BI Onderwerp: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (aiftar) en de Voortgangsrapportage diftar. voortgangsrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BI.0120075. 075 Onderwerp: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (aiftar) en de Voortgangsrapportage diftar. voortgangsrapportage"

Transcriptie

1 WW.2 CO O Ê S O c O JÉ 3 *3* s gemeente BI QoSterHOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2012 Nummer raadsnota 075 Ondererp: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (aiftar) en de Voortgangsrapportage diftar Bijlagen: voortgangsrapportage Portefeuillehouder: J. Peters Ter inzage: Voorstel: De voorlopige tarieven voor de afvalstoffenheffing (diftar) vast te stellen, inclusief het vastrecht. De volgende nadere uitgangspunten voor de invoering van diftar vast te stellen:» het kijtscheldingsbeleid vorm te geven door kijtschelding van de afvalstoffenheffing te verlenen voor het vastrecht en voor het geicht tot het niveau van de gemiddelde heffing; «geen kosten in rekening te brengen voor het inzamelen van medisch afval;» voor de teede gft- of restafvalcontainer alleen het ledigingtarief (en voor de restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» voor de derde gft- of restafvalcontainer een extra bedrag van ê 70 (en voor de derde restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» het gebruik van meer dan drie gft- of drie restafvalcontainers niet toe te staan;» eenmaal per jaar, samen met de combi-aanslag, het vastrechttarief op te leggen;» eenmaal per jaar, achteraf, het variabel tarief (aantal legingen en kilotarief) op te leggen;» bij storingen in eeg- en registratieapparatuur een forfaitair geicht in rekening brengen; dit is het door de beoner aangeboden gemiddelde geicht over de zes maanden daarvoor. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage diftar van 13 september Samenvatting In de raad van 24 april 2012 heeft u een aantal uitgangspunten voor de tariefstelling van het diftartarief vastgesteld. Het belangrijkste hiervan as het bepalen van een verdeling van respectievelijk het vastrecht (30 7o), restafval-tarief (50 /)) en minicontainers-ledigingtarief (20 7o). o o 0 Toegezegd is dat de raad in het najaar een uitgeerkt tarievenvoorstel gepresenteerd krijgt, aarin onder andere opgenomen de ijze van aanslagoplegging in de jaren 2013 en verder. In deze nota treft u het tariefvoorstel aan. In de bijlage treft u ook de tussenrapportage aan. De conclusie op hoofdlijnen is dat het haalbaar blijft om diftar per de vastgestelde datum van 1 januari 2013 in te voeren pagina: 1

2 WW gemeente QoSterKOUt Nadere tariefstelling diftar In u besluit van 24 april 2012 heeft u belangrijke uitgangspunten voor het bepalen van het gedifferentieerde tarief voor de afvalstoffenheffing 2013 bepaald. Uitgegaan ordt van de volgende kostenverdeling: o het kilotarief voor restafval, 50 0 /); o het vastrecht, ; o het ledigingtarief voor de minicontainers, 2ũ 0 ĥ.» Voor panden aar het niet mogelijk is gebruik te maken van eigen minicontainers zoals bij appartementen en bovenoningen ordt gebruik gemaakt van grote ondergrondse containers en vuilniszakken. Het tarief per inorp voor de ondergrondse container ordt gebaseerd op een gemiddelde van 72 inorpen per jaar. De ondergrondse container is voorzien van een trommel aar de zak(ken) in gedeponeerd orden, deze geeft per storting een beschikbaar volume van 60 liter, bij de bepaling van het aantal inorpen ordt uitgegaan van een gemiddelde vulling met 48,5 liter (80 o 7o).» Het kilotarief voor het brengen van restafval naar de milieustraat ordt gesteld op o van het kilotarief dat geldt voor het restafval dat in minicontainers ordt ingezameld. De overige fracties kunnen om-niet orden aangeleverd.» Het plastic afval ordt nu vierekelijks apart opgehaald, vanaf 2013 ordt de frequentie verdubbeld naar teeekelijks. Gemiddelde afvalstoffenheffing Bij de besluitvorming tot invoering van diftar in november 2011 is aangegeven dat door diftar een besparing van naar verachting C 1,2 miljoen op de afvalstoffenbegroting gerealiseerd kon orden. De definitieve begroting ordt in november door de raad vastgesteld. Om na te gaan of deze verachting haalbaar is gebleken, is naast de Begroting Afvalstoffen 2013 (inclusief alle kosten en baten ten gevolge van diftar) ook een schadubegroting gemaakt, als zou in 2013 geen diftar orden ingevoerd. Uit vergelijking van deze tee begrotingen blijkt het volgende: Jaarlijkse kosten 2013 Totaal Gemiddeld per huishouden Begroting 2013, met diftar en o BTW ê 247 Begroting 2013, zonder diftar en o BTW C C 293 Hieruit ordt geconcludeerd dat door de invoering van diftar in het jaar 2013 een bedrag van C ordt bespaard op de Begroting Afvalstoffen. Omdat vanege de invoering van diftar de ombuiging van GFT naar apart groente/fruit en tuinafval met één jaar is uitgesteld, levert dit in het jaar 2013 een verlies op van C Bij invoering van deze ombuiging in het jaar 2014 en verder, zal de totale besparing op de Afvalstoffenbegroting C bedragen. Geconcludeerd kan orden dat het in november 2011 berekende voordeel van 1,2 miljoen, vanaf het jaar 2014 vrijel geheel gerealiseerd kan orden pagina:2

3 WW gemeente QoStertlOUt Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2013 Op basis van de, nog niet vastgestelde, Begroting Afvalstoffenheffing 2013 orden onderstaande diftartarieven voorgesteld: Onderdeel Tarieven Vastrecht, per huishouden C 74,00 Kilotarief restafval 6 0,35 Ledigingtarief gft- en restafvalcontainer C 2,10 Inorptarief ondergrondse container e 2,10 Kosten per tariefzak restafval C 2,10 Kilotarief ongesorteerd restafval/grof vuil op de milieustraat 6 0,26 Om de burgers zich de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op diftar orden de afvalgegevens vanaf de maand september 2012 beschikbaar gesteld aan de burgers. Er is gekozen voor september omdat de eerste representatieve maand na de vakantieperiode is. Vastrecht voor elk huishouden Elk afvalstoffenheffingsplichtig huishouden dient het vastrecht te betalen (met uitzondering van inoners die in aanmerking komen voor kijtschelding, zie hieronder). Voorgesteld ordt geen onderscheid te maken in één-, tee- of meerpersoonshuishoudens. Ook voor huishoudens die niet of nauelijks gebruik maken van de groene container (bijvoorbeeld agrariërs in het buitengebied) geldt het volledige bedrag aan vastrecht. Argument hierbij is dat ook al maken zij ellicht nauelijks gebruik van de gft-inzameling, zij el gebruik maken van de overige afvalvoorzieningen, zoals de inzameling van glas, papier en chemisch afval, en van de milieustraat. Naast deze uitgangspunten voor het tarief illen ij u een aantal overige tariefgerelateerde uitgangspunten voorleggen: Minimabeleid en kijtschelding Uitgangspunt is dat de kijtschelding in stand blijft voor die groep inoners die daar op grond van hun inkomen voor in aanmerking komen. De kijtschelding ordt ten gevolge van de invoering van de gedifferentieerde tarieven iets aangepast. Zouden e namelijk het totale bedrag aan afvalstoffenheffing kijtschelden, zoals nu het geval is, dan zou dat betekenen dat de betreffende inoner zonder financiële consequenties een ongelimiteerde hoeveelheid afval kan aanbieden. Concreet stellen e voor:» volledige kijtschelding van het vastrecht;» kijtschelding van het tarief voor lediging en kilo's tot en met de (verachte) gemiddelde afvalstoffenheffing (gemiddeld op basis van alle huishoudens in Oosterhout). Voor gebruikers van ondergrondse containers geldt hetzelfde principe; kijtschelding vastrecht en kijtschelding van het inorptarief tot en met het verachte gemiddelde aantal inorpen). Op deze ijze blijft ook voor deze groep de prikkel tot afvalbeust gedrag intact en ontstaat een evenicht tussen sociaal beleid en afval/milieubeleid. Deze systematiek houdt dus in dat inoners die voor kijtschelding in aanmerking komen, alleen gaan betalen als zij meer dan het Oosterhouts gemiddelde aan afvalkosten genereren pagina:3

4 WW gemeente O o s t e r h o u t Inoners met medisch afval Voorgesteld ordt om inoners met veel medisch afval (zoals stomamateriaal en incontinentiemateriaal) op eigen verzoek een 2 restafvalcontainer in gebruik te geven, aarvan de ledigingen en kilo's niet in rekening orden gebracht. Ook bij gebruikers van de ondergrondse containers doet deze situatie zich voor. Voorstel is hiervoor een gelijkaardige regeling te treffen met een nader te bepalen aantal kostenloze stortingen. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen inoners aannemelijk te maken dat zij dit medisch afval gebruiken, bv door een kopie van een (aflever)bon van de apotheek, een verklaring van apotheek of huisarts. De 2 restafvalcontainer mag alleen gebruikt orden voor het medisch afval. Ervaring in andere gemeenten leert dat deze groep inoners niet tot nauelijks misbruik maken van deze mogelijkheid. Met deze regeling zal coulant orden omgegaan. e e Extra gft- en restafvalcontainers Net als nu zullen er ook in 2013 inoners zijn die graag een extra gft- en of restafvalcontainer hebben. Het gebruik van een 2 of 3 groene of grijze container blijft mogelijk. Voorgesteld ordt hiervoor de volgende kosten in rekening te brengen: Voor de teede gft- of restafvalcontainer ordt alleen het ledigingstarief (en voor de restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening gebracht. Voor de derde gft- of restafvalcontainer geldt een extra bedrag per jaar, namelijk C 70 (dit is overeenkomstig de huidige situatie). Het in gebruik hebben van meer dan drie gft-containers of meer dan drie restafvalcontainers is niet toegestaan. e e Wijze van innen afvalstoffenheffing Belastingen West Brabant int de aanslagen voor onze gemeente. Voorgesteld ordt om eenmaal per jaar tezamen met de combi-aanslag het vastrecht op te leggen en tevens één maal per jaar het variabel tarief achteraf op te leggen. Dit houdt in dat inoners pas begin 2014 voor het eerst het variabele tarief gaan betalen. Het eenmalig renteverlies egens de daardoor uitgestelde inkomsten van het variabele tarief bedraagt ca. C ,-. Dit bedrag is kostenverhogend in het eerste jaar 2013 van diftar. De totale extra kosten van B W B en daar bovenop de huidige kosten van aanslag opleggen is ca. C Om inoners ook vanaf 2013 inzicht te geven in hun afval gedrag zullen zij, ofel op papier ofel via een tooi op de gemeentelijke ebsite, geïnformeerd orden over hoe vaak zij hun container hebben aangeboden en hoeveel kilogram hun restafvalcontainer bevatte. Gevolgen aanslagoplegging bij storingen in eegapparatuur en registratie-apparatuur. Allereerst ordt opgemerkt ordt dat het risico op storingen aan de inzamelagen zeer beperkt is gezien het recente onderhoud aan de agens en de registratieapparatuur en de beschikbaarheid van een direct inzetbare reserveagen. Mocht zich onverhoopt een storing voordoen dan ordt een forfaitair geicht in rekening gebracht. Dit is het door de beoner aangeboden gemiddelde geicht van de z e s maanden daarvoor. Ingeval een storing zich in de eerste helft van 2013 voordoet orden de gegevens over 2012 gebruikt pagina:4

5 WW gemeente OoSteľtlOUt Tussenrapportage In de bijlage bij deze Raadsnota treft u aan de Tussenrapportage diftar. Samengevat kan gesteld orden dat het haalbaar is om diftar per de vastgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2013 in te voeren. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, mr drs S.W.Th. HUISMAN, burgemeester, mr P.J. DE RIDDER, secretaris pagina:5

6 gemeente WW Oosterhout Nummer: Bl DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 21 september 2012; BESLUIT: 1. De voorlopige tarieven voor de afvalstoffenheffing (diftar) vast te stellen, inclusief het vastrecht. 2. De volgende nadere uitgangspunten voor de invoering van diftar vast te stellen:» het kįjtscheldingsbeleid vorm te geven door kijtschelding van de afvalstoffenheffing te verlenen voor het vastrecht en voor het geicht tot het niveau van de gemiddelde heffing;» geen kosten in rekening te brengen voor het inzamelen van medisch afval;» voor de teede gft- of restafvalcontainer alleen het ledigingtarief (en voor de restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» voor de derde gft- of restafvalcontainer een extra bedrag van C 70 (en voor de derde restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» het gebruik van meer dan drie gft- of drie restafvalcontainers niet toe te staan; «eenmaal per jaar, samen met de combi-aanslag, het vastrechttarief op te leggen; «eenmaal per jaar, achteraf, het variabel tarief (aantal legingen en kilotarief) op te leggen;» bij storingen in eeg- en registratieapparatuur een forfaitair geicht in rekening brengen; dit is het door de beoner aangeboden gemiddelde geicht bepaald over de zes maanden daarvoor. 3. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage diftar van september Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 oktober 2012., voorzitter., griffier pagina:6

7 Fractie CDA Gemeente Oosterhout AMENDEMENT Ondergetekende, T.P.M. Roovers-Huijben, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van het CDA dient - met verijzing naar artikel 36 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout - het volgende amendement in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^ oktober 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot raadsnota betreffende: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar. Overegende dat; 1. Het college in de nota voorstelt het plastic afval in 2013 teeekelijks op te gaan halen. 2. Een hogere ophaalfrequentie naar verachting enkel een service verhoging is en geen extra plastic afval op zal leveren. 3. Mensen die liever niet zoveel plastic afval illen bearen dit in de ondergrondse afvalcontainers kunnen deponeren. 4. De kosten van de verhoging van de ophaalfrequentie op C orden geschat. 5. Dit door de burgers van Oosterhout betaald moet orden. Besluit: raadsnota , 'Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar' vast te stellen met dien verstande dat aan het besluit een extra dot ordt toegevoegd met de tekst: "Het plastic afval ordt maandelijks apart opgehaald." En gaat over tot de orde van de dag T.P.M. Roovers-Huijben, \)ooō \ Cùĥx 0A Oosterhout, 2^oktober U toil í

8 GBV Gezond Burger Verstand Amendement Nadere uitgangspunten Diftar Ondergetekende, Afl ŞťrñgiH'flT^rrhjndfìl, rnnrlslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gezond Burger Verstand, dient met verijzing naar artikel 36 van het Reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout, met betrekking tot het agendapunt over Nadere uitgangspunten Diftar het volgende amendement in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^oktober 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot Raadsnota , Nadere uitgangspunten Diftar; Overegende, dat:» Diftar een goed en eerlijker systeem is» Dat echter ook een beperkt aantal negatieve effecten met zich mee kan brengen «Dat individuele burgers daar niet de dupe van mogen orden «Dat ongeenste effecten zoals het illegaal dumpen van restafval zoveel mogelijk voorkomen moeten orden Besluit: Raadsnota vast te stellen, met dien verstande dat in de tabel "Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2013" het "Kilotarief ongesorteerd restafval/grof vuil op de milieustraat" op C 0,00 ordt vastgesteld. En gaat over tot de orde van de dag.g. jxdütrack van Sohijndolr' Sehijţdol. \ 4

9 GEMEENTEBELANGEN GB VOOR OOSTERHOUT MOTIE Ondergetekende, Maria Dujardin, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen, dient met verijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt BI Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar, de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^ oktober 2012 en gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot agendapunt BI Overegende dat door de invoer van DIFTAR: - een lastenvermindering van de afvalstoffenheffing van euro betreft; - bij goed scheidingsgedrag dit voor iedere burger een voordeel oplevert; - het aarschijnlijk is dat er dumpafval ontstaat hetgeen daadkrachtig bestreden dient te orden; Onderhoud van gemeentelijk groen gedegen gefaciliteerd dient te orden; Verzoekt het College: Na het verkrijgen van signalen dat bij goed scheidingsgedrag het gestelde voordeel per burger niet gehaald ordt, er meer dumpafval in en rond Oosterhout ligt, de groene gemeente verpaupert, een evaluatie te doen en indien nodig diftar te ijzigen in de service van voor 1 januari En gaat over tot de orde van de dag, Maria Dujardin, Fractie van Gemeentebé'la i

10 1 GEMEENTEBELANGEN VOOROOSIĪRHOUT MO Ondergetekende, Maria Dujardin, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen, dient met verijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout, gelet op de invoer van diftar vanaf 1 januari 2013 de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2İįoktober 2012: Overegende dat door de invoer van DIFTAR: ih Dl «Een nieue regeling vanaf 1 januari 2013 zal gelden; «Waarbij betaald zal orden voor iedere lediging van m.n. ook de gftcontainer;» De gemeente Oosterhout een groene gemeente is;» Er een bepaalde groep onder de bevolking geend is om bij te dragen aan het schoonhouden van het straatbeeld, of de eigen voortuin alaar gemeentelijk groen in de buurt staat:/ «Dit onderhoud zorgt voor een net straatbeeld, maar ook veiligheid biedt, denk aan vallend blad dat gladheid veroorzaakt;» Er een afname van het aantal bladkorven is en er geen sprake is van een toename van veegbeurten;» Er vanuit de gemeente te einig ondernomen ordt om dit mede-onderhoud te ondersteunen in de vorm van extra bladkorven en/of veegbeurten Verzoekt f Het college om te onderzoeken hoe in de periode dat er sprake is van bladafval de buurten aar veel gemeentelijk groen is de mensen aldaar kan ondersteunen in het schoonhouden en veilig maken van hun straat. En :n qaat gaat over tot de orde van de dag, Maria Dujardin, Fractie van Gemeentebela'ri I

11 GroenLuiks MOTIE Ondergetekenden, T.P.M. Roovers-Huijben, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van het CDA, en A.E. van Bruchem-Bleijlevens, raadslid voor de fractie van GroenLinks, dienen met verijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt betreffende Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^ oktober 2012.en gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot agendapunt Overegende: * dat er beoners zijn die gekozen hebben voor een kleine grijze afvalcontainer vanege een beperkte hoeveelheid restafval. * dat er door de invoering van diftar een aantal nieue inzichten komen «dat de beoners bij het kiezen voor een kleine grijze afvalcontainer hier nog niet van op de hoogte aren» dat het ledigingstarief voor een grote en een kleine grijze afvalcontainer gelijk zijn» dat er beoners zijn die hun afvalcontainers permanent aan straat moeten zetten» dat zij door de verandering in het afvalbeleid meer kans lopen dat er afval in hun containers ordt gedumpt «dat een korting geven op de kosten niet opeegt tegen de administratieve kosten voor de facturering Verzoekt het college eenmalig het omruilen van een kleine naar een grote grijze afvalcontainer en een slot op de containers voor beoners die hun containers permanent aan straat moeten zetten mogelijk te maken, zonder kosten in rekening te brengen en dit tijdig aan de betrokken beoners te communiceren. Oosterhout, 2^ oktober 2012 V.^-PF-CP.&l-Ōfl-SBl/ T.P.M. Roovers-Huijben it A.E. van Bruchem-Bleijlevens 6' As*

12 Tussenrapportage invoeringstraject, diftar 13 september 2013 Vanaf januari van dit jaar ordt intern geerkt aan de invoering van een gedifferentieerd tariefsysteem voor de afvalstoffenheffing. Per ondererp melden ij u de stand van zaken per 13 september Controle chips en containers In de periode van mei tot en met augustus zijn straatcontroles uitgevoerd op de juistheid van het container- en chipbestand. Deze draadloze chips moeten zijn gekoppeld aan de juiste adressen. Vrijel alle van de in totaal circa uitstaande minicontainers en chips zijn gecontroleerd. Circa tee procent van de containers/chips stonden op een onjuiste manier geregistreerd. Per geval ordt nu naar de oorzaak gekeken en een oplossing gezocht. W e missen nog de gegevens van 900 containers. Betreffende containers/chips zullen voor 1 januari 2013 alsnog orden gecontroleerd. Dit zal in principe plaatsvinden als maaterk en zoveel mogelijk tijdens de reguliere ophaaldagen. Afvaloverzichten naar inoners Momenteel orden de resultaten van de container/chipscontrole in het administratieve bestand vererkt. Dit zal voor 1 oktober a.s. afgerond zijn. Vervolgens ordt naar elk huishouden dat gebruik maakt van minicontainers, een afvaloverzicht gestuurd met hun hoeveelheid aangeboden restafval vanaf de maand september. September is de eerste representatieve maand na de vakantieperiode. Het eerder versturen van afvaloverzichten is niet enselijk, omdat dan de container/chipcontrole en het daaruit volgende uitzoekerk nog niet voltooid is. Het verzenden van een foutief of incompleet afvaloverzicht heeft voor de betreffende inoner niet de communicatieve aarde die dit zou moeten hebben. Daarom orden op het eerste afvaloverzicht ook niet de afvalgegevens van de maanden juli en augustus opgenomen. Na dit eerste afvaloverzicht zullen nog tee afvaloverzichten verspreid orden over de resterende periode van Ook zal in 2013 periodiek deze informatie verschaft orden. Administratief traject Momenteel orden de gegevens tussen de minicontainer met chip en het voertuig al vastgelegd. Het verzenden van facturen is in principe mogelijk, maar nog gebruiksonvriendelijk en beerkelijk. Besloten is nieue gebruiksvriendelijke softare aan te schaffen. Deze softare zal meer mogelijkheden krijgen, zoals het informeren van de burger via internet. De opdracht voor het implementeren van nieue softare ordt begin oktober verstrekt. Uit vooroverleg met leveranciers is gebleken dat implementatie van de softare voor 1 januari nog mogelijk is. Over de ijze van aanslagoplegging en de tariefstelling voor de afvalstoffenheffing 2013 ordt u in de Raadsnota nader geïnformeerd. Met Belastingen West Brabant is de ijze van aanslaglegging afgestemd. Geerkt ordt aan het maken van concrete erkafspraken hiervoor. Plaatsing ondergrondse containers Momenteel vinden bijeenkomsten plaats over de voorgenomen plaatsing van de laatste serie ondergrondse afvalcontainers bij appartementen. De genodigden ontvangen een uitnodiging met een luchtfoto met daarop de locatie van hun ondergrondse container. Betrokkenen krijgen uitleg over de erking en persoonlijk antoord op vragen. In sommige gevallen ordt de ondergrondse container anders ingepast. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen. Algemene op- en aanmerkingen orden schriftelijk verzameld en beantoord. Milieustraat De aanleg van de nieue milieustraat ligt op schema. Voor 1 januari 2013 is hij gereed voor ingebruikname. Communicatie Voor de zomer is huis-aan-huis de afval-folder met info-graphic verspreid. In november zal een teede afvalfolder orden verspreid, met onder meer aandacht voor de tarieven 2013 en de ijzigingen bij de milieustraat. Op de ebsite is algemene diftarinformatie geplaatst.

13 Naar aanleiding van deze communicatie zijn veel vragen van inoners ontvangen, zoel per mail als per telefoon. Het grootste deel van de vragen betrof de angst van inoners dat anderen afval in hun container zullen erpen. Hoeel dit grotendeels te voorkomen is (door de containers pas op straat te zetten als ze vol zijn en bovendien pas 's ochtends), realiseren ij ons dat ij niet kunnen garanderen dat dit nooit zal voorkomen. Om aan de vele verzoeken van inoners hiertoe tegemoet te komen, heeft de stuurgroep diftar besloten om containersloten ter beschikking te stellen op kosten van de inoner die een dergelijk slot il. Bestuurlijk traject In de raadsvergadering van oktober orden de nadere uitgangspunten voor de tariefstelling, het voorlopig tarief en deze tussenrapportage aan u voorgelegd. In november zal, in de begrotingsraad, de begroting Afvalstoffen 2013 ter besluitvorming orden voorgelegd. In de raad van december zal de Heffingsverordening Afvalstoffen aan u orden voorgelegd, aarin zoel de ijze van aanslagoplegging en inning zullen zijn opgenomen als ook de tarieventabel. In deze tarieventabel staan alle tarieven opgesomd die in 2013 in het kader van de afvalstoffenheffing aan de inoners kunnen orden opgelegd. Conclusie Samengevat kan gesteld orden dat het haalbaar is om diftar per de vastgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2013 in te voeren.

t te NOTA VOOR DE RAAD Bl.0130060 e 3 "O c' gemeente QoSterhOUt

t te NOTA VOOR DE RAAD Bl.0130060 e 3 O c' gemeente QoSterhOUt t te -S) O (O O e 3 "O c' WW gemeente QoSterhOUt Bl.0130060 Q s NOTA VOOR DE RAAD Datum:20 september 2013 Nummer raadsnota: Bl.0130060 Ondererp: Nota Sporten en Beegen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie KOSTEN aantal huishoudens 17.000 aantal huishoudens met 240 liter grijs 80% 12.880 aantal huishoudens met 140 liter grijs 20% 3.220 aantal huishoudens met

Nadere informatie

Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan het Grondbeleid, samengevat in de volgende beleidsuitgangspunten:

Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan het Grondbeleid, samengevat in de volgende beleidsuitgangspunten: ro ş o S LU LU 2 WW Bl.0130011 o os I O I gemeente O o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 maart 2013 Nummer raadsnota: Bl.0130011 Ondererp: Nota Grondbeleid 2013-2017 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard

Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard Westmaas, 29 april 2015 Geacht bestuur, In het beslisdocument Goed Scheiden Loont (GSL) is uitgegaan van een aantal voorlopige uitgangspunten.

Nadere informatie

WW w NOTA VOOR DE RAAD BI.0130051. 25 iė 1. 'J «SP i. gemeente QoSterhOUt O I

WW w NOTA VOOR DE RAAD BI.0130051. 25 iė 1. 'J «SP i. gemeente QoSterhOUt O I 'J «SP i T r E " c 1 t I Ut 25 iė 1 gemeente QoSterhUt NTA VR BI.0130051 Datum:23 augustus 2013 Nummer raadsnota: BI. 0130051 ndererp: verruiming kijtschelding gemeentelijke belastingen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 Datum: 26 juni 2014 Team: Gegevensbeheer Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Vergadering: 14 december 2010 Agendanummer: 12 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Aanpassen van de ' Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen in de gemeente s-hertogenbosch 2013' Reg.nr. : 144625 B&W verg. : 19 maart 2013

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca.

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. 7 oktober 1999 Sector: Bestuur/Grondgebied Portefeuille: Burgemeester/Bouman/v.Ommen

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven voorstel aan de raad gemeente werkendam onderwerp Afval: Diftar tarieven 2014 samenvatting Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven zijn belangrijke middelen om de doelstellingen

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 91F. Gemeenteraad. Vergadering 5 november 2015. Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016

Raadsvoorstel 91F. Gemeenteraad. Vergadering 5 november 2015. Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016 Raadsvoorstel 91F Vergadering 5 november 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016 B&W vergadering : 22 september 2015 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad, Bij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 78990. Verordening reinigingsheffingen 2015

GEMEENTEBLAD. Nr. 78990. Verordening reinigingsheffingen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woudrichem. Nr. 78990 24 december 2014 Verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Woudrichem; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

ftwto kmod^u^u Oosterhout ^^yisu Nummer raadsnota: U100062 Ü%

ftwto kmod^u^u Oosterhout ^^yisu Nummer raadsnota: U100062 Ü% f 2: r»~- 8 3 ö e 3 f UI gemeente 11 Bl.0100062 ftwto kmod^u^u Oosterhout ^^yisu ^4fe 1 Datum: 21 mei 2010 [Ondererp: Herhuisvesting Vrijeschool de Strijene naar de Ganzendonk. NOTA VOOR DE RAAD Nummer

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

gezien de voorstellen van burgemeester en wethouders van d.d. 03 november 2015;

gezien de voorstellen van burgemeester en wethouders van d.d. 03 november 2015; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; Nr. 18 gezien de voorstellen van burgemeester en wethouders van d.d. 03 november 2015; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 13 mei 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Herziene verordening afvalstoffenheffing Portefeuillehouder : Wietze Kooistra Beetsterzwaag, 12 maart 2013 Voorstel

Nadere informatie

Wij willen u door middel van deze brief op de hoogte stellen van de verdere ontwikkelingen rondom schaliegas en onze acties hierin tot nu toe.

Wij willen u door middel van deze brief op de hoogte stellen van de verdere ontwikkelingen rondom schaliegas en onze acties hierin tot nu toe. gemeente llullllllllllillilllllllllllll Aan de gemeenteraad Datum U kenmerk Ons kenmerk 10.1417892 in behandeling bij R.Tuin@oosterhout.nl Ondererp Motie tegen schaliegas Geachte raad, Tijdens de raadsvergadering

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

aanpassing tarieven OZB, RWBR en forensenbelasting 2013 en vaststelling besluit tarieven milieustraat Kooilaan c.s.

aanpassing tarieven OZB, RWBR en forensenbelasting 2013 en vaststelling besluit tarieven milieustraat Kooilaan c.s. Agendapunt: 7. No. 111/'12 Dokkum, 4 december 2012 ONDERWERP: aanpassing tarieven OZB, RWBR en forensenbelasting 2013 en vaststelling besluit tarieven milieustraat Kooilaan c.s. Aan de gemeenteraad, Onroerende

Nadere informatie

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 3. Doelstelling afvalscheidingpercentage... 4 4. Containers: plaatsingen en wisselingen... 4 5. Afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-089 Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020 Aan de raad, Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020

Nadere informatie

Fractie Heusden EEN p/a J.M.C.J.M. van den Dungen Mgr. van Kesselstraat 20 5251 AX VLIJMEN. Geachte mevrouw Van den Dungen,

Fractie Heusden EEN p/a J.M.C.J.M. van den Dungen Mgr. van Kesselstraat 20 5251 AX VLIJMEN. Geachte mevrouw Van den Dungen, Fractie Heusden EEN p/a J.M.C.J.M. van den Dungen Mgr. van Kesselstraat 20 5251 AX VLIJMEN Ons kenmerk: V200801044BVPC Vermeld bij uw correspondentie altijd ons kenmerk! Uw brief van: 31 juli 2008 Behandeld

Nadere informatie

Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014.

Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. 2015-36 1 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrek ining RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Datum 18 augustus 2015 Raadsvoorstel eling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ing p ete

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven. Evaluatie. Opdrachtgever: Peter van der Linden. Auteur: Paul Wacanno

Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven. Evaluatie. Opdrachtgever: Peter van der Linden. Auteur: Paul Wacanno Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven Evaluatie Opdrachtgever: Peter van der Linden Auteur: Paul Wacanno Datum: 16/04/2013 Inhoudsopgave 1. Achtergronden... 3 2. Resultaten... 3 3. Projectorganisatie...

Nadere informatie

Moet ik thuis zijn als de nieuwe afvalcontainers worden geleverd?

Moet ik thuis zijn als de nieuwe afvalcontainers worden geleverd? Nieuw afvalinzamelsysteem per 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 verandert het afvalinzamelsysteem in Beek, Schinnen. Sittard- Geleen en Stein. Bewoners van laagbouwwoningen krijgen voor die tijd twee nieuwe

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2015

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82292 29 december 2014 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

daal - De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra informatie krijgen over de proef.

daal - De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra informatie krijgen over de proef. (D (D (D Roosen Gemeente daal Raadsmededeling Datum Van: Aan: Kopie aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Onderwerpr Om gekeerd inzamelen Bijlage: Plattegrond proefgebied + huis-aan-huis

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2014

Verordening reinigingsheffingen 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening reinigingsheffingen 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en reiniging De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

Bijlagen: 1. besluit 1 e wijziging van de Verordening onroerendezaakbelastingen

Bijlagen: 1. besluit 1 e wijziging van de Verordening onroerendezaakbelastingen M in " S NOTA VOOR DE RAAD >atum: 5 december 2006 Nummer raadsnota: Q Q Q Ondererp: Vaststelling van de 1 e ijziging van de Verordening cfriroerendeaakbelastingen 2007 alsmede de 4 e ijziging van de begroting

Nadere informatie

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00 BIJLAGE I Raadsvoorstel Vaststellen wijziging "verordening reinigingsheffingen 2006" KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Lasten Lasten Lasten Variabel Variabel Variabel Baten excl btw incl btw incl btw 25%

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11 Onderwerp Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2011. Status Besluitvormend Voorstel

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

w Į, em ee,e Oosterhout

w Į, em ee,e Oosterhout re I o c JÉ 3 s -O O o ċō I CD E a o c i? a LU LU WW w Į, em ee,e Oosterhout /Hf. V /I NOTA VOOR DE RAAD 'Vil-**'* Datum: 21 november 2014 Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen 2015 Nummer raadsnota:

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE g e m e e n t e SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2011-42 Datum: 29 november 2011 Naam vragensteller: fractie Progressief Akkoord Vraag gericht aan: wethouder H.T.J. van Beers Onderwerp: Modernisering

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Sector : II Nr. : 11/64c.13.

Sector : II Nr. : 11/64c.13. Sector : II Nr. : 11/64c.13. De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2013, nummer 11/64c.13; gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

Nadere informatie

Oosterhout. Wit willen we bereiken (outcome)? IS \> NOTA VOOR DE RAAD. gemeente

Oosterhout. Wit willen we bereiken (outcome)? IS \> NOTA VOOR DE RAAD. gemeente . +5 «B i l os ss *S c «D. m Datum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnota: U 7 ü Ondererp: Kredietvoorstel nieubou brandeerkazerne. NOTA VOOR DE RAAD!8 Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

De uitwerking kan binnen de ambtelijke begroting worden uitgevoerd.

De uitwerking kan binnen de ambtelijke begroting worden uitgevoerd. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Financiële consequenties Uitgangspunten afvalinzameling Doel van dit raadsvoorstel is een besluit te nemen over de uitwerking

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Onderwerp Omwisseling huisvuilcontainers en aanschaf van registratiemedia op de containers

Onderwerp Omwisseling huisvuilcontainers en aanschaf van registratiemedia op de containers Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 20 juli 2004 Onderwerp Omwisseling huisvuilcontainers en aanschaf van registratiemedia op de containers Voorstel Een krediet beschikbaar te stellen van 590.000 voor

Nadere informatie

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 126297 24 december 2015 Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 24 maart 2011 Nummer : 16 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder A.M. Schep Afdeling : Gemeentewerken Opsteller : F.W.A. Heeres Productiedatum

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie