STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie"

Transcriptie

1 STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie

2 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke technologie beroep : verantwoordelijke inkoop, productie, voorraad en magazijn, distributie, business to businessmarketing, zorgsystemen Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/22 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE INHOUD 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen Procedure Methode 4 2 VOORONDERZOEK Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Macro-economische situering van de sector Beschrijving van de ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens van tewerkstelling in de sector Gegevens over het beroep Gegevens over de functies verbonden aan het beroep en relatering aan het beroep Relateren van functies aan het beroep 12 3 VASTLEGGING VAN DE BEROEPENSTRUCTUUR EN DE BEROEPENCLUSTERS 14 4 IN KAART BRENGEN VAN RELATIE TUSSEN BEROEPEN EN OPLEIDINGEN 15 5 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL Benaming Beschrijving van het beroep Beschrijving van de activiteiten Taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Gemeenschappelijke basiskennis Algemene beroepsgerichte kennis Specifieke kennis in functie van het beroep Aanbeveling naar het leerplan Beroepshoudingen Beroepsdrempels 54

4 INHOUD BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 6 NIVEAU VAN HET BEROEP IN DE SECTOR Omschrijving van het niveau Criteria: verantwoordelijkheid, complexiteit, transfer Niveaubepaling Niveaubepaling Motivatie 55 7 CONTROLE INTERNE CONSISTENTIE EN VERIFICATIE REALISTISCH KARAKTER 56 8 BIBLIOGRAFIE Vraag naar de opleiding Begrippenkader Gebruikte bronnen Inventaris beroepsprofiel Bibliografie 58 9 MEDEWERKERS 59

5 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 1 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Sector : Elektriciteit, Metaal en Kunststoffen Beroepen : verantwoordelijke inkoop verantwoordelijke productie verantwoordelijke voorraad en magazijn verantwoordelijke distributie verantwoordelijke business to businessmarketing verantwoordelijke zorgsystemen Noot De term "verantwoordelijke" is een algemene term voor de veelheid van functiebenamingen ("medewerker", "officer", foreman", "supervisor", "buyer", "assistant", "manager") die in het moderne bedrijfsleven gangbaar zijn. Diploma : graduaat in Logistieke Technologie Opleiding : één cyclus in het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie 1.2 Opdracht Opdrachtgever Dit beroepsprofiel is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaamse minister van Onderwijs, Luc van den Bossche, en met technische medewerking van de Vlaamse Onderwijsraad Doelstellingen Een fundamenteel uitgangspunt bij de ontwikkeling van beroepsprofielen is dat een opleiding de studenten minder en minder tot een specifiek beroep kan voorbereiden. Het bedrijfsleven is meer geïnteresseerd in het niveau van de afgestudeerde. De leerinhouden die tijdens de opleiding worden doorgegeven, krijgen daardoor een wat andere functie. Zij moeten in de eerste plaats degelijke basiskennis en basisvaardigheden tot gevolg hebben die verder leren, meer dan ooit een levenslange opdracht, kunnen steunen. Het gaat hier o.a. om inzicht in fundamentele principes, probleemoplossend denken, systematisch werken, creatieve bevraging binnen de grenzen van het kennisdomein, in teamverband werken, informatiestromen oproepen en verwerken, persoonlijk initiatief nemen als bijdrage in een gezamenlijk geheel, zorgvuldig en verantwoord handelen, kritisch denken.

6 2 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE Dit betekent niet dat de leerinhouden de ontwikkelingen in techniek en wetenschappen niet hoeven te volgen. Het belang van relevante inhouden ligt voor een belangrijk deel in de motiverende meerwaarde voor studenten tijdens het studeerproces, vooral dan in het laatste deel van de opleiding. Het verschil met vroeger is wellicht dat een bepaalde leerinhoud geen beperking meer betekent naar een of andere specifieke taak op de arbeidsmarkt. Een van de meest opvallende gevolgen van deze stille omwenteling is dat afgestudeerden in principe een ruimer toekomstbeeld voor zich hebben als ze zich op de arbeidsmarkt begeven. Een actieve, marktexplorerende houding is hierbij de sleutel tot succes. Afgestudeerden moeten zelf op zoek gaan naar (vaak onvermoede) functies die vroeger niet of nauwelijks bestonden, of aan anders gediplomeerden werden toegewezen. De job die men wenst te vinden, zal gedefinieerd moeten worden in termen van functie- en verantwoordelijkheidsniveau, persoonlijke eigenschappen, bereidheid tot inhoudelijke bijscholing in domeinen die niet tot de schoolopleiding behoorden enz. Wie zich richt op klassieke, taakinhoudelijke functies, zal ondervinden dat de parameters bij aanwerving op dit punt aan het verschuiven zijn. Zoals hierboven al gesteld, zijn persoonlijke kwaliteiten minstens even belangrijk als de kennis-theoretische bagage van de sollicitant of werknemer. Doordacht initiatief nemen, zelfstandig werken, niet afwachten maar anticiperen, vooruitredeneren en consequenties voorzien, het zijn allemaal typische eigenschappen van functies waarbij het individu in een organisatie mee denkt en mee verantwoordelijkheid draagt, en niet uitsluitend uitvoert. Vooral in KMO's worden deze kwaliteiten bijzonder op prijs gesteld, of het gebrek eraan aangevoeld. Bij het omgaan met technische en wetenschappelijke inhouden is een doeltreffende, inhoudonafhankelijke methodologie veelal belangrijker dan parate kennis. Bedoeld worden: analyseren, probleemoplossend denken, creatieve transfer van vruchtbaar gebleken denkpatronen naar nieuwe inhouden en problemen, orde en stiptheid in uitvoering enz. Dat talenkennis, communicatievaardigheden en sociale vaardigheden bij dit alles een kardinale rol spelen en vanzelfsprekende vereisten geworden zijn, hoeft geen verder betoog. Beroepsprofielen opstellen is dus een zaak van lange adem, omdat zoveel verschillende partijen moeten worden geconsulteerd, en omdat zoveel verschillende gegevens moeten worden geïntegreerd. Het uiteindelijke doel van een beroepsprofiel (misschien is de term zelf ook wel aan herziening toe?) moet zijn dat een student(e) in spe zich een duidelijk beeld kan vormen van wat een bepaald diploma hem/haar op de arbeidsmarkt aan toekomstperspectief biedt. Het moet een visiedocument zijn van wat een afgestudeerde idealiter zou moeten kennen, en vooral, kunnen. Het moet duidelijk maken waarom bv. gegradueerden Logistieke Technologie geen TSO-ers zijn, of geen industrieel ingenieurs. Het moet de specifieke, onvervangbare eigenheid van een opleiding aantonen, en de student helpen in een verantwoorde studie-, arbeids- en levenskeuze.

7 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE Procedure De opleiding graduaat Technologie werd eind 1995 omgevormd tot graduaat in Logistieke Technologie. Deze aanpassing had alles te maken met primo het profiel van het oude graduaat Technologie en secundo nieuwe en fundamenteel duurzame trends in het moderne bedrijfsleven. De oude opleiding graduaat Technologie had tot doel om studenten op te leiden voor taken in de industrie in de breedste zin van het woord. Deze opleiding leverde technisch geschoolden af die hun kennis en vaardigheden inzetten in omgevingen waarin techniek de primaire bron is van toegevoegde waarde, of waarin techniek een centraal aandachtspunt is. De eigenheid van deze opleiding lag in de benadering van de techniek. Het specifieke kenmerk bij uitstek van de afgestudeerde Technologie was dat hij/zij de techniek een meerwaarde moest geven in taken waarin de techniek moet worden geadministreerd, uitgelegd, aangekocht, gepland, verkocht, gestuurd, gecontroleerd, geoptimaliseerd. Het is precies deze benadering die de gegradueerde Technologie moest onderscheiden van andere technisch gegradueerden. Concreet leidde deze benadering tot vier beroepscategorieën en -omschrijvingen. Technisch-administratief medewerker De technisch-administratief medewerker verricht die administratie die het technisch proces binnen een bedrijf of organisatie moet begeleiden en ondersteunen. Het gaat hier om o.a. technische offertes, facturaties, prijscalculaties, procedures, technische rapporten, administratie en opvolging van service, aankoop en verkoop. Technisch-commercieel medewerker De technisch-commercieel medewerker verkoopt aan en onderhandelt met (mogelijke) klanten over technische inhouden. Hij/zij vangt klanten op, en geeft ondersteuning aan personen of diensten binnen het bedrijf die met klanten in contact komen. Het gaat hier o.a. om service na verkoop, vertegenwoordiging ter plaatse en klantendiensten. Logistiek medewerker De logistiek medewerker is verantwoordelijk voor binnenkomende, interne en uitgaande goederenstromen en productiemiddelen. Hij/zij plant en controleert deze stromen m.b.t. prijs, levering, opslag, orders- en afzetprognoses, intern transport, routing en verzending zo efficiënt mogelijk. Het gaat hier o.a. om voorraadbeheer, magazijnbeheer, planning en werkvoorbereiding, bestellingen, materials handling en lay-out. Productiemedewerker De productiemedewerker staat in voor het operationeel houden van de productie, en coördineert ze. Bovendien controleert hij de efficiëntie van de productieprocessen en de kwaliteit van de producten. Het gaat hier o.a. om procesbesturing, productiecoördinatie, kwaliteitszorg en afvalbeheersing. Het zal duidelijk zijn dat deze beroepen zich vooral situeren in het raakveld van techniek met domeinen als distributie, in- en verkoop, zorgsystemen (kwaliteit, veiligheid, milieu), voorraadbeheer. De term die het bedrijfsleven de laatste jaren op de integratie en efficiëntie-maximalisatie van deze domeinen is gaan plakken is "logistiek". De goederenstroombesturing, van aankoop over productie en opslag tot

8 4 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE verkoop en distributie, is een aspect dat relatief recent naar het centrum van de industriële aandacht is geschoven. Lean Management, Just In Time, Theory Of Constraints, Systematic Handling Analysis enz. moeten kostenbesparend werken op zowat elke beweging of beslissing die zich binnen een bedrijf voordoet. Deze systemen zijn typisch afdelingoverschrijdend, en raken zowat elk onderdeel van de bedrijfsactiviteit. Na grondstoffen en arbeid is interne en externe "materials handling" de laatst overblijvende factor waarin meer efficiëntie en planning tot besparing moeten leiden. De overgang van de opleiding "Technologie" naar "Logistieke Technologie" lag dan ook voor de hand als we dezelfde taal als het bedrijfsleven wilden gaan spreken. Enquêtes bij afgestudeerden en stagebedrijven lagen aan de basis van het beroepsprofiel dat voor de oude opleiding Technologie in 1995 werd ontwikkeld. Dit beroepsprofiel was dus in essentie een gestructureerde afspiegeling van taken die afgestudeerden in het beroepsleven uitvoerden. Het beroepsprofiel dat nu ter tafel ligt, mist deze empirische onderbouw (zie verder bij 5 Het eigenlijke beroepsprofiel). Zonder de algemeen-technische achtergrond van de hier beschreven beroepen te vergeten, wil dit beroepsprofiel de nieuwe richting van de logistiek in haar takenpakket opnemen, om de toekomst-gerichtheid van de opleiding Logistieke Technologie te garanderen. De vernieuwing t.o.v. het oude beroepsprofiel schuilt in de radicale keuze voor logistiek zoals die zich nog aan het ontwikkelen is in het Vlaamse en Europese bedrijfsleven. In dat opzicht is dit profiel provocerend, omdat de hier beschreven functies vaak nieuw zijn en er dus (nog) niet voldoende afgestudeerden voorhanden zijn om te ondervragen. 1.4 Methode Enquêtes bij afgestudeerden waren om de hierboven beschreven redenen niet mogelijk. Toch zijn er voldoende professionele instanties in de logistiek op wie wij een beroep mochten doen. De bewandelde weg naar dit beroepsprofiel was de volgende. 1 Opstellen van een ontwerptekst door lesgevers Logistieke Technologie a.d.h.v. vakliteratuur en het Eindrapport Profielenonderzoek Logistieke Functies dat in Nederland voor de technische HBO-opleidingen logistiek is opgesteld. 2 Voorleggen van deze tekst aan een aantal beroepsfederaties, instanties en professionals, met name: Studiegroep Logistiek Vlaamse Ingenieurskamer Product and Inventory Control Society Werkgroep Logistiek Logistiek coördinator Limburg Centrum voor Industrieel Beleid, Katholieke Universiteit Leuven Nationale Vervoersacademie, Hogeschool Venlo Fabrimetal Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek Individuele professionals uit het bedrijfsleven (zie verder 9 Medewerkers) 3 Valideringsvergadering op 19 november 1997 op de Campus HIKempen Geel van de Katholieke Hogeschool Kempen met vertegenwoordigers van bovengenoemde groepen en van de Vlaamse Onderwijsraad. 4 Integratie van amendementen en opmerkingen tot eindtekst.

9 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 5 Een beroepsprofiel is nooit af, en moet dus regelmatig geüpdatet worden. Het is trouwens de expliciete bedoeling van de Vlaamse Onderwijsraad om dit proces in handen te nemen en mee te begeleiden. Voor het beroepsprofiel dat nu voorligt, zullen de volgende elementen het toekomstig karakter mee beïnvloeden. Op Europees niveau hebben de logistieke beroepsverenigingen binnen het ELA, de European Logistics Association, een kader uitgewerkt waarin zij hun beroepsprofielen positioneren. In een volgende aanpassing moet zeker rekening worden gehouden met de mate waarin het bedrijfsleven in Vlaanderen zich herkent in deze profielen, en dit om de relevantie van dit kader te toetsen aan de situatie op het terrein. Een eerste toetsing wees uit dat het beroepsprofiel dat hier voorligt alvast zeer dicht bij de ELA-profielen aanleunt. Een functie die in opmars is, maar die nog niet is opgenomen in dit beroepsprofiel, is die van de verkoper binnendienst. Het gaat hier o.m. om taken als orderbeoordeling en -acceptatie, onderzoek naar technische alternatieven, koppeling tussen productie en verkoop m.b.t. bv. leverbetrouwbaarheid en customer service. Naarmate de verkoper binnendienst een meer uitgesproken profiel krijgt in de logistiek, moet in een volgende versie van dit profiel deze functie mee worden opgenomen. Om kwaliteit, doorlooptijd, enz. op een adequate manier te organiseren, wordt meer en meer gesproken van "concurrent engineering". Dit betekent dat rond bepaalde taakgebieden een goede onderlinge communicatie tussen afdelingen nodig is om een gegeven resultaat te behalen. In een volgende beroepsprofiel moet er aandacht zijn voor dit soort van samenhang tussen de verschillende functies. Verder kan de vraag worden gesteld of onderhoud en productontwikkeling niet in het profiel ontbreken: beide kunnen ook in het licht van de goederenstroom bekenen worden (bv. afstemming van nieuwe producten op bestaand productiesysteem). Een volgende versie moet hierover minstens een uitspraak doen.

10 6 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 2 VOORONDERZOEK 2.1 Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Macro-economische situering van de sector De contouren van de (voornamelijk productie-)nijverheid in Europa zijn de laatste jaren ingrijpend veranderd en hertekend onder invloed van een aantal maatschappelijke tendensen. In alle geledingen van de maatschappij wordt de economischsociale context herdacht, omdat de West-Europese economieën sinds de jaren tachtig langzaam maar zeker de hete adem in de nek voelen van delen in de wereld die zich economisch aan het ontwikkelen zijn in een duizelingwekkend tempo. Zo is er de befaamde Pacific Rim, met al wat gevestigde maar nog steeds bijzonder solide en vernieuwende economische regio's als de Amerikaanse westkust en Japan. In die Rim zitten bovendien een aantal economische tijgers die hun economische ontwikkeling al ver hebben doorgevoerd (Singapore, Taiwan, Hong Kong) of aan het doorvoeren zijn (Maleisië, Indonesië, Thailand). De grootste economische krachtpatser van de volgende eeuw ligt precies ook in deze regio: China. Met een oneindig reservoir van mensen, grondstoffen, werkethiek en een "pragmatische" opvatting van de communistische leer is dit land al jaren een enorme aantrekkingspool van miljardeninvesteringen. Een tweede concurrentieblok vormt het voormalige oostblok. De succesrecepten van deze wereldregio zijn, alhoewel cultureel verschillend ingebed, zowat dezelfde als die van de Pacific Rim: relatief goedgeschoolde werkkrachten en een bevolking die snel materiële welstand wenst en dus bereid is om tegen lage lonen te werken. Een bijkomende troef voor dit deel van Europa is dat zijn afstand voor West- Europese bedrijven in één of twee dagen fysisch overbrugbaar is, zodat delocalisatie een harde realiteit is geworden voor het economische weefsel in onze contreien. Ook de Verenigde Staten van Amerika zijn en blijven een performant en groot economisch machtsblok, dat zich met NAFTA nog uitbreidt naar Canada en Mexico, en (later) Zuid-Amerika. Anderzijds vormen deze regio's potentiële groeimarkten voor (meestal hoogwaardige) kwaliteitsproducten, daar waar de binnenlandse markt typisch een verzadigde markt is (vervanging van producten i.p.v. eerste aankoop). Een tweede stille revolutie in de West-Europese landen is die van de sterk vergrijzende bevolking. De sociale-zekerheidssystemen die de gemengde economieën van deze landen sinds de Tweede Wereldoorlog opgezet hebben, komen hierdoor onder zware druk te staan door stijgende kosten voor pensioenen en ziekteverzekering. Grote tekorten op de overheidsbegroting zijn het gevolg. Ook de grote werkloosheid onder alle lagen van de actieve bevolking is een zware dobber voor de sociale zekerheid. Deze werkloosheid heeft als structurele oorzaak het groter aanbod van werkzoekers sinds de jaren 60 (van éénverdiener- naar tweeverdienersgezinnen), de automatisering van de arbeid (van industriële economie naar diensteneconomie), de toegenomen concurrentie van de hierboven beschreven economische regio's en de in ver-

11 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 7 gelijking met de rest van de wereld extreem zware belasting op arbeid o.m. om het systeem van sociale zekerheid in stand te houden Beschrijving van de ontwikkelingen in de sector Socio-economische factoren De hierboven beschreven trends zijn niet van voorbijgaande aard en duiden op een vernieuwing die West-Europese economieën aan het ondergaan zijn. Produceren kan alleen nog in dit deel van de wereld als de kosten verminderd kunnen worden, en de meerwaarde voldoende hoog en uniek is door innovatie en kwaliteit. De arbeidskost is daarin een bedrijfseconomisch nadeel dat door een goed logistiek beheer (naast traditionele oplossingen als automatisering en informatisering) kan worden opgevangen. Logistiek is dan de beheersing van en de zorg voor de integrale goederen-, informatie- en geldstroom, van grondstof tot halffabrikaat en eindproduct (materials handling), en van eindproduct tot een juiste aflevering bij de klant (fysieke distributie). Het gaat concreet over inkoop, aanvoer, inslag, opslag, overslag, uitgifte grondstoffen, werkbeheer, voorraadbeheer van grondstoffen en eindproducten, orderverwerking, expeditie en distributie. Logistiek is een integraal management van deze lange doch samenhangende keten in inkoop, productontwikkeling, productieplanning en -uitvoering, intern en extern transport, opslag en voorraad, marketing, klantenservice. De logisticus is een generalist die deze complexe verscheidenheid overziet en daarin keuzes maakt of voorstelt. Het doel is steeds om de totale kosten van deze stromen zo laag mogelijk te houden met behoud of verbetering van de interne en externe service. Dit logistiek beheer gebeurt nog veelal met eigen mensen, maar ook hier komt outsourcing naar gespecialiseerde buitenbedrijven in logistieke dienstverlening de kop opsteken. Een stap verdergaand en nu al indicatief voor de weg die onze economie aan het opgaan is, zijn de zgn. distributiecentra. Deze centra produceren niets, maar krijgen geproduceerde goederen in bulk binnen (veelal uit regio's met een lage loonlast). Verpakking, opslag en gerichte distributie naar eindgebruikers zijn de enige meerwaarde die deze centra aan het product meegeven (warehousing, Value Added Logistics). In Vlaanderen zijn regio's als Limburg en het Waasland zich qua infrastructuur en investeringsklimaat expliciet aan het profileren als logistieke regio's, en dit met de expliciete bedoeling tot economische vernieuwing en jobcreatie. Dat deze politiek werkt, bevestigen de bedrijven in logistieke dienstverlening die er zich recentelijk vestigden en op korte tijd honderden jobs hebben gecreëerd Technologische factoren Drie ontwikkelingen bepalen het technologische kader waarin de logistiek zich begeeft op dit moment. Ten eerste is er de informatievoorziening resp. automatisering die een rechtstreeks gevolg is van de integratie en samenhang in de logistiek van alle bedrijfsactiviteiten, en die zich vertaalt in informaticatoepassingen (bv. geïntegreerde databases), procesautomatisering (bv. geautomatiseerde magazijnen en intern transport), robotisering (bv. in productie), computer integrated manufacturing. Dit alles heeft tot doel de goederenstroom direct en duidelijk te sturen, en zo in te spelen op techno-

12 8 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE logische vernieuwingen en marktevoluties door samenwerking en afstemming tussen afdelingen binnen het bedrijf, en tussen bedrijven onderling. Gekoppelde geautomatiseerde systemen zijn in dit opzicht voor een volledig geïntegreerde goederenstroombeheersing onmisbaar geworden. De informatiestroom die de goederenstroom daarbij begeleidt, zorgt voor overzicht en besturing. Goederen moeten op het juiste moment, op de juiste plaats in de juiste hoedanigheid en de juiste hoeveelheid aanwezig zijn om voorraden te minimaliseren. Zo zal bv. de inkoper niet zo goedkoop mogelijk inkopen via grote hoeveelhedenkortingen, maar inkopen op basis van aanlevermoment, kwaliteit, flexibiliteit, ordergrootte, leverhoeveelheden, transportverpakking enz. Dit leidt tot een grotere selectie van leveranciers, waarbij de mate van voldoen aan de wensen van het bedrijf belangrijker zijn dan alleen de kostprijs. De inkoopkosten zullen misschien stijgen, maar de totale bedrijfskosten dalen omwille van bv. sterk gereduceerde voorraden, minder handling en flexibeler reacties op marktontwikkelingen. Voorraadbeheerders krijgen te maken met sterk wisselende en minieme voorraadhoeveelheden die op verschillende momenten worden aangeleverd bij de werkplaats of de klant. Centraal beheer van grote voorraden heeft hierin geen plaats meer. Ook het transport is gericht op aanlevering van het minimaal benodigde op het juiste moment. Ten tweede zijn er de zorgsystemen (kwaliteit, veiligheid, milieu) die op verregaande en alomtegenwoordige wijze elke bedrijfsactiviteit beïnvloeden. Vooral de kwaliteitseisen leiden tot beheersing van kosten en grotere klantgerichtheid. Besparingen worden verwezenlijkt door bv. integratie van intern en extern transport, beheersing van de pijplijn, integratie van bedrijven onderling (toeleveranciers, bedrijven uit eigen groep), kostenbeheersing in productie via IKZ-technieken. Klantgerichtheid wordt bereikt via productdifferentiatie, kortere productcycli, algemene flexibiliteit, service na productie. De eisen van de eindgebruiker zijn het uitgangspunt van waaruit men terugwerkt door het hele systeem tot aan de grondstoffenleverancier. Aan de milieuzijde zien we het toenemend belang van reverse logistics, waarbij bedrijven plannen hoe ze hun verpakkingsmaterialen, afval en gebruikte producten zullen terugnemen van klanten om ze te verwerken of te recycleren. Deze twee ontwikkelingen veranderen de interne organisatie van bedrijven fundamenteel. De gangbare praktijk is dat taakverdelingen binnen ondernemingen op basis van functionele en gespecialiseerde kennis en vaardigheden tot stand komen, wat vaak leidt tot het verdedigen van het eigen afdelingsbelang en het zo laag mogelijk houden van de kosten van diezelfde afdeling (suboptimalisatie). Het probleem hiervan is dat voor de hele onderneming de kosten hierdoor stijgen, omdat de goederenstroom met buffers af te rekenen heeft. Zo zal een inkoper in een traditionele, niet-geïntegreerde structuur zijn kosten drukken door grote hoeveelheden in te kopen. Maar die grote voorraden brengen de productieverantwoordelijke in moeilijkheden: hij/zij moet voor de opslag en het intern transport opdraaien, en zit met onbruikbare voorraden als de markt om andere producten vraagt. Ten derde is er de internationalisering van de economie, waardoor lokale en internationale markten volatiel worden, en bedrijven zich sneller dan voordien moeten herpositioneren door de grotere concurrentie. Een concreet gevolg hiervan is o.a. de toegenomen complexiteit van internationale goederenstromen. Door dergelijke veranderingen komen beheerders van goederenstromen steeds meer onder druk door eisen van korte en betrouwbare levertermijnen ("spoedopdrachten"), veranderingen in modellen, wijzigende vervoerstechnieken enz.

13 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 9 Integratie en overzicht zijn dus van levensbelang, omdat ingrepen in de ene plaats van de goederenstroom altijd gevolgen hebben voor andere plaatsen Politiek-maatschappelijke factoren In het licht van de hierboven geschetste tendensen is het duidelijk dat de prestatiedruk voor personeel enorm gestegen is door toegenomen kostenbewustzijn en de competitie op de internationale markten. Onmiddellijke inzetbaarheid, flexibiliteit, motivatie en levenslang leren zijn de sleutels geworden tot succesvol functioneren in deze sector Structuur van de bedrijven Uit dit alles volgen twee specifieke fenomenen die de bedrijfsstructuur in toenemende mate kenmerken. Ten eerste is er de " KMO-isering" van de economie. Kleinere bedrijven die zich toeleggen op een marktsegment om daaraan met flexibele slagkracht diensten en producten met grote meerwaarde te leveren zijn dé bedrijven van de volgende eeuw. Grote bedrijven bewandelen hetzelfde pad, en splitsen zichzelf op in business units, met elk hun eigen beheer en marktpolitiek naar andere units in en buiten het moederbedrijf toe. Taken die niet tot de kernactiviteiten van een bedrijf behoren, worden afgestoten naar veelal gespecialiseerde kleinere ondernemingen. Verregaande afstemming met bv. toeleveranciers is hiervan een van de gevolgen, samen met het ontstaan van co-makershiprelaties tussen bedrijven, waarbij de toeleverancier medefabrikant wordt. Ook distributiepatronen veranderen snel, omdat vaker de detailhandel rechtstreeks vanuit de fabriek wordt bediend, zonder de groothandel. Ten tweede is de platte bedrijfsstructuur de structuur die vele bedrijven actief nastreven. Het wegvallen van tussenniveaus moet de communicatie en samenwerking tussen alle geledingen van een onderneming bevorderen, zodat iedereen weet krijgt van alles en zich niet meer kan verstoppen in het eigen vakhokje. Deze ketengedachte voorkomt suboptimalisatie door de toenemende bevoegdheden van de individuele werknemer. Projectmanagement is een typische werkwijze in dergelijke structuren omdat verschillende disciplines erin samengebracht worden om hetzelfde doel te verwezenlijken, rekening houdend met andere disciplines en mensen. Personeelsleden moeten in deze context van integratie en afstemming ook van meer markten thuis zijn, omdat taakinhouden veelzijdiger zijn en minder afgelijnd worden. 2.2 Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens van tewerkstelling in de sector Huidige tewerkstelling aantal bij VDAB ingeschreven nog werkloos schoolverlaters na één jaar

14 10 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE Van de schoolverlaters juni 1996 en 1997 weten we uit een telefonische enquête dat ze allen, op één na, tewerkgesteld zijn, veelal in typisch logistieke functies Toekomstige tewerkstelling Uit alle commentaren van de beroepswereld kunnen wij enkel concluderen dat de logistiek als discipline zo actueel is dat voor hoger opgeleiden hierin de arbeidskansen rooskleurig zijn Instroomproblematiek Het belangrijkste probleem voor instromers is de relatieve onbekendheid van het diploma van gegradueerde in Logistieke Technologie. Het feit dat de Katholieke Hogeschool Kempen deze jonge opleiding als enige aanbiedt, maakt een beperkte regionale bekendheid via stages en promotie mogelijk, maar staat een Vlaamse bekendheid in de weg Gegevens over het beroep Classificatie van het beroep In principe zijn de hier behandelde beroepen terug te vinden in zowat alle takken van de industrie en de technische dienstverlening. Het soort bedrijven waarin de afgestudeerden Logistieke Technologie zich in eerste instantie kunnen manifesteren, zijn productiebedrijven, groothandel, distributie- en/of transportbedrijven, aanbieders van logistieke diensten of hulpmiddelen en non-profit bedrijven. Voor wat betreft alternatieve werkvelden heeft de gegradueerde in Logistieke Technologie een breed-technische opleiding en is hij/zij beschikbaar tot bijscholing en specialisatie. Bijkomende opleidingen moeten hem/haar in staat stellen om specifieke technische inhouden een gerichte toepassing te geven. Het gaat hier o.a. om de volgende werkvelden: onderwijs/instructie (bv. leraar technische vakken/bedrijfsinstructeur) R&D (bv. research) Beroepenveld Het specifieke kenmerk bij uitstek van deze beroepen is dat de beoefenaar een meerwaarde moet geven in taken waarin de techniek moet worden geadministreerd, uitgelegd, aangekocht, gepland, verkocht, gestuurd, gecontroleerd, geoptimaliseerd. Het vertrekpunt is dus veelal technisch. Het bedoelde takenveld is immers te vinden in het grensgebied tussen techniek en alles wat door techniek wordt beïnvloed of veroorzaakt. Meer specifiek is de goederenstroom naar, door en vanuit een bedrijf de verwantschap van de beroepen die hier beschreven worden, samen met de informatie- en geldstromen die de goederenstroom begeleiden. Deze rode draad noemen we logistiek Beschrijving van het beroep Beroep 1: verantwoordelijke inkoop De inkoopverantwoordelijke staat in voor de aankoop van materialen, grondstoffen en diensten. Zijn/haar aankoopbeleid wordt bepaald door parameters als kostprijs, levensduur van producten, binnenkomende orders, technische kwaliteitsvereisten,

15 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 11 snelheid van levering naar de klant, beschikbaarheid en kost van intern en extern vervoer enz. Beroep 2: verantwoordelijke productie De verantwoordelijke productie staat in voor een tijdige en aan alle specificaties van het order beantwoordende productieoutput. Zijn/haar beleid wordt bepaald door parameters als beschikbare capaciteit, productielay-out, gevraagde leveringssnelheid, eigenheid van het fabricagesysteem, beschikbaarheid van intern en extern vervoer, technische kwaliteitsvereisten enz. Beroep 3: verantwoordelijke voorraad en magazijn De verantwoordelijke voorraad en magazijn staat in voor een correcte en vlotte in-, op- en uitslag van binnenkomende en uitgaande goederen en materialen. Zijn/ haar beleid wordt bepaald door parameters als conditioneringeisen, aansluiting op intern en extern vervoer, opslagcapaciteit en -vraag, productieritme, opslagtechnische mogelijkheden, productidentificatie enz. Beroep 4: verantwoordelijke distributie De verantwoordelijke distributie staat in voor de verdeling naar buiten van goederen (voornamelijk eindproducten). Zijn/haar beleid wordt bepaald door parameters als beschikbare gevraagde leveringssnelheid, beschikbaarheid en kost van intern en extern vervoer, verpakkingseisen, transport-technische mogelijkheden enz. Beroep 5: verantwoordelijke business to business-marketing De verantwoordelijke business to business-marketing staat in voor de verkoop van producten en diensten van voornamelijk logistieke aard (bv. in logistieke toeleveringsbedrijven). Zijn/haar beleid wordt bepaald door parameters als klanteneisen, productie-eigenheid en marktsituatie van klanten, technische mogelijkheden, haalbare logistieke oplossingen m.b.t. vervoer, opslag, productie enz. Beroep 6: verantwoordelijke zorgsystemen De verantwoordelijke zorgsystemen staat in voor de kwaliteits-, de veiligheids- en milieuzorg. Zijn/haar beleid wordt bepaald door parameters als wetgeving, kwaliteitseisen intern en extern, kostenbesparing, menselijke en sociale aspecten van bedrijfsvoering enz Gegevens over de functies verbonden aan het beroep en relatering aan het beroep Functies Functies op startniveau Functie A-1: inkoopplanner Functie A-2: productieplanner Functie A-3: voorraadbeheerder Functie A-4: distributieplanner Functie A-5: verkoopplanner Functie A-6: medewerker TQM, milieu en veiligheid

16 12 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE Functies op doorgroeiniveau Functie B-1: inkoopmanager Functie B-2: hoofd productieplanning Functie B-3: hoofd magazijn/magazijnmeester Functie B-4: physical distribution manager Functie B-5: verkoopmanager (met adviestaken) Functie B-6: hoofd kwaliteit, milieu, veiligheid Functies op strategisch niveau Functie C-1: productiemanager Functie C-2: logistiek manager (transport en magazijn) Functie C-3: manager zorgsystemen Beschrijving van de functies Algemeen geldt het volgende uitvoeringsniveau van deze functies. De startfuncties zijn voornamelijk uitvoerend (bv. inkoopplanner voert bestelling uit). De doorgroeifuncties zijn voor werknemers die de verantwoordelijkheid dragen voor een geheel (bv. inkoopmanager is verantwoordelijk voor de inkoop van het bedrijf en bepaalt prioriteiten). De strategische functies zijn functies die bevoegdheid in zich hebben (bv. logistiek manager neemt commitment, zet handtekening). Verder geldt voor de strategische functies, en in mindere mate voor de uitvoeringsfuncties, dat ze algemene beheerstaken omvatten: opstellen van opleidingsplannen, opstellen en controle van kwaliteitsprocedures, motivatie van personeel, controle van kwaliteitsprocedures, coördinatietaken allerhande, personeelsbeheer (evaluatie, intake...) enz Relateren van functies aan het beroep De structuur van beroep en functies ziet er als volgt uit. Beroep 1: Functie A-1: Functie B-1: Beroep 2: Functie A-2: Functie B-2: Functie C-1: Beroep 3: Functie A-3: Functie B-3: Functie C-2: verantwoordelijke inkoop inkoopplanner inkoopmanager verantwoordelijke productie productieplanner hoofd productieplanning productiemanager verantwoordelijke voorraad en magazijn voorraadbeheerder hoofd magazijn/magazijnmeester logistiek manager (transport en magazijn)

17 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 13 Beroep 4: Functie A-4: Functie B-4: Functie C-2: Beroep 5: Functie A-5: Functie B-5: Beroep 6: Functie A-6: Functie B-6: Functie C-3: verantwoordelijke distributie distributieplanner physical distribution manager logistiek manager (transport en magazijn) verantwoordelijke business to business-marketing verkoopplanner verkoopmanager (met adviestaken) verantwoordelijke zorgsystemen medewerker TQM, milieu en veiligheid hoofd kwaliteit, milieu, veiligheid manager zorgsystemen Het zal duidelijk zijn dat de opleiding Logistieke Technologie in eerste instantie opleidt tot de functies op startniveau, de A-functies. De doorgroeifuncties (Bfuncties) en (eventueel) tactische functies (C-functies) worden in een latere beroepsfase bereikt door ervaring en bijscholing allerhande.

18 14 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 3 VASTLEGGING VAN DE BEROEPENSTRUCTUUR EN DE BEROEPENCLUSTERS Van alle beroepen die hierboven zijn beschreven, wordt een beroepsprofiel opgesteld. Dit is in die zin logisch, dat logistiek per definitie een integrerende discipline is die over de totale goederenstroom gaat waarmee bedrijven te maken hebben. Kunstmatige opdelingen of begrenzingen zijn dus vreemd aan de realiteit in bedrijf en organisatie. De benamingen van de beroepen zijn voldoende breed gekozen, zodat ze meteen ook als beroepenclusters kunnen gelden. Specifieke informatie over de beroepen is terug te vinden in de functies waaruit de beroepen bestaan, en in de opdeling in niveaus van ervaring en expertise (start, doorgroei, strategisch).

19 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE 15 4 IN KAART BRENGEN VAN RELATIE TUSSEN BEROEPEN EN OP- LEIDINGEN Buiten het graduaat in Logistieke Technologie bestaan er in Vlaanderen geen opleidingen die de integrale goederenstroombeheersing als rode draad nemen in hun beroeps- en opleidingsprofiel. Wel bestaan er in het universitair en niet-universitair hoger onderwijs opleidingen die logistiek, of delen ervan, in meer of mindere mate in hun curriculum opnemen. Een overzicht. 1 De klassieke universitaire economische opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur, en de technische opleiding Burgerlijk Ingenieur, behandelen elk delen van de logistiek zoals hier beschreven. In de economische opleiding zal de klemtoon uiteraard liggen op bv. inkoop of transportkosten in de logistiek, daar waar de technische opleidingen bv. IKZ-systemen of productieplanning zullen behandelen. Verder heeft de Katholieke Universiteit Leuven een postgraduate vorming in Industrieel Beleid, verbonden aan de opleiding Burgerlijk Ingenieur. Voornamelijk aspecten rond materials handling, opslag, planningsystemen en zorgsystemen vormen er de kern van de opleiding. Hetzelfde geldt voor het programma GGS in Industriële Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. 2 In het niet-universitair landschap zien we dat de technische (Industrieel Ingenieur) en economische (Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen) opleidingen van twee cycli dezelfde parallel vertonen met hun tegenvoeters aan de universiteit. De Hogeschool Limburg heeft in september 1996 aan de opleiding Industrieel Ingenieur een optie Verpakking en Conditionering toegevoegd. Hierin wordt ingezoomd op de problematiek van verpakkingsmaterialen, -wijzen en tijdstippen, samen met het management van (voornamelijk bederfelijke) goederen. 3 Ook voor de economische (bv. bedrijfsbeheer) en technische opleidingen van één cyclus (bv. elektromechanica) geldt de hierboven beschreven toestand, maar in veel mindere mate. Deze opleidingen leveren beginnende beroepsbeoefenaars af die, in vergelijking met de bovengenoemde onderwijsvormen, in eerste instantie op een minder strategisch en meer taakgebonden niveau aan de slag gaan. Speciaal te vermelden in dit verband is de relatie tussen enerzijds de optie Expeditie, Distributie en Transport bij de basisopleiding Bedrijfsbeheer (studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde), en, anderzijds, de basisopleiding Logistieke Technologie (studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie). Het eerste verschil tussen deze twee is er een van studieomvang. Expeditie, Distributie en Transport is een optie en beslaat dus minstens één derde en maximaal twee derden van het totaal aantal studiepunten in de hele basisopleiding Bedrijfsbeheer waarvan deze optie een onderdeel is. Logistieke Technologie is een volledige basisopleiding zonder opties. Het tweede verschil is inhoudelijk. Grosso modo behandelt Expeditie, Distributie en Transport de goederen- en documentenstroom wanneer deze het bedrijf verlaat, naar nationale of internationale bestemmingen. Logistieke Technologie heeft de integrale lo-

20 16 BEROEPSPROFIEL LOGISTIEKE TECHNOLOGIE gistieke keten tot studieobject, "van zand tot klant" (of, met reverse logistics, "van zand tot zand"). Het derde verschil betreft er een van invalshoek. Expeditie, Distributie en Transport is op de eerste plaats administratief-economisch georiënteerd. Logistieke Technologie heeft weliswaar een economische én een technische component, maar legt de klemtoon duidelijk op de laatste. 4 Tot slot is er nog de opleiding Facilitaire Dienstverlening die ook in het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie zit. Deze opleiding richt zich primair op de hotelfuncties in grote (non-profit) organisaties, zoals ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen enz. Inhoudelijk betreft deze opleiding voornamelijk de techniciteit van catering, hygiëne en materiële zorgverstrekking. Een logistieke benadering zoals in dit document beschreven zit, op een eerste kennismaking na, niet in het programma.

Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden

Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden CA 1.6-1 CA 1.6 Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden Doel We spreken van uitbesteding als resultaat van een make or buy-beslissing indien

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter. MARGEKILLERS Het bouwen van winnende supply chains Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.nl Inleiding

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Informaticasector ICT-projectleider Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven) in opdracht van Cevora Januari 2009 Seth Maenen en Sarah Martens onder leiding

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie