LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens"

Transcriptie

1 LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens Het doel van de Nadere regels werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE (WERKSRE) is het bevorderen van de arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden van 45 jaar of ouder uit het gebied van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Algemene informatie Maximale omzet: Maximaal bedrag: Maximaal aantal werknemers: Aanvraagtermijn: Indienprocedure: Afkorting: Looptijd: Budget: Vooraf Aanvraagformulier LIMBURGMAKERS t/m ,4 miljoen (voor de gehele looptijd) Samenvatting: Doel van het programma LimburgMakers (LIMBURGMAKERS) is het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie (bedrijven op het gebied van machinebouw, mechatronische apparatuur, automotive en materialen). Het programma is een initiatief van de provincie Limburg, NV Industriebank LIOF (LIOF) en Syntens. Het programmamanagement is in handen van LIOF en de uitvoering van de activiteiten en instrumenten wordt door LIOF en Syntens samen verzorgd. De doelgroep van LimburgMakers bestaat uit in Limburg gevestigde mkbondernemingen in de maakindustrie. In het kader van het programma zijn zes verschillende subsidieinstrumenten ingesteld: KennisCheque, voor het inkopen van specifieke kennis die nodig is voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve producten, diensten of technologieën; InnovatieHaalbaarheid-subsidie, voor ondersteuning bij het laten uitvoeren van een technisch en/of commercieel haalbaarheidsonderzoek; InnovatieManager-subsidie, biedt ondersteuning bij de inhuur van een hoog opgeleide nieuwe medewerker voor innovaties binnen het bedrijf; InnovatieProject-subsidie, voor ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van een innovatief product, dienst of technologie; Pagina 1 van 9

2 PerformanceAdvies-subsidie, voor ondersteuning bij het laten uitvoeren en begeleiden van procesverbeteringen in bedrijfsprocessen of het vergroten van het organiserend vermogen van een onderneming; Innovatie Assistentie, dit subsidie-instrument wordt later gepubliceerd. Te ondersteunen activiteiten moeten overwegend in Limburg worden uitgevoerd. De hoogte van de bijdrage varieert per instrument: KennisCheque: 75 tot 100% van de subsidiabele kosten en maximaal 6500; InnovatieHaalbaarheid-subsidie: 35% van de subsidiabele kosten en maximaal ; InnovatieManager-subsidie: 35% van de subsidiabele kosten en maximaal ; InnovatieProject-subsidie: 35% van de subsidiabele kosten en maximaal (indien één onderneming de aanvraag indient) dan wel (bij samenwerking tussen twee of meer mkb-ondernemingen); PerformanceAdvies-subsidie: 35% van de subsidiabele kosten en maximaal Aanvragen kunnen met behulp van een per instrument verschillend aanvraagformulier worden ingediend bij LIOF. Per instrument gelden verschillende data waarvoor aanvragen moeten worden ingediend. Bijdrage: KennisCheque Indien de kennis wordt ingekocht bij een publieke kennisinstelling, dan bedraagt het subsidiepercentage 100% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Indien de kennis wordt ingekocht bij een andere, private kennisleverancier, dan bedraagt het subsidiepercentage 75% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Subsidiabele kosten zijn uitsluitend externe kosten, voor het inkopen cq. inschakelen van externe technische of markteconomische kennis of expertise. Niet-subsidiabel zijn: BTW, kosten voor het volgen van een opleiding of cursus, bezoeken aan symposia of beurzen, stage- of afstudeeropdrachten, brainstorm- of creativiteitssessies, fundamenteel onderzoek en het inrichten of beheren van websites. Alle kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn eveneens niet-subsidiabel. InnovatieHaalbaarheid-subsidie Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal De volgende kosten zijn subsidiabel: Pagina 2 van 9

3 kosten voor de inzet van derden voor het uitvoeren van het technisch of commercieel haalbaarheidsonderzoek, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een innovatieproject; kosten voor innovatieondersteuning met betrekking tot het aantonen van een proof-ofprinciple door middel van de bouw van een proefopstelling of zogenaamd broodplankmodel ; kosten voor innovatie-ondersteunende diensten zoals benutting van apparatuur, gebruik van databanken, laboratoriumgebruik. Niet-subsidiabel zijn BTW en interne loonkosten van de aanvrager. Alle kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn eveneens niet-subsidiabel. InnovatieManager-subsidie Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten voor het inhuren van de innovatiemanager. De loonkosten moeten passen binnen de wet normering topinkomens (WNT 2013). Niet-subsidiabel zijn kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring. InnovatieProject-subsidie Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal indien één onderneming de aanvraag indient. Bij samenwerking tussen twee of meer mkb-ondernemingen bedraagt de subsidie maximaal Daarbij kan het subsidiepercentage van de subsidiabele kosten per individuele mkbonderneming in het consortium nooit meer dan 35% bedragen, met een maximum subsidiebedrag van Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de realisatie van een innovatieproject. Het betreft de volgende kosten: interne personeelskosten gebaseerd op een uurtarief conform de volgende berekening: uurtarief = (bruto loonsom + 25% opslag) / 1650 uur; materiaalkosten voor de bouw van bijvoorbeeld een prototype; afschrijvingskosten gedurende het project voor bijvoorbeeld apparatuur die specifiek ten behoeve van dit project is aangeschaft; kosten voor de benutting van apparatuur; kosten voor inzet van derden; kosten voor accountantsverklaring ten behoeve van de afrekening van dit project. Niet-subsidiabel zijn: BTW, kosten voor het volgen van een opleiding, het (laten) uitvoeren van fundamenteel onderzoek, certificering, patentering of het oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen. De WBSO-subsidie voor uren die toe te rekenen zijn aan dit project wordt in mindering gebracht op de subsidiabele kosten. Eventuele opbrengsten door bijvoorbeeld de verkoop van prototypes, worden eveneens in mindering gebracht op de subsidiabele kosten. Pagina 3 van 9

4 Alle kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn eveneens niet-subsidiabel. PerformanceAdvies-subsidie Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten voor de inzet van een derde partij (adviseur) voor het uitvoeren van een performance verbetertraject. Niet-subsidiabel zijn: BTW, interne loonkosten van de aanvrager, kosten voor de aanschaf en benutting van apparatuur, uitrusting en/of materiaal, het volgen van een opleiding of training, de inzet van stagiaires of afstudeerders, brainstorm- en creativiteitssessies, strategietrajecten, teambuildingsdagen, advies over en implementatie en aanschaf van ERP-pakketten en advies over financiering of bedrijfsovernames. Alle kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn eveneens niet-subsidiabel. Cumulatiebepaling De gesommeerde steun via de instrumenten KennisCheque, InnovatieHaalbaarheid, InnovatieManager en PerformanceAdvies bedraagt maximaal per onderneming over een periode van drie jaar. Voorwaarden: Algemeen De doelgroep van LimburgMakers bestaat uit mkb-ondernemingen in de maakindustrie, die voldoen aan de Europese mkb-definitie (ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen niet overschrijdt). De ondernemingen zijn in Limburg gevestigd en hun activiteiten, gerelateerd aan een innovatieproject, worden overwegend in Limburg uitgevoerd. Te ondersteunen ondernemingen ontwikkelen fysieke producten of diensten die waarde toevoegen aan een fysiek eindproduct, zijnde: ondernemingen die innovatieve fysieke componenten en eindproducten ontwikkelen en realiseren; ondernemingen die innovatieve diensten (o.a. software) ontwikkelen en realiseren die, gekoppeld aan een fysiek product, meerwaarde aan dat product toevoegen; ondernemingen die innovatieve grondstoffen of componenten (materialen, coatings, etc.) ontwikkelen en realiseren die, gekoppeld aan een fysiek product, meerwaarde aan dat product toevoegen. Te ondersteunen ondernemingen zijn voornamelijk actief in de volgende sectoren: auto- en aanhangwagenindustrie; basismetaalindustrie; bouwmaterialen; Pagina 4 van 9

5 elektrotechnische industrie; elektrische apparatenindustrie; industrieel design; ingenieursbureaus; IT-dienstverlening; metaalproductenindustrie; overige transportmiddelenindustrie; reparatie en installatie van machines; research; rubber-, kunststofverwerkende industrie. KennisCheque De KennisCheque is bedoeld voor het inkopen van technologische kennis, markteconomische kennis of een combinatie van beide. De ingekochte kennis is gerelateerd aan een innovatieproject met betrekking tot ontwikkeling en realisatie van innovatieve producten, diensten of technologieën zoals bedoeld in bijlage 1. De kennis wordt ingekocht bij één derde partij die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein. Deze kennisleverancier kan zowel een private partij (onderneming) zijn als ook een publieke partij (kennisinstelling of -instituut) zijn en mag gevestigd zijn in zowel binnenland als buitenland. Voor de KennisCheque gelden onder meer de volgende aanvullende bepalingen: per project wordt slechts één KennisCheque toegekend; per onderneming worden maximaal twee KennisCheques toegekend per programmaperiode. Tussen de toekenning van de eerste KennisCheque en de tweede KennisCheque zit een periode van ten minste twaalf maanden, gerekend vanaf het moment dat de eerste KennisCheque is toegekend. Dat moment is vastgelegd door de datum van de beschikking voor de eerste KennisCheque; de toegekende subsidie wordt toegepast voor de inzet van één externe kennisleverancier, door de ondernemer zelf te kiezen; de kennisleverancier mag geen moeder-, dochter- of zusteronderneming zijn van de aanvrager. Ook mag de kennisleverancier geen familieband hebben met de aanvrager tenzij de kennisleverancier aantoonbaar unieke kennis of inzicht kan leveren; de toegekende subsidie is niet overdraagbaar; het project mag niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. innovativiteit; marktpotentie; Pagina 5 van 9

6 InnovatieHaalbaarheid-subsidie De InnovatieHaalbaarheid-subsidie is bedoeld voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Het betreft een technisch haalbaarheidsonderzoek, een markteconomisch of commercieel haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een nieuw te ontwikkelen product, dienst of technologie. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een of meer externe partijen, vanzelfsprekend met ondersteuning van de aanvrager. Het realiseren van een proof-ofprinciple of proefopstelling ten behoeve van het onderzoek kan onderdeel zijn van het haalbaarheidsonderzoek. De realisatie van een functioneel werkend prototype valt echter buiten de scope van de InnovatieHaalbaarheid-subsidie. Het haalbaarheidsproject zal getoetst worden ten aanzien van innovativiteit, marktpotentie en de in de onderneming aanwezige competenties en resources. Voor de InnovatieHaalbaarheid-subsidie gelden onder meer de volgende aanvullende bepalingen: per project wordt slechts één InnovatieHaalbaarheid-subsidie toegekend; per onderneming wordt maximaal één InnovatieHaalbaarheid-subsidie toegekend per twaalf maanden, gerekend vanaf het moment dat de eerste subsidie is toegekend. Dat moment is vastgelegd door de datum van beschikking voor de eerste InnovatieHaalbaarheid-subsidie voor de onderneming; de toegekende subsidie mag toegepast worden bij meerdere externe onderzoekspartijen; de onderzoekspartij mag geen moeder-, dochter- of zusteronderneming zijn van de aanvrager. Ook mag de onderzoekspartij geen familieband hebben met de aanvrager tenzij de onderzoekspartij aantoonbaar unieke kennis of inzicht kan leveren; de toegekende subsidie is niet overdraagbaar; het project mag niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. innovativiteit; marktpotentie; InnovatieManager-subsidie De InnovatieManager-subsidie heeft tot doel om innovatie binnen een onderneming te ondersteunen en te versnellen door de inzet van een nieuw in te huren hoger opgeleide medewerker, de innovatiemanager, die het innovatievermogen en de slagvaardigheid van de onderneming op het gebied van innovaties verbetert en/of vergroot. Het innovatiemanager-project is gericht op het ondersteunen, vlottrekken, begeleiden en versnellen van innovaties binnen een onderneming door het inzetten van een innovatiemanager. De inzet van de innovatiemanager moet resulteren in de ontwikkeling van een idee naar een marktrijp product of dienst. Daarmee levert de innovatiemanager een Pagina 6 van 9

7 concrete bijdrage aan de structurele versterking van het concurrentievermogen van de onderneming. De innovatiemanager is nieuw binnen de onderneming, heeft ten minste een HBO-diploma en relevante beroepservaring. Doctoraalopleidingen kunnen meetellen als relevante beroepservaring. De innovatiemanager kan zowel technisch-georiënteerd zijn, alsook georiënteerd zijn op marketing of marktinnovatie. De rol en functie van de innovatiemanager zijn additioneel ten opzichte van bestaande functies binnen de onderneming. Met andere woorden, de innovatiemanager vervangt of verdringt geen bestaande functies, maar geeft invulling aan activiteiten waarvoor de huidige bezetting onvoldoende capaciteit heeft, in tijd en/of kennis, om goed en adequaat vorm en invulling aan te kunnen geven. De aanvrager kiest zelf een passende innovatiemanager en stelt deze bij de projectaanvraag ter goedkeuring voor aan het programmasecretariaat LimburgMakers, door het CV van de innovatiemanager als bijlage toe te voegen aan de subsidieaanvraag. De innovatiemanager wordt ingehuurd rechtstreeks (ZZP) of via payrolling voor een vooraf afgesproken periode van ten minste twaalf maanden en ten minste één dag per week. De innovatiemanager mag niet in dienst zijn van de aanvrager. De innovatiemanager wordt gekoppeld aan ten minste één aantoonbaar concreet idee of innovatieproject. Voor de InnovatieManager-subsidie gelden onder meer de volgende aanvullende bepalingen: per onderneming mag gedurende de programmaperiode één keer gebruik worden gemaakt van de InnovatieManager-subsidie; een toegekende InnovatieManager-subsidie is niet overdraagbaar; de activiteiten beschreven in de subsidieaanvraag mogen niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. motivatie voor de inzet van de innovatiemanager; innovativiteit; marktpotentie; technische haalbaarheid; economische haalbaarheid; InnovatieProject-subsidie De InnovatieProject-subsidie heeft tot doel om een innovatieproject binnen een mkbonderneming of consortium van mkb-ondernemingen te stimuleren, ondersteunen en versnellen. Het innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een product, dienst of technologie die een economische meerwaarde oplevert voor de betrokken onderneming of het consortium. Het innovatieproject levert een bijdrage aan de structurele versterking van het concurrentievermogen van de betreffende onderneming(en). Het innovatieproject kan de ontwikkeling en realisatie omvatten van een nieuw of innovatief fysiek product, dat door ten minste één van de aanvragers meerdere keren kan worden toegepast cq. kan worden verkocht. Maar het innovatieproject kan ook de ontwikkeling Pagina 7 van 9

8 omvatten van een innovatieve dienst die of een innovatief proces dat, gekoppeld aan een fysiek product, een hogere toegevoegde waarde realiseert voor dat product. Voor de InnovatieProject-subsidie gelden onder meer de volgende aanvullende bepalingen: per project mag gedurende de programmaperiode van LimburgMakers, één keer gebruik worden gemaakt van de InnovatieProject-subsidie; per onderneming mag gedurende de programmaperiode van LimburgMakers twee keer gebruik worden gemaakt van de InnovatieProject-subsidie; een toegekende InnovatieProject-subsidie is niet overdraagbaar; de activiteiten beschreven in de subsidieaanvraag mogen niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. innovativiteit; marktpotentie; technische haalbaarheid; economische haalbaarheid; PerformanceAdvies-subsidie De PerformanceAdvies-subsidie is een bijdrage in de kosten voor het inhuren van externe ondersteuning om middels de implementatie van een gestructureerde methode de bedrijfsprocessen, de ondernemingsperformance, structureel te verbeteren. PerformanceAdvies heeft tot doel het organiserend vermogen (waaronder het innovatievermogen) van de onderneming structureel te verhogen en de primaire processen van de onderneming te optimaliseren en te stroomlijnen. Het verbetertraject dat met ondersteuning van een PerformanceAdvies-subsidie wordt uitgevoerd, leidt tot een structurele verhoging van het organiserend vermogen van de onderneming en/of een structurele verbetering van de primaire bedrijfsprocessen. De ondersteuning wordt geleverd door een externe adviseur die binnen de kaders die LimburgMakers stelt, een performance-verbetertraject uitvoert. Er worden twee soorten verbetertrajecten onderscheiden en ondersteund: verhogen van het organiserend vermogen: de implementatie van een werkwijze waarbij de koers van de onderneming of ondernemer inzichtelijk wordt gemaakt en wordt vertaald naar individuele activiteiten en rollen van de sleutelfunctionarissen in de onderneming; verbeteren van primaire bedrijfsprocessen: een traject waarbij aan de hand van een concreet project, competenties op het gebied van het bedenken, ontwerpen en realiseren van oplossingen worden overgedragen aan de betreffende werknemers in de onderneming; learning by doing. Toepasbare methodes zijn bijvoorbeeld: QFD (Quality Function Deployment), FMEA (Failure Mode Effect Analysis), TRIZ, Design for Manufacturing en Functioneel Modelleren; een traject waarbij methodes voor het optimaliseren van de primaire bedrijfsprocessen - het maken van de producten of diensten - van de Pagina 8 van 9

9 onderneming en/of de keten waarin men zich bevindt, worden geïmplementeerd. Toepasbare methodes zijn bijvoorbeeld: Lean Manufacturing/Management, Six Sigma, OEE (Overall Equipment Effectiveness) en Supply Chain Management; een traject waarin een methode of werkwijze wordt toegepast waarmee de betrokkenheid, motivatie beschikbaarheid en/of competenties van medewerkers structureel worden verhoogd, wat leidt tot een toename van de performance. Toepasbare methodes zijn bijvoorbeeld: methodes gericht op het binden en boeien van medewerkers, flexibilisering van inzetbaarheid van medewerkers, strategische personeelsplanning, omgaan met krapte op de arbeidsmarkt, het nieuwe werken, werkplekinrichting en werkplekgeoriënteerd leren en ontwikkelen. Voor de PerformanceAdvies-subsidie gelden onder meer de volgende aanvullende bepalingen: per onderneming mag gedurende de programmaperiode één keer gebruik worden gemaakt van de subsidie; per toegekende subsidie mag slechts één adviesbureau worden ingeschakeld; het gekozen adviesbureau mag geen moeder-, dochter- of zusteronderneming zijn van de aanvrager. Ook mag het adviesbureau geen familieband hebben met de aanvrager tenzij de kennisleverancier aantoonbaar unieke kennis of inzicht kan leveren; de toegekende subsidie is niet overdraagbaar; het project mag niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. verwachte bijdrage aan een structurele verbetering van de ondernemingsperformance; match tussen de probleemstelling en gekozen oplossing; Adressen en contactpersonen: Neem contact op met de volgende instantie voor meer informatie over deze regeling: NV Industriebank LIOF (kantoor Venlo) Innovatoren 3n Sint Jansweg RC Venlo Nederland Tel: +31 (0) Pagina 9 van 9

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10 1. Eindbegunstigde en aanvrager subsidie: Programmalijn-REP 8, 9 en 10 Projectnaam Innovatiecluster Drachten Algemeen Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3 E-mail Fax Naam Organisatie idem Telefoon Contactpersoon

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Hightech systemen & materialen. Remanufacturing

Hightech systemen & materialen. Remanufacturing Hightech systemen & materialen Remanufacturing Colofon Innovatie Zuid Oktober 2013 Thema Hightech systemen en materialen: Remanufacturing Samengesteld door Mare Advies Marko Vreeswijk Inspiratie en inhoudelijke

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1

Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1 Limburg maakt vaart Jaarverslag 2013 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 2 Inhoud Kerncijfers 2013 4 Mission statement 6 Woord

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

Aanvullende rapportage Verslag van de directie. Aanvullende rapportage Bijlagen

Aanvullende rapportage Verslag van de directie. Aanvullende rapportage Bijlagen Internetbijlage II Aanvullende rapportage Verslag van de directie Participaties 2 Ontwikkeling & Innovatie 4 Investeringsbevordering & Business Development 14 Bedrijventerreinen 18 LIOF Business Centers

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Inzicht. Succes verzekerd! Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers

Inzicht. Succes verzekerd! Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Succes verzekerd! juli 2013: editie 18 www.siemens.com/plm 17 Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers

Nadere informatie

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie