LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens"

Transcriptie

1 LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens Het doel van de Nadere regels werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE (WERKSRE) is het bevorderen van de arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden van 45 jaar of ouder uit het gebied van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Algemene informatie Maximale omzet: Maximaal bedrag: Maximaal aantal werknemers: Aanvraagtermijn: Indienprocedure: Afkorting: Looptijd: Budget: Vooraf Aanvraagformulier LIMBURGMAKERS t/m ,4 miljoen (voor de gehele looptijd) Samenvatting: Doel van het programma LimburgMakers (LIMBURGMAKERS) is het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie (bedrijven op het gebied van machinebouw, mechatronische apparatuur, automotive en materialen). Het programma is een initiatief van de provincie Limburg, NV Industriebank LIOF (LIOF) en Syntens. Het programmamanagement is in handen van LIOF en de uitvoering van de activiteiten en instrumenten wordt door LIOF en Syntens samen verzorgd. De doelgroep van LimburgMakers bestaat uit in Limburg gevestigde mkbondernemingen in de maakindustrie. In het kader van het programma zijn zes verschillende subsidieinstrumenten ingesteld: KennisCheque, voor het inkopen van specifieke kennis die nodig is voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve producten, diensten of technologieën; InnovatieHaalbaarheid-subsidie, voor ondersteuning bij het laten uitvoeren van een technisch en/of commercieel haalbaarheidsonderzoek; InnovatieManager-subsidie, biedt ondersteuning bij de inhuur van een hoog opgeleide nieuwe medewerker voor innovaties binnen het bedrijf; InnovatieProject-subsidie, voor ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van een innovatief product, dienst of technologie; Pagina 1 van 9

2 PerformanceAdvies-subsidie, voor ondersteuning bij het laten uitvoeren en begeleiden van procesverbeteringen in bedrijfsprocessen of het vergroten van het organiserend vermogen van een onderneming; Innovatie Assistentie, dit subsidie-instrument wordt later gepubliceerd. Te ondersteunen activiteiten moeten overwegend in Limburg worden uitgevoerd. De hoogte van de bijdrage varieert per instrument: KennisCheque: 75 tot 100% van de subsidiabele kosten en maximaal 6500; InnovatieHaalbaarheid-subsidie: 35% van de subsidiabele kosten en maximaal ; InnovatieManager-subsidie: 35% van de subsidiabele kosten en maximaal ; InnovatieProject-subsidie: 35% van de subsidiabele kosten en maximaal (indien één onderneming de aanvraag indient) dan wel (bij samenwerking tussen twee of meer mkb-ondernemingen); PerformanceAdvies-subsidie: 35% van de subsidiabele kosten en maximaal Aanvragen kunnen met behulp van een per instrument verschillend aanvraagformulier worden ingediend bij LIOF. Per instrument gelden verschillende data waarvoor aanvragen moeten worden ingediend. Bijdrage: KennisCheque Indien de kennis wordt ingekocht bij een publieke kennisinstelling, dan bedraagt het subsidiepercentage 100% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Indien de kennis wordt ingekocht bij een andere, private kennisleverancier, dan bedraagt het subsidiepercentage 75% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Subsidiabele kosten zijn uitsluitend externe kosten, voor het inkopen cq. inschakelen van externe technische of markteconomische kennis of expertise. Niet-subsidiabel zijn: BTW, kosten voor het volgen van een opleiding of cursus, bezoeken aan symposia of beurzen, stage- of afstudeeropdrachten, brainstorm- of creativiteitssessies, fundamenteel onderzoek en het inrichten of beheren van websites. Alle kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn eveneens niet-subsidiabel. InnovatieHaalbaarheid-subsidie Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal De volgende kosten zijn subsidiabel: Pagina 2 van 9

3 kosten voor de inzet van derden voor het uitvoeren van het technisch of commercieel haalbaarheidsonderzoek, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een innovatieproject; kosten voor innovatieondersteuning met betrekking tot het aantonen van een proof-ofprinciple door middel van de bouw van een proefopstelling of zogenaamd broodplankmodel ; kosten voor innovatie-ondersteunende diensten zoals benutting van apparatuur, gebruik van databanken, laboratoriumgebruik. Niet-subsidiabel zijn BTW en interne loonkosten van de aanvrager. Alle kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn eveneens niet-subsidiabel. InnovatieManager-subsidie Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten voor het inhuren van de innovatiemanager. De loonkosten moeten passen binnen de wet normering topinkomens (WNT 2013). Niet-subsidiabel zijn kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring. InnovatieProject-subsidie Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal indien één onderneming de aanvraag indient. Bij samenwerking tussen twee of meer mkb-ondernemingen bedraagt de subsidie maximaal Daarbij kan het subsidiepercentage van de subsidiabele kosten per individuele mkbonderneming in het consortium nooit meer dan 35% bedragen, met een maximum subsidiebedrag van Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de realisatie van een innovatieproject. Het betreft de volgende kosten: interne personeelskosten gebaseerd op een uurtarief conform de volgende berekening: uurtarief = (bruto loonsom + 25% opslag) / 1650 uur; materiaalkosten voor de bouw van bijvoorbeeld een prototype; afschrijvingskosten gedurende het project voor bijvoorbeeld apparatuur die specifiek ten behoeve van dit project is aangeschaft; kosten voor de benutting van apparatuur; kosten voor inzet van derden; kosten voor accountantsverklaring ten behoeve van de afrekening van dit project. Niet-subsidiabel zijn: BTW, kosten voor het volgen van een opleiding, het (laten) uitvoeren van fundamenteel onderzoek, certificering, patentering of het oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen. De WBSO-subsidie voor uren die toe te rekenen zijn aan dit project wordt in mindering gebracht op de subsidiabele kosten. Eventuele opbrengsten door bijvoorbeeld de verkoop van prototypes, worden eveneens in mindering gebracht op de subsidiabele kosten. Pagina 3 van 9

4 Alle kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn eveneens niet-subsidiabel. PerformanceAdvies-subsidie Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten voor de inzet van een derde partij (adviseur) voor het uitvoeren van een performance verbetertraject. Niet-subsidiabel zijn: BTW, interne loonkosten van de aanvrager, kosten voor de aanschaf en benutting van apparatuur, uitrusting en/of materiaal, het volgen van een opleiding of training, de inzet van stagiaires of afstudeerders, brainstorm- en creativiteitssessies, strategietrajecten, teambuildingsdagen, advies over en implementatie en aanschaf van ERP-pakketten en advies over financiering of bedrijfsovernames. Alle kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn eveneens niet-subsidiabel. Cumulatiebepaling De gesommeerde steun via de instrumenten KennisCheque, InnovatieHaalbaarheid, InnovatieManager en PerformanceAdvies bedraagt maximaal per onderneming over een periode van drie jaar. Voorwaarden: Algemeen De doelgroep van LimburgMakers bestaat uit mkb-ondernemingen in de maakindustrie, die voldoen aan de Europese mkb-definitie (ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen niet overschrijdt). De ondernemingen zijn in Limburg gevestigd en hun activiteiten, gerelateerd aan een innovatieproject, worden overwegend in Limburg uitgevoerd. Te ondersteunen ondernemingen ontwikkelen fysieke producten of diensten die waarde toevoegen aan een fysiek eindproduct, zijnde: ondernemingen die innovatieve fysieke componenten en eindproducten ontwikkelen en realiseren; ondernemingen die innovatieve diensten (o.a. software) ontwikkelen en realiseren die, gekoppeld aan een fysiek product, meerwaarde aan dat product toevoegen; ondernemingen die innovatieve grondstoffen of componenten (materialen, coatings, etc.) ontwikkelen en realiseren die, gekoppeld aan een fysiek product, meerwaarde aan dat product toevoegen. Te ondersteunen ondernemingen zijn voornamelijk actief in de volgende sectoren: auto- en aanhangwagenindustrie; basismetaalindustrie; bouwmaterialen; Pagina 4 van 9

5 elektrotechnische industrie; elektrische apparatenindustrie; industrieel design; ingenieursbureaus; IT-dienstverlening; metaalproductenindustrie; overige transportmiddelenindustrie; reparatie en installatie van machines; research; rubber-, kunststofverwerkende industrie. KennisCheque De KennisCheque is bedoeld voor het inkopen van technologische kennis, markteconomische kennis of een combinatie van beide. De ingekochte kennis is gerelateerd aan een innovatieproject met betrekking tot ontwikkeling en realisatie van innovatieve producten, diensten of technologieën zoals bedoeld in bijlage 1. De kennis wordt ingekocht bij één derde partij die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein. Deze kennisleverancier kan zowel een private partij (onderneming) zijn als ook een publieke partij (kennisinstelling of -instituut) zijn en mag gevestigd zijn in zowel binnenland als buitenland. Voor de KennisCheque gelden onder meer de volgende aanvullende bepalingen: per project wordt slechts één KennisCheque toegekend; per onderneming worden maximaal twee KennisCheques toegekend per programmaperiode. Tussen de toekenning van de eerste KennisCheque en de tweede KennisCheque zit een periode van ten minste twaalf maanden, gerekend vanaf het moment dat de eerste KennisCheque is toegekend. Dat moment is vastgelegd door de datum van de beschikking voor de eerste KennisCheque; de toegekende subsidie wordt toegepast voor de inzet van één externe kennisleverancier, door de ondernemer zelf te kiezen; de kennisleverancier mag geen moeder-, dochter- of zusteronderneming zijn van de aanvrager. Ook mag de kennisleverancier geen familieband hebben met de aanvrager tenzij de kennisleverancier aantoonbaar unieke kennis of inzicht kan leveren; de toegekende subsidie is niet overdraagbaar; het project mag niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. innovativiteit; marktpotentie; Pagina 5 van 9

6 InnovatieHaalbaarheid-subsidie De InnovatieHaalbaarheid-subsidie is bedoeld voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Het betreft een technisch haalbaarheidsonderzoek, een markteconomisch of commercieel haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een nieuw te ontwikkelen product, dienst of technologie. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een of meer externe partijen, vanzelfsprekend met ondersteuning van de aanvrager. Het realiseren van een proof-ofprinciple of proefopstelling ten behoeve van het onderzoek kan onderdeel zijn van het haalbaarheidsonderzoek. De realisatie van een functioneel werkend prototype valt echter buiten de scope van de InnovatieHaalbaarheid-subsidie. Het haalbaarheidsproject zal getoetst worden ten aanzien van innovativiteit, marktpotentie en de in de onderneming aanwezige competenties en resources. Voor de InnovatieHaalbaarheid-subsidie gelden onder meer de volgende aanvullende bepalingen: per project wordt slechts één InnovatieHaalbaarheid-subsidie toegekend; per onderneming wordt maximaal één InnovatieHaalbaarheid-subsidie toegekend per twaalf maanden, gerekend vanaf het moment dat de eerste subsidie is toegekend. Dat moment is vastgelegd door de datum van beschikking voor de eerste InnovatieHaalbaarheid-subsidie voor de onderneming; de toegekende subsidie mag toegepast worden bij meerdere externe onderzoekspartijen; de onderzoekspartij mag geen moeder-, dochter- of zusteronderneming zijn van de aanvrager. Ook mag de onderzoekspartij geen familieband hebben met de aanvrager tenzij de onderzoekspartij aantoonbaar unieke kennis of inzicht kan leveren; de toegekende subsidie is niet overdraagbaar; het project mag niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. innovativiteit; marktpotentie; InnovatieManager-subsidie De InnovatieManager-subsidie heeft tot doel om innovatie binnen een onderneming te ondersteunen en te versnellen door de inzet van een nieuw in te huren hoger opgeleide medewerker, de innovatiemanager, die het innovatievermogen en de slagvaardigheid van de onderneming op het gebied van innovaties verbetert en/of vergroot. Het innovatiemanager-project is gericht op het ondersteunen, vlottrekken, begeleiden en versnellen van innovaties binnen een onderneming door het inzetten van een innovatiemanager. De inzet van de innovatiemanager moet resulteren in de ontwikkeling van een idee naar een marktrijp product of dienst. Daarmee levert de innovatiemanager een Pagina 6 van 9

7 concrete bijdrage aan de structurele versterking van het concurrentievermogen van de onderneming. De innovatiemanager is nieuw binnen de onderneming, heeft ten minste een HBO-diploma en relevante beroepservaring. Doctoraalopleidingen kunnen meetellen als relevante beroepservaring. De innovatiemanager kan zowel technisch-georiënteerd zijn, alsook georiënteerd zijn op marketing of marktinnovatie. De rol en functie van de innovatiemanager zijn additioneel ten opzichte van bestaande functies binnen de onderneming. Met andere woorden, de innovatiemanager vervangt of verdringt geen bestaande functies, maar geeft invulling aan activiteiten waarvoor de huidige bezetting onvoldoende capaciteit heeft, in tijd en/of kennis, om goed en adequaat vorm en invulling aan te kunnen geven. De aanvrager kiest zelf een passende innovatiemanager en stelt deze bij de projectaanvraag ter goedkeuring voor aan het programmasecretariaat LimburgMakers, door het CV van de innovatiemanager als bijlage toe te voegen aan de subsidieaanvraag. De innovatiemanager wordt ingehuurd rechtstreeks (ZZP) of via payrolling voor een vooraf afgesproken periode van ten minste twaalf maanden en ten minste één dag per week. De innovatiemanager mag niet in dienst zijn van de aanvrager. De innovatiemanager wordt gekoppeld aan ten minste één aantoonbaar concreet idee of innovatieproject. Voor de InnovatieManager-subsidie gelden onder meer de volgende aanvullende bepalingen: per onderneming mag gedurende de programmaperiode één keer gebruik worden gemaakt van de InnovatieManager-subsidie; een toegekende InnovatieManager-subsidie is niet overdraagbaar; de activiteiten beschreven in de subsidieaanvraag mogen niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. motivatie voor de inzet van de innovatiemanager; innovativiteit; marktpotentie; technische haalbaarheid; economische haalbaarheid; InnovatieProject-subsidie De InnovatieProject-subsidie heeft tot doel om een innovatieproject binnen een mkbonderneming of consortium van mkb-ondernemingen te stimuleren, ondersteunen en versnellen. Het innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een product, dienst of technologie die een economische meerwaarde oplevert voor de betrokken onderneming of het consortium. Het innovatieproject levert een bijdrage aan de structurele versterking van het concurrentievermogen van de betreffende onderneming(en). Het innovatieproject kan de ontwikkeling en realisatie omvatten van een nieuw of innovatief fysiek product, dat door ten minste één van de aanvragers meerdere keren kan worden toegepast cq. kan worden verkocht. Maar het innovatieproject kan ook de ontwikkeling Pagina 7 van 9

8 omvatten van een innovatieve dienst die of een innovatief proces dat, gekoppeld aan een fysiek product, een hogere toegevoegde waarde realiseert voor dat product. Voor de InnovatieProject-subsidie gelden onder meer de volgende aanvullende bepalingen: per project mag gedurende de programmaperiode van LimburgMakers, één keer gebruik worden gemaakt van de InnovatieProject-subsidie; per onderneming mag gedurende de programmaperiode van LimburgMakers twee keer gebruik worden gemaakt van de InnovatieProject-subsidie; een toegekende InnovatieProject-subsidie is niet overdraagbaar; de activiteiten beschreven in de subsidieaanvraag mogen niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. innovativiteit; marktpotentie; technische haalbaarheid; economische haalbaarheid; PerformanceAdvies-subsidie De PerformanceAdvies-subsidie is een bijdrage in de kosten voor het inhuren van externe ondersteuning om middels de implementatie van een gestructureerde methode de bedrijfsprocessen, de ondernemingsperformance, structureel te verbeteren. PerformanceAdvies heeft tot doel het organiserend vermogen (waaronder het innovatievermogen) van de onderneming structureel te verhogen en de primaire processen van de onderneming te optimaliseren en te stroomlijnen. Het verbetertraject dat met ondersteuning van een PerformanceAdvies-subsidie wordt uitgevoerd, leidt tot een structurele verhoging van het organiserend vermogen van de onderneming en/of een structurele verbetering van de primaire bedrijfsprocessen. De ondersteuning wordt geleverd door een externe adviseur die binnen de kaders die LimburgMakers stelt, een performance-verbetertraject uitvoert. Er worden twee soorten verbetertrajecten onderscheiden en ondersteund: verhogen van het organiserend vermogen: de implementatie van een werkwijze waarbij de koers van de onderneming of ondernemer inzichtelijk wordt gemaakt en wordt vertaald naar individuele activiteiten en rollen van de sleutelfunctionarissen in de onderneming; verbeteren van primaire bedrijfsprocessen: een traject waarbij aan de hand van een concreet project, competenties op het gebied van het bedenken, ontwerpen en realiseren van oplossingen worden overgedragen aan de betreffende werknemers in de onderneming; learning by doing. Toepasbare methodes zijn bijvoorbeeld: QFD (Quality Function Deployment), FMEA (Failure Mode Effect Analysis), TRIZ, Design for Manufacturing en Functioneel Modelleren; een traject waarbij methodes voor het optimaliseren van de primaire bedrijfsprocessen - het maken van de producten of diensten - van de Pagina 8 van 9

9 onderneming en/of de keten waarin men zich bevindt, worden geïmplementeerd. Toepasbare methodes zijn bijvoorbeeld: Lean Manufacturing/Management, Six Sigma, OEE (Overall Equipment Effectiveness) en Supply Chain Management; een traject waarin een methode of werkwijze wordt toegepast waarmee de betrokkenheid, motivatie beschikbaarheid en/of competenties van medewerkers structureel worden verhoogd, wat leidt tot een toename van de performance. Toepasbare methodes zijn bijvoorbeeld: methodes gericht op het binden en boeien van medewerkers, flexibilisering van inzetbaarheid van medewerkers, strategische personeelsplanning, omgaan met krapte op de arbeidsmarkt, het nieuwe werken, werkplekinrichting en werkplekgeoriënteerd leren en ontwikkelen. Voor de PerformanceAdvies-subsidie gelden onder meer de volgende aanvullende bepalingen: per onderneming mag gedurende de programmaperiode één keer gebruik worden gemaakt van de subsidie; per toegekende subsidie mag slechts één adviesbureau worden ingeschakeld; het gekozen adviesbureau mag geen moeder-, dochter- of zusteronderneming zijn van de aanvrager. Ook mag het adviesbureau geen familieband hebben met de aanvrager tenzij de kennisleverancier aantoonbaar unieke kennis of inzicht kan leveren; de toegekende subsidie is niet overdraagbaar; het project mag niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. verwachte bijdrage aan een structurele verbetering van de ondernemingsperformance; match tussen de probleemstelling en gekozen oplossing; Adressen en contactpersonen: Neem contact op met de volgende instantie voor meer informatie over deze regeling: NV Industriebank LIOF (kantoor Venlo) Innovatoren 3n Sint Jansweg RC Venlo Nederland Tel: +31 (0) Pagina 9 van 9

PerformanceAdvies Subsidieregeling

PerformanceAdvies Subsidieregeling PerformanceAdvies Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V08 Datum: 28 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud van

Nadere informatie

KennisCheque Subsidieregeling

KennisCheque Subsidieregeling KennisCheque Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V09 Datum: 28 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud van het

Nadere informatie

InnovatieHaalbaarheid Subsidieregeling

InnovatieHaalbaarheid Subsidieregeling InnovatieHaalbaarheid Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V08 Datum: 28 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud

Nadere informatie

InnovatieManager Subsidieregeling

InnovatieManager Subsidieregeling InnovatieManager Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V11 Datum: 23 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud van

Nadere informatie

InnovatieProject Subsidieregeling

InnovatieProject Subsidieregeling InnovatieProject Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V07 Datum: 23 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud van

Nadere informatie

VOORLOPIG SUBSIDIEREGLEMENT. LIMBURG BUSINESS DEVELOPMENT FONDS met betrekking tot het Proof of Priciple fonds

VOORLOPIG SUBSIDIEREGLEMENT. LIMBURG BUSINESS DEVELOPMENT FONDS met betrekking tot het Proof of Priciple fonds VOORLOPIG SUBSIDIEREGLEMENT LIMBURG BUSINESS DEVELOPMENT FONDS met betrekking tot het Proof of Priciple fonds Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleent. versie van 27 januari 2015 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Voor subsidie kunnen in aanmerking komen MKB-ondernemingen die:

PROVINCIAAL BLAD. Voor subsidie kunnen in aanmerking komen MKB-ondernemingen die: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 2761 17 mei 2016 Nadere Subsidieregels Proof of Principle Fonds Gedeputeerde Staten van Limburg, maken ter voldoening aan het bepaalde in de

Nadere informatie

ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS

ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS 1 Inleiding Het instrument Innovatieproject maakt deel uit van het programma LimburgMakers. LimburgMakers is gericht op het structureel versterken van

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Voucherregeling BIHTS

Voucherregeling BIHTS Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Versie V3NL Inleiding De voucherregeling BIHTS is onderdeel van het businessplan Kennisinfrastructuur Building Integrated High

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding Informatiesessie OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Pieter Liebregts, programmamanager Stimulus Programmamanagement Terneuzen, 3 maart 2015 Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Workshop Projectvoorbereiding

Workshop Projectvoorbereiding Regionale voorlichtingsbijeenkomst OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces Subsidieaanvraag in detail Uit welke documenten bestaat de aanvraag?

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen.

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen. EI SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE die innoverende organisaties niet mogen missen. DE DEI IN HET KORT WAAROM DEI? DEI-SUBSIDIE IS BEDOELD OM: 1. Nederlandse energie-innovaties (internationaal)

Nadere informatie

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Versie V2NL Titel project Aanvrager Status aanvraag Concept Definitief Versie Datum Aanvraag voucher BASIS

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016;

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016; Subsidieregeling van 20 december 2016 houdende regels betreffende de subsidiering van kennisontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Gedeputeerde staten

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van

Nadere informatie

REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014

REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014 REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014 Versie: 6 december 2013 Pagina 1 van 6 Regionaal Economisch Actieprogramma 2014. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze regeling en de daarop berustende bepalingen

Nadere informatie

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015 GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015 Doelstelling GreenBrains kennisvouchers GreenBrains stelt kennisvouchers beschikbaar om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO):

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

NIOF 2010: Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 Innovatie en het betreden van markten door het MKB

NIOF 2010: Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 Innovatie en het betreden van markten door het MKB NIOF 2010: Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 Innovatie en het betreden van markten door het MKB 14 juni 2011 Danny Kerstholt Medewerker afdeling Regelingen Inhoud presentatie Doel en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen, op voorwaarde dat er minimaal twee werknemers aantoonbaar in dienst zijn.

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen, op voorwaarde dat er minimaal twee werknemers aantoonbaar in dienst zijn. SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen DOEL Doel van de regeling is duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. De subsidie beoogt een bijdrage

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015. Joep Hoveling

Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015. Joep Hoveling Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Joep Hoveling Inhoud presentatie OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Budget en doel van de Tender Valorisatie 2015 Subsidiebedragen en percentages

Nadere informatie

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven.

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Research- en developmentaftrek Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Algemene informatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam Aan begunstigde: Economische Zaken gemeente Amsterdam van Ark Postbus 2133 1000CC Amsterdam Projectnaam: Innovatieregio Amsterdam: integratie kennis, kunde, kassa Projectnummer: 21A.007 Datum besluit:

Nadere informatie

Tweede call voor offertes voor projecten

Tweede call voor offertes voor projecten Tweede call voor offertes voor projecten Thema : kleur- geur- en smaakstoffen uit planten Inleiding Het Kenniscentrum heeft tot doel om doorbraken te bewerkstelligen voor de valorisatie van werkzame stoffen

Nadere informatie

In dit document staan de instructies voor het invullen van deze budgetsheet.

In dit document staan de instructies voor het invullen van deze budgetsheet. Instructies invullen budgetsheet deel A (PPS-toeslag) Wanneer u gaat samenwerken in een project met bedrijven, dan kunt u indienen in deel A, waarbij de subsidie zal bestaan uit PPS-toeslag voor Onderzoek

Nadere informatie

Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies.

Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies. 1. Wat is innovatie. Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies. Innovatie is een ruim begrijp. Het is het vernieuwen en ontwikkelingen van nieuw producten, diensten of proces om iets nieuws waarde te

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Rotterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Rotterdam Aan begunstigde: Mobiel Erfgoed Centrum de heer R Schuddeboom Postbus 247 3CL Rotterdam Projectnaam: MEC-Innovatie Projectnummer: 21R.5 Datum besluit: 15-3-212 Subsidiebeschikking in het kader van het

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee!

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee! GA VOOR DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: 1 Duurzame inzetbaarheid door in- en externe flexibiliteit: de overheid betaalt 50% mee! De overheid zet in op zo lang mogelijk

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties platform voor zorginnovaties Ontwikkeling Business Case MAC 25 november 2010 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Business Case De business case

Nadere informatie

Subsidieaanvraag & Activiteitenplan

Subsidieaanvraag & Activiteitenplan Subsidieaanvraag & Activiteitenplan Regeling Kennisvouchers Techport 13 december 2015 1. Subsidieaanvraag In 2015 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk,

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr. 2016-61.431, ECP Nummer 78/2016 Zaaknr. 656745 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in het kader van de consultatie van Provinciale

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65 65 33april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 maart 2009, nr. WJZ / 9057818, tot wijziging

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004 Aanvraagformulier Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand 2004 indieningstermijn 1 juli 2004-1 oktober 2004 1 I. Algemene gegevens Naam_ project Naam gemeente/instantie

Nadere informatie

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectuitvoering

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectuitvoering Informatiesessie OPZuid 2014-2020 Workshop Projectuitvoering Eline de Graaff, financieel adviseur Stimulus Programmamanagement Terneuzen, 3 maart 2015 Inhoud Regelgeving en kosten Administratie en wijzigingen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING NOORDELIJKE INNOVATIE ONDERSTEUNINGSFACILITEIT 2010

SUBSIDIEREGELING NOORDELIJKE INNOVATIE ONDERSTEUNINGSFACILITEIT 2010 SUBSIDIEREGELING NOORDELIJKE INNOVATIE ONDERSTEUNINGSFACILITEIT 2010 Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. onderneming: duurzame organisatie die: - erop is gericht met

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG

SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 84692 27 juni 2016 SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de aanwezigheid

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (Geconsolideerde versie van de reeds op 3 februari 2015 vastgestelde beleidsregel en de op 21 april 2015 vastgestelde wijziging van deze

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de heer P. Struijs Vasteland 12e 3011BL Rotterdam Projectnaam: LNG Dual fuel voor de Binnenvaart Projectnummer: 22Z.011 Datum besluit: 25-02-2011

Nadere informatie

DC Innovatieprogramma Reglement

DC Innovatieprogramma Reglement reglement voor subsidieaanvragen behorende tot het DC Innovatieprogramma DC Innovatieprogramma Reglement 1. Definities Aanvragers: het Samenwerkingsverband dat een aanvraag voor een Innovatieproject indient,

Nadere informatie

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen Regeling Duurzame Inzetbaarheid in oktober start een nieuwe ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor individuele organisaties (ESF 2014/2020,

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Stichting Waag Society mevrouw Marleen Stikker Nieuwmarkt 4 1012CR Amsterdam Projectnaam: CineGrid Amsterdam Projectnummer: 21M.007 Datum besluit: 27-04-2010 Subsidiebeschikking in het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Gedeputeerde Staten van Gelderland Gelet op artikel 4.3 van de Verordening POP3 subsidies

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Acquit Business Development BV de heer W.G.L. de Jong Marnestraat 6 2497NE Den Haag Projectnaam: Delft Aardwarmte Pilot-Project (DAPP) Projectnummer: 21Z.017 Datum besluit: 08-06-2011

Nadere informatie

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3 e tijdvak Nederland heeft vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar gesteld voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

FOOD FUTURE Toekomstgerichte technologieën en innovaties voor bedrijven uit de foodsector in het Duits-Nederlandse grensgebied

FOOD FUTURE Toekomstgerichte technologieën en innovaties voor bedrijven uit de foodsector in het Duits-Nederlandse grensgebied Toekomstgerichte technologieën en innovaties voor bedrijven uit de foodsector in het Duits-Nederlandse grensgebied Workshop 28 november 2012 INTERREG Europese internationale samenwerking = Economisch vraaggeoriënteerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2002 16 april 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 april 2015, nr.814d6d30, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Economic

Nadere informatie

Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven

Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven Contactpersoon Ben Broers 0402748883 b.m.f.broers@philips.com Adresgegevens High Tech Campus 7

Nadere informatie

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG)

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Inleiding In de gemeente Oost Gelre kunnen bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren gebruik maken van de IOG-regeling, zijnde het innovatiefonds Oost Gelre.

Nadere informatie

Welkom. Bij de IPC voorlichtingsbijeenkomst 2016

Welkom. Bij de IPC voorlichtingsbijeenkomst 2016 Welkom Bij de IPC voorlichtingsbijeenkomst 2016 Programma IPC-regeling 2016 Indienen Do s en don ts Voorbeelden Vraag en antwoord 2 IPC in het kort 10-20 MKB-ers o.l.v. een penvoerder Met name gezamenlijk,

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: OP/PROJ-00857/KK/adj/UP november 2010

Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: OP/PROJ-00857/KK/adj/UP november 2010 Winc West Brabant B.V. i.o. T.a.v. de heer F.P.J. van den Heuvel Mozartlaan 7 4837 EH BREDA Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: OP/PROJ-00857/KK/adj/UP-10-01707 10 november 2010 Onderwerp: Beschikking subsidie

Nadere informatie

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5 DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV Page 1 of 5 DIMAEN BV "Connected Engineering" is onze samenvatting van het verbinden van disciplines, kennis en ervaring. Onze missie is: uitdagingen efficiënt omzetten in

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo.r3589.ooi Inboeknummer robstoo4rs Dossie> nummer oro.q op g maart aoro Raads informatiebrief Betreft kaderstelling bij inhuur derden. Inleiding In de raadsvergadering

Nadere informatie

VOUCHERREGELING STREEKONTWIKKELING BOVEN-DOMMEL

VOUCHERREGELING STREEKONTWIKKELING BOVEN-DOMMEL VOUCHERREGELING STREEKONTWIKKELING BOVEN-DOMMEL Pagina 1 van 8 Voucherregeling Streekontwikkeling Boven-Dommel PARAGRAAF 1 ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling en de daarop berustende

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding In de cao-hbo 2014-2016 hebben

Nadere informatie

NIOF 2008. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu. Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2000

NIOF 2008. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu. Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2000 NIOF 2008 Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2000 Regelingentekst en toelichting www.snn.eu Voorwoord Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is een samenwerkingsverband van de drie

Nadere informatie

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief van sociale partners De sociale partners in het hbo hebben

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 11 november 2009, nr. B.3, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 11 november 2009, nr. B.3, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 35 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 18 november 2009 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 17 november 2009, nr. 2009-217303, afd.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie Op 14 juni 2013 kan er opnieuw worden ingeschreven voor de IPC- regeling. Deze subsidieregeling

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Rabobank Apeldoorn en omgeving De PDF viewer (plug-in) van Chrome geeft dit formulier niet goed weer. Sla het formulier op en open deze in Acrobat of gebruik een andere

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Hoe financier ik de vernieuwing. Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton

Hoe financier ik de vernieuwing. Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton Hoe financier ik de vernieuwing Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton TCNN Innovatie-expert voor MKB in N-NL Begeleiding tot daadwerkelijke vernieuwde of nieuwe producten, diensten en processen

Nadere informatie

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement Subsidies Energie en Industrie 2016 Maurits Clement Regelingen in de Topsector Energie Topsector en TKI s bepalen prioriteiten en Bugetten RVO voert tenders uit om budgetten toe te kennen aan projecten

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Programma. Rol van provincie, SNN en RVO Veenkoloniën maatregel 7. Subsidie aanvragen POP3 agenda Vragen

Programma. Rol van provincie, SNN en RVO Veenkoloniën maatregel 7. Subsidie aanvragen POP3 agenda Vragen POP3 Programma Rol van provincie, SNN en RVO Veenkoloniën maatregel 1 Veenkoloniën maatregel 7 Subsidie aanvragen POP3 agenda Vragen Stelt openstellingsbesluiten vast o.b.v. beleid Provincie Beoordeelt

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam Aan begunstigde: Woningstichting Eigen Haard Nieman Postbus 67065 1060JB Amsterdam Projectnaam: Made@De Overkant-leren, creeren, produceren&verkopen Projectnummer: 23A.012 Datum besluit: 07-04-2011 Subsidiebeschikking

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Gelderland Nr. 1226 20 maart 2017 Wijziging Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Bekendmaking van het besluit van 14 maart 2017 zaaknummer

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie