INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004"

Transcriptie

1 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

2 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK OP DE WERKVLOER...12 DOMEINNAMEN...13 INTERNATIONALE ASPECTEN...16 ELEKTRONISCHE HANDTEKENING...18 INTELLECTUEEL EIGENDOM EN WEBSITES...20 SOFTWARE...25 AANSPRAKELIJKHEID WEBSITES...26 WEBFORA...27 GESCHILLENBESLECHTING EN E-COMMERCE...28 OVER DE AUTEUR...29 TQL Internetrecht 2

3 Internet en recht algemeen 1. Bestaat er zoiets als internetrecht? Internetrecht als zelfstandig rechtsgebied binnen het Nederlandse recht bestaat niet. In principe geldt dat wat er off line in de gewone wereld gebeurt en gereguleerd is ook on line behoort te gelden. De praktijk toont aan dat er bij internet wel sprake kan zijn van een aparte situatie en dat niet alle gewone wetten en verdragen simpelweg ook kunnen worden toegepast on line. Om die reden ontstaat er langzamerhand nieuwe regelgeving die specifiek gericht is op internet, computers et cetera en wat onder de naam informatica- of informatierecht kan worden weergegeven. Internetrecht zou als een onderdeel daarvan kunnen worden gezien. TQL Internetrecht 3

4 Elektronische handel 2. Wat is elektronische handel? Elektronische handel is handel die via internet geschiedt en waarbij de partijen elkaar niet in levenden lijve ontmoeten. Om die reden dient elektronische handel met een aantal waarborgen voor de consument te worden omgeven. Zowel op het niveau van de Europese Unie als (dus) op nationaal niveau is inmiddels de nodige wet- en regelgeving opgesteld. 3. Hoe weet ik dat een internetbedrijf daadwerkelijk bestaat? Dit is te controleren aan de hand van de inschrijving van het bedrijf in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Is er twijfel er is bijvoorbeeld alleen een postbusnummer vermeld alleen een B.V. als contactactpersoon - dan is het beter geen zaken te doen met een dergelijk internetbedrijf. In het buitenland bestaan vergelijkbare registers. 4. Hoe komt een on line koopovereenkomst tot stand? De Europese e-commerce richtlijn, die op korte termijn in Nederlandse wetgeving omgezet dient te zijn, stelt dat een (koop)overeenkomst als volgt tot stand komt: 1. de ondernemer biedt op zijn website goederen of diensten aan; 2. de consument zoekt wat hij wil kopen of afnemen en plaatst zijn order zoals is voorgeschreven door de ondernemer; 3. de order wordt door de ondernemer zo spoedig mogelijk elektronisch bevestigd aan de consument, waarmee de koopovereenkomst is gesloten. 4. De koopovereenkomst kan vervolgens nog wel worden aangetast indien de ondernemer op zijn website niet aan een aantal informatieverplichtingen voldoet. 5. Hoe verklaar ik op mijn website mijn algemene voorwaarden van toepassing op via internet te sluiten gesloten overeenkomsten? Het beste is dit door een voettekst op elke pagina te hanteren met daarin een hyperlink naar de algemene voorwaarden en daarnaast ook het nummer waaronder deze bij de kamer van koophandel of de griffie van de arrondissementsrechtbank (en bij welke!) is gedeponeerd te vermelden. Een handige optie is om een overeenkomst pas tot stand te laten komen als de consument eerst op een button heeft geklikt met ja, ik accepteer de algemene voorwaarden en als die knop niet wordt aangeklikt de transactie automatisch af te breken. 6. Wat moet ik allemaal vermelden op mijn website als ik goederen of diensten verkoop via internet? Er geldt voor elektronische handel een vrij uitgebreide informatieplicht, zeker als er sprake is van consumenten als afnemers. Zo moeten de aanbieder bekend en te identificeren zijn alsmede geografisch en fysiek te vinden te zijn. Voorts dienen het inschrijvingsnummer in het handelsregister, het BTW nummer en andere inschrijvings- en identificatienummer vermeld te worden. Ook moet er specifiek vermeldt worden hoe de overeenkomst technisch gezien tot stand komt en hoe invoerfouten kunnen worden verbeterd. Een via internet gesloten contract behoort verder zodanig ter beschikking gesteld te worden dat ze opgeslagen en weergegeven kunnen worden; hetzelfde geldt voor algemene voorwaarden. TQL Internetrecht 4

5 7. Wat is EDI? EDI staat voor Electronic Data Interchange en is een manier om elektronisch gegevens en berichten uit te wisselen tussen de computers van een bepaalde groep (bij handelstransacties betrokken) bedrijven. Hiermee wordt snelheid van zakendoen vergroot. 8. Mag ik elektronische betaalbonnen verkopen of elektronisch geld uitgeven? Ja, mits het om bedragen onder de 150,- gaat en de betaalbonnen alleen besteed kunnen worden bij het uitgevende bedrijf (inclusief zustermaatschappijen etc) of bij een groep bedrijven die in hetzelfde gebouwencomplex zit (bijvoorbeeld winkeliersverenigingen in een winkelcentrum). Zodra het om elektronisch geld gaat dat buiten deze grenzen valt moet er een vergunning bij De Nederlandsche Bank aangevraagd worden. Met of zonder vergunning moet overigens altijd het bedrag dat de betaalbon vertegenwoordigt minstens overeenkomen met wat voor de bon betaald wordt. 9. Welke betaalmethode heeft de minste risico s? Uiteraard is vooruitbetaling per bank het minst riskant, voor veel goederen verdwijnt in dat geval echter de meerwaarde van online kopen voor de afnemers. Juist in de gevallen waarin men de mogelijkheid van impulsaankopen wil behouden kan het de moeite lonen om alternatieve on-line betaalmethodes te hanteren. 10. Kan een consument van de koop af als hij iets heeft gekocht via mijn website? Ja, de consument heeft volgens de Wet Koop op Afstand een bedenktijd van 7 werkdagen. Binnen die termijn mag hij zonder opgave van redenen de koop herroepen zonder dat hij een boete moet betalen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de consument de bestelling daadwerkelijk heeft ontvangen. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de consument. Terugbetaling van de koopsom moet binnen 30 dagen plaatsvinden. Als er fouten of onzorgvuldigheden in de informatie van de ondernemer staan vermeld, dan geldt zelfs een herroepingstermijn van 3 maanden. 11. Wat te doen in gevallen van identiteitsfraude? Het beste is om zowel contact op te nemen met justitie als met de persoon wiens identiteit misbruikt wordt. Identiteitsfraude kan meerdere delicten behelzen, zoals valsheid in geschrifte en oplichting, maar het kan onder omstandigheden ook als computervredebreuk worden aangemerkt. 12. Wanneer gaat de eigendom en het risico over van wat per internet gekocht is? Dat verschilt per land, in Nederland gaan eigendom en risico normaal gesproken over op het moment van de feitelijke levering. Hier kunnen partijen van afwijken: het hanteren van een eigendomsvoorbehoud door de leverancier waardoor de eigendom pas op de consument overgaat bij ontvangst van de betaling is een goede oplossing hiervoor. TQL Internetrecht 5

6 13. Is Nederlands recht van toepassing als iemand uit het buitenland via mijn website iets koopt? Dit is geen eenvoudig te beantwoorden vraag. Als internetonderneming kan je in je algemene leveringsvoorwaarden een keuze voor Nederlands recht opnemen. In principe is zo een rechtskeuze geldig. De consument die via internet contracteert wordt echter via een aantal verdragen beschermd: ook het recht van zijn woonplaats kan van toepassing zijn, naast het Nederlandse recht dat in de algemene voorwaarden is genoemd. Is er geen rechtskeuze gedaan dan zal ook op grond van internationale verdragen gekeken moeten worden welk recht van toepassing is. Het zou dan zo kunnen zijn dat je bijvoorbeeld in een conflictsituatie met een Spanjaard plots geconfronteerd wordt met Spaans recht. Het kan dus zo zijn dat er twee rechtsstelsels van toepassing zijn. Een criterium dat dan gehanteerd wordt is bij welk land het meest logisch kan worden aangeknoopt. Als de internetondernemer zich niet actief heeft gericht op het land van de desbetreffende consument, dan is de kans groot dat gewoon Nederlands recht van toepassing zal zijn. Dit bewijst dus nogmaals het belang van goede algemene leveringsvoorwaarden en het van toepassing verklaren. 14. Oordeelt de Nederlandse rechter als ik een geschil heb met een consument die buiten Nederland woont? Dit is geen eenvoudig te beantwoorden vraag. In de algemene leveringsvoorwaarden kan een zogeheten forumkeuze worden opgenomen waarin de Nederlandse rechter aangewezen wordt om te oordelen over eventuele geschillen die voortvloeien uit die via internet gesloten overeenkomst. Voor geschillen die zich binnen Europa afspelen is dat voldoende om in elk geval de procedure bij de Nederlandse rechter te mogen voeren. Echter, als de wederpartij een consument is gelden er nog steeds binnen Europa- verdragen die de consument de nodige bescherming bieden. Dat zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat de internetondernemer als gedaagde partij wordt gedagvaard om te verschijnen voor een rechter in het land waar de consument vandaan komt. Een aanvullende voorwaarde voor deze laatste situatie kan zijn dat de internetondernemer zich actief moet hebben gericht op de markt in het land van de consument. TQL Internetrecht 6

7 Elektronische reclame en spam 15. Wat is spam? Spam is ongevraagde met veelal een commercieel karakter die meestal in grote hoeveelheden tegelijk wordt verstuurd. 16. Hoe voorkom ik dat ik word lastig gevallen met spam? Dat is lastig en eigenlijk onmogelijk. Belangrijk is in elk geval om te voorzichtig te zijn met het verspreiden van je adres op internet. Veel ISP s bieden inmiddels spamfilters aan als onderdeel van hun dienstverlening. 17. Is direct marketing per toegestaan? Ja, dat mag. Wel is het zaak om bij reclame gericht op particulieren (natuurlijke personen) er voor te zorgen dat er sprake is van opt-in, bij reclame gericht op bedrijven en andere organisaties is een mogelijkheid van opt-out verplicht. 18. Wat is het verschil tussen opt-in en opt-out? Bij opt-in heeft de ontvanger van de reclame zelf aangegeven reclame te willen ontvangen, bij optout krijgt de ontvanger van reclame de mogelijkheid om aan te geven niet langer meer reclame te willen ontvangen. Gezien de formulering van de regelgeving is het aan te bevelen om er bij opt-in voor te zorgen dat controle plaatsvindt op de gegevens, bijvoorbeeld door een bevestiging te vragen of een terugmelding te geven van de aanmelding met daarin de mogelijkheid tot afmelden. Een mogelijkheid tot afmelden dient ook overigens ook altijd beschikbaar te zijn bij opt-out. 19. Is het toegestaan bestanden met adressen te verhandelen? Op zich is dergelijke adressenhandel toegestaan, zolang de adressen niet onmiddellijk te herleiden zijn tot individuen. Het adres valt onder privacywetgeving en zal niet verhandeld mogen worden, zal wel verhandeld mogen worden. Het is sterk af te raden om dergelijke adressenbestanden te kopen tenzij de leverancier harde garanties biedt over de kwaliteit van een dergelijk bestand. Mocht een particulier in het bestand verzeild zijn geraakt, zelfs door opt-in bij de leverancier, dan zal dit niet als opt-in in uw bestand gezien worden. Bij klachten staat u dan juridisch bijzonder zwak en wat nog veel erger is, loopt uw imago snel schade op doordat u door de internetgemeenschap als een spammer aangemerkt zult worden. 20. Wat moet ik minimaal melden over mijn bedrijf in elektronische reclame? In elke uiting zal de bedrijfsnaam met NAW-gegevens en een telefoonnummer van de ondernemer voor moeten komen. Verder zal er een gelegenheid tot afmelding uit het bestand (opt-out) gegeven moeten worden. TQL Internetrecht 7

8 21. Waaraan moet elektronische reclame voldoen? Commerciële communicatie die elektronisch wordt verzonden moet als zodanig herkenbaar zijn. Verder moet uit de reclame duidelijk worden voor wiens rekening de reclame wordt uitgevoerd, Als verkoopbevorderende aanbiedingen (kortingen, premies, geschenken et cetera) worden gedaan, dan moet dat zijn vermeld net als de voorwaarden om van die aanbiedingen gebruik te kunnen maken. Die voorwaarden mogen niet onredelijk zijn en de consument moet er dus eenvoudig aan kunnen voldoen. Als er deelnemingsvoorwaarden aan een aanbieding verbonden zijn dan moeten die voorwaarden eenvoudig toegankelijk zijn (hyperlink, icoon). 22. Mag ik verzend- of bezorgkosten in rekening brengen bij on line transacties? De ondernemer moet expliciet bij de prijzen of tarieven op de website vermelden of deze inclusief of exclusief BTW gelden en of verzend- of bezorgkosten zijn inbegrepen. Liefst vermeld hij ook uitdrukkelijk wat de hoogte daarvan is of anders hoe deze worden berekend. Vermeld de ondernemer niets dan hoeft de consument geen verzend- of bezorgkosten te betalen. Let op: van deze regel kan ten nadele van de consument worden afgeweken als dat uitdrukkelijk is overeengekomen (een beding hierover in algemene voorwaarden is daarentegen vernietigbaar). Ook de Wet Koop op Afstand schrijft voor dat de consument duidelijk moet zijn geïnformeerd over leveringskosten. 23. Mag ik gebruikmaken van logo s van merken van goederen die ik verkoop via mijn website, ook al ben ik geen geautoriseerde dealer? Ja, het is wel zaak er zorg voor te dragen om de indruk te vermijden dat u wel een geautoriseerde dealer bent. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld het gebruik van beeldmerken in hyperlinks naar de website van de fabrikant riskant is als u geen onderdeel uitmaakt van diens dealernetwerk. 24. Mag ik een mailinglist bijhouden van klanten en relaties? Ja, als maar om problemen met je klanten en relaties te voorkomen is het verstandig expliciet toestemming te vragen voor het plaatsen van het desbetreffende adres op je mailinglist en dat niet klakkeloos te doen. Voorts dient een klant of relatie in de mailing de mogelijkheid te worden geboden zich op ieder gewenst moment en eenvoudig af te melden voor de mailinglist, aan welk verzoek je gehoor dient te geven. TQL Internetrecht 8

9 Privacy 25. Wat zijn mijn verplichtingen ten aanzien van persoonlijke gegevens van consumenten die ik via mijn site verkrijg? Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens moet op een website worden aangegeven dat men zorgvuldig, behoorlijk en conform de wettelijke (privacy)regelingen met de persoonsgegevens zal omgaan en welke persoonsgegevens gebruikt zullen worden en waarvoor. De ondernemer moet erop letten dat hij geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument. 26. Wat is een persoonsgegeven? Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Concreet betekent dat dus naam, adres, woonplaats, sofi-nummer, bankrekeningnummer, autokenteken et cetera. Er bestaat nog discussie of en adres een persoonsgegeven is, met name in combinatie met het daarachter schuilende IP-adres (een getal waarmee de service provider herleid (die de beschikking heeft over IP-blokken) kan worden en daarmee uiteindelijk ook de persoon achter het adres (bij goede registratie/administratie van de provider). De registratiekamer meent dat er statische (en dan herleidbare, dus persoonsgegevens) en dynamische (niet althans heel lastig herleidbaar, dus in vele gevallen geen persoonsgegeven, al is dit een duister geval) IP-adressen bestaan. Een te hanteren criterium voor het al dan niet zijn van een persoonsgegeven is de (on)evenredigheid van de inspanning die iemand zich moet getroosten om via het (persoons)gegeven de identiteit van die achterliggende persoon te achterhalen. 27. Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestandje dat op door de bezochte webpage automatisch op de harde schijf van de bezoeker van de website wordt geplaatst. Als de bezoeker weer een keer de website bezoekt dan gaat de informatie uit de cookie mee en wordt de bezoeker herkend. 28. Schend ik door plaatsing van een cookie de privacy van mijn klant? Een cookie verschaft op zich geen informatie die direct te herleiden is tot een individueel persoon. Voor herkenbaarheid of identificeerbaarheid is meer informatie nodig die wel in combinatie met aanvullende informatie, bijvoorbeeld door de bezoeker zelf verschaft, kan leiden tot identificatie. Via zijn browser kan een bezoeker een functie inschakelen die waarschuwt voor een cookie of die niet toestaat dat een cookie geplaatst wordt. Dat laatste kan echter als uiterste consequentie hebben dat een website niet meer toegankelijk is voor de bezoeker die geen cookies wil accepteren. 29. Wat zijn verkeersgegevens? Verkeersgegevens zijn gegevens betreffende elektronisch communicatieverkeer. Verkeersgegevens zijn dan bijvoorbeeld gegevens als het oproepende telefoonnummer, het opgeroepen telefoonnummer, duur en tijdstip van een concrete verbinding en de datum waarop en in geval van een GSM oproep de zogenoemde cel-id (een locatiegegeven dat aangeeft vanaf welke geografische locatie de oproep gepleegd is). TQL Internetrecht 9

10 30. Zijn verkeersgegevens persoonsgegevens? Als verkeersgegevens herleidbaar zijn tot te identificeren natuurlijke personen dan zijn het persoonsgegevens en dat zal vaak het geval zijn: door bijvoorbeeld een telefoonabonnement te hebben zijn via een telefoonnummer de individuele gegevens van de beller te achterhalen. Een prepaid beller daarentegen heeft doorgaans - geen naw-gegevens verstrekt aan de telecomaanbieder. 31. Wat beschermt de Wet Bescherming Persoonsgegevens? De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) biedt bescherming tegen de verwerking van persoonsgegevens en geldt voor alle technische verwerkingshandelingen. Het begrip verwerking is daarbij zo ruim uitgelegd dat daaronder vallen elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. In het bijzonder wordt onder verwerken begrepen het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, aldus artikel 1 van de WBP. Voor verwerking dient de verantwoordelijke ook nog gerechtvaardigd doel te hebben. Deze gronden zijn limitatief in de WBP opgesomd. Voor internetondernemer zijn de categorieën toestemming voor verwerking van de betrokkene en behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke de belangrijkste en het snelst toepasbaar. Van groot belang is sowieso dat er niet meer persoonsgegevens mogen worden verzameld en bewerkt dan voor het nagestreefde doel noodzakelijk zijn. De internetondernemer zal zich daar zeker aan moeten houden. 32. Wat is datamining? Datamining is het door middel van geavanceerde statistische technieken uit een zeer grote gegevensverzameling destilleren van verbanden. Kern is dus het analyseren van grote gegevensverzamelingen. Zo kunnen profielen worden opgesteld van mensen, welke profielen vervolgens worden gebruikt voor gerichte reclameacties richting een bepaalde doelgroep. 33. Maakt datamining inbreuk op de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Op grond van de WBP mag je slechts voor bepaalde doelen en op basis van een aantal limitatief opgesomde gronden persoonsgegevens verzamelen. Voorts mag je slechts die (persoons)gegevens verzamelen die bijdragen aan het nagestreefde doel en meer gegevens dus niet. Datamining, waarbij verzamelde gegevens veelal zullen worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld en die vaak uit diverse verschillende gegevensverzamelingen zijn samengesteld, kan inderdaad in strijd komen met de WBP. TQL Internetrecht 10

11 34. Wie moet de Wet Bescherming Persoonsgegevens naleven? Degene die de feitelijke macht heeft is primair formeel juridisch verantwoordelijk voor de naleving van de WBP. Hij bepaalt het doel van het verwerken van de gegevens en stelt de middelen voor verwerking vast en ter beschikking. Als een ander dan de verantwoordelijke de gegevens bewerkt is die slechts de bewerker. De bewerker zal zich wel moeten houden aan de WBP, maar is niet eindverantwoordelijk. De internetondernemer die persoonsgegevens verzameld voor de afhandeling van zijn leveringen is dus de verantwoordelijke voor die verzameling persoonsgegevens. 35. Mag ik gegevens over bezoekersaantallen van mijn website via internet openbaar maken? Ja, zolang die gegevens niet herleidbaar zijn tot individuen. De bezoekers dienen te allen tijde anoniem te blijven. Veel websites zijn echter gelinkt aan een website die bezoekersstatistieken bijhoudt en zichtbaar maakt voor iedereen. Dat is op die manier geen probleem. 36. Mag ik IP-adressen van bezoekers opslaan? Een IP-adres kan eventueel worden herleid tot een individueel persoon en is dan dus een persoonsgegeven waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Het verzamelen van IP-adressen is dan dus in principe niet toegestaan, tenzij je een gerechtvaardigd belang hebt bij het bewerken van de (persoons)gegevens. 37. Wat is het belang van een privacy statement op mijn website? De privacy statement is uit de Verenigde Staten over komen waaien. Het betreft een verklaring van de eigenaar van een website op zijn website die aangeeft hoe hij met de privacy van zijn bezoekers omgaat: wat doet hij met persoonsgegevens die hij verzamelt en/of verstrekt krijgt door zijn bezoekers? En wat doet hij met verkeersgegevens die hij vastlegt? Voor Europa heeft een privacy statement minder impact omdat gewoon voldaan moet worden aan de geldende privacyregels binnen het land waar de website vandaan komt. In Nederland betekent dat dat een internetondernemer zich bij zijn privacybeleid dient te houden aan de dwingende verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsregistraties (WBP). Voor een bezoeker/consument kan het al met al toch interessant zijn om een kort en bondig overzicht te hebben van wat de desbetreffende ondernemer met persoonsgegevens doet. TQL Internetrecht 11

12 Internetgebruik op de werkvloer 38. Een werknemer van mij bezoekt pornosites, wat kan ik hier aan doen? Afhankelijk van de vraag of er een duidelijk reglement over dergelijk gebruik van systemen van de werkgever bestaat kan dit grond voor ontslag op staande voet zijn. De trend in de rechtspraak is echter wel dat rechters milder zijn geworden en zoals altijd in arbeidszaken verdient het de voorkeur dat de werkgever een goed dossier heeft opgebouwd wil deze niet met een forse ontslagvergoeding geconfronteerd worden. Als een reglement ontbreekt dan is het doorgaans verstandiger een schriftelijke waarschuwing te geven in plaats van direct over te gaan tot ontslag op staande voet. Met een reglement in de hand staat een werkgever veel sterker om ongewenst gedrag te bestrijden: de werknemer is dan vooraf gewaarschuwd en weet wat de consequenties (kunnen) zijn van zijn (surf)gedrag. 39. Mag ik als werkgever van mijn werknemers ingezien worden? Ja, dat mag, mits er een dringende reden is. Voor stelselmatig inzien van geldt dat er een reglement voor het gebruik van moet bestaan dat aan de werknemers is meegedeeld en duidelijk aan de werknemers gecommuniceerd moet worden dat dit gebeurt. Het College Bescherming Persoonsgegevens geeft de voorkeur aan het inzien van verkeersgegevens en zoveel mogelijk gebruik maken van filtertechnieken om ongewenst gebruik tegen te gaan. 40. Mogen verkeersgegevens van bijvoorbeeld en bezoeken aan websites geregistreerd en ingezien worden? Ja, dat mag stelselmatig gedaan worden mits er een duidelijk reglement over bestaat en binnen het bedrijf is geaccepteerd en de gegevens niet onnodig lang bewaard worden. 41. Hoe zet ik een reglement over privé en en internetgebruik op de werkvloer op? Een reglement voor internetgebruik op de werkvloer valt net als andere reglementen voor werknemers onder instemmingsbevoegdheid van de ondernemingsraad in organisaties die onder de Wet op de Ondernemingsraden vallen. Juist omdat het inzien van in een dergelijk reglement geregeld moet worden is het zaak om dit in goede harmonie met de OR te regelen. Een aantal instanties heeft modelreglementen opgesteld. Afhankelijk van het uitgangspunt van de organisatie (bij CNV is dat uiteraard vanuit het werknemersperspectief) kan zo n modelreglement een goed uitgangspunt zijn voor de discussie. TQL Internetrecht 12

13 Domeinnamen 42. Wat is een domeinnaam? Een domeinnaam is een naam waaronder een website of een adres op internet te vinden of te bereiken is. Zie ook het TQL-onderwerp Domeinregistratie 43. Wat is een top level domeinnaam? Een top level domein is het laatste gedeelte van de domeinnaam. Onderscheiden worden de typische landendomeinen zoals.nl,.be,.de en een aantal andere categorieën die deels uit de tijd stammen waarin het internet nog tot de VS beperkt was zoals.mil,.edu,.gov,.com,.org, en deels meer recent zijn om meer ademruimte te krijgen en gebruikers meer informatie te verschaffen over het domein, zoals.biz,.info,.museum. 44. Hoe kom ik aan een.nl-domeinnaam? Als het om een.nl domein gaat kunt u terecht bij de deelnemers van de Stichting Internet Domeinen Nederland (http://www.sidn.nl). 45. Hoe kom ik aan een.com-domeinnaam? Voor de.com,.org,.biz,.info domeinnamen kunt u terecht bij diverse commerciële aanbieders 46. Wat zijn de eisen voor registratie van een domeinnaam? Dat verschilt per type (.com,.org.nl etc.). Voor landelijke domeinnamen (zoals.nl.be) hangt het af van het beleid van de een nationale registratieautoriteit als zodanig geregistreerd moeten worden, voor de overige top level domains geldt dat dit afhangt van het beleid van de desbetreffende tldregistratieautoriteit die daarvoor een zeker mandaat heeft gekregen van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Voor.museum domeinen bijvoorbeeld gelden bijzonder strenge regels, voor.com geldt dat wie het eerst komt het eerst maalt. 47. Wat is een second level domein? Een second level domein is het onderscheidende en herkenbare gedeelte van de domeinnaam. Voorbeeld: bij is tql het second level domein. De meeste discussies over domeinnamen hebben op deze categorie betrekking omdat de meeste bedrijven hun bedrijfsnaam als domeinnaam (willen) gebruiken en zo n naam maar 1 keer onder een specifiek top level domein kan worden uitgegeven. Heeft een ander die naam al eerder geregistreerd dan vis je als bedrijf in principe achter het net. 48. Is een domeinnaam hetzelfde als een handelsnaam? Nee, dat hoeft niet. Wel is het zo dat het gebruik van een bepaalde domeinnaam op een bepaalde wijze een inbreuk op een handelsnaam kan opleveren. Handelsnamen zijn geregistreerd bij de kamers van koophandel TQL Internetrecht 13

14 49. Is een domeinnaam hetzelfde als een merk? Net zo min als een domeinnaam een handelsnaam is, is een domeinnaam een merk. Merken moeten geregistreerd zijn bij bijvoorbeeld het Benelux Merkenbureau. Wel kan het zo zijn dat het gebruik van een bepaalde domeinnaam op een bepaalde wijze een inbreuk maakt op een merknaam. 50. Kan ik een nog niet geregistreerde domeinnaam van een bekend bedrijf registreren? Dat verschilt per land, in Nederland was dat altijd vrij moeilijk door de eis dat men ingeschreven moest staan bij de Kamer van Koophandel om een.nl domeinnaam te registreren. Men heeft die eis laten vallen maar in de registratieprocedure zijn waarborgen ingebouwd om dit te bemoeilijken. Los van de vraag of het praktisch mogelijk is, is duidelijk geworden dat ook al lukt het om de naam van een bekend bedrijf te kapen, men heel snel gedwongen kan worden om die naam weer af te staan. 51. Kan ik als individueel persoon mijn eigen naam als domeinnaam registreren? Ja, dat je kunt je eigen naam als een zogeheten persoonsdomeinnaam laten registreren zonder dat je die als bedrijfsnaam of merk gebruikt. Ook daarvoor moet je je wenden tot een bij de Stichting Internet Domein Registratie als deelnemer geaccepteerde internet service provider. 52. Mijn naam is door een ander geregistreerd, zijn er manieren om deze te krijgen? Ja, al zal wel een legitiem belang, bijvoorbeeld inbreuk op een handels- danwel merknaam, aangetoond moeten worden, anders geldt in de praktijk het principe van wie het eerst komt die het eerst maalt. Zo heeft de bekende uitgever Penguin Books een zaak over het domein penguin.org verloren omdat de houder van dat domein al jaren de bijnaam penguin had en daarom een gerechtvaardigd belang had bij het behouden van die domeinnaam voor zijn persoonlijke website. Het registreren van een domeinnaam zonder reden om er later geld voor te kunnen vragen (ook wel domain grabbing genoemd) pleegt in minder goede aarde te vallen bij rechters en arbitragepanels. 53. Een ander gebruikt een domeinnaam die nagenoeg hetzelfde is als de mijne, kan ik hier wat aan doen? Ook hier geldt dat het afhangt van de vraag of er sprake is van een legitiem belang. Over het algemeen geldt dat het zogenaamde typo squatten, waarbij men verkeer van andere sites probeert te trekken door een bekende domeinnaam met daarin een typefout te registreren, al snel als onrechtmatig aangemerkt zal worden. Een toevallige gelijksoortige naam waaronder geheel verschillende activiteiten ontplooid worden zal niet snel een probleem zal vormen. Zeker als partijen overeenkomen om naar elkaars websites te verwijzen om dwaalgasten van dienst te zijn kan dit in een praktijk werkbare oplossing zijn. TQL Internetrecht 14

15 54. Een ander eist een door mij geregistreerd domein op, wat nu? Als u er niet samen uit kunt komen staan er twee wegen open: de gang naar de rechter of naar de arbiter. Voor.nl domeinnamen die na 29 januari 2003 zijn aangevraagd of waarvan de registratie gewijzigd is, geldt dat alleen de gang naar de arbiter mogelijk is. Dit betekent dat een panel bestaande uit een jurist en een aantal materiedeskundigen zich over de vraag zullen buigen en een bindende uitspraak zullen doen. Dit betekent ook dat voor dergelijke domeinnamen de Nederlandse rechter zichzelf onbevoegd zal verklaren. Voor een inschatting van uw kansen is het verstandig een jurist met kennis van het merken- en handelsnaamrecht in de arm te nemen, deze kan doorgaans al heel snel een indicatie geven over hoe hard u het kunt spelen. TQL Internetrecht 15

16 Internationale aspecten 55. Welk recht is van toepassing? In beginsel het recht van het land van de aanbieder van goederen of diensten, tenzij deze nadrukkelijk geadverteerd heeft in het land van de afnemer. Het is niet zo dat men door middel van algemene voorwaarden een ander rechtsstelsel kan kiezen, tenzij het om handel tussen professionele partijen gaat. 56. Welke internationale instanties houden zich bezig met e-commerce? De Europese Unie heeft in de loop der jaren een aantal richtlijnen uitgevaardigd die al dan niet al in de Nederlandse wetgeving zijn verankerd. Gedacht kan worden aan de e-commerce richtlijn (nog niet geïmplementeerd) en de richtlijnen inzake de elektronisch handtekening, verkoop op afstand en privacy, die inmiddels wel in de Nederlandse wetgeving zijn opgenomen. Verder houden ook de Verenigde Naties, de OESO (o.a. aanbeveling betreffende Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce) en de International Chamber of Commerce (ICC) zich min of meer met kwesties van internet en recht en e-commerce bezig. De World Intellectual Property Organization (WIPO) bewaakt het raakvlak tussen intellectuele eigendom en e-commerce. 57. Hoe zit het met de BTW afdracht? De BTW regels bij de levering van goederen zijn identiek aan die bij gewone leveringen, BTW technisch maakt het weinig uit of iets schriftelijk, telefonisch of via het internet besteld is. Anders is het bij diensten die dankzij informatietechnologie hun materieel karakter verliezen, bijvoorbeeld de levering van muziek, ringtones etc Hoe zit het met de BTW afdracht? De BTW regels bij de levering van goederen zijn identiek aan die bij gewone leveringen, BTW technisch maakt het weinig uit of iets schriftelijk, telefonisch of via het internet besteld is. Anders is het bij diensten die dankzij informatietechnologie hun materieel karakter verliezen, bijvoorbeeld de levering van muziek, ringtones etc. Voor deze diensten kan de volgende tabel gehanteerd worden: BTW-plichtige afnemer gevestigd buiten de EU Consument buiten de EU BTW-plichtige afnemer binnen de EU EU-consument Leverancier gevestigd in de EU Geen Europese BTW Geen Europese BTW BTW aangifte in land van de koper (z.g. verlegging) BTW aangifte in land van de verkoper Niet-EU leverancier Geen Europese BTW Geen Europese BTW BTW aangifte in land van de koper BTW aangifte in land van de koper, eventueel met centrale BTW-registratie TQL Internetrecht 16

17 58. Wat zijn de consequenties van regels in andere EU landen die bijvoorbeeld mijn diensten verbieden? Elk land kent zijn eigen opvattingen over wat wel en niet kan. Zo zal pikant beeldmateriaal eerder op verzet van de overheid stuiten in het Verenigd Koninkrijk dan in Zweden. In principe mogen EU lidstaten geen belemmeringen voor de onderlinge handel opwerpen, ook niet als het gaat om elektronische handel. Onder omstandigheden kan een aanbieder echter gedwongen worden om informatie af te schermen van bepaalde lidstaten, onder andere als het om materiaal van racistische aard gaat, bijvoorbeeld de verkoop van Mein Kampf. TQL Internetrecht 17

18 Elektronische handtekening 59. Wat is een elektronische handtekening? Juridisch gezien is een elektronische handtekening niet meer dan een methode voor elektronische authenticatie. In de praktijk wordt met een elektronische handtekening inmiddels meestal een op een Public Keys Infrastructure (PKI) gebaseerde digitale ondertekening van documenten. In een PKI wordt door middel van cryptografische technieken met certificaten die door een Certificatie Autoriteit (CA) worden afgegeven gewaarborgd dat een document ook daadwerkelijk bij een bepaalde verzender afkomstig is en dat de inhoud tijdens het transport niet gewijzigd is. 60. Wat is de juridische waarde van een elektronische handtekening? Het belang van de elektronische handtekening ligt vooral in de bewijskracht die hier aan ontleend wordt als er discussie ontstaat over de vraag of er een overeenkomst tot stand gekomen is. Verder speelt de vraag een rol bij bepaalde wettelijke vormvereisten. Daarbuiten heeft een elektronische handtekening net zoveel waarde als contractspartijen hieraan toekennen. Indien dergelijke afspraken niet zijn gemaakt hebben op dit ogenblik de op PKI gebaseerde handtekeningen van partijen die certificaten van een CA gebruiken een streepje voor, daarvan bestaat een wettelijk vermoeden dat ze authentiek zijn. Met andere woorden, de rechter zal er van uit gaan dat de handtekening klopt, tenzij één van de partijen overtuigend bewijs heeft dat deze vervalst is. 61. Waarom zou ik een elektronische handtekening gebruiken? Handel staat of valt met vertrouwen. Een elektronische handtekening in de vorm van een certificaat dat door een door de overheid erkende Trusted Third Party (TTP) heeft afgegeven kan dat vertrouwen vergroten. Verder verandert een dergelijk certificaat de bewijsverdeling als er later discussies ontstaan over de transactie. Tot slot kan schade die ontstaat door een fout in een handtekening die door een TTP is afgegeven verhaald worden op een TTP. 62. Wie kunnen mijn handtekening certificeren? In Nederland zijn Pink Roccade, DigiNotar, KPN en Enschede SDU erkende Trusted Third Parties (TTP s) die onder toezicht van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) elektronische certificaten afgeven die als handtekening gebruikt kunnen worden. 63. Wat is een TTP? Een TTP (Trusted Third Party) is een onafhankelijke, neutrale tussenpersoon die diensten aanbiedt in het kader van elektronische gegevensuitwisseling. Een TTP staat borg voor authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van uitgewisselde gegevens. Dit geschiedt met name door encryptietechnieken (versleuteling van berichten) toe te passen op de desbetreffende gegevens. De elektronische handtekening is een vorm waarbij in de communicatie tussen twee partijen encryptie wordt toegepast. Het sleutelbeheer dat met encryptie gemoeid is een van de kerndiensten van een TTP, samen met certificering en data recovery. TQL Internetrecht 18

19 64. Wat nu als er fouten in een certificaat optreden? Door uitgifte van een certificaat verstrekt een TTP een garantie op authenticiteit van de afzender. Is er in het proces een fout opgetreden dan is een TTP aansprakelijk voor de schade die geleden wordt. 65. Wat is cryptografie? Cryptografie is het versleutelen van elektronische berichten. De verzender gebruikt een eigen publieke of private sleutel waarmee hij zijn bericht versleuteld waarna het via internet verzonden wordt. De ontvanger gebruikt zijn eigen sleutel om het ontvangen bericht te decoderen en het bericht in zijn oorspronkelijke staat te kunnen lezen. 66. Kan ik verplicht worden mijn cryptografie sleutel over te dragen? Ja, justitie kan dat bevelen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Zij zal het belang van haar bevel moeten aantonen. In het uiterste geval kan ook een rechter bevelen dat de sleutel wordt overgedragen. 67. Kan een bericht dienen als bewijs in een juridische procedure? Ja, dat kan. Let er op dat zo veel mogelijk informatie in de print van het bericht is opgenomen, zoals de headers (de gegevens waarin onder andere het IP-adres van de verzender staan). Overigens kan contractueel tussen partijen zijn afgesproken dat alle berichten over en weer om rechtsgeldig te zijn schriftelijk moeten zijn geschied. Ook kunnen dan afspraken worden gemaakt hoe er wordt omgegaan met berichten (zijn dat geldige geschriften of niet). TQL Internetrecht 19

20 Intellectueel eigendom en websites 68. Wat is intellectueel eigendom? Intellectueel eigendom in ruime zin is een overkoepelend begrip voor auteursrecht en naburige rechten (het intellectuele eigendom in enge zin) en octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht, modellenrecht (vroeger vaak begrepen onder het begrip industriële eigendom). 69. Wat is auteursrecht? Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, kunst of wetenschap, filmvertoning of zoals hier relevant- een website om dat werk te openbaren en/of te verveelvoudigen. Zie ook het TQL-onderwerp Auteursrecht 70. Wat is copyright? Copyright is het begrip dat in Angelsaksische landen wordt gebruikt voor wat wij in Nederland auteursrecht noemen. 71. Moet ik een copyright teken vermelden op mijn website auteursrechtelijk te beschermen? Nee, dat hoeft niet. Auteursrecht ontstaat door de enkele creatie van een werk. De website is dus auteursrechtelijk beschermd door alleen al het maken ervan. Het copyright teken is dus in Nederland niet een noodzakelijk vereiste. In de Verenigde Staten is dat lang wel wettelijke eis geweest, sinds een aantal jaren niet meer. 72. Is een idee auteursrechtelijk beschermd? Nee, een idee is nooit auteursrechtelijk beschermd. 73. Is een website auteursrechtelijk beschermd? Ja, een website is voor wat betreft de vormgeving auteursrechtelijk beschermd. De maker is de auteursrechthebbende. Ook op de inhoud (content) rust auteursrecht maar dan van de auteurs van die content, ongeacht of dat nu tekst, een plaatje, muziek of iets anders is. 74. Ben ik eigenaar van mijn eigen website als ik deze door een ander heb laten ontwikkelen? Laat je een website door een ander maken dan berust het auteursrecht in principe bij die ander. Dat je als opdrachtgever voor het ontwerpen betaalt doet daar niet aan af. Dat betekent dat je de nodige afspraken zal moeten maken met de ontwerper. Aan te raden is de auteursrechten over te laten dragen. Dat kan door deze overdracht uitdrukkelijk op papier (overeenkomst) te zetten. Heeft geen overdracht van auteursrecht plaatsgevonden dan heb je hooguit een gebruiksrecht op je eigen website en moet je voor aanpassingen telkens toestemming vragen aan de ontwerper/auteursrechthebbende. TQL Internetrecht 20

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF

E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF Mr. F.J. Van Eeckhoutte 1 E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF Wanneer een ondernemer zaken doet via het internet heeft hij met virtuele zaken te maken en is zijn contractspartij onzichtbaar. Omgekeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids.

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. IMPRESSUM Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. Waarschuwing De redactie van dit werk werd afgerond in november 2003. Sedertdien kunnen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden COREON Commissie Regelgeving en Onderzoek FMWV VvE Vragen en antwoorden bij de Codes Goed Gebruik en Goed Gedrag (versie 20 december 2004) De codes GOED GEBRUIK en GOED GEDRAG zijn te raadplegen op www.fmwv.nl

Nadere informatie