Onderzoek naar de interesses van leerlingen in Bolgatanga, ten opzichte van de seksuele voorlichting van de YHFG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de interesses van leerlingen in Bolgatanga, ten opzichte van de seksuele voorlichting van de YHFG"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de interesses van leerlingen in Bolgatanga, ten opzichte van de seksuele voorlichting van de YHFG You only have one life, so make sure you make the best of it Datum: December 2011 Opdrachtgever: Youth Harvest Foundation Ghana Stagebegeleider: Jolien van der Geugten Student: Danny Teders Studentnummer: Studiebegeleider: Ceciel Zandee

2 Samenvatting Een grote groep mensen in het noorden van Ghana, vertoont risicovol gedrag omtrent seksualiteit. Uit onderzoek is gebleken dat dit grotendeels komt door een gebrek aan kennis. Mede hierdoor komen HIV/AIDS, STD s, niet geplande zwangerschappen en seks voor geld dagelijks voor. Gedurende mijn verblijf in Ghana, ben ik werkzaam geweest voor de Youth Harvest Foundation Ghana (YHFG). Een non-profit organisatie die mede als doel heeft, de jeugd in de leeftijd van 10 tot 25 jaar, educatie te geven ter preventie van eerder benoemde problemen. Dit doen ze mede door seksuele voorlichtingen te geven aan diverse scholen rondom en in Bolgatanga. De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt als volgt; In hoeverre sluit het voorlichtingsprogramma over seksualiteit, van de Youth Harvest Foundation Ghana, aan bij de interesses van de leerlingen tussen de leeftijd jaar in Bolgatanga? Dit onderzoek is gebaseerd op een kwantitatieve manier van dataverzameling. Vanwege deze methode was het mogelijk een grotere groep leerlingen te ondervragen, aan de hand van een enquête. Dit heeft plaatsgevonden onder 29 leerlingen van de Senior High School Zuarungu te Bolgatanga. Al deze leerlingen waren lid van de Youth Harvest Foundation Ghana, wat inhoudt dat deze deelnamen aan de seksuele voorlichtingen van deze organisatie. De aandacht van dit onderzoek ligt op het vinden waar de interesses van de leerlingen liggen, om uiteindelijk de YHFG een advies te geven, over hoe zij de voorlichting dusdanig kunnen optimaliseren, dat deze beter aansluit op deze interesses. Dit alles met het uiteindelijke doel om informatieoverdracht effectiever te maken, waardoor de educatie verbeterd en de leerlingen een gezondere toekomst tegemoet kunnen gaan. De resultaten tonen aan dat de leerlingen geïnteresseerd zijn in de seksuele voorlichting van de YHFG, daarnaast voldoen de lessen aan hun verwachtingspatroon en geven ze aan de lessen belangrijk te vinden. In de enquête is de vraag gesteld welke 3 onderwerpen van de gegeven lessenreeks, ze het meest interessant vonden en welke onderwerpen ze het minst interessant vonden. Hieruit blijkt dat er een verdeelde mening in de klas aanwezig was. De antwoorden waren namelijk verspreid over zo goed als alle antwoordmogelijkheden. Echter staken er enkele onderwerpen boven de rest uit. Bij de meest interessante onderwerpen waren dit; Menstruation, Getting to know the Men- & Female body, Pregnancy en Relationships and sex. De minst interessante onderwerpen, uit dit onderzoek gebleken, waren de volgende; Family Planning, Abortion, Menstruation, Relationships and Sex, Pregnancy, STD s en Unwanted sex and abuse. Na dit onderzoek kan er gezegd worden dat de seksuele voorlichting van de YHFG goed aansluit op de interesses van de leerlingen. Echter moet er altijd kritisch gekeken en geëvalueerd worden ten opzichte van de lessen. Dit is dusdanig belangrijk voor de optimalisering van het programma, dat hier niet nalatig mee om mag worden gegaan. Tevens zijn er nog meerdere verbeterpunten, waardoor de lessenreeks geoptimaliseerd kan worden, namelijk; beeldmateriaal, bord gebruik en theoretische kennis van de vrijwilligers.

3 Inhoudsopgave SAMENVATTING... INHOUDSOPGAVE... VOORWOORD... 3 INLEIDING... 5 ONDERZOEKSPLAN... 6 ONDERZOEKSMETHODE... 6 LITERATUUR... 7 DATAVERZAMELINGSMETHODEN... 8 ENQUÊTE... 8 ONDERZOEKSGROEP... 8 ONDERZOEKSVRAAG... 9 DOEL VAN DE OPDRACHT... 9 REPRESENTATIVITEIT EN VALIDITEIT ONDERZOEKSMETHODEN OVERIGE DOCUMENTATIE REPRESENTATIVITEIT ONDERZOEKSGROEP RESULTATEN INLEIDING RESULTATEN HOOFDVRAAG RESULTATEN ONDERZOEKSVRAAG RESULTATEN ONDERZOEKSVRAAG CONCLUSIE AANBEVELINGEN LESSEN MET MEESTE DESINTERESSE EIGEN VISIE BIJLAGEN ENQUÊTE FREQUENTIETABELLEN VRAAG 7 EN OVERIGE FREQUENTIETABELLEN... 26

4 Voorwoord U heeft het eindverslag open geslagen wat ik geschreven heb, ten aanzien van mijn verdiepende opdracht voor Hogeschool Inholland. Voor mijn onderzoek heb ik achterhaald waar onder andere de interesses van de leerlingen in Bolgatanga liggen, ten opzichte van seksuele voorlichting. Om dit te laten plaatsvinden heb ik 16 weken in Ghana geleefd, waar ik de tijd van mijn leven heb gehad, veel heb geleerd, als mens ben veranderd, maar vooral een warm gevoel heb overgehouden aan dit land met oneindig veel mogelijkheden. Het was een kans die waarschijnlijk één keer in mijn leven voorbij komt en waar ik erg trots op ben, dat ik deze heb gepakt. Allereerst wil ik de mensen van Youth Harvest Foundation Ghana bedanken voor de hulp die ze mij hebben geboden en de ruimte om me op mijn gemak te voelen. Verder wil ik Ceciel Zandee, mijn studieloopbaanbegeleider, bedanken voor de feedback en het geduld wat ze in mijn handelen heeft getoond, want van Ghana naar Nederland toe is het soms lastig om je aan je afspraken te houden wat betreft de tijd. Jolien van der Geugten voor haar advies, feedback en mogelijkheid om mijn rapport aan te laten sluiten bij haar meerjarig onderzoek. En als laatste de leerlingen van de Senior High School voor de medewerking en de tijd die ze mij geboden voor het invullen van de vragenlijsten. Na het lezen van dit rapport hoop ik, dat u meer inzicht heeft gekregen in de interesses van de leerlingen in Bolgatanga omtrent de seksuele voorlichting, en dat u daarnaast veel leesplezier heeft gehad.

5 Inleiding Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het lopen van mijn stage bij de Youth Harvest Foundation Ghana en om te voldoen aan mijn verdiepende opdracht. Daarnaast functioneert dit onderzoek als pilot, ter ondersteuning van het meerjarig onderzoek van het lectoraat GGZverpleegkunde. Uit onderzoek is gebleken dat onveilige en ongewenste seksuele handelingen, een groot probleem zijn in Ghana. (Leeuw, 2011) Hiervoor heeft de Youth Harvest Foundation Ghana een voorlichtingsprogramma ontwikkeld, Sexual and Reproductive Health Education genaamd, wat werkt ter preventie van bovenstaand probleem. Deze wordt o.a. aangeboden aan de Junior High- en Senior High scholen in Bolgatanga. Om deze voorlichting te optimaliseren is het van belang om deze aan te laten sluiten op de interesses van de leerlingen. Vanwege deze reden heb ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: In hoeverre sluit het voorlichtingsprogramma over seksualiteit, van de Youth Harvest Foundation Ghana, aan bij de interesses van de leerlingen tussen de leeftijd jaar in Bolgatanga? Door antwoord te krijgen op deze vraag, kan de Youth Harvest Foundation Ghana vanuit een beter oogpunt kijken naar het voorlichtingsprogramma. Deze dusdanig verbeteren dat het beter aansluit op de interesses van de doelgroep. Het rapport is zo opgebouwd dat het begint met het onderzoeksplan, waarin omschreven staat op welke wijze er te werk is gegaan en welke methodes er zijn gebruikt. Gevolgd door een literatuuronderzoek, onderzoeksplan en overige gegevens over hoe dit onderzoek in elkaar steekt en welke specifieke gegevens, nodig waren om dit te laten plaatsvinden. Verder worden de resultaten weergegeven, besproken in de conclusie en worden er aanbevelingen gedaan. Op het einde de bronnenlijst en ten slotte volgen er in de bijlagen nog diverse tabellen over de resultaten inclusief de vragenlijst.

6 Onderzoeksplan In dit hoofdstuk wordt onder andere toegelicht welke onderzoeksmethode er is gebruikt, voor het verzamelen van informatie en waar de onderzoeksgroep uit bestaat. Onderzoeksmethode Om antwoord te geven op mijn onderzoeksvraag, heb ik gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek biedt cijfermatig inzicht en geeft veelal antwoorden op vragen die in termen van hoeveelheid kunnen worden uitgedrukt (bijvoorbeeld uit hoeveel jongeren bestaat de doelgroep, hoeveel geadresseerden lezen het blad; hoeveel klanten zijn tevreden over onze service et cetera). Ook de beoordeling van bepaalde producten of organisaties wordt meestal kwantitatief onderzocht door bijvoorbeeld een tevredenheidonderzoek. Om statistisch betrouwbare en representatieve uitspraken te doen worden grote groepen mensen tegelijk ondervraagd. Bij kwantitatief onderzoek wordt altijd gebruikgemaakt van een (gestructureerde) enquête. In de enquête is de onderzoeksvraag of het probleem van de opdrachtgever geoperationaliseerd in vragen aan de doelgroep. (marktonderzoekers bedrijf, 1992) Kwantitatief onderzoek is uitermate geschikt, omdat het doel van dit vraagstuk is, om inzicht te krijgen in interesses van de doelgroep. Hierbij wordt geen onderzoek gedaan naar gedrag (kwalitatief). Tevens is een kwantitatieve methode makkelijker toe te passen in een onderzoek, voor een grotere doelgroep. Bij het maken van de keuze voor de onderzoeksmethode is er naar diverse items gekeken van verschillende onderzoeksmethodes. Op basis van onderstaande kenmerken is er gekozen voor een kwantitatieve onderzoeksmethode; 1. Kwantitatief onderzoek is een objectieve meetmethode. Een objectieve meetmethode houdt mede in dat het een weergave geeft over o.a. de tevredenheid van een product/dienst en het bereik van het product/dienst. 2. Methode voor dataverzameling Een methode om data te verzamelen voor een kwantitatief onderzoek is o.a. het gebruik van een enquête. 3. Tijdsbestek Een kwantitatief onderzoek vergt minder tijd in het verwerken en afnemen dan een kwalitatief onderzoek. Mede doordat mijn verblijf in Ghana van korte duur is, heb ik er voor gekozen om gebruik te maken van een kwantitatief onderzoek.

7 Literatuur In dit hoofdstuk komt de onderbouwing van mijn onderzoek naar voren. Uit eerder gedane onderzoeken naar de Sexual and Reproductive Health lessons, is gebleken dat er nauwelijks wetenschappelijke of andere literatuur beschikbaar is in Ghana, betreft dit onderwerp. Voor mijn onderzoek heb ik dan ook gebruik gemaakt van de eerder gedane onderzoeken van het lectoraat GGZ-verpleegkunde. Verder heb ik gebruik gemaakt van enkele boeken en internetsites, allen weergegeven in de bronnenlijst, om mijn argumentatie te verantwoorden.

8 Dataverzamelingsmethoden Bij het afnemen van dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een kwantitatief methode. Bij deze methode zijn er verschillende hulpvormen mogelijk. Er is gebruik gemaakt van het volgende hulpmiddel: Enquête Één van de kenmerken van het houden van een kwantitatief onderzoek is het houden van enquêtes. Er heeft één enquête afname plaatsgevonden op één school in Bolgatanga, genaamd Senior High School Zuarungu. Er is bewust voor een enquête gekozen, vanwege de volgende twee feiten; namelijk dat deze methode makkelijker onder een grotere schaal personen afgenomen kan worden en het een anonieme wijze van dataverzameling is, waardoor de kans op sociaal wenselijke antwoorden minder groot is. (Goede, 2001) Deze vragenlijst is opgesteld aan de hand van eerder gedane onderzoeken. Voor deze onderzoeken waren alleen de kwalitatieve methode gebruikt. Aan de hand van de toen behaalde resultaten heb ik vragen geformuleerd en keuze mogelijkheden bepaald. Onderwerpen van de enquête: - Persoonsgegevens - Aantal gevolgde lessen - Aansluiten op interesses - Onderwerpen van de voorlichting - Verwachtingspatroon van de lessen Er is bewust voor deze onderwerpen gekozen, omdat het doel van dit onderzoek is om achter de interesses en desinteresses van de leerlingen te komen. Om de leerlingen betrokken te houden bij de lessen en deze interessant te houden, is het belangrijk om te weten waar de aandacht van de leerlingen naar uit gaat. Welke onderwerpen vinden ze wel interessant, boeiend en bij welke verslapt hun aandacht? Alle onderwerpen zijn opgesteld om meer inzicht te krijgen in de voorgaande vraag. Door het gebruik van de enquête, worden de onderzoeksvragen meetbaar gemaakt. Door een onverwachte enquête af te nemen, deze anoniem en individueel te laten invullen heb ik zo resultaten verzameld om het meetbaar maken te realiseren. Zie bijlage 1 voor de enquête. Onderzoeksgroep In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksgroep die onderzocht is, toegelicht. De onderzoeksgroep bestaat uit jongeren, zowel meisjes als jongens, van de Senior High School Zuarungu, die tussen de 16 en 21 jaar oud zijn. In Ghana speelt religie een grote rol, zo ook in Bolgatanga, waar o.a. het Islamitische geloof(17%), het Christelijke geloof (67%) en traditionele geloof (9%) voorkomen. (Geugten, 2010) Overzicht leerlingen: Geslacht Aantal Leeftijden Jongens 12 Tussen de 16 en 21 jaar Meisjes 17 Tussen de 16 en 19 jaar

9 Onderzoeksvraag In het verleden is er al door meerdere mensen onderzoek gedaan naar de seksuele voorlichtingen van de Youth Harvest Foundation Ghana. Hierbij zijn al diverse zeer belangrijke en interessante resultaten naar voren gekomen. Echter is er geen enkel onderzoek gedaan met behulp van een kwantitatieve methode en tevens ook niet naar de interesse van de leerlingen. Door onderzoek te doen naar de interesses van de leerlingen, wil ik er achter komen waar deze liggen. Wat vervolgens de mogelijkheid biedt aan de YHFG om de seksuele voorlichtingen te optimaliseren. Op basis van deze onderbouwing heb ik de volgende hoofdvraag geformuleerd: In hoeverre sluit het voorlichtingsprogramma over seksualiteit, van de Youth Harvest Foundation Ghana, aan bij de interesses van de leerlingen tussen de leeftijd jaar in Bolgatanga? Ter ondersteuning van mijn hoofdvraag, heb ik twee deelvragen geformuleerd. Door deze deelvragen te beantwoorden, ontstaat er meer helderheid over de hoofdvraag. De deelvragen zien er als volgt uit: 1) Hoe ziet het voorlichtingsprogramma over seksualiteit van de Youth Harvest Foundation Ghana er uit? 2) In welke onderwerpen van het voorlichtingsprogramma over seksualiteit van de Youth Harvest Foundation Ghana, hebben de leerlingen de meeste desinteresse? Doel van de opdracht Door antwoord te krijgen op de geformuleerde onderzoeksvragen, krijgt de Youth Harvest Foundation Ghana een beter inzicht in de interesses van de leerlingen. Hierdoor kan het voorlichtingsprogramma geoptimaliseerd worden en beter aansluiten op deze interesses. Wat uiteindelijk moet resulteren in een betere educatie en een beter toekomstperspectief op het gebied van gezondheid voor de jongeren in Bolgatanga.

10 Representativiteit en validiteit In dit hoofdstuk beschrijf ik de validiteit en betrouwbaarheid van mijn onderzoek. Om te beginnen zal ik de validiteit van mijn onderzoeksmethode toelichten. Waarna er de representativiteit en validiteit van mijn onderzoeksgroep word verklaard. Onderzoeksmethoden Voor dit onderzoek is er gebruikt gemaakt van de volgende methode; Enquête De validiteit van een enquête (vragenlijst) is gebaseerd op diverse aspecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn herhaalbaarheid, veelvoud en diversiteit. Door de opbouw van mijn vragenlijst, waarin ik diverse verschillende type vragen heb gesteld en controle vragen, kan ik stellen dat mijn vragenlijst op dat gebied valide is. Daarnaast heb ik uitgesloten dat er irrelevante factoren worden gemeten, door de antwoord mogelijkheden van te voren te bepalen. Bovendien is er gedurende de afname geen ruis geweest van overige leerlingen of andere factoren. (Kragten) Wat belangrijk om te vermelden in hoofdstuk is, dat 8 van de 29 ondervraagden heeft aangegeven 0 lessen van de Sexual and Reproductive Health lessons gevolgd te hebben. Echter ben ik ervan overtuigd dat enkele van deze 8 het verkeerd ingevuld hebben, aangezien ik bepaalde vragenlijsten heb gekenmerkt van leerlingen, waar van ik weet dat deze vaker in mijn lessen zijn geweest. Dit is niet betrouwbaar genoeg om mee te nemen in de resultaten, maar waarvan belangrijk is dat het wel vermeld wordt in dit hoofdstuk. Tevens is er voorafgaand aan het afnemen van de enquête, een pretest onder 4 leerlingen afgenomen. Een pretest is er mede voor om na te gaan of de boodschap wordt opgemerkt, de inhoud begrijpelijk is en deze ook overkomt, er eventuele neveneffecten optreden en of de argumenten geloofwaardig overkomen. (Roestel, 1988 ) Overige documentatie Dit onderzoek zal tevens onderdeel zijn van het meerjarig onderzoek dat plaatsvindt voor de GGZverpleegkunde. Vanwege het feit dat dit onderzoek al meerdere jaren bezig is, zijn er al bestaande resultaten van eerder gedane onderzoeken. Deze rapporten zijn gebruikt voor mijn onderzoek als vergelijkingsmateriaal en als achtergrondinformatie. Tegelijkertijd is dit een manier om de betrouwbaarheid van mijn onderzoek te waarborgen, door bij het formuleren van de vragen en antwoorden gebruik te maken van de eerder gedane onderzoeken. Representativiteit onderzoeksgroep Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van zowel jongens als meisjes. Hierdoor ontstaan er geen scheve verhouding en is dit onderzoek representatief voor de school Zuarungu. Echter heb ik mijn enquête alleen op deze Senior High School afgenomen, waardoor de grootte van het onderzoek niet voldoende is om deze valide te verklaren voor alle leerlingen in Bolgatanga, maar wel voor de school Zuarungu.

11 Resultaten Inleiding De resultaten van de enquête zijn terug te vinden in de drie onderzoeksvragen. Hierin wordt duidelijk en concreet omschreven wat de relatie van de resultaten met de onderzoeksvragen zijn. Resultaten Hoofdvraag In hoeverre sluit het voorlichtingsprogramma over seksualiteit, van de Youth Harvest Foundation Ghana, aan bij de interesses van de leerlingen tussen de leeftijd jaar in Bolgatanga? In de vragenlijst die ik voor mijn onderzoek heb afgenomen op de Senior High School Zuarungu. Staan diverse vragen die van belang zijn voor het beantwoorden van deze hoofdvraag. Allereerst werd er gevraagd naar de leeftijd van de leerlingen, of ze de lessen interessant vonden en welke onderwerpen ze van deze lessen het meest interessant vonden. Voor het beantwoorden van de eerste vraag heb ik de antwoorden overzichtelijk in een tabel gezet. Hierdoor heeft u een betere kijk op de leeftijden die deel hebben genomen aan dit onderzoek. Leeftijd Aantal Jonger dan 15 jaar 0 15 jaar Ouder dan 20 jaar 1 Geen antwoord 1 Hieruit blijkt dat 93% van de ondervraagden in aanmerking komt voor het beantwoorden van mijn hoofdvraag. De overige 7% wordt dan ook niet verwerkt in het beantwoorden van de hoofdvraag. Om antwoord te krijgen of ze de gevolgde lessen interessant vonden, is de volgende vraag geformuleerd; The sexual and reproductive health lessons I have attended were: (choose one) not interesting at all a little bit interesting interesting very interesting

12 Uit de gegeven antwoordmogelijkheden, konden de leerlingen dus één antwoord kiezen wat het beste voor hen van toepassing was. De resultaten die hieruit naar voren kwamen, geven een goed beeld weer over hoe interessant de leerlingen de lessen vonden. Namelijk 69% van alle ondervraagden geeft aan de lessen van de Youth Harvest Foundation Ghana very interesting te vinden, daarnaast geeft 27,6% aan de lessen interesting te vinden en slechts 3,4% de lessen a little bit interesting te vinden. Voor dit onderzoek zijn ook de interesses van de leerlingen onderzocht. Dit is gedaan door de volgende vraag te stellen: Choose 3 topics of the sexual and reproductive health lessons that were the most interesting to you. De leerlingen moesten dus 3 onderwerpen kiezen, die zij het meest interessant vonden om te volgen. Uit deze vraagstelling zijn opvallende resultaten naar voren gekomen, de meest opvallende resultaten zijn hieronder weergegeven. Voor de overige resultaten verwijs ik u naar de bijlage achter in dit verslag. 63% van de vrouwelijke leerlingen zet Menstruation op de eerste plaats. 31% zet Getting to know the Men Body, Getting to know the Female Body en Pregnancy op de twee plaats voor meest interessante onderwerpen. Als laatste zette 19% van alle vrouwelijke ondervraagden Family planning en Relationships and Sex op de derde plaats. Voor de mannen bleek het een resultaat te worden, waarbij de antwoorden wat meer verdeeld waren over meerdere mogelijkheden. 36% van alle mannelijke ondervraagden in de leeftijd van jaar, zette Relationships and Sex en Family Planning op de eerste plaats. Verder besloot 25% Getting to know the Men Body, Menstruation en Pregnancy op de twee plaats te zetten. De rest van de resultaten zijn niet dusdanig opvallend, dat het hier vermeld moet worden. Hiervoor verwijs ik u naar de bijlage 3, die ik achter in dit verslag heb toegevoegd. Resultaten onderzoeksvraag 1 Hoe ziet het voorlichtingsprogramma over seksualiteit van de Youth Harvest Foundation Ghana er uit? Een van de projecten waar de Youth Harvest Foundation Ghana zich mee bezighoudt is het SRHproject, dit staat voor Sexual and Reproductive Health project. Dit project biedt leden van de YHFG de kans om vrijwillig seksuele voorlichtingen te volgen. Eén lessenreeks bestaat uit 16 lessen, met elk een ander onderwerp. De lessenreeks zal starten met een nulmeeting (les 0) en aan het einde van de reeks (les 15) is er voor iedere leerling een toets, waarmee je kennis en inzicht gemeten word. De leeftijd waarop deze voorlichting zich vooral richt is van jaar. Dit met de gedachte dat gedurende deze leeftijden, de kans om in aanraking te komen met seksuele gebeurtenissen, het grootst is. Iedere leerling krijgt hetzelfde lessenprogramma aangeboden, waarbij één hoorcollege ongeveer 45 minuten duurt. De aanwezigheid van leerlingen heeft een gemiddelde van 50 per college. (Bonder, 2011) Doel van de lessen is het bevorderen van de seksuele en reproductieve gezondheid, rechten van jongeren en een positieve bijdrage leveren bij hun gezonde ontwikkeling naar volwassenheid. In het bijzonder door het verstrekken van accurate informatie, ondersteuning bij hun pleidooi activiteiten voor hun rechten en toegang tot organisaties die zich hiermee bezighouden voor de jeugd. (Krugu, 2009)

13 De 16 onderwerpen die gegeven worden tijdens de lessenreeksen zien er als volgt uit (Ghana, 2011): 0. Lesson 0: Zero measurement of sexual reproductive health knowledge Beginsituatie meten d.m.v. een 0-meting, met als hulpmiddel een test. 1. Lesson 1: Getting to know each other + men-female body Welkom; voorstellen YHFG, bekend maken klassenregels. Leren kennen van mannelijk en vrouwelijk lichaam. 2. Lesson 2: Menstruation Doel vrouwen: weten hoe lichaam werkt; biologisch proces rijp om zwanger te worden. Hygiëne tijdens de menstruatie. Doel mannen: biologisch proces en weten dat vrouwen niet vies of besmettelijk zijn tijdens de menstruatie. 3. Lesson 3: Pregnancy Risico s seks en (tiener)zwangerschap. Vrouwen: weten wat voor rechten en plichten er zijn tijdens de zwangerschap en als het kind is geboren. 4. Lesson 4: Family planning, part 1 Gebruik van voorbehoedsmiddelen met vooral de nadruk op het gebruik van het condoom (mannelijk/vrouwelijk) en conceptie pil 5. Lesson 5: Family planning, part 2 Gebruik van voorbehoedsmiddelen met nadruk op het spiraaltje, anticonceptie-injecties, implantaten, vaginale zaaddodende pasta s, sterilisatie/vasectomie en de morning after pil. 6. Lesson 6: HIV/AIDS Wat is HIV/AIDS? Wat zijn de symptomen, hoe raak je ermee besmet en hoe dit te voorkomen. Wat te doen als je HIV/AIDS hebt. 7. Lesson 7: HIV/AIDS, love check game Aan de hand van een spel op spelende wijs leren over HIV/AIDS. 8. Lesson 8: STD s (Hepatitis B) Preventie, veilige seks, risico s, soa s, symptomen van soa s, herkenning. 9. Lesson 9: Male circumcision + Wet dreams Waarom wel en waarom niet een mannelijke besnijdenis (hygiëne). Fabels ontkrachten/wegnemen over ejaculatie en natte dromen. 10. Lesson 10: Female circumcision Weten wat en dat het verboden (illegaal) is om te doen. Mythes en leugens over vrouwelijke besnijdenis ontkrachten. Bewust maken van risico s en problemen bij vrouwelijke besnijdenis. Halt toeroepen tot toekomstige besnijdenissen van vrouwen. 11. Lesson 11: Relationships Belangrijke aspecten binnen een relatie, gezonde/ongezonde relaties, seks hebben is een eigen keuze.

14 12. Lesson 12: Abortion Abortus, veilig/onveilig om abortus te doen, wat zijn de risico s? Illegaal of legaal in Ghana? Abortus is een keuze. 13. Lesson 13: Unwanted sex and abuse Diverse vormen van misbruik. Wat is het en waar ligt de grens. Recht om nee te zeggen. Inschakelen van hulporganisaties. 14. Lesson 14: Sexual Rights/ Reproductive Rights Rechten, homoseksualiteit, kiezen van je eigen partner. 15. Lesson 15: Quiz/survey Meting van de kennis en inzichten van de leerlingen. 16. Lesson 16: Report/feedback Terugkoppeling van de resultaten naar de leerlingen, bespreken van de slechts gemaakte vragen en kans om feedback te geven op de voorlichting/lessen. Resultaten onderzoeksvraag 2 In welke onderwerpen van het voorlichtingsprogramma over seksualiteit van de Youth Harvest Foundation Ghana, hebben de leerlingen de meeste desinteresse? Voor mijn onderzoek heb ik een vragenlijst afgenomen op de Senior High School Zuarungu. Hier hebben 29 leerlingen de vragenlijst naar waarheid ingevuld. Uit deze vragenlijst heb ik, na het verwerken van de resultaten in SPSS en Excel, diverse opvallende percentages waargenomen. De meest opvallende percentages zal ik hieronder dan ook naar voren laten komen. Voor de overige resultaten verwijs ik u naar de bijlagen 2 en 3, toegevoegd aan het einde van dit rapport. Ik heb de vraag op de volgende manier geformuleerd: Which topics did you find less interesting, choose them in the list below. Vervolgens heb ik alle keuze mogelijkheden oftewel alle namen van de lessen onder elkaar gezet en konden ze, indien daar de behoefte naar was, alle onderwerpen aankruizen. Ze waren dus vrij in het kiezen van de hoeveelheid onderwerpen, wat als gevolg had dat enkele leerlingen 1 antwoord gaven, terwijl een ander er 8 koos. Op de vraag In welke onderwerpen van het voorlichtingsprogramma over seksualiteit van de Youth Harvest Foundation Ghana, hebben de leerlingen de meeste desinteresse?, kwamen er bij de vrouwen naar voren dat hun antwoorden verdeeld waren over 12 van de 16 antwoordmogelijkheden. Bij de mannen was dit 16 van de 16 antwoordmogelijkheden. Om een duidelijk overzicht te geven in welke onderwerpen de vrouwen en mannen de minste interesse tonen, heb ik een top drie geformuleerd met de hoogste percentages. Bij de vrouwelijke leerlingen staat Family Planning en Abortion beiden op de eerste plaats. 35% van de vrouwelijke leerlingen vind deze twee onderwerpen het minst interessant. Gevolgd door Menstruation, deze staat op een tweede plaats met 29%.

15 Bij de mannelijke leerlingen zijn de resultaten anders verdeeld, namelijk zoals hierboven al beschreven was, zijn de resultaten over alle antwoordmogelijkheden verdeeld. Dit neem je dan ook gelijk waar in de resultaten. Op de eerste plaats hebben de mannen het minste interesse in Relationships and Sex. 33% van de ondervraagden heeft gekozen voor dit onderwerp. Daarachter komt een tweede plaats, waarvan 5 antwoorden hetzelfde aantal percentage hadden. 25% van alle mannelijke ondervraagden vonden de onderwerpen Menstruation, Pregnancy, Family Planning, STD s en Unwanted sex and abuse het minst interessant.

16 Conclusie In dit hoofdstuk licht ik de conclusie, die ik heb getrokken uit de opgedane resultaten van dit onderzoek, aan de hand van de onderzoeksvragen toe. Wat duidelijk naar voren komt uit dit onderzoek is dat de leerlingen van de Senior High School Zuarungu geïnteresseerd zijn in de Sexual and Reproductive Health lessons van de Youth Harvest Foundation Ghana. Deze lessenreeksen beschikken over 16 verschillende onderwerpen die ervoor moeten zorgen dat de leerlingen voldoende basiskennis en vaardigheden beschikken, om zichzelf te beschermen tegen verschillende gevaren op het gebied van seksualiteit en AIDS/HIV. Belangrijke informatie om het Sexual and Reproductive Health project draaiende te houden en te verbeteren. Is te weten of het programma aansluit bij de interesses van de doelgroep. Daarnaast is het goed om te evalueren en te weten of het programma voldoet aan het verwachtingspatroon van de doelgroep. Uit dit onderzoek is gebleken dat bij 93,1% van de ondervraagde leerlingen, het programma voldoet aan hun verwachtingspatroon. Wat betekent dat het programma al voor grotendeels aan het verwachtingspatroon van de leerlingen is aangepast. Tevens vind ook 93,1% dat de lessen belangrijk voor hen zijn. Dit kan diverse oorzaken hebben, die niet in dit onderzoek zijn onderzocht. Echter is er altijd ruimte voor verbetering en is er uit dit onderzoek gebleken dat de leerlingen de onderwerpen Menstruation, Getting to know the Men- & Female body, Pregnancy en Relationships and sex het meest interessant vonden. Uit onderzoek gebleken is dat de volgende onderwerpen het minst interessant bevonden warden door de leerlingen; Family Planning, Abortion, Menstruation, Relationships and Sex, Pregnancy, STD s en Unwanted sex and abuse. Wat in één oogopslag gezien kan worden is, dat er bij de twee verschillende lijsten, enkele keren dezelfde onderwerpen staan. Je kunt dus stellen dat de meningen in de klas erg verdeeld zijn, de lessen door een ieder anders wordt ervaren en de interesses per persoon verschillend zijn. Dit maakt het lastig om de lessen te optimaliseren, omdat aanpassingen een positief effect op de ene leerling kunnen hebben en een negatief effect op de ander. Om achter deze bevindingen te komen, zal er een vervolg onderzoek moeten plaatsvinden. Daarbij is het belangrijk om in deze conclusie te vermelden dat gedurende dit onderzoek, ook naar voren is gekomen dat 8 van de 29 ondervraagden, heeft aangegeven slechts 0 lessen van de Sexual and Reproductive Health lessons heeft gevolgd. Dit geeft dus een scheve verhouding weer van de statistieken en resultaten.

17 Aanbevelingen Het is duidelijk in de resultaten naar voren gekomen dat de leerlingen erg tevreden zijn over de lessen die er gegeven worden. De sluiten daarnaast aan op het verwachtingspatroon van de leerlingen en vinden ze de lessen interessant. Dit betekent echter niet dat er geen punten van verbetering zijn. Het is uiterst belangrijk dat de lessen geëvalueerd worden en geoptimaliseerd, zodat de overdracht van informatie zo effectief mogelijk verloopt. Tevens veranderen de leerlingen met de jaren en veranderen daarmee ook de interesses in de lessen. Gedurende mijn verblijf, heb ik een duidelijke visie kunnen ontwikkelen aan de hand van de voorlichtingen. In mijn visie heb ik een aantal kritische punten die ik hieronder zal omschrijven, wat gelijk een aanbeveling is voor de Youth Harvest Foundation Ghana. Lessen met meeste desinteresse Allereerst zal ik aan de hand van dit onderzoek mijn aanbeveling geven. Uit dit onderzoek is gebleken dat de onderwerpen Family Planning, Abortion, Menstruation, Relationships and Sex, Pregnancy, STD s en Unwanted sex and abuse het minst interessant bevonden werden door de leerlingen. Om er exact achter te komen op welke wijze de lessen dusdanig kunnen aangepast worden, dat ook deze lessen interessant worden voor de leerlingen. Is een vervolgonderzoek noodzakelijk. Echter kan ik aan de hand van eerder gedane onderzoeken en met de visie die ik zelf ontwikkeld heb gedurende mijn verblijf, wel mijn advies aanbevelen. Uit onderzoek van N. de Leeuw is gebleken dat de leerlingen, behoefte hebben aan beeldmateriaal. (Leeuw, 2011) Door het gebruik van beeldmateriaal maak je het voor leerlingen visueel en interessanter om naar te kijken. Ze kunnen het beter inbeelden, waardoor ze zich meer betrokken voelen bij de les. Eigen visie Vanuit mijn eigen visie kan ik zeggen dat de seksuele voorlichting een aantal punten van verbetering heeft. Deze visie heb ik ontwikkeld door dit onderzoek te hebben gedaan en daarnaast heb ik 14 weken lang, 3 dagen in de week zelf de seksuele voorlichtingen aan diverse scholen in Bolgatanga gegeven, waaronder de Senior High School Zuarungu. De meest belangrijk punten van verbetering, in mijn ogen, zal ik hieronder omschrijven; Beeldmateriaal Zoals hierboven al omschreven staat, is beeldmateriaal erg belangrijk voor het visueel maken van de leerlingen. De leerlingen voelen zich meer betrokken bij de les en kunnen de informatie beter plaatsen, wat als uiteindelijk leidt tot een betere overdracht van de informatie. Het gene waarvoor de lessen gegeven worden.

18 Bord gebruik Het bord gebruik is niet geheel hetzelfde als beeldmateriaal. Uiteraard maak je dingen visueel, maar waar voornamelijk het bord voor gebruikt wordt. Is het helder maken van de rode draad door de klas. Leerlingen kunnen terug kijken in de les en worden niet verplicht alles direct op te nemen. Het dient als een geheugensteun voor de leerlingen. Theoretische kennis van de vrijwilligers Een basis om de voorlichtingen mee te beginnen, is dat de vrijwilligers/de personen die de lessen verzorgen, op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen en theoretische kennis. Een gevolg als dit niet het geval is, kan het zijn dat niet correctie informatie wordt doorgegeven aan de leerlingen, waardoor de verkeerde aspecten worden bijgebracht. Tevens is het ook goed voor de betrokkenheid van de leerlingen, dat de persoon voor de klas de leerlingen begrijpt en antwoord heeft heb de vragen die ze stellen. Evalueren van de lessen Om de lessen te blijven optimaliseren is het belangrijk dat er geëvalueerd wordt over de gang van zaken omtrent de lessen. Dit kan door middel van een vragenronde in de klas, maar een andere en betere wijze is om een vragenlijst te laten invullen door de leerlingen. Hierdoor heeft iedereen de kans om zijn/haar mening te geven, bekend is dat leerlingen minder snel hun mening geven in het bij zijn van anderen. Tevens heb je alle gegevens op papier vastgelegd, waardoor het niet aankomt op de interpretatie van de desbetreffende persoon die de les verzorgd.

19 Bronnenlijst Bonder, E. (2011). Evaluation on Sexual Reproductive Health education program of YHFG. Diemen: Hogeschool InHolland. Geugten, F. v. (2010). 'WHEN I GROW UP. Utrecht: Hogeschool Utrecht. Ghana, Y. H. (2011, Februari). Manual Sexual Health Education lessons. Bolgatanga, Ghana. Goede, D. B. (2001). Basisboek Methoden en Technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff bv. Kragten, R. (n.d.). info over kwaliteit & onderzoek. Retrieved December 9, 2011, from Kwaliteit & Onderzoek: Krugu, J. (2009). info over YHFG. Retrieved December 13, 2011, from Youth Harvest Foundation Ghana: Leeuw, N. d. (2011). 'Onderzoek naar jongeren en seksuele voorlichting in Bolgatanga Ghana'. Diemen : InHolland Diemen. marktonderzoekers bedrijf. (1992). Retrieved Oktober , 2011, from Right Marktonderzoek: Roestel, M. v. (1988 ). Onduidelijk communiceren, een grote kostenpost.

20 Bijlagen 1. Enquête Questionnaire Reproductive Health Education, Youth Harvest Foundation Ghana To complete the questionnaire, put a cross through the desired answer (see Example 1). Example 1: If you have filled a question incorrectly and want to improve. Leave the cross and color the box of the desired answer fully. (See example 2) Example 2: Goodluck in completing the questionnaire!

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam

juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam Juli 2012 Het onderzoek naar een methode die aantoont of het programma van A.F. de Wild de risicohouding

Nadere informatie

Dus gebruik oordoppen

Dus gebruik oordoppen Dus gebruik oordoppen AFSTUDEERVERSLAG LUUK SIMONSE Auteur Luuk Simonse Studentnummer 5157410 Academisch jaar 2014-2015 Periode van afstuderen Periode A Opleiding Communicatie en Media Design Naam schoolbegeleider

Nadere informatie

Jeugd & Cybersafety twee jaar later

Jeugd & Cybersafety twee jaar later RAPPORTAGE Jeugd & Cybersafety twee jaar later Ontwikkelingen in internetveiligheid KENNIS EN BEDRIJF De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek: Miranda Domenie Sanneke Kloppenburg

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom?

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Drs. I.N.L.G. van Schagen, dr. G.J. Wijlhuizen & dr. S. de Craen R-2013-9 Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Een vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Je n ose pas. Spreekangst bij Frans. Merlijn van Gisbergen. Studentnummer: 2116986. Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg

Je n ose pas. Spreekangst bij Frans. Merlijn van Gisbergen. Studentnummer: 2116986. Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg Je n ose pas Spreekangst bij Frans Naam: Studentnummer: 2116986 Merlijn van Gisbergen Opleiding: Instituut: Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg Begeleider: Mevrouw D. Werts

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Faculteit Gezondheidszorg In opdracht van SIA RAAK Publiek project Oog voor communicatie

Onderzoeksverslag Faculteit Gezondheidszorg In opdracht van SIA RAAK Publiek project Oog voor communicatie Onderzoeksverslag Faculteit Gezondheidszorg In opdracht van SIA RAAK Publiek project Oog voor communicatie Datum: April 2009 Projectleden: Gaby van Bentum 1501006 Roxanne van den Berg 1211307 Rianne Hullekes

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar

Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar Masterscriptie Opvoedingsondersteuning, Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam A.M. Blokland, 6339743 / 10082328

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM UNIVERSITEIT TWENTE Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM Een onderzoek naar de transfer bevorderende

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar

Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar Eindverhandeling tot master in de Psychologie Student: Sabrina

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie