4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN."

Transcriptie

1 Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: 1. DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN JOU EN K2B-Media. Dit is een overeenkomst tussen jou en K2B-Media. Onder deze Overeenkomst vallen het gebruik van elk website of webpagina die wordt beheerd door K2B-Media. Je geeft aan dat je 18 bent of dat een ouder of verzorger boven de 18 toestemming geeft om de producten te gebruiken en je aan te melden en dat alle informatie die je opgeeft, juist is. K2B-Media bied de diensten aan op voorwaarden dat je deze overeenkomst zonder wijzigingen accepteert. Als je K2B-Media diensten gebruikt, bevestig je dat je akkoord gaat met deze overeenkomst. Deze overeenkomst bevat afwijzingen van de garantie en aansprakelijkheid (zie sectie 10, 11 en 12) en een enige verhaalsmogelijkheid (zie sectie 11). Deze bepalingen zijn van essentieel belang voor ons aanbod. 2. HOE K2B-MEDIA DEZE OVEREENKOMST KAN WIJZIGEN. K2B-Media behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen waaronder K2B-Media de producten aanbiedt, te wijzigen, inclusief kosten die verband houden met het gebruik van de K2B-Media producenten. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden op de K2B-Media producten door te nemen. Als je de K2B-Media producten na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan dat je met de wijzigingen instemt en deze aanvaardt. 3. AANVULLENDE VOORWAARDEN Elk K2B-Media product kan aanvullende voorwaarden bevatten (bijvoorbeeld gedragscodes of richtlijnen) die gelden voor het gebruik van die K2B-Media producten, inclusief maar niet beperkt tot bepaalde functies of aanbiedingen (bijvoorbeeld loterijen). Als een voorwaarde in deze Overeenkomst in strijd is met een voorwaarde op een K2B-Media product, dan geldt de voorwaarde in deze Overeenkomst. 4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. De K2B-Media websites zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Je mag de K2B-Media websites op geen enkele onrechtmatige manier gebruiken of gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan K2B-Media, de aan K2B-Media gelieerde bedrijven, wederverkopers, distributeurs, serviceproviders en/of leveranciers (die elk afzonderlijk als 'K2B-Media-partij' en gezamenlijk als de 'K2B-Media-partijen' worden aangeduid) of klanten van een K2B-Media-partij, die door K2B-Media naar eigen goeddunken kunnen worden aangewezen. K2B-Media kan je wijzen op specifiek schadelijk gebruik in een gedragscode of in andere kennisgevingen die op een K2B-Media-website beschikbaar zijn, maar is hiertoe niet verplicht. Je mag de K2B-Media-websites op geen enkele manier gebruiken die strijdig is met een gedragscode, een beleid of een andere kennisgeving die van toepassing is op de K2B-Media-websites. Zonder de algemene bepalingen van deze sectie te beperken, mag je de K2B-Media-websites niet gebruiken op een manier die een van de K2B-Media-websites (of het netwerk/de netwerken die aan een van de K2B-Media-websites zijn gekoppeld) zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen of de gebruikservaring van de K2B-Media-websites door een willekeurige andere partij negatief zou kunnen beïnvloeden.

2 5. SPAM IS VERBODEN EN VEROORZAAKT SCHADE; SPAMFILTERTECHNOLOGIE Zonder de algemene bepalingen van Sectie 5 te beperken, mag je de K2B-Media-websites niet gebruiken om ongewenste bulk- of ongewenste commerciële , direct of indirect, te verzenden. Je mag de K2B-Media-websites op geen enkele manier gebruiken die een schending inhoudt van het anti-spambeleid van K2B-Media. Je kunt het anti-spambeleid van K2B-Media bekijken onder kop 18. Als enig onderdeel van het anti-spambeleid niet wordt nageleefd, houdt dat in dat deze Overeenkomst niet wordt nageleefd. K2B-Media mag gebruikmaken van filtertechnologie of andere maatregelen om ongewenste bulk- en ongewenste commerciële tegen te houden. Als je de K2B-Media-websites onder andere gebruikt voor services, is het mogelijk dat bepaalde e- mailberichten die je via de K2B-Media-websites ontvangt, door deze filtertechnologie of andere maatregelen tijdelijk of permanent worden geblokkeerd, zelfs als dergelijke berichten het antispambeleid niet schenden. 7. DOOR JOU GEPOSTE OF VERSTREKTE MATERIALEN; TOEZICHT OP COMMUNICATIE Voor materialen die je post of op enige andere manier aan K2B-Media verstrekt en die verband houden met de K2B-Media-websites (een 'Inzending'), geef je K2B-Media toestemming voor (1) het gebruiken, kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, wijzigen, vertalen en opnieuw opmaken van je Inzending, voor zover dit verband houdt met de K2B-Media-websites, en (2) het overdragen van deze rechten, voor zover dit op grond van het toepasselijke recht maximaal is toegestaan. K2B-Media betaalt je niet voor je Inzending. K2B-Media kan je Inzending te allen tijde verwijderen. Voor elke Inzending verklaar je dat je alle benodigde rechten hebt om de toestemming in deze sectie te verlenen. Voor zover dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan, kan K2B-Media jouw of andere elektronische communicatie controleren en dergelijke informatie bekend maken wanneer K2B-Media gelooft dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat je je houdt aan deze Overeenkomst en om de rechten, het eigendom en de belangen veilig te stellen van een van de K2B-Media-partijen of een klant van een K2B-Mediapartij. 8. SOFTWARE Het gebruik van software die behoort bij de K2B-Media-websites, is onderworpen aan de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst ('Gebruiksrechtovereenkomst') van dergelijke software. Als je software ontvangt waarbij geen Gebruiksrechtovereenkomst wordt geleverd, geeft K2B-Media je een niet-exclusieve, intrekbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie voor die software, uitsluitend voor gebruik in combinatie met de K2B-Media-websites en volgens deze Overeenkomst. K2B-media behoudt alle rechten op dergelijke software die niet expliciet aan jou zijn verleend in deze Overeenkomst. Dergelijke software wordt beschermd door auteursrecht en andere wetgeving en verdragen inzake intellectuele eigendom. K2B-Media of haar leveranciers zijn eigenaar van de naam, het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van dergelijke software, en dergelijke software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Je mag dergelijke software niet disassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse-engineering, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht. K2B-Media mag jouw versie van dergelijke software automatisch controleren en mag automatisch upgrades op dergelijke software downloaden naar je computer om de K2B-Media-websites bij te werken, te verbeteren en verder te ontwikkelen. 9. BESCHIKBARE INFORMATIE OP DE K2B-MEDIA-WEBSITES K2B-Media en haar leveranciers geven geen enkele garantie omtrent de nauwkeurigheid of tijdigheid van enige informatie die beschikbaar is op de K2B-Media-websites, inclusief aandelenkoersen, zelfs als dergelijke informatie wordt weergegeven in een bericht, een bericht naar een pager of een mobiele telefoon of een ander soort bericht dat beschikbaar is via de K2B-Media-websites. K2B-Media en haar leveranciers keuren elk gebruik van de informatie die op de K2B-Media-websites beschikbaar is, inclusief aandelenkoersen en andere financiële informatie, voor enig ander doel dan persoonlijk gebruik af en verbieden elke vorm van doorverkoop, verspreiding of gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden. K2B-Media is geen makelaar/handelaar of geregistreerde beleggingsadviseur volgens de wet op beursverrichtingen van de Verenigde Staten of de wet op beursverrichtingen van andere rechtsgebieden, en geeft geen adviezen over de investering in of de

3 aankoop of verkoop van effecten of andere financiële producten of diensten. Niets op de K2B-Mediawebsites geldt als een aanbieding of aanprijzing voor het kopen of verkopen van effecten. K2B-Media heeft niet de intentie bepaalde producten of diensten, inclusief financiële producten of diensten, te onderschrijven of aan te bevelen. Niets op de K2B-Media-websites is bedoeld als professioneel advies, inclusief, maar niet beperkt tot, beleggings- of belastingadviezen. 10. K2B-MEDIA GEEFT GEEN GARANTIE K2B-Media levert de K2B-Media-websites in de huidige staat, met alle gebreken en indien beschikbaar, en het risico betreffende volledige bij jou. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht wijzigen de K2B-edia-partijen alle expliciete dan wel impliciete verklaringen, garanties en voorwaarden af. De K2B-Media-partijen wijzen alle expliciete, wettelijk dan wel impliciete garanties en bepalingen af, daaronder begrepen doch niet beperkt tot (1) garanties of bepalingen van verhoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, nauwkeurigheid, eigendom, ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten en nietinbreukmakendheid, (2) garanties of bepalingen die in verband staan met de handel in of het gebruik van K2B-Media-websites, en (3) garanties of bepalingen dat toegang tot of gebruik van de K2B-Media -websites ononderbroken of foutloos zal zijn. Er zijn geen garanties die verder reiken dan deze overeenkomst. 11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING; JOUW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID De K2B-Media-partijen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, inclusief, maar niet beperkt tot, enigen indirecte schade, gevolgschade, speciale schade, incidentele schade of opgelegde boete die voorkomt uit, gebaseerd is op of het resultaat is van deze overeenkomst of het gebruik van de K2B-Media-websites, zelfs als een of meer van de K2B-Media-partijen op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke schade. De uitsluiting van schade onder sectie 11 is onafhankelijk van jouw enigen verhaalsmogelijkheid en blijft bestaan wanneer een dergelijke verhaalsmogelijkheid ontoereikend is of op een andere wijze onuitvoerbaar wordt geacht. Deze beperkingen en uitzonderingen gelden in alle gevallen, ongeacht of de schade voorkomt uit (1) contractbreuk, (2) inbreuk op de garantie, (3) nalatigheid of (4) enige andere oorzaak voor zover deze beperkingen en uitzonderingen niet zijn verbonden onder de toepasselijke wetgeving. Als je ontevreden bent over de K2B-Media-websites. Als je niet instemt met enige onderdeel van deze overeenkomst of als je een ander geschil met of vordering bij een K2B-Media-partij hebt met betrekking tot deze overeenkomst of de K2B-Media-websites, bestaat je enige verhaalmogelijkheid uit het staken van het gebruik van K2B- Media-websites. 12. WIJZIGINGEN IN DE K2B-MEDIA-WEBSITES; AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING De K2B-Media-partijen kunnen op welke manier dan ook, op elk moment en om welke reden dan ook de K2B-Media-websites wijzigen of functies verwijderen. Tijdens het gebruik van de K2B-Mediawebsites kun je verwachten informatie, materialen afbeeldingen, software en inhoud (gezamenlijk inhoud ) te ontvangen, openen of gebruiken die afkomstig is van K2B-Media en andere personen van K2B-Media (dergelijke personen worden hier derden genoemd). Je erkent en stemt er mee in dat de K2B-Media partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor (1) enige inhoud, daaronder begrepen doch niet beperkt tot enige inbreukmakende, onjuiste, obscene, onfatsoenlijke, bedreigende, beledigende, lasterende of anderszins onrechtmatige inhoud, of (2) gedrag van derden of verzendingen of gegevens door derden; dit alles echter zonder de algemene bepalingen van artikel 10 en 11 te beperken. Bovendien erken je en stem je er mee in dat K2B-Media niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor (1) virussen of andere beperkende factoren die jou toegang tot of gebruik van de K2B-Media websites beïnvloeden, (2) incompatibiliteit tussen de K2B-Media websites en andere websites, software en hardware, (3) vertragingen of fouten die je kunt ondervinden bij het op een juiste en tijdige manier starten, uitvoeren of voltooien van verzendingen of transacties die verband houden met de K2B-Media-websites of (4) enige schade of kosten die voorkomen uit of op enigerlei wijze in verband staan met het gebruik van de services van derden via links op de K2B-Mediawebsites; dit alles is echter zonder de algemene bepalingen van artikel 10 en 11 te beperken, uitzonderingen en afwijzingen in artikel 10, 11 en 12 van deze overeenkomst gelden voor zover

4 maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht en zijn niet bedoeld om je de verplichte bescherming te ontzeggen die je hebt op grond van toepasselijk recht 13. BEËINDIGING; TOEGANGSBEPERKING K2B-Media kan deze overeenkomst of jouw toegang tot de K2B-Media-websites op elk gewenst moment beëindigen of onderbreken, met of zonder opgaaf van reden en met of zonder kennisgeving. Bij beëindiging of onderbreking vervalt onmiddellijk je recht op het gebruik van de K2B-Mediawebsites. Bij een dergelijke beëindiging of onderbreking is het mogenlijk dat informatie die je op de K2B-Media hebt opgeslagen, niet meer achterhaald kan worden. 14. KEUZE VAN WETGEVING EN LOCATIE VOOR OPLOSSING VAN GESCHILLEN Als deze overeenkomst is gesloten met K2B-Media V.O.F., zullen vorderingen, overtredingen of schendingen van plichten of rechten die betrekking hebben op deze overeenkomst, worden beoordeeld volgens de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wetgevingen. Als deze overeenkomst is gesloten met een aan K2B-Media gelieerd bedrijf, zullen vorderingen, overtredingen of schendingen van plichten of rechten die betrekking hebben op deze overeenkomst, worden beoordeeld volgens de wetten van de vestigingsplaats van het aan K2B-Media gelieerde bedrijf, zonder rekening te houden met conflicterende wetgevingen. Alle overige vorderingen, inclusief, maar niet beperkt tot, vorderingen met betrekking tot schending van wetten voor de bescherming van de consument, wetten tegen oneerlijke concurrentie en in het geval van een onrechtmatige daad, zullen worden beoordeeld volgens de wetten van Nederland, of, als je niet in de Nederland woont, volgens de wetten van het land waarvoor de desbetreffende K2B-Media-websites zijn bestemd. Als deze Overeenkomst is gesloten met K2B-Media V.O.F., stem je er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de K2B-Media-websites, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van Den Bosch, Brabant, Nederland. Als deze Overeenkomst is gesloten met een aan K2B-Media gelieerd bedrijf, stem je er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de K2B-Media-websites, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in de vestigingsplaats van het aan K2B-Media gelieerde bedrijf. 15. UITLEG VAN DE OVEREENKOMST; OVERDRACHT Als van enig deel van deze overeenkomst wordt bepaald dat dit ongeldig of niet afdwingbaar is onder het toepasselijke recht, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk de intentie van de oorspronkelijke bepaling benadert en blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van kracht. K2B-Media kan deze overeenkomst op enig moment, met of zonder kennisgeving aan jou, geheel of gedeeltelijk overdragen. Je mag deze Overeenkomst niet overdragen noch enige rechten, indien aanwezig, voor de K2B-Media-websites toewijzen, overdragen of in sublicentie geven. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze overeenkomst, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen jou en K2B-Media met betrekking tot de K2B-Media-websites en komt deze overeenkomst in de plaats van alle eerdere en gelijktijdige mededelingen en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, die je met K2B-Media hebt uitgewisseld met betrekking tot de K2B-Media-websites. De titels van artikelen in de overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de partijen en hebben geen juridische of contractuele betekenis. 16. JE HEBT EEN BEPERKTE PERIODE OM JE VORDERING IN TE DIENEN Je komt met K2B-Media overeen dat elke rechtsvordering die voortkomt uit of betrekking heeft op de K2B-Media-websites, dient te worden ingesteld binnen èèn (1) jaar nadat de reden voor de rechtsvordering in ontstaan. Als deze periode wordt overschreden, wordt een dergelijke vordering voorgoed uitgesloten. 17. COPYRIGHT EN MERKVERMELDINGEN; OVERIGE ERKENNINGEN

5 Voor alle inhoud van de K2B-Media-websites geldt het Copyright 2005 van K2B-Media V.O.F. en/of haar leveranciers, K2B-Media Haarsteegsestraat 62, 5254JS HAARSTEEG. Alle rechten voorbehouden. K2B-Media, Mijnportfolio, en/of andere K2B-Media-producten en -services die hierin worden vermeld, kunnen ook merken of gedeponeerde merken van K2B-Media zijn in Nederland en/of andere landen. De namen van bestaande bedrijven en producten die in dit document worden genoemd zijn mogelijk de merken van de desbetreffende eigenaren. De voorbeeldbedrijven, -organisaties, -producten, - domeinnamen, - adressen, -logo's, -personen, -plaatsen en -gebeurtenissen die hierin worden beschreven, zijn fictief. Er is geen verband met werkelijke bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, adressen, logo's, personen, plaatsen of gebeurtenissen, noch mag dit hieruit worden afgeleid. Alle rechten die hierin niet specifiek worden verstrekt, worden voorbehouden. 18 ANTI-SPAMBELEID VAN K2B-MEDIA Het is niet toegestaan de K2B-Media-services te gebruiken op een manier die verband houdt met de verzending, distributie of bezorging van iedere vorm van ongewenste (commerciële) ('spam'). U mag geen van de K2B-Media-services gebruiken voor het verzenden van spam. U mag ook geen spam bezorgen of ervoor zorgen dat er spam wordt bezorgd bij een van de K2B-Media-services of K2B-Media-klanten. Daarnaast geldt het volgende voor die wordt verzonden naar of via de K2B-Media-services: mag geen ongeldige of vervalste headers bevatten. U mag geen ongeldige of niet-bestaande domeinnamen gebruiken. U mag geen technieken toepassen die er op andere wijze voor zorgen dat er informatie wordt veranderd of verborgen die de oorsprong of het verzendingspad identificeert. U mag niet op andere wijze een adres vervalsen. Het is niet toegestaan om een internet domeinnaam van een derde te gebruiken of een bericht om te leiden via de apparatuur van een derde, zonder toestemming van deze derde. De onderwerpregel of de inhoud van een mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten. moet voldoen aan de extra technische standaarden die hieronder worden beschreven. Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook de gebruiksvoorwaarden van K2B-Media te overtreden. K2B-Media staat niet toe dat er adressen of andere informatie wordt verzameld vanaf of via de K2B-Media-services. Het is niet toegestaan om de K2B-Media-services te gebruiken voor het verzamelen, compileren of verkrijgen van informatie over de klanten of abonnees van K2B-Media, inclusief maar niet beperkt tot de adressen van abonnees die vertrouwelijk en het eigendom van K2B-Media zijn. Op het gebruik van de K2B-Media-services zijn ook de privacyverklaring van K2B- Media van toepassing. Het is niet toegestaan om pogingen te ondernemen om de K2B-Media-services op een manier te gebruiken die een van de K2B-Media-services schade zou kunnen berokkenen, zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen. Ook acties die het de gebruikservaring van een K2B-Mediaservice door een willekeurige andere partij negatief zou kunnen beïnvloeden, zijn niet toegestaan. Als K2B-Media ervan overtuigd is dat een K2B-Media-service onbevoegd of onjuist wordt gebruikt, kan K2B-Media zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken actie ondernemen. Een voorbeeld hiervan is het blokkeren van berichten van bepaalde internetdomeinen, servers of IP-adressen. K2B-Media kan onmiddellijk een account bij een K2B-Media-service beëindigen waarvan K2B-Media naar eigen beoordeling heeft bepaald dat deze verzendt die in strijd is met dit beleid of op andere wijze betrokken is bij dergelijke . Niets in dit beleid heeft de bedoeling om enig recht toe te kennen voor het verzenden van naar of via de K2B-Media-services. Wanneer K2B-Media op enig moment dit beleid niet afdwingt, wil dat niet zeggen dat K2B-Media afstand neemt van haar rechten.

6 Onbevoegd gebruik van de K2B-Media-services met betrekking tot de verzending van ongewenste e- mail, inclusief de verzending van die in strijd is met dit beleid, kan leiden tot juridische stappen tegen de afzender en de personen die de afzender assisteren.

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Novosite diensten van welke aard ook levert aan de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende

Nadere informatie