Handleiding. Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010"

Transcriptie

1 Handleiding Verkiezing Gemeenteraad 3 maart

2 Handleiding verkiezing Gemeenteraad 2010

3 3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de handleiding voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Wij vertrouwen erop, dat deze handleiding (voorzien van inhoudelijke informatie en een opsomming van ons aanbod) voor u een goed hulpmiddel bij de voorbereiding van deze verkiezing zal zijn. Per loopt de verlengingstermijn van de Tijdelijke Experimentenwet (en besluit) Kiezen op Afstand af. In behandeling zijn momenteel de kamerstukken om o.m. het stemmen in een willekeurig stembureau binnen de gemeente te verankeren in de Kieswet. Deze handleiding is onder voorbehoud gebaseerd op deze te verwachten wijzigingen. De artikelen van de Kieswet die daarop betrekking hebben zijn in deze handleiding aangegeven met een sterretje (*). Verder zijn er twee amendementen ingediend. Het eerste amendement (kamerstuk 30569, nr. 13) dient ter aanvulling van artikel J 8, lid 3 van de Kieswet*. Deze wijziging houdt in dat de burgemeester kan besluiten de termijn van de aanvragen voor vervangende stempassen te verkorten tot de dag voor de stemming. Een dergelijk besluit brengt hij dan ten minste veertien dagen voor de stemming ter openbare kennis. Het tweede amendement (kamerstuk nr. 14) heeft o.m. betrekking op artikel H 6, lid 2 van de Kieswet. Volgens dit voorstel zouden politieke groeperingen in plaats van dertig ten hoogste vijftig kandidaten op de lijst mogen plaatsen. Voor politieke groeperingen aan wie bij de laatst gehouden verkiezing meer dan vijftien zetels zijn toegekend zouden in dit voorstel ten hoogste tachtig kandidaten geplaatst mogen worden in plaatst van tweemaal het aantal zetels tot een maximum van tachtig. Meer dan ooit heeft een groot aantal gemeenten bij de laatst gehouden verkiezingen voor het Europees Parlement gebruik gemaakt van Elektor verkiezingssoftware als welkome aanvulling op OSV (Ondersteunende software verkiezingen). Alle reden om ook de komende verkiezing met vertrouwen tegemoet te zien. Wij wensen u een goede verkiezingsperiode toe. Met vriendelijke groet, Sdu Uitgevers, A. van Leeuwen, uitgever

4 4 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... Elektor verkiezingssoftware... Publicaties... Kiesrecht / registratie kiesgerechtigdheid... Vereisten actief kiesrecht... Uitsluiting kiesrecht... Registratie van kiesgerechtigdheid... Instelling stembureaus... Aanwijzing van stemlokalen... Registratie stembureauleden... Leidraad stembureauleden... Registratie aanduiding politieke groepering... Kandidaatstelling... Inlevering kandidatenlijsten... Onderzoek kandidatenlijsten... Voorbereiding stemming... Stempassen... Stemmen bij volmacht... Drukwerk kandidatenlijsten... Leidraad en (wettelijke) voorschriften... Benodigdheden... Stemming... Zitting... Schorsing... Stemopneming... Beëindiging werkzaamheden stembureau... Vaststelling uitslag stemming... Benoeming en toelating... Benoeming... Toelating... Verkiezingsagenda uitklapbaar omslag

5 5 Elektor verkiezingssoftware Elektor verkiezingssoftware is een onmisbaar hulpmiddel bij verkiezingen. Elektor sluit aan bij OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) en bevat alle functionaliteiten die u mag verwachten om alle fases van het verkiezingstraject vlekkeloos te doorlopen. stembureau- en stembureauledenadministratie alle benodigde formulieren invoer voorlopige lijstuitslagen een verkiezingsagenda de Kieswet & kiesbesluit presentatiemogelijkheden. Van updates gedurende de fases tot de dag van stemming krijgt u automatisch melding in Elektor. Ook wordt u duidelijk geïnformeerd over de aard van de wijzigingen cq aanpassingen. Prijsinformatie Als nieuwe gebruiker bieden wij u de Elektor verkiezingssoftware aan voor een eenmalige aanschafprijs van 1.150,-. Hierbij komt een bedrag per verkiezing voor uw servicecontract, afhankelijk van de grootte van uw gemeente. < inwoners 750,- > en < inwoners 1.250,- > en < inwoners 1.750,- > inwoners 2.250,- Om u goed van dienst te zijn ter ondersteuning van Elektor Verkiezingssoftware, bieden wij u in de aanloop naar de verkiezingen verschillende gebruikerscursussen: beginnerscursus Deze cursus is bedoeld voor gemeenteambtenaren die gaan werken met Elektor Verkiezingssoftware. opfriscursus Deze cursus is bedoeld voor gemeenteambtenaren die al eerder hebben gewerkt met Elektor Verkiezingssoftware. cursus systeembeheer Deze cursus is bedoeld voor applicatiebeheerders binnen gemeenten in verband met de installatie, techniek en applicatiebeheer. Over de tijdstippen, prijzen e.d. volgt tijdig bericht.

