Wat wil de mantelzorger?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat wil de mantelzorger?"

Transcriptie

1 Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug te sturen, is dit rapport tot stand gekomen. mensen die mantelzorg verlenen aan iemand in hun omgeving. Is dit aanbod voldoende of hebben de mantelzorgers behoefte aan een andere vorm van ondersteuning? Onder de mantelzorgers die in 2008 tijdens een campagne een tas hebben gekregen, zijn personen geselecteerd voor deelname aan een onderzoek naar de behoeften van mantelzorgers. Van deze groep heeft uiteindelijk 55% ook daadwerkelijk aan het onderzoek deelgenomen. Vooral dankzij de moeite Een opmerking over het inhoudelijk resultaat: de vraag Wat wil de mantelzorger? is eigenlijk geen goede vraag, omdat elke mantelzorger zijn eigen specifieke wensen en behoeften aan ondersteuning heeft. Maar het merendeel van de mantelzorgers heeft behoefte aan informatie, zowel over financiële regelingen als over het aanbod van zorgvoorzieningen.

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1: Het onderzoek Achtergrond Opzet van de rapportage Respons Achtergrondkenmerken van de onderzochte groep 7 Hoofdstuk 2: De praktijk van de mantelzorgers De mantelzorger en mantelzorgontvanger Steun bij verantwoordelijkheden Mantelzorg en andere activiteiten Overbelasting 12 Hoofdstuk 3: Behoeften van de mantelzorgers Normatieve verwachtingen Ondersteuning en hulpbehoefte Verwachtingen van hulp uit de omgeving 17 Hoofdstuk 4: Conclusies Conclusies Aanbevelingen 19 Bijlage 1: 21 Bijlage 2: 29

4 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR 4

5 Inleiding Het uitvoeringsprogramma Intensivering Mantelzorgondersteuning is in 2007 gestart. Dankzij de mantelzorgcampagne van vorig jaar zijn we met veel mantelzorgers in contact gekomen. Hierdoor hebben we een onderzoek kunnen doen naar hun behoefte aan ondersteuning. Wat zijn hun vragen en welke behoefte hebben zij aan concrete ondersteuningsproducten? Met dit inzicht kunnen de gemeente en de deelgemeenten beter onderbouwd kiezen voor een gestandaardiseerd pakket van basisfuncties waaruit mantelzorgers de voor hen passende ondersteuning kunnen kiezen. De centrale vraag van het onderzoek was: welke ondersteuningsbehoefte hebben mantelzorgers? Deelvragen waren: Hebben mantelzorgers behoefte aan ondersteuning? Welke verwachtingen hebben zij hierover? Waaraan hebben zij behoefte en van wie willen zij deze ondersteuning hebben? Als zij geen behoefte hebben aan ondersteuning, waarom niet? Hoe varieert de ondersteuningsbehoefte naar enkele belangrijke achtergrondkenmerken, zoals geslacht, etniciteit, inkomen, en het al dan niet hebben van betaald werk? Welk deel van deze mantelzorgers is zwaar en overbelast? Doelgroep Het onderzoek vond plaats onder mantelzorgers die in 2008 tijdens een campagne een mantelzorgtas hebben gekregen. De resultaten uit dit onderzoek vertalen we naar praktijkmogelijkheden. Dat wil zeggen dat we kijken naar de mogelijkheden die het resultaat biedt om in de praktijk het aanbod van de dienstverlening aan te scherpen. Het rapport wordt daarom niet alleen geschreven voor degenen die het beleid ontwikkelen, maar ook voor hen die het uitvoeren. Daarnaast willen we de rapportage onder de aandacht brengen van andere belanghebbenden en natuurlijk ook onder de mantelzorgers zelf. Leeswijzer In hoofdstuk 1 vindt u een beschrijving van de onderzoeksopzet. Hierin komen aan de orde: de achtergrond van het onderzoek, de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, de respons en de persoonskenmerken van de onderzochte groep. Daarna kijken we in hoofdstuk 2 naar de mantelzorgers in de praktijk. We besteden aandacht aan de mantelzorgontvanger, de steun die de mantelzorger ontvangt bij de uitvoering van verantwoordelijkheden en het combineren van mantelzorg met andere activiteiten. Vervolgens beantwoorden we in hoofdstuk 3 de vraag waar de mantelzorgers behoefte aan hebben. We gaan in op de normatieve verwachtingen van de mantelzorgers en kijken naar concrete behoeften die zij hebben. We sluiten de rapportage af met een aantal conclusies. 5 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR

6 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR 6

7 Hoofdstuk 1: Het onderzoek 1.1 Achtergrond Wanneer is iemand een mantelzorger? Er worden uiteenlopende definities gehanteerd. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende criteria: het gaat om zorg; die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven; aan een hulpbehoevende; door één of meerdere leden van diens directe omgeving; waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Mantelzorg is ook niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Het is iets wat je overkomt, terwijl je voor vrijwilligerswerk bewust kiest (alhoewel de scheidslijn tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk in de praktijk dunner is geworden). De GGD RotterdamRijnmond schat dat er in Rotterdam inwoners actief zijn als mantelzorger (onderzoek: Zwaar en overbelaste mantelzorgers, 2008). Op dit moment kent Rotterdam dertien steunpunten mantelzorg. Zij zijn ondergebracht bij de lokale welzijnsorganisaties. De steunpunten verzorgen de lokale ondersteuning van mantelzorgers. 1.2 Opzet van de rapportage De rapportage is geschreven voor iedereen die te maken heeft met mantelzorg, beroepsmatig of privé, of die om andere redenen geïnteresseerd is in de vraag waar mantelzorgers in Rotterdam in 2009 behoefte aan hebben. De onderzoeksresultaten kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn voor professionals om hun taken en aanbod nog meer af te stemmen op deze behoeften. Voor betrokkenen bij beleid kan het een inspiratie zijn om alle partijen nog beter te ondersteunen. Figuren en tabellen Omdat we een brede lezersgroep voor ogen hebben, streven we ernaar de tekst en informatie toegankelijk te maken. We maken daarom gebruik van veel figuren. maken we gebruik van statistische maten. Die maten zijn doorslaggevend om een bepaald gevonden verschil toe te schrijven aan toeval of juist niet. Per thema hebben we de verschillen tussen groepen beschreven als we van mening waren dat het gevonden verschil geen toeval kon zijn. 1.3 Respons In 2008 startte de GGD RotterdamRijnmond de campagne Mantelzorg. Deze campagne was erop gericht mantelzorgers te bereiken en de faciliteiten van de steunpunten onder hun aandacht te brengen. Zevenduizend mantelzorgers reageerden op de oproep om De Mantelzorgtas op te halen bij een stadswinkel of deelgemeentekantoor. Zo n van hen gaven hun adresgegevens. Uit de personen die aangaven te willen weten hoe de gemeente Rotterdam hen kan helpen bij hun zorgtaken hebben we een steekproef getrokken van personen. Aan deze mantelzorgers is begin mei 2009 een brief gestuurd met het verzoek om deel te nemen aan een behoefteonderzoek onder mantelzorgers. Zij kregen een schriftelijke vragenlijst toegestuurd, die zij na invulling kosteloos aan de GGD RotterdamRijnmond konden terugsturen. De vragenlijst hebben wij zelf ontwikkeld (zie bijlage). Vooraf is de vragenlijst uitgebreid getest tijdens twee groepsinterviews met elk circa tien mantelzorgers. Tijdens de responsperiode konden degenen die een vragenlijst hadden ontvangen telefonisch met vragen en reacties terecht bij een medewerker van de GGD. Na twee weken is een herinneringsbrief verzonden. In reactie hierop kwamen bij de GGD nog verscheidene telefoontjes binnen van mantelzorgers die de vragenlijst alsnog wilden invullen. Aan hen is opnieuw een vragenlijst toegezonden. Eind mei eindigde de responsperiode. De beoogde respons van 35% (350 ingevulde vragenlijsten) is ruimschoots behaald: maar liefst 549 mantelzorgers hebben de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Dit komt neer op een respons van 55%. 1 We zien dit als een signaal dat de mantelzorgers zich betrokken voelen bij het onderwerp en het belangrijk vinden dat hun stem meetelt. Verschillen tussen groepen mantelzorgers In de beschrijving van de uitkomsten kijken we ook naar verschillen tussen groepen mantelzorgers. De groepen die we onderscheiden delen we in op grond van persoonskenmerken. Welke dit zijn, staan vermeld in paragraaf 1.3. Om nu te bepalen of de ene groep anders oordeelt over een onderwerp dan een andere groep, 1 Dit is de bruto respons (549/1000). Omdat er 73 van de 1000 opgestuurde vragenlijsten werden teruggestuurd als onbestelbaar (verkeerd adres, verhuisd, onbekend), bedraagt de netto respons 59% (549/(100073)). 7 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR

8 1.4 Achtergrondkenmerken van de onderzochte groep De mantelzorgers die deelnamen aan het onderzoek vormen een nieuwe groep die nog niet bekend was bij de steunpunten mantelzorg. Het is een groep die heeft aangegeven te willen weten hoe de gemeente Rotterdam hen kan helpen bij hun zorgtaken. Op de behoefte van deze groep dient het aanbod aan mantelzorgsteun te worden afgestemd. Deze groep wijkt qua samenstelling af van de samenstelling van de Rotterdamse bevolking. Om inzicht te krijgen in de kenmerken van de groep mantelzorgers in ons onderzoek hebben we de verdelingen in Bijlage II naast elkaar gezet. De onderzochte groep is gemiddeld genomen ouder, bestaat voor een groot deel uit vrouwen en de meesten zijn in Nederland geboren. De oververtegenwoordiging van vrouwen wijst op een groot verschil tussen mannen en vrouwen qua inzet voor mantelzorg. Door vrouwen wordt aanmerkelijk vaker mantelzorg verleend dan door mannen. Van de onderzochte groep is een klein deel niet in Nederland geboren (15%), terwijl over heel Rotterdam beschouwd een groter deel elders is geboren (26%). Deze ondervertegenwoordiging geldt overigens vooral voor Turkse en Marokkaanse Rotterdammers. Een verklaring voor deze ondervertegenwoordiging kan zijn dat het in sommige culturen vanzelfsprekend is dat er voor naasten wordt gezorgd, waardoor men zichzelf helemaal niet als mantelzorger beschouwt. Het zorgen hoort er gewoon bij. Kenmerkend voor de meeste mantelzorgers is dat ze vaak geen betaald werk hebben (70%). Als zij dat wel hebben, is dit meestal een parttime aanstelling (64%). GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR 8

9 Hoofdstuk 2: De praktijk van de mantelzorgers 2.1 De mantelzorger en mantelzorgontvanger Op het moment dat het onderzoek werd gehouden, waren niet alle respondenten (nog) actief als mantelzorger. Bij 15% was er geen sprake van actuele mantelzorg. Zij hebben gedurende een periode voorafgaand aan het onderzoek echter wel mantelzorg gegeven. Het overgrote deel (85%) gaf wel actuele mantelzorg. Onderlinge relaties De zorg betreft overwegend een naast familielid (80% zorgt voor partner, ouder of kind). Maar ook aan vrienden, kennissen en buren wordt mantelzorg verleend (18%). In onderstaande figuur is weergegeven in welke relaties mantelzorg werd gegeven. Daarbij konden de mantelzorgers meer dan één antwoord geven, waardoor de percentages in de figuur niet optellen tot 100%. Van de mannen die mantelzorg verlenen, verleent een groot deel zorg aan een partner. Door vrouwen wordt bovengemiddeld vaak zorg verleend aan een ouder. De groep mantelzorgers die niet in Nederland geboren is, verleent vaker mantelzorg aan een kind dan de groep die wel in Nederland is geboren. Alleenstaanden verlenen vaker mantelzorg aan een vriend/collega of aan buren. De mantelzorgontvanger woont vaak niet bij de mantelzorger in huis (66% woont elders). In die gevallen hebben de mantelzorgers een reistijd. Vaak is men wel binnen een kwartier op het adres (42%), soms kost het reizen meer tijd. Zo duurt dit bij 33% een kwartier tot een half uur, bij 16% een half uur tot een uur en bij 9% meer dan een uur. We constateren tussen de mantelzorgers met een reistijd geen verschil in duur van de reistijd, in relatie tot bepaalde achtergrondkenmerken. Alleen mantelzorgers die voor overige familieleden (broer, zus, grootouder) zorgen hebben een iets langere reistijd. Meestal zorgen de mantelzorgers voor één naaste (73%), maar in enkele andere gevallen wordt er voor meer dan één persoon gezorgd: 18% zorgt voor twee personen, 7% voor drie of vier personen en 2% voor meer dan vier personen. Onder 65+ers wordt wat minder vaak aan meer dan één persoon zorg verleend (18%) dan onder mantelzorgers tussen 20 en 65 jaar (35%). Figuur 2.1 Relatie met degene waaraan de mantelzorg wordt verleend 50% 40% 39% 30% 28% 20% 13% 16% 10% 10% 8% 6% 0% Partner Kind Ouder Overige Vriend, Buurman of Overig familie kennis of buurvrouw collega 9 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR

10 Soort klacht of aandoening In 72% van de gevallen heeft de zorgontvanger één type klacht. In 28% van de gevallen is er sprake van meerdere type klachten of aandoeningen. Een grote groep (69%) heeft last van lichamelijke beperkingen of chronische aandoeningen. De overige klachten komen aanzienlijk minder vaak voor. Het gaat dan om dementie (21%), een psychische aandoening (14%), een verstandelijke beperking (9%) of andere aandoeningen (19%). Mantelzorgers die buiten Nederland zijn geboren hebben vaker te maken met zorg voor iemand met een verstandelijke handicap (18%) dan zij die in Nederland zijn geboren (8%), 2.2 Steun bij verantwoordelijkheden We hebben de mantelzorgers gevraagd welke soorten steun zij ontvangen bij de uitvoering van hun zorgtaken en als dat het geval is van wie. Bijna een kwart (23%) van de mantelzorgers ontvangt geen professionele hulp. Meer dan driekwart (77%) geeft aan wel professionele hulp te ontvangen. Van deze groep krijgt 56% één vorm van professionele hulp, 30% twee vormen en de overige 41% meer dan twee. Vaak gaat het om huishoudelijke hulp (40%), hulp bij persoonlijke verzorging (29%) of hulp van het verzorgings of verpleeghuis (24%; figuur 2.2). Tussen groepen mantelzorgers zijn er enkele (beperkte) verschillen in de ontvangen professionele hulp. Paren met thuiswonende kinderen ontvangen minder professionele hulp (11%) dan de overige huishoudens (17% en meer). Mantelzorgers die in Nederland geboren zijn, geven vaker aan dat zij hulp krijgen bij persoonlijke verzorging (31%) dan zij die niet in Nederland zijn geboren (18%). Van de onderzochte groep mantelzorgers geeft 58% aan dat er niemand is waarmee zij hun zorgtaken kunnen delen. 42% (273 personen) heeft die mogelijkheid wel. Bijna de helft van deze groep (48%) deelt taken met broer(s) en/of zus(sen), 28% met een partner, 30% met andere familieleden. De groep die deze taken deelt met mensen buiten de familiekring is veel kleiner: 9% krijgt informele steun van vrienden of buren en 8% van een vrijwilliger. Figuur 2.2 Type hulp of ondersteuning dat wordt ontvangen (n=419) GGZ / RIAGG 5% Maatschappelijk werk 5% Verpleging 8% Dagopvang / dagbehandeling 11% Overige professionele hulp 12% Verzorgings of verpleeghuis 24% Persoonlijke verzorging 29% Huishoudelijke zorg of hulp 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR 10

11 2.3 Mantelzorg en andere activiteiten Het verlenen van mantelzorg kan van invloed zijn op andere verplichtingen en besteding van vrije tijd. We hebben aan de mantelzorgers enkele stellingen voorgelegd en hen gevraagd of de situatie op hen van toepassing is. De antwoorden staan weergegeven in figuur 2.3. Het geven van mantelzorg leidt voor de meeste mensen niet tot financiële problemen (78%) en de meesten worden er ook niet overspannen van (78%). Een grote groep komt echter (soms) niet toe aan dingen die men normaal in zijn vrije tijd doet (73%). Ook komt 63% (soms) tijd tekort doordat ze mantelzorg verlenen en is 62% in zijn vrije tijd soms te moe om nog iets te ondernemen. Bij de vraag of mantelzorgers hun andere werkzaamheden minder zorgvuldig doen, zegt één op de vijf mantelzorgers van wel en bij 36% is dat soms wel, soms niet het geval. Overigens verschilt dit niet tussen mantelzorgers met betaald werk en mantelzorgers zonder betaald werk. Verschillen tussen groepen De gevolgen die het verlenen van mantelzorg kunnen hebben verschillen enigszins tussen groepen mantelzorgers. Tussen mensen boven en onder de 65 jaar zien we dat er een verschil is in de mate waarin financiële problemen uit de mantelzorg volgen. Voor 26% van de mensen tot 65 jaar is dit (soms) het geval. Onder de oudere mantelzorgers is dit percentage lager, namelijk 13%. Voor de mantelzorgers die niet in Nederland geboren zijn, blijkt de mantelzorg tot meer problemen te leiden dan voor de mantelzorgers die in Nederland zijn geboren. Zo zegt 71% van de elders geboren Nederlanders dat zij als gevolg van hun mantelzorgtaak andere bezigheden minder zorgvuldig doen, 43% van hen is overspannen geworden en 53% is financieel in de problemen gekomen. Onder de mantelzorgers die in Nederland geboren zijn, zijn deze percentages respectievelijk 55%, 18% en 16%. De inkomensgroepen vanaf 1300 euro hebben minder vaak last van ziekte of overspannenheid als gevolg van de mantelzorg dan de mantelzorgers die minder verdienen. Figuur 2.3 Gevolgen van mantelzorgtaken voor andere tijdbesteding en verplichtingen Door het geven van mantelzorg ja soms nee...kom/kwam ik niet toe aan dingen die ik normaal in mijn vrije tijd doe 31% 42% 27%...kom/kwam ik regelmatig tijd tekort 27% 36% 37%...ben/was ik in mijn vrije tijd te moe om iets te ondernemen 24% 38% 38%...kost(te) het me meer moeite dan anders om mijn huishouden te regelen 27% 31% 41%...doe/deed ik mijn werk of andere bezigheden minder zorgvuldig dan ik gewend ben 21% 36% 43%...heb/had ik financiële problemen 8% 14% 78%...ben ik ziek of overspannen (geworden) 12% 10% 78% Ik vind/vond het zwaar om mantelzorg te geven 15% 45% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 11 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR

12 2.4 Overbelasting Als het verlenen van mantelzorg een abnormaal grote invloed heeft op de verplichtingen en tijdsbesteding van een mantelzorger dan kan deze overbelast raken. Aan de hand van de antwoorden op de stellingen in de vorige paragraaf hebben wij gemeten of een respondent zwaaren overbelast is. Als een respondent op vijf of meer van de acht stellingen ja heeft geantwoord en hiermee heeft aangegeven vijf of meer (tijds)problemen te hebben, dan noemen wij de respondent een zwaar en overbelaste mantelzorger. In onderstaande tabel is het aantal zwaar en overbelaste mantelzorgers weergegeven. Een deel van de mantelzorgers (92) heeft de stellingen niet beantwoord. 11% van de mantelzorgers is zwaar en overbelast. Dit komt redelijk goed overeen met gegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2007 (GGD RotterdamRijnmond, Zwaar en overbelaste mantelzorgers, 2008), waaruit bleek dat 12% van de mantelzorgers in Rotterdam zwaaren overbelast zijn. Tabel 2.2 Aantal en percentage (zwaar en overbelaste) mantelzorgers aantal % niet overbelast % overbelast 49 11% totaal 457 onbekend GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR 12

13 Hoofdstuk 3: Behoeften van de mantelzorgers 3.1 Normatieve verwachtingen In welke mate leeft bij de mantelzorgers de verwachting dat zij voor hulp en steun in hun omgeving terecht kunnen? We hebben enkele mogelijkheden voor steun aan de mantelzorgers voorgelegd. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.1. De meeste instemming is er ten aanzien van de verwachting dat men professionele hulp krijgt als men een hulpbehoevende in de familie heeft. Met deze stelling is 74% het (helemaal) eens. Daarnaast verwacht een grote groep (67,9%) emotionele steun van familieleden. Tot zover lijken de antwoorden redelijk voorspelbaar. In de top drie van verwachtingen treffen we echter ook de stelling aan dat een mantelzorger recht heeft op een financiële vergoeding van de overheid. Met deze stelling is 56,5% het (helemaal) eens. Slechts 15% is het hiermee (helemaal) oneens. Opvallend is de constatering dat de mantelzorgers niet van mening zijn dat familie moet zorgen voor een zieke. Ook de werkgever en de arts worden als verantwoordelijk gezien; mantelzorgers oordelen vrij neutraal. Hierbij moeten we wel opmerken dat de verwachtingen ten aanzien van de werkgever beïnvloed worden door het al dan niet hebben van een betaalde baan. Mantelzorgers met een betaalde baan zijn het vaker (helemaal) eens met de stelling dat een werkgever moet helpen (59%) dan mantelzorgers zonder betaalde baan (42%). Tabel 3.1 Normatieve verwachtingen van mantelzorgers ten aanzien van steun en hulp Helemaal Mee Neutraal Mee Helemaal oneens oneens eens eens Als ik een hulpbehoevende in de familie heb dan verwacht ik professionele zorg 3,3% 5,8% 16,9% 48,0% 26,0% Voor emotionele steun verwacht ik terecht te kunnen bij familie en vrienden 4,9% 8,1% 19,1% 45,9% 22,0% Ik vind dat ik als mantelzorger recht heb op een financiële vergoeding van de overheid 7,3% 7,7% 28,5% 32,1% 24,4% Als mijn mantelzorgtaken te zwaar worden dan verwacht ik dat de gemeente mij helpt 5,7% 11,8% 25,7% 41,4% 15,3% Als iemand moeite heeft met de combinatie van werk en zorgtaken dan vind ik dat zijn/haar werkgever hierbij moet helpen 7,9% 12,4% 32,6% 36,9% 10,2% Als mijn mantelzorgtaken te zwaar worden dan verwacht ik dat de huisarts mij helpt 10,0% 13,5% 31,0% 35,5% 10,0% Als er iemand ziek is in mijn omgeving dan vind ik dat de familie voor hem/haar moet zorgen 7,6% 16,9% 32,2% 33,3% 10,0% 13 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR

14 Figuur 3.1 Redenen waarom mantelzorgers geen behoefte hebben aan extra hulp en ondersteuning (n=372) Ik kan het nu nog allemaal aan 45% Andere reden 12% Ik heb alle ondersteuning al 17% De hulpbehoevende wil geen hulp van anderen 12% Ik regel het liever zelf 14% 3.2 Ondersteuning en hulpbehoefte In hoeverre hebben deze mantelzorgers behoefte aan (extra) hulp? Door 71% van de ondervraagden (372 mantelzorgers) wordt aangegeven dat zij hier geen behoefte aan hebben. De reden dat zij hier geen behoefte aan hebben, is vooral omdat zij het allemaal nog zelf aankunnen (45%). Sommigen geven aan dat ze alle ondersteuning die ze nodig hebben al ontvangen (17%). 14% zegt het liever zelf te regelen. Ik ben te vaak tegen gesloten deuren aangelopen, daarom regel ik het liever zelf. De verschillende redenen zijn weergegeven in figuur 3.1. De 12% die een andere reden aangaf, noemde meestal dat degene voor wie zij zorgde, was overleden of opgenomen in een verzorgingstehuis of andere zorginstelling. Vaak geeft men aan dat ze de taken wel aan kunnen. In een enkel geval merkt de mantelzorger op dat ze het graag zelf doen, bijvoorbeeld omdat ze veel van hun naaste houden: Zij is de allerliefste moeder, dus ik doe het graag. Door 11% van de mantelzorgers wordt aangegeven dat zij wel behoefte hebben aan (extra) ondersteuning en 18% zegt hier misschien behoefte aan te hebben. Zwaar en overbelaste mantelzorgers hebben in veel grotere mate behoefte aan ondersteuning: 51% zegt ja en 23% antwoordt misschien. Ruim een kwart (26%) wil geen ondersteuning. Aan alle respondenten is een reeks met mogelijke vormen van ondersteuning voorgelegd ter beoordeling. Overigens konden alle ondervraagden deze reeks mogelijkheden inzien en beoordelen, ook als ze eerder hadden aangegeven dat zij geen behoefte aan extra ondersteuning hadden. In figuur 3.2 staan de resultaten van de analyse weergegeven voor de twee groepen afzonderlijk: alle mantelzorgers die een vragenlijst hebben geretourneerd en de zwaar en overbelaste mantelzorgers onder hen. De vormen van ondersteuning zijn gesorteerd op basis van het percentage mantelzorgers dat aangeeft er behoefte aan te hebben. De ondersteuningsvorm die het meest is genoemd, staat bovenaan. Opvallend is dat alle ondersteuningsvormen relatief laag scoren. Van de gehele groep mantelzorgers (de blauwe balken) heeft 18% behoefte aan informatie over financiële regelingen en 17% heeft behoefte aan informatie over het aanbod van zorgvoorzieningen. Ongeveer evenveel mantelzorgers willen een financiële tegemoetkoming ter compensatie van de extra kosten die zij maken. Een kleinere groep (1113%) wil gebruik maken van een inloopspreekuur, een parkeerpas, huishoudelijke hulp en hulp bij het aanvragen van zorg. Alle overige vormen van ondersteuning worden minder vaak genoemd. De zwaar en overbelaste mantelzorgers (de groene balken in figuur 3.2) vertonen een duidelijk ander behoeftepatroon dan de gehele groep. De groene balken zijn over het algemeen twee tot drie keer langer dan de blauwe balken. Het meest hebben zwaar en overbelaste mantelzorgers behoefte aan een financiële tegemoetkoming (41%), gevolgd door informatie over financiële regelingen en een inloopspreekuur (beide 39%). De rangordening van de verschillende ondersteuningsvormen is voor een deel hetzelfde als bij de gehele groep, maar er zijn opmerkelijke verschillen. Een persoonlijk gesprek met een maatschappelijk werker (37%), lotgenotencontact en respijtzorg (beide 31%) scoren hoog bij de zwaar en overbelaste mantelzorgers. Bij de gehele groep worden deze vormen duidelijk veel minder vaak genoemd (810% van de groep). Anders gezegd: zwaar en overbelaste mantelzorgers hebben veel vaker behoefte aan emotionele steun dan de mantelzorgers die dat niet zijn. GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR 14

15 Figuur 3.2 Vormen van ondersteuning waaraan behoefte bestaat (n=549) overbelaste mantelzorgers alle mantelzorgers Informatie over financiële regelingen Een tegemoetkoming ter compensatie van de kosten die ik maak Informatie over het aanbod van zorgvoorzieningen Een inloopspreekuur Parkeerpas voor mantelzorgers (waarbij ik korting krijg op betaald parkeren bij de hulpbehoevende) Hulp bij het aanvragen van zorg Huishoudelijke hulp voor mijzelf Een persoonlijk gesprek over mijn zorgen met een maatschappelijk werker Hulp bij het invullen van formulieren Contacten met andere mantelzorgers (lotgenotencontact) Informatie over de ziekte/beperking van de hulpbehoevende Cursus over het slim indelen van mijn tijd (time management) Respijt of vervangende zorg (iemand die af en toe de zorg overneemt Een logeervoorziening zodat ik één of enkele dagen weg kan of met vakantie kan Hulp bij het verdelen van de zorgtaken over mijzelf en mijn familie/anderen Cursus over (omgaan met) ziekte Extra hulpmiddelen voor de hulpbehoevende (bijvoorbeeld een verhoogde toiletpot) Woningaanpassing voor de hulpbehoevende Huishoudelijke hulp voor de hulpbehoevende Aangepast vervoer voor de hulpbehoevende Administratieve hulp Hulp bij het afstemmen van mijn werk en zorgtaken Aangepaste woning voor de hulpbehoevende Een oppas voor de hulpbehoevende waardoor ik zelf een deel van de dag weg kan Instructie voor het gebruik van hulpmiddelen of een praktische training, bijvoorbeeld bij het tillen van de hulpbehoevende Dagopvang waar de hulpbehoevende één of meer dagdelen per week naar toe gaat Rolstoel voor de hulpbehoevende Schuldhulpverlening Opleiding in de zorg Extra kinderopvang voor mijn kinderen Nachtopvang waar de hulpbehoevende s nachts naar toe gaat 18% 39% 17% 41% 17% 35% 13% 39% 12% 27% 11% 31% 11% 33% 10% 37% 10% 27% 10% 31% 9% 29% 8% 29% 8% 31% 8% 14% 7% 24% 7% 16% 7% 20% 7% 29% 7% 14% 6% 20% 6% 16% 6% 22% 5% 20% 5% 22% 5% 18% 4% 12% 3% 6% 3% 10% 3% 10% 2% 10% 2% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 15 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR

16 Tabel 3.2 Aan welke hulp of ondersteuning die u hierboven heeft genoemd heeft u het meest behoefte? (n=549) Ondersteuningsvorm aantal % Een tegemoetkoming ter compensatie van de kosten die ik maak 17 3% Respijt of vervangende zorg (iemand die af en toe de zorg overneemt) 12 2% Parkeerpas voor mantelzorgers (waarbij ik korting op betaald parkeren bij de hulpbehoevende) 10 2% Informatie over financiële regelingen 9 2% Een persoonlijk gesprek over mijn zorgen met een maatschappelijk werker 9 2% Huishoudelijke hulp voor mijzelf 9 2% Overig 64 12% Niet ingevuld % Totaal % Door 130 mantelzorgers is een voorkeur aangegeven voor één van de vormen van ondersteuning. We beschouwen deze groep als een select deel van de gehele groep ondervraagden, die zich van de rest onderscheidt door het feit dat ze een specifieke voorziening in het bijzonder missen in hun werk als mantelzorger. Mogelijk ligt de urgentie bij de overige mantelzorgers lager of vonden zij het moeilijk om te kiezen welke voorziening zij het belangrijkst vinden. In tabel 3.2 zijn de resultaten weergegeven. Door 3% van de mantelzorgers wordt een financiële tegemoetkoming ter compensatie van kosten als meest belangrijk gezien. Alle vormen van ondersteuning die 1% of lager scoren hebben we in de tabel weggelaten. De overige genoemde vormen worden elk door 2% van de mantelzorgers genoemd. Omdat deze resultaten redelijk in lijn zijn met de hierboven genoemde bevindingen uit figuur 3.2. geven we er verder geen toelichting op. Vanwege het lage aantal respondenten dat de vraag heeft ingevuld, zullen we ook verder niet ingaan op mogelijke verschillen tussen de zwaar en overbelaste mantelzorgers en de gehele groep mantelzorgers. De mantelzorgers konden hun antwoord bij deze vragen toelichten. In een aantal gevallen hebben zij dit ook gedaan. Zo uitten sommigen de wens om een financiële vergoeding te krijgen, om daarmee op een passende manier respijtzorg te kunnen regelen. Dit kan zijn iemand inhuren die in plaats van de mantelzorger de boodschappen doet, maar het kan ook gaan om het financieren van een reis, zodat degene die verzorgd moet worden tijdelijk bij iemand anders kan verblijven. Wat betreft de behoefte aan respijtzorg wordt verder weinig toelichting gegeven. In een enkel geval merkt een mantelzorger op dat degene voor wie ze zorgt dat niet wil. Een andere mantelzorger noemt het persoonsgebonden budget (pgb) aanleiding tot enige teleurstelling. De dochter van deze mantelzorger heeft een pgb, maar het volledige bedrag gaat naar de instelling waar ze (slechts) 5 van de 7 dagen is. Voor de andere dagen is er geen budget. Anderen noemen reiskosten voor mantelzorgers. Door één van de mantelzorgers wordt opgemerkt dat de bewindvoerder de financiële vergoedingen van de gemeente ontvangt en zij daaraan niets overhouden. Ook de parkeerkaart maakt enkele reacties los. Niet alleen het krijgen van een parkeerkaart voor de mantelzorger, maar ook het aanvragen van een invalideparkeerkaart. Volgens één van de mantelzorgers is het aanvragen van deze kaarten een onmogelijk iets. Daarnaast wordt het tijdelijk parkeren voor de ingang van een ziekenhuis genoemd als voorziening waaraan behoefte is. 2 Ook merkt een respondent op dat sociale contacten in het algemeen lijden onder werk en zorgtaken. Niet alleen het lotgenotencontact is van belang, ook het contact in brede zin is belangrijk. Financiële beperkingen vormen daarbij nog een extra belemmering. Als laatste willen wij hier noemen dat ook het leren omgaan met artsen en hulpverleners genoemd wordt als een vorm van hulp die mantelzorgers graag ontvangen. 2 Het Oogziekenhuis aan de Schiedamse Vest in het stadscentrum heeft voorzien in de behoefte aan het dichtbij de ingang in en uitstappen door de introductie van een parkeerservice (een medewerker van het Oogziekenhuis parkeert de auto). GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR 16

17 3.3 Verwachtingen van hulp uit de omgeving De mantelzorgers hebben aangegeven van welke betrokkenen uit hun omgeving zij hulp verwachten. De antwoorden zijn weergegeven in figuur 3.3. Daarbij merken we op dat we niet per vorm van ondersteuning hebben gevraagd welke partij hen daarbij zou moeten helpen, maar hebben we alleen naar het totaalbeeld gekeken. We zijn echter wel nagegaan welke ondersteuningsbehoeften de groep heeft die vooral steun van bijvoorbeeld de huisarts verwacht. Hier komen we verder in deze paragraaf op terug. Uit de antwoorden van de mantelzorgers leiden we af dat ruim één op de vijf niet weet van wie zij de gewenste ondersteuning moeten of mogen verwachten. Daarnaast wordt door 19% van de mantelzorgers verwacht dat het steunpunt mantelzorg hen ondersteuning biedt (zij zijn dus bekend met de steunpunten). Iets kleiner is de groep die steun verwacht te krijgen van de huisarts (16%), gemeente (16%), een thuiszorginstelling (16%) en van familie of vrienden (14%). Slechts zelden verwachten de mantelzorgers steun van de werkgever (1%), een buurthuis, een verpleegkundige (elk 2%) of een vrijwilliger (4%). Men verwacht vooral hulp van zorgprofessionals. Figuur 3.3 Hulpverleners, instanties en andere betrokkenen waarvan extra hulp of ondersteuning wordt verwacht, n = 296 Werkgever Buurthuis Verpleegkundige 1% 2% 2% Vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie Zorgverzekeraar 4% 5% Indicatieorgaan (AWBZ) Maatschappelijk werk Zorginstelling (verpleeghuis of verzorgingshuis) 10% 11% 12% Familie of vrienden Thuiszorginstelling Gemeente Huisarts 14% 16% 16% 16% Steunpunt mantelzorg 19% Ik weet het niet 21% Niet van toepassing 13% Anders namelijk 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 17 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR

18 Hebben de mantelzorgers die steun van de huisartsen verwachten andere behoeften qua soort ondersteuning dan degenen die vooral steun van familie en vrienden verwachten? En hoe zit het met de overige groepen? In tabel 3.2 hebben we voor de grootste groepen hun prioriteiten op een rij gezet wat betreft de vorm van ondersteuning die zij verwachten. We hebben daarbij een top vijf gemaakt van belangrijkste onderwerpen. Zo houden we het overzicht en beperken we ons tot onderwerpen die er volgens de mantelzorgers echt toe doen. Hoe lezen we de tabel? In de linkerkolom staan van boven naar beneden de verschillende groepen genoemd. Dit zijn achtereenvolgens de groep die steun verwacht van (1) familie of vrienden, (2) de huisarts, (3) gemeente, etc. Bij deze groepen staat een percentage. Dit percentage geeft aan hoe groot de groep is die steun vanuit deze hoek verwacht. In het geval van de groep die steun van familie of vrienden verwacht is dit 14% (hetzelfde percentage als uit figuur 3.3). In de kolommen twee tot en met zes staan de prioriteiten van elke groep vermeld. Onder de kolom 1e staat de vorm van ondersteuning waaraan de hoogste prioriteit wordt gegeven. Dit loopt door tot de ondersteuningsvorm die een vijfde plaats inneemt (in de kolom onder 5e ). Voorbeeld: de groep die steun van familie of vrienden verwacht, geeft vooral aan behoefte te hebben aan een inloopspreekuur. Verder zien we dat deze groep ook behoefte heeft aan dagopvang (2e plaats), een rolstoel (3e plaats), een cursus over omgaan met de ziekte (4e plaats) en tot slot op de 5e plaats aan een opleiding in de zorg. Dit betekent overigens niet dat de groepen al deze vormen van ondersteuning van die ene helpende partij verwachten. We lezen hun behoeften vooral als profiel van de groep. Zo hebben mantelzorgers die hulp van de gemeente verwachten vooral behoefte aan extra kinderopvang, hulpmiddelen en woningaanpassingen. Deze verwachting is niet onrealistisch, omdat men voor deze producten inderdaad bij de gemeente terecht kan. 3 Ook de verwachtingen van een steunpunt mantelzorg (vooral emotionele steun) en van een huisarts (vooral taken die van een casemanager verwacht mogen worden) sluiten redelijk goed aan bij de situatie in de praktijk. Van een thuiszorginstelling verwachten mantelzorgers instructies bij het gebruik van hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en respijt of vervangende zorg (inclusief nachtopvang). Tabel 3.2 Prioriteitentabel Prioriteiten: 1e 2e 3e 4e 5e Hulp van: Familie of vrienden (14%) Inloopspreekuur Dagopvang één of meer dagdelen Rolstoel Cursus over (omgaan met) ziekte Opleiding in de zorg Huisarts (16%) Hulp bij afstemmen werk en zorgtaken Huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp voor mijzelf Hulp bij het aanvragen van zorg Hulp bij verdelen van de zorgtaken over mijzelf en mijn familie/anderen Gemeente (16%) Extra kinderopvang voor mijn kinderen Administratieve hulp Extra hulpmiddelen Woningaanpassing Aangepaste woning Steunpunt mantelzorg (19%) Een persoonlijk gesprek met maatschappelijk werker Inloopspreekuur Contacten met andere mantelzorgers Hulp bij afstemmen werk en zorgtaken Administratieve hulp Thuiszorginstelling (16%) Nachtopvang Instructie gebruik hulpmiddelen/ praktische training Administratieve hulp Respijt of vervangende zorg Huishoudelijke hulp 3 De gemeente vergoedt het werkgeversdeel voor de kinderopvang als iemand geen baan heeft. GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR 18

19 Hoofdstuk 4: Conclusies 4.1 Conclusies De mantelzorgers die in 2008 tijdens de campagne een mantelzorgtas hebben ontvangen en die zijn benaderd om een vragenlijst in te vullen, hebben dit in grote getale gedaan. Maar liefst 55% heeft meegedaan aan het onderzoek. Dit getuigt van een grote betrokkenheid van mantelzorgers en een grote bereidheid om mee te helpen om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren. Ondanks de hoge respons heeft circa 70% van de mantelzorgers laten weten geen behoefte te hebben aan extra hulp of ondersteuning. Bijna de helft hiervan geeft als reden op dat men het nu nog allemaal aan kan. Een kleiner deel geeft aan alle ondersteuning al te hebben, het liever zelf te regelen of bezwaren te ontmoeten van de hulpbehoevende die geen hulp van anderen wil. De mantelzorgers die zeggen wel (extra) ondersteuning of hulp te willen, noemen een veelheid van concrete producten waaraan zij behoefte hebben. 18% heeft behoefte aan informatie over financiële regelingen en 17% heeft behoefte aan informatie over het aanbod van zorgvoorzieningen. Ongeveer evenveel mantelzorgers willen een financiële tegemoetkoming ter compensatie van de extra kosten die zij maken. Een kleinere groep (11 tot en met 13%) wil gebruik maken van een inloopspreekuur, een parkeerpas, huishoudelijke hulp voor zichzelf en hulp bij het aanvragen van zorg. Alle overige vormen van ondersteuning worden minder vaak genoemd. Zwaar en overbelaste mantelzorgers geven in veel grotere mate aan behoefte aan ondersteuning te hebben dan de gemiddelde mantelzorger. Zij hebben het meest behoefte aan een financiële tegemoetkoming (41%), gevolgd door informatie over financiële regelingen en een inloopspreekuur (beide 39%). In tegenstelling tot de gehele groep mantelzorgers hebben zwaar en overbelaste mantelzorgers verhoudingsgewijs ook veel behoefte aan een persoonlijk gesprek met een maatschappelijk werker (37%), lotgenotencontact en respijtzorg (beide 31%). Van wie willen mantelzorgers ondersteuning? Ook hier is het beeld gemêleerd. 19% van de mantelzorgers verwacht dat het steunpunt mantelzorg hen ondersteuning biedt. Iets kleiner is de groep die verwacht steun te krijgen van de huisarts (16%), gemeente (16%), een thuiszorginstelling (16%) en van familie of vrienden (14%). Van een steunpunt mantelzorg verwachten mantelzorgers vooral emotionele steun (een persoonlijk gesprek, lotgenotencontact). Van de gemeente verwacht men vooral woonvoorzieningen, extra hulpmiddelen en kinderopvang. Respijt of vervangende zorg verwacht men te ontvangen van een thuiszorginstelling. De huisarts ziet mantelzorgers eerder als casemanager dan als medische vraagbaak. Overigens verwachten mantelzorgers wel hulp bij het communiceren met de huisarts en zorgprofessionals. Blijkbaar gaat dit niet altijd even goed. Emotionele steun verwachten mantelzorgers in de eerste plaats niet van de steunpunten. Hun antwoorden op een aantal normatieve stellingen geeft aan dat meer dan tweederde van de mantelzorgers verwacht voor emotionele steun terecht te kunnen bij familie en vrienden. Daarnaast verwachten zij professionele zorg. Opvallend is dat die professionele zorg blijkbaar hard nodig is, omdat uit het onderzoek ook blijkt dat 58% van de mantelzorgers niemand in de directe omgeving heeft waarmee zorgtaken gedeeld kunnen worden. 4.2 Aanbevelingen Mantelzorgers hebben grote behoefte aan informatieproducten, zowel informatie over financiële regelingen als over het aanbod van zorgvoorzieningen. Bij de vormgeving van een ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers dient hiermee rekening te worden gehouden. In die structuur kunnen ook andere producten worden aangeboden, zoals een compensatie van de kosten die mantelzorgers maken, een inloopspreekuur en een parkeerpas. Naast een generieke ondersteuningsstructuur voor alle mantelzorgers moeten er ook producten worden aangeboden waaraan zwaar en overbelaste mantelzorgers verhoudingsgewijs veel behoefte hebben: emotionele steun in de vorm van een persoonlijk gesprek met een maatschappelijk werker of lotgenotencontact en respijtzorg. Wat de parkeerpas voor mantelzorgers betreft blijkt uit het onderzoek dat hieraan zeker behoefte is. Het aanvragen van een invalideparkeerkaart vindt men ingewikkeld. Hierin zouden verbeteringen kunnen worden aangebracht. Tevens is er behoefte aan meer uitgebreide vormen van parkeerservice, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen. 19 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR

20 GGD RotterdamRijnmond ZORGMONITOR 20

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet April 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methode... 3 Resultaten... 4 Achtergrondvariabelen... 4 Belasting...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van Lonkhuijzen

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Mantelzorg in s-hertogenbosch

Mantelzorg in s-hertogenbosch Mantelzorg in s-hertogenbosch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek Juli Projectnummer 409 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Mantelzorg 9 1.1 Zware

Nadere informatie

Waardering mantelzorg

Waardering mantelzorg Waardering mantelzorg Rapportage peiling oktober 2014 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Achtergrond en vraagstelling 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 SAMENVATTING Auteur: Drs.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

vragenlijst mantelzorg CentERdata Katholieke Universiteit Brabant Postbus LE Tilburg

vragenlijst mantelzorg CentERdata Katholieke Universiteit Brabant Postbus LE Tilburg vragenlijst mantelzorg CentERdata Katholieke Universiteit Brabant Postbus 90153 5000 LE Tilburg 2 AANWIJZINGEN BIJ HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST Controleert u eerst of de gegevens die op het etiket van

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Mantelzorg en Eenzaamheid

Mantelzorg en Eenzaamheid Mantelzorg en Eenzaamheid 1 Mantelzorg en eenzaamheid Over mantelzorg Het hoe en wat van het onderzoek De resultaten van het onderzoek Perspectief 2 Mantelzorg in Nederland Mantelzorg is zorg die niet

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant

Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant Rapportage LDP-monitor 07-01-2009 Henk van den Hoven en Marlies Smulders, Alzheimer Nederland, afdeling

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

(Over)belasting van mantelzorgers

(Over)belasting van mantelzorgers (Over)belasting van mantelzorgers Rapport met een overzicht van de resultaten voor de deelnemende mantelzorgers en organisaties Martje Folkertsma Inhoud Het doel van het onderzoek... 3 De dataverzameling...

Nadere informatie

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg Onderzoek onder ouderen naar de relatie tussen het sociaal netwerk en het gebruik van formele zorg en mantelzorg Inleiding De relatie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers Uitgevoerd door Steunpunt Mantelzorg van Welstad In de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Onder alle geregistreerde mantelzorgers Sita Hes, Augustus 2014 Uitgevoerd

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo 2013 Ervaringen van Mantelzorgers. Sittard-Geleen

Klantonderzoek Wmo 2013 Ervaringen van Mantelzorgers. Sittard-Geleen Klantonderzoek Wmo 2013 Ervaringen van Mantelzorgers Sittard-Geleen Klantonderzoek Wmo 2013 Ervaringen van Mantelzorgers Sittard-Geleen COLOFON Samenstelling Volkan Atalay Anja van Lonkhuijzen SGBO Benchmarking

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (dit deel niet invullen) Datum ontvangst gemeente: AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 1. Uw persoonlijke gegevens / van cliënt waarvoor voorziening(en) bedoeld is (zijn) Achternaam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015. Participatie in Noordwolde. Onderzoek naar de economische en maatschappelijke participatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015. Participatie in Noordwolde. Onderzoek naar de economische en maatschappelijke participatie Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 Participatie in Noordwolde Onderzoek naar de economische en maatschappelijke participatie Participatie in Noordwolde Onderzoek naar de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Verslag van de Mantelzorgbijeenkomst d.d. 19 mei 2011

Verslag van de Mantelzorgbijeenkomst d.d. 19 mei 2011 Verslag van de Mantelzorgbijeenkomst d.d. 19 mei 2011 Locatie: Visser t Hooft Lyceum D gemeente Leiderdorp heeft op 19 mei een bijeenkomst georganiseerd voor mantelzorgers. De bijeenkomst is door veel

Nadere informatie

Mantelzorg en persoonsgebonden budget

Mantelzorg en persoonsgebonden budget Mantelzorg en persoonsgebonden budget Een situatieschets van mantelzorgers bereikt via leden van de vereniging van budgethouders Per Saldo Bernard van den Berg Job van Exel Trudi van den Bos Marc Koopmanschap

Nadere informatie

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Algemene gegevens Naam mantelzorger:... Soort relatie met de cliënt:... Geboortejaar:... Telefoon:... Mobiele telefoon:... E-mail:... Woont u in hetzelfde huis

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN TABELLEN

AFKORTINGEN IN TABELLEN VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Rapportage December 2014 c14theswz Aanleiding USP Marketing Consultancy heeft samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzoek gedaan naar

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Zwolle laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zwolle.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Mantelzorgers Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Mantelzorgers Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Mark Gremmen Anja van Lonkhuijzen SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Zwartewaterlandse mantelzorgers in beeld

Zwartewaterlandse mantelzorgers in beeld Zwartewaterlandse mantelzorgers in beeld 25-1-2015 HOOFSTUK 1 INLEIDING Aanleiding Informele zorg speelt een belangrijke rol binnen de zorg en ondersteuning in Nederland. Steeds meer mensen willen, ook

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Alkmaar laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Alkmaar.

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen Onderzoek onder mantelzorgers Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE NEERIJNEN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie