De samenwerking zoals die nu geborgd is binnen de provinciale stuurgroep en het nieuwe Convenant zie ik als kans voor een succesvolle aanpak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De samenwerking zoals die nu geborgd is binnen de provinciale stuurgroep en het nieuwe Convenant zie ik als kans voor een succesvolle aanpak."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Voorwoord 2012 is een bijzonder jaar geweest voor de samenwerking. Inmiddels hebben alle partners in Limburg het nieuwe Convenant "Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen" ondertekend. Samen hebben we de fundamenten gelegd voor een goede aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De bestuurlijke en de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit hebben in Nederland een groot draagvlak vanuit de bewustwording dat deze aanpak niet alléén een taak is van de overheden die met opsporing belast zijn. Deze aanpak komt tot stand door, binnen de wettelijke kaders, informatie te delen, te analyseren, gemeenschappelijk beleid te formuleren, effectieve interventiestrategieën te bepalen en de uitvoering te coördineren. Met waardering constateer ik dat alle convenantpartners hun bijdrage hebben geleverd door afspraken te maken en besluiten te nemen over de lokale bestuurlijke en geïntegreerde aanpak. De 33 gemeenten en de provincie Limburg hebben mede geïnvesteerd in de bestuurlijke en de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Duidelijk is inmiddels dat deze aanpak voorkomt dat wordt meegewerkt aan het faciliteren van criminele activiteiten of criminele organisaties. De maatschappelijke effecten van de bestuurlijke en de geïntegreerde aanpak zijn op dit moment nog niet te definiëren. Dit is een opgave die ik wil bespreken met vertegenwoordigers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de universiteit van Maastricht. In het jaarverslag worden de feitelijke resultaten vermeld over thema s die spelen in onze provincie. Thema's die direct zijn afgeleid van het beleidskader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de beleidsplannen van het Openbaar Ministerie en Politie en de veiligheidsplannen van de gemeenten. De thema s mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, misbruik vastgoed en witwassen, (georganiseerde) milieucriminaliteit, patseraanpak, 1% motorclubs, fenomeen onderzoeken en handhavingsknelpunten vragen in de bestrijding steeds meer afstemming en samenwerking. De samenwerking zoals die nu geborgd is binnen de provinciale stuurgroep en het nieuwe Convenant zie ik als kans voor een succesvolle aanpak. Graag nodig ik u uit om te reageren op ons jaarverslag. Dat kan via op Wij zijn benieuwd naar uw opmerkingen en suggesties ter ondersteuning van de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Onno Hoes Voorzitter van de stuurgroep "Georganiseerde Criminaliteit voor de Provincie Limburg". 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk Deelnemende partners Aantal aangesloten gemeenten De provinciale stuurgroep en de rol van het bestuur bij de integrale sturing Structuur en organisatie van de provinciale samenwerking Vergroten bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit Verbeteren van de informatiepositie van het bestuur Ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak Specifieke regionale aangelegenheden Resultaten. 13 Hoofdstuk Personeel Inkoop Organisatie Financiën Automatisering Communicatie Huisvesting e.d. 23 3

4 Inleiding Met het Bestuurlijk Akkoord Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit werd in september 2008 op centraal niveau een aanzet gegeven voor een brede geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit en handhavingsknelpunten door partijen op decentraal niveau. De verschillende overheden hebben elkaar nodig om de verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit te herkennen en het effect van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit te vergroten. Integrale aanpak komt tot stand door binnen de wettelijke kaders informatie met elkaar te delen, te analyseren, het beleid op elkaar af te stemmen en in overleg effectieve interventiestrategieën te bepalen. Vervolgens dient de uitvoering van de interventie gecoördineerd plaats te vinden. Missie van het RIEC Limburg Het Regionaal Informatie & Expertise Centrum is een innovatief en hoogwaardig informatieknooppunt en expertisecentrum, dat bestuurlijke interventies ten aanzien van georganiseerde criminaliteit in Limburg ontwikkelt, faciliteert, ondersteunt en afstemt op de inzet van strafrechtelijke en fiscale instrumenten, om structureel een adequate geïntegreerde aanpak te realiseren en de organisatie daarvan duurzaam te professionaliseren. De missie van RIEC Limburg wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan: Het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit; Het ondersteunen van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. In de stuurgroepvergadering van oktober 2012 hebben de voorzitter en de leden van de provinciale stuurgroep van het samenwerkingsverband nogmaals beklemtoond dat het noodzakelijk is dat alle partners dezelfde taal spreken, dezelfde uitgangspunten hanteren, dezelfde doelstellingen voor ogen hebben en de nodige voorzieningen treffen. Voor alle landelijke en regionale thema's werden bestuurlijk portefeuillehouders en verantwoordelijke convenantpartners benoemd. De lijnen van proces, uitvoering en besturing werden gedefinieerd. Er worden goede resultaten geboekt. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg (RIEC Limburg) is in 2012 verder gegaan op de ingeslagen weg die gericht is op vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit, het verbeteren van de informatiepositie en het ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak. In dit Jaarverslag worden in hoofdstuk 1 de taken van het RIEC Limburg beschreven en aan de hand van de taken de resultaten die in 2012 zijn behaald. In hoofdstuk 2 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op het gebied van Beheer en Financiën. 4

5 Hoofdstuk 1 Dit hoofdstuk van het jaarverslag beschrijft de taken die het RIEC Limburg in 2012 heeft uitgevoerd, de wijze waarop dat is gebeurd en de resultaten die hiermee zijn behaald. De taken van de RIEC s en het LIEC zijn: Het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Het ondersteunen van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit Actiepunten in 2012 waren het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit, het verbeteren van de informatiepositie, het ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak en specifieke regionale aangelegenheden. 1.1 Deelnemende partners Structurele samenwerking vond in het verslagjaar plaats tussen de 33 Limburgse gemeenten, de provincie Limburg, de politie Limburg-Zuid en Noord, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst/FIOD, de inspectie SZW en de Koninklijke Marechaussee. 1.2 Aantal aangesloten gemeenten Alle gemeenten van Limburg en de provincie Limburg zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband en werden in 2012 ondersteund door het RIEC Limburg. De deelnemende gemeenten zijn: Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert. In 2012 vormden het opstarten en borgen van de lokale overleggen in de gemeenten van Midden en Noord Limburg voor de accountmanagers een flinke klus. Dat gold eveneens voor het onderhouden en optimaliseren van de reeds bestaande en geborgde lokale overleggen. Alle gemeenten en burgemeesters in Limburg werden een of meerdere malen bezocht. Aan het eind van 2012 kon worden teruggekeken op 26 gemeenten waar structureel periodiek een lokaal overleg was georganiseerd. Dit betekende echter ook dat in 7 van de 33 gemeenten het lokaal overleg nog niet structureel is geborgd. 1.3 De provinciale stuurgroep Georganiseerde Criminaliteit Limburg en de rol van het bestuur bij de integrale sturing De provinciale stuurgroep vormde het provinciaal knooppunt waar in het integrale proces de koers werd bepaald en besluiten werden genomen. De stuurgroep was ook in 2012 het gremium dat dwarsverbanden tussen de landelijke en regionale thema's legde. Leidend waren daarbij de lokale en landelijke prioriteiten zoals verwoord in het beleidskader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de bijbehorende subsidiebrief, de beleidsplannen van het Openbaar Ministerie, de beleidsplannen van beide politiekorpsen en de veiligheidsplannen van gemeenten. Ter versterking van de ketensturing en de betrokkenheid van het (lokaal) bestuur zijn voor elk landelijk en regionaal thema een bestuurlijk portefeuillehouder en een verantwoordelijke convenantpartner benoemd. De bestuurlijk portefeuillehouders zijn lid van de stuurgroep. Hiermede is de betrokkenheid en de terugkoppeling naar de veiligheidsbesturen geborgd. De portefeuillehouder van een thema is het eerste aanspreekpunt en stemt af met de verantwoordelijke convenantpartner. 5

6 Samenstelling en portefeuilleverdeling van de Stuurgroep De heer O. Hoes Voorzitter Portefeuillehouder 1 % Motorclubs De heer A. Scholten Plv. voorzitter Portefeuillehouder Georganiseerde Hennepteelt De heer S. Cox Portefeuillehouder Misbruik Vastgoed en Witwassen De heer J. Heijmans Portefeuillehouder Mensenhandel De heer H. van Beers Portefeuillehouder Patseraanpak De heer P. Depla Portefeuillehouder Fenomeenonderzoeken een handhavingsknelpunten De heer Th. Bovens Portefeuillehouder (georganiseerde) Milieucriminaliteit De heer R. Bos De heer P. Muijen De heer G. Veldhuis Verantwoordelijk convenantpartner Mensenhandel en 1 % Motorclubs Mevrouw C. Verantwoordelijk convenantpartner Soethoudt - van der Misbruik Vastgoed / Witwassen en Patseraanpak Broek De heer M. Verantwoordelijk convenantpartner Hendrickx Georganiseerde Hennepteelt De heer R. Paumen De heer J. Rijk Regioburgemeester Burgemeester Maastricht Burgemeester Venlo Burgemeester Sittard Geleen Burgemeester Weert Burgemeester Roermond Burgemeester Heerlen Commissaris van de Koningin Hoofdofficier van Justitie Hoofdofficier van Justitie Eenheidschef Politie Eenheid Limburg MT lid Belastingdienst Limburg Districtscommandant Koninklijke Marechaussee Afdelingshoofd Opsporing Inspectie SZW Hoofd RIEC Limburg 1.4 Structuur en organisatie van de provinciale samenwerking De lokale gemeentelijke overleggen De gemeentelijke lokale overleggen vormden in 2012 de fundamenten van het samenwerkingsverband en de bestuurlijke aanpak. In elke gemeente en bij de provincie Limburg is een coördinator bestuurlijke aanpak benoemd. Per gemeente of cluster van gemeenten en de provincie werd periodiek een lokaal overleg bestuurlijke aanpak gevoerd. De frequentie varieerde van een maal per drie weken voor de grotere gemeenten tot eens in de zes weken voor de minder grote gemeenten. Het aantal casussen dat per overleg werd behandeld bedroeg gemiddeld tien per vier weken. De coördinatoren bestuurlijke aanpak van de gemeenten en provincie agenderen, namens de burgemeesters danwel de commissaris van de Koningin, casuïstiek op het gebied van de ondermijnende criminaliteit. Specifieke aandacht was hierbij voor vergunningplichtige objecten en het houden van zogenaamde nulmetingen in de aangewezen gebieden. De grootte en karakteristieken van de gemeenten in Limburg zijn zeer divers en dientengevolge ook de problematieken. Daarom kan ook de samenstelling van de deelnemers aan de lokale overleggen per gemeente verschillen en soms zelfs per casus. De gebruikelijke samenstelling is: de gemeentelijk coördinator Bestuurlijke Aanpak (tevens voorzitter), vertegenwoordigers van relevante gemeentelijke diensten, de wijkagenten en een accountmanager van het RIEC. Daarnaast werd het overleg afhankelijk van de casus of het thema uitgebreid met externe deskundigheid zoals Brandweer, Wijkmanagement, de Belastingdienst etc. Op deze manier werd maatwerk gerealiseerd voor elke specifieke gemeente. Van de geagendeerde objecten werd alle beschikbare gemeentelijke informatie in de RIEC-IS database ingevoerd en vervolgens gecompleteerd door de informatiemedewerkers van het RIEC die alle informatie uit de open bronnen toevoegden. Deze informatieproducten vormden de basis waarop het RIEC Limburg de gemeenten en de provincie Limburg in de lokale overleggen adviseerde met betrekking tot de te nemen bestuurlijke maatregelen. Middels persoonlijke gesprekken en presentaties werd de bekendheid van het bestuur in Limburg met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit vergroot. Dat gebeurde in maal in de vorm van persoonlijke gesprekken en 34 maal door middel van presentaties. 6

7 Periodiek (elke twee maanden) werd een provinciaal overleg georganiseerd met de bestuurlijk coördinatoren van de gemeenten/provincie en de RIEC medewerkers. De doelstelling van deze overleggen is om van elkaar te leren. Ervaringen worden met elkaar gedeeld en best practices worden uitgewisseld. Deze bijeenkomsten werden tevens gebruikt om (landelijke) sprekers met betrekking tot specifieke onderwerpen een podium te bieden. Deze bestuurlijk coördinatoren overleggen worden door de deelnemers als zeer nuttig ervaren. De participerende gemeenten vatten de activiteiten in het jaar 2012 samen in een grotendeels uniforme gemeentelijke evaluatie, gebaseerd op een door het RIEC Limburg verstrekte format. Dit format kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen het RIEC Limburg en een afvaardiging van de gemeentelijke coördinatoren. Naast gemeentelijke cijfermatige gegevens op het gebied van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak werd in het format ook ruimte gecreëerd om zicht te krijgen op de waardering voor het RIEC Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 werd gevraagd naar de tevredenheid over de accountmanagers; - de helderheid en volledigheid in advisering; - de ondersteuning aan het bestuur; - tijdigheid en nakomen van afspraken; de tevredenheid over de analisten; - met name de volledigheid, helderheid en onderzoeksconclusie; de tevredenheid over het informatiemakelaarschap. De waardering voor de activiteiten en de activiteiten van het RIEC Limburg bleken in 2012 ronduit als 'goed' te kunnen worden bestempeld. Op alle gebieden werd gemiddeld een dikke 8 gescoord. Het volledig bestand gemeentelijke evaluaties is gearchiveerd bij het RIEC Limburg.. De thematische werkgroepen Voor elk landelijk en regionaal thema is een bestuurlijk portefeuillehouder en een verantwoordelijk "trekkende" convenantpartner benoemd. Voor elk thema is een werkgroep geformeerd. De verantwoordelijke convenantpartner levert de voorzitter van de werkgroep en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Alle convenantpartners die vanuit hun primaire taakstelling of anderszins een rol spelen in de aanpak van het thema leverden de deelnemers aan de werkgroepen. Wanneer een strafrechtelijke, fiscale of bestuursrechtelijke aanpak, al dan niet in geïntegreerd verband, het mandaat van de werkgroep oversteeg, werd deze casus geagendeerd voor het interventieoverleg. In 2012 waren vier werkgroepen en een zogenaamde begeleidingscommissieoperationeel. Eind 2012 zijn op verzoek van de betreffende bestuurlijk portefeuillehouders de voorbereidingen gestart de bestaande werkgroepen Mensenhandel en Georganiseerde Hennepteelt voor Limburg-Noord en Limburg-Zuid samen te voegen tot één regionale werkgroep voor de hele provincie per thema. De werkgroepen (georganiseerde) Milieucriminaliteit en Misbruik Vastgoed en Witwassen worden in het februari 2013 operationeel. Het RIEC Limburg ondersteunde in 2012 de onderscheidene thematische werkgroepen onder andere door: Het vertegenwoordigen van gemeenten en de provincie in de werkgroepen; Op te treden als liaison naar relevante partners als LIEC, RIECs, RCF, RPC, LBB, etc.; Het opvragen en ontsluiten van relevante informatie uit open, half open en gesloten bronnen; Het uitvoeren van probleemveldanalyses; Het in samenwerking met materiedeskundigen van betrokken partners uitvoeren van analyses; Het in samenwerking met materiedeskundigen van betrokken partners opstellen van integrale interventieadviezen; In paragraaf 9 staan de cijfermatige resultaten in een overzicht vermeld 7

8 Landelijke en regionale thema s in een schematisch overzicht Thema Mensenhandel (In 2012 nog 2 werkgroepen) Portefeuillehouder Verantwoordelijk partner Burgemeester van de gemeente Weert Politie eenheid Limburg Deelnemende partners Politie eenheid Limburg (vz), OM, Gemeenten, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW en Accountmanager RIEC Georganiseerde Hennepteelt Misbruik Vastgoed / witwassen Burgemeester van de gemeente Venlo Burgemeester van de gemeente Sittard - Geleen 1% Motorclubs Burgemeester van de gemeente Maastricht Patseraanpak / Afpakken (Georganiseerde) milieucriminaliteit Fenomeenonderzoeken/handhavingsknelpunten Burgemeester van de gemeente Roermond Commissaris van de Koningin Burgemeester van de gemeente Heerlen Koninklijke Marechaussee Belastingdienst Politie eenheid Limburg Belastingdienst Provincie Limburg RIEC Limburg Begeleidingsgroep Koninklijke Marechaussee (vz), OM, Politie eenheid Limburg, Gemeenten, Belastingdienst en accountmanager RIEC Belastingdienst (vz), OM, Politie eenheid Limburg, Gemeenten, Belastingdienst en accountmanager RIEC Politie eenheid Limburg (vz), OM, Belastingdienst/FIOD en accountmanager RIEC Belastingdienst (vz), OM, Politie eenheid Limburg, Gemeenten en accountmanager RIEC Provincie Limburg (vz), het OM, Functioneel Parket, Politie eenheid Limburg, Belastingdienst en accountmanager RIEC Burgemeester(vz), OM, Politie eenheid Limburg, Universiteit Limburg, Belastingdienst en accountmanager RIEC Het Interventieoverleg In het interventieoverleg werd door de deelnemende partners, onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep, een keuze gemaakt over de aanpak van concrete casuïstiek. De gemeenten en de provincie werden in dit overleg vertegenwoordigd door de verantwoordelijke accountmanagers van het RIEC. De concrete casuïstiek kwam via het RIEC op de agenda. Het hoofd RIEC Limburg vormde als voorzitter van het interventieoverleg de verbinding met de stuurgroep. Als in het interventieoverleg geen besluiten of afspraken konden worden gemaakt, werden de onderwerpen geagendeerd voor de stuurgroep. Naast de inhoudelijke sturing en afstemming op de geïntegreerde aanpak is het interventieoverleg het adviesorgaan voor de stuurgroep. Het RIEC faciliteerde in 2012 het interventieoverleg door: De functie van voorzitter te vervullen; Op te treden namens de gemeenten en provincie; De liaisonfunctie naar relevante partners zoals LIEC, RIECs, RCF, RPC, LBB, Veiligheidshuizen, etc.; Het opvragen, analyseren en verstrekken van relevante informatie uit open, half open en gesloten bronnen; Het in samenwerking met de partners opstellen van (integrale) pré-weegdocumenten, het uitvoeren van analyses en het opstellen van integrale interventieadviezen; Het formuleren van adviezen aan de stuurgroep met betrekking tot actuele ontwikkelingen, fenomenen en thema s in de regio. 8

9 De samenstelling van het interventieoverleg Voorzitter Leden (3) lid lid lid lid lid Leden (4) lid lid Adviseurs Hoofd RIEC Limburg Rechercheofficier OM, Informatieofficier OM en Beleidsmedewerker OM Hoofd recherche accountmanager FIOD Hoofd recherche accountmanager Inspectie SZW Hoofd Divisie RR Politie Eenheid Limburg Handhavingsregisseur Belastingdienst/BLIC Hoofd recherche Kmar Accountmanagers RIEC Limburg, namens de provincie en de gemeenten in Limburg RIEC-analist secretaris RIEC Limburg Voorzitters van de werkgroepen Mensenhandel, Georganiseerde Hennepteelt, Misbruik Vastgoed en Witwassen, 1% Motorclubs, Patseraanpak/Afpakken en Milieucriminaliteit In het interventieoverleg werden de "opgeschaalde" casussen van de lokale gemeentelijke overleggen en de thematische werkgroepen besproken. Voor elke ingebrachte casus werd de meest wenselijke vorm van afdoening binnen de beschikbare mogelijkheden (strafrechtelijk, fiscaal, bestuursrechtelijk, civielrechtelijk optreden, tegenhouden etc.) gekozen. Of een casus al dan niet geïntegreerd in behandeling werd genomen, werd door elke convenantpartner binnen de eigen organisatie besproken. Deze structuur garandeerde in 2012 dat de diverse niveaus in de provincie met elkaar verbonden waren en gaf tevens de zekerheid dat de afspraken met betrekking tot op- en afschaling geborgd waren. In 2012 waren in totaal 14 casussen onderwerp van overleg in het interventieoverleg. Een overzicht van de casuïstiek en de resultaten over 2012 worden vermeld in paragraaf Vergroten bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit Het regionaal bestuurlijk criminaliteitsbeeld Teneinde de bestuurlijke awareness rondom de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit te vergroten is een instrument nodig in de vorm van een 'regionaal bestuurlijk criminaliteitsbeeld'. Het bestuurlijk criminaliteitsbeeld is een informatieproduct dat in 2012 werd ontwikkeld door de RIEC s Zuidwest-Nederland, Noordwest-Nederland, Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond. In een dergelijk regionaal bestuurlijk criminaliteitsbeeld wordt de problematiek gesignaleerd én worden tevens de mogelijkheden voor bestuurlijke aanpak aangegeven. Dit instrument is door het RIEC Limburg geadopteerd en in 2013 zal het RIEC Limburg samen met de convenantpartners een eerste regionaal bestuurlijk criminaliteitsbeeld opstellen Periodiek informeren van gemeenten De accountmanagers informeerden periodiek de burgemeesters en de gemeentelijk coördinatoren over de stand van zaken met betrekking tot georganiseerde criminaliteit in de gemeente. De voortgang en afhandeling van de geagendeerde lokale zaken werden besproken. Tevens werden, indien van toepassing, gesignaleerde trends besproken. Het doel voor 2012 om een keer per jaar op basis van de agenda van het lokaal gemeentelijk overleg, de burgemeester te informeren, werd gehaald. Daarnaast werden burgemeesters in ruime mate ad hoc of indien daartoe uitgenodigd geïnformeerd. Het structureel informeren van de gemeente was ook in het verslagjaar een permanent proces door de veelvuldige contacten met de gemeentelijk bestuurlijk coördinatoren. 9

10 Bestuurlijke rapportages Actuele kennis over een onderzochte zaak kan relevant zijn voor een gemeente of provincie. Een bestuurlijke rapportage wordt door een (opsporings) partner opgesteld om een signaal, doorgaans een concreet feit, door te geven aan het openbaar bestuur, opdat zij in staat wordt gesteld bestuurlijke maatregelen te treffen. De actieve rol van het lokaal bestuur bestaat uit het inzetten van bestuursrechtelijke instrumenten om de fysieke infrastructuur van criminele organisaties aan te pakken en te voorkomen dat criminelen voet aan de grond krijgen in de bovenwereld. Voorbeelden hiervan zijn sluiting van panden op basis van artikel 13b van de Opiumwet, artikel 174a van de Gemeentewet, wijziging van het Bestemmingsplan, handhavend en controlerend optreden door een geïntegreerd gemeentelijk (flex-)team, het verrichten van eigen huiswerk t.b.v. vergunningverlening, toepassing van de wet Bibob en dergelijke. In dit kader zijn door de twee voormalige politiekorpsen in Limburg ten behoeve van de gemeenten 1221 bestuurlijke rapportages opgemaakt. De bestuurlijke rapportages omvatten vele verschillende soorten verzoeken. Een deel betreft vooral overlastgerelateerde situaties, maar ook om (gezamenlijk) georganiseerde criminaliteit te bestrijden wordt de bestuurlijke rapportage opgesteld. Het RIEC begeleidt deze documenten naar de betreffende gemeenten of provincie. Wanneer de stellers van een dergelijk document daarom vragen, kan het RIEC al in de fase van het opstellen van het document adviseren over hoe de kennis bruikbaar wordt voor het bestuur. Daarnaast adviseerde het RIEC in 2012 de ontvangende bestuursorgaan over te nemen maatregelen naar aanleiding van de bestuurlijke rapportages. 1.6 Verbeteren van de informatiepositie van het bestuur Integraal beeld van prioritaire landelijke en lokale thema's De afgelopen jaren groeide het besef dat veiligheidsvraagstukken moeten worden opgepakt waar ze het sterkst gevoeld worden nl. op lokaal niveau. Deze ontwikkelingen dwingen de gemeenten tot een actieve, coördinerende en regisserende rol. Om deze regiefunctie te kunnen vervullen is een actiever veiligheidsbeleid essentieel. Dit betekent dat het bestuur haar informatiepositie op een dusdanige manier moet inrichten/versterken, dat zij zelf veiligheidsproblemen kan signaleren, waardoor ze ook een meer initiërende en sturende rol kan vervullen bij de versterking van haar weerbaarheid tegen en de aanpak van de (georganiseerde) criminaliteit in het gebied waar ze verantwoordelijk voor is. Het RIEC ondersteunde (waar nodig) in het verslagjaar gemeenten bij het opzetten en professionaliseren van lokale casus overleggen. Deze overleggen, onder voorzitterschap van de door de burgemeester gemandateerde coördinator bestuurlijke aanpak, kunnen signalen van (georganiseerde) criminaliteit identificeren. De informatiepositie van het bestuur wordt versterkt én het levert een deel van de input voor de bestuurlijke handhaving (o.a. de flexteams). Door de structuur van de werkprocessen - de lokale overleggen, de thematische werkgroepen en het interventieoverleg - is een integraal beeld van de prioritaire landelijke en lokale thema's beschikbaar. Bestuurlijke weerbaarheid Het gaat om de aanpak van zaken die ondermijnend zouden kunnen werken voor de (boven)lokale samenleving. Door het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit, het geven van (bestuurlijke) interventie adviezen op casus niveau en het ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van een gedegen handhavinginstrumentarium werd de bestuurlijke weerbaarheid van de gemeenten en provincie vergroot. Een ander aspect in het kader van bestuurlijke weerbaarheid waren de risicoanalyses die al sedert 2010 op verzoek van burgemeesters en gemeenteraden door het RIEC Limburg worden uitgevoerd ter vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid. In 2012 werden in totaal 10 risicoanalyses integriteit voor wethouders uitgevoerd. Het RIEC Limburg heeft expertise opgebouwd inzake integriteitsvraagstukken. Steeds meer partners raadplegen het RIEC om zaken af te stemmen. Dit resulteerde onder andere in een actie van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). Zorggeld van patiënten van een stichting op het gebied van gehandicaptenzorg belandde in verkeerde zakken. De FIOD startte een onderzoek naar mogelijke fraude gepleegd met zorggelden. In Zuid-Limburg werden in diverse woningen invallen gedaan door de FIOD. 10

11 1.7 Ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak. Wet Bibob Het RIEC ondersteunde de gemeenten en provincie in het toepassen van het Bibob-instrument. De ondersteuning betrof advisering over vormgeving van beleid en implementatie daarvan en de ondersteuning bij specifieke casussen. De naderende wetswijziging van de wet BIBOB heeft gevolgen voor de toepassing van de beleidslijn Bibob bij de gemeenten en de provincie. Hiervoor organiseerde het RIEC Limburg ten behoeve van de gemeentelijke coördinatoren in november een dagdeel waarin de 'Roadshow" van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over de aanpassingen van de Wet Bibob centraal stond. De informatiebijeenkomst werd door de deelnemers als zeer positief ervaren. In 2012 bleek dat nog niet alle deelnemende gemeenten de Wet BIBOB structureel toepasten. Vergunningverlening en andere bestuurlijke instrumenten Een van de hoofdtaken van het RIEC Limburg is de advisering over (criminaliteit bevorderende) effecten van vergunningverlening. Deze advisering maakt deel uit van de lokale gemeentelijke overleggen. Het RIEC ondersteunde bij de informatievergaring en het toepassen van wet- en regelgeving met betrekking tot onder andere het zelfstandig verlenen, intrekken en/of weigeren van vergunningen en overige bestuurlijke instrumenten. Met name bij complexe bestuurlijke vergunnings- en handhavingsprocedures werd de inbreng en advisering van het RIEC Limburg door de gemeenten en de provincie Limburg gewaardeerd. Informatiemakelaar Gemeenten beschikken over veel informatie die relevant kan zijn voor de partners van het RIEC Limburg. Om bestuurlijke instrumenten verantwoord en met succes te kunnen hanteren is het voor gemeenten en de provincie van belang dat deze informatie bij elkaar wordt gebracht. De informatie is ook van belang voor de strafrechtelijke en fiscale kolommen. Het op een juiste wijze verzamelen en delen van deze informatie vereist specifieke kennis. In de functie van informatiemakelaar ontsloot het RIEC deze informatie voor alle convenantpartners. Als informatiemakelaar was het RIEC Limburg -in de persoon van de accountmanagers- de persoonlijke gids voor haar convenantpartners. RIEC-IS Door het Landelijk Informatie en Expertisecentrum werd dit systeem in 2012 verder ontwikkeld. Het RIEC Limburg droeg net als alle RIEC s bij aan deze ontwikkeling en verder verfijning. Voor de verdere implementatie van het systeem werden alle convenantpartners door het RIEC Limburg begeleid. 1.8 Specifieke regionale aangelegenheden. De Euregio In de Euregio werd een samenwerking gestart met de stad Genk in België. Het doel van deze bestuurlijke samenwerking is de gemeente Genk en aangrenzende gemeenten in België te enthousiasmeren voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een tweede doel is om op basis van casuïstiek te verkennen welke juridische mogelijkheden er zijn om op een adequate wijze informatie met elkaar te delen. 11

12 Dit initiatief van het RIEC Limburg mocht zich verheugen in grote waardering vanaf beide zijden van de landsgrenzen. In Genk werd in 2012 een lokaal gemeentelijk overleg ingericht conform werkwijze RIEC Limburg. In deze Genkse samenstelling zitten vertegenwoordigers van de gemeente Genk, de politie, het O.M. en een externe adviseur. Bestuurlijke Aanpak Genk institutionaliseerde een driewekelijks lokaal overleg. Dit lokale overleg begon in 2012 zijn bestuurlijke vruchten af te werpen. Naast de gemotiveerde aanpak was dit ook deels te danken aan de permanente aandacht vanuit het RIEC Limburg. Het 'out of the box"-denken, dat méér overheden dan alleen opsporingsdiensten criminele organisaties of malafide ondernemers kunnen aanpakken. vergt een cultuuromslag. Veel energie werd gestoken in het vergroten van het draagvlak, waarbij centraal stond "niet kijken naar wat niet kan, maar focussen op wat wel kan". De lokale overleggen leverden in 2012 al de nodige casuïstiek op. Een bloemlezing: Zo werden 13 nachtwinkels doorgelicht en geanalyseerd. De geconstateerde onregelmatigheden leidden tot een nieuw reglement op de nachtwinkels dat bestuurlijke instrumenten biedt om de naleving af te dwingen. Drie wedwinkels werden in het lokale overleg opgevoerd waarbij de analyse in één geval leidde tot het weigeren van de vergunning. De wedkantoren blijven in de aandacht van het integrale (flex-)team. Een aantal horecagelegenheden met weinig klandizie maar toch voortbestaan, werd aan een analyse onderworpen. Achter enkele zaken werden "constructies" geconstateerd die nader onderzocht worden. Eigendomsstructuren in een deels leegstaand winkelcentrum riepen vraagtekens op. De inventarisatie en analyse betekenden de start van een intensiever onderzoek. In 2012 werd voor de stad Genk een Belgische vorm van RIEC-IS ontwikkeld. Uiteraard is deze database niet gekoppeld aan de Nederlandse en is het systeem alleen bestemd en toegankelijk voor leden van Bestuurlijke Aanpak Genk. De Belgische variant van RIEC-IS zal in 2013 operationeel worden. De leden van de stuurgroep RIEC Limburg constateerden dat door de convenantpartners op diverse niveaus wordt samengewerkt met de partners in de Euregio. Criminaliteit stopt niet bij de grens. Er werd echter ook geconstateerd dat er in de Euregio grote verschillen zijn in de strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke maatregelen. De uitdaging wordt om de huidige samenwerking door te ontwikkelen naar een geïntegreerde aanpak. Voor deze aanpak geldt als prioriteit het verkennen en ontwikkelen van de juridische mogelijkheden. De kennis in de pilot met de stad Genk in België is daarbij een goede aanvulling. Gezien de belangrijkheid van dit gespreksthema hebben de leden van de stuurgroep besloten voor 2013 een themabespreking over dit onderwerp te organiseren. De universiteit Maastricht zal deze themabijeenkomst ondersteunen. Een van de accountmanagers van het RIEC Limburg presenteerde in 2012 de Nederlandse bestuurlijke en geïntegreerde aanpak op internationale symposia over dit onderwerp in Kopenhagen en in Brussel. Samenwerking binnen het LIEC/RIEC - bestel RIEC Limburg had in 2012 structureel overleg met het LIEC en de andere RIEC s over expertise en best practices. Daarnaast bleken structurele samenwerkingsvormen tussen de RIEC s in de vorm van het hoofdenoverleg en de expert- en werkgroepen waardevolle gremia in het ontwikkelen van die noodzakelijke expertise. De expertgroepen worden gevormd door vertegenwoordigers van alle RIEC s, het LIEC, het Landelijk Bureau Bibob, het ministerie van V en J en het CCV en komen enkele malen per jaar bijeen. RIEC Limburg participeerde in de landelijke expertgroepen Bibob, Privacy, Mensenhandel, Georganiseerde Hennepteelt, 1% Motorclubs, Internationale aspecten, Communicatie en ICT. 12

13 1.9 Resultaten. Resultaten bestuurlijk aanpak In 2012 werden wederom goede resultaten gerealiseerd door de inzet van bestuurlijke instrumenten i.c. met het sluiten van panden, bestuurlijke sancties, het intrekken c.q. weigeren van vergunningen, het verbinden van voorwaarden en dergelijke. De betere bekendheid van het bestuur met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit en het verbeteren van de informatiepositie droegen in 2012 in grote mate bij aan de resultaten van de lokale overleggen. Aan het eind van 2012 werd door vrijwel alle gemeentelijke coördinatoren een schriftelijke evaluatie opgesteld. In een aantal, eind 2011 aangesloten, gemeenten vond nog geen cijfermatige evaluatie plaats. In 2012 werd in die gemeenten gewerkt aan de opstart en implementatie van de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak. De laatste stappen worden ondernomen om de brongegevens van de gemeente volledig privacyproof te maken. De voorbereidingen voor het initiëren van het lokaal overleg werden in gang gezet. De aansluiting op RIEC-IS werd voorbereid. In de bestuurlijke aanpak hadden de zogeheten integrale flexteams een beduidende meerwaarde. Deze flexteams werden oorspronkelijk samengesteld om drugshandel en drugsoverlast in woningen, op straat en in openbare inrichtingen te bestrijden. Deze flexteams worden door de gemeenten inmiddels ingezet op overige vormen van criminaliteit en overlast en/of om op basis van informatie uit het lokaal overleg een feitelijke situatie vast te stellen. Niet minder dan 645 panden werden door de Limburgse flexteams bezocht tijdens 147 flexteamcontroles. Verder in deze paragraaf worden de resultaten uit 2012 van de lokale overleggen in een gedetailleerd overzicht vermeld. Resultaten Geïntegreerde aanpak (de thematische werkgroepen) Thema Mensenhandel. Voor de behandeling van het thema Mensenhandel waren twee integrale werkgroepen actief: Limburg-Noord en Limburg- Zuid. Het voorzitterschap van beide werkgroepen is belegd bij de politie. De werkgroepen mensenhandel werken op basis van casuïstiek. De werkgroepen Noord en Zuid werken de laatste twee jaar intensiever samen. Er worden gezamenlijke controles uitgevoerd en de werkgroepen delen informatie op operationeel en tactisch niveau. Werkgroep Limburg-Noord De werkgroep heeft in 2012 in totaal 20 integrale controles (laten) verricht(en). Bij deze controles zijn personen zonder vergunning werkend aangetroffen. Ook zijn er signalen van mensenhandel hierbij bekend geworden. Op basis van de gezamenlijke informatie werden 10 strafrechtelijke onderzoeken ingesteld. Werkgroep Limburg-Zuid De werkgroep heeft in 2012 in totaal 17 integrale controles (laten) verricht(en). Op basis van de gezamenlijke informatie werden 4 omvangrijke strafrechtelijke onderzoeken ingesteld. Deze onderzoeken vonden geïntegreerd plaats samen met de Belastingdienst, een aantal gemeenten en de Koninklijke Marechaussee. Inmiddels zijn de werkgroepen Limburg-Noord en Zuid samengevoegd tot een provinciale werkgroep Limburg. Door de voorzitter van deze werkgroep zullen voor 2013 en volgende jaren de resultaten van de onderscheidene samenwerkende partners worden geregistreerd. In totaal zijn in Limburg-Noord en Limburg-Zuid ten behoeve van de gemeenten in totaal 291 bestuurlijke controles verricht. In Limburg-Noord 160 en in Limburg-Zuid 131. De controles vonden plaats in zowel de vergunde sector als in illegale inrichtingen, inclusief de escortbranche. Dit heeft geresulteerd in 45 bestuurlijke acties voor heel Limburg. Conferentie Mensenhandel Op 28 juni 2012 heeft de portefeuillehouder met de samenwerkende ketenpartners een middagconferentie georganiseerd over de aanpak van mensenhandel in de provincie Limburg. Hierbij waren medewerkers van de Limburgse gemeenten aanwezig die in hun werksituatie te maken krijgen met signalen mensenhandel. 13

14 In 2012 werd op verzoek van de bestuurlijk portefeuillehouder, de burgemeester van Weert, onderzocht hoe de integrale benadering van de totale aanpak Mensenhandel geborgd kon worden, waarbij rekening werd gehouden met de ketenregie door de gemeenten en de coördinatie van de zorg. De goede ervaringen die reeds eerder waren opgedaan bij de pilot Loverboys dienen als belangrijke input voor het tot stand komen van de integrale aanpak in Een paar opmerkelijke casussen: Op verschillende plekken in de Oostelijke Mijnstreek en net over de Duitse grens werden invallen gedaan bij seksclubs. De politie verdenkt de verdachten ervan dat het vrouwen heeft gedwongen seksuele diensten aan te bieden. De vrouwen zijn afkomstig uit Oost Europa, onder meer uit Hongarije en Roemenië. Bij de invallen in clubs in Kerkrade, Landgraaf en Duitsland zijn diverse prostituees aangetroffen. Geldbedragen van vele duizenden euro s, drugs en erotische stimuleringsmiddelen werden in beslag genomen. De actie, waaraan 65 medewerkers van de politie, de Koninklijke Marechaussee, de gemeente Kerkrade en het Openbaar Ministerie meewerkten, vloeide voort uit een geïntegreerd onderzoek dat in juni vanuit de werkgroep 'Mensenhandel' van start ging. De gemeenten zijn voornemens de clubs te sluiten. Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond.. In Limburg bleek een Roemeens prostitutienetwerk actief te zijn. Er werd voor de tweede maal binnen 3 maanden een inval in een woning gedaan. Weer werden 4 jeugdige mannen aangetroffen, die seksuele diensten via het internet aanboden. De aangehoudenen waren de exploitant en drie Roemeense werknemers, anderen dan ten tijde van het eerder onderzoek. In het Mergelland werd eerder in 2012 al bij een inval door het Flexteam eveneens in een Roemeens mannenbordeel een aantal jonge mannen aangetroffen. Opvallend is in beide zaken de hoge frequentie in het verloop van de Roemenen. Thema Georganiseerde Hennepteelt. De bestuurlijk portefeuillehouder, de burgemeester van Venlo, sprak in de stuurgroepvergadering van 12 oktober 2012 o.a. de wens uit om te komen tot één provinciale werkgroep. Inmiddels is het instellen van een provinciale werkgroep Georganiseerde Hennepteelt een feit. De Koninklijke Marechaussee treedt op als verantwoordelijk convenantpartner en levert de voorzitter van de werkgroep. In 2012 waren nog twee werkgroepen operationeel onder verantwoordelijkheid van de gemeenten Maastricht en Venlo. Een werkgroep voor Limburg Zuid en een voor Limburg Noord. De werkgroep Limburg Noord werd na de zomer van 2012 opnieuw opgestart en is in 2012 daardoor slechts twee keer bij elkaar geweest. Er zijn een aantal casussen geanalyseerd die nog niet hebben geleid tot het inzichtelijk maken van een CSV." Voor Limburg Noord bleef de aanpak van de buitenteelt een aandachtspunt. Zowel in Limburg-Noord als Zuid lag de nadruk op de hennepplantages in woon- en bedrijfspanden. Resultaten Buitenteelt Limburg Noord via het Programma Het Groene Goud. Cijfers 2012 Aantal aangetroffen locaties 128, waarvan 2 locaties in Brabant Totaal aantal geruimde planten 5000 Totaal geschatte opbrengst weed bedraagt 2000 kg. De straatwaarde bedraagt plm ,-. De werkgroep Limburg Zuid kwam in het verslagjaar zes keer bij elkaar. De werkgroep bracht 1 crimineel samenwerkingsverband in beeld. Deze criminele organisatie wordt strafrechtelijk aangepakt. Door een integraal provinciaal team van Belastingdienst, gemeenten en politie werden in growshops gecontroleerd. In het kader van de onderzoeken naar de growshops werden de onderstaande resultaten in de vorm van financiële correcties behaald: Correcties inkomstenbelasting Correcties omzetbelasting Verhoging omzetbelasting Loonheffing Verhoging loonheffing Totaal Door de zogenaamde "coffeeshopgemeenten" in Limburg zijn in het kader van integraal werken afspraken gemaakt met de Belastingdienst en de politie. 14

15 In het kader van de controles van coffeeshops werden de onderstaande resultaten in de vorm van financiële correcties behaald: Correcties inkomstenbelasting Correcties vennootschapsbelasting Naheffing omzetbelasting Boetes omzetbelasting Totaal Ter zake illegale hennepteelt ontving de Belastingdienst Limburg in 2012 van de politie 561 processen verbaal. Deze processen verbaal resulteerden in 272 opgelegde aanslagen. Deze aanslagen betekenden een totale correctie inkomstenbelasting van Een paar opmerkelijke casussen: Een goedgekeurde casus werd door het Interventieoverleg, vanwege het ontbreken van opsporingscapaciteit, verwezen naar de werkgroep. De opdracht was te bezien of er bestuurlijk kon worden opgetreden in het kader van tegenhouden. In september 2012 werd met de inzet van de gemeentelijke flexteams bestuurlijk opgetreden in de gemeenten Echt-Susteren, Heerlen, Kerkrade en Sittard-Geleen. De teams controleerden 14 panden op feitelijk gebruik. In meerdere panden werden ruimten verhuurd tegen te hoge huren en werd onrechtmatig aanspraak gemaakt op huursubsidie. Het merendeel van de gecontroleerde panden was in slechte staat van onderhoud (bouw- en brandveiligheid), vervuild en in enkele gevallen afgesloten van gas, water en licht. In een pand in Heerlen werd een hennepplantage aangetroffen. In een pand in Kerkrade werd een aantal hennepplanten aangetroffen. Bij alle panden werd een bevolkingscontrole uitgevoerd. Tevens heeft de Sociale Recherche gecontroleerd op het gebruik van sociale voorzieningen. Op alle bovenstaande punten vinden vervolgonderzoeken plaats. Deze casus illustreert het voordeel van de geïntegreerde keuzetafel. Thema Misbruik Vastgoed en Witwassen. Misbruik van vastgoed is een thema dat tot eind 2012 werd opgepakt door de gemeentelijke lokale overleggen en de andere thematische regionale werkgroepen. In oktober 2012 is op voorstel van de bestuurlijk portefeuillehouder, de burgemeester van de gemeente Sittard - Geleen, één verantwoordelijke convenantpartner en één specifieke werkgroep aangewezen. Gelet op de specifieke materiekennis gaf de Belastingdienst Limburg aan dit thema als verantwoordelijk convenantpartner op te pakken. In de stuurgroepvergadering van 12 oktober 2012 is het voorlopig Plan van Aanpak van de werkgroep vastgesteld. Als doelstellingen werden geformuleerd: 1) Het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en aanpakken van misstanden op het gebied van vastgoed d.m.v. samenwerking met de partners van het samenwerkingsverband danwel andere (overheids)instanties; 2) Het opsporen van (onbekende) belastingplichtigen die actief bezig zijn met vastgoed; 3) Het ontmoedigen van (vastgoed)criminelen om zich te vestigen binnen de regio Limburg. De werkgroep gaat zich in eerste aanleg focussen op de executieveilingen. Het Openbaar Ministerie en de politie-eenheid Limburg hebben aangegeven in de werkgroep te willen participeren. De werkgroep is inmiddels samengesteld. De gemeenten worden vertegenwoordigd door een accountmanager van het RIEC. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Thema Milieucriminaliteit. De Commissaris van de Koningin is de bestuurlijk portefeuillehouder en de Provincie Limburg treedt op als verantwoordelijk convenantpartner. In augustus 2012 is door de Provincie Limburg een voorzitter voor de werkgroep Georganiseerde Milieucriminaliteit aangewezen. Deze heeft een aantal oriënterende gesprekken gevoerd met deelnemende partijen en met het RIEC. Op basis van deze verkennende gesprekken is een voorlopig Plan van aanpak Werkgroep (georganiseerde) Milieucriminaliteit opgesteld (versie 2 oktober 2012). In dit voorlopige plan van aanpak zijn in eerste aanleg als beoogde resultaten benoemd: 1) Het werkterrein van de werkgroep, waaronder een heldere definitie van het begrip (georganiseerde) milieucriminaliteit; 2) Inzicht in de prioriteiten van de deelnemende partijen bij de aanpak van (zware en middelzware) milieudelicten; 15

16 3) De conclusies en aanbevelingen van het rapport Pecunia Causa en de wijze waarop de werkgroep hieraan een bijdrage zou kunnen leveren. In oktober 2012 bekleedde de provinciale voorzitter binnen de Provincie Limburg een andere functie, waardoor hij de voorzittersrol moest neerleggen. Daardoor stagneerde de voortgang van het project. Met ingang van 1 januari 2013 is door de Provincie Limburg een nieuwe voorzitter aangewezen. Thema Patseraanpak. In Limburg Zuid werd de aanpak op 1 juli 2011 opgestart. In Limburg Noord was dat 1 januari De aandacht ging uit naar die personen die een negatieve voorbeeldfunctie hebben op jongeren. Een krachtig signaal aan de maatschappij werd als zeer wenselijk geacht. De portefeuillehouder werd de burgemeester van Roermond en verantwoordelijk voor de aanpak is de Belastingdienst Limburg die ook in het voorzitterschap voorzag. Voor de aanpak van patsers werden in Limburg 8 kerngemeenten benoemd: Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard- Geleen, Roermond, Venlo, Venray en Weert. De omliggende gemeenten vonden aansluiting bij de kerngemeenten. Per kerngemeente werd een werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Politie, Gemeente, inclusief Sociale Recherche, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en een accountmanager van het RIEC. Het RIEC fungeerde als informatieplein, adviseerde over de informatieuitwisseling en vertegenwoordigde de afwezige convenantpartners. In de werkgroepen vond besluitvorming plaats over een effectieve en efficiënte strafrechtelijke, fiscale danwel bestuursrechtelijke aanpak of een combinatie hiervan. Resultaat is er geboekt als de patser niet meer de beschikking heeft over de vermogens waarvan geen legale herkomst is aan te geven. Eind 2012 werden in het patserproject twee criminele samenwerkingsverbanden(csv) geïdentificeerd. Een CSV werd in behandeling genomen door de Financiële Recherche Politie Limburg Zuid. De andere CSV werd aan het interventieoverleg RIEC aangeboden ter verdere besluitvorming over de wijze van aanpak. Daarnaast werden 27 'patsers' fiscaal afgedaan. De correcties in de inkomstenbelasting bedroegen in totaal Tevens werd een bedrag van aan huurtoeslag teruggevorderd. Bij de correctie in de inkomstenbelasting dient echter een voorbehoud gemaakt te worden. De belastingplichtigen hebben de mogelijkheid om tegen de correcties in bezwaar/beroep te gaan. Eind 2012 waren 3 bezwaarschriften in behandeling bij de Belastingdienst. Op 1 januari 2013 waren er nog 46 zogenaamde patsers in behandeling. In de cijfermatige verantwoording zijn de resultaten terugvordering Sociale Diensten van de gemeenten niet meegenomen. Dit betreft een (registratie)verbeterpunt voor Een paar opmerkelijke casussen. Binnen een van de Limburgse gemeenten kwam een groep personen die voldeed aan het "patsersignalement" in beeld. Deze groep hield zich op vrij grote schaal bezig met hennepteelt. Deze casus illustreert nadrukkelijk de 'kruisbestuiving' tussen de verschillende werkgroepen. In de werkgroep georganiseerde hennepteelt waren al forse aanslagen ter hoogte van vele tienduizenden Euro's inkomstenbelasting opgelegd. Door de werkgroep werd besloten om uit deze groep een vooraanstaand subject aan te pakken en de anderen in een later stadium. Het onderzoek was eind 2012 nog niet afgesloten. Bij de aanhouding werden een auto en wapens in beslag genomen. In een andere gemeente werd door de politie gewezen op een groep patsers in relatie tot witwasactiviteiten. Door de werkgroep partners werden alle beschikbare bronnen geraadpleegd en zo ontstond een vrij compleet beeld dat als basis voor de strategie diende. In eerste instantie werd voor het fiscaal traject gekozen hetgeen zich uitte in correcties in de inkomstenbelasting van vele tienduizenden Euro's. De casus zal verder worden opgeschaald naar het interventieoverleg. Thema 1% Motorclubs. In mei 2012 werd het thema 1% Motorclubs benoemd als handhavingsknelpunt en gebracht onder het Regionale Convenant "Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit". De Burgemeester van Maastricht werd aangewezen als bestuurlijk portefeuillehouder en de regiopolitie Limburg-Zuid werd verantwoordelijk convenantpartner. In de loop van 2012 sloten ook het korps Limburg-Noord, de Koninklijke Marechaussee, het O.M. en de Belastingdienst aan. Deze werkgroep stelde in september 2012 een Plan van Aanpak op. Dat werd vastgesteld in de stuurgroepvergadering van 12 oktober In 2012 hield de werkgroep zich intensief bezig met het inventariseren van de verschillende clubs en haar leden. Aan het eind van het jaar bestond er een dagelijks actueel beeld van alle clubs en hun leden. De informatie werd binnen de regio en landelijk gedeeld. Met behulp van het barrièremodel werden de kansen op interventie of verstoring geïnventariseerd. 16

17 Een kort overzicht van acties en resultaten: In het verslagjaar werden in Limburg 4 panden gesloten of werd de vergunning ingetrokken, gevolgd door een strafrechtelijk onderzoek. De procedure tot weigeren of intrekken van de vergunningen werd in deze onderzoeken nadrukkelijk meegenomen; De Belastingdienst nam in objecten (voorlopig) in onderzoek. Tot deze groep van 62 behoorden 18 zogeheten "windhappers"; De 1% MC-leden in overheidsdienst werden geïnventariseerd, met als resultaat dat het in deze gevallen voornamelijk leden betrof die gekwalificeerd konden worden als (gepensioneerde of anderszins uitgetreden) oudmedewerkers; Een faciliteerder werd op de korrel genomen hetgeen resulteerde in een dossier t.b.v. een strafrechtelijke/fiscale aanpak; Een andere faciliteerder die onderwerp van onderzoek was, wacht een fiscaal traject; Er werd onderzoek gedaan naar mogelijke relaties tussen de 1%-motorclubs en voetbalsupporters in Limburg. Met name de signalen van rekrutering onder voetbalsupporters werden onderzocht. Hiervan bleek geen sprake te zijn; De leden van 1% MC's in dienst van beveiligingsbedrijven werden geïnventariseerd. Deze inventarisatie krijgt in 2013 zijn vervolg. Op landelijk niveau droeg de werkgroep bij door het inbrengen van de geformuleerde beleidsuitgangspunten ten behoeve van een gestandaardiseerd draaiboek dat gehanteerd dient te worden bij 1% MC begrafenissen en huwelijken; Er werd een bejegeningsprofiel opgesteld voor wijkagenten en leidinggevenden van basisteams die een 1% motorclub binnen hun bewakingsgebied hebben. Zoals reeds bovenstaand gemeld werd in 2012 een plan van aanpak 2013 opgesteld. In dit Plan van Aanpak zijn de speerpunten uit het landelijk Programmaplan aangehouden. Limburg heeft daaraan het speerpunt Financiers en Sponsoren toegevoegd. Fenomeenonderzoeken en handhavingsknelpunten. Een van de doelstellingen voor de RIEC's is het verrichten van zogenaamde fenomeenonderzoeken op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Met dit doel voor ogen werd in 2012 een bestuurlijk portefeuillehouder fenomeenonderzoeken en handhavingsknelpunten benoemd. De bestuurlijke portefeuille is belegd bij de burgemeester van Heerlen. Voor dit soort onderzoeken is door de portefeuillehouder een begeleidingscommissie samengesteld. In dit kader is door het RIEC Limburg in 2012 een fenomeenonderzoek op shoarmazaken verricht. Het fenomeenonderzoek leverde een aantal conclusies op: Er is sprake van een grote discrepantie tussen de resultaten van het (cijfermatig) dossieronderzoek en het respondentenonderzoek; In het onderzoek zijn een viertal risico-indicatoren aangetroffen die zouden kunnen duiden op een verhoogd risico van crimineel gebruik van vastgoed; Op basis van het (cijfermatige)dossieronderzoek kan gesteld worden dat er sprake is van geringe criminele verwevenheid in de categorieën Opiumwetdelicten, Mensenhandel (illegale arbeid) en Belastingfraude; Meerdere respondenten relateren - onafhankelijk van elkaar - een aantal shoarmazaken aan een dekmantel en uitvalsbasis van verdovende middelen, uitkeringsfraude en witwasconstructies. Informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid van de politie ondersteunt de visie van de respondenten m.u.v. de uitkeringsfraude. Op basis van de conclusies was de begeleidingscommissie van oordeel dat het fenomeenonderzoek op dit moment onvoldoende aanleiding geeft een geïntegreerd (strafrechtelijk-fiscaal-bestuursrechtelijk) onderzoek ten aanzien van shoarmazaken in Limburg op te starten. Wel is de begeleidingscommissie de mening toegedaan dat op basis van deze bevindingen sprake is van een branche, waarover verschillende overheden of bestuursorganen signalen bereiken dat de vigerende regelgeving structureel niet wordt nageleefd. Dit kan mogelijk leiden tot een maatschappij ondermijnende situatie, bestaand uit bestuursrechtelijk of strafrechtelijk te sanctioneren gedragingen. In 2013 zal de bestuurlijk portefeuillehouder de stuurgroep een voorstel aanreiken betreffende de verdere aanpak. 17

18 Medio 2012 meldden een aantal coördinatoren bestuurlijke aanpak en de Belastingdienst mogelijk structurele onregelmatigheden bij de zogeheten Gruthokkers. Tot deze beroepsgroep behoren onder andere goud- en zilversmeden, rijwielhandelaren, uitdragers, pandjesbazen (tagrijnen), horlogemakers, opkopers en kashouders. De signalen waren dermate concreet dat vanuit het RIEC Limburg aandacht werd besteed aan de gruthokkers. Vastgesteld werd dat: Handhaving en controle door overheidsinstanties niet danwel niet gecoördineerd plaatsvindt; Een gebrek aan toezicht en handhaving is op de registerplicht, hetgeen heling van gestolen goed en witwassen van gelden in de hand kan werken; Er werden geringe winstmarges op de omzet geconstateerd. Het resultaat van de inventarisatie was dat een aantal maatregelen werd opgesteld die in het voorjaar van 2013 bij wijze van pilot in vijf Limburgse gemeenten worden ingevoerd. Deze gemeenten zijn Heerlen, Maastricht, Roermond, Venlo en Weert. De voornaamste maatregelen zijn de aanpassing van de APV inzake de registerplicht, controles door de Flexteams en feitelijke handhaving door gemeenten en politie bij overtredingen. In de pilot zal gebruik worden gemaakt van een digitaal 'opkoopregister'. Verder in deze paragraaf worden de resultaten uit 2012 van de lokale overleggen in een cijfermatig overzicht vermeld. Resultaten Geïntegreerde aanpak (het interventieoverleg) In 2012 werden 22 zaken geschikt geacht om in het interventieoverleg te worden behandeld. Bij 14 casussen was dit inderdaad het geval. In 8 zaken werd ten behoeve van de geïntegreerde aanpak onderzoek verricht, doch niet afgerond of (nog) niet in het overleg gebracht. De 14 casussen die in 2012 onderwerp waren van het interventieoverleg: Casus 001: Uitspraak verwacht eind 2013,Oostelijke Mijnstreek; Casus 002: Het voornemen tot het exploiteren van een bordeel. Aanleiding waren de vraagtekens rond de financiering. De casus werd opgepakt door politie, Belastingdienst en het O.M. Eind 2012 werd voor 2013 een zittingsdatum gepland bij de RB in Maastricht. Het fiscaal onderzoek is inmiddels beland in de fase van afronding. Casus 008: Aanleiding was de bestemming van een aantal leegstaande panden in Sittard-Geleen alsmede het gegeven dat in één pand een plantage was aangetroffen. In eerste instantie opgepakt door Belastingdienst en FIOD en vervolgens ook door de politie. Vanwege capaciteitsproblemen haakte de politie af en werd het onderzoek door de Belastingdienst voortgezet. Resultaat waren aanslagen ter hoogte van bijna Invorderingen vonden eind 2012 plaats. Casus 072: Eerste signaal was het aantreffen van een plantage in Sittard-Geleen. Het vermoeden rees dat de verdachte geld witwaste uit hennepplantages in meerdere van zijn woningen. Er werd besloten de casus monodisciplinair uit te voeren door de Belastingdienst. Naar aanleiding van een boekenonderzoek werden in 2012 aanslagen ter hoogte van ,- opgelegd. Casus 084: Start was het onderzoek in de gemeente Stein van het Regionaal Milieu Team van de politie naar overtredingen van diverse milieuwetten, alsmede valsheid in geschrifte en oplichting en het witwassen van uit deze strafbare feiten verkregen gelden. Onderwerp van onderzoekwaren 10 natuurlijke personen en 31 niet-natuurlijke personen. De casus is door de politie afgehandeld en is in afwachting van het vonnis. Casus 091: Signalen afkomstig van de politie in Kerkrade mbt witwasactiviteiten vanuit een restaurant. Casus werd geïntegreerd opgepakt door Politie, het O.M. de Belastingdienst en de FIOD. Het onderzoek was eind 2012 nog in volle gang. Casus 092: Casus inzake het vermoeden van mensenhandel door een restauranthouder. Tevens signalen van uitbuiting van stagiaires en bedreiging. Het geïntegreerde onderzoek werd afgerond door Politie, Belastingdienst en de Inspectie SZW. De verdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en de gemeente nam bestuurlijke maatregelen. Casus 097: Signalen vanuit de gemeente Maastricht mbt het faciliteren van georganiseerde hennepteelt door het ter beschikking stellen van woningen. Onderzoek door politie en Belastingdienst. Het onderzoek was eind 2012 nog niet afgesloten. 18

19 Casus 106: Signalen van politie over het faciliteren van hennepteelt in panden in Heerlen. Tevens een mede-eigenaar die in verband werd gebracht met mensenhandel. Het onderzoek was eind 2012 nog niet afgesloten. Casus 109: Vermoedens richting RIEC Limburg dat een subject, bekend van het op grote schaal handelen in softdrugs, in Limburg voet aan de grond trachtte te krijgen. Multidisciplinaire aanpak door Belastingdienst en FIOD. Wellicht dat andere partners nog aansluiten. Het onderzoek was eind 2012 nog niet afgesloten. Casus 110: Vanuit een ander RIEC werd een bestuurlijke analyse aan het RIEC Limburg aangereikt. Geconstateerd werd dat in een aantal bedrijfsgebouwen hennepplantages waren aangetroffen. Ook in Limburgse kadastrale eigendommen van dezelfde niet natuurlijke eigenaar werden softdrugs aangetroffen. Door O.M., Belastingdienst en een aantal gemeenten (via de flexteams) werd de casus opgepakt. Eind 2012 was het onderzoek nog niet afgesloten. Casus 111: Verdenkingen contra een subject in Maastricht in verband met de opmerkelijk grote verschillen tussen WOZwaarde en koopsom. Een verschil van ,-. Zowel politie als Belastingdienst verrichtten onderzoek. Casus 116: Start van deze casus was de melding dat een bedrijf op grote schaal personeel met een uitkering te werk zou stellen. Tevens zouden andere strafbare feiten w.o. diefstallen, verdovende middelenhandel en valsheid in geschrifte worden gepleegd. Op verzoek van de inspectie SZW werd de casus in het interventieoverleg ingebracht. Na informatieverzameling en analyse volgde een strafrechtelijk onderzoek met als resultaat een aantal aanhoudingen en een bestuurlijke rapportage tbv de betrokken gemeente. Het gehele onderzoek was in 2012 nog niet afgesloten. Er volgt nog een ontneming. Casus 120: Een door de Provincie Limburg ingebrachte casus op het gebied van (georganiseerde) Milieucriminaliteit. Er werd een strafrechtelijk onderzoek door de Bovenregionale Recherche Zuid Nederland opgestart met mogelijk aansluitend een bestuurlijk en fiscaal onderzoek. 19

20 De cijfermatige resultaten van bestuurlijke als geïntegreerde aanpak samengevat in onderstaand format. Resultaten 2012 RIEC Portefeuille 2012 Signaal/branche en gebied Totaal aantal objecten 2038 Bestuurlijke aanpak 1 Object in orde géén verdere actie I.b.b. projectmatig Alertheid geboden Handhavingsacties a. sluiting obv 13b Opiumwet: 135 gemeenten b. waarschuwing obv Opiumwet 377 c. sluiting obv 174a Gemeentewet 7 d. actie flexteam/ lokaal interventieteam 645 e. andere reden (o.a. APV) 90 Totaal handhavingsacties Vergunningplichtige 731 objecten 6 (korte) BIBOB toets Totaal aantal toetsen Vergunningen a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB) 35 b. geweigerd op slecht levensgedrag 2 c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB) 38 d. ingetrokken door gemeenten (intrekkinggrond) 11 e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB 10 f. andere reden 7 Totaal GEÏNTEGREERDE AANPAK 8 Aantal casussen ingebracht werkgroep: Thema: a. Mensenhandel: 16 b. Georganiseerde hennepteelt: 17 c. Witwassen/vastgoed: 9 d. Patseraanpak: 31 e. 1% MC: 4 f. Milieu: 0 Totaal Aantal casussen ingebr. Interventieoverleg: 14 Totaal

Jaarplan 2014. Aanpak en doelstellingen. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

Jaarplan 2014. Aanpak en doelstellingen. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Jaarplan 2014 Aanpak en doelstellingen Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Voorwoord Georganiseerde criminaliteit tracht op allerlei manieren en via de meest uiteenlopende kanalen

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Geïntegreerde & Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Misdaad in de gemeente Gulpen-Wittem

Jaarverslag Geïntegreerde & Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Misdaad in de gemeente Gulpen-Wittem Jaarverslag 2013 Geïntegreerde & Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Misdaad in de gemeente Gulpen-Wittem 1. Inleiding Georganiseerde criminaliteit tracht op allerlei manieren en via de meest uiteenlopende

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 RIEC Limburg

Jaarverslag 2011 RIEC Limburg Jaarverslag 2011 RIEC Limburg 2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1 MANAGEMENTSAMENVATTING... 4 2 FINANCIERING... 8 3 SAMENWERKING... 9 4 INFORMATIE-UITWISSELING IN DE BESTUURLIJKE EN DE GEÏNTEGREERDE AANPAK...

Nadere informatie

Toetsingskader. Toetsingskader. bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit

Toetsingskader. Toetsingskader. bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit Toetsingskader bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit 1 De Inspectie VenJ onderzoekt welke mogelijkheden de samenwerking tussen

Nadere informatie

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 LN Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 Nationale politie Doel Nationale Politie Nederland nog veiliger maken Zes identiteitskenmerken Nationale politie Missie Waakzaam en dienstbaar Beschermen,

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 ~MI. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

Jaarverslag 2013 ~MI. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Jaarverslag 2013 ~MI Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg 1 Jaarverslag 2013 - RIEC Limburg U U Ut U 1-2- Voorwoord In 2013 zijn weer goede resultaten geboekt in het voorkomen dat de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Privacy en bescherming van persoonsgegevens. -Privacyprotocol behorende bij het Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde aanpak

Nieuwsbrief. Privacy en bescherming van persoonsgegevens. -Privacyprotocol behorende bij het Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde aanpak November 2015 Jaargang 5 Nieuwsbrief Privacy en bescherming van persoonsgegevens Inhoud -Privacyprotocol behorende bij het Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde aanpak - Bronbestanden gemeenten dienen

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017 gemeente roerdalen Brief aan de gemeenteraad, Gemeente Roerdalen Stuknummer: 17-76305 Ontvangstdatum: 18 april 2017 uw kenmerk onderwerp Taakstelling huisvesting statushouders. ons kenmerk 2017/03/30/MO

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Plan van Aanpak. De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit

Plan van Aanpak. De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit Plan van Aanpak De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit 1. Inleiding en aanleiding 1.1 Ondermijnende criminaliteit Nederland veiliger maken is een van

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 12 mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-12789 Jaarverslag RIEC Limburg 2014/ Gecorrigeerd jaarverslag RIEC Limburg 2013 (incl. accountantsverklaringen)

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

B. en W. d.d. 16 februari 2016 Nr. 8B

B. en W. d.d. 16 februari 2016 Nr. 8B BURGEMEESTER EN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 05239227 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Van afdeling: BOO en BB Opgesteld door: mr. W.F.N. Bronkhorst en J.M. Vaal Datum: 12 november

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Aanpak Vastgoedfraude

Aanpak Vastgoedfraude Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto)

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland

Jaarplan 2015. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland Jaarplan 2015 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland 2 Jaarplan 2015 RIEC Oost-Nederland Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2015 van het RIEC Oost-Nederland. Het RIEC Oost-Nederland

Nadere informatie

Bijlage 6b. Jaarplan RIEC Limburg 2015

Bijlage 6b. Jaarplan RIEC Limburg 2015 Bijlage 6b Jaarplan RIEC Limburg 2015 Voorwoord De intensieve en geïntegreerde samenwerking binnen RIECverband hebben ons meer inzicht verschaft in de wereld van de ondermijnende criminaliteit in onze

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT).

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Aanpak en doelstellingen. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

Jaarplan 2015. Aanpak en doelstellingen. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Jaarplan 2015 Aanpak en doelstellingen Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Voorwoord De intensieve en geïntegreerde samenwerking binnen RIEC-verband hebben ons meer inzicht verschaft

Nadere informatie

Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant

Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant 2013-2014 Deze infographic geeľľ kort de inhoud van heľ

Nadere informatie

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT).

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT). Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: zienswijze deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling inzake ICT ondersteuning

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, 12 februari 2013 H. Vanderlijde Manager MCC / programmamanager informatiemanagement - 1 - Voorwoord De kracht

Nadere informatie

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant; Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op

Nadere informatie

Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum

Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Ondermijnende Criminaliteit Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Opbouw Waar doen we het voor? Hoe pakken we het aan? (rol riec s/liec daarbij ) Wat doen we concreet? Stap 1 Waar doen we

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Een korte introductie

Een korte introductie Een korte introductie 3/23/15 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Zeeland - West-Brabant & Oost-Brabant Wat is het RIEC? Regionaal Informatie Expertise Centrum Een georganiseerde overheid tegen

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

RIEC Limburg jaarplan 2016. De paragraaf beheer en financiën

RIEC Limburg jaarplan 2016. De paragraaf beheer en financiën RIEC Limburg jaarplan 2016 De paragraaf beheer en financiën 2 Voorwoord In november 2015 heeft de stuurgroep RIEC Limburg besloten om een visie op te stellen over het eindbeeld waar het RIEC Limburg over

Nadere informatie

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst,

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst, Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn Elst, 02-05-17 Programma Definitie en voorbeelden Waarom aanpak ondermijning? Stappenplan Financiële consequenties

Nadere informatie

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) -1- Onmisbaar voorstel aan rijksoverheid De politie constateerde landelijk een stijgende trend in diefstallen en vermissingen

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Overzicht controleacties HIT Controleactie 22 januari Controleactie 31 januari Controleactie 27 februari 2014

Overzicht controleacties HIT Controleactie 22 januari Controleactie 31 januari Controleactie 27 februari 2014 Overzicht controleacties HIT 2014 Controleactie 22 januari 2014 Op woensdag 22 januari heeft het Helmond Interventie Team (HIT) een controleactie uitgevoerd. Daarbij zijn drie woningen en een stal gecontroleerd.

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Damoclesbeleid 13b Opiumwet Datum Kenmerk B en W datum 1 oktober 2013 8 oktober 2013 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder Monique Janssen Sjaak van Meijel

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg en De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Venlo Partijen: Deze overeenkomst betreft een vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Integrale aanpak uitbuiting. Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord

Integrale aanpak uitbuiting. Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord Integrale aanpak uitbuiting Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord Traject integrale aanpak uitbuiting In de periode 2009 2011 zijn in de integrale (programmatische)

Nadere informatie

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt.

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. STELLING De WOZ waarde geeft een goed beeld van de marktwaarde van uw objecten Groen of Rood (neutraal bestaat niet!) 2 BsGW stelt zich voor Wie zijn we en

Nadere informatie

Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Jaarplan 2015, RIEC Den Haag Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag Jaarplan 2015 Binnen het RIEC Den Haag

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 104 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord d.d. 1 januari 2014 Citeertitel: Mandaatbesluit

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27

WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27 WELKOM RIEC Zeeland West-Brabant Eén RIEC? 10 RIEC s en 1 LIEC Korte bestaansgeschiedenis, (vanaf einde 2008) Met name lokaal gericht. Het LIEC facilitaire ondersteuning Ontwikkeling: AWARENESS in noodzaak

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 31 oktober 2011 Agenda nr: Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2017

Begrotingswijziging 2017 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg September 2016 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6120 HA Geleen T 046 478 72 00. F 046 478 73 99. E info@ggdzl.nl. www.ggdzl.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E.

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E. Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ «wiuimencjiei,stbar» Hollands Midden september 2011 p : 1 1 T 1 E Tijdens het strafrechtelijke

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Inleiding Inleiding De verplichte vorming van veiligheidsregio

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.14.01730 G.14.01730 Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: BP/282 Datum collegebehandeling: 13 mei 2014 Steller: J.H.M.Martens Portefeuillehouder: P. Laheij

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo.

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo. Gemeenten Limburg per 1-1-2011 Mook en Middelaar Gennep Bergen Vragen en antwoorden over de Wensbus Nederweert Venray Horst a/d Maas Peel en Maas Beesel Venlo Weert Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Jaarplan RIEC Den Haag Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Jaarplan RIEC Den Haag Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Jaarplan RIEC Den Haag 2014 Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit 1 1. Algemeen 1.1. Inleiding Om georganiseerde criminaliteit effectief te kunnen opsporen en aanpakken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college,

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college, gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00125 Beslisdatum B&W 3 februari 2015 Dossiernummer 15.06.103 (2.1.1) Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college, Op straat,

Nadere informatie

DATUM DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE

DATUM DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE 090420490909330 Limburg kalm- RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum Postbus iio 620 BS Maastricht Telefoon: (045) 400 570 Fax: (045) 400 5 79 bezoekodres: Kouvenderstraat 24 643 HH Hoensbroek

Nadere informatie

U ij_ \ '' W_IV_ W V 1BVO. Markt 78 1 Het college en de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten Postbus 10 6269 ZG Eijsden-Margraten II III II

U ij_ \ '' W_IV_ W V 1BVO. Markt 78 1 Het college en de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten Postbus 10 6269 ZG Eijsden-Margraten II III II U ij_,:\) t Gemeente Maastricht i \ \ '' «-3 W_IV_ i Kopie naad > RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT W V 1BVO BEZOEKADRES Markt 78 1 Het college en de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, 23 februari 2015 H. Vanderlijde Manager MCC / programmamanager informatiemanagement - 1 - Voorwoord Vanuit het

Nadere informatie

gemeente BrCSnSS 11111

gemeente BrCSnSS 11111 gemeente BrCSnSS 11111 Oplegnotitie Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening Registratiekenmerk 592478 Gemeenteblad nr. 49 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 374 Aanslag op de heer W. S. P. Fortuijn Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg

Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Agendapunt 3.11, bijlage 5 Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Maastricht, 27 maart 2015 Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina

Nadere informatie

Aanpak Ondermijning Wet Bibob. Utrecht 24 Maart 2017 Dag van de Ondermijning Hein Maas

Aanpak Ondermijning Wet Bibob. Utrecht 24 Maart 2017 Dag van de Ondermijning Hein Maas Aanpak Ondermijning Wet Bibob Utrecht 24 Maart 2017 Dag van de Ondermijning Hein Maas Programma 15.20 uur: korte introductie Bibob i.r.t. Ondermijningsaanpak Bibob Beleid Bibob in de praktijk Organisatie

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Integraal, tenzij. Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren

Integraal, tenzij. Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren Integraal, tenzij Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren Integraal, tenzij Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren 1. Inleiding 2 De georganiseerde

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen

BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen Er is een glijdende schaal van maatregelen geïntroduceerd, waardoor meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk is. De maatregelen hebben betrekking op de woning,

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

RIEC Limburg jaarplan Sterk door het netwerk!

RIEC Limburg jaarplan Sterk door het netwerk! RIEC Limburg jaarplan 2017 Sterk door het netwerk! 1 Voorwoord Het RIEC Limburg werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid als netwerkorganisatie aan de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Antwoorden Kamervragen

Nadere informatie

Format Bestuurlijk Signaal

Format Bestuurlijk Signaal Format Bestuurlijk Signaal 1 Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) Inhoudsopgave 1 Inleiding format en proces bestuurlijk signaal... 3 2 De kracht van een

Nadere informatie

RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen

RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen RIEC Zuid-West NL Wim Gerritsen 13-01-2011 Inhoudelijk Opfrisser Bestemming en route Wat kan er morgen anders? Opfrisser De overheid weet niet wat ze weet Het strafrecht alleen is lang niet genoeg en altijd

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg

Samenwerkingsconvenant Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg Convenant Samenwerken in Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten: De burgemeesters van de navolgende gemeenten: 1 Beek 2 Brunssum 3 Eijsden-Margraten 4 Gulpen-Wittem

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Het voorbeeld is gebaseerd op de Handreiking functioneringsgesprek burgemeester, BZK 2008, alsmede op diverse op internet circulerende

Nadere informatie

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer VEILIGHEID EN HANDHAVING Reg.nr. B&W d.d. 25-06-2013 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit Jaarverslag 2014, RIEC Rotterdam Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 2. De cijfermatige

Nadere informatie

Doel: Uw gemeenteraad kennis te laten nemen inzake het feitenonderzoek Intratuinen.

Doel: Uw gemeenteraad kennis te laten nemen inzake het feitenonderzoek Intratuinen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 24 september 2012 Agenda nr: 11 Onderwerp: Feitenonderzoek aandelenoverdracht Intratuin Heerlen en Intratuin Kerkrade (Deloitterapport) Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal 25-2-15 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming C. Er heeft overleg plaatsgevonden

Nadere informatie