6 6 Publicaties Hierbij treft u een overzicht van publicaties aan. Voor het tijdstip van publicatie verwijzen wij u naar de uitvoerige agenda, die in het verlengde van het omslag is opgenomen. De publicaties zijn ook in de navolgende hoofdstukken in samenhang met andere formulieren dan wel activiteiten vermeld. Publicaties betreffende de verkiezing van de leden van de gemeenteraad Openbare kennisgeving van de burgemeester betreffende kosteloze inlichtingen omtrent de registratie als kiezer. Artikel D 4, Kieswet. Openbare kennisgeving betreffende inschrijving politieke groepering. Artikel G 3, lid 1, Kieswet. Openbare kennisgeving betreffende beslissing op verzoek tot inschrijving aanduiding politieke groepering. Artikel G 3, lid 5, Kieswet. Openbare kennisgeving betreffende de kandidaatstelling, de inlevering van de kandidatenlijsten en het verkrijgbaar stellen van formulieren. Artikel H 1, lid 1, Kieswet. Openbare kennisgeving van de voorzitter van het hoofdstembureau dat de ingeleverde kandidatenlijsten en het proces-verbaal I 1 ter inzage zijn gelegd. Artikel I 3, lid 1, Kieswet en artikel I, lid 1, kiesbesluit Openbare kennisgeving met betrekking tot plaats en tijdstip van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten. Artikel I 2, lid 2, kiesbesluit. Openbare kennisgeving met betrekking tot plaats en tijdstip van de zitting waarin het hoofdstembureau beslist over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten. Artikel I 2, lid 1, kiesbesluit. Openbare kennisgeving ter inzagelegging proces-verbaal I 12-2 van nummering van de kandidatenlijsten. Artikel I 15, lid 1 en 3, Kieswet. Openbare kennisgeving van de terinzagelegging van het proces-verbaal I 4 van de zitting van het hoofdstembureau ter beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Artikel I 17, Kieswet. Openbare kennisgeving van de burgemeester betreffende het stemmen bij volmacht. Artikel L 7, Kieswet. Openbare kennisgeving van de terinzagelegging van het besluit tot beperking van uitgifte van verzoeken om bij volmacht te mogen stemmen. Artikel L 8, lid 1, Kieswet. Code: GR niet verplicht 2 niet verplicht niet verplicht niet verplicht 10 11

7 7 Openbare kennisgeving van de burgemeester betreffende de aanwijzing van mobiele stembureaus, de stationering en vaststelling van de zittingstijden van deze mobiele stembureaus. Artikel J 4a, lid 1 en 2, Kieswet*. Openbare kennisgeving van de burgemeester betreffende stembureaus waar de stemming aanvangt op een eerder of een later tijdstip dan zeven uur dertig en eindigt op een eerder tijdstip dan eenentwintig uur. Artikel J 1, lid 3, Kieswet*. Openbare kennisgeving van de burgemeester waarbij werkgevers worden herinnerd aan hun verplichting om werknemers in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen. Artikel J 10, Kieswet. Openbare kennisgeving met betrekking tot plaats en tijdstip van de zitting van het centraal stembureau tot de bekendmaking van de uitslag van de verkiezing. Artikel P 20, lid 2, Kieswet en artikel P 1, kiesbesluit. Openbare kennisgeving van de terinzagelegging van het proces-verbaal P 22-2 van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing. Artikel P 23, lid 2, Kieswet niet verplicht 15 16

8 8 Kiesrecht/registratie kiesgerechtigdheid Vereisten actief kiesrecht De leden van de gemeenteraden worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling ingezetenen zijn van de gemeente en op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Artikel B 3, lid 1, Kieswet. Voor ingezetenen die geen onderdaan van een lidstaat van de EU zijn, geldt de voorwaarde dat zij voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling - rechtmatig volgens artikel B 3, lid 2 a en b van de Kieswet - gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaar ingezetene van Nederland waren. Uitsluiting kiesrecht Van het kiesrecht zijn uitgesloten zij die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak van het kiesrecht zijn ontzet. De uitsluiting wordt beoordeeld naar de toestand op de dag van de kandidaatstelling. Artikel B 5, lid 1, Kieswet. De burgemeester van de gemeente waar betrokkene is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens wordt bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak zo spoedig mogelijk door de Minister van Justitie op de hoogte gesteld. Kennisgeving van de burgemeester aan de betrokkene betreffende diens uitsluiting van het kiesrecht en de duur daarvan. Artikel B 5, lid 3, Kieswet. Code: GR5006 Indien het een persoon betreft die niet in een gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in Nederland is opgenomen, geschiedt de kennisgeving door de burgemeester van 's-gravenhage. Registratie van kiesgerechtigdheid Burgemeester en wethouders registreren de kiesgerechtigdheid van de ingezetenen van de gemeente in de gemeentelijke administratie. Artikel D 1, Kieswet. Een ingezetene kan op grond van artikel D 4 van de Kieswet aan burgemeester en wethouders van zijn woonplaats vragen of hij als kiezer voor de verkiezing van de gemeenteraad is geregistreerd. Is dat niet het geval dan kan de ingezetene de procedure van de artikelen D 5 tot en met D 7 van de Kieswet volgen. Publicatie: Openbare kennisgeving van de burgemeester betreffende kosteloze inlichtingen over de registratie als kiezer. Formulieren registratie van kiesgerechtigdheid Mededeling van burgemeester en wethouders dat de verzoeker wel of niet als kiezer is geregistreerd. Een formulier waarop de kiezer eventueel kan verzoeken om herziening van de registratie wordt bijgesloten. Artikel D 4 en D 5, Kieswet. zie ook pag. 6 Code: GR en 2 Indien de verzoeker niet als kiezer is geregistreerd, worden hem uiterlijk op de zevende dag na ontvangst van het verzoek de redenen daarvan medegedeeld.

9 9 De verzoeker kan schriftelijk aan burgemeester en wethouders om herziening van de registratie verzoeken op grond dat hij niet of niet op de juiste wijze als kiezer is geregistreerd. Besluit van burgemeester en wethouders ter beslissing op het verzoek om herziening van de registratie van de kiesgerechtigde. Artikel D 6, Kieswet. 3 Burgemeester en wethouders beslissen op het verzoek om herziening uiterlijk op de zevende dag na de ontvangst ervan en brengen zo nodig de gemeentelijke administratie hiermee in overeenstemming. Brief van burgemeester en wethouders waarbij een afschrift van het besluit op een verzoek tot herziening van de registratie wordt toegezonden aan de verzoeker Artikel D 7, Kieswet. 4 De overgelegde bewijsstukken worden tevens onverwijld teruggezonden.

10 10 Instelling stembureaus Aanwijzing van stemlokalen Het is van belang dat minder valide kiezers zoveel mogelijk in staat worden gesteld bij verkiezingen in persoon hun stem uit te brengen. In die zin wordt de Kieswet gewijzigd. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat tenminste 25 % van de in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Artikel J 4, lid 2, Kieswet*. De adressen van alle stemlokalen worden ter openbare kennis gebracht, onder vermelding welke stembureaus geschikt zijn voor minder valide kiezers. Het openbaar maken van vorengenoemde informatie kan praktisch gezien het beste plaatsvinden in de kandidatenlijst die huis-aan-huis verspreid wordt. Formulieren registratie stembureauleden Verzoek om zich beschikbaar te stellen als voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van een stembureau, met antwoordformulier. Kennisgeving aan de belanghebbende van zijn/haar benoeming tot voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van een reeds toegewezen stembureau, met antwoordformulier (ontvangstbevestiging). Kennisgeving aan de belanghebbende van zijn/haar benoeming tot voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van een stembureau, met antwoordformulier (ontvangstbevestiging). Bevestiging (met overzicht van alle leden en vermelding van hun functie op het stembureau) en uitnodiging aan de belanghebbende om zitting te nemen als lid van het stembureau, met antwoordformulier. Overzicht stembureauleden per stembureau. Overzicht stembureauleden in de gemeente. Uitnodiging om op de aangegeven dag en tijd zitting te nemen als lid van het stembureau. Uitnodiging om op de aangegeven dag en tijd zitting te nemen als lid van het stembureau met kort overzicht van de werkzaamheden. Leidraden voor stembureauleden De voorlichting aan stembureauleden is van groot belang en het verdient aanbeveling hiermee tijdig te beginnen. Sdu Uitgevers heeft hiervoor een uitgave dat voor u een belangrijk hulpmiddel is. U kunt de stembureauleden hiermee ruim voor de verkiezingsdatum kennis laten nemen. Leidraad voor stembureauleden. Als bijlage is in deze leidraad een als voorbeeld ingevuld model van het proces-verbaal SWS/N 10-1 opgenomen. GR5030 GR5031 GR5031A GR5032 GR5033 GR5034 GR5035 GR5036 Bestelcode:

11 11 Registratie aanduiding politieke groepering Registratie werkt door naar de verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen van de lagere overheden. Politieke groeperingen, die bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer, respectievelijk provinciale staten een aanduiding hebben laten registreren, kunnen van die aanduiding gebruik maken bij de verkiezing voor de gemeenteraad. Op de veertigste dag voor de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad brengt het centraal stembureau de door hem geregistreerde aanduidingen ter openbare kennis. Officieel model G 1-2. Alleen nieuwe lokale groeperingen die nog niet zijn geregistreerd dienen een aanduiding bij het centraal stembureau van de gemeente te laten registreren. Verzoeken dienen uiterlijk op 7 december 2009 door het centraal stembureau te zijn ontvangen. Verzoeken die later binnenkomen blijven voor de komende verkiezing van de gemeenteraad buiten beschouwing. Formulieren ten behoeve van de registratie Verzoek van een politieke groepering aan het centraal stembureau voor de verkiezing van leden van de gemeenteraad, om de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld in te schrijven in een register. Artikel G 3, lid 1, Kieswet. Bewijs van betaling van een waarborgsom voor de registratie van de aanduiding van een politieke groepering. Officieel model G 1-3. Artikel G 3, lid 2, Kieswet. Aanwijzing van een gemachtigde en diens plaatsvervanger die bevoegd zijn namens de groepering op te treden. Artikel G 3, lid 3, Kieswet. Besluit van het centraal stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot inschrijving van de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld. Artikel G 3, lid 4, Kieswet. Kennisgeving aan de gemachtigde van de beslissing van het centraal stembureau. Artikel G 3, lid 5, Kieswet. Publicatie: Openbare kennisgeving betreffende beslissing op verzoek tot inschrijving aanduiding politieke groepering. Artikel G 3, lid 5, Kieswet. Register van aanduidingen van politieke groeperingen. Officieel model G 1-1. Artikel G 3, lid 1, Kieswet. Code: GR A en B zie ook pag. 6 6A, B en C Als een lokaal geregistreerde politieke groepering voor de komende verkiezing geen geldige kandidatenlijst indient, dan wordt deze groepering na de verkiezing uit het register geschrapt. Het centraal stembureau brengt dit ter openbare kennis. Wel kan deze groepering nadien opnieuw een verzoek om registratie indienen. Openbare kennisgeving betreffende de schrapping van de aanduiding van een politieke groepering in het register. Artikel G 3, lid 7, Kieswet. 7

12 12 Kandidaatstelling Inlevering kandidatenlijsten Openbare kennisgeving betreffende de kandidaatstelling, de inlevering van de kandidatenlijsten en het verkrijgbaar stellen van formulieren. Artikel H 1, lid 1, Kieswet. zie ook pag. 6 Het inleveren van de kandidatenlijst geschiedt tussen en uur. In de praktijk geschiedt de inlevering al eerder en digitaal met behulp van de partijmodule. Deze module is onderdeel van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), dat aan gemeenten door de Kiesraad beschikbaar wordt gesteld. De gehele procedure tot en met de zitting van het hoofdstembureau ter beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten geschiedt in OSV. Zodra de lijsten definitief zijn, kunnen deze geïmporteerd worden in Elektor Verkiezingssoftware. Kandidatenlijst. Officieel model H 1. Artikel H 1, lid 2, Kieswet Bewijs van ontvangst van een ingeleverde kandidatenlijst. Artikel H 3, lid 4, Kieswet. Elke groepering die om registratie verzoekt bij het centraal stembureau dient een gemachtigde en diens plaatsvervanger aan te wijzen die bevoegd zijn namens de groepering op te treden. Om de geregistreerde aanduiding te kunnen gebruiken bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad heeft de indiener van de lijst een machtiging nodig. Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst. Officieel model H 3-1. Artikel H 3, lid 2, Kieswet. Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. Officieel model H 3-2. Artikel H 3, lid 3, Kieswet. Een politieke groepering aan wie bij de laatstgehouden verkiezing voor de gemeenteraad geen zetel is toegekend, dient bij de komende verkiezing verklaringen van ondersteuning van de kandidatenlijst te kunnen overleggen. Bij een verkiezing van de leden van de gemeenteraad waarin het aantal te verdelen zetels in de raad minstens negenendertig is, bedraagt het aantal over te leggen verklaringen ten minste dertig, bij een verkiezing van de leden van een gemeenteraad waarin het aantal te verdelen zetels minder dan negenendertig, doch minimaal negentien is, bedraagt het aantal over te leggen verklaringen ten minste twintig en bij een verkiezing van de gemeenteraad waarin het aantal te verdelen zetels minder dan negentien is, bedraagt het aantal over te leggen verklaringen ten minste tien. Artikel H 4, lid 1, Kieswet. Binnen een termijn van zeven dagen voorafgaande aan of op de dag van de kandidaatstelling ondertekent de kiezer een verklaring van ondersteuning op het gemeentehuis, in aanwezigheid van de burgemeester of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar (en geeft daarbij blijk van zijn identiteit). Artikel H 4, lid 3, Kieswet OSV Elektor OSV OSV

13 13 Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst. Officieel model H 4. Artikel H 4, lid 1, Kieswet. OSV Iedere kandidaat die op een lijst voorkomt moet een schriftelijke verklaring overleggen dat hij instemt met zijn kandidaatstelling. Een kandidaat die niet is ingeschreven in de gemeente voor welke verkiezing hij zich kandidaat heeft gesteld, dient een verklaring in te leveren, dat hij het voornemen heeft zich daar te vestigen. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling. Officieel model H 9. Artikel H 9, lid 1, Kieswet. Verklaring van een kandidaat die geen ingezetene is van de gemeente, dat hij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in de gemeente. Artikel H 7, lid 3, Kieswet. OSV Elektor Een politieke groepering aan wie bij de laatstgehouden verkiezing voor de gemeenteraad geen zetel is toegekend, dient bij de komende verkiezing voor het indienen van een kandidatenlijst een waarborgsom te betalen van 225,-. Deze waarborgsom wordt aan de desbetreffende politieke groepering teruggegeven indien het aantal behaalde stemmen bij de komende verkiezing ten minste 75% van de kiesdeler bedraagt. Bewijs van betaling van een waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling. Officieel model H 12. Artikel H 14, lid 3, Kieswet. Elektor Onderzoek kandidatenlijsten Uitnodiging van de voorzitter van het hoofdstembureau aan de leden om een zitting van het bureau bij te wonen. Elektor Op de dag van de kandidaatstelling, tussen negen en zeventien uur, kunnen kandidatenlijsten van verschillende politieke groeperingen tot een lijstencombinatie worden verbonden door inlevering bij het centraal stembureau van een daartoe strekkende schriftelijke gemeenschappelijke verklaring van de op de lijst vermelde gemachtigden. Verklaring betreffende het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie. Officieel model I 10. Artikel I 10, lid 1, Kieswet. OSV Op de dag van de kandidaatstelling, om uur houdt het hoofdstembureau een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Voldoet een lijst niet aan de wettelijke eisen, dan moet dat worden medegedeeld aan degene die de lijst heeft ingeleverd. Uiterlijk op de derde dag tot 15 uur na de kandidaatstelling kan degene die de lijst heeft ingeleverd de verzuimen herstellen. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het onderzoeken van ingeleverde kandidatenlijsten. Officieel model I 1. Artikel I 1, lid 1, Kieswet. Kennisgeving van het hoofdstembureau aan degene die een kandidatenlijst heeft ingeleverd, dat deze niet voldoet aan de wettelijke eisen. Artikel I 2, lid 1, Kieswet. OSV Elektor

14 14 De toezending van de kennisgeving moet geschieden bij aangetekende brief of door een bewijs van ontvangst van de kennisgeving. Bewijs van ontvangst van de kennisgeving dat een ingeleverde kandidatenlijst niet voldoet aan de wettelijke eisen. Artikel I 2, lid 1, Kieswet. Elektor Op de tweede dag na de kandidaatstelling nummert het centraal stembureau in een openbare zitting de kandidatenlijsten en beslist over de geldigheid van de lijstencombinaties. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties. Officieel model I Artikel I 11, I 12 Kieswet en I 1, lid 2 kiesbesluit. OSV Op de derde dag om 16 uur beslist het hoofdstembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau ter beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Officieel model I 4. Artikel I 4, Kieswet. Publicaties: OSV zie ook pag. 6 Openbare kennisgeving betreffende de kandidaatstelling, de inlevering van de kandidatenlijsten en het verkrijgbaar stellen van formulieren. Artikel H 1, lid 1, Kieswet. Openbare kennisgeving van de voorzitter van het hoofdstembureau dat de ingeleverde kandidatenlijsten en het proces-verbaal I 1 ter inzage zijn gelegd. Artikel I 3, lid 1, Kieswet en artikel I, lid 1, kiesbesluit Openbare kennisgeving met betrekking tot plaats en tijdstip van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten. Artikel I 2, lid 2, kiesbesluit. Openbare kennisgeving met betrekking tot plaats en tijdstip van de zitting waarin het hoofdstembureau beslist over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten. Artikel I 2, lid 1, kiesbesluit. Openbare kennisgeving ter inzagelegging proces-verbaal I 12-2 van nummering van de kandidatenlijsten. Artikel I 15, lid 1 en 3, Kieswet. Openbare kennisgeving van de terinzagelegging van het proces-verbaal I 4 van de zitting van het hoofdstembureau ter beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Artikel I 17, Kieswet.

15 15 Voorbereiding stemming Stempassen Ten minste veertien dagen voor de stemming ontvangt elke kiezer, die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, van de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling als kiezer is geregistreerd, een stempas. Voor de stempas wordt een model vastgesteld. Artikel J 7*, Kieswet. Stempas, formaat 6 inch hoog x 210 mm breed, volgens voorgeschreven model. Stempas in printservice Bestelcode: Bestelcode: Naar wens kunnen de stempassen op formaat A4 in briefvorm met aanvullende informatie worden geleverd. Stemmen bij volmacht Met de invoering van het stemmen in een willekeurig stembureau binnen de gemeente, is het stemmen bij volmacht -in het bijzonder bij verkiezingen voor de gemeenteraden- ook veel eenvoudiger geworden. Kiezers die niet in de gelegenheid zijn zelf hun stem uit te brengen, kunnen met behulp van de stempas iemand anders die in dezelfde gemeente is ingeschreven, machtigen voor hem zijn stem uit te brengen. Dit neemt niet weg dat u bij de komende verkiezing ook rekening moet blijven houden met schriftelijke aanvragen. Verzoek om bij volmacht te stemmen. Officieel model L 8. Volmachtbewijs voor de laserprinter (kleur groen). Officieel model L 11. Deze voorvergaarde set bestaat uit het volmachtbewijs voor de gemachtigde, een bevestiging voor de volmachtgever, een afschift voor de gemeente en twee etiketten, gepersonaliseerd ten behoeve van de enveloppen, die aan gemachtigde en volmachtgever dienen te worden verzonden Invulmodule in MsWord voor het volmachtbewijs. Met deze invulmodule kunt u op een efficiënte wijze de hiervoor genoemde volmachtbewijzen voor kiezers verwerken. Publicaties: Openbare kennisgeving van de burgemeester betreffende het stemmen bij volmacht. Artikel L 7, Kieswet. Code: GR5875 Bestelcode: Eenheid: per 25 exemplaren op aanvraag zie ook pagina 6 Openbare kennisgeving van de terinzagelegging van het besluit tot beperking van uitgifte van verzoeken om bij volmacht te mogen stemmen. Artikel L 8, lid 1, Kieswet.

16 Drukwerk kandidatenlijsten De kandidatenlijsten worden ter kennis van de kiezers gebracht door deze uiterlijk op de vierde dag voor de stemming in afdruk aan het adres van de kiezers te bezorgen. Artikel J 1, lid 1, kiesbesluit. Deze kandidatenlijsten voor huis-aan-huisverspreiding zijn bij uitstek geschikt voor aanvullende informatie, zoals een overzicht van alle stembureaus binnen de gemeente waar gestemd kan worden met vermelding van de stembureaus die geschikt zijn voor de minder valide kiezer. Verder informatie over de legitimatieplicht, het stemmen bij volmacht en de vervangende stempas. Ook een persoonlijke boodschap van de burgemeester om kiezers aan te moedigen te gaan stemmen past goed bij het huis-aan-huisbiljet. Afdruk van de kandidatenlijsten met steminstructie voor huis-aan-huisverspreiding. Stembiljet. Officieel model J 20. Afdruk van de kandidatenlijsten voor ophanging in het stemlokaal. Proces-verbaal van de zitting van een stembureau waar stembiljetten zijn gebruikt bij het stemmen in een willekeurig stemlokaal. Officieel model SWS/N 10-1*. Voorzien van binnenwerk bedrukt met de namen van de kandidaten. Omslag voor het vaststellen van het aantal stemmen in een gemeente. Officieel model N 11. De omslag is aan de binnenzijde voorzien van een enveloppe voor opberging van een informatiedrager en een mechaniek voor de opberging van de output. Binnenwerk ten behoeve van omslag N 11. Turflijst van stemopneming voor het aantekenen van de uitgebrachte stemmen. Kandidatenlijsten in gesproken vorm. De kandidatenlijst bestaat uit een cd-rom. Allereerst volgt een opsomming van de partijen die aan de verkiezing deelnemen. Met behulp van een akoestisch signaal kan de kiezer snel de lijst van zijn of haar keuze vinden en de kandidaten van de lijst van keuze beluisteren. De cdrom mag portvrij onder vermelding van het braillececogram worden verzonden. Kandidatenlijst in braille. Deze lijst mag eveneens portvrij onder vermelding van het braillececogram worden verzonden. Bestelcode: Eenheid: per 100 exemplaren Bestelcode: Eenheid: per 100 exemplaren Bestelcode: Bestelcode: (ook digitaal aanwezig in Elektor) Bestelcode: Bestelcode: Bestelcode: (ook digitaal aanwezig in Elektor) Bestelcode: Bestelcode: Kandidatenlijst in grote letters, formaat A4. Het is erg praktisch een exemplaar van deze kandidatenlijst in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis te leggen. Ook kunt u hiermee de slechtziende kiezer een dienst bewijzen om op het stembureau een exemplaar ter inzage binnen bereik te hebben. Bestelcode:

17 17 Leidraad en (wettelijke) voorschriften De leidraad bevat voorschriften en praktische wenken voor leden van stembureaus. De werkzaamheden welke voor, tijdens en na afloop van de stemming moeten worden verricht, zijn duidelijk en systematisch omschreven. Het verdient aanbeveling tijdig vóór de stemming aan de voorzitters en de leden van de stembureaus een exemplaar toe te zenden met het verzoek van de inhoud kennis te nemen. Dit zal een vlot verloop van het werk op de stembureaus ten goede komen. Leidraad voor stembureauleden met bijlage een ingevuld voorbeeld van het proces-verbaal SWS/N Zie ook pagina 10 Bestelcode: Ingevolge artikel J 17, lid 2 van de Kieswet moet ieder stembureau beschikken over de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben. Om snel uw weg te kunnen vinden in de tekst is de uitgave voorzien van een inhoudsopgave en van vetgedrukte tekst van het onderwerp naast de artikelen. Stembureaueditie 2010 Kieswet / kiesbesluit. Bestelcode: Benodigdheden In ieder stemhokje dient een handleiding voor de kiezer aanwezig te zijn. Handleiding voor de kiezer. Officieel model J 16. Bedrukt in grote letters, karton gelamineerd. Karton met opschrift: Stemdistrict nr Stembureau (met logo rookverbod). Plastic bord met opschrift: 'Stembureau', voorzien van een draaibare pijl. De procedure voor het inpakken van de diverse materialen na afloop van de stemming is wettelijk vastgelegd. Het verdient aanbeveling elk stembureau in uw gemeente te voorzien van inpakmateriaal dat naadloos aansluit op die wettelijke regeling. Verzameling van op het stembureau benodigd inpakmaterieel Elk pakje bevat: a. vellen op A4 formaat a 4 voorbedrukte etiketten: 3 etiketten voor geldige stembiljetten ; 1 etiket voor teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten ; 2 etiketten voor niet gebruikte stembiljetten ; 1 etiket voor ongeldige stembiljetten ; 1 etiket voor blanco stembiljetten ; 2 etiketten ingeleverde stempassen ; 1 etiket voor ingeleverde kiezerspassen*) en volmachtbewijzen ; 1 etiket voor ingehouden ongeldige stempassen en volmachtbewijzen ; 1 etiket voor ingehouden stempassen en volmachtbewijzen die niet overeenkomen met het identiteitsdocument ; 6 etiketten blanco b. verklaring betreffende het aantal op de kiezerspassen*) en volmachtbewijzen gestelde parafen; c. 2 vel á 24 zelfklevende sluitzegels; d. 10 blanco akte-enveloppen; e. 5 vel pakpapier. Bestelcode: Bestelcode: Bestelcode: Bestelcode: Eenheid: per pak

18 18 Sdu-sluitzegels. Draagtas. Gemaakt van stevig papier en voorzien van versterkte handvatten. Deze draagtas is bij uitstek geschikt om diverse materialen van het stemlokaal naar het gemeentehuis over te brengen. Bestelcode: Eenheid: vel á 24 sluitzegels Bestelcode: Eenheid: 10 tassen

19 Stemming Zitting Ingevolge artikel J 25, lid 6 en J 29 van de Kieswet rust op de voorzitter van het stembureau de verplichting om aantekening te maken van de volgende feiten en gedragingen tijdens de zitting. Voor elke opgave dient een apart formulier worden gebruikt. Lijst voor de aantekening van het aantal: GR7055 uitgereikte stembiljetten; kiezers dat heeft geweigerd het stembiljet in de bus te steken. Schorsing Ingevolge Artikel J 38 lid 1 van de Kieswet wordt de zitting geschorst indien zich naar het oordeel van het stembureau omstandigheden voordoen in of bij het stemlokaal die de behoorlijke voortgang van de zitting onmogelijk maken.de voorzitter doet hiervan direct mededeling aan de burgemeester. De burgemeester bepaalt wanneer en waar de zitting wordt hervat. Set schorsing zitting, bevattende: Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau. Officieel model SWS/J Openbare kennisgeving van de schorsing van de zitting. Artikel J 26, lid 1, kiesbesluit. Kennisgeving van de schorsing van de zitting door de voorzitter van het stembureau aan de burgemeester. Artikel J 38, lid 1, Kieswet. Openbare kennisgeving van de hervatting van de zitting. Artikel J 26, lid 1, kiesbesluit. GR Stemopneming Direct na afloop van de stemming beginnen de werkzaamheden voor de stembureauleden die stap voor stap in het proces-verbaal beschreven zijn. De telling van de stemmen gebeurt eerst op partijniveau. Aan de hand van de turflijst kan afgelezen worden hoeveel stemmen elke partij verworven heeft. Deze uitkomsten (sneltelling) worden zo snel mogelijk doorgegeven aan het gemeentehuis. Op het gemeentehuis worden deze aantallen in Elektor ingevoerd, aan het ANP doorgegeven en gebruikt voor presentaties voor belangstellenden. Op het stembureau wordt intussen de telling voortgezet op kandidaat-niveau. Voor de formulieren zie pagina 16 Beëindiging werkzaamheden stembureau De werkzaamheden van het stembureau zijn beëindigt zodra het proces-verbaal SWS/N 10-1, ingevuld en ondertekend tezamen met de verzegelde pakken aan de burgemeester zijn overgedragen

20 20 Aan het slot van de zitting is het nuttig eventuele wensen of opmerkingen met betrekking tot het stemlokaal, de inrichting daarvan, het materiaal, de stemopneming, enz. kenbaar te maken. Het beschikbaar stellen van een formulier waarop een aantal punten staat aangegeven is daarom aan te bevelen. Ook wensen van kiezers kunnen hierin worden opgenomen. Verzoek aan voorzitter stembureau om wensen en opmerkingen kenbaar te maken. GR7059 Vaststelling uitslag stemming Bij de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad is het hoofdstembureau tegelijk ook centraal stembureau. Publicaties: Openbare kennisgeving met betrekking tot plaats en tijdstip van de zitting van het centraal stembureau tot de bekendmaking van de uitslag van de verkiezing. Artikel P 20, lid 2, Kieswet en artikel P 1, kiesbesluit. Openbare kennisgeving van de terinzagelegging van het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing. Artikel P 23, lid 2, Kieswet. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst van de stemming en van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Officieel model P Artikelen O 1, O 2, O 3 en P 22 Kieswet. Brief van de voorzitter van het hoofdstembureau c.q. van het centraal stembureau aan de raad tot toezending van de processen-verbaal SWS/N 10-1 c.q. van het afschrift van het proces-verbaal P Artikel O 4, lid 2 en P 24 Kieswet. Nadat het centraal stembureau de uitslag van de verkiezing heeft vastgesteld en over de toelating van de gekozenen onherroepelijk is beslist, kan tot vernietiging van de processenverbaal van de stembureaus en verzegelde pakken worden overgegaan. Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt. Proces-verbaal van de vernietiging van verzegelde pakken. Artikel N 12, lid 4 en O 5, Kieswet. zie ook pag. 7 OSV GR7666 GR7070

21 21 Benoeming en toelating In Elektor staan tal van formulieren met betrekking tot de procedures voor benoeming en toelating van raadsleden na reguliere verkiezingen, bij tussentijdse vacatures en bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte. In verband met de komende verkiezingen voor de gemeenteraad beperken wij ons in dit overzicht tot de meest gangbare formulieren voor deze verkiezingen. Benoeming Uiterlijk een dag na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing of na de benoemdverklaring wordt de kennisgeving van benoeming aan de belanghebbende aangetekend toegezonden of tegen gedagtekend ontvangstbewijs uitgereikt. Een afschrift van deze kennisgeving wordt gezonden aan de gemeenteraad. Deze kennisgeving strekt de benoemde tot geloofsbrief. Kennisgeving van de voorzitter van het centraal stembureau aan de benoemde dat hij benoemd is verklaard. Artikel V 1, lid 1, Kieswet. Kennisgeving benoeming van de voorzitter van het centraal stembureau aan de gemeenteraad. Artikel V 1, lid 3, Kieswet. Bewijs van ontvangst van de kennisgeving van benoeming. Artikel V 1, lid 1, Kieswet. Uiterlijk tien dagen na de dagtekening van de kennisgeving van benoeming moet bij de voorzitter van de gemeenteraad bij brief mededeling zijn ontvangen dat de benoemde zijn benoeming aanneemt. In de praktijk echter wordt voor het uitreiken en uitwisselen van gegevens vooraf een dag gepland waarop alle betrokkenen in het gemeentehuis zijn. Alle nodige formaliteiten ten aanzien van de benoemingen worden dan afgehandeld. In Elektor is de mogelijkheid om alle formulieren betreffende de benoeming van kandidaten per politieke groepering in een keer te selecteren en te printen. Mededeling van aanneming van de benoeming aan de voorzitter van de gemeenteraad. Artikel V 2, lid 1, Kieswet. Verklaring van de benoemde inzake de openbare betrekkingen en andere functies die hij bekleedt. Artikel V 3, lid 1, Kieswet. Mededeling van de voorzitter van de gemeenteraad aan de voorzitter van het centraal stembureau dat de benoemde zijn benoeming (al dan niet) heeft aangenomen. Artikel V 2, lid 3, Kieswet. Toelating De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de benoemde kandidaten onverwijld en beslist of zij als lid van de nieuwe gemeenteraad toegelaten kunnen worden. Code: GR7671 Code: GR7672 Code: GR7673 Code: GR7674 Code: GR7675 Code: GR7676

22 22 Rapport commissie gemeenteraad inzake het onderzoek van de geloofsbrieven. Artikel V 4, lid 1, Kieswet. Raadsbesluit tot toelating van een of meer leden van de gemeenteraad. Artikel V 12, Kieswet. Mededeling van burgemeester en wethouders aan de benoemde van zijn toelating als lid van de gemeenteraad. Artikel V 13 Kieswet. Uitnodiging voor het afleggen van de eed of belofte. Artikel 14, Gemeentewet Code: GR7677 Code: GR7678 Code: GR7679 Code: GR7680

23 Bestellen Voor bestellingen kunt u gebruikmaken van bijgaand bestelformulier. Bestelinformatie Wouter Noorlander tel. (070) Inhoudelijke informatie formulieren Martin van Staden tel. (070) Coen Witteveen tel. (070) Of ga naar Sdu Uitgevers Postbus EA Den Haag

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Brochure politieke partijen

Brochure politieke partijen Brochure politieke partijen HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTERAAD GEMEENTE WAADHOEKE 22 NOVEMBER 2017 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing

Herindelingsverkiezing Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 22 november 2017 toelating politieke partijen Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 278 25 227 Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur s-avonds alsmede regeling van diverse andere

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw, Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon 14 033 www.amersfoort.nl Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort Uw brief/kenmerk Onderwerp verkiezing leden gemeenteraad Ons kenmerk DIR/BZ/TBS/5619210

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Source: Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Source:  Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Kieswet (Tekst geldend op: 15-12-2014) Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen Wij Beatrix,

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 INFORMATIE POLITIEKE PARTIJEN Versie 0.1, september 2017 Inleiding... 2 1. Registreren aanduiding partijen... 3 1.1 Registreren aanduiding nieuwe lokale partijen...

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 885 Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk

Nadere informatie

Landsverordening politieke partijen

Landsverordening politieke partijen Landsverordening Politieke Partijen Landsverordening houdende regels inzake politieke partijen Citeertitel: Landsverordening politieke partijen Vindplaats : AB 2001 no. 96 Wijzigingen: Geen ===========================================

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INHOUDSOPGAVE 1. HET KIESRECHT Actief kiesrecht Passief kiesrecht Uitsluiting uit het kiesrecht Onverenigbare betrekkingen met het raadslidmaatschap Hoofdstembureau

Nadere informatie

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Met dit formulier vraagt u burgemeester en wethouders

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 347 Wet van 17 mei 2010 tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35220 16 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende

Nadere informatie

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van Besluit van..., houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de Experimentenwet Kiezen op Afstand (Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 097 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur

Nadere informatie

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1585

ECLI:NL:RVS:2014:1585 ECLI:NL:RVS:2014:1585 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-04-2014 Datum publicatie 30-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201403293/1/A2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Kiesreglement Wetterskip Fryslân

Kiesreglement Wetterskip Fryslân Kiesreglement Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Waterschapswet; b. register: het register, bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Tekstuitgave 2015 Tevens stembureau-editie Reed Business Education, Amsterdam Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als

Nadere informatie

tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen

tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen Besluit van tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs advies

Bijlage: Artikelsgewijs advies Bijlage: Artikelsgewijs advies G Artikel F 2 is zodanig gewijzigd dat geen termijn meer wordt genoemd waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer wordt

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 343 Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst. [Kamerstuknummer] [evt. Rijksnummer tussen haakjes] Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 1 I. ALGEMENE INFORMATIE 4 Actief kiesrecht 4 Passief kiesrecht 4 Uitsluiting van het kiesrecht 5 Hoofdstembureau 5 II. REGISTRATIE

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 360 Regels in verband met de deelname van onderdanen van nieuwe lid-staten van de Europese Unie aan de verkiezing van de leden van het Europees

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 30 372 Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) A

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2012-2013 33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen BELANGRIJK! LEES DE TOELICHTING. met blokletters invullen Aan de burgemeester van Ondergetekende verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de komende

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Nummer** Voorvoegsels * Voorletters (Roepnaam)* (m) of (v)* Geboortedatum Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT Vastgesteld op 30 augustus 2006 Gewijzigd door het college van bestuur op 22 november 2011, na verkregen instemming van de universiteitsraad op 7 november 2011. Gewijzigd

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Registreren naam ('aanduiding') partij

Registreren naam ('aanduiding') partij Registreren naam ('aanduiding') partij Wilt u voor het eerst als lokale politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing? Dan moet u zich uiterlijk 27 december 2017 als politieke partij registreren

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Kiesreglement waterschappen Noord-Holland

Kiesreglement waterschappen Noord-Holland Kiesreglement waterschappen Noord-Holland Hoofdstuk 1 De registratie van de stemgerechtigdheid Artikel 1 Indien het gebied van het waterschap is ingedeeld in kiesdistricten vindt registratie plaats met

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld:

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld: Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het raadplegend referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Het centraal

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL... MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! o LEES EERST DE TOELICHTING o MET BLOKLETTERS

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Nr Houten, 17 september Onderwerp: Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging tijdelijk benoemde raadsleden.

Raadsvoorstel. Nr Houten, 17 september Onderwerp: Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging tijdelijk benoemde raadsleden. Raadsvoorstel Nr. 2010-041 Houten, 17 september 2010 Onderwerp: Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging tijdelijk benoemde raadsleden. Beslispunten: na het onderzoek van de geloofsbrieven van de tijdelijk

Nadere informatie

22 november Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân

22 november Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Gemeenteraadsverkiezing 22 november 2017 Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22315 Nr. 2 Voorstel van wet van de leden Wiebenga en Weisglas tot wijzigïng van de Kieswet in verband met de mogelijkheid tot instelling van stembureaus,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Algemeen Centraal stembureau / Decaan Geneeskunde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 13 december 2002, Gedeputeerde staten van Noord-Holland namens hen,

Provinciaal blad. Haarlem, 13 december 2002, Gedeputeerde staten van Noord-Holland namens hen, Provinciaal blad Rectificatie van Provinciaal blad 2002-76 2003 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 13 december 2002, nr. 2002-41269, tot afkondiging van het gemeenschappelijk besluit

Nadere informatie

de datum van inwerkingtreding van het Kiesreglement waterschappen Noord-Holland te bepalen op 1 november 1998.

de datum van inwerkingtreding van het Kiesreglement waterschappen Noord-Holland te bepalen op 1 november 1998. Provinciaal blad 1998-57 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 30 september 1998 nr. 98-915558, tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het Kiesreglement waterschappen Noord-Holland,

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: 1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk

11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: 1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk 11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: Versie: 2.2 datum: 30-11-2017 Georganiseerde voorlichtingsessies: Er zal een voorlichtingsavond op 22-11-2017 worden gehouden in het gemeentehuis

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie