Algemene Voorwaarden Fundaments B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Fundaments B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Versie: 1.0 Datum: 10 januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Fundaments: Fundaments B.V. gevestigd aan de Boddenkampsingel 87 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Fundaments een Overeenkomst heeft afgesloten. 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 4. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Fundaments ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren. 5. Dienst: de specifieke dienst of het niet-stoffelijke product, geleverd of te leveren door Fundaments zoals omschreven in de Overeenkomst dan wel offerte. 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Fundaments en Opdrachtgever krachtens welke Fundaments de Dienst zal uitvoeren. 7. Toepassingen met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen. 8. Website: fundaments.nl dan wel subdomeinen en andere domeinextensies die toebehoren aan Fundaments. 9. Zaak: stoffelijk product, geleverd of te leveren door Fundaments in het kader van de Overeenkomst. 10. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden. 11. Schriftelijk: naast papieren geschriften ook en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat. Artikel 2. Aanbod en aanvaarding 1. De Overeenkomst tussen Fundaments en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn Account danwel door een (elektronisch) akkoord te geven op een toegezonden aanbod. In het aanbod staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website of aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Fundaments een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Fundaments, tenzij anders aangegeven in de offerte of het begeleidend schrijven. 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Fundaments het recht de prijzen hierop aan te passen.

2 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Fundaments alleen bindend indien en voor zover deze door Fundaments uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 6. Fundaments heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden. 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Fundaments. 9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: Overeenkomst; Artikel 3. Uitvoering van de Dienst 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Fundaments zo spoedig mogelijk, danwel op de afgesproken datum, de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling. 2. Voor zover niet Schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Fundaments dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Fundaments het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fundaments aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Fundaments worden verstrekt. 5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Fundaments Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account.6. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Fundaments te melden zodat deze maatregelen kan nemen. 7. Fundaments heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, evenals deze niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Fundaments niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. 8. Fundaments zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en , tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt. 9. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Fundaments aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Fundaments worden verstrekt. De termijn waarbinnen Fundaments de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder

3 aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Fundaments zijn ontvangen. 10. Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Fundaments bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Fundaments daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Fundaments zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Fundaments gebruikt om Diensten aan Opdrachtgever te leveren. Fundaments zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever. 11. Opdrachtgever mag de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico, tenzij de Dienst uitdrukkelijk als geschikt voor dergelijke toepassingen is aangemerkt. Indien geen van de Diensten als geschikt is aangemerkt, kan Opdrachtgever een verzoek indienen bij Fundaments voor een maatwerkovereenkomst. 12. Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van Fundaments dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. 13. De levering van een Zaak vindt brevi manu plaats, zoals bedoeld in 3:115b BW, zodra de betaling volledig is ontvangen door Fundaments, tenzij Schriftelijke anders is bepaald. 14. Het risico voor de Zaak berust volledig op Opdrachtgever zodra de Zaak in diens bezit is. 15. Door Fundaments opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Fundaments is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 16. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 4. Prijzen 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven. 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Fundaments zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Fundaments gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Fundaments zal Opdrachtgever, via de Website, Schriftelijk of per , hiertoe ten minste 1 (een) maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 4. Het is Fundaments toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. 5. Indien er middels het aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde gebruikersnaam en wachtwoord diensten of producten worden besteld, komen de kosten hiervoor voor Opdrachtgever.

4 Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Fundaments ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Fundaments of diens licentiegevers. 3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen. 4. Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen. 5. Het is Fundaments toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Fundaments door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te (doen) verwijderen of te (doen) ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald. 6. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Fundaments of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via een server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Fundaments, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. 7. Zonder toestemming van Fundaments is het Opdrachtgever verboden de inloggegevens voor de Diensten aan derden over te dragen. 8. Fundaments kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Fundaments bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen ten bedrage van viermaal het tarief bij voorafname. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt (zie tevens artikel 6; dataverkeer). 9. Opdrachtgever verstrekt hierbij Fundaments een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Fundaments verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Fundaments geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Fundaments. 10. Indien Opdrachtgever bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend (Microsoft) licenties danwel anti-virus / anti-spam software bij Fundaments afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. 11. Indien Opdrachtgever software gebruikt die aan licenties onderhevig is, is Opdrachtgever ertoe gehouden deze licenties juist en volledig af te nemen. Opdrachtgever overlegt, op verzoek van Fundaments, een bewijs hiervan. 12 het naleven van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Fundaments zal Opdrachtgever op verzoek wel informeren over de locaties van de servers in de Cloud.

5 13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

6 Artikel 6. Dataverkeer 1. Per maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever met betrekking tot dataverkeer. Indien het verbruik verschilt van het afgenomen pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd voor dezelfde looptijd als het product waarop het betrekking heeft. De mogelijkheid om dit met terugwekende kracht te doen beperkt zich tot eenmaal de factuurperiode. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van de Overeenkomst. 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, volgend contract of volgende klant, tenzij anders overeengekomen. 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Verkeer dat binnen het netwerk van Fundaments blijft, wordt niet in rekening gebracht. 4. Fundaments kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en/of bandbreedte per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Fundaments bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen ten bedrage van viermaal het tarief bij voorafname. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer en/of bandbreedte is bereikt. 5. Indien er uit de aard van de dienst niet wordt gesproken over dataverkeer en/of bandbreedte geldt eenheden en aantallen zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer of bandbreedte vastgesteld worden die Opdrachtgever in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Indien dit niet mogelijk is hanteert Fundaments een limiet van 5 maal het gemiddelde verbruik onder alle afnemers van het zelfde pakket. Overschrijdt Opdrachtgever die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Fundaments contact opnemen met Opdrachtgever om tot uitbreiding van het pakket te komen. Indien Fundaments niet met Opdrachtgever tot een overeenkomst kan komen houdt Fundaments zich het recht voor om beperkingen aan te brengen zodat er binnen de fair use policy gebleven kan worden. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien dat het gevolg is van het toepassen van deze beperkingen. Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst 1. Fundaments zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Fundaments opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde. 2. Fundaments zal zich inspannen om de door haar gebruikte software en firmware up-to-date te houden. Fundaments is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Fundaments is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 3. Fundaments zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Fundaments. Fundaments kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn. 4. Fundaments stelt standaard geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever. Er worden uitsluitend reservekopieën gemaakt indien dit expliciet staat opgenomen in de Overeenkomst. 5. Indien naar het oordeel van Fundaments een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Fundaments of derden

7 en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans of vergelijkbare software, is Fundaments gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Artikel 8. IP-adressen 1. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een (blok) IPadres(sen). 2. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Fundaments en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Fundaments onder een IP-adres opereren. 3. Fundaments heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander IP-adres aan Opdrachtgever toe te wijzen. Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Fundaments of diens (toe)leveranciers. 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 4. Het is Fundaments toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Fundaments door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van euro per inbreukmakende handeling betalen aan Fundaments, onverminderd het recht van Fundaments om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. Artikel 10. Resellers 1. Indien Opdrachtgever de Dienst wil wederverkopen, -verhuren of anderszins in dit artikel bepaalde. 2. Opdrachtgever mag Diensten alleen wederverkopen (Resellen) als dit in de Overeenkomst is vermeld of anderszins met schriftelijke toestemming van Fundaments. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Fundaments overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Fundaments is. 3. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Fundaments Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Fundaments kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

8 4. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Fundaments. 5. Fundaments zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Fundaments een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden. Indien Fundaments wordt gecontacteerd door een klant van Opdrachtgever kan zij deze niet van een antwoord voorzien, tenzij deze een algemene vraag stelt waarbij slechts publiek bekende informatie wordt besproken. 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie Fundaments te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Fundaments voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Fundaments. Fundaments zal hiervoor materiaal beschikbaar stellen. 7. Klanten die Opdrachtgever werft, geheel of ten dele door gebruik van het (beeld)merk of materiaal van Fundaments, moeten ook bij Fundaments worden ondergebracht. 8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Fundaments dan wel die van haar toeleveranciers. 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Fundaments het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen. 10. Door het grote aantal klanten is Fundaments niet in staat om te herkennen als er een klant van Opdrachtgever belt met de vraag om een offerte. Het doen van een aanbod aan de klant van Opdrachtgever op diens verzoek maakt Fundaments niet schuldig aan 7:401 BW of 6:162 BW. Artikel 11. Reclames 1. Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van Diensten en/of Zaken, danwel het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan.indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van Fundaments te worden gebracht. 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na oplevering van de dienst, ontvangst van de producten c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Fundaments te worden gemeld. 3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daarvoor bedoelde termijnen aan Fundaments is kenbaar gemaakt, worden alle Diensten en Zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd. 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 5. Indien Opdrachtgever de Diensten of Zaken na aflevering van aard en/of samenstelling heeft veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame. Artikel 12. Retourzendingen 1. In alle gevallen geschiedt retourzending door een aanvraag te doen via Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Daarbij dient Opdrachtgever het product in originele verpakking te retourneren. Artikel 13. Garantie 1. Op de door Opdrachtgever bij Fundaments gekochte Zaken rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website dan wel bijgeleverde documentatie van de fabrikant.

9 2. Fundaments zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Zaken nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde producten. 3. De (wettelijke) garantie geldt niet: a. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage; b. Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond; c. Indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen; d. Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen; 4. Opdrachtgever dient Fundaments een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat Fundaments gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding. 5. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van zijn gegevens en/of programmatuur (software). Het is mogelijk dat data tijdens een reparatie, vervanging of transport verloren gaan. Fundaments is niet aansprakelijk voor schade door verlies van gegevens en/of software. Artikel 14. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Fundaments voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Fundaments van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Fundaments, diens werknemers of door hen ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder de Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR ,- (exclusief BTW). 2. Aansprakelijkheid van Fundaments voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 3. Buiten de in artikel 14 lid 1 genoemde gevallen rust op Fundaments geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 14 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Fundaments. 4. De aansprakelijkheid van Fundaments wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Fundaments onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Fundaments ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fundaments in staat is adequaat te reageren. 5. Fundaments is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 15). 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Fundaments meldt. 7. Opdrachtgever vrijwaart Fundaments voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Fundaments geleverde zaken, materialen of resultaten. Deze opsomming geldt als niet limitatief.

10 Artikel 15. Storingen en overmacht 1. Fundaments heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. Fundaments zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Fundaments is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 2. Fundaments heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Fundaments zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Fundaments is niet gehouden tot enige vergoeding van 3. Fundaments zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Fundaments door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Fundaments kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 16. Duur en opzegging 1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft wordt deze, tenzij anders overeengekomen, geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden. 2. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Fundaments gerechtigd om per einde overeenkomst direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Fundaments is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. 3.Fundaments mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is: a) Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting; b) Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd; c) Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd; d) De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd. 4. Indien Fundaments de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort. 5. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Fundaments op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015 1. Definities 1) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie