BI Onderwerp: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (aiftar) en de Voortgangsrapportage diftar. voortgangsrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BI.0120075. 075 Onderwerp: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (aiftar) en de Voortgangsrapportage diftar. voortgangsrapportage"

Transcriptie

1 WW.2 CO O Ê S O c O JÉ 3 *3* s gemeente BI QoSterHOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2012 Nummer raadsnota 075 Ondererp: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (aiftar) en de Voortgangsrapportage diftar Bijlagen: voortgangsrapportage Portefeuillehouder: J. Peters Ter inzage: Voorstel: De voorlopige tarieven voor de afvalstoffenheffing (diftar) vast te stellen, inclusief het vastrecht. De volgende nadere uitgangspunten voor de invoering van diftar vast te stellen:» het kijtscheldingsbeleid vorm te geven door kijtschelding van de afvalstoffenheffing te verlenen voor het vastrecht en voor het geicht tot het niveau van de gemiddelde heffing; «geen kosten in rekening te brengen voor het inzamelen van medisch afval;» voor de teede gft- of restafvalcontainer alleen het ledigingtarief (en voor de restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» voor de derde gft- of restafvalcontainer een extra bedrag van ê 70 (en voor de derde restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» het gebruik van meer dan drie gft- of drie restafvalcontainers niet toe te staan;» eenmaal per jaar, samen met de combi-aanslag, het vastrechttarief op te leggen;» eenmaal per jaar, achteraf, het variabel tarief (aantal legingen en kilotarief) op te leggen;» bij storingen in eeg- en registratieapparatuur een forfaitair geicht in rekening brengen; dit is het door de beoner aangeboden gemiddelde geicht over de zes maanden daarvoor. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage diftar van 13 september Samenvatting In de raad van 24 april 2012 heeft u een aantal uitgangspunten voor de tariefstelling van het diftartarief vastgesteld. Het belangrijkste hiervan as het bepalen van een verdeling van respectievelijk het vastrecht (30 7o), restafval-tarief (50 /)) en minicontainers-ledigingtarief (20 7o). o o 0 Toegezegd is dat de raad in het najaar een uitgeerkt tarievenvoorstel gepresenteerd krijgt, aarin onder andere opgenomen de ijze van aanslagoplegging in de jaren 2013 en verder. In deze nota treft u het tariefvoorstel aan. In de bijlage treft u ook de tussenrapportage aan. De conclusie op hoofdlijnen is dat het haalbaar blijft om diftar per de vastgestelde datum van 1 januari 2013 in te voeren pagina: 1

2 WW gemeente QoSterKOUt Nadere tariefstelling diftar In u besluit van 24 april 2012 heeft u belangrijke uitgangspunten voor het bepalen van het gedifferentieerde tarief voor de afvalstoffenheffing 2013 bepaald. Uitgegaan ordt van de volgende kostenverdeling: o het kilotarief voor restafval, 50 0 /); o het vastrecht, ; o het ledigingtarief voor de minicontainers, 2ũ 0 ĥ.» Voor panden aar het niet mogelijk is gebruik te maken van eigen minicontainers zoals bij appartementen en bovenoningen ordt gebruik gemaakt van grote ondergrondse containers en vuilniszakken. Het tarief per inorp voor de ondergrondse container ordt gebaseerd op een gemiddelde van 72 inorpen per jaar. De ondergrondse container is voorzien van een trommel aar de zak(ken) in gedeponeerd orden, deze geeft per storting een beschikbaar volume van 60 liter, bij de bepaling van het aantal inorpen ordt uitgegaan van een gemiddelde vulling met 48,5 liter (80 o 7o).» Het kilotarief voor het brengen van restafval naar de milieustraat ordt gesteld op o van het kilotarief dat geldt voor het restafval dat in minicontainers ordt ingezameld. De overige fracties kunnen om-niet orden aangeleverd.» Het plastic afval ordt nu vierekelijks apart opgehaald, vanaf 2013 ordt de frequentie verdubbeld naar teeekelijks. Gemiddelde afvalstoffenheffing Bij de besluitvorming tot invoering van diftar in november 2011 is aangegeven dat door diftar een besparing van naar verachting C 1,2 miljoen op de afvalstoffenbegroting gerealiseerd kon orden. De definitieve begroting ordt in november door de raad vastgesteld. Om na te gaan of deze verachting haalbaar is gebleken, is naast de Begroting Afvalstoffen 2013 (inclusief alle kosten en baten ten gevolge van diftar) ook een schadubegroting gemaakt, als zou in 2013 geen diftar orden ingevoerd. Uit vergelijking van deze tee begrotingen blijkt het volgende: Jaarlijkse kosten 2013 Totaal Gemiddeld per huishouden Begroting 2013, met diftar en o BTW ê 247 Begroting 2013, zonder diftar en o BTW C C 293 Hieruit ordt geconcludeerd dat door de invoering van diftar in het jaar 2013 een bedrag van C ordt bespaard op de Begroting Afvalstoffen. Omdat vanege de invoering van diftar de ombuiging van GFT naar apart groente/fruit en tuinafval met één jaar is uitgesteld, levert dit in het jaar 2013 een verlies op van C Bij invoering van deze ombuiging in het jaar 2014 en verder, zal de totale besparing op de Afvalstoffenbegroting C bedragen. Geconcludeerd kan orden dat het in november 2011 berekende voordeel van 1,2 miljoen, vanaf het jaar 2014 vrijel geheel gerealiseerd kan orden pagina:2

3 WW gemeente QoStertlOUt Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2013 Op basis van de, nog niet vastgestelde, Begroting Afvalstoffenheffing 2013 orden onderstaande diftartarieven voorgesteld: Onderdeel Tarieven Vastrecht, per huishouden C 74,00 Kilotarief restafval 6 0,35 Ledigingtarief gft- en restafvalcontainer C 2,10 Inorptarief ondergrondse container e 2,10 Kosten per tariefzak restafval C 2,10 Kilotarief ongesorteerd restafval/grof vuil op de milieustraat 6 0,26 Om de burgers zich de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op diftar orden de afvalgegevens vanaf de maand september 2012 beschikbaar gesteld aan de burgers. Er is gekozen voor september omdat de eerste representatieve maand na de vakantieperiode is. Vastrecht voor elk huishouden Elk afvalstoffenheffingsplichtig huishouden dient het vastrecht te betalen (met uitzondering van inoners die in aanmerking komen voor kijtschelding, zie hieronder). Voorgesteld ordt geen onderscheid te maken in één-, tee- of meerpersoonshuishoudens. Ook voor huishoudens die niet of nauelijks gebruik maken van de groene container (bijvoorbeeld agrariërs in het buitengebied) geldt het volledige bedrag aan vastrecht. Argument hierbij is dat ook al maken zij ellicht nauelijks gebruik van de gft-inzameling, zij el gebruik maken van de overige afvalvoorzieningen, zoals de inzameling van glas, papier en chemisch afval, en van de milieustraat. Naast deze uitgangspunten voor het tarief illen ij u een aantal overige tariefgerelateerde uitgangspunten voorleggen: Minimabeleid en kijtschelding Uitgangspunt is dat de kijtschelding in stand blijft voor die groep inoners die daar op grond van hun inkomen voor in aanmerking komen. De kijtschelding ordt ten gevolge van de invoering van de gedifferentieerde tarieven iets aangepast. Zouden e namelijk het totale bedrag aan afvalstoffenheffing kijtschelden, zoals nu het geval is, dan zou dat betekenen dat de betreffende inoner zonder financiële consequenties een ongelimiteerde hoeveelheid afval kan aanbieden. Concreet stellen e voor:» volledige kijtschelding van het vastrecht;» kijtschelding van het tarief voor lediging en kilo's tot en met de (verachte) gemiddelde afvalstoffenheffing (gemiddeld op basis van alle huishoudens in Oosterhout). Voor gebruikers van ondergrondse containers geldt hetzelfde principe; kijtschelding vastrecht en kijtschelding van het inorptarief tot en met het verachte gemiddelde aantal inorpen). Op deze ijze blijft ook voor deze groep de prikkel tot afvalbeust gedrag intact en ontstaat een evenicht tussen sociaal beleid en afval/milieubeleid. Deze systematiek houdt dus in dat inoners die voor kijtschelding in aanmerking komen, alleen gaan betalen als zij meer dan het Oosterhouts gemiddelde aan afvalkosten genereren pagina:3

4 WW gemeente O o s t e r h o u t Inoners met medisch afval Voorgesteld ordt om inoners met veel medisch afval (zoals stomamateriaal en incontinentiemateriaal) op eigen verzoek een 2 restafvalcontainer in gebruik te geven, aarvan de ledigingen en kilo's niet in rekening orden gebracht. Ook bij gebruikers van de ondergrondse containers doet deze situatie zich voor. Voorstel is hiervoor een gelijkaardige regeling te treffen met een nader te bepalen aantal kostenloze stortingen. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen inoners aannemelijk te maken dat zij dit medisch afval gebruiken, bv door een kopie van een (aflever)bon van de apotheek, een verklaring van apotheek of huisarts. De 2 restafvalcontainer mag alleen gebruikt orden voor het medisch afval. Ervaring in andere gemeenten leert dat deze groep inoners niet tot nauelijks misbruik maken van deze mogelijkheid. Met deze regeling zal coulant orden omgegaan. e e Extra gft- en restafvalcontainers Net als nu zullen er ook in 2013 inoners zijn die graag een extra gft- en of restafvalcontainer hebben. Het gebruik van een 2 of 3 groene of grijze container blijft mogelijk. Voorgesteld ordt hiervoor de volgende kosten in rekening te brengen: Voor de teede gft- of restafvalcontainer ordt alleen het ledigingstarief (en voor de restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening gebracht. Voor de derde gft- of restafvalcontainer geldt een extra bedrag per jaar, namelijk C 70 (dit is overeenkomstig de huidige situatie). Het in gebruik hebben van meer dan drie gft-containers of meer dan drie restafvalcontainers is niet toegestaan. e e Wijze van innen afvalstoffenheffing Belastingen West Brabant int de aanslagen voor onze gemeente. Voorgesteld ordt om eenmaal per jaar tezamen met de combi-aanslag het vastrecht op te leggen en tevens één maal per jaar het variabel tarief achteraf op te leggen. Dit houdt in dat inoners pas begin 2014 voor het eerst het variabele tarief gaan betalen. Het eenmalig renteverlies egens de daardoor uitgestelde inkomsten van het variabele tarief bedraagt ca. C ,-. Dit bedrag is kostenverhogend in het eerste jaar 2013 van diftar. De totale extra kosten van B W B en daar bovenop de huidige kosten van aanslag opleggen is ca. C Om inoners ook vanaf 2013 inzicht te geven in hun afval gedrag zullen zij, ofel op papier ofel via een tooi op de gemeentelijke ebsite, geïnformeerd orden over hoe vaak zij hun container hebben aangeboden en hoeveel kilogram hun restafvalcontainer bevatte. Gevolgen aanslagoplegging bij storingen in eegapparatuur en registratie-apparatuur. Allereerst ordt opgemerkt ordt dat het risico op storingen aan de inzamelagen zeer beperkt is gezien het recente onderhoud aan de agens en de registratieapparatuur en de beschikbaarheid van een direct inzetbare reserveagen. Mocht zich onverhoopt een storing voordoen dan ordt een forfaitair geicht in rekening gebracht. Dit is het door de beoner aangeboden gemiddelde geicht van de z e s maanden daarvoor. Ingeval een storing zich in de eerste helft van 2013 voordoet orden de gegevens over 2012 gebruikt pagina:4

5 WW gemeente OoSteľtlOUt Tussenrapportage In de bijlage bij deze Raadsnota treft u aan de Tussenrapportage diftar. Samengevat kan gesteld orden dat het haalbaar is om diftar per de vastgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2013 in te voeren. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, mr drs S.W.Th. HUISMAN, burgemeester, mr P.J. DE RIDDER, secretaris pagina:5

6 gemeente WW Oosterhout Nummer: Bl DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 21 september 2012; BESLUIT: 1. De voorlopige tarieven voor de afvalstoffenheffing (diftar) vast te stellen, inclusief het vastrecht. 2. De volgende nadere uitgangspunten voor de invoering van diftar vast te stellen:» het kįjtscheldingsbeleid vorm te geven door kijtschelding van de afvalstoffenheffing te verlenen voor het vastrecht en voor het geicht tot het niveau van de gemiddelde heffing;» geen kosten in rekening te brengen voor het inzamelen van medisch afval;» voor de teede gft- of restafvalcontainer alleen het ledigingtarief (en voor de restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» voor de derde gft- of restafvalcontainer een extra bedrag van C 70 (en voor de derde restafvalcontainer ook het kilotarief) in rekening te brengen;» het gebruik van meer dan drie gft- of drie restafvalcontainers niet toe te staan; «eenmaal per jaar, samen met de combi-aanslag, het vastrechttarief op te leggen; «eenmaal per jaar, achteraf, het variabel tarief (aantal legingen en kilotarief) op te leggen;» bij storingen in eeg- en registratieapparatuur een forfaitair geicht in rekening brengen; dit is het door de beoner aangeboden gemiddelde geicht bepaald over de zes maanden daarvoor. 3. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage diftar van september Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 oktober 2012., voorzitter., griffier pagina:6

7 Fractie CDA Gemeente Oosterhout AMENDEMENT Ondergetekende, T.P.M. Roovers-Huijben, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van het CDA dient - met verijzing naar artikel 36 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout - het volgende amendement in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^ oktober 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot raadsnota betreffende: Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar. Overegende dat; 1. Het college in de nota voorstelt het plastic afval in 2013 teeekelijks op te gaan halen. 2. Een hogere ophaalfrequentie naar verachting enkel een service verhoging is en geen extra plastic afval op zal leveren. 3. Mensen die liever niet zoveel plastic afval illen bearen dit in de ondergrondse afvalcontainers kunnen deponeren. 4. De kosten van de verhoging van de ophaalfrequentie op C orden geschat. 5. Dit door de burgers van Oosterhout betaald moet orden. Besluit: raadsnota , 'Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar' vast te stellen met dien verstande dat aan het besluit een extra dot ordt toegevoegd met de tekst: "Het plastic afval ordt maandelijks apart opgehaald." En gaat over tot de orde van de dag T.P.M. Roovers-Huijben, \)ooō \ Cùĥx 0A Oosterhout, 2^oktober U toil í

8 GBV Gezond Burger Verstand Amendement Nadere uitgangspunten Diftar Ondergetekende, Afl ŞťrñgiH'flT^rrhjndfìl, rnnrlslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gezond Burger Verstand, dient met verijzing naar artikel 36 van het Reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout, met betrekking tot het agendapunt over Nadere uitgangspunten Diftar het volgende amendement in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^oktober 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot Raadsnota , Nadere uitgangspunten Diftar; Overegende, dat:» Diftar een goed en eerlijker systeem is» Dat echter ook een beperkt aantal negatieve effecten met zich mee kan brengen «Dat individuele burgers daar niet de dupe van mogen orden «Dat ongeenste effecten zoals het illegaal dumpen van restafval zoveel mogelijk voorkomen moeten orden Besluit: Raadsnota vast te stellen, met dien verstande dat in de tabel "Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2013" het "Kilotarief ongesorteerd restafval/grof vuil op de milieustraat" op C 0,00 ordt vastgesteld. En gaat over tot de orde van de dag.g. jxdütrack van Sohijndolr' Sehijţdol. \ 4

9 GEMEENTEBELANGEN GB VOOR OOSTERHOUT MOTIE Ondergetekende, Maria Dujardin, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen, dient met verijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt BI Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar, de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^ oktober 2012 en gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot agendapunt BI Overegende dat door de invoer van DIFTAR: - een lastenvermindering van de afvalstoffenheffing van euro betreft; - bij goed scheidingsgedrag dit voor iedere burger een voordeel oplevert; - het aarschijnlijk is dat er dumpafval ontstaat hetgeen daadkrachtig bestreden dient te orden; Onderhoud van gemeentelijk groen gedegen gefaciliteerd dient te orden; Verzoekt het College: Na het verkrijgen van signalen dat bij goed scheidingsgedrag het gestelde voordeel per burger niet gehaald ordt, er meer dumpafval in en rond Oosterhout ligt, de groene gemeente verpaupert, een evaluatie te doen en indien nodig diftar te ijzigen in de service van voor 1 januari En gaat over tot de orde van de dag, Maria Dujardin, Fractie van Gemeentebé'la i

10 1 GEMEENTEBELANGEN VOOROOSIĪRHOUT MO Ondergetekende, Maria Dujardin, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen, dient met verijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout, gelet op de invoer van diftar vanaf 1 januari 2013 de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2İįoktober 2012: Overegende dat door de invoer van DIFTAR: ih Dl «Een nieue regeling vanaf 1 januari 2013 zal gelden; «Waarbij betaald zal orden voor iedere lediging van m.n. ook de gftcontainer;» De gemeente Oosterhout een groene gemeente is;» Er een bepaalde groep onder de bevolking geend is om bij te dragen aan het schoonhouden van het straatbeeld, of de eigen voortuin alaar gemeentelijk groen in de buurt staat:/ «Dit onderhoud zorgt voor een net straatbeeld, maar ook veiligheid biedt, denk aan vallend blad dat gladheid veroorzaakt;» Er een afname van het aantal bladkorven is en er geen sprake is van een toename van veegbeurten;» Er vanuit de gemeente te einig ondernomen ordt om dit mede-onderhoud te ondersteunen in de vorm van extra bladkorven en/of veegbeurten Verzoekt f Het college om te onderzoeken hoe in de periode dat er sprake is van bladafval de buurten aar veel gemeentelijk groen is de mensen aldaar kan ondersteunen in het schoonhouden en veilig maken van hun straat. En :n qaat gaat over tot de orde van de dag, Maria Dujardin, Fractie van Gemeentebela'ri I

11 GroenLuiks MOTIE Ondergetekenden, T.P.M. Roovers-Huijben, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van het CDA, en A.E. van Bruchem-Bleijlevens, raadslid voor de fractie van GroenLinks, dienen met verijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt betreffende Nadere uitgangspunten afvalstoffenheffing (diftar) en de Voortgangsrapportage diftar de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 2^ oktober 2012.en gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot agendapunt Overegende: * dat er beoners zijn die gekozen hebben voor een kleine grijze afvalcontainer vanege een beperkte hoeveelheid restafval. * dat er door de invoering van diftar een aantal nieue inzichten komen «dat de beoners bij het kiezen voor een kleine grijze afvalcontainer hier nog niet van op de hoogte aren» dat het ledigingstarief voor een grote en een kleine grijze afvalcontainer gelijk zijn» dat er beoners zijn die hun afvalcontainers permanent aan straat moeten zetten» dat zij door de verandering in het afvalbeleid meer kans lopen dat er afval in hun containers ordt gedumpt «dat een korting geven op de kosten niet opeegt tegen de administratieve kosten voor de facturering Verzoekt het college eenmalig het omruilen van een kleine naar een grote grijze afvalcontainer en een slot op de containers voor beoners die hun containers permanent aan straat moeten zetten mogelijk te maken, zonder kosten in rekening te brengen en dit tijdig aan de betrokken beoners te communiceren. Oosterhout, 2^ oktober 2012 V.^-PF-CP.&l-Ōfl-SBl/ T.P.M. Roovers-Huijben it A.E. van Bruchem-Bleijlevens 6' As*

12 Tussenrapportage invoeringstraject, diftar 13 september 2013 Vanaf januari van dit jaar ordt intern geerkt aan de invoering van een gedifferentieerd tariefsysteem voor de afvalstoffenheffing. Per ondererp melden ij u de stand van zaken per 13 september Controle chips en containers In de periode van mei tot en met augustus zijn straatcontroles uitgevoerd op de juistheid van het container- en chipbestand. Deze draadloze chips moeten zijn gekoppeld aan de juiste adressen. Vrijel alle van de in totaal circa uitstaande minicontainers en chips zijn gecontroleerd. Circa tee procent van de containers/chips stonden op een onjuiste manier geregistreerd. Per geval ordt nu naar de oorzaak gekeken en een oplossing gezocht. W e missen nog de gegevens van 900 containers. Betreffende containers/chips zullen voor 1 januari 2013 alsnog orden gecontroleerd. Dit zal in principe plaatsvinden als maaterk en zoveel mogelijk tijdens de reguliere ophaaldagen. Afvaloverzichten naar inoners Momenteel orden de resultaten van de container/chipscontrole in het administratieve bestand vererkt. Dit zal voor 1 oktober a.s. afgerond zijn. Vervolgens ordt naar elk huishouden dat gebruik maakt van minicontainers, een afvaloverzicht gestuurd met hun hoeveelheid aangeboden restafval vanaf de maand september. September is de eerste representatieve maand na de vakantieperiode. Het eerder versturen van afvaloverzichten is niet enselijk, omdat dan de container/chipcontrole en het daaruit volgende uitzoekerk nog niet voltooid is. Het verzenden van een foutief of incompleet afvaloverzicht heeft voor de betreffende inoner niet de communicatieve aarde die dit zou moeten hebben. Daarom orden op het eerste afvaloverzicht ook niet de afvalgegevens van de maanden juli en augustus opgenomen. Na dit eerste afvaloverzicht zullen nog tee afvaloverzichten verspreid orden over de resterende periode van Ook zal in 2013 periodiek deze informatie verschaft orden. Administratief traject Momenteel orden de gegevens tussen de minicontainer met chip en het voertuig al vastgelegd. Het verzenden van facturen is in principe mogelijk, maar nog gebruiksonvriendelijk en beerkelijk. Besloten is nieue gebruiksvriendelijke softare aan te schaffen. Deze softare zal meer mogelijkheden krijgen, zoals het informeren van de burger via internet. De opdracht voor het implementeren van nieue softare ordt begin oktober verstrekt. Uit vooroverleg met leveranciers is gebleken dat implementatie van de softare voor 1 januari nog mogelijk is. Over de ijze van aanslagoplegging en de tariefstelling voor de afvalstoffenheffing 2013 ordt u in de Raadsnota nader geïnformeerd. Met Belastingen West Brabant is de ijze van aanslaglegging afgestemd. Geerkt ordt aan het maken van concrete erkafspraken hiervoor. Plaatsing ondergrondse containers Momenteel vinden bijeenkomsten plaats over de voorgenomen plaatsing van de laatste serie ondergrondse afvalcontainers bij appartementen. De genodigden ontvangen een uitnodiging met een luchtfoto met daarop de locatie van hun ondergrondse container. Betrokkenen krijgen uitleg over de erking en persoonlijk antoord op vragen. In sommige gevallen ordt de ondergrondse container anders ingepast. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen. Algemene op- en aanmerkingen orden schriftelijk verzameld en beantoord. Milieustraat De aanleg van de nieue milieustraat ligt op schema. Voor 1 januari 2013 is hij gereed voor ingebruikname. Communicatie Voor de zomer is huis-aan-huis de afval-folder met info-graphic verspreid. In november zal een teede afvalfolder orden verspreid, met onder meer aandacht voor de tarieven 2013 en de ijzigingen bij de milieustraat. Op de ebsite is algemene diftarinformatie geplaatst.

13 Naar aanleiding van deze communicatie zijn veel vragen van inoners ontvangen, zoel per mail als per telefoon. Het grootste deel van de vragen betrof de angst van inoners dat anderen afval in hun container zullen erpen. Hoeel dit grotendeels te voorkomen is (door de containers pas op straat te zetten als ze vol zijn en bovendien pas 's ochtends), realiseren ij ons dat ij niet kunnen garanderen dat dit nooit zal voorkomen. Om aan de vele verzoeken van inoners hiertoe tegemoet te komen, heeft de stuurgroep diftar besloten om containersloten ter beschikking te stellen op kosten van de inoner die een dergelijk slot il. Bestuurlijk traject In de raadsvergadering van oktober orden de nadere uitgangspunten voor de tariefstelling, het voorlopig tarief en deze tussenrapportage aan u voorgelegd. In november zal, in de begrotingsraad, de begroting Afvalstoffen 2013 ter besluitvorming orden voorgelegd. In de raad van december zal de Heffingsverordening Afvalstoffen aan u orden voorgelegd, aarin zoel de ijze van aanslagoplegging en inning zullen zijn opgenomen als ook de tarieventabel. In deze tarieventabel staan alle tarieven opgesomd die in 2013 in het kader van de afvalstoffenheffing aan de inoners kunnen orden opgelegd. Conclusie Samengevat kan gesteld orden dat het haalbaar is om diftar per de vastgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2013 in te voeren.

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010 Rapport Nederland Den Haag, juni 2010 Leeswijzer Dit rapport is opgesteld in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval, in opdracht van de Stuurgroep zwerfafval. In het Impulsprogramma was opgenomen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Over Signaal, Sanctie en Incasso

Over Signaal, Sanctie en Incasso Over Signaal, Sanctie en Incasso Over signaal, sanctie en incasso Rapportage over het afwikkelen van fraudesignalen en de oplegging en de inning van boetes en terugvorderingen door gemeenten, UWV en de

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie