BI Onderwerp: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (aiftar) en de Voortgangsrapportage diftar. voortgangsrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BI.0120075. 075 Onderwerp: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (aiftar) en de Voortgangsrapportage diftar. voortgangsrapportage"

Transcriptie

1 WW.2 CO O Ê S O c O JÉ 3 *3* s gemeente BI QoSterHOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2012 Nummer raadsnota 075 Ondererp: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (aiftar) en de Voortgangsrapportage diftar Bijlagen: voortgangsrapportage Portefeuillehouder: J. Peters Ter inzage: Voorstel: De voorlopige tarieven voor de afvalstoffenheffing (diftar) vast te stellen, inclusief het vastrecht. De volgende nadere uitgangspunten voor de invoering van diftar vast te stellen:» het kijtscheldingsbeleid vorm te geven door kijtschelding van de afvalstoffenheffing te verlenen voor het vastrecht en voor het geicht tot het niveau van de gemiddelde heffing; «geen kosten in rekening te brengen voor het inzamelen van medisch afval;» voor de teede gft- of restafvalcontainer alleen het ledigingtarief (en voor de restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» voor de derde gft- of restafvalcontainer een extra bedrag van ê 70 (en voor de derde restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» het gebruik van meer dan drie gft- of drie restafvalcontainers niet toe te staan;» eenmaal per jaar, samen met de combi-aanslag, het vastrechttarief op te leggen;» eenmaal per jaar, achteraf, het variabel tarief (aantal legingen en kilotarief) op te leggen;» bij storingen in eeg- en registratieapparatuur een forfaitair geicht in rekening brengen; dit is het door de beoner aangeboden gemiddelde geicht over de zes maanden daarvoor. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage diftar van 13 september Samenvatting In de raad van 24 april 2012 heeft u een aantal uitgangspunten voor de tariefstelling van het diftartarief vastgesteld. Het belangrijkste hiervan as het bepalen van een verdeling van respectievelijk het vastrecht (30 7o), restafval-tarief (50 /)) en minicontainers-ledigingtarief (20 7o). o o 0 Toegezegd is dat de raad in het najaar een uitgeerkt tarievenvoorstel gepresenteerd krijgt, aarin onder andere opgenomen de ijze van aanslagoplegging in de jaren 2013 en verder. In deze nota treft u het tariefvoorstel aan. In de bijlage treft u ook de tussenrapportage aan. De conclusie op hoofdlijnen is dat het haalbaar blijft om diftar per de vastgestelde datum van 1 januari 2013 in te voeren pagina: 1

2 WW gemeente QoSterKOUt Nadere tariefstelling diftar In u besluit van 24 april 2012 heeft u belangrijke uitgangspunten voor het bepalen van het gedifferentieerde tarief voor de afvalstoffenheffing 2013 bepaald. Uitgegaan ordt van de volgende kostenverdeling: o het kilotarief voor restafval, 50 0 /); o het vastrecht, ; o het ledigingtarief voor de minicontainers, 2ũ 0 ĥ.» Voor panden aar het niet mogelijk is gebruik te maken van eigen minicontainers zoals bij appartementen en bovenoningen ordt gebruik gemaakt van grote ondergrondse containers en vuilniszakken. Het tarief per inorp voor de ondergrondse container ordt gebaseerd op een gemiddelde van 72 inorpen per jaar. De ondergrondse container is voorzien van een trommel aar de zak(ken) in gedeponeerd orden, deze geeft per storting een beschikbaar volume van 60 liter, bij de bepaling van het aantal inorpen ordt uitgegaan van een gemiddelde vulling met 48,5 liter (80 o 7o).» Het kilotarief voor het brengen van restafval naar de milieustraat ordt gesteld op o van het kilotarief dat geldt voor het restafval dat in minicontainers ordt ingezameld. De overige fracties kunnen om-niet orden aangeleverd.» Het plastic afval ordt nu vierekelijks apart opgehaald, vanaf 2013 ordt de frequentie verdubbeld naar teeekelijks. Gemiddelde afvalstoffenheffing Bij de besluitvorming tot invoering van diftar in november 2011 is aangegeven dat door diftar een besparing van naar verachting C 1,2 miljoen op de afvalstoffenbegroting gerealiseerd kon orden. De definitieve begroting ordt in november door de raad vastgesteld. Om na te gaan of deze verachting haalbaar is gebleken, is naast de Begroting Afvalstoffen 2013 (inclusief alle kosten en baten ten gevolge van diftar) ook een schadubegroting gemaakt, als zou in 2013 geen diftar orden ingevoerd. Uit vergelijking van deze tee begrotingen blijkt het volgende: Jaarlijkse kosten 2013 Totaal Gemiddeld per huishouden Begroting 2013, met diftar en o BTW ê 247 Begroting 2013, zonder diftar en o BTW C C 293 Hieruit ordt geconcludeerd dat door de invoering van diftar in het jaar 2013 een bedrag van C ordt bespaard op de Begroting Afvalstoffen. Omdat vanege de invoering van diftar de ombuiging van GFT naar apart groente/fruit en tuinafval met één jaar is uitgesteld, levert dit in het jaar 2013 een verlies op van C Bij invoering van deze ombuiging in het jaar 2014 en verder, zal de totale besparing op de Afvalstoffenbegroting C bedragen. Geconcludeerd kan orden dat het in november 2011 berekende voordeel van 1,2 miljoen, vanaf het jaar 2014 vrijel geheel gerealiseerd kan orden pagina:2

3 WW gemeente QoStertlOUt Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2013 Op basis van de, nog niet vastgestelde, Begroting Afvalstoffenheffing 2013 orden onderstaande diftartarieven voorgesteld: Onderdeel Tarieven Vastrecht, per huishouden C 74,00 Kilotarief restafval 6 0,35 Ledigingtarief gft- en restafvalcontainer C 2,10 Inorptarief ondergrondse container e 2,10 Kosten per tariefzak restafval C 2,10 Kilotarief ongesorteerd restafval/grof vuil op de milieustraat 6 0,26 Om de burgers zich de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op diftar orden de afvalgegevens vanaf de maand september 2012 beschikbaar gesteld aan de burgers. Er is gekozen voor september omdat de eerste representatieve maand na de vakantieperiode is. Vastrecht voor elk huishouden Elk afvalstoffenheffingsplichtig huishouden dient het vastrecht te betalen (met uitzondering van inoners die in aanmerking komen voor kijtschelding, zie hieronder). Voorgesteld ordt geen onderscheid te maken in één-, tee- of meerpersoonshuishoudens. Ook voor huishoudens die niet of nauelijks gebruik maken van de groene container (bijvoorbeeld agrariërs in het buitengebied) geldt het volledige bedrag aan vastrecht. Argument hierbij is dat ook al maken zij ellicht nauelijks gebruik van de gft-inzameling, zij el gebruik maken van de overige afvalvoorzieningen, zoals de inzameling van glas, papier en chemisch afval, en van de milieustraat. Naast deze uitgangspunten voor het tarief illen ij u een aantal overige tariefgerelateerde uitgangspunten voorleggen: Minimabeleid en kijtschelding Uitgangspunt is dat de kijtschelding in stand blijft voor die groep inoners die daar op grond van hun inkomen voor in aanmerking komen. De kijtschelding ordt ten gevolge van de invoering van de gedifferentieerde tarieven iets aangepast. Zouden e namelijk het totale bedrag aan afvalstoffenheffing kijtschelden, zoals nu het geval is, dan zou dat betekenen dat de betreffende inoner zonder financiële consequenties een ongelimiteerde hoeveelheid afval kan aanbieden. Concreet stellen e voor:» volledige kijtschelding van het vastrecht;» kijtschelding van het tarief voor lediging en kilo's tot en met de (verachte) gemiddelde afvalstoffenheffing (gemiddeld op basis van alle huishoudens in Oosterhout). Voor gebruikers van ondergrondse containers geldt hetzelfde principe; kijtschelding vastrecht en kijtschelding van het inorptarief tot en met het verachte gemiddelde aantal inorpen). Op deze ijze blijft ook voor deze groep de prikkel tot afvalbeust gedrag intact en ontstaat een evenicht tussen sociaal beleid en afval/milieubeleid. Deze systematiek houdt dus in dat inoners die voor kijtschelding in aanmerking komen, alleen gaan betalen als zij meer dan het Oosterhouts gemiddelde aan afvalkosten genereren pagina:3

4 WW gemeente O o s t e r h o u t Inoners met medisch afval Voorgesteld ordt om inoners met veel medisch afval (zoals stomamateriaal en incontinentiemateriaal) op eigen verzoek een 2 restafvalcontainer in gebruik te geven, aarvan de ledigingen en kilo's niet in rekening orden gebracht. Ook bij gebruikers van de ondergrondse containers doet deze situatie zich voor. Voorstel is hiervoor een gelijkaardige regeling te treffen met een nader te bepalen aantal kostenloze stortingen. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen inoners aannemelijk te maken dat zij dit medisch afval gebruiken, bv door een kopie van een (aflever)bon van de apotheek, een verklaring van apotheek of huisarts. De 2 restafvalcontainer mag alleen gebruikt orden voor het medisch afval. Ervaring in andere gemeenten leert dat deze groep inoners niet tot nauelijks misbruik maken van deze mogelijkheid. Met deze regeling zal coulant orden omgegaan. e e Extra gft- en restafvalcontainers Net als nu zullen er ook in 2013 inoners zijn die graag een extra gft- en of restafvalcontainer hebben. Het gebruik van een 2 of 3 groene of grijze container blijft mogelijk. Voorgesteld ordt hiervoor de volgende kosten in rekening te brengen: Voor de teede gft- of restafvalcontainer ordt alleen het ledigingstarief (en voor de restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening gebracht. Voor de derde gft- of restafvalcontainer geldt een extra bedrag per jaar, namelijk C 70 (dit is overeenkomstig de huidige situatie). Het in gebruik hebben van meer dan drie gft-containers of meer dan drie restafvalcontainers is niet toegestaan. e e Wijze van innen afvalstoffenheffing Belastingen West Brabant int de aanslagen voor onze gemeente. Voorgesteld ordt om eenmaal per jaar tezamen met de combi-aanslag het vastrecht op te leggen en tevens één maal per jaar het variabel tarief achteraf op te leggen. Dit houdt in dat inoners pas begin 2014 voor het eerst het variabele tarief gaan betalen. Het eenmalig renteverlies egens de daardoor uitgestelde inkomsten van het variabele tarief bedraagt ca. C ,-. Dit bedrag is kostenverhogend in het eerste jaar 2013 van diftar. De totale extra kosten van B W B en daar bovenop de huidige kosten van aanslag opleggen is ca. C Om inoners ook vanaf 2013 inzicht te geven in hun afval gedrag zullen zij, ofel op papier ofel via een tooi op de gemeentelijke ebsite, geïnformeerd orden over hoe vaak zij hun container hebben aangeboden en hoeveel kilogram hun restafvalcontainer bevatte. Gevolgen aanslagoplegging bij storingen in eegapparatuur en registratie-apparatuur. Allereerst ordt opgemerkt ordt dat het risico op storingen aan de inzamelagen zeer beperkt is gezien het recente onderhoud aan de agens en de registratieapparatuur en de beschikbaarheid van een direct inzetbare reserveagen. Mocht zich onverhoopt een storing voordoen dan ordt een forfaitair geicht in rekening gebracht. Dit is het door de beoner aangeboden gemiddelde geicht van de z e s maanden daarvoor. Ingeval een storing zich in de eerste helft van 2013 voordoet orden de gegevens over 2012 gebruikt pagina:4

5 WW gemeente OoSteľtlOUt Tussenrapportage In de bijlage bij deze Raadsnota treft u aan de Tussenrapportage diftar. Samengevat kan gesteld orden dat het haalbaar is om diftar per de vastgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2013 in te voeren. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, mr drs S.W.Th. HUISMAN, burgemeester, mr P.J. DE RIDDER, secretaris pagina:5

6 gemeente WW Oosterhout Nummer: Bl DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 21 september 2012; BESLUIT: 1. De voorlopige tarieven voor de afvalstoffenheffing (diftar) vast te stellen, inclusief het vastrecht. 2. De volgende nadere uitgangspunten voor de invoering van diftar vast te stellen:» het kįjtscheldingsbeleid vorm te geven door kijtschelding van de afvalstoffenheffing te verlenen voor het vastrecht en voor het geicht tot het niveau van de gemiddelde heffing;» geen kosten in rekening te brengen voor het inzamelen van medisch afval;» voor de teede gft- of restafvalcontainer alleen het ledigingtarief (en voor de restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» voor de derde gft- of restafvalcontainer een extra bedrag van C 70 (en voor de derde restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» het gebruik van meer dan drie gft- of drie restafvalcontainers niet toe te staan; «eenmaal per jaar, samen met de combi-aanslag, het vastrechttarief op te leggen; «eenmaal per jaar, achteraf, het variabel tarief (aantal legingen en kilotarief) op te leggen;» bij storingen in eeg- en registratieapparatuur een forfaitair geicht in rekening brengen; dit is het door de beoner aangeboden gemiddelde geicht bepaald over de zes maanden daarvoor. 3. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage diftar van september Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 oktober 2012., voorzitter., griffier pagina:6

7 Fractie CDA Gemeente Oosterhout AMENDEMENT Ondergetekende, T.P.M. Roovers-Huijben, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van het CDA dient - met verijzing naar artikel 36 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout - het volgende amendement in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^ oktober 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot raadsnota betreffende: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar. Overegende dat; 1. Het college in de nota voorstelt het plastic afval in 2013 teeekelijks op te gaan halen. 2. Een hogere ophaalfrequentie naar verachting enkel een service verhoging is en geen extra plastic afval op zal leveren. 3. Mensen die liever niet zoveel plastic afval illen bearen dit in de ondergrondse afvalcontainers kunnen deponeren. 4. De kosten van de verhoging van de ophaalfrequentie op C orden geschat. 5. Dit door de burgers van Oosterhout betaald moet orden. Besluit: raadsnota , 'Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar' vast te stellen met dien verstande dat aan het besluit een extra dot ordt toegevoegd met de tekst: "Het plastic afval ordt maandelijks apart opgehaald." En gaat over tot de orde van de dag T.P.M. Roovers-Huijben, \)ooō \ Cùĥx 0A Oosterhout, 2^oktober U toil í

8 GBV Gezond Burger Verstand Amendement Nadere uitgangspunten Diftar Ondergetekende, Afl ŞťrñgiH'flT^rrhjndfìl, rnnrlslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gezond Burger Verstand, dient met verijzing naar artikel 36 van het Reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout, met betrekking tot het agendapunt over Nadere uitgangspunten Diftar het volgende amendement in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^oktober 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot Raadsnota , Nadere uitgangspunten Diftar; Overegende, dat:» Diftar een goed en eerlijker systeem is» Dat echter ook een beperkt aantal negatieve effecten met zich mee kan brengen «Dat individuele burgers daar niet de dupe van mogen orden «Dat ongeenste effecten zoals het illegaal dumpen van restafval zoveel mogelijk voorkomen moeten orden Besluit: Raadsnota vast te stellen, met dien verstande dat in de tabel "Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2013" het "Kilotarief ongesorteerd restafval/grof vuil op de milieustraat" op C 0,00 ordt vastgesteld. En gaat over tot de orde van de dag.g. jxdütrack van Sohijndolr' Sehijţdol. \ 4

9 GEMEENTEBELANGEN GB VOOR OOSTERHOUT MOTIE Ondergetekende, Maria Dujardin, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen, dient met verijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt BI Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar, de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^ oktober 2012 en gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot agendapunt BI Overegende dat door de invoer van DIFTAR: - een lastenvermindering van de afvalstoffenheffing van euro betreft; - bij goed scheidingsgedrag dit voor iedere burger een voordeel oplevert; - het aarschijnlijk is dat er dumpafval ontstaat hetgeen daadkrachtig bestreden dient te orden; Onderhoud van gemeentelijk groen gedegen gefaciliteerd dient te orden; Verzoekt het College: Na het verkrijgen van signalen dat bij goed scheidingsgedrag het gestelde voordeel per burger niet gehaald ordt, er meer dumpafval in en rond Oosterhout ligt, de groene gemeente verpaupert, een evaluatie te doen en indien nodig diftar te ijzigen in de service van voor 1 januari En gaat over tot de orde van de dag, Maria Dujardin, Fractie van Gemeentebé'la i

10 1 GEMEENTEBELANGEN VOOROOSIĪRHOUT MO Ondergetekende, Maria Dujardin, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen, dient met verijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout, gelet op de invoer van diftar vanaf 1 januari 2013 de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2İįoktober 2012: Overegende dat door de invoer van DIFTAR: ih Dl «Een nieue regeling vanaf 1 januari 2013 zal gelden; «Waarbij betaald zal orden voor iedere lediging van m.n. ook de gftcontainer;» De gemeente Oosterhout een groene gemeente is;» Er een bepaalde groep onder de bevolking geend is om bij te dragen aan het schoonhouden van het straatbeeld, of de eigen voortuin alaar gemeentelijk groen in de buurt staat:/ «Dit onderhoud zorgt voor een net straatbeeld, maar ook veiligheid biedt, denk aan vallend blad dat gladheid veroorzaakt;» Er een afname van het aantal bladkorven is en er geen sprake is van een toename van veegbeurten;» Er vanuit de gemeente te einig ondernomen ordt om dit mede-onderhoud te ondersteunen in de vorm van extra bladkorven en/of veegbeurten Verzoekt f Het college om te onderzoeken hoe in de periode dat er sprake is van bladafval de buurten aar veel gemeentelijk groen is de mensen aldaar kan ondersteunen in het schoonhouden en veilig maken van hun straat. En :n qaat gaat over tot de orde van de dag, Maria Dujardin, Fractie van Gemeentebela'ri I

11 GroenLuiks MOTIE Ondergetekenden, T.P.M. Roovers-Huijben, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van het CDA, en A.E. van Bruchem-Bleijlevens, raadslid voor de fractie van GroenLinks, dienen met verijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt betreffende Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^ oktober 2012.en gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot agendapunt Overegende: * dat er beoners zijn die gekozen hebben voor een kleine grijze afvalcontainer vanege een beperkte hoeveelheid restafval. * dat er door de invoering van diftar een aantal nieue inzichten komen «dat de beoners bij het kiezen voor een kleine grijze afvalcontainer hier nog niet van op de hoogte aren» dat het ledigingstarief voor een grote en een kleine grijze afvalcontainer gelijk zijn» dat er beoners zijn die hun afvalcontainers permanent aan straat moeten zetten» dat zij door de verandering in het afvalbeleid meer kans lopen dat er afval in hun containers ordt gedumpt «dat een korting geven op de kosten niet opeegt tegen de administratieve kosten voor de facturering Verzoekt het college eenmalig het omruilen van een kleine naar een grote grijze afvalcontainer en een slot op de containers voor beoners die hun containers permanent aan straat moeten zetten mogelijk te maken, zonder kosten in rekening te brengen en dit tijdig aan de betrokken beoners te communiceren. Oosterhout, 2^ oktober 2012 V.^-PF-CP.&l-Ōfl-SBl/ T.P.M. Roovers-Huijben it A.E. van Bruchem-Bleijlevens 6' As*

12 Tussenrapportage invoeringstraject, diftar 13 september 2013 Vanaf januari van dit jaar ordt intern geerkt aan de invoering van een gedifferentieerd tariefsysteem voor de afvalstoffenheffing. Per ondererp melden ij u de stand van zaken per 13 september Controle chips en containers In de periode van mei tot en met augustus zijn straatcontroles uitgevoerd op de juistheid van het container- en chipbestand. Deze draadloze chips moeten zijn gekoppeld aan de juiste adressen. Vrijel alle van de in totaal circa uitstaande minicontainers en chips zijn gecontroleerd. Circa tee procent van de containers/chips stonden op een onjuiste manier geregistreerd. Per geval ordt nu naar de oorzaak gekeken en een oplossing gezocht. W e missen nog de gegevens van 900 containers. Betreffende containers/chips zullen voor 1 januari 2013 alsnog orden gecontroleerd. Dit zal in principe plaatsvinden als maaterk en zoveel mogelijk tijdens de reguliere ophaaldagen. Afvaloverzichten naar inoners Momenteel orden de resultaten van de container/chipscontrole in het administratieve bestand vererkt. Dit zal voor 1 oktober a.s. afgerond zijn. Vervolgens ordt naar elk huishouden dat gebruik maakt van minicontainers, een afvaloverzicht gestuurd met hun hoeveelheid aangeboden restafval vanaf de maand september. September is de eerste representatieve maand na de vakantieperiode. Het eerder versturen van afvaloverzichten is niet enselijk, omdat dan de container/chipcontrole en het daaruit volgende uitzoekerk nog niet voltooid is. Het verzenden van een foutief of incompleet afvaloverzicht heeft voor de betreffende inoner niet de communicatieve aarde die dit zou moeten hebben. Daarom orden op het eerste afvaloverzicht ook niet de afvalgegevens van de maanden juli en augustus opgenomen. Na dit eerste afvaloverzicht zullen nog tee afvaloverzichten verspreid orden over de resterende periode van Ook zal in 2013 periodiek deze informatie verschaft orden. Administratief traject Momenteel orden de gegevens tussen de minicontainer met chip en het voertuig al vastgelegd. Het verzenden van facturen is in principe mogelijk, maar nog gebruiksonvriendelijk en beerkelijk. Besloten is nieue gebruiksvriendelijke softare aan te schaffen. Deze softare zal meer mogelijkheden krijgen, zoals het informeren van de burger via internet. De opdracht voor het implementeren van nieue softare ordt begin oktober verstrekt. Uit vooroverleg met leveranciers is gebleken dat implementatie van de softare voor 1 januari nog mogelijk is. Over de ijze van aanslagoplegging en de tariefstelling voor de afvalstoffenheffing 2013 ordt u in de Raadsnota nader geïnformeerd. Met Belastingen West Brabant is de ijze van aanslaglegging afgestemd. Geerkt ordt aan het maken van concrete erkafspraken hiervoor. Plaatsing ondergrondse containers Momenteel vinden bijeenkomsten plaats over de voorgenomen plaatsing van de laatste serie ondergrondse afvalcontainers bij appartementen. De genodigden ontvangen een uitnodiging met een luchtfoto met daarop de locatie van hun ondergrondse container. Betrokkenen krijgen uitleg over de erking en persoonlijk antoord op vragen. In sommige gevallen ordt de ondergrondse container anders ingepast. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen. Algemene op- en aanmerkingen orden schriftelijk verzameld en beantoord. Milieustraat De aanleg van de nieue milieustraat ligt op schema. Voor 1 januari 2013 is hij gereed voor ingebruikname. Communicatie Voor de zomer is huis-aan-huis de afval-folder met info-graphic verspreid. In november zal een teede afvalfolder orden verspreid, met onder meer aandacht voor de tarieven 2013 en de ijzigingen bij de milieustraat. Op de ebsite is algemene diftarinformatie geplaatst.

13 Naar aanleiding van deze communicatie zijn veel vragen van inoners ontvangen, zoel per mail als per telefoon. Het grootste deel van de vragen betrof de angst van inoners dat anderen afval in hun container zullen erpen. Hoeel dit grotendeels te voorkomen is (door de containers pas op straat te zetten als ze vol zijn en bovendien pas 's ochtends), realiseren ij ons dat ij niet kunnen garanderen dat dit nooit zal voorkomen. Om aan de vele verzoeken van inoners hiertoe tegemoet te komen, heeft de stuurgroep diftar besloten om containersloten ter beschikking te stellen op kosten van de inoner die een dergelijk slot il. Bestuurlijk traject In de raadsvergadering van oktober orden de nadere uitgangspunten voor de tariefstelling, het voorlopig tarief en deze tussenrapportage aan u voorgelegd. In november zal, in de begrotingsraad, de begroting Afvalstoffen 2013 ter besluitvorming orden voorgelegd. In de raad van december zal de Heffingsverordening Afvalstoffen aan u orden voorgelegd, aarin zoel de ijze van aanslagoplegging en inning zullen zijn opgenomen als ook de tarieventabel. In deze tarieventabel staan alle tarieven opgesomd die in 2013 in het kader van de afvalstoffenheffing aan de inoners kunnen orden opgelegd. Conclusie Samengevat kan gesteld orden dat het haalbaar is om diftar per de vastgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2013 in te voeren.

t te NOTA VOOR DE RAAD Bl.0130060 e 3 "O c' gemeente QoSterhOUt

t te NOTA VOOR DE RAAD Bl.0130060 e 3 O c' gemeente QoSterhOUt t te -S) O (O O e 3 "O c' WW gemeente QoSterhOUt Bl.0130060 Q s NOTA VOOR DE RAAD Datum:20 september 2013 Nummer raadsnota: Bl.0130060 Ondererp: Nota Sporten en Beegen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen. Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: H. Nijskens : Besluit tot vaststelling

Nadere informatie

Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard

Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard Westmaas, 29 april 2015 Geacht bestuur, In het beslisdocument Goed Scheiden Loont (GSL) is uitgegaan van een aantal voorlopige uitgangspunten.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie KOSTEN aantal huishoudens 17.000 aantal huishoudens met 240 liter grijs 80% 12.880 aantal huishoudens met 140 liter grijs 20% 3.220 aantal huishoudens met

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010 Raadsbesluit nr. 10 f Betreft: Verordening afvalstoffenheffing 2010. De raad van de gemeente Tynaarlo; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2009; gelet op

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad.

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Stad Kerkrade, 22 september 2010 Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 10it00474 Hierbij bieden wij u aan ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 10Rb039 inzake tarieven

Nadere informatie

Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan het Grondbeleid, samengevat in de volgende beleidsuitgangspunten:

Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan het Grondbeleid, samengevat in de volgende beleidsuitgangspunten: ro ş o S LU LU 2 WW Bl.0130011 o os I O I gemeente O o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 maart 2013 Nummer raadsnota: Bl.0130011 Ondererp: Nota Grondbeleid 2013-2017 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 Datum: 26 juni 2014 Team: Gegevensbeheer Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 De raad van de gemeente Waalwijk heeft het voorstel over de belastingverordeningen 2017 van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016 gelezen

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016 De raad van de gemeente Waalwijk heeft het voorstel over de belastingverordeningen 2016 van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2015 gelezen

Nadere informatie

WW w NOTA VOOR DE RAAD BI.0130051. 25 iė 1. 'J «SP i. gemeente QoSterhOUt O I

WW w NOTA VOOR DE RAAD BI.0130051. 25 iė 1. 'J «SP i. gemeente QoSterhOUt O I 'J «SP i T r E " c 1 t I Ut 25 iė 1 gemeente QoSterhUt NTA VR BI.0130051 Datum:23 augustus 2013 Nummer raadsnota: BI. 0130051 ndererp: verruiming kijtschelding gemeentelijke belastingen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Voorstel: 1. Besluiten om over te gaan tot een Europese aanbesteding van de accountantscontrole of verlengen van het huidige contract

Voorstel: 1. Besluiten om over te gaan tot een Europese aanbesteding van de accountantscontrole of verlengen van het huidige contract I mum ii IIIH nun MIII «RV.0009053 NOTA VOOR DE RAAD gemeente QoSterhOUt^ ^ ^ ^ ^* Datum: 28 augustus 2009 Nummer raadsnota: QCX>Q05!> spndererp: Europese aanbesteding accountantscontrole' '» u(glo3 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 164581 24 november 2016 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017 De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017 Pagina 1 van 8 De raad van Venray, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

-Zorg voor milieu en oog voor duurzaamheid -Eerlijke verdeling van kosten -Uiteindelijk besparen op de totale kosten

-Zorg voor milieu en oog voor duurzaamheid -Eerlijke verdeling van kosten -Uiteindelijk besparen op de totale kosten Oplegnotitie Invoering van DifTar in de Gemeente Hengelo 20 april 2011 Op 27 mei 2009 heeft de raad van de gemeente Hengelo ervoor gekozen om in te zamelen middels de diftar systematiek. Diftar gaat uit

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing)

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) In de programmabegroting 2010 is in de paragraaf B. Lokale heffingen een toelichting met onderbouwing opgenomen met

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/09C Onderwerp: Vaststelling verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Raad: Besluit: Datum: 27 februari 2007 Onderwerp: Advies:

Raad: Besluit: Datum: 27 februari 2007 Onderwerp: Advies: Agendanr. : Doc.nr. : B200615438 Team : Ondersteuning leefomgeving Steller: W. Broeders Datum: 7 februari 2007 Portefeuille: M.G.M. van der Poel College: Datum: 13 februari 2007 Openbaar: Ja Persbericht:

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Bijlage verordening afvalstoffenheffing 2017 Tarieventabel Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 1. De belasting wordt per perceel berekend naar een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr ; De raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr. 15.61; gelet op: Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b Wet Milieubeheer,

Nadere informatie

Aanvulling op containerbeleid gemeente Heusden: Acceptatieplicht afvalcontainers

Aanvulling op containerbeleid gemeente Heusden: Acceptatieplicht afvalcontainers Inleiding: Per 1 juli 2007 verandert er veel in de afvalinzameling in de gemeente Heusden. De oude afvalcontainers worden vervangen door nieuwe containers. Iedere bewoner van een aansluiting, die niet

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Vergadering: 14 december 2010 Agendanummer: 12 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

werkgroep Diftar ChristenUnie & CDA 1

werkgroep Diftar ChristenUnie & CDA 1 21-8-2007 werkgroep Diftar ChristenUnie & CDA 1 Notitie coalitie werkgroep Diftar Voor u ligt de notitie van de coalitiewerkgroep Diftar van de Urker fracties van het CDA en de ChristenUnie. Deze notitie

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 7 november 2013;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 7 november 2013; De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 7 november 2013; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Aanpassen van de ' Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen in de gemeente s-hertogenbosch 2013' Reg.nr. : 144625 B&W verg. : 19 maart 2013

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015 t)7?3 Gewijzigde datum raad DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015 Gelet op artikel ; 229,

Nadere informatie

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 126014 28 december 2015 Verordening afvalstoffenheffing 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas

Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas Raadsbesluit Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het voorstel 2014-108 5 Zaaknummer: 1894/2014/559916 Gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6b Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Nadere informatie

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 De raad van de gemeente Nederweert; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nummer B&W-16-00982;

Nadere informatie

REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schinnen. Nr. 46 4 januari 2016 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN;

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca.

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. 7 oktober 1999 Sector: Bestuur/Grondgebied Portefeuille: Burgemeester/Bouman/v.Ommen

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

NOTITIE CONTAINER- EN TARIEVENBELEID

NOTITIE CONTAINER- EN TARIEVENBELEID NOTITIE CONTAINER- EN TARIEVENBELEID Containerbeleid Voordat begonnen kan worden met de invoering van diftar dient te worden vastgesteld welke aansluitingen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke inzameling

Nadere informatie

Raadsavond 12 september 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 12 september 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 12 september 2016 Registratienummer 16.057 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Diftar in te voeren op basis van volume/frequentie

Nadere informatie

Notitie container- en tarievenbeleid

Notitie container- en tarievenbeleid 1 1 Containerbeleid Voordat begonnen kan worden met de invoering van diftar dient te worden vastgesteld welke aansluitingen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, (t.a.v. A. Das)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, (t.a.v. A. Das) Vergadering: 11 januari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf Bijeenkomst 18 oktober 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf Bijeenkomst 18 oktober 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 18 oktober 2016 Inhoud bijeenkomst Terugblik bijeenkomst 8 juni 2016 Ambitie Stand van zaken besluitvormingstraject Doorkijk traject richting

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OLOGWB28. Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer. Inleiding. Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OLOGWB28. Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer. Inleiding. Feitelijke informatie Collegevoorstel Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2011 is toegezegd dat bekeken wordt of er mogelijkheden zijn om in de zomer frequenter GFT-afval op te halen (actiepunt BABS nummer 749).

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- C

Voorstel Gemeenteraad VII- C Voorstel Gemeenteraad VII- C Onderwerp Portefeuillehouder Maatregelen illegale stort en bijplaatsingen Hans van Agteren agendaletter (C)) Programma DF Aangeboden aan Raad 27 november 2017 Stuknummer Corsanummer

Nadere informatie

l llllll l l lll lllll llll l lllll lllll Il lll llll lll Il l llll l lll l lll

l llllll l l lll lllll llll l lllll lllll Il lll llll lll Il l llll l lll l lll l llllll l l lll lllll llll l lllll lllll Il lll llll lll Il l llll l lll l lll 815-023069 BijlageA De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ; Bijlage 1 2015/../.. ======================================= Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016 ======================================= De raad van de gemeente Voerendaal;

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier Riedsútstel Ried : 6 maart 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 20 februari 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : K.H. Antuma Amtner : mw. M. Spoelstra Taheakke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november, en nr 1209 8 RV gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 14 december 2010 Agendapunt: RTG: 30 november 2010

GEMEENTE NUTH Raad: 14 december 2010 Agendapunt: RTG: 30 november 2010 Reg.nr: FLO/2010/14550 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 14 december 2010 Agendapunt: RTG: 30 november 2010 AAN DE RAAD Onderwerp: Afvalinzameling i.c. verordening afvalstoffenheffing 2011 en beleidsregel

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Diftar

Veel gestelde vragen over Diftar Veel gestelde vragen over Diftar Algemeen Wat is diftar? Diftar staat voor gedifferentieerd tarieven voor afvalstoffenheffing. Bij diftar betaalt u per keer dat u huishoudelijk restafval aanbiedt. Dit

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 O y O m ì if O plan. datum zaak rtr. vertrouwelijk: JA 1 NEE w "" Oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Datum: 16 mei 2014 Nummer raadsnota: Bl.0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente

Nadere informatie

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven voorstel aan de raad gemeente werkendam onderwerp Afval: Diftar tarieven 2014 samenvatting Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven zijn belangrijke middelen om de doelstellingen

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016

Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 118833 10 december 2015 Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15RB000105 Nr. 10c De raad van de gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 9 november 2015 Nr. : 2015-107 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 7 december 2016 Nr. : 2016-120 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

ONTWERP Bijlage: 3. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t :

ONTWERP Bijlage: 3. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t : ONTWERP Bijlage: 3 BESLUIT Griffienummer: De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; gelet op artikel 15.33 van

Nadere informatie

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet 1Raadsbesluit 102 I Behandelschema Reinigingsheffingen Raadscommissie 29-10-2014 Gemeenteraad 11-11-2014 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Belastingverordening 2013 Volgnr Portefeuillehouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Belastingverordening 2013 Volgnr Portefeuillehouder R. Bergsma Onderwerp Belastingverordening 2013 Volgnr. 2012-073 Portefeuillehouder R. Bergsma Ambtenaar Natascha Baardman Afdeling Bedrijfsvoering Datum voorstel Opiniërende raad 27 november 2012 Agendapunt 10 Besluitvormende

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.16. Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A.

Raadsvoorstel OP.16. Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A. Raadsvoorstel OP.16 Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A. van Loon Onderwerp : belasting- en legesvoorstellen 2017 Aan de raad,

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nummer ; Gemeenteblad 594 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nummer 2016-47779; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; 2013/../.. ======================================= Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2014 ======================================= De raad van de gemeente Voerendaal; gelezen

Nadere informatie

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren.

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. Notitie tariefdifferentiatie huishoudelijk afval gemeente Aalburg Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. November 2012 Inleiding Op uw verzoek is een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 17R.00651

RAADSVOORSTEL 17R.00651 RAADSVOORSTEL 17R.00651 Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 24 oktober 2017 Portefeuillehouder(s): Wethouder Stolk Portefeuille(s): Afval en Reiniging Contactpersoon: J. Klijberg Tel.nr.:

Nadere informatie

Datum: 30 juli 2013 Portefeuillehouder: C.J. Windhouwer

Datum: 30 juli 2013 Portefeuillehouder: C.J. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-063 Registratiekenmerk: Onderwerp: optimalisatie afvalinzameling Korte inhoud: Dit voorstel gaat over de verbeteringen van de gescheiden inzameling van met name het GFT

Nadere informatie

Ingediende motie CDA, DDE 2002 en DMP: extra inzamelronden GFT-afval in de zomerperiode.

Ingediende motie CDA, DDE 2002 en DMP: extra inzamelronden GFT-afval in de zomerperiode. Collegevoorstel Inleiding: Op 12 december 2006 is door de raadsfracties CDA, DDE 2002 en DMP een motie ingediend inzake de inzameling van GFT-afval in de zomer. De motie houdt in het verrichten van nader

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 februari 2012 : 12 maart 2012 Documentnr. Zaaknummer : 796 : PR-11-17611 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016.

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016. gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2016 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: I M.H. Verheijden Gevraagd

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2008-6621 Verordening reinigingsrecht Zwijndrecht 2009 18 november 2008 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van de artikelen

Nadere informatie