzelfsprekende vereisten geworden zijn, hoeft geen verder betoog. Beroepsprofielen opstellen is dus een zaak van lange adem, omdat zoveel verschillende partijen moeten worden geconsulteerd, en omdat zoveel verschillende gegevens moeten worden geïntegreerd. Het uiteindelijke doel van een beroepsprofiel (misschien is de term zelf ook wel aan herziening toe?) moet zijn dat een student(e) in spe zich een duidelijk beeld kan vormen van wat een bepaald diploma hem/haar op de arbeidsmarkt aan toekomstperspectief biedt. Het moet een visiedocument zijn van wat een afgestudeerde idealiter zou moeten kennen, en vooral, kunnen. Het moet duidelijk maken waarom bv. gegradueerden Logistieke Technologie geen TSO-ers zijn, of geen industrieel ingenieurs. Het moet de specifieke, onvervangbare eigenheid van een opleiding aantonen, en de student helpen in een verantwoorde studie-, arbeids- en levenskeuze.

7 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE Procedure De opleiding graduaat Technologie werd eind 1995 omgevormd tot graduaat in Logistieke Technologie. Deze aanpassing had alles te maken met primo het profiel van het oude graduaat Technologie en secundo nieuwe en fundamenteel duurzame trends in het moderne bedrijfsleven. De oude opleiding graduaat Technologie had tot doel om studenten op te leiden voor taken in de industrie in de breedste zin van het woord. Deze opleiding leverde technisch geschoolden af die hun kennis en vaardigheden inzetten in omgevingen waarin techniek de primaire bron is van toegevoegde waarde, of waarin techniek een centraal aandachtspunt is. De eigenheid van deze opleiding lag in de benadering van de techniek. Het specifieke kenmerk bij uitstek van de afgestudeerde Technologie was dat hij/zij de techniek een meerwaarde moest geven in taken waarin de techniek moet worden geadministreerd, uitgelegd, aangekocht, gepland, verkocht, gestuurd, gecontroleerd, geoptimaliseerd. Het is precies deze benadering die de gegradueerde Technologie moest onderscheiden van andere technisch gegradueerden. Concreet leidde deze benadering tot vier beroepscategorieën en -omschrijvingen. Technisch-administratief medewerker De technisch-administratief medewerker verricht die administratie die het technisch proces binnen een bedrijf of organisatie moet begeleiden en ondersteunen. Het gaat hier om o.a. technische offertes, facturaties, prijscalculaties, procedures, technische rapporten, administratie en opvolging van service, aankoop en verkoop. Technisch-commercieel medewerker De technisch-commercieel medewerker verkoopt aan en onderhandelt met (mogelijke) klanten over technische inhouden. Hij/zij vangt klanten op, en geeft ondersteuning aan personen of diensten binnen het bedrijf die met klanten in contact komen. Het gaat hier o.a. om service na verkoop, vertegenwoordiging ter plaatse en klantendiensten. Logistiek medewerker De logistiek medewerker is verantwoordelijk voor binnenkomende, interne en uitgaande goederenstromen en productiemiddelen. Hij/zij plant en controleert deze stromen m.b.t. prijs, levering, opslag, orders- en afzetprognoses, intern transport, routing en verzending zo efficiënt mogelijk. Het gaat hier o.a. om voorraadbeheer, magazijnbeheer, planning en werkvoorbereiding, bestellingen, materials handling en lay-out. Productiemedewerker De productiemedewerker staat in voor het operationeel houden van de productie, en coördineert ze. Bovendien controleert hij de efficiëntie van de productieprocessen en de kwaliteit van de producten. Het gaat hier o.a. om procesbesturing, productiecoördinatie, kwaliteitszorg en afvalbeheersing. Het zal duidelijk zijn dat deze beroepen zich vooral situeren in het raakveld van techniek met domeinen als distributie, in- en verkoop, zorgsystemen (kwaliteit, veiligheid, milieu), voorraadbeheer. De term die het bedrijfsleven de laatste jaren op de integratie en efficiëntie-maximalisatie van deze domeinen is gaan plakken is "logistiek". De goederenstroombesturing, van aankoop over productie en opslag tot

8 4 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE verkoop en distributie, is een aspect dat relatief recent naar het centrum van de industriële aandacht is geschoven. Lean Management, Just In Time, Theory Of Constraints, Systematic Handling Analysis enz. moeten kostenbesparend werken op zowat elke beweging of beslissing die zich binnen een bedrijf voordoet. Deze systemen zijn typisch afdelingoverschrijdend, en raken zowat elk onderdeel van de bedrijfsactiviteit. Na grondstoffen en arbeid is interne en externe "materials handling" de laatst overblijvende factor waarin meer efficiëntie en planning tot besparing moeten leiden. De overgang van de opleiding "Technologie" naar "Logistieke Technologie" lag dan ook voor de hand als we dezelfde taal als het bedrijfsleven wilden gaan spreken. Enquêtes bij afgestudeerden en stagebedrijven lagen aan de basis van het beroepsprofiel dat voor de oude opleiding Technologie in 1995 werd ontwikkeld. Dit beroepsprofiel was dus in essentie een gestructureerde afspiegeling van taken die afgestudeerden in het beroepsleven uitvoerden. Het beroepsprofiel dat nu ter tafel ligt, mist deze empirische onderbouw (zie verder bij 5 Het eigenlijke beroepsprofiel). Zonder de algemeen-technische achtergrond van de hier beschreven beroepen te vergeten, wil dit beroepsprofiel de nieuwe richting van de logistiek in haar takenpakket opnemen, om de toekomst-gerichtheid van de opleiding Logistieke Technologie te garanderen. De vernieuwing t.o.v. het oude beroepsprofiel schuilt in de radicale keuze voor logistiek zoals die zich nog aan het ontwikkelen is in het Vlaamse en Europese bedrijfsleven. In dat opzicht is dit profiel provocerend, omdat de hier beschreven functies vaak nieuw zijn en er dus (nog) niet voldoende afgestudeerden voorhanden zijn om te ondervragen. 1.4 Methode Enquêtes bij afgestudeerden waren om de hierboven beschreven redenen niet mogelijk. Toch zijn er voldoende professionele instanties in de logistiek op wie wij een beroep mochten doen. De bewandelde weg naar dit beroepsprofiel was de volgende. 1 Opstellen van een ontwerptekst door lesgevers Logistieke Technologie a.d.h.v. vakliteratuur en het Eindrapport Profielenonderzoek Logistieke Functies dat in Nederland voor de technische HBO-opleidingen logistiek is opgesteld. 2 Voorleggen van deze tekst aan een aantal beroepsfederaties, instanties en professionals, met name: Studiegroep Logistiek Vlaamse Ingenieurskamer Product and Inventory Control Society Werkgroep Logistiek Logistiek coördinator Limburg Centrum voor Industrieel Beleid, Katholieke Universiteit Leuven Nationale Vervoersacademie, Hogeschool Venlo Fabrimetal Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek Individuele professionals uit het bedrijfsleven (zie verder 9 Medewerkers) 3 Valideringsvergadering op 19 november 1997 op de Campus HIKempen Geel van de Katholieke Hogeschool Kempen met vertegenwoordigers van bovengenoemde groepen en van de Vlaamse Onderwijsraad. 4 Integratie van amendementen en opmerkingen tot eindtekst.

9 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 5 Een beroepsprofiel is nooit af, en moet dus regelmatig geüpdatet worden. Het is trouwens de expliciete bedoeling van de Vlaamse Onderwijsraad om dit proces in handen te nemen en mee te begeleiden. Voor het beroepsprofiel dat nu voorligt, zullen de volgende elementen het toekomstig karakter mee beïnvloeden. Op Europees niveau hebben de logistieke beroepsverenigingen binnen het ELA, de European Logistics Association, een kader uitgewerkt waarin zij hun beroepsprofielen positioneren. In een volgende aanpassing moet zeker rekening worden gehouden met de mate waarin het bedrijfsleven in Vlaanderen zich herkent in deze profielen, en dit om de relevantie van dit kader te toetsen aan de situatie op het terrein. Een eerste toetsing wees uit dat het beroepsprofiel dat hier voorligt alvast zeer dicht bij de ELA-profielen aanleunt. Een functie die in opmars is, maar die nog niet is opgenomen in dit beroepsprofiel, is die van de verkoper binnendienst. Het gaat hier o.m. om taken als orderbeoordeling en -acceptatie, onderzoek naar technische alternatieven, koppeling tussen productie en verkoop m.b.t. bv. leverbetrouwbaarheid en customer service. Naarmate de verkoper binnendienst een meer uitgesproken profiel krijgt in de logistiek, moet in een volgende versie van dit profiel deze functie mee worden opgenomen. Om kwaliteit, doorlooptijd, enz. op een adequate manier te organiseren, wordt meer en meer gesproken van "concurrent engineering". Dit betekent dat rond bepaalde taakgebieden een goede onderlinge communicatie tussen afdelingen nodig is om een gegeven resultaat te behalen. In een volgende beroepsprofiel moet er aandacht zijn voor dit soort van samenhang tussen de verschillende functies. Verder kan de vraag worden gesteld of onderhoud en productontwikkeling niet in het profiel ontbreken: beide kunnen ook in het licht van de goederenstroom bekenen worden (bv. afstemming van nieuwe producten op bestaand productiesysteem). Een volgende versie moet hierover minstens een uitspraak doen.

10 6 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 2 VOORONDERZOEK 2.1 Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Macro-economische situering van de sector De contouren van de (voornamelijk productie-)nijverheid in Europa zijn de laatste jaren ingrijpend veranderd en hertekend onder invloed van een aantal maatschappelijke tendensen. In alle geledingen van de maatschappij wordt de economischsociale context herdacht, omdat de West-Europese economieën sinds de jaren tachtig langzaam maar zeker de hete adem in de nek voelen van delen in de wereld die zich economisch aan het ontwikkelen zijn in een duizelingwekkend tempo. Zo is er de befaamde Pacific Rim, met al wat gevestigde maar nog steeds bijzonder solide en vernieuwende economische regio's als de Amerikaanse westkust en Japan. In die Rim zitten bovendien een aantal economische tijgers die hun economische ontwikkeling al ver hebben doorgevoerd (Singapore, Taiwan, Hong Kong) of aan het doorvoeren zijn (Maleisië, Indonesië, Thailand). De grootste economische krachtpatser van de volgende eeuw ligt precies ook in deze regio: China. Met een oneindig reservoir van mensen, grondstoffen, werkethiek en een "pragmatische" opvatting van de communistische leer is dit land al jaren een enorme aantrekkingspool van miljardeninvesteringen. Een tweede concurrentieblok vormt het voormalige oostblok. De succesrecepten van deze wereldregio zijn, alhoewel cultureel verschillend ingebed, zowat dezelfde als die van de Pacific Rim: relatief goedgeschoolde werkkrachten en een bevolking die snel materiële welstand wenst en dus bereid is om tegen lage lonen te werken. Een bijkomende troef voor dit deel van Europa is dat zijn afstand voor West- Europese bedrijven in één of twee dagen fysisch overbrugbaar is, zodat delocalisatie een harde realiteit is geworden voor het economische weefsel in onze contreien. Ook de Verenigde Staten van Amerika zijn en blijven een performant en groot economisch machtsblok, dat zich met NAFTA nog uitbreidt naar Canada en Mexico, en (later) Zuid-Amerika. Anderzijds vormen deze regio's potentiële groeimarkten voor (meestal hoogwaardige) kwaliteitsproducten, daar waar de binnenlandse markt typisch een verzadigde markt is (vervanging van producten i.p.v. eerste aankoop). Een tweede stille revolutie in de West-Europese landen is die van de sterk vergrijzende bevolking. De sociale-zekerheidssystemen die de gemengde economieën van deze landen sinds de Tweede Wereldoorlog opgezet hebben, komen hierdoor onder zware druk te staan door stijgende kosten voor pensioenen en ziekteverzekering. Grote tekorten op de overheidsbegroting zijn het gevolg. Ook de grote werkloosheid onder alle lagen van de actieve bevolking is een zware dobber voor de sociale zekerheid. Deze werkloosheid heeft als structurele oorzaak het groter aanbod van werkzoekers sinds de jaren 60 (van éénverdiener- naar tweeverdienersgezinnen), de automatisering van de arbeid (van industriële economie naar diensteneconomie), de toegenomen concurrentie van de hierboven beschreven economische regio's en de in ver-

11 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 7 gelijking met de rest van de wereld extreem zware belasting op arbeid o.m. om het systeem van sociale zekerheid in stand te houden Beschrijving van de ontwikkelingen in de sector Socio-economische factoren De hierboven beschreven trends zijn niet van voorbijgaande aard en duiden op een vernieuwing die West-Europese economieën aan het ondergaan zijn. Produceren kan alleen nog in dit deel van de wereld als de kosten verminderd kunnen worden, en de meerwaarde voldoende hoog en uniek is door innovatie en kwaliteit. De arbeidskost is daarin een bedrijfseconomisch nadeel dat door een goed logistiek beheer (naast traditionele oplossingen als automatisering en informatisering) kan worden opgevangen. Logistiek is dan de beheersing van en de zorg voor de integrale goederen-, informatie- en geldstroom, van grondstof tot halffabrikaat en eindproduct (materials handling), en van eindproduct tot een juiste aflevering bij de klant (fysieke distributie). Het gaat concreet over inkoop, aanvoer, inslag, opslag, overslag, uitgifte grondstoffen, werkbeheer, voorraadbeheer van grondstoffen en eindproducten, orderverwerking, expeditie en distributie. Logistiek is een integraal management van deze lange doch samenhangende keten in inkoop, productontwikkeling, productieplanning en -uitvoering, intern en extern transport, opslag en voorraad, marketing, klantenservice. De logisticus is een generalist die deze complexe verscheidenheid overziet en daarin keuzes maakt of voorstelt. Het doel is steeds om de totale kosten van deze stromen zo laag mogelijk te houden met behoud of verbetering van de interne en externe service. Dit logistiek beheer gebeurt nog veelal met eigen mensen, maar ook hier komt outsourcing naar gespecialiseerde buitenbedrijven in logistieke dienstverlening de kop opsteken. Een stap verdergaand en nu al indicatief voor de weg die onze economie aan het opgaan is, zijn de zgn. distributiecentra. Deze centra produceren niets, maar krijgen geproduceerde goederen in bulk binnen (veelal uit regio's met een lage loonlast). Verpakking, opslag en gerichte distributie naar eindgebruikers zijn de enige meerwaarde die deze centra aan het product meegeven (warehousing, Value Added Logistics). In Vlaanderen zijn regio's als Limburg en het Waasland zich qua infrastructuur en investeringsklimaat expliciet aan het profileren als logistieke regio's, en dit met de expliciete bedoeling tot economische vernieuwing en jobcreatie. Dat deze politiek werkt, bevestigen de bedrijven in logistieke dienstverlening die er zich recentelijk vestigden en op korte tijd honderden jobs hebben gecreëerd Technologische factoren Drie ontwikkelingen bepalen het technologische kader waarin de logistiek zich begeeft op dit moment. Ten eerste is er de informatievoorziening resp. automatisering die een rechtstreeks gevolg is van de integratie en samenhang in de logistiek van alle bedrijfsactiviteiten, en die zich vertaalt in informaticatoepassingen (bv. geïntegreerde databases), procesautomatisering (bv. geautomatiseerde magazijnen en intern transport), robotisering (bv. in productie), computer integrated manufacturing. Dit alles heeft tot doel de goederenstroom direct en duidelijk te sturen, en zo in te spelen op techno-

12 8 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE logische vernieuwingen en marktevoluties door samenwerking en afstemming tussen afdelingen binnen het bedrijf, en tussen bedrijven onderling. Gekoppelde geautomatiseerde systemen zijn in dit opzicht voor een volledig geïntegreerde goederenstroombeheersing onmisbaar geworden. De informatiestroom die de goederenstroom daarbij begeleidt, zorgt voor overzicht en besturing. Goederen moeten op het juiste moment, op de juiste plaats in de juiste hoedanigheid en de juiste hoeveelheid aanwezig zijn om voorraden te minimaliseren. Zo zal bv. de inkoper niet zo goedkoop mogelijk inkopen via grote hoeveelhedenkortingen, maar inkopen op basis van aanlevermoment, kwaliteit, flexibiliteit, ordergrootte, leverhoeveelheden, transportverpakking enz. Dit leidt tot een grotere selectie van leveranciers, waarbij de mate van voldoen aan de wensen van het bedrijf belangrijker zijn dan alleen de kostprijs. De inkoopkosten zullen misschien stijgen, maar de totale bedrijfskosten dalen omwille van bv. sterk gereduceerde voorraden, minder handling en flexibeler reacties op marktontwikkelingen. Voorraadbeheerders krijgen te maken met sterk wisselende en minieme voorraadhoeveelheden die op verschillende momenten worden aangeleverd bij de werkplaats of de klant. Centraal beheer van grote voorraden heeft hierin geen plaats meer. Ook het transport is gericht op aanlevering van het minimaal benodigde op het juiste moment. Ten tweede zijn er de zorgsystemen (kwaliteit, veiligheid, milieu) die op verregaande en alomtegenwoordige wijze elke bedrijfsactiviteit beïnvloeden. Vooral de kwaliteitseisen leiden tot beheersing van kosten en grotere klantgerichtheid. Besparingen worden verwezenlijkt door bv. integratie van intern en extern transport, beheersing van de pijplijn, integratie van bedrijven onderling (toeleveranciers, bedrijven uit eigen groep), kostenbeheersing in productie via IKZ-technieken. Klantgerichtheid wordt bereikt via productdifferentiatie, kortere productcycli, algemene flexibiliteit, service na productie. De eisen van de eindgebruiker zijn het uitgangspunt van waaruit men terugwerkt door het hele systeem tot aan de grondstoffenleverancier. Aan de milieuzijde zien we het toenemend belang van reverse logistics, waarbij bedrijven plannen hoe ze hun verpakkingsmaterialen, afval en gebruikte producten zullen terugnemen van klanten om ze te verwerken of te recycleren. Deze twee ontwikkelingen veranderen de interne organisatie van bedrijven fundamenteel. De gangbare praktijk is dat taakverdelingen binnen ondernemingen op basis van functionele en gespecialiseerde kennis en vaardigheden tot stand komen, wat vaak leidt tot het verdedigen van het eigen afdelingsbelang en het zo laag mogelijk houden van de kosten van diezelfde afdeling (suboptimalisatie). Het probleem hiervan is dat voor de hele onderneming de kosten hierdoor stijgen, omdat de goederenstroom met buffers af te rekenen heeft. Zo zal een inkoper in een traditionele, niet-geïntegreerde structuur zijn kosten drukken door grote hoeveelheden in te kopen. Maar die grote voorraden brengen de productieverantwoordelijke in moeilijkheden: hij/zij moet voor de opslag en het intern transport opdraaien, en zit met onbruikbare voorraden als de markt om andere producten vraagt. Ten derde is er de internationalisering van de economie, waardoor lokale en internationale markten volatiel worden, en bedrijven zich sneller dan voordien moeten herpositioneren door de grotere concurrentie. Een concreet gevolg hiervan is o.a. de toegenomen complexiteit van internationale goederenstromen. Door dergelijke veranderingen komen beheerders van goederenstromen steeds meer onder druk door eisen van korte en betrouwbare levertermijnen ("spoedopdrachten"), veranderingen in modellen, wijzigende vervoerstechnieken enz.

13 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 9 Integratie en overzicht zijn dus van levensbelang, omdat ingrepen in de ene plaats van de goederenstroom altijd gevolgen hebben voor andere plaatsen Politiek-maatschappelijke factoren In het licht van de hierboven geschetste tendensen is het duidelijk dat de prestatiedruk voor personeel enorm gestegen is door toegenomen kostenbewustzijn en de competitie op de internationale markten. Onmiddellijke inzetbaarheid, flexibiliteit, motivatie en levenslang leren zijn de sleutels geworden tot succesvol functioneren in deze sector Structuur van de bedrijven Uit dit alles volgen twee specifieke fenomenen die de bedrijfsstructuur in toenemende mate kenmerken. Ten eerste is er de " KMO-isering" van de economie. Kleinere bedrijven die zich toeleggen op een marktsegment om daaraan met flexibele slagkracht diensten en producten met grote meerwaarde te leveren zijn dé bedrijven van de volgende eeuw. Grote bedrijven bewandelen hetzelfde pad, en splitsen zichzelf op in business units, met elk hun eigen beheer en marktpolitiek naar andere units in en buiten het moederbedrijf toe. Taken die niet tot de kernactiviteiten van een bedrijf behoren, worden afgestoten naar veelal gespecialiseerde kleinere ondernemingen. Verregaande afstemming met bv. toeleveranciers is hiervan een van de gevolgen, samen met het ontstaan van co-makershiprelaties tussen bedrijven, waarbij de toeleverancier medefabrikant wordt. Ook distributiepatronen veranderen snel, omdat vaker de detailhandel rechtstreeks vanuit de fabriek wordt bediend, zonder de groothandel. Ten tweede is de platte bedrijfsstructuur de structuur die vele bedrijven actief nastreven. Het wegvallen van tussenniveaus moet de communicatie en samenwerking tussen alle geledingen van een onderneming bevorderen, zodat iedereen weet krijgt van alles en zich niet meer kan verstoppen in het eigen vakhokje. Deze ketengedachte voorkomt suboptimalisatie door de toenemende bevoegdheden van de individuele werknemer. Projectmanagement is een typische werkwijze in dergelijke structuren omdat verschillende disciplines erin samengebracht worden om hetzelfde doel te verwezenlijken, rekening houdend met andere disciplines en mensen. Personeelsleden moeten in deze context van integratie en afstemming ook van meer markten thuis zijn, omdat taakinhouden veelzijdiger zijn en minder afgelijnd worden. 2.2 Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens van tewerkstelling in de sector Huidige tewerkstelling aantal bij VDAB ingeschreven nog werkloos schoolverlaters na één jaar

14 10 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE Van de schoolverlaters juni 1996 en 1997 weten we uit een telefonische enquête dat ze allen, op één na, tewerkgesteld zijn, veelal in typisch logistieke functies Toekomstige tewerkstelling Uit alle commentaren van de beroepswereld kunnen wij enkel concluderen dat de logistiek als discipline zo actueel is dat voor hoger opgeleiden hierin de arbeidskansen rooskleurig zijn Instroomproblematiek Het belangrijkste probleem voor instromers is de relatieve onbekendheid van het diploma van gegradueerde in Logistieke Technologie. Het feit dat de Katholieke Hogeschool Kempen deze jonge opleiding als enige aanbiedt, maakt een beperkte regionale bekendheid via stages en promotie mogelijk, maar staat een Vlaamse bekendheid in de weg Gegevens over het beroep Classificatie van het beroep In principe zijn de hier behandelde beroepen terug te vinden in zowat alle takken van de industrie en de technische dienstverlening. Het soort bedrijven waarin de afgestudeerden Logistieke Technologie zich in eerste instantie kunnen manifesteren, zijn productiebedrijven, groothandel, distributie- en/of transportbedrijven, aanbieders van logistieke diensten of hulpmiddelen en non-profit bedrijven. Voor wat betreft alternatieve werkvelden heeft de gegradueerde in Logistieke Technologie een breed-technische opleiding en is hij/zij beschikbaar tot bijscholing en specialisatie. Bijkomende opleidingen moeten hem/haar in staat stellen om specifieke technische inhouden een gerichte toepassing te geven. Het gaat hier o.a. om de volgende werkvelden: onderwijs/instructie (bv. leraar technische vakken/bedrijfsinstructeur) R&D (bv. research) Beroepenveld Het specifieke kenmerk bij uitstek van deze beroepen is dat de beoefenaar een meerwaarde moet geven in taken waarin de techniek moet worden geadministreerd, uitgelegd, aangekocht, gepland, verkocht, gestuurd, gecontroleerd, geoptimaliseerd. Het vertrekpunt is dus veelal technisch. Het bedoelde takenveld is immers te vinden in het grensgebied tussen techniek en alles wat door techniek wordt beïnvloed of veroorzaakt. Meer specifiek is de goederenstroom naar, door en vanuit een bedrijf de verwantschap van de beroepen die hier beschreven worden, samen met de informatie- en geldstromen die de goederenstroom begeleiden. Deze rode draad noemen we logistiek Beschrijving van het beroep Beroep 1: verantwoordelijke inkoop De inkoopverantwoordelijke staat in voor de aankoop van materialen, grondstoffen en diensten. Zijn/haar aankoopbeleid wordt bepaald door parameters als kostprijs, levensduur van producten, binnenkomende orders, technische kwaliteitsvereisten,

15 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 11 snelheid van levering naar de klant, beschikbaarheid en kost van intern en extern vervoer enz. Beroep 2: verantwoordelijke productie De verantwoordelijke productie staat in voor een tijdige en aan alle specificaties van het order beantwoordende productieoutput. Zijn/haar beleid wordt bepaald door parameters als beschikbare capaciteit, productielay-out, gevraagde leveringssnelheid, eigenheid van het fabricagesysteem, beschikbaarheid van intern en extern vervoer, technische kwaliteitsvereisten enz. Beroep 3: verantwoordelijke voorraad en magazijn De verantwoordelijke voorraad en magazijn staat in voor een correcte en vlotte in-, op- en uitslag van binnenkomende en uitgaande goederen en materialen. Zijn/ haar beleid wordt bepaald door parameters als conditioneringeisen, aansluiting op intern en extern vervoer, opslagcapaciteit en -vraag, productieritme, opslagtechnische mogelijkheden, productidentificatie enz. Beroep 4: verantwoordelijke distributie De verantwoordelijke distributie staat in voor de verdeling naar buiten van goederen (voornamelijk eindproducten). Zijn/haar beleid wordt bepaald door parameters als beschikbare gevraagde leveringssnelheid, beschikbaarheid en kost van intern en extern vervoer, verpakkingseisen, transport-technische mogelijkheden enz. Beroep 5: verantwoordelijke business to business-marketing De verantwoordelijke business to business-marketing staat in voor de verkoop van producten en diensten van voornamelijk logistieke aard (bv. in logistieke toeleveringsbedrijven). Zijn/haar beleid wordt bepaald door parameters als klanteneisen, productie-eigenheid en marktsituatie van klanten, technische mogelijkheden, haalbare logistieke oplossingen m.b.t. vervoer, opslag, productie enz. Beroep 6: verantwoordelijke zorgsystemen De verantwoordelijke zorgsystemen staat in voor de kwaliteits-, de veiligheids- en milieuzorg. Zijn/haar beleid wordt bepaald door parameters als wetgeving, kwaliteitseisen intern en extern, kostenbesparing, menselijke en sociale aspecten van bedrijfsvoering enz Gegevens over de functies verbonden aan het beroep en relatering aan het beroep Functies Functies op startniveau Functie A-1: inkoopplanner Functie A-2: productieplanner Functie A-3: voorraadbeheerder Functie A-4: distributieplanner Functie A-5: verkoopplanner Functie A-6: medewerker TQM, milieu en veiligheid

16 12 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE Functies op doorgroeiniveau Functie B-1: inkoopmanager Functie B-2: hoofd productieplanning Functie B-3: hoofd magazijn/magazijnmeester Functie B-4: physical distribution manager Functie B-5: verkoopmanager (met adviestaken) Functie B-6: hoofd kwaliteit, milieu, veiligheid Functies op strategisch niveau Functie C-1: productiemanager Functie C-2: logistiek manager (transport en magazijn) Functie C-3: manager zorgsystemen Beschrijving van de functies Algemeen geldt het volgende uitvoeringsniveau van deze functies. De startfuncties zijn voornamelijk uitvoerend (bv. inkoopplanner voert bestelling uit). De doorgroeifuncties zijn voor werknemers die de verantwoordelijkheid dragen voor een geheel (bv. inkoopmanager is verantwoordelijk voor de inkoop van het bedrijf en bepaalt prioriteiten). De strategische functies zijn functies die bevoegdheid in zich hebben (bv. logistiek manager neemt commitment, zet handtekening). Verder geldt voor de strategische functies, en in mindere mate voor de uitvoeringsfuncties, dat ze algemene beheerstaken omvatten: opstellen van opleidingsplannen, opstellen en controle van kwaliteitsprocedures, motivatie van personeel, controle van kwaliteitsprocedures, coördinatietaken allerhande, personeelsbeheer (evaluatie, intake...) enz Relateren van functies aan het beroep De structuur van beroep en functies ziet er als volgt uit. Beroep 1: Functie A-1: Functie B-1: Beroep 2: Functie A-2: Functie B-2: Functie C-1: Beroep 3: Functie A-3: Functie B-3: Functie C-2: verantwoordelijke inkoop inkoopplanner inkoopmanager verantwoordelijke productie productieplanner hoofd productieplanning productiemanager verantwoordelijke voorraad en magazijn voorraadbeheerder hoofd magazijn/magazijnmeester logistiek manager (transport en magazijn)

17 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 13 Beroep 4: Functie A-4: Functie B-4: Functie C-2: Beroep 5: Functie A-5: Functie B-5: Beroep 6: Functie A-6: Functie B-6: Functie C-3: verantwoordelijke distributie distributieplanner physical distribution manager logistiek manager (transport en magazijn) verantwoordelijke business to business-marketing verkoopplanner verkoopmanager (met adviestaken) verantwoordelijke zorgsystemen medewerker TQM, milieu en veiligheid hoofd kwaliteit, milieu, veiligheid manager zorgsystemen Het zal duidelijk zijn dat de opleiding Logistieke Technologie in eerste instantie opleidt tot de functies op startniveau, de A-functies. De doorgroeifuncties (Bfuncties) en (eventueel) tactische functies (C-functies) worden in een latere beroepsfase bereikt door ervaring en bijscholing allerhande.

18 14 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 3 VASTLEGGING VAN DE BEROEPENSTRUCTUUR EN DE BEROEPENCLUSTERS Van alle beroepen die hierboven zijn beschreven, wordt een beroepsprofiel opgesteld. Dit is in die zin logisch, dat logistiek per definitie een integrerende discipline is die over de totale goederenstroom gaat waarmee bedrijven te maken hebben. Kunstmatige opdelingen of begrenzingen zijn dus vreemd aan de realiteit in bedrijf en organisatie. De benamingen van de beroepen zijn voldoende breed gekozen, zodat ze meteen ook als beroepenclusters kunnen gelden. Specifieke informatie over de beroepen is terug te vinden in de functies waaruit de beroepen bestaan, en in de opdeling in niveaus van ervaring en expertise (start, doorgroei, strategisch).

19 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 15 4 IN KAART BRENGEN VAN RELATIE TUSSEN BEROEPEN EN OP- LEIDINGEN Buiten het graduaat in Logistieke Technologie bestaan er in Vlaanderen geen opleidingen die de integrale goederenstroombeheersing als rode draad nemen in hun beroeps- en opleidingsprofiel. Wel bestaan er in het universitair en niet-universitair hoger onderwijs opleidingen die logistiek, of delen ervan, in meer of mindere mate in hun curriculum opnemen. Een overzicht. 1 De klassieke universitaire economische opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur, en de technische opleiding Burgerlijk Ingenieur, behandelen elk delen van de logistiek zoals hier beschreven. In de economische opleiding zal de klemtoon uiteraard liggen op bv. inkoop of transportkosten in de logistiek, daar waar de technische opleidingen bv. IKZ-systemen of productieplanning zullen behandelen. Verder heeft de Katholieke Universiteit Leuven een postgraduate vorming in Industrieel Beleid, verbonden aan de opleiding Burgerlijk Ingenieur. Voornamelijk aspecten rond materials handling, opslag, planningsystemen en zorgsystemen vormen er de kern van de opleiding. Hetzelfde geldt voor het programma GGS in Industriële Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. 2 In het niet-universitair landschap zien we dat de technische (Industrieel Ingenieur) en economische (Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen) opleidingen van twee cycli dezelfde parallel vertonen met hun tegenvoeters aan de universiteit. De Hogeschool Limburg heeft in september 1996 aan de opleiding Industrieel Ingenieur een optie Verpakking en Conditionering toegevoegd. Hierin wordt ingezoomd op de problematiek van verpakkingsmaterialen, -wijzen en tijdstippen, samen met het management van (voornamelijk bederfelijke) goederen. 3 Ook voor de economische (bv. bedrijfsbeheer) en technische opleidingen van één cyclus (bv. elektromechanica) geldt de hierboven beschreven toestand, maar in veel mindere mate. Deze opleidingen leveren beginnende beroepsbeoefenaars af die, in vergelijking met de bovengenoemde onderwijsvormen, in eerste instantie op een minder strategisch en meer taakgebonden niveau aan de slag gaan. Speciaal te vermelden in dit verband is de relatie tussen enerzijds de optie Expeditie, Distributie en Transport bij de basisopleiding Bedrijfsbeheer (studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde), en, anderzijds, de basisopleiding Logistieke Technologie (studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie). Het eerste verschil tussen deze twee is er een van studieomvang. Expeditie, Distributie en Transport is een optie en beslaat dus minstens één derde en maximaal twee derden van het totaal aantal studiepunten in de hele basisopleiding Bedrijfsbeheer waarvan deze optie een onderdeel is. Logistieke Technologie is een volledige basisopleiding zonder opties. Het tweede verschil is inhoudelijk. Grosso modo behandelt Expeditie, Distributie en Transport de goederen- en documentenstroom wanneer deze het bedrijf verlaat, naar nationale of internationale bestemmingen. Logistieke Technologie heeft de integrale lo-

20 16 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE gistieke keten tot studieobject, "van zand tot klant" (of, met reverse logistics, "van zand tot zand"). Het derde verschil betreft er een van invalshoek. Expeditie, Distributie en Transport is op de eerste plaats administratief-economisch georiënteerd. Logistieke Technologie heeft weliswaar een economische én een technische component, maar legt de klemtoon duidelijk op de laatste. 4 Tot slot is er nog de opleiding Facilitaire Dienstverlening die ook in het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie zit. Deze opleiding richt zich primair op de hotelfuncties in grote (non-profit) organisaties, zoals ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen enz. Inhoudelijk betreft deze opleiding voornamelijk de techniciteit van catering, hygiëne en materiële zorgverstrekking. Een logistieke benadering zoals in dit document beschreven zit, op een eerste kennismaking na, niet in het programma.

STUDIE 100 OPLEIDINGSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 100 OPLEIDINGSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 100 OPLEIDINGSPROFIEL logistieke technologie OPLEIDINGSPROFIEL logistieke technologie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : logistieke technologie sector : elektriciteit,

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155)

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) sd.clo03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Inkoopbeleid en -planning 4 INKOOPBELEID EN -PLANNING 4 (CLO03.4/CREBO:50152)

Inkoopbeleid en -planning 4 INKOOPBELEID EN -PLANNING 4 (CLO03.4/CREBO:50152) INKOOPBELEID EN -PLANNING 4 (CLO03.4/CREBO:50152) sd.clo03.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 03 02 02 03 04 05 06 07 03 HA/K/1 0 0 Oriëntatie op handel en administratie SE SE SE HA/K/1 x x Uitwerking eindtermen: zie Handreiking SLO x x x x x x x x x x x x x

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2 Kennismaken met logistiek en magazijn deel 2 Bedrijfsdoel Logistiek bedrijf (DCM) 3 J s (5 j s) juiste goederen Juiste hoeveelheid juiste kwaliteit juiste tijdstip juiste plaats Dit alles tegen zo laag

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137)

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) sd.clo04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 2

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 2 Opgesteld door: CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: 16 LOGS2 Dekkingsgraad toetstermen: 70% Cesuur: 55% Bijzonderheden: Schriftelijk Het examen is een combinatie met LOGS1. Als het examen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Polyplastic BV. Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners. Mariëtte Hermens, Lotte Terwel. Profielschets Inkoopmanager

Polyplastic BV. Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners. Mariëtte Hermens, Lotte Terwel. Profielschets Inkoopmanager Profielschets Inkoopmanager Polyplastic BV Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners Mariëtte Hermens, Lotte Terwel 30 maart 2010 Profielschets Inkoopmanager Profielschets Inkoopmanager

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

European Logistics Association

European Logistics Association European Logistics Association Certification for Logistics Professionals Module Overview ELA Standards Senior management 1.1. Basic Supply Chain Concepts Basisconcepten logistieke keten (verplicht) 1.1.1.

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST MEDEWERKER BINNENDIENST COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST ZIJN FUNCTIE IN UW BEDRIJF COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST WAARVOOR DIENT DEZE FOLDER? Basis om een vacature uit te schrijven ; Hulpmiddel

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Manager Transport en Logistiek

Manager Transport en Logistiek Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Middenkader Transport en Logistiek! Manager Transport en Logistiek Het mbo is volop in beweging. Het nieuwe kwalificatiedossier Middenkader Transport

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) Mecanicien Patrimonium en logistiek D1-D3 Administratief

Nadere informatie

PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS. Jef C. Verhoeven

PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS. Jef C. Verhoeven PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS Jef C. Verhoeven Centrum voor Onderwijssociologie KU Leuven 26 februari 2004 Profielen Hoger Onderwijs 2004 1 ONDERZOEKSVRAGEN Waarin verschilt het opleidings- en beroepsprofiel

Nadere informatie

Commerciële distributiebeslissingen

Commerciële distributiebeslissingen Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 4 Transport en distributie Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: wat de elementen van distributie zijn; welke aspecten van zijn bij opzet distributieorganisatie;

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Niveau onderwijskwalificatie : 5

Niveau onderwijskwalificatie : 5 Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Graduaat in het winkelmanagement Opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs Referentiekader : erkende onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING Interieurverzorg(st)er O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Sturen op rendement en cashflow

Sturen op rendement en cashflow Sturen op rendement en cashflow Jacques Adriaansen VKL Jaarcongres 2004 04 november 2004 Jacques Adriaansen Sturen op rendement en cashflow Van strategie naar bedrijfsvoering Optimalisatie (kosten versus

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen

Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen Green Deal Circulaire Inkoop Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Utrecht, 16 januari 2014 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge 20/9/2011 COSTIAN NULMETING Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge Dit verslag heeft als functie de basiskennis van de startende student vastleggen, het moment van de meting is begin september

Nadere informatie