Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?"

Transcriptie

1 Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan in het gewoon onderwijs en steunt hierbij op zijn/ haar ervaring uit het buitengewoon onderwijs. Op deze wijze streven we ernaar om leerlingen met een handicap onderwijs te laten volgen binnen het gewoon basis- of secundair onderwijs. GON-begeleiding kan georganiseerd worden op niveau kleuter-, lager-, secundair- en hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs. Een GON-pakket voor het aanstellen van GON-begeleiders wordt toegekend aan de school voor buitengewoon onderwijs. Dit pakket wordt besteed aan de begeleiding van leerkrachten, leerlingen en/ of ouders in het gewoon onderwijs. Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Leerlingen die geïntegreerd onderwijs volgen moeten voldoen aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden in het gewoon onderwijs. Voor de GON-leerling moet een integratieplan opgemaakt worden. Een leerling die georiënteerd was naar het type 1, 3 of 8 moet het voorafgaande schooljaar minstens 9 maanden voltijds buitengewoon onderwijs gevolgd hebben om in aanmerking te komen voor GON-begeleiding. Er kan eveneens GON-begeleiding aangevraagd worden voor leerlingen met een: lichamelijke handicap = type 4 visuele handicap = type 6 auditieve handicap = type 7 auditieve handicap met autisme-spectrum-stoornissen = type 7 zonder dat deze leerlingen voorafgaandelijk buitengewoon onderwijs gevolgd hebben. Welke informatie bevat een inschrijvingsverslag? De GON-leerling moet in het bezit zijn van een inschrijvingsverslag ( attest en protocol). Dit inschrijvingsverslag bestaat uit een: Attest buitengewoon onderwijs dat hem toelaat tot een bepaald type van het buitengewoon onderwijs. Op dit attest moet voor leerlingen van het secundair onderwijs ook de opleidingsvorm ingevuld worden. Indien de leerling nooit les gevolgd heeft in het buitengewoon secundair onderwijs, moet opleidingsvorm 4 ingevuld worden. Protocol (verslag) dat afgeleverd wordt door de instellingen van het CLB, Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen en Kinder- en jeugdpsychiatrie.

2 Wat is een integratieplan? Het integratieplan is een basisdocument, een handelingsgerichte engagementsverklaring die essentiële gegevens bevat betreffende de begeleiding voor de leerling en die voor een bepaalde periode wordt opgesteld. Een leerling in het GON-onderwijs is pas financier- of subsidieerbaar indien er een integratieplan is opgemaakt. Een integratieplan kan worden opgesteld voor leerlingen die geen GON-pakket en/ of integratietoelage genereren. Een nieuw integratieplan wordt opgemaakt bij wijzigingen in de aard van: De integratie. Het type, de begaafdheid of ernst van de handicap. Dit kan een wijziging van onderwijsniveau zijn (met inbegrip van het beroepenveld, de studierichting, de afdeling of de opties) vb bij overgang van kleuter- naar lager onderwijs. Het kan ook een wijziging van de samenstelling van het integratieteam zijn. Opmerking: Het attest buitengewoon onderwijs moet enkel aangepast worden bij wijziging van type en/ of bij de overgang van lager- naar secundair onderwijs. Het attest buitengewoon onderwijs wordt niet aangepast bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs. Welke gegevens bevat het integratieplan? * Gegevens betreffende de leerling: Algemene gegevens: identificatiegegevens van de leerling, het onderwijsniveau waarin de leerling geïntegreerd wordt en het instellingsnummer van de school waar de leerling is ingeschreven. Dit kan ook het instellingsnummer zijn van de school voor buitengewoon onderwijs. Aard van integratie: deze kan volledig of gedeeltelijk zijn en permanent of tijdelijk. Bij volledige integratie volgt de leerling alle lessen en activiteiten in het gewoon onderwijs. Bij gedeeltelijke integratie worden het aantal lesuren/ lestijden en de gevolgde leervakken en activiteiten in de gewone school vermeld. Men spreekt van permanente integratie wanneer de leerling tenminste vanaf 1 oktober tot en met 30 juni de lessen in het gewoon onderwijs volgt. De integratie is tijdelijk wanneer dit niet het geval is. De aard en ernst (type, begaafdheid) van de handicap: het onderscheid tussen normaal begaafd, licht mentale handicap en matige of ernstige mentale handicap is gebaseerd op criteria voor oriëntering naar de diverse types van het buitengewoon onderwijs die worden gehanteerd door de oriënterende instanties. Het is vooral de arts die de ernst van de handicap zal bepalen. Gemeenschappelijk akkoord:het integratieplan komt bij consensus tot stand na gemeenschappelijk overleg binnen het integratieteam. Het integratieteam bestaat uit: De leerling en/ of zijn ouders. De directeur en de klastitularis van de school voor gewoon onderwijs waar de leerling de lessen en activiteiten volgt of zijn afgevaardigde. De directeur van het CLB dat de leerling begeleidt in de school voor gewoon onderwijs of zijn afgevaardigde.

3 De directeur van de dienstverlenende school ( de school voor buitengewoon onderwijs) of zijn afgevaardigde. De directeur van het CLB van de begeleidende BuBaO-school of zijn afgevaardigde, als de betrokken leerling in het voorafgaande schooljaar naar het buitengewoon onderwijs ging. Indien de betrokken leerling van meet af aan naar de school voor gewoon onderwijs gaat, hoeft het CLB van de begeleidende BuBaO-school geen deel uit te maken van het integratieteam. Bij volledige en permanente integratie draagt het CLB van de school voor gewoon onderwijs de verantwoordelijkheid over het multidisciplinaire dossier. Een omschrijving van de problematiek: de hulpvragen van de leerling, de ouders en het schoolteam. De verschillende instanties: vb het revalidatiecentrum, de thuisbegeleidingsdienst, het MPI, de therapeuten, vrijwilligers, die naast het geïntegreerd onderwijs betrokken zijn bij de begeleiding van de leerling. Het voorstel tot additionele hulp: - Inhoud van de collegiale ondersteuning (teamgerichte werking). - Inhoud van de leerlinggerichte werking. - Inhoud van de oudergerichte werking. - Planning: intensiteit, evolutie doorheen het schooljaar, betrokken disciplines, plaats, - Materiaalaanpassingen. - Materiële ondersteuning (speciale onderwijsleermiddelen). Hoe wordt de begeleidende BuBaO-school gekozen? De additionele hulp wordt bij voorkeur gegeven door een school die het type van buitengewoon onderwijs organiseert waarnaar de leerling georiënteerd is. De additionele hulp kan ook vanuit een andere school voor buitengewoon onderwijs van hetzelfde of andere net komen. Vermits het bij de leerlingen met een type 1, 3 of 8 attest gaat om reïntegratie, is het aangewezen dat de begeleiding van deze leerlingen gebeurt vanuit de school die de leerlingen voordien bezochten. Voor de leerlingen die gedeeltelijk hetzij tijdelijk, hetzij permanent GON-onderwijs volgen wordt de additionele hulp bij voorkeur verleend door de school voor buitengewoon onderwijs waar de overige lessen en activiteiten worden gevolgd. Gedeeltelijke integratie kan nooit eenheden voor het GON-pakket genereren. De betrokken scholen kunnen wel overeenkomen, in verband met de flexibele inzet van bestaande GON-lestijden/ uren, om ook voor deze kinderen begeleiding te voorzien. BSBOGO De Bloesem Sint-Truiden organiseert GON-begeleiding voor leerlingen met een attest: type 1, type 4, type 8 en type 7 met autisme-spectrum-stoornissen.

4 Wat doet de GON-begeleider? De zorgvraag van het kind is richtinggevend voor de wijze waarop er hulp geboden wordt. De hulp kan geboden worden door onderwijzend-, paramedisch- sociaal-, psychologisch- of medisch personeel. De begeleiding of ondersteuning werkt op 3 niveaus: * Op leerling-niveau ifv de zorgvraag van de leerling: Didactisch: studiemethode bijsturen, aanpassen van taken en/ of toetsen, Pedagogisch: herhalen van niet-begrepen leerstof, extra oefeningen bij een leerstofonderdeel, de omgeving verduidelijken voor de leerling, Logopedisch: inoefenen van spraakafzien, auditieve training, Sociaal-emotioneel: sociale vaardigheden rond communicatie inoefenen, aanvaardingsproces helpen doorlopen, * Op leerkrachtniveau: Extra ondersteuning van het leerkrachtenteam: advies geven ivm aanpak van de leerling, hulp bieden bij het uitwerken/ aanpassen van lesmateriaal, * Op schoolniveau: Uitwisselen van informatie: regelmatig overleg, deelnemen aan klassenraden, * De ouders: Uitwisselen van en hulp bieden bij het verwerken van informatie om de continuïteit tussen de school en thuis te bevorderen of tot stand te brengen. Wat is de duur van de GON-begeleiding waarop een leerling recht heeft? Een leerling heeft recht op 2 jaar GON-begeleiding per schooltraject (kleuter-, lager- en secundair onderwijs). Deze begeleiding betreft 2 eenheden per week. De eenheden voor onderwijzend- en paramedisch personeel zijn niet hetzelfde. Onderwijzend personeel: kleuter- en lager onderwijs. 1 eenheid bedraagt 50 minuten. Hiervan geeft een onderwijzend personeelslid 50 minuten effectief begeleiding. In deze 50 minuten zijn overleg en administratie inbegrepen. Paramedisch personeel: kinésitherapie, logopedie, ergotherapie. 1 eenheid bedraagt 50 minuten. Hiervan geeft een paramedisch personeelslid 40 minuten effectief begeleiding. In deze 40 minuten is tevens overleg inbegrepen. De resterende tijd wordt benut voor verplaatsing en administratie.

5 Hoe verloopt de GON-begeleiding tijdens het schooljaar? Inschrijvingen zijn mogelijk tot uiterlijk 30 september. De aanvraag om GON-begeleiding op te starten kan gebeuren via het CLB van het gewoon onderwijs, het gewoon onderwijs of de ouders zelf. GON-begeleiding wordt opgestart aan de hand van een startvergadering met het integratieteam. Hier worden de noden van het kind besproken en het integratieplan opgesteld. Begin september zal de GON-begeleider voor observatie van de GON-leerling aanwezig zijn in het gewoon onderwijs. Nadien volgt intensieve begeleiding. In december/ januari wordt er een tussentijdse evaluatie georganiseerd met het integratieteam in het gewoon onderwijs. In mei volgt er een eindevaluatie met het integratieteam. Zo wordt de GON-begeleiding op de voet gevolgd en realiseren we onderwijs op maat voor de GON-leerling.

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG 1 EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG INLEIDING De invoering van het M-decreet, de nieuwe inzichten in Handelingsgerichte diagnostiek en het toenemend

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

Een leerling met autisme op school... Wat nu?

Een leerling met autisme op school... Wat nu? Het GON-team van het K.I. Spermalie Potterierei 46 8000 Brugge tel. 050/ 47 19 85 fax 050/ 47 19 87 www.ki-spermalie.be Een leerling met autisme op school... Wat nu? EEN BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR DE GASTSCHOOL

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie