Waarschuwing voor het bedrog van het wereldse leven. -Hafidahoe Allaah- Bron (lezing):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarschuwing voor het bedrog van het wereldse leven. -Hafidahoe Allaah- Bron (lezing): http://sh-emam.net/play-270.html"

Transcriptie

1 -Hafidahoe Allaah- Bron (lezing):

2 Alle lof is aan Allaah, we prijzen Hem, we zoeken Zijn steun en we vragen om Zijn vergiffenis. We zoeken toevlucht bij Hem tegen het slechte in onszelf en tegen het slechte van onze daden. Wie geleid wordt door Allaah, er is voor hem geen dwaling, en wie Allaah laat dwalen er is voor hem geen leiding. Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, alléén zonder deelgenoot aan Hem toe te kennen. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. لم و م س موت ن لا ن لا ت قاته ت ح ق ٱالله و ٱتق و ي ا ا ٱ ين من {O jullie die geloven, vrees Allaah vol ware godvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims.} [ale-imraan(3): 102] ا ي ا ن ف ما ق م ث ها ب ج خل ق ما حد س ف م ن ن خل ق م ٱ م ٱلن ا ٱتق و ب قيبا م ق ي عل كا ٱالله ٱلا حا به سا لو ٱ ٱالله و ٱتق سا كثير جالا {O mensheid, vrees jullie Heer die jullie schiep uit één enkele ziel en daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allah in wiens naam jullie elkaar [om hulp] vragen en [onderhoud] de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.} [an-nisaa(4): 1] ٧٠ ديد س و لا ق ولو ق ٱالله و ٱتق و ي ا ا ٱ ين من و ع ظيما ف ا د ف ق ف و س ٱالله ي طع م من وب ن م ل فر غ م ي عمال م ل لح ص ي {O jullie die geloven, vrees Allaah en spreek het ware woord. Hij zal jullie goede daden aanvaarden en jullie zonden vergeven. En wie Allaah en Zijn Booschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald.} [al-ahzaab(33): 70-71] Vervolgens: Voorwaar, het meest waarachtige Woord is het Woord van Allaah en de beste leiding is de leiding van Muhammed -salla Allaahoe alayhie wa alaa aalihie wa wasallam-. En de slechtste zaken zijn de vernieuwde zaken. En elk vernieuwde zaak is een innovatie. En elke innovatie is een dwaling. En elke dwaling is in het Hellevuur. Vervolgens:

3 O moslims! Allaah heeft de gelovigen gewaarschuwd voor het bedrog van het wereldse leven, en Hij heeft hen opgeroepen tot az-zuhd 1 in haar, en het zich toewijden aan wat Hem tevreden stelt, en het zich richten tot de daden van het hiernamaals. En Allaah -azza wa djalla- heeft voor de mensen de verachtelijkheid en onbeduidendheid van deze wereld duidelijk gemaakt, en er is in de hadith van sahl de zoon van sa d -moge Allaah tevreden met hem zijn- te vinden dat de Profeet -salla allaho alayhie wa ala aalihie wa sahbihie wa sallam- zei: ة ما الله د عن د تع ت» نيا ل و كان ب ما س قى كافر ما شر «. وضة ا بع جن Als de wereld bij Allaah een vleugel van een mug zou evenaren dan zou Hij geen enkele ongelovige een slok water geven om te drinken. 2 En er staat in de hadith [overgeleverd] via abi Hurayra, de hadith [overgeleverd] via abi Darda en anderen dat de Profeet -salla allaho alayhie wa ala aalihie wa sahbihie wa sallam- zei: و ما فا لا كر الله عالما متعلما.»» ة م لع ون نيا م لع لا ما Het wereldse is vervloekt, vervloekt is hetgeen zich erin bevindt, behalve het gedenken van Allaah en wat hier aan verbonden is, of een geleerde of een lerende. 3 En hetgeen dat bedoeld wordt met een geleerde en een lerende, is de nuttige kennis die baat in het hiernamaals alvorens het wereldse. 1 Shaykh Abdoel- Aziez ibn Baaz zei: Az-zuhd in het wereldse is gedefinieerd door de geleerden en duidelijk gemaakt, en dit is az-zuhd in wat Allaah verboden heeft, en az-zuhd in het twijfelachtige zodat hij niet vervalt in wat Allaah verboden heeft en niet vervalt in wat twijfelachtig is, en az-zuhd in nieuwsgierigheden zodat hij niet vervalt in geldverkwisting. En al-wara is het verlaten wat verdacht is. En hiervoor heeft al-haafid ibn Hadjar -rahiemaho Allaah- in boloogh almaraam baab az-zuhd en alwara de hadith van an-no maan ibn Bashier vermeld: Het is duidelijk wat halaal en haraam is, en daar tussen bestaan twijfelachtige zaken, waarvan veel mensen geen kennis hebben... [an-nawawi #6] En hij vermeldde de hadith: Vernietigd is de aanbidder van de dinar, vernietigd is de aanbidder van de dirham,... En hij vermeldde de hadith van ibn Omar: Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent. [an-nawawi #40] Az-zuhd is dus dat de mens de verdachte en de verboden zaken vermijdt en hetgeen hij niet nodig heeft, nieuwsgierigheden die hem bezig kunnen houden van wat belangrijker is. Een man kwam naar de Profeet salla allaho alayhie wa sallam en zei: O Boodschapper van Allaah, wijs mij een daad die, wanneer ik hem verricht, [ervoor zorg dat] Allaah van mij zal houden en dat de mensen van mij zullen houden. Hij zei: Onthecht (izhad) jezelf van de wereldse zaken en Allaah zal van je houden en onthecht jezelf van dat wat de mensen bezitten, dan zullen de mensen van je houden. [an-nawawi #36] 2 [Overgeleverd door at-tirmidie #2320, ibn Maadjah #4110, al-haakim #7847, sahieh aldjaami #5292] Shaykh AbdelMoehsin al- Abbaad zei: Heel de wereld is niets waard, de ongelovigen die eten zoals het vee eet, de hel is hun eindbestemming, het wereldse heeft geen waarde en hierdoor is het dus het genot voor de ongelovigen en het paradijs van de ongelovigen. Omdat hij ongelovig is tegenover Allaah en deelgenoten toekent aan Hem en toch laat Allaah hem genieten in deze wereld. Maar het weegt niet eens meer dan een een vleugel van een mug: Als de wereld bij Allah evenveel als een vleugel van een mug zou wegen dan zou Hij geen enkele ongelovige een slok water geven om te drinken. En het is het genot van de ongelovige, en er is voor een ongelovige geen genot of gunst behalve deze wereld. [Uitleg van djaami at-tirmidie: casette #253, 59min] 3 [Overgeleverd door at-tirmidie #2322, ibn Madjaah #4112, sahieh ibn Maadjah #3336]

4 En Allaah heeft de gelovigen opgeroepen dat ze er zeker van mogen zijn dat ze in het wereldse geen welslagen hebben, en geen vreugde met haar, als ze hun toewijding aan haar geven. Onze Heer zegt in zijn Edele Boek: ن م ا ر في ٱلا لا ٱعل مو ٱلح تكاث م ت فاخ ر ب ين ة يا ٱ نيا ل عب و ين ٱلا م و ع ج ب ٱ ي كو ح طاما في ٱلا خر ش ديد ي ث غ كمث ل ذ فر ع مص تر ف يج بات ه لفا ن من فر غ م و ا م ت لا نيا ما ٱلحيا ضو الله من غفر م ٢٠ سابق ٱل باالله س ٱ و ا م ٱلس م م ب ها ك ض ة جن من لا دع ل ين {Weet dat het wereldse leven slechts een spel is, een vermaak, een versiering en opschepperij tussen jullie en wedijver in vermeerdering van bezit en kinderen, als de gelijkenis van een regen waarvan de planten [die zij voortbrengt] bij de boeren verwondering wekt. Daarna worden ze droog en je ziet ze geel worden, en vervolgens worden ze tot vergane resten. En in het Hiernamaals is er een harde bestraffing en een vergeving van Allaah en welbehagen. En het wereldse leven is niets dan een verleidende genieting. Wedijver naar vergeving van jullie Heer en een Tuin (het Paradijs) waarvan de breedte is als de breedte van de hemel en de aarde, die bereid is voor degenen die in Allaah en Zijn Boodschapper geloven.} [al-hadied(57): 20-21] De vers tot haar einde. En Hij zei: ا ب ا ٱلح ي ل ن م ن ما مث ٱ ٱلسما ف اختل ط به ن نزل نا من كما نيا ا ل ك ا ا ي مم ٱ لا ٱلن ٱلا ن ع ا ت ظن ا ي لا ين ها خرف ٱلا ذ خ حت ى تاها مرن ا عل قا م ها هل ل ٢٤ كر ف يت و لق ا ٱلا ي ل ص ف ن لك ذ ك س بالا م غن ت اها ح ص يد كا لم ا ف جع لن ٱالله ش ا م س ت ق د من لسلا عو يد ر ص {Voorwaar, de gelijkenis van het wereldse leven is als water dat Wij uit de hemel neerzenden, waardoor het gewassen van de aarde in een mengeling doet groeien, waarvan de mensen en het vee eten. Totdat, wanneer de aarde haar versierselen heeft aangenomen en zij mooi is geworden en haar bewoners menen dat zij machthebbers zijn over haar, Onze bestraffing tot hen komt, in de nacht of overdag, waarop Wij haar tot een afgeaaid veld maken, alsof er de dag ervoor niets groeide. Zo zetten Wij de Tekenen uiteen aan een volk dat nadenkt. En Allaah roept naar het Huis van Vrede en Hij leidt wie Hij wil naar een recht Pad.} [Younes(10): 24-25]

5 En Allaah heeft in Zijn Boek duidelijk gemaakt dat geld, roem en het wereldse de gelovigen niet zal baten bij Hem, Hij zei: حا ص ال ق ر رب ت بالتي كم لا لا م ل مو ما ب ع مل ن من م لا فى ل ا دن في و م عن ف ع ف لض و ٱ ا من ج ز ف ا ل ك ل بما عمل ف ل {En noch jullie bezittingen, noch jullie kinderen zijn het die jullie dichter bij Ons brengen, maar wie gelooft en goede werken verricht: zij zijn degenen voor wie er een veelvoudige beloning is voor wat ze gedaan hebben, en zij zullen in de verblijfplaatsen veilig zijn.} [Saba-e( 34): 37] En Allaah heeft de gelovigen gewaarschuwd voor het pronken (riyaa-e) met hun goede daden! Want het pronken is van de grootste ziekten die de goedheid, vrees en vroomheid van een gelovige vernietigt. Onze heer zei: ١٥ و ي خ س م عمال ف ا لا ل و ن ا ا ن يا ين من كا ي ر يد لحي فا ب ٱ و ي ع م و س ل في ل ين ٱ ك ل فا ب اطل ما كان ل و ع لا خر لا ٱلن ا ح ب ط ما صن {[Voor] wie het wereldse leven en haar versiering wensen zullen Wij hun daden daarin volledig vergoeden, en zij zullen daarin niet worden benadeeld. Zij zijn degenen voor wie er in het Hiernamaals niets dan de Hel is, en vruchteloos is wat zij daarin (op aarde) verrichten. En wat zij plachten te doen is verloren gegaan.} [Hoed(11): 15-16] De gelovige, van de calamititen die hem overkomen -en hij is dan meestal onbekommerd, niet wakker en niet beschermend over de geborgdheid van zijn geloof, eerlijkheid en oprechtheid-, dat hij voor de mensen pronkt met zijn daden. Indien hij uitgeeft omwille van Allaah, dan pronkt hij daarmee vragend naar aanzien en complimenten, of hij roept op naar Allaah of hij bouwt moskeën of hij onderwijst de wetgeving van Allaah en de religie van Allaah aan de dienaren van Allaah enz, dit leidt sommige mensen van het geloof tot verderf in hun geloof en goedheid. En Allaah heeft zijn Profeet en de gemeenschap van Zijn Profeet -alayhie assalaato wa salaamgewaarschuwd voor het bedrog van het geld van de ongelovigen en het wereldse leven van de ongelovigen! Onze Heer heeft in Zijn boek gezegd: ٱ ذ غ م بال عو فس ك مع ٱ ين يد ص بر ن ٱ د ري ت م ا ع لا ت ع د ع ين هه ي ي ر يد ج ع ش ل ر طا ا ك ا ح ي ة ٱل ٱ ين هو ا ٱتبع عن ك رن ا ق لبه نيا لا ت طع م ن غ ف لن ف مر {En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer in de morgen en de avond aanroepen, zij wensen Zijn Aanzicht. En wend jouw ogen niet af van hen omdat jij de versierselen van het wereldse leven wenst. En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij Onze gedachtenis hebben doen veronachtzamen en [die] zijn begeerten volgt: en hij is in overtreding in zijn zaak.} [al-kahf(18): 28]

6 En Hij zei: ت م ا م ك ي م د ع ين لا ت هر م م جا ا به عن ٱ ق ى خ ير ب ب ك م فيه ت ف ل حيا ٱ نيا لن {En kijk niet met uitpuilende ogen naar wat Wij sommigen van hen aan genietingen hebben geschonken, de versiering van het wereldse leven, om hen ermee op de proef te stellen. En de voorziening van jouw Heer is beter en blijverder.} [Taa-Haa(20): 131] En Allaah heeft ons gewaarschuwd voor het begrog van het geld van de hypocrieten; degenen die zich voordoen als moslims maar ongeloof verbergen! Voorwaar deze hypocrieten, meestal geraken ze aan het geld door hun hand uit te steken naar de ongelovigen, en nemen ze het geld van de ongelovigen om de moslims en de Islaam te bestrijden. En zo hebben ze zich toegewijd aan het wereldse en hebben zij geen bezorgdheid behalve dit, ten opzichte van het verboden en toegestane, en ten opzichte van afgoderij en ongeloof. Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah! En Hij zei in Zijn boek: م لا ن ف لا ت عجب ك مو ل لا ذ ع يد ٱالله لي ر ما ي ٱ ك افر ا في س نف ق ه ت ز نيا لحيا {Laat daarom hun bezittingen en hun kinderen geen indruk op jou maken. Allaah wil hen slechts daarmee bestraffen in het wereldse leven en dat hun zielen bezwijken terwijl zij ongelovigen zijn.} [at-tawbah(9): 55] Denk niet dat als het wereldse komt, als het wereldse aanvaard wordt door de mensen, dat dit specifiek de vreugde is, maar dit is de miserie, zolang de gelovigen het wereldse aanzien, verheerlijkend en hartstochtelijk zijn tegenover haar, deze wereld is dan in deze situatie ellende voor de gelovigen, en hierover heeft onze Profeet -alayhie assallato wa assalaam- ons geïnformeerd dat er van de gelovigen zijn die het wereldse aanbidden. Onze Profeet -alayhie assallato wa assalaam- zei: بد ع تعس ا تعس عب د ٱ ين ٱ نت قش.» لا يك ف ش نتكس تعس طيفة ٱلق د عب تعس Vernietigd (ta isa) is de aanbidder van de dinaar, viernietigd is de aanbidder van de dirham, vernietigd is de aanbidder van het gewaad, ta isa wa intakasa, en als hij shieka falaa intaqash 4 Overgeleverd door al-boekhaarie via de hadieth van abi Hurayra. Kijk tot op welk laaghartigheid en tot welk dieptepunt sommige gelovigen gezakt zijn, tot het aanbidden van de dinar!» 4 [Tafsier ibn Kathier 7/293, met een andere bewoording te vinden in Sahieh al-bucharie #2887]

7 De Profeet -allayhie assalaato wa assalaam- heeft niet vernietigd is de bezitter van de dinar gezegd, en heeft niet vernietigd is de bezitter van de dinar en het gewaad gezegd. Er is geen bezwaar tegen het bezitten van de dinar of het bezitten van het geld, dit is toegestaan! Maar laat het geld jouw hart niet bezitten! En laat het niet in staat zijn om jouw hart te bemachtigen zodat het jouw hart verziekt! Waarlijk het wereldse wordt met de lichaamsdelen betrokken, en wordt niet in de harten binnengelaten, en de overmeestering van de harten wordt niet toegelaten. Waarlijk het slechte van al het kwaad! En het verwoestende van al het vernietigende! En de ernstige afwijking! Dat een moslim gefascineerd is door liefde voor het wereldse, omwille van haar sterft hij, en omwille van haar leeft hij, en omwille van haar wordt hij boos, en omwille van haar wordt hij tevreden, en omwille van haar geeft hij, en omwille van haar verbiedt hij, en omwille van haar nadert hij, en omwille van haar neemt hij afstand, en omwille van haar verbetert hij of ruïneert hij zichzelf, accepteert hij de waarheid of verwerpt hij die, hij is haar volgeling geworden, gehoorzaam aan haar, en daardoor geleid. Met de aanbidding van het wereldse wordt bedoeld dat het hart haar aanbidt, dat hij haar slaaf wordt. Dat het hart van een gelovige een slaaf wordt van het wereldse, we zoeken toevlucht bij Allaah! Onze edele Boodschapper -alayhie assalaato wa assalaam- heeft gezegd: Vernietigd is de aanbidder van de dinar Hoeveel aanbidders zijn er wel niet van de dinar en de dollar en de rest van het puin van de vergankelijke wereld?! Vernietigd is de aanbidder van de dinar! Hebben jullie enig idee wat ta isa betekent? Het betekent ellendig en vernietigd is hij, dit is een smeekbede over hem dat hij ellendig wordt en niet welvarend wordt, en dat hij vernietigd wordt en niet gered wordt, en er is geen twijfel dat het zich wenden tot het wereldse een oorzaak is van ellende, vooral de ellende van het hart. De ellende van het hart! Dit omdat het hart als het omsingeld wordt door het wereldse dan wordt het hart door haar hebzuchtig, en beschermend over haar, huldigend met haar, en gehecht aan haar, dit zijn zijn ziekten, en dit zijn zijn calamiteiten, en dit zijn zijn rampen en kwaden die zich in het hart bevinden, en de wispelturigheid die zich door haar onthult en haar vernietigt, we zoeken onze toevlucht bij Allah! De boodschapper -allayhie assalaato wa assalaam- heeft gezegd: Vernietigd is de aanbidder van de dinar, vernietigd is de aanbidder van de dirham, vernietigd is hij en intakasa Weten jullie wat intakasa betekent? Het betekent omvallen op zijn hoofd, en wie omvalt op zijn hoofd voor hem wordt geen veiligheid verwacht. En dit betekent dat degene die zich wendt tot het wereldse, zoals iemand is die een catatrofe overkomt en hem iets treft, dat hij op zijn achterhoofd gevallen is. Hij zei: vernietigd is hij en omgevallen op zijn achterhoofd en als shieka falaa intaqasha Een smeekbede van de Profeet voor de metgezellen van het wereldse, ook doet hij een smeekbede voor degenen die gewond wordt door een doorn (shieka) dat hij niemand vindt die het voor hem eruit plukt (intaqasha), of uit zijn lichaam haalt, hij (de doorn) blijft erin. En dit betekent dat de Boodschapper een smeekbede verricht tegen de metgezel van het wereldse, dat zijn zaken en zijn situaties niet verbeteren.

8 De dichter zei: Ja, o aanbidders van Allaah! Wees gewaarschuwd! Pas op voor het bedrog van de vergankelijke wereld! Het is het wereldse dat met volle mond zegt: Wees gewaarschuwd! Pas op! Voor mijn tirannie en een vernieling. Waarlijk! Wees niet bedrogen door mijn glimlach. Waarlijk mijn uitspraak is lachwekkend en mijn daad is bedroevend! Er er wordt aan ash-shaafi ie -rahiemahoe Allah ta aalaa- toegeschreven dat hij zei: En wie de wereld proeft; ik heb die reeds opgegeten Voor ons is Haar zoetigheid en bestraffing duidelijk geworden En ik heb haar slechts gezien als waan en waardeloos Zoals de luchtspiegeling verschijnt op de bodem van de wildernis. En ik heb haar slechts gezien als een onberijkbaar kadaver Op haar zitten honden, hun zorg is haar lokken. Als je haar vermijdt ben je veilig voor haar lieden En als je haar lokt, vechten haar honden met je. En een andere dichter zei: Het wereldse riep over zichzelf: Als er maar in deze wereld iemand was die luistert. Hoeveel van degene die zeker is van zijn leeftijd heb ik vernietigd, en verzamelaar van geld heb ik wat hij verzamelde verstrooid. Laat je niet bedriegen door de ongelovigen! En wat ze hebben van het geld en het zich wenden tot het wereldse, want dat is hun Paradijs, en dat is hun gunst, ook al zijn er in het wereldse wat er zijn van ondervindingen en minpunten, behalve dat ze slechts dit hebben. En hiervoor is er in [Sahieh van] al-bucharie en [Sahieh van] al-muslim te vinden dat Omar ibn al-khattaab -radia Allahoe anhoe- binnen kwam bij de Boodschapper van Allaah -allayhie assallaato wa assalaam- en zag dat de stromat zijn zijkant beïnvloedde, Omar begon hierdoor te wenen en zei: O boodschapper van Allaah! De romeinen! De romeinen! Allaah heeft hen geld gegeven en jij bent Zijn boodchapper en jij bevindt je in deze situatie? -d.w.z. waarom verruimt jouw Heer jouw situatie niet- de Boodchapper zei tegen hem: ا لا خر!» تكو ل نيا ل ن ضى تر لخطا!ما يا بن» O zoon van al-khattaab! Ben je niet tevreden dat het wereldse voor hen is en dat het Hiernamaals voor ons is?! 5 5 [Sahih Muslim #1479, Sahih Bucharie #4913] De uitspraak van Omar -radia allaho anho- hebben we niet letterlijk kunnen vinden.

9 Allaah heeft bovendien in zijn boek gezegd: حد فا من فض ة ة مة ا لن يكو و لا ل و م سق ن لبي ر بالر كف ي ا لمن لجع لن ٣٤ كو ه ر ا ي ظ عل مع ا ٣٣ يت ا عل سر بوبا م و لبي قين ن ي ا لحيا ا ما مت ل لك كل رفا خ عند ب ك لل مت قين لا خر {En als de mensheid dan niet tot één (ongelovige) godsdienst zouden worden, dan hadden Wij voor degenen die niet in de Erbarmer geloven, de daken van hun huizen van zilver gemaakt, en ook de trappen waarlangs zij omhoog gaan. En voor hun huizen deuren en rustbanken waarop zij zich neerleggen. En (gouden) versieringen. En dat alles is slechts een vergankelijke vernietiging van het aardse leven, maar het Hiernamaals is bij jouw Heer voor de vrezenden.} 6 [az-zukhruf(43): 33-35] Weten julie wat de betekenis van het vers is?! Ibn Ashoer -rahiemaho Allaah- zei: De betekenis van het vers is dat als we slechts de ongelovigen voorzien van het geld dan zou dit van de oorzaken zijn dat mensen ongelovig zouden worden door het geld. 7 Allaah zal dan door de verachtelijkheid van de wereld alles aan de ongelovigen geven, maar door genade met de gelovigen permiteert hij hen het verdienen van geld. Maar welk geld mogen ze verdienen?! Is het het geld dat verdiend wordt door de kapitalistische wetten, communistische aandelen en de afwijkingen die naar ons zijn toegekomen door de misdadigers?! Welk soort geld is toegestaan o aanbidders van Allaah?! De moslims zijn in noodzaak om terug te keren naar het opdoen van kennis over de religie van Allaah, en dat ze weten hoe ze moeten leven en hoe ze begunstigd worden, en met wat ze leven, en waarom ze leven, en met wat ze begunstigd worden, en hoe ze het geld verdienen. 6 Shaykh as-sa die zegt: Allaah ta ala vertelt dat de wereld bij hem niets waard is, en als het niet door zijn zachtmoedigheid en barmhartigheid over zijn dienaren was, waar niets anders voorop komt, dan zou hij het wereldse verruimen voor de ongelovigen met een grootse verruiming, en zou hij {de daken van hun huizen van zilver gemaakt, en ook de trappen} dit betekend trappen van zilver {waarlangs zij omhoog gaan.} naar hun daken. {En voor hun huizen deuren en rustbanken waarop zij zich neerleggen.} van zilver, en maakte voor hen {versieringen} dit betekent dat hij hun wereld zou versieren met soorten versieringen en hen zou geven wat ze verlangen. Maar zijn barmhartigheid met zijn dienaren heeft hem weerhouden uit bezorgdheid voor hen dat ze versnellen naar het ongeloof en talrijke zonden door de liefde voor het wereldse. Dit is een bewijs dat Hij de dienaren sommige dingen algemeen of specifiek kan verbieden naar gelang hun belangen, en dat het wereldse bij Allaah minder weegt dan een vleugen van een mug, en dat deze vermeldingen van de genietingen van het wereldse zijn, vernietiger van hetgeen men meer van wil, bedorven, vergankelijk, en dat het hiernamaals bij Allaah beter is voor degenen die Allaah vrezen door zijn geboden na te komen, en zijn verboden te vermijden, omdat haar gunst compleet en perfect is in elk opzicht, en in het paradijs is er wat de ziel verlangt en de ogen bekoren, en zij zijn daarin voor eeuwig, wat een sterk verschil tussen de twee verblijfplaatsen!! [Tafsier as-sa die, p , druk moassasat arrisaalah] 7 [Zijn tafsier 25/204]

10 O jullie moslims! Er zijn er van de moslims nu die stormloopt voor het wereldse en achter haar aanrent op de manier van de ongelovigen. Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah! Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah! Een fitna voor de moslims! Wat is het toch een grote beproeving! En de Boodschapper -sallallahoe aleihi wa salam- heeft de waarheid gesproken toen hij zei: ا.» ة متي لم ة فتن ل ل مة فتن Voor elke gemeenschap is er een beproeving, en de beproeving van mijn gemeenschap is het geld 8 En de beproeving van mijn gemeenschap is het geld De Islaam wordt verkocht en de religie wordt voorhanden gelegd, en de landen worden vernield met als doel het behalen van het geld. Dit is een afwijking, en wat voor een afwijking! Wat een schade en wat een gevaar en wat zijn zijn vernietigende gevolgen groot tegenover zijn lieden in deze wereld en het Hiernamaals. Ik vraag om vergeving van Allaah, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.» 8 [Overgeleverd van at-tirmidie #2336, assahieh almosnad lilwadi ie #1099, sahieh al-djaami #2148]

Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte. -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325

Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte. -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325 -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325 Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte Alle lof is aan Allaah en de prijzingen en de vrede over de boodschapper van Allaah, zijn

Nadere informatie

De ziekte van het hart en de genezing daarvan

De ziekte van het hart en de genezing daarvan De ziekte van het hart en de genezing daarvan ] لونلدية - dutch [ nederlands - Shaykh Sa ied ibn Alie ibn Wahf al-qahtaanie revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 مرض القلب و علاجه» بالة اهلونلدية «خ

Nadere informatie

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren. -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren. -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224 -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224 In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle. Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren Assalaamoe

Nadere informatie

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN.

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. DOOR DE NOBELE SHAYKH MOHAMMED BIN OMAR BAAZMOEL ( H A F I D A H O E L L A A H ) Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats

Nadere informatie

Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal

Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Preek offerfeest 12/09/2016 Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal ب س م هللا الر ح من الر ح يم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم

Nadere informatie

V&A Ramadan - Shawwaal

V&A Ramadan - Shawwaal - Kan je de tekenen van Lailatoel-Qadr (de Nacht van de Voorbeschikking) opnoemen? Moet ik zakaat al-fitr betalen voor mijn kinderen die in een ander land wonen? - Is het verplicht voor een persoon die

Nadere informatie

Bron: http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28&itemid=43

Bron: http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28&itemid=43 Dit is het verhaal van Profeet Saalih عليه سلام en zijn volk dat bekend stond als Thamoed. Ze woonden in het noordwestelijke deel van Arabie en ze stonden bekend om het hebben van veel vee en landbouw.

Nadere informatie

Het kennen van Allah

Het kennen van Allah Tawheed Voor kinderen (niveau 1) Het kennen van Allah Dr. Saleh As-saleh Sha baan 1426 September 2005 In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Hoofdstuk 1 Wie is Allah? Allah is Ar-Rabb (De Enige

Nadere informatie

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei:

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Deel 1 -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Laat een ieder van jullie geen persoon blind volgen! Als hij gelooft dan geloof jij, en als hij ongelovig wordt ben je ongelovig. Als jullie genoodzaakt

Nadere informatie

De waarde van de kennis

De waarde van de kennis De waarde van de kennis ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 فضل العلم» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof behoort aan Allah. Kennis 1. Jij

Nadere informatie

Het Recht van Allaah ten aanzien van de dienaren. -Hafidahoe Allaah- Bron (lezing): www.an-nasieha.nl/upload/het_recht_van_allaah.

Het Recht van Allaah ten aanzien van de dienaren. -Hafidahoe Allaah- Bron (lezing): www.an-nasieha.nl/upload/het_recht_van_allaah. -Hafidahoe Allaah- Bron (lezing): www.an-nasieha.nl/upload/het_recht_van_allaah.mp3 In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Genadevolle. Alle lof komt toe aan Allaah, de Heer der Werelden. Moge de

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102) In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Opsteller van de Rekening, de Opwekker van de doden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te

Nadere informatie

-Hafidahoe Allaah- Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah

-Hafidahoe Allaah- Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah -Hafidahoe Allaah- Bron (boek): lam addar almanthoor min al-qawl alma-e-thoor fie al-i tiqaad was-soennah Een selectie van overleveringen over

Nadere informatie

Tot Wij, toen Ons gebod kwam en de oven kookte, zeiden: Laad in het schip van ieder wezen een paar, mannelijk en vrouwelijk, en uw verwanten behalve

Tot Wij, toen Ons gebod kwam en de oven kookte, zeiden: Laad in het schip van ieder wezen een paar, mannelijk en vrouwelijk, en uw verwanten behalve ح ت ى إ ذ ا ج اء أ م ر ن ا و ف ار الت ن ور ق ل ن ا اح م ل ف يه ا م ن ك ل ز و ج ني اث ن ني و أ ه ل ك إ ال م ن س ب ق ع ل ي ه ال ق و ل و م ن آم ن و م ا آم ن م ع ه إ ال ق ل يل Tot Wij, toen Ons gebod kwam

Nadere informatie

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar Tawhied Voor kinderen Dr. Saleh As -Saleh Niveau 2 8-12 jaar In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Ik getuig dat er geen God het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. En ik getuig

Nadere informatie

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah العقيدة و أصوهلا Door: Mohamed Akhenakh, Noureddine Mansouri. Revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie مراجعة : أبوعبد االله اكلجييك Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

Nadere informatie

Regelgeving omtrent het roken en het verkopen ervan

Regelgeving omtrent het roken en het verkopen ervan Regelgeving omtrent het roken en het verkopen ervan ] لونلدية - dutch [ nederlands - Sheikh Bin Baaz Bron: fatawa sheikh Bin Baaz (v.6) Revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434

Nadere informatie

Het Verbod op het Verblijven in een Land waar Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve voor de Uitnodiging naar Allaah

Het Verbod op het Verblijven in een Land waar Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve voor de Uitnodiging naar Allaah Het Verbod op het Verblijven in een Land waar Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve Shaych al- Allaamah al-iemaam Abdoel- Aziez ibn Baaz -rahiemehoellaah- Bron: www.binbaz.org.sa Vertaald door: Mohammed

Nadere informatie

Het belang van kennis en onderwijs

Het belang van kennis en onderwijs Het belang van kennis en onderwijs Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 08/09/2017 Beste broeders en zuster, de zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA

AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA VERDUIDELIJKING AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE PALESTINA DOOR HET PERMANENTE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA Alle lof is aan Allaah en moge de Vrede en Zegeningen van Allaah met de meest edele

Nadere informatie

Advies voor de nieuwe moslim

Advies voor de nieuwe moslim Advies voor de nieuwe moslim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah bron: al-yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 حة إىل املسلم اجلدد» بالل اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله

Nadere informatie

helpen van de ongelovigen tegen de moslims

helpen van de ongelovigen tegen de moslims Shaykh Saalih al Fawzaan Het helpen van de ongelovigen tegen de Moslims Vertaling : Selefienederland group Bron : Doeroos fie Sharh Nawaaqidh al-islaam (p.156-159) Het helpen van de ongelovigen tegen de

Nadere informatie

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen De maand Sha'baan شهر شعبان revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie البلجيكي االله عبد مراجعة:ابو Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009 Islam voor iedereen In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Nadere informatie

Kennis is genezing. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Islam voor iedereen. auteur: Ali ibn Hassan. revisie: Yassien Abo Abdillah

Kennis is genezing. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Islam voor iedereen. auteur: Ali ibn Hassan. revisie: Yassien Abo Abdillah Kennis is genezing ] لونلدية - dutch [ nederlands - auteur: Ali ibn Hassan revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.eltawheed.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1435 Islam voor iedereen لعلم شفاء

Nadere informatie

Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim

Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - Ibn Alqayyim revisie: Abo Abdillah Bron: Madarij Assalikine Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 عض احل م من مدارج السالك» بالل

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

De middelen voor de redding van al-fitan

De middelen voor de redding van al-fitan Alle lof zij aan Allaah, de Heer der Werelden. En het [goede] einde is voor de godsvrezenden. En ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, alléén zonder deelgenoot

Nadere informatie

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar Hadith moslima Hieronder een aantal hadith die betrekking hebben op moslima. Andere vrouwen niet beschrijven aan echtgenoot Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken

Nadere informatie

De doelen van het islamitische geloof

De doelen van het islamitische geloof De doelen van het islamitische geloof [اهلونلدية- dutch [nederlands - auteur: sheikh Moh ammed Saalih ibn al-oethaymien vertaling: Oem Mohammad revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Wees tevreden met wat je hebt

Wees tevreden met wat je hebt Wees tevreden met wat je hebt Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 19/05/2017 Beste gelovigen, in deze achttiende preek van de serie preken Het gedrag en de

Nadere informatie

Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof

Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 26/05/2017 Beste gelovigen, ondanks de ontelbare gunsten die Allah ons heeft

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Zaken die de beloning van goede daden waardeloos maken

Zaken die de beloning van goede daden waardeloos maken Zaken die de beloning van goede daden waardeloos maken Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 30/06/2017 Beste gelovigen, naast het geloven (Al-imaan), is het

Nadere informatie

-Hafidaho Allah- Waarschuwing van shaykh Ahmad Baazmoel

-Hafidaho Allah- Waarschuwing van shaykh Ahmad Baazmoel -Hafidaho Allah- Bron: Dit gesprek werd gehouden op woensdag 25-11-1433 (10-10-2012) om 11:00 (Libië) / 12:00 (Mekka). http://www.m-noor.com/showthread.php?p=31239#post31239 Alle Lof zij aan Allah, de

Nadere informatie

Waarom Zijn Wij Hier?

Waarom Zijn Wij Hier? Waarom Zijn Wij Hier? In de naam van de Almachtige God, de Genadevolle, Degene Die de hemelen en de aarde en alles wat zich daarin bevindt heeft geschapen, de Enige die de aanbidding van de mens verdient.

Nadere informatie

- moge Allaah hem genadig zijn -

- moge Allaah hem genadig zijn - - moge Allaah hem genadig zijn - Bron: http://www.burjes.com/audio/khutab/wajeb_akhtaa.wma Wie door Allaah geleid wordt; niemand kan hem doen dwalen. En wie Allaah doet dwalen; niemand kan hem leiden.

Nadere informatie

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)?

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 09/12/2016 Beste gelovigen, de moslim gelooft in alle

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van

Nadere informatie

Inleiding tot de Soennah

Inleiding tot de Soennah Inleiding tot de Soennah [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2014-1435 دخل إىل السنة «للغة اهلونلدية» مراجعة: ياس أبو عبد االله 2014-1435 In naam van Allah, de Barmhartige, de

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

Ziekte en dood vanuit de Islam

Ziekte en dood vanuit de Islam Ziekte en dood vanuit de Islam Drs. Mehmet Resit Uygun Moslim Geestelijk Verzorger (imam) Utrecht, 24 April 2012 Ziekte (1) Is geen straf (vergelding) van God / Allah Is een verschijnsel (signaal, feedback)

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme

Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme Downloaded from: justpaste.it/j8m8 Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme De Islam, de religie van genade, staat terrorisme niet toe. Eén van de betekenissen van het stamwoord van Islam

Nadere informatie

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 Een beknopte weergave van de voorgeschreven en verboden tawassoel as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 In Algemeenheid zeg ik: Dat men weet dat at-tawassoel het zoeken van een middelpunt in het

Nadere informatie

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 Alghiera ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الغ ة» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort aan Allah. Alghiera Wij leven in een maatschappij

Nadere informatie

Het gedenken (dhikr) van Allah

Het gedenken (dhikr) van Allah Het gedenken (dhikr) van Allah ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen بلا«ذكر االله ة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو

Nadere informatie

Profeetschap in de Islam

Profeetschap in de Islam Profeetschap in de Islam Allah (God), de Schepper van het universum en alles daarin, heeft de mens geschapen voor een nobel doel: om Hem alleen te aanbidden en om een deugdzaam leven te leiden op basis

Nadere informatie

50 vragen en antwoorden over Tawheed

50 vragen en antwoorden over Tawheed 50 vragen en antwoorden over Tawheed Door: Sheikh-oel-Islaam Mohammed ibn 'Abdoel-Wahaab V1. Wie is jouw Rabb? (de Heer, de Schepper etc.) A. Mijn Rabb is Allah Die mij geschapen heeft en alles dat bestaat.

Nadere informatie

Het paradijs en de hel

Het paradijs en de hel Het paradijs en de hel [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen اجلنة و انلار «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني أبو عبد

Nadere informatie

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is.

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is. Vragen en Antwoorden over diegene die zeggen: Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is. Shaych Moeqbil bin Haadie

Nadere informatie

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam voor iedereen املسلم

Nadere informatie

Kledingvoorschriften volgens de Islaam

Kledingvoorschriften volgens de Islaam Kledingvoorschriften volgens de Islaam ا رشل امللابس عية [ ] الهولندية nederlands- املو لف : أبو جويرية Auteur;Aboe Jouairiya Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 1431 2010 Islam voor iedereen In naam van

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

De positie van de moslima in het leven

De positie van de moslima in het leven De positie van de moslima in het leven [اهلونلدية - dutch [nederlands - auteur: shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz revisie: Yassien Abo Abdillah bron: al-yaqeen.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Het belang van het Woord

Het belang van het Woord Het belang van het Woord At-Tibyān Publication Bismillaahir Rahmaanir Raheem Het belang van het Woord Door Wasīm Fat hullāh Enkele van ons vragen: wat is het belang van het woord in het confronteren van

Nadere informatie

Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah

Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah ] الهولندية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 تلحليل وتلحر م حق االله» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو

Nadere informatie

Mohammed de echte profeet

Mohammed de echte profeet Mohammed de echte profeet ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 مد سول احلق» بالة اهلونلدية «مراجعة: أ عبد االله ابللجييك 2012-1433 Alle lof

Nadere informatie

Het belang van het volgen van de Soennah

Het belang van het volgen van de Soennah Het belang van het volgen van de Soennah [لونلدية - dutch [nederlands - Sheikh Mohammed Saalih al-moenadjjid revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.al-yaqeen.com http://islamqa.info/ar/604 2014-1435 ة

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Pagina 1 van 2Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

Pagina 1 van 2Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden: Pagina 1 van 2Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden: O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geshapen en degenen voor jullie, opdat jullie godvrezend zullen zijn. al-baqarah:

Nadere informatie

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims,

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims, Rasuulullaah zei: "Allaah heeft schepselen die Hij schiep om bij de behoeften van de mensen te helpen en mensen komen naar hen wanneer zij iets nodig hebben; zij zijn degenen die tegen Allaah's straf zullen

Nadere informatie

Rechtvaardigheid. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 16/06/2017

Rechtvaardigheid. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 16/06/2017 Rechtvaardigheid Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 16/06/2017 Beste gelovigen, in deze twintigste preek van de serie preken het gedrag en de manieren van

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

drie niveaus van Tawhied & Shirk

drie niveaus van Tawhied & Shirk Shaikh al-imaam Abdoel Aziez Bin Baaz Drie niveaus van Tawhied en Shirk Vertaling : Selefienederland Bron : Doeroos al-moehiemmah Li 'Aamatoel Oemmah De niveaus van Tawheed Hier volgt een (korte) verduidelijking

Nadere informatie

Ahmadiyyah en haar leugens over Allah

Ahmadiyyah en haar leugens over Allah Ahmadiyyah en haar leugens over Allah ] ونلدي - 1Tdutch1T [ nederlands - Revisie: Abo abdellah 2011-1433 ب( اذيب الا محدية يف حق االله الة اهلونلدية) مراجعة: أبو عبد االله 2011-1433 Ahmadiyyah en haar

Nadere informatie

Uitleg hadieth Mou ad bn Jabal

Uitleg hadieth Mou ad bn Jabal Uitleg hadieth Mou ad bn Jabal ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Sheikh Al utheimine Revisie: Abo Abdillah Bron: Sharh Riyadh us-saliheen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 شح حديث معاذ بن جبل»

Nadere informatie

Eigenschappen van de ongelovigen

Eigenschappen van de ongelovigen Eigenschappen van de ongelovigen Na de beschrijving van de gelovigen, begint Allah meteen (precies zoals in Al-Fatihah) de tegenovergestelde groep te beschrijven, namelijk de ongelovigen. إ ن ال ذ ين ك

Nadere informatie

SPECIFIEKE REGELGEVINGEN VOOR DE VROUWEN BETREFFENDE HET VASTEN

SPECIFIEKE REGELGEVINGEN VOOR DE VROUWEN BETREFFENDE HET VASTEN SPECIFIEKE REGELGEVINGEN VOOR DE VROUWEN BETREFFENDE HET VASTEN DOOR SHAYKH AL- ALLAAMAH SAALIH BIN FAWZAAN AL-FAWZAAN ( H A F I D H A H O A L L A A H ) Het vasten van de maand ramadaan is een verplichting

Nadere informatie

Ik leer bidden 1.TAKBIER 2. QIYAM

Ik leer bidden  1.TAKBIER 2. QIYAM Ik leer bidden Het gebed is zeer belangrijk en is 1 van de 5 pilaren van de Islam. Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe jij het gebed moet verrichten. 1.TAKBIER Je heft beide handen op en zegt; Allahoe

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

De diepe geheimen van het Vasten

De diepe geheimen van het Vasten De diepe geheimen van het Vasten رحمه ا Imaam Moewaffaqoed-Dien Ibn Qoedamaah Al-Maqdisi (g. 529 H) bron: Moekhtasar Minhaadjoel-Qaasidien (p. 38-41). Dit artikel werd vertaald naar het engels. Er werden

Nadere informatie

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen:

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen: Ik heb dit geschreven om aan te tonen dat de profeet صلى هللا عليه وآله wel degelijk een khalifah en een leider na zijn dood heeft eengewezen, en dat deze khalifah niet.عليه السالم Abu Bakr is, maar Ali

Nadere informatie

Hoe staat de islam tegenover andere religies. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen

Hoe staat de islam tegenover andere religies. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen Hoe staat de islam tegenover andere religies ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لاقة الا سلام مع ادلنيات الا

Nadere informatie

البقرة Al-Baqarah الم. 1. Alif Laam Miem.

البقرة Al-Baqarah الم. 1. Alif Laam Miem. البقرة Al-Baqarah Soerah Al Baqarah is de grootste Soerah (hoofdstuk) van de koran. De benamingen van alle soerah s van de koran werden na de dood van de profeet vastgelegd door de metgezellen aan de hand

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

De brief van Ibn Taymiyyah

De brief van Ibn Taymiyyah De brief van Ibn Taymiyyah ] لونلدية - dutch [ nederlands - Sheikh alislam ibn Taymiyyah vertaling: Aboe Dardaa-e revisie: Abo Abdillah 2013-1434 Islam voor iedereen رسالة ابن تيمية من السجن «بالة اهلونلدية»

Nadere informatie

Het beledigen van een van de metgezellen

Het beledigen van een van de metgezellen Het beledigen van een van de metgezellen ] ونلدي - 2TDutch2T [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah Al-belgikie bron: uit het boek Al-Kaba ir, van Imam adh-dhahabi Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2011-1432

Nadere informatie

Gedrag van moslim en de medemens

Gedrag van moslim en de medemens Gedrag van moslim en de medemens ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen عامل املسلم مع الا خر ن» باللغةهلونلدية «مراجعة:

Nadere informatie

Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten.

Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten. Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 23/06/2017 Beste gelovigen, in de tweede preek van

Nadere informatie

EN ANDERE GEBOORTEDAGEN

EN ANDERE GEBOORTEDAGEN HET OORDEEL ORDEEL OVER HET VIEREN VAN DE GEBOORTEDAG VAN DE PROFEET EN ANDERE GEBOORTEDAGEN DOOR SHAYKHO HAYKHOEL-ISLAAM ISLAAM ABDOEL BDOEL- AZIEZ IBN ABD BDILLAAH IBN BAAZ ( R A H I M A H O E L L A

Nadere informatie

DE POSITIE VAN JEZUS IN DE ISLAAM

DE POSITIE VAN JEZUS IN DE ISLAAM DE POSITIE VAN JEZUS IN DE ISLAAM De Islamitische visie over Jezus ligt tussen twee uitersten: De Joden, die Jezus als een profeet van God verwierpen, noemden hem een bedrieger. En de Christenen van tegenwoordig

Nadere informatie

De maand Ramadan. revisie: Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) Islam voor iedereen

De maand Ramadan. revisie: Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) Islam voor iedereen De maand Ramadan ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen شهر رمضان» بالة اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد اابللجييك 2012-1433 Alle

Nadere informatie

Islam voor iedereen. De kracht van het gebed en de smeekbede 2015-1436. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) revisie: Yassien Abo Abdillah

Islam voor iedereen. De kracht van het gebed en de smeekbede 2015-1436. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) revisie: Yassien Abo Abdillah De kracht van het gebed en de smeekbede [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam voor iedereen اإلخالص يف العمل

Nadere informatie

Wees goed tegenover je ouders

Wees goed tegenover je ouders Wees goed tegenover je ouders ] لونلدية - Deutsch [ nederlands - Vertaling: Mohammed aboe `Oebaydillaah revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen الوادلين ب»

Nadere informatie

Wie is Mohammed (vzmh)?

Wie is Mohammed (vzmh)? Wie is Mohammed (vzmh)? "Inderdaad in de Boodschapper van Allah heb je een uitstekend voorbeeld te volgen voor wie gelooft in Allah en de laatste Dag en die Allah vaak herdenkt." Koran 33:21 Moslims geloven

Nadere informatie

De Koran - De laatste openbaring aan de mensheid

De Koran - De laatste openbaring aan de mensheid De Koran - De laatste openbaring aan de mensheid Wat is de Koran? Het Woord van God De Koran is het letterlijke woord van God, de Almachtige (Allah in het Arabisch), geopenbaard aan de Profeet Mohammed

Nadere informatie

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering

Nadere informatie

Al Wahn. revisie: Yassien Abo Abdillah. Islam voor iedereen. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434

Al Wahn. revisie: Yassien Abo Abdillah. Islam voor iedereen. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Al Wahn ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen الوهن» باللغةهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof

Nadere informatie

Omgang met niet-moslims

Omgang met niet-moslims Omgang met niet-moslims [لونلدية - dutch [ nederlands - vertaling: Abdul-Jabbar van de Ven revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 كيفية اعامل مع غ املسلم» بالل اهلونلدية

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

De heilige maanden. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434

De heilige maanden. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 De heilige maanden ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لا شهر احلرم» باللغةهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 2-12- 2016 Lokman s advies aan zijn zoon De Koran bevat tien kostbare adviezen die Lokman aan zijn zoon aanbood. Hier volgt de lijst van deze adviezen die aan de moslimouders wordt aangeboden

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Leef niet zonder een visie

Leef niet zonder een visie Leef niet zonder een visie [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: islammagazine.nl 2014-1435 لا تعيش بدون هدف» بالل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله ملصدر: islammagazine.nl

Nadere informatie