Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011"

Transcriptie

1 Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie Artikel Verplichting 2.1 De richtlijn is van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur van de categorieën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 van bijlage 1A bij richtlijn 2002/96/EG alsmede op gloeilampen en armaturen in huishoudens. 4.1 Lidstaten dragen er zorg voor dat vanaf 1 juli 2006 nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die op de markt wordt gebracht geen lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, PBB's of PBDE's meer bevat. 4.2 Lid 1 geldt niet voor de in de bijlage genoemde toepassingen.

2 Lasten Geen: bepaling omvang van de doelgroep Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur Artikel 2.1 Categorie: 1. Grote huishoudelijke apparaten 2. Kleine huishoudelijke apparaten 3. IT- en telecommunicatieapparatuur 4. Consumentenapparatuur 5. Verlichtingsapparatuur 6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële apparatuur) 7. Speelgoed, apparatuur voor sport en ontspanning 10. Automaten NK: aanpassen van producten om aan de richtlijn te voldoen 2.1 Geen: uitzonderingen van invloed op bepaling van omvang van de doelgroep 2.2

3 Verplichtingen richtlijn 2011/65/EU versie Artikel Verplichting 2.1 Behoudens lid 2 is deze richtlijn van toepassing op alle EEA die binnen de in bijlage 1 benoemde categorieën valt. 2.4 Deze richtlijn is niet van toepassing op: a. apparatuur die nodig is voor de bescherming van wezenlijke belangen van de beveiliging van de lidstaten. b. apparatuur voor de ruimte. c. apparatuur bedoeld als onderdeel van apparatuur die uitgesloten is of niet binnen het toepassingsgebied binnen deze richtlijn valt. d. grote, niet verplaatsbare industriële installaties. e. grote vaste installaties. f. vervoermiddelen voor personen of goederen. g. niet voor de weg bestemde en uitsluitend voor beroepsmatig gebruik beschikbaar gestelde mobiele machines. h. actieve, implanteerbare medische hulpmiddelen. i. fotovoltaïsche panelen voor professionele installatie. j. apparatuur die speciaal is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling. Productie

4 4.1 en 4.2 De lidstaten dragen er zorg voor dat EEA die in de handel wordt gebracht, met inbegrip van kabels en reserveonderdelen voor reparatie, het hergebruik, het aanpassen van functionele aspecten of het verbeteren van de capaciteit van deze apparatuur, geen van de in bijlage 2 genoemde stoffen bevat. 4.3 Lid 1 is van toepassing op medische hulpmiddelen en meet- en regelapparatuur die vanaf 22 juli 2014 in de handel wordt gebracht, op medische hulpmiddelen voor in-vitradiagnostiek die vanaf 22 juli 2016 in de handel worden gebracht en op industriële meet- en regelapparatuur die vanaf 22 juli 2017 in de handel worden gebracht. 4.6 Lid 1 geldt niet voor de in de bijlagen 3 en 4 genoemde toepassingen. Vrijstelling 5.3 Een aanvraag voor verlening, verlenging of intrekking van een vrijstelling moet worden ingediend bij de Commissie overeenkomstig bijlage 5. Fabrikanten 7a Fabrikanten zorgen ervoor dat EEA ontworpen en vervaardigd zijn overeenkomstig de eisen van artikel 4. 7b Fabrikanten stellen de vereiste technische documentatie op en voeren een interne productiecontrole uit (of laten deze uitvoeren).

5 7c 7d Als met de procedure uit 7b is aangetoond dat de EEA aan de toepasselijke eisen voldoet, stellen fabrikanten een EU-conformiteitsverklaring op en brengen zij de CE-markering aan op het eindproduct. De fabrikanten bewaren de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring tot 10 jaar na het in de handel brengen van de EEA. 7e Fabrikanten dienen ervoor te zorgen dat zij beschikken over procedures om de conformiteit van hun serieproductie te blijven waarborgen. 7f Fabrikanten moeten een register bijhouden van non-conforme producten en teruggeroepen EEA en de distributeurs op de hoogte houden. 7g 7h Fabrikanten zorgen ervoor dat op hun EEA een type- partij- of serienummer of een ander identificatiemiddel is aangebracht. Als dat niet mogelijk is, dan moet de vereiste informatie op de verpakking of een bijgevoegd document zijn vermeld. Fabrikanten vermelden hun naam, geregistreerde handelsnaam of hun geregistreerde merknaam en het contactadres op de EEA. Als dat niet mogelijk is, dan moet de vereiste informatie op de verpakking of een bijgevoegd document zijn vermeld. 7i Fabrikanten die informatie hebben dat de EEA niet conform richtlijn is, nemen de nodige corrigerende maatregelen om EEA conform te maken of uit de handel te nemen of terug te roepen en stellen de bevoegde nationale autoriteiten op de hoogte waarbij ze de situatie en genomen maatregelen beschrijven. 7j Fabrikanten verstrekken op een met redenen omkleed verzoek van een bevoegde nationale autoriteit aan deze autoriteit alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van de EEA aan te tonen in een taal die de autoriteit makkelijk kan begrijpen en verlenen medewerking aan alle genomen maatregelen om te zorgen dat de EEA aan de richtlijn voldoet.

6 Gemachtigden 8b Een gemachtigde voert de taken uit die gespecificeerd zijn in het mandaat dat hij van de fabrikant heeft ontvangen, waarbij de gemachtigde in ieder geval: -De EU-conformiteitsverklaring en technische documentatie voor 10 jaar archiveert. -Op verzoek alle benodigde informatie verstrekt aan de bevoegde nationale autoriteit. -Medewerking verleent aan genomen maatregelen op een verzoek van de bevoegde nationale autoriteit. Importeurs 9a 9b Importeurs zorgen ervoor dat EEA die zij in de handel brengen voldoen aan de richtlijn. Importeurs zien erop toe dat de fabrikant de juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd en dat de fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld en dat de EEA is voorzien van de vereiste CE-markering en vergezeld gaat van de vereiste documenten en dat fabrikanten hebben voldaan aan de eisen in artikel 7f en 7g. 9c Importeurs die van mening zijn dat EEA die zij in de handel brengen niet conform artikel 4 van de richtlijn is, brengt de EEA niet in de handel voordat deze wel conform is gemaakt en brengt de fabrikant en de markttoezichtautoriteiten op de hoogte hiervan. 9d Importeurs vermelden hun naam, geregistreerde handelsnaam of hun geregistreerde merknaam en het contactadres op de EEA of als dat niet mogelijk is op de verpakking of een bij de EEA gevoegd document. 9e Importeurs houden een register bij van nonconforme producten en teruggeroepen EEA en houden de distributeurs daarvan op de hoogte.

7 9f Importeurs die informatie hebben dat de EEA niet conform richtlijn is, nemen de nodige corrigerende maatregelen om EEA conform te maken of uit de handel te nemen of terug te roepen en stellen de bevoegde nationale autoriteiten op de hoogte waarbij ze de situatie en genomen maatregelen beschrijven. 9g 9h De importeurs bewaren een kopie van de EUconformiteitsverklaring tot 10 jaar na het in de handel brengen van de EEA en zorgen ervoor dat op verzoek de technische documentatie kan worden verstrekt. Importeurs verstrekken op een met redenen omkleed verzoek van een bevoegde nationale autoriteit aan deze autoriteit alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van de EEA aan te tonen in een taal die de autoriteit makkelijk kan begrijpen en verlenen medewerking aan alle genomen maatregelen om te zorgen dat de EEA aan de richtlijn voldoet. Distributeurs 10a Distributeurs controleren voor EEA die zij op de markt aanbieden of deze is voorzien van CEmarkering en vergezeld gaat van de vereiste documenten in een taal die consumenten en andere eindgebruikers kunnen begrijpen en of de fabrikant en importeur voldoen aan de eisen in artikel 7g, 7h en 9d. 10b Distributeurs die van mening zijn dat EEA die zij in de handel brengen niet conform artikel 4 van de richtlijn is, brengt de EEA niet in de handel voordat deze wel conform is gemaakt en brengt de fabrikant of de importeur en de markttoezichtautoriteiten op de hoogte hiervan. 10c Distributeurs die informatie hebben dat de EEA niet conform richtlijn is, nemen de nodige corrigerende maatregelen om EEA conform te maken of uit de handel te nemen of terug te roepen en stellen de bevoegde nationale autoriteiten op de hoogte waarbij ze de situatie en genomen maatregelen beschrijven.

8 10d Distributeurs verstrekken op een met redenen omkleed verzoek van een bevoegde nationale autoriteit aan deze autoriteit alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van de EEA aan te tonen en verlenen medewerking aan alle genomen maatregelen om te zorgen dat de EEA aan de richtlijn voldoet. 11 Importeur of distributeur wordt als fabrikant beschouwd en aan artikel 7 van de richtlijn voldoet indien de EEA onder eigen naam of merknaam in de handel wordt gebracht. Toezicht 12 Marktdeelnemers geven op verzoek van markttoezichtautoriteiten gedurende een periode van 10 jaar na het in de handel brengen van de EEA informtatie over: -Welke marktdeelnemer bepaalde EEA aan hen heeft geleverd. -Aan welke marktdeelnemer zij bepaalde EEA hebben geleverd. Model conformiteitsverklaring 13.1, 13.2 en 13.3 In de EU-conformiteitsverklaring wordt vermeld dat het aangetoond is dat aan de eisen van artikel 4 is voldaan. De EU-conformiteitsverklaring komt overeen met het model in bijlage 6 en wordt vertaald in de taal of talen die worden voorgeschreven door de lidstaat waar het product in de handel wordt gebracht.

9 Lasten Geen: bepaling omvang van de doelgroep Verschilanalyse t.o.v. huidige richtlijn De categorieën 8, 9 en 11 zijn toegevoegd Categorie: 1. Grote huishoudelijke apparaten 2. Kleine huishoudelijke apparaten 3. IT- en telecommunicatieapparatuur 4. Consumentenapparatuur 5. Verlichtingsapparatuur 6. Elektrisch en elektronisch gereedschap 7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur 8. Medische hulpmiddelen 9. Meet- en regelapparatuur met inbegrip van industriële meet - en regelapparatuur 10. Automaten 11. Andere EEA die niet onder een van de bovenstaande categorieën valt Geen: bepaling omvang van de doelgroep Deze uitzonderingen zijn niet specifiek benoemd in, maar wijkt niet af van de huidige situatie (m.a.w. geen verschil t.o.v. nu)

10 NK: aan (laten) passen van producten om aan de richtlijn te voldoen De lijst bevat dezelfde stoffen als de huidige richtlijn, met dezelfde getolereerde maximumconcentratries in homogene materialen in gewichtsprocent: lood (0,1%), kwik (0,1%), cadmium (0,01%), zeswaardig chroom (0,1%), PBB's (0,1%) of PBDE's (0,1%) Deze verplichting is nieuw voor producten uit categorie 8, 9 en 11 NK: aanpassen van producten om aan de richtlijn te voldoen De richtlijn wordt pas van kracht voor categorie 8. en 9. vanaf 22 juli 2014, 22 juli 2016 en 22 juli De lasten moeten per jaar in beeld worden gebracht als gevolg van de verschillende data van inwerkingtreding. Geen: uitzonderingen van invloed op bepaling van omvang van de doelgroep De lijst in bijlage 3 komt overeen met de bijlage uit. In bijlage 4 is een uitzonderingslijst opgenomen voor medische hulpmiddelen en meet- en regelapparatuur. Deze uitzonderingen zijn relevant i.v.m. uitbreiding van het aantal categorieën EEA. AL: o.a. verstrekken van contactgegevens, informatie over het materiaal of component, motivering van het verzoek, een analyse van alternatieven en een samenvatting van de aanvraag (zie lid a t/m j van bijlage 5) In is geen mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor verlening, verlenging of intrekking van een vrijstelling opgenomen. Informeel bestaat deze mogelijkheid al. Naar verwachting bedrijfseigen, omdat het in het belang van bedrijven is en voortvloeit uit hun productieproces. Geen: Dit artikel zorgt ervoor dat lidstaten de eisen uit artikel 4 van toepassing laten zijn op fabrikanten. De lasten worden in artikel 4 meegenomen. NK: Technische documentatie opstellen en het uit (laten) voeren van een interne productiecontrole -

11 NK: Opstellen conformiteitsverklaring en aanbrengen van CEmarkering AL: Archiveren van documentatie. NK: Opzetten en implementeren van procedures. AL: Bijhouden van register NK: Informeren van distributeurs NK: Aanbrengen of vermelden van een identificatiemiddel (zoals een type- partij- of serienummer) NK: Aanbrengen of vermelden van een naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en het contactadres NK: Nemen van corrigerende maatregelen bij nonconformiteit AL: Informeren van de bevoegde nationale autoriteiten AL: Verstrekken van informatie aan bevoegde nationale autoriteiten NK: Verlenen van medewerking aan alle genomen maatregelen

12 AL: Archiveren van documentatie AL: Verstrekken van informatie aan bevoegde nationale autoriteiten NK: Verlenen van medewerking aan alle genomen maatregelen Geen: Dit artikel zorgt ervoor dat lidstaten de eisen uit de richtlijn van toepassing laten zijn op importeurs NK: Erop toezien dat de in de handel te brengen de door de fabrikant te volgen procedure heeft doorlopen en dat de fabrikant de in de richtlijn gestelde eisen naleeft - AL: Informeren van markttoezichtautoriteiten NK: Informeren van de fabrikant NK: Aanbrengen of vermelden van een naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en het contactadres AL: Bijhouden van register NK: Informeren van distributeurs

13 NK: Nemen van corrigerende maatregelen bij nonconformiteit AL: Informeren van de bevoegde nationale autoriteiten AL: Archiveren van kopie EU-conformiteitsverklaring en technische documentatie AL: Verstrekken van informatie aan bevoegde nationale autoriteiten NK: Verlenen van medewerking aan alle genomen maatregelen NK: Controleren van EEA op CE-markering en vereiste documentatie, controleren of de fabrikant een identificatiemiddel heeft aangebracht of vermeld, controleren of de fabrikant naam en contactadres heeft vermeld en controleren of de importeur naam en contactadres heeft vermeld. AL: Informeren van markttoezichtautoriteiten NK: Informeren van de fabrikant of de importeur NK: Nemen van corrigerende maatregelen bij nonconformiteit AL: Informeren van de bevoegde nationale autoriteiten

14 AL: Verstrekken van informatie aan bevoegde nationale autoriteiten NK: Verlenen van medewerking aan alle genomen maatregelen Zie artikel 7a tot en met 7h voor de bijbehorende verplichtingen. Doelgroep is beperkt tot importeurs en distributeurs die EEA onder eigen naam of merknaam in de handel brengen AL: Verstrekken van informatie over leveranciers en afnemers aan martktoezichtautoriteiten NK: Bijhouden van een overzicht van leveranciers en afnemers tot 10 jaar na levering/afname NK: Opstellen conformiteitsverklaring volgens model en vertalen in de relevante talen van de lidstaten door de fabrikant

15 Bron: CBS Statline Bedrijven; naar economische activiteit, grootte en rechtsvorm, 1 januari 2010 Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Aantal 26: Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 2611 Elektronische componentenindustrie Elektronische printplaatindustrie Computerindustrie Communicatie-apparatenindustrie Consumentenelektronica-industrie Meet-, en regelapparatenindustrie Uurwerkindustrie Elektromedische apparatenindustrie Optische instrumentenindustrie 135 Totaal : Vervaardiging van elektrische apparatuur 2711 Elektromotor- en generatorindustrie Elektropanelenindustrie Optische vezelkabelindustrie Overige elektrische kabelindustrie Elektr. schakelmaterialenindustrie Elektrische verlichtingsindustrie Elektr. huishoudapparatenindustrie Overige elektr. apparatenindustrie 315 Totaal : Vervaardiging van overige machines en apparaten 2811 Motoren- en turbine-industrie Hydraulische apparatenindustrie Niet-hydraulische pompenindustrie Appendage-industrie Kantoormachine-industrie Industrie elektr. handgereedschap Industrie van koeltechniek, airco Overige machine-industrie algemeen Metaalgereedschappenindustrie Niet-metaalgereedschappenindustrie Bouwmachine-industrie 70

16 2899 Overige machine-industrie specifiek 325 Totaal : Vervaardiging van overige transportmiddelen 3092 Fietsenindustrie 85 Totaal 85 32: Vervaardiging van overige goederen 3240 Speelgoedindustrie Medische instrumentenindustrie 560 Totaal : Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 4614 Handelsbemiddeling in machines Groothandel in witgoed Groothandel in huishoudapparatuur Groothandel in bruingoed Groothandel in foto-artikelen Groothandel beeld-, geluidsdragers Groothandel in optische artikelen Groothandel in medische artikelen Groothandel in verlichting Groothandel in speelgoed Groothandel in computers, software Groothandel in overige elektronica Groothandel gereedschapswerktuigen Groothandel in bouwmachines Groothandel in kantoormachines Groothandel in appendages e.d Groothandel in meetapparaten Groothandel in overige machines Totaal : Detailhandel (niet in auto's) Warenhuizen Winkels in non-food algemeen Winkels in computers en software Winkels in communicatieapparatuur Winkels in bruingoed 595

17 47432 Winkels in wit- en bruingoed samen Winkels in witgoed Winkels in naai- en breimachines Winkels overige huishoudapparatuur Winkels in elektrische onderdelen Speelgoedwinkels 705 Totaal : Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 6202 Adviesbureaus op het gebied van IT Totaal Totaal van alle bedrijven

18 orm, 1 januari 2010 Opmerkingen optische apparatuur

19 otorfietsen) Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf

20 Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf Gedeeltelijk van toepassing, voor zover zij zelf atietechnologie Gedeeltelijk van toepassing, voor zover het directe levering van hardware betreft (functie als importeur/distributeur)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Regeling van de Staatssecretaris van Milieu van.., nr. houdende regels met betrekking tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 december 2009 (02.02) (OR. en) 17433/09 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2008/0240 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 december 2009 (02.02) (OR. en) 17433/09 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2008/0240 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 december 2009 (02.02) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0240 (COD) 17433/09 ADD 1 ENV 890 MI 464 CODEC 1445 NOTA - ADDENDUM Betreft: RICHTLIJN VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 8 juni 2011 (OR. en) 2008/0240 (COD) LEX 1191 PE-CONS 62/5/10 REV 5 ENV 835 MI 525 CODEC 1456 RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE

Nadere informatie

De nieuwe Liftenrichtlijn

De nieuwe Liftenrichtlijn De nieuwe Liftenrichtlijn Agoria Regulations & standards Brussel, 20 oktober 2016 Jo Hulsmans FOD economie Dienst reglementering en veiligheid http://economie.fgov.be Overzicht Inleiding Verplichtingen

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 2007, nr. SAS/2007, tot wijziging van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (formulier verslaglegging)

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST: 32011L0065 NL

Geconsolideerde TEKST: 32011L0065 NL Page 1 of 45 2011L0065 NL 24.06.2015 005.001 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/34/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/34/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 29.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 96/309 RICHTLIJN 2014/34/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 31.3.2016 L 81/51 VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (Voor

Nadere informatie

Welke apparaten vallen onder het Besluit/Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur?

Welke apparaten vallen onder het Besluit/Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur? Welke apparaten vallen onder het Besluit/Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur? Deze notitie is bedoeld als hulpmiddel bij de uitvoering van de regelgeving. Aan deze informatieve notitie

Nadere informatie

15735/14 oms/rts/dau/roe/mt 1 DGG3A

15735/14 oms/rts/dau/roe/mt 1 DGG3A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0108 (COD) 15735/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad ENT 265 CONSOM 247 SOC 799 MI 909

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/88 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in

Nadere informatie

Whitepaper CE-MARKERING Fabrikanten Importeurs Distributeurs

Whitepaper CE-MARKERING Fabrikanten Importeurs Distributeurs Whitepaper CE-MARKERING Fabrikanten Importeurs Distributeurs Embracing technology Embracing ambition INHOUDSTAFEL 1. Inleiding...3 2. Het CE-markeringsproces in een notendop...4 3. Verplichtingen van de

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDEMENTEN 35-50 Ontwerpverslag Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisatie van de wetgevingen

Nadere informatie

Herziening R&TTE richtlijn

Herziening R&TTE richtlijn Herziening R&TTE richtlijn Jean-Paul van Assche voor Nationaal FrequentiebeleidsOverleg (NFO) Inhoud 1. Europese context 2. De radiorichtlijn Scope Technische eisen Administratieve eisen Conformiteitbeoordeling

Nadere informatie

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. De gegevens worden opgenomen in het

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende wijziging van de Regeling overige pyrotechnische artikelen in verband met de implementatie van richtlijn 2013/29/EU

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 29.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 96/357 RICHTLIJN 2014/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake

Nadere informatie

ATEX 114. Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW

ATEX 114. Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW ATEX 114 Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW Introductie Nathan Kuper Inspectie SZW Chemische Technologie Universiteit Twente MoSHE TU Delft Expertisecentrum, vakgroep Arbeidshygiëne en Chemische

Nadere informatie

Monitoringsverslag 2008. Openbare versie

Monitoringsverslag 2008. Openbare versie Monitoringsverslag Openbare versie De NVMP zorgt namens de producenten en importeurs van elektr(on)ische apparatuur in Nederland voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparatuur.

Nadere informatie

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.1.2015 C(2015) 383 final GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE van 30.1.2015 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage

Nadere informatie

Recupel - Het Belgisch systeem voor terugname en recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

Recupel - Het Belgisch systeem voor terugname en recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) Recupel - Het Belgisch systeem voor terugname en recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) 10 jaar Recupel Peter Sabbe Brugge 6 april 2011 10 jaar Recupel Historiek Recupel

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2015/100064, houdende wijziging van de Regeling beheer batterijen en accu's 2008 en de Regeling afgedankte elektrische

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid 1 De RoHS 2 richtlijn Johan Daniëls Expert Productbeleid 2 Inhoud 1. Wat is RoHS? 2. Toepassingsgebied 3. Uitzonderingen 4. CE-markering 3 Wat is RoHS? Restriction of Hazardous Substances in Electric and

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/33/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/33/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 29.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 96/251 RICHTLIJN 2014/33/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 37/19 RICHTLIJN 2002/95/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Nadere informatie

16.4.2010 A7-0101/ 001-065. Voorstel voor een richtlijn (COM(2009)0482 C7-0161/2009 2009/0131(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst.

16.4.2010 A7-0101/ 001-065. Voorstel voor een richtlijn (COM(2009)0482 C7-0161/2009 2009/0131(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst. 16.4.2010 A7-0101/ 001-065 AMENDEMENTEN 001-065 ingediend door de Commissie vervoer en toerisme Verslag Brian Simpson Vervoerbare drukapparatuur A7-0101/2010 (COM(2009)0482 C7-0161/2009 2009/0131(COD))

Nadere informatie

Bouwproductenverordening

Bouwproductenverordening Bouwproductenverordening Van kracht vanaf 1 juli 2013 - markering De CE - markering is het "paspoort" van een product, dat aangeeft dat het verhandeld mag worden in om het even welke lidstaat. Vanaf 1

Nadere informatie

4.4.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 88/5

4.4.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 88/5 4.4.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 88/5 VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen

Nadere informatie

Optimale veiligheid voor kinderen. Europese Commissie Industrie en ondernemerschap

Optimale veiligheid voor kinderen. Europese Commissie Industrie en ondernemerschap VEILIGHEID VAN SPEELGOED Optimale veiligheid voor kinderen Europese Commissie Industrie en ondernemerschap Fotolia Orange Tuesday In de EU wonen meer dan 80 miljoen kinderen jonger dan 14 jaar en stellen

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid 1 De RoHS 2 richtlijn Johan Daniëls Expert Productbeleid 2 Inhoud 1. Wat is RoHS? 2. Toepassingsgebied 3. Uitzonderingen 4. CE- en andere markering 3 Wat is het doel van RoHS? Bevorderen recyclage Beschermen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. RICHTLIJN 2009/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed

RICHTLIJNEN. RICHTLIJN 2009/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed 30.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 170/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 29.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 96/79 RICHTLIJN 2014/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 10.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 329/5 RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 maart 2017 (OR. en) 7415/17 ENV 270 MI 241 DELACT 52 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 15 maart 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering Peter N. Ruys Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen Actieve Implantaten (90/385/EEC) - AIMD Medische Hulpmiddelen (93/42/EEC) - MDD

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 178/27 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten

Nadere informatie

Hiermee moet worden voorkomen dat afval onterecht als tweedehands apparatuur wordt gelabeld en geëxporteerd.

Hiermee moet worden voorkomen dat afval onterecht als tweedehands apparatuur wordt gelabeld en geëxporteerd. > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag, mr. H. Berkhof Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T 088 489 00 00 Betreft

Nadere informatie

Toezicht CE-markering Bouwproducten

Toezicht CE-markering Bouwproducten Toezicht CE-markering Bouwproducten R. Baaten Sr. Inspecteur Stabu. Ede, 2 december 2014 Tros Radar: CE markering medische hulpmiddelen Wat komt in deze presentatie aan de orde? I. Wie is de ILT en wat

Nadere informatie

Vereniging NVMP/04-058n/EWC/GME Versie 7 3 mei 2005 BEA INDICATOR

Vereniging NVMP/04-058n/EWC/GME Versie 7 3 mei 2005 BEA INDICATOR BEA INDICATOR Handreiking tot bepaling van de werkingssfeer van het Besluit Beheer Elektr(on)ische Apparaten (BEA) en de AEEA-richtlijn (WEEE Directive) voor elektr(on)ische apparaten. NB Aan deze handreiking

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.1.2017 COM(2017) 38 final 2017/0013 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit R. Nieuwenhuijs Divisie Consument & Veiligheid inspecteur-generaal & plv. inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2 1 Wat valt daar allemaal onder? 3 Zwijndrecht Laboratorium mechanische

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden over de interpretatie van. het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed

Vragen en Antwoorden over de interpretatie van. het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed Vragen en Antwoorden over de interpretatie van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed November 2012 Deze interpretatie van de reglementering werd opgesteld door

Nadere informatie

Aansprakelijkheid uitgesloten

Aansprakelijkheid uitgesloten Aansprakelijkheid uitgesloten mr. M.R.F. Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten Draaiboek Juridische relevantie EMC Inleiding: Wetgeving systematiek EMC enkele belangrijke (basis)begrippen EMC juridische

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

ATEX jaar na dato werkt het? Leo van Schie Certification Manager Explosion Safety

ATEX jaar na dato werkt het? Leo van Schie Certification Manager Explosion Safety ATEX 114 1 jaar na dato werkt het? Leo van Schie Certification Manager Explosion Safety Leo van Schie 14 jaar werkzaam voor DEKRA Projectleider en Certificatie Manager explosieveiligheid Leidt keuringen

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011R0305 NL 24.04.2011 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI -

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Werkgelegenheid HTSM in Twente Jaarbericht 214 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Ontwikkeling HTSM-sector 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren

CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren BRBS Recycling CE markering op bouwproducten I. Algemeen II. Informatie CE markering III. Mandaat toeslagmaterialen IV. Prestatieverklaring V. Verplichtingen

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 10.3.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 71/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 98/11/EG VAN DE COMMISSIE van 27 januari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 146/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/879 VAN DE COMMISSIE van 2 juni 2016 tot vaststelling van de nadere regelingen met betrekking tot de conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Staat van bedrijfsactiviteiten toegespitst op de lokale situatie De locatie Graafstaete is bedoeld voor de vestiging van bedrijven uit de lichtere categorieën

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 31.3.2016 L 81/1 I (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2016/424 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn

Nadere informatie

Met de CE-markering ligt de Europese markt aan uw voeten!

Met de CE-markering ligt de Europese markt aan uw voeten! Met de CE-markering ligt de Europese markt aan uw voeten! Europese Commissie Ondernemingen en industrie Inhoud Wat is CE-markering? Wat is CE-markering? 3 Wettelijke verplichtingen van fabrikanten 4 Wettelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten Datum 1 september 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING According bijlage III van de verordening (EU) No 305/2011 BETEC 110

PRESTATIEVERKLARING According bijlage III van de verordening (EU) No 305/2011 BETEC 110 PRESTATIEVERKLARING According bijlage III van de verordening (EU) No 305/2011 1. Unieke identificatiecode van het producttype: BETEC 110 No.: DEYS-7380-01 EN 1504-6: ZA.1 2. Type-, partij- of serienummer,

Nadere informatie

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM 24 Vervaardiging van chemische producten 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Publicatie (EU) PBM Verordening 2016/425 (31 maart 2016)

Publicatie (EU) PBM Verordening 2016/425 (31 maart 2016) Publicatie (EU) PBM Verordening 2016/425 (31 maart 2016) Gevolgen voor PBM fabrikanten / Economic Operators Rinus Brinks bestuurslid 29 april 2016 Publicatie PBM Verordening 2016-425 1 Publicatie PBM verordening

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

EMC en aansprakelijkheid. Michael Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten

EMC en aansprakelijkheid. Michael Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten EMC en aansprakelijkheid Michael Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten Roltrap slaat op hol Case: De rondslijpinstallatie In opdracht van Square Wheels B.V. moet installateursbedrijf All Circles v.o.f.

Nadere informatie

Publicatieblad L 96. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 29 maart Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 96. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 29 maart Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie ISSN 1977-0758 L 96 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 29 maart 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen RICHTLIJNEN Richtlijn 2014/28/EU van het Europees

Nadere informatie

Frequently Asked Questions over de CPR voor Bouwwerken en nieuwe eisen voor kabels

Frequently Asked Questions over de CPR voor Bouwwerken en nieuwe eisen voor kabels Frequently Asked Questions over de CPR voor Bouwwerken en nieuwe eisen voor kabels Deze Frequently Asked Questions lijst is door Fedet sectie Kabel opgesteld en is een interpretatie van de wetgeving. Ter

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/32/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/32/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 29.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 96/149 RICHTLIJN 2014/32/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake

Nadere informatie

Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten Inleiding Voornaamste criterium voor het al dan niet toelaten van bedrijfsactiviteiten is dat bedrijven qua omvang en aard passen binnen de kern, geen onevenredige

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 4 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0278 (COD) 14799/15 ADD 1 SOC 700 MI 770 ANTIDISCRIM 15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 december 2015 aan: de heer

Nadere informatie

(Tekst geldend op: ) De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

(Tekst geldend op: ) De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, (Tekst geldend op: 11-03-2015) Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758, houdende vaststelling regels met betrekking tot afgedankte elektrische

Nadere informatie

Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bron: http://wetten.overheid.nl Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758,

Nadere informatie

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be CE-markering Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid Infosessie VOKA 27.03.2014 inhoud / overzicht CE-markering: Wat? Op welke producten? Waarom? Algemene veiligheidsverplichting

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE L. Brussel, 3 oktober 2011 (04.10) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 15023/11 LIMITE MI 465 SA 196 ECO 119 E T 205

PUBLIC LIMITE L. Brussel, 3 oktober 2011 (04.10) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 15023/11 LIMITE MI 465 SA 196 ECO 119 E T 205 eil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 3 oktober 2011 (04.10) (OR. en) 15023/11 LIMITE MI 465 SA 196 ECO 119 E T 205 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 30 september 2011 aan:

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders. 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen?

Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders. 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen? GOCARTS: VRAGEN EN ANTWOORDEN Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen? Gocarts moeten voldoen aan de wet van 9 februari 1994 betreffende

Nadere informatie

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring met betrekking tot de kartonnen verpakkingen, in relatie tot de geldende wetgeving op het gebied van milieu, verpakken en verpakkingsafval.

Nadere informatie

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme FEM-IT-T/N855 FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep Industriële trucks FEM Een leidraad voor identificatie van nietconforme industriële trucks 11.2010 (NL) - Emissie van uitlaatgassen -

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Vertaling C-106/14-1 Datum van indiening: 6 maart 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-106/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Welke apparaten vallen onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur?

Welke apparaten vallen onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur? Welke apparaten vallen onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur? Deze notitie is bedoeld als hulpmiddel bij de uitvoering van de regelgeving. Aan deze informatieve notitie kunnen

Nadere informatie

Juridische aspecten verbonden aan import van led verlichting, armaturen en onderdelen

Juridische aspecten verbonden aan import van led verlichting, armaturen en onderdelen Juridische aspecten verbonden aan import van led verlichting, armaturen en onderdelen Mr. Thomas Goethals President Kennedypark 4A 8500 Kortrijk Tel.: 056/22.29.01 Fax: 056/22.29.02 IMPORT Aankoop Productie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

Principes volgens dewelke de normen EN en EN zijn opgenomen in het KB van 7 juli 1994

Principes volgens dewelke de normen EN en EN zijn opgenomen in het KB van 7 juli 1994 Principes volgens dewelke de normen EN 81-72 en EN 81-73 zijn opgenomen in het KB van 7 juli 1994 Deze normen zijn zeer precieze technische voorschriften. Het principe van de basisnormen bestaat slechts

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016

Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016 Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be Tel.: 0800 120 33 Vanuit

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Alleen maar goed nieuws voor u en uw klanten. RECYCLAGEmagazine juli 2016. Nog geen inzamelpunt of RecyclePunt? Registreer nu. Het

Alleen maar goed nieuws voor u en uw klanten. RECYCLAGEmagazine juli 2016. Nog geen inzamelpunt of RecyclePunt? Registreer nu. Het Het RECYCLAGEmagazine juli 2016 Nog geen inzamelpunt of RecyclePunt? Registreer nu. Alleen maar goed nieuws voor u en uw klanten. In dit magazine: inzamelpunt en RecyclePunt worden - de voordelen voor

Nadere informatie

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. 1 Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Verordening 1935/2004 Els Heyvaert FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2 Verordening 1935/2004

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 april 2017 (OR. en) 8310/17 ENV 366 MI 338 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 18 april 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN

L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/43/EG VAN DE COMMISSIE van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 mei 2012 (OR. en) 9633/12 COMPET 246 ENV 336 CHIMIE 42 MI 302 ENT 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 mei 2012 (OR. en) 9633/12 COMPET 246 ENV 336 CHIMIE 42 MI 302 ENT 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 mei 2012 (OR. en) 9633/12 COMPET 246 ENV 336 CHIMIE 42 MI 302 ENT 119 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 3 mei 2012 aan: secretariaat-generaal

Nadere informatie

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) (Tekst geldend op: 02-08-2007) Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

De nieuwe PBM-verordening voor economische operatoren The way to health and safety Gent, 18 & 19 oktober 2016

De nieuwe PBM-verordening voor economische operatoren The way to health and safety Gent, 18 & 19 oktober 2016 De nieuwe PBM-verordening voor economische operatoren The way to health and safety Gent, 18 & 19 oktober 2016 Wendy Van Aerschot FOD Economie Dienst Reglementering Veiligheid i. Dienst Reglementering Veiligheid

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.3.2017 COM(2017) 127 final 2012/0267 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen NVLG De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31

Nadere informatie

Veranderende regelgeving in de branche

Veranderende regelgeving in de branche Veranderende regelgeving in de branche mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV Aalsmeer www.privacy.nl Agenda Historie Uw commerciele communicatie & verkoop Cookiewet Toestemming e-mail

Nadere informatie