ANTI-MALWARE BELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANTI-MALWARE BELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)"

Transcriptie

1 ANTI-MALWARE BELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

2 Colofon Naam document Anti-malware beleid Versienummer 1.0 Versiedatum oktober 2013 Versiebeheer Het beheer van dit document berust bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Copyright 2013 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik van deze uitgave voor het doel zoals vermeld in deze uitgave is met bronvermelding toegestaan voor alle gemeenten en overheidsorganisaties. Voor commerciële organisaties wordt hierbij toestemming verleend om dit document te bekijken, af te drukken, te verspreiden en te gebruiken onder de hiernavolgende voorwaarden: 1. KING wordt als bron vermeld; 2. het document en de inhoud mogen commercieel niet geëxploiteerd worden; 3. publicaties of informatie waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet bij de verstrekker berusten, blijven onderworpen aan de beperkingen opgelegd door de KING; 4. ieder kopie van dit document, of een gedeelte daarvan, dient te zijn voorzien van de in deze paragraaf vermelde mededeling. Rechten en vrijwaring KING is zich bewust van haar verantwoordelijkheid een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kan KING geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden, onvolledigheden of nalatigheden. KING aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enig gebruik van voorliggende uitgave of schade ontstaan door de inhoud van de uitgave of door de toepassing ervan. Met dank aan De expertgroep en de reviewgemeenten die hebben bijgedragen aan het vervaardigen van dit product. In samenwerking met De producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) worden vervaardigd in samenwerking met: 2

3 Voorwoord De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en actief sinds 1 januari Aanleiding voor de oprichting van de IBD vormen enerzijds de leerpunten uit een aantal grote incidenten op informatiebeveiligingsvlak en anderzijds de visie Digitale Overheid De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. De IBD heeft drie doelen: 1. het preventief en structureel ondersteunen van gemeenten bij het opbouwen en onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatiebeveiliging. 2. het leveren van integrale coördinatie en concrete ondersteuning op gemeente specifieke aspecten in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. 3. het bieden van gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden om informatiebeveiliging in de praktijk van alle dag naar een hoger plan te tillen. De ondersteuning die de IBD biedt bij het ICT-Beveiligingsassessment DigiD is een voorbeeld van zo n project. Hoe realiseert de IBD haar doelen? Om invulling te kunnen geven aan haar doelen is door de IBD op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) een vertaalslag gemaakt naar een baseline voor de gemeentelijke markt. Deze Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) betreft twee varianten, een Strategische- én een Tactische Baseline. Beide varianten van de BIG zijn beschikbaar voor alle gemeenten op de community van de IBD, zodat door iedere gemeente tot implementatie van de BIG kan worden overgegaan. Bestuur en management hebben met deze baseline een instrument in handen waarmee zij in staat zijn om te meten of de organisatie in control is op het gebied van informatiebeveiliging. Om de implementatie van de Strategische en Tactische Baseline te ondersteunen, zijn door de IBD in samenwerking met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening producten ontwikkeld op operationeel niveau. Dit heeft een productenportfolio opgeleverd, genaamd de Operationele Baseline Nederlandse Gemeenten. Onderhavig product is onderdeel van het productenportfolio. Naast een productenportfolio, heeft de IBD voor gemeenten ook een dienstenportfolio ontwikkeld. Voor een volledig overzicht van het producten- en dienstenportfolio, kunt u terecht op de website van de IBD. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het opstellen en/of uitvoeren en/of handhaven van de regels. Hierbij geldt: - Er is wetgeving waar altijd aan voldaan moet worden, zoals niet uitputtend: GBA, SUWI, BAG en PUN, maar ook de archiefwet. - Er is een gemeenschappelijk normenkader als basis: de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). - De gemeente stelt dit normenkader vast, waarbij er in de naleving van dat kader ruimte is voor afweging en prioritering op basis van het pas toe of leg uit principe. 3

4 Leeswijzer Dit product maakt onderdeel uit van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Doel Dit document geeft een mogelijke invulling van beleidsuitgangspunten voor het Anti-Malware Beleid weer. Deze beleidsuitgangspunten zijn afkomstig uit de BIG en het beleid is daarmee compliant aan de BIG. Deze beleidsuitgangspunten zijn opgenomen in de bijlage Anti-Malware Beleid Gemeente. Doelgroep Dit document is van belang voor bestuur (voor het beleid), management, systeembeheer en gebruikers. Relatie met overige producten Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) o Strategische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten o Tactische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten Incident management en response Mobiele gegevensdragers BCM Gedragsregels gebruikers Maatregelen tactische variant Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

5 Inhoud 1 Anti-malware beleid Wat is malware of virus? Malware-varianten Bestaansrecht malware Forum standaardisatie maatregelen Samenhang anti-malware maatregelen Verantwoordelijkheden en taken 7 Bijlage: Anti-Malware beleid gemeente <gemeente> 9 5

6 1 Anti-malware beleid Dit document geeft een mogelijke invulling van beleidsuitgangspunten voor het Anti-malware beleid weer. Deze beleidsuitgangspunten zijn afkomstig uit de BIG en het beleid is daarmee compliant aan de BIG. Deze beleidsuitgangspunten zijn opgenomen in de bijlage Anti-Malware beleid gemeente. In dit document wordt de term malware gebruikt, maar de meeste mensen zullen virus zeggen. In feite is een virus een soort malware. 1.1 Wat is malware of virus? Malware is een verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke software. Het woord is een samenvoeging van het Engelse malicious software (kwaadwillende software). Malware behoort tot de grootste bedreigingen van de ICT-infrastructuur en de daarbinnen aanwezige bedrijfsinformatie. De gevolgen van een malware-infectie kunnen zeer schadelijk en riskant zijn en leiden tot uitval van systemen, vertraging bij het gebruik van systemen, overname van controle over systemen, het niet beschikbaar zijn van informatie of zelfs het verlies van informatie. Malware maakt gebruik van zwakheden in software (en soms hardware) en van de onachtzaamheid van gebruikers. 1.2 Malware-varianten Er zijn verschillende malware-varianten en in de meeste gevallen zegt men ook wel virus. De volgende varianten behoren tot de meest voorkomende malware: virus, worm, spyware, adware, trojan, tracking cookie, dropper, dialer, rootkit, backdoor, rogueware, ransomware. In de laatste jaren wordt tijdens een malware-aanval tegelijkertijd gebruik gemaakt van verschillende soorten malware om zo de kans op en besmetting van een systeem te vergroten. Deze aanvallen doen zich meestal voor in een zogenaamde drive-by aanval, waarbij een kleine besmetting in bijvoorbeeld een advertentie, bijlage of web link zorgt voor het ophalen van verschillende malware van speciaal daarvoor ingerichte servers en het plaatsen ervan op uw systemen. Deze code kan op twee manieren worden geactiveerd: automatisch of door een muisklik. De drive-by aanval is anno 2013 de 1 meest gebruikte manier om systemen te besmetten en informatie te stelen. 1.3 Bestaansrecht malware In het begin van de desktop automatisering bestond malware vooral uit bootsector virussen, gewone virussen en eenvoudige wormen 2. Het doel van deze virussen was schade aan te richten op hun gastheer en zichzelf te vermenigvuldigen. In deze tijd werd er nog veel gewerkt met floppy s en dus was een bootsector virus 3 de manier om ervoor te zorgen dat de besmetting overal terecht kwam. In deze tijd was er al een fenomeen in opkomst om geld te verdienen met malware en dat was de zogenaamde Dialer. Deze vorm van malware gaf de computer instructie om via het modem verbinden met betaalde telefoonnummers waardoor aanzienlijke kosten ontstonden. De insteek van de huidige malware is anders. Partijen die malware inzetten hebben vaak het belang om informatie te stelen, informatie is immers geld waard (indirect en direct door de verkoop van deze informatie). Om dit doel te bereiken zullen deze partijen er voor zorgen dat deze malware zo lang mogelijk niet ontdekt blijft. Alternatief is dat deze partijen geld verdienen door het 1 Zie: https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threatenvironment/enisa_threat_landscape/at_download/fullreport 2 Met gewoon en eenvoudig wordt hierbij bedoelt de complexiteit van de gebruikte code. Door de relatieve eenvoud van de code konden oude virussen en wormen relatief eenvoudig ontdekt worden. 3 Een virus die zich nestelt in de eerste sector van een disk 6

7 versleutelen van documenten en andere content en vervolgens voor het ontsleutelen door om geld te vragen. 1.4 Forum standaardisatie maatregelen Mail omvat een binnenkomende kant en een uitgaande kant. Over het algemeen wordt er bij antimalware geschreven over de binnenkomende mail en dat wat er op de desktop getoond wordt. Er zijn echter nog meer maatregelen, maar deze hebben vooral betrekking op de uitgaande kant. Het is een goed gebruik om SPF in te richten en daarnaast gebruik te maken van DKIM binnen het DNS-record van de gemeentelijke websites als via die domeinnaam mail verstuurd wordt. DKIM staat op de lijst met open standaarden, zie ook: https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/ 1.5 Samenhang anti-malware maatregelen Anti-malware maatregelen werken in samenhang en ieder voor zich richten ze zich op een (facet van een) beveiligingslaag. Voor de organisatie is beleid, en het naleven daarvan, van wezenlijk belang evenals en het oefenen van scenario s waarbij de bedrijfsvoering verstoord wordt. Voor systeembeheer is de belangrijkste maatregel het patchmanagement en het technisch laten functioneren van anti-malware software op de verschillende ICT-componenten. Voor gebruikers is bewustwording van het risico essentieel om zo de benodigde aanpassing van het gedrag te bereiken. 1.6 Verantwoordelijkheden en taken Bestuurder De bestuurder dient actief het beleid uit te dragen en te controleren of aan het beleid de juiste invulling gegeven wordt. Een bestuurder dient zich te beseffen dat het een voorbeeld functie heeft en ook gebruiker is van dezelfde ICT-voorzieningen. Management Het management is verantwoordelijk voor het aansturen van het personeel in de meest brede zin en moet ervoor zorgen dan alle gebruikers zich bewust zijn van de gevaren van internet en computergebruik. Het management heeft een actieve rol in het aansturen van bijvoorbeeld systeembeheer en zij ontvangen de rapportages CISO De CISO ondersteunt gevraagd en ongevraagd bestuurders en management bij het inrichten en uitvoeren van het beleid, beoordeelt de rapportages en bereidt rapportages voor en doet aan trendanalyses. De CISO ondersteunt systeembeheer bij het inrichten van patchmanagement, antivirus en anti-spam maatregelen selectie. De CISO heeft een actieve rol in het Incident Response en Management proces. Systeembeheer Systeembeheer is verantwoordelijk voor het proces rondom de malware-bestrijding. Dit geldt zowel voor de preventieve als de repressieve maatregelen: Systeembeheer geeft uitvoering aan het patchmanagement en alleen als een patch of update een verstoring van de ICT dienstverlening veroorzaakt mag een patch of update uitgesteld worden. In dat geval moeten andere manieren gezocht worden om de zwakke plek in het 7

8 systeem af te schermen zodat het systeem minder kwetsbaar is bij onjuist gebruik of pogingen tot misbruik de zwakheid te elimineren en systemen te beschermen tegen onjuist gebruik of misbruik Systeembeheer zorgt voor een up-to-date anti-malware systeem op alle devices van de gemeente inclusief anti-spam maatregelen binnen de mail omgeving en controleert daarvan dagelijks de werking en de gedetecteerde malware of andere verdachte software Systeembeheer zorgt voor een up-to-date firewall en controleert daarvan dagelijks de logging Zowel inkomend netwerkverkeer als uitgaand netwerk verkeer dient gemonitord te worden Mailrelaying 4 voorkomen door het dichtzetten van poort 25 voor alle andere mailservers dan de eigen mailserver Zorgdragen voor hardening van systemen 5 Het voorkomen dat MS Office macro s en scripts ongecontroleerd uitgevoerd kunnen worden Als een gedragsregel technisch kan worden afgedwongen moet dat niet nagelaten worden Systeembeheer rapporteert maandelijks over de aantallen gedetecteerde aanvallen, over de werkplekken die besmet zijn, de ondernomen acties om besmettingen te mitigeren aan de CISO Gebruikers Gebruikers dienen zich de gedragsregels in de aanwijzing voor computer gebruik eigen te maken. In deze gedragsregels moet minimaal worden opgenomen: Hoe om te gaan met mobiele media (en dat deze regels waar mogelijk afgedwongen worden door technische maatregelen) Het gebruik van USB-sticks tegen gaan of alleen gebruik te maken van speciale USB-sticks en/of speciale stations (bijvoorbeeld encrypted USB-sticks) Het niet klikken op links in s die niet verwacht worden Het niet openen van bijlagen die er verdacht uitzien of die niet verwacht worden Het verplicht melden van verdacht gedrag van de werkplek of de software waarmee gewerkt wordt Een Malware besmetting is altijd een incident dat ook gemeld moet worden in de lijn en aan de CISO. 4 Mailrelaying is mail versturen via een andere mailserver dan de standaard mailserver binnen een netwerk of domein. Spammers maken gebruik van mailrelaying om spam mail te versturen. Zombie pc s proberen ook vaak van relaying gebruik te maken. 5 Hardening is het zorgdragen dat alleen die functies en software op een systeem draaien die nodig zijn, daarmee worden aanvalsmogelijkheden beperkt. 8

9 Bijlage: Anti-Malware beleid gemeente <gemeente> Het anti-malware beleid van de gemeente geeft richting aan de wijze waarop de gemeente maatregelen wenst te treffen voor een adequate detectie, preventie en herstel van verstoringen als gevolg van malware. De gemeente onderschrijft het belang van een adequaat anti-malware beleid omdat malware ernstige schade kan toebrengen aan gemeentelijke systemen en de informatievoorziening in termen van beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit kan verstoren. Bovendien kan malware schade toebrengen aan het belang van de burger en het vertrouwen in de gemeente. Malware besmettingen zijn incidenten die gestructureerd moeten worden aangepakt en er moeten procedures worden vastgesteld om de reactie op deze besmettingen doeltreffend en ordelijk te laten plaatsvinden. Dit beleid is van toepassing op iedereen die werkzaam is bij de gemeente. De volgende uitgangspunten zijn vastgesteld voor de gemeente en deze zijn ontleend aan het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid, de Code voor Informatiebeveiliging (NEN/ISO 27002:2007) en de BIG: 1. Het is verboden om ongeautoriseerde software te draaien op computersystemen van de gemeente. Computer systemen zijn: smartphones, tablets, desktops, laptops en servers. 2. Alle computersystemen zijn altijd voorzien van de laatste firmware, software updates en patches, tenzij door een risicoafweging is vastgesteld en geaccordeerd, dat een bepaalde software update de dienstverlening van de gemeente kan verstoren (wijzigingsbeheer), in dat geval moeten er andere maatregelen worden onderzocht en genomen. 3. Op alle systemen van de gemeente is anti-malware software aanwezig die geautomatiseerd controleert op de aanwezigheid van virussen, trojans en andere malware waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen werkplekken en servers. De gemeente maakt gebruik van verschillende anti malware oplossingen op verschillende schakels binnen de infrastructuur Alle binnenkomende en uitgaande s worden gecontroleerd op malware. 5. Het Domain Keys Identified Mail (DKIM) mechanisme wordt ingericht ten behoeve van de uitgaande mail. 6. De anti-malware software wordt iedere dag automatisch voorzien van nieuwe updates van virusdefinities en dit moet centraal bewaakt worden. Uitzonderingen hierop moeten actief worden gemonitord en gerapporteerd aan het management en aan de CISO. 7. Malware besmettingen en de vermoedens daarvan dienen onverwijld gemeld te worden volgens de incidenten procedure. 8. Als mobiele code vereist is voor het uitvoeren van de geautomatiseerde werkprocessen dan mag dat alleen tegen minimale rechten. De gebruiker mag geen extra rechten kunnen geven aan mobiele code, tenzij het management dat geaccordeerd heeft. 9. Alle malware besmettingen zijn incidenten van de zwaarste categorie Alle gebruikers 8 zijn verplicht deel te nemen aan bewustwordingstrainingen. 6 Dit wordt gedaan om te voorkomen dat een product of oplossing nooit alleen de zwakste schakel wordt bij een uitbraak. 7 Zie incident management en response 8 ALLE gebruikers omvat iedereen die op enige wijze van een ICT-middel gebruikt maakt binnen de gemeente. 9

10 Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van [gemeente] op [datum], [Naam. Functie] [Naam. Functie] 10

11 INFORMATIEBEVEILIGINGSDIENST V00R GEMEENTEN (IBD) NASSAULAAN JS DEN HAAG POSTBUS GK DEN HAAG HELPDESK ALGEMEEN FAX

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD IBD DIENSTENPORTFOLIO Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD Auteur IBD Datum september 2013 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Kernactiviteiten en diensten 4 1.1 Officieel aansluiten bij de IBD 6

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Instructie en gebruik GEMSS 3D VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door KING Datum 29 december 2014

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Cloud computing Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

Bring your own device. Choose your own device

Bring your own device. Choose your own device Bring your own device Choose your own device Voorwoord Smartphones en tablets winnen in hoog tempo terrein bij het bedrijfsleven en de overheid. Mensen maken in toenemende mate privé gebruik van mobiele

Nadere informatie

HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND?

HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND? HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND? Auteur IBD Datum Januari 2015 2 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Hoe komt de inschaling van kwetsbaarheidswaarschuwingen tot stand? 5 2.1 Inschaling

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers van medeoverheden ting U mp bezien vanuit het perspectief van informatieveiligheid

EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers van medeoverheden ting U mp bezien vanuit het perspectief van informatieveiligheid HANDREIKING CLOUD computing inhoudsopgave Voorwoord 3 achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 5 + samenvatting 9 Cloud computing, wat is het eigenlijk? 15 De voor- en nadelen van Cloud computing

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers » Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers »Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers Nationaal Cyber Security Centrum

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie