Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :"

Transcriptie

1 Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum Inhoudsopgave 1 Inleiding Stakeholdermanagement en gebruikersinteractie Risico s & maatregelen Tips Leverancier Risico s & Maatregelen Tip Beveiliging Risico s & maatregelen Tip Projectmanagement Risico s & maatregelen Tip Systeem Risico s & maatregelen Tip Test Risico s & maatregelen Tip Beheer Risico s & maatregelen Tip Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 2 van 13

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum Inleiding Het implementeren van een ERP pakket brengt diverse risico s en maatregelen met zich mee. Voordat maatregelen worden genomen dienen de risico s te worden geïdentificeerd. In dit document wordt de volgende formule gehanteerd: Productrisico = faalkans * schade, waarbij faalkans = foutkans * frequentie van gebruik. Door het inzichtelijk maken van de risico s en de gevolgen te onderkennen kunnen weloverwogen beslissingen worden genomen over de te nemen maatregelen en de kosten hiervan. Dit document heeft als doel inzichtelijk te maken wat de specifieke risico s van een ERP implementatie vormen. Naast de risico s worden ook mogelijke maatregelen kort beschreven. Niet alle risico s zullen bij iedere ERP implementatie relevant zijn. Een implementatie bij een kleine onderneming heeft andere aandachtspunten dan een grote multinational. De risico s zijn gegroepeerd naar risicogebieden. Per risico gebied zijn ook tips en verwijzingen naar ervaringen binnen SYSQA gegeven. De risico s die benoemd zijn in dit document vormen geen uitputtende lijst van risico s, de belangrijkste en meest voorkomende zijn terug te vinden in dit document. De waardes van faalkans en schade zijn gebaseerd op ervaringsgegevens van trajecten die bij verschillende opdrachtgevers zijn uitgevoerd door medewerkers van SYSQA. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 3 van 13

4 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 4 van 13 2 Stakeholdermanagement en gebruikersinteractie 2.1 Risico s & maatregelen SMG-1 SMG-2 SMG-3 SMG-4 De inrichting wordt bekeken vanuit de mogelijkheden van het pakket en ICT, hierdoor worden business doelstellingen, de organisatie en processen te weinig belicht. Geïmplementeerde processen sluiten niet aan op de werkelijke bedrijfsprocessen. De gebruikte modules sluiten niet aan op bestaande systemen en ongewijzigde processen waardoor bedrijfsprocessen vastlopen. De beschrijving van de huidige processen is niet toereikend om de nieuwe inrichting goed te kunnen bepalen. Groot Gemiddeld - Maak business doelstellingen inzichtelijk. - Laat (pot.) leverancier een case uitvoeren om aan te tonen dat de business doelen haalbaar zijn. - Inventariseer of een andere werkwijze beter aansluit bij de organisatie en processen. Indien de werkwijze wordt gewijzigd, houdt rekening met de impact op de business case. - Blijf de voortgang toetsen aan de businesscase. Zeer groot Zeer groot - Communiceer verwachte veranderingen, luister naar reacties. - Laat (key) users meedenken bij het inrichten van de processen. - Licht keuze toe. - Blijf de voortgang toetsen aan de businesscase. Groot Groot - Stel tijdig vast welke protocollen worden gebruikt voor het uitwisselen van data en of aansluiting / communicatie met andere systemen mogelijk is. - Bepaal de impact die het gebruik van het ERP systeem op het systeemlandschap heeft. - Bepaal waar de aanpassingen gemaakt gaan worden om de interface werkend op te leveren. Klein Zeer groot - Inventariseer de huidige processen alvorens een nieuw pakket te kiezen, zorg bij de keuze van een nieuw pakket dat deze de gewenste processen goed kan uitvoeren. - Controleer of dit aansluit bij het nieuwe pakket, pas processen aan waar nodig. (eventueel door proefdraaien met een uitgewerkte casus) - Begin met de inrichting zodra processen duidelijk zijn. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 4 van 13

5 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 5 van 13 SMG-5 SMG Tips Als eenmaal een pakket geselecteerd is, is de neiging om alle behoeftes door de functionaliteit van het pakket op te lossen. Misschien zijn er betere oplossingen buiten het pakket. Door buiten het standaard pakket om maatwerk toe te willen voegen, bestaat de kans dat dit complex, kostbaarder dan verwacht in aanschaf maar ook in beheer blijkt te zijn. Groot Klein - Aandacht voor de procesverandering, of aanvullende oplossingen als rapportagetools of BI- software. - Kritisch blijven op rationele argumenten van bepaalde keuzes door stakeholders de keuzes voor te leggen en te laten beoordelen. - Inventariseer welke oplossingen mogelijk zijn en wat de impact (tijd/geld/kwaliteit) van de oplossingen zijn. Leg de keuze voor aan de stakeholders. Groot Groot - Onderzoek of het mogelijk is de processen aan te passen of een ander pakket te kiezen. - Bij de keuze voor maatwerk, nadenken over de beheer consequenties, van bijvoorbeeld patches en servicepacks, onderhoud op maatwerk, afhankelijkheid van maatwerkleverancier. Tijd besteed aan goed opgestelde en complete requirements zal zich later in het proces terug verdienen. Belang benadrukken van het valideren van de business case (als wijzigingen in het project nodig zijn). Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 5 van 13

6 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 6 van 13 3 Leverancier 3.1 Risico s & Maatregelen L-1 De gebruikte modules sluiten niet aan op bestaande systemen en ongewijzigde processen waardoor bedrijfsprocessen vastlopen. Groot Groot - Stel tijdig vast welke protocollen worden gebruikt voor het uitwisselen van data en of aansluiting / communicatie met andere systemen mogelijk is. - Vraag de leverancier naar bestaande interfaces en mogelijkheden. L-2 Geen transparantie bij leveranciersselectie, waardoor de pakketkeuze niet is geoptimaliseerd. L-3 De oplossingen van de leveranciers sluiten niet aan op de wensen, waardoor de bedrijfsprocessen niet of niet optimaal worden ondersteund. Groot Groot - Laat een proof of concept uitvoeren om aan te tonen of het gekozen pakket de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt. - Laat de beslissing door alle of een gedelegeerd gedeelte van de stakeholders nemen. Gemiddeld Groot - Indien geen andere leveranciers / pakketten beschikbaar zijn, onderzoek welke additionele aanpassingen uitgevoerd moeten worden op de geboden oplossingen. - Bepaal bij additionele aanpassingen de invloed op de businesscase. - Inventariseer (per leverancier) hoe goed de requirements aansluiten op de oplossingen die aangeboden worden. 3.2 Tip Werk een case uit op basis van de eigen processen, vraag de potentiële leverancier om een demo op basis van deze case. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 6 van 13

7 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 7 van 13 4 Beveiliging 4.1 Risico s & maatregelen BV-1 BV-2 ERP-systemen zijn gevoelig voor fraude en diefstal, alle informatie staat in een systeem. Te veel of verkeerde rechten bij een gebruiker kan leiden tot lekken van gevoelige informatie. Gemiddeld Zeer groot - Stel een autorisatie matrix op voor alle functies die relatie hebben met het ERP pakket. - Stel procedures voor het gebruik op die passen bij het gekozen pakket. Zorg dat de procedures binnen de eigen organisatie geborgd zijn en indien nodig worden geoptimaliseerd. - Regel het beheer en onderhoud van het systeem. - Maak medewerkers bewust van hun toegangsrechten en de gevolgen van het afgeven van hun wachtwoord aan derden. Groot Gemiddeld - Maak inzichtelijk welke functionaris welke autorisaties nodig heeft voor zijn werkzaamheden. Geef niet meer rechten dan noodzakelijk is in het systeem. - Zorg dat de autorisatiematrix is getoetst door de stakeholders. BV-3 Kans op misbruik van toegangsrechten Gemiddeld Groot - Stel een autorisatie matrix op voor alle functies die een relatie hebben met het ERP pakket. - Maak medewerkers bewust van hun toegangsrechten en de gevolgen van het afgeven van hun wachtwoord aan derden. 4.2 Tip Stel in de requirements vast welke rollen welke autorisaties nodig hebben, laat deze combinatie van rollen en autorisaties testen door gebruik te maken van de semantische testontwerptechniek en breidt deze uit door het toepassen van de procescyclustest. Laat de leverancier een demo verzorgen op basis van een autorisatiematrix om inzichtelijk te krijgen of de beveiliging van het pakket aan de gestelde eisen voldoet. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 7 van 13

8 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 8 van 13 5 Projectmanagement 5.1 Risico s & maatregelen PM-1 Implementatie wordt teveel vanuit de theorie benaderd waardoor de kans bestaat dat de inrichting niet aansluit bij de werkelijke processen en wensen van de business. Gemiddeld Groot Betrek gebruikers en opdrachtgever bij de implementatie door hen een bijdrage aan de inrichting te laten leveren door de voorgestelde inrichting te laten reviewen en later in het project te laten testen. PM-2 PM-3 Bij ontbreken van management commitment bestaat de kans dat het management bij weerstand of tegenvallers (binnen of buiten het project), beslissingen neemt welke ten koste van het ERP project gaan. De kans dat niet de juiste resources op het juiste moment beschikbaar zijn, kan leiden tot vertragingen in het project of het niet bereiken van juiste kwaliteit en acceptatie van de implementatie. klein zeer groot - Overtuig je van het management commitment aan het project. - Indien er onvoldoende management commitment is, probeer voor alles het management commitment te verkrijgen. - Indien dat niet werkt, laat de opdrachtgever het risico accepteren. - Indien de opdrachtgever het risico niet accepteert, geef het project terug aan de opdrachtgever. Gemiddeld Gemiddeld - Maak vooraf duidelijk aan de organisatie welke resources je op welk moment nodig hebt. - Maak vooraf concreet wat de consequenties zijn indien deze resources niet tijdig beschikbaar zijn. - Indien het risico een feit is, maak helder wat dat op dat moment betekent voor het project bij de opdrachtgever. PM-4 De juiste belanghebbenden zijn niet benaderd waardoor een deel van de eisen niet duidelijk is of zelfs afwezig is. Dit brengt de voortgang en eventueel het hele project in gevaar. Gemiddeld Groot - Maak een stakeholderanalyse. - Verifieer de belanghebbende analyse met de opdrachtgever Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 8 van 13

9 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 9 van 13 PM-5 Tijdens de ingebruikname van het pakket gaan ook medewerkers werken met het pakket die niet betrokken waren bij de implementatie. Indien zij niet goed geïnstrueerd zijn, is er de mogelijkheid dat zij het pakket niet correct gebruiken wat leidt tot fouten. Gemiddeld Gemiddeld - Zorg voor goede werkinstructies - Laat de werkinstructies testen door medewerkers met hetzelfde kennis niveau - Zorg voor adequate training van de medewerkers. - Zorg dat de medewerkers weten bij welke collega (betrokken bij implementatie) ze terecht kunnen voor vragen over het pakket. PM-6 Bij processen die voorheen op papier stonden en voorheen niet door een IT systeem werden ondersteund is het mogelijk dat praktijkproblemen die onzichtbaar werden opgelost nu ineens tot problemen leiden. Groot Gemiddeld - Voer vooraf een virtuele test uit met gebruikers, indien de organisatie zich daarvoor leent (volwassen genoeg is). - Laat de procesbeschrijving reviewen door zowel gebruikers als testers. - Zorg voor een goede procescyclus test, zeker indien de automatiseringsgraad van het bedrijf laag is. PM-7 PM-8 Kans bestaat door vanuit de parameters te denken het pakket aan te passen het doel niet wordt bereikt en er teveel wordt aangepast met de kans op fouten. Structuur van het project ontbreekt waardoor waardevolle stappen worden overgeslagen. Gemiddeld Gemiddeld Denk vanuit het doel. Parameters zijn een middel het doel te bereiken. Groot Groot Pas structuur toe in het projectmanagement. 5.2 Tip Maak gebruik van projectmanagement methodiek zoals PRINCE II of PMBOK Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 9 van 13

10 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 10 van 13 6 Systeem 6.1 Risico s & maatregelen S-1 Het kopiëren van data uit het oude systeem zonder conversie zorgt dat redundante data in het nieuwe systeem terechtkomt. S-2 Indien de parameterisering niet goed doordacht wordt, kan dit leiden tot het niet beschikbaar komen van gewenste functionaliteit of zelfs tot niet werkende processen. S-3 De gebruikte modules sluiten niet aan op bestaande systemen en ongewijzigde processen waardoor bedrijfsprocessen vastlopen. S-4 De performance van het systeem blijft achter bij de wensen van de organisatie waardoor bedrijfsprocessen niet of niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. 6.2 Tip groot Groot - Zet vooraf een goede conversiematrix op en onderhoud deze. - Laat de conversiematrix reviewen door verschillende partijen, variërend van gebruiker, ontwerper tot tester. - Beperk de beschikbaarheid van data tijdens de migratie. - Voer controles uit op de data-integriteit. - Voer controles uit op de dataconsistentie. Gemiddeld Groot - Leg de instellingen en gemaakte keuzes vast. - Test de instellingen en gemaakte keuzes. - Pas niet teveel instellingen in één keer aan Gemiddeld Groot - Test de interfaces op bestaande systemen samen met de bestaande systemen. - Voer een procescyclustest uit waarvan ook de bestaande systemen en processen deel uit maken. Groot Groot - Leg vooraf de performance eisen vast in non functional requirements. - Maak deze requirements specifiek genoeg zodat in een vroeg stadium reed performance getest kan worden. - Betrek een performance specialist bij de inrichting van het systeem betrek een database specialist bij de inrichting van de database. Bij performance of beschikbaarheidproblemen van het ERP pakket is het aan te raden naast de programmatuur ook de database-inrichting en de inrichting van de applicatieserver te beoordelen. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 10 van 13

11 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 11 van 13 7 Test 7.1 Risico s & maatregelen T-1 De kans bestaat dat tijdens de test van een ERP pakket de verkeerde strategie gekozen wordt en met beperkte testdekking wordt getest. Dit kan leiden tot kwaliteitsproblemen welke in productie pas aan het licht komen. T-2 De kans bestaat dat extra testinspanning nodig is indien een implementatieprobleem moet worden opgelost oor de ERP softwareleverancier. Gemiddeld Groot - Gestructureerd testen, gebaseerd op business risico's en business processen. - Goede scheiding tussen functionele tests en acceptatie tests. - Bepaal met de implementator waar mogelijke zwakke plekken in het ERP systeem zitten zodat op die punten de juiste testinspanning kan worden toegepast. - Stem teststrategie af met de stakeholders en of opdrachtgever. Gemiddeld Gemiddeld - Zorg voor een passende patch strategie. - Zorg voor goed inzicht in de QA processen van de pakketleverancier - Pas je testaanpak aan bij veranderende omstandigheden. - Probeer de functionele (regressie) tests zoveel mogelijk te standaardiseren en automatiseren, na implementatie is deze grotendeels herbruikbaar. 7.2 Tip Borg dat de pakketleverancier een systeemtest uitvoert, ga dit als klant niet zelf uitvoeren maar beheer(s) de pakketleverancier. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 11 van 13

12 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 12 van 13 8 Beheer 8.1 Risico s & maatregelen B-1 Automatisering van kritieke processen waarbij autorisatie van groot belang is, bijvoorbeeld inkoop autorisatie, betalingen autorisatie en correctie autorisaties, kan leiden tot ongewenste en ongecontroleerde transacties welke bedrijfsschade tot gevolg hebben. B-2 Na implementatie bestaat de kans dat de kennis waarom er voor bepaalde processen en inrichting gekozen is verwatert of verdwijnt. Hierdoor wordt het lastig dit te beheren en te onderhouden, het gevolg kan zijn dat haperende bedrijfsprocessen ontstaan. B-3 In de beheerfase worden teveel parameters in een keer aangepast waardoor bedrijfsprocessen ongewenste uitkomsten krijgen. Groot Gemiddeld - Stel een autorisatiematrix op, gebaseerd op bedrijfsrisico en op 4 of meer ogen principes. - Stel controleprocedures (audits) in bij risicovolle transacties. Test deze autorisaties en controleer de procedures, neem hier ook de rainy day scenario s in mee. - Beheer de autorisatiematrix en de gebruikersautorisatie. Gemiddeld Groot - Leg de processen en applicatie inrichting met de bij horende onderbouwing vast in documentatie. - Beheer de documentatie over de processen en inrichting. - Borg de kennisoverdracht in de organisatie door bijgewerkte inwerkdocumentatie. Gemiddeld Gemiddeld - Beheers de aanpassingen aan de ERP applicatie, pas de documentatie aan. - Test de aanpassingen aan de ERP applicatie. - Beheers de aanpassingen aan de bedrijfsprocessen, pas de documentatie aan of doe grote aanpassingen projectmatig en releasematig. - Controleer met enige regelmaat of de processen en applicatie inrichting aansluit bij het huidige gebruik van de applicatie. - Zorg voor de inrichting van een wijzigingsproces voor functioneel- en applicatiebeheer zodat wijzigingen gecontroleerd doorgevoerd worden. Spreek van tevoren af bij wie de verantwoordelijkheid voor dit proces ligt. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 12 van 13

13 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 13 van 13 B-4 Doordat archiveringsprocessen niet of niet goed ingericht en beheerd zijn kan de performance van het systeem afnemen of zelfs vastlopen waardoor ook de bedrijfsprocessen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Gemiddeld Groot - Zorg dat archiveringsprocessen worden ingericht, controleer dat archiveringsprocessen stelselmatig uitgevoerd worden. - Controleer het gebruik van systeemresources regelmatig en beheers het gebruik. 8.2 Tip Bepaal de piek- en dalmomenten in het gebruik van het systeem en stem daar het archivering-/back-upproces op af. Laat door beheer het beheer accepteren bij oplevering van het pakket. Bij goed ingericht beheer (BiSl en / of ITIL) zijn de acceptatiecriteria bekend. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 13 van 13

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Introductie QA en testen bij ERP

Introductie QA en testen bij ERP Introductie QA en testen bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 25-04-2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer...

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements.

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden Testnet thema-avond Slechte requirements zijn overal 2 Pagina 1 En dan heb je goede requirements 3 proces proces ontwikkeling validatie management

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Introductie ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei Versie : 2.0 Opgesteld door :

Introductie ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei Versie : 2.0 Opgesteld door : Introductie ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 Over deze introductie... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Een update Projectteam 11 juli 2013 17-7-2013 Delft University of Technology 1 1 Challenge the future PeopleSoft 9.1 Informatiesessie Doel: Over en weer informatie uitwisselen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Testen kost te veel tijd

Testen kost te veel tijd Testen kost te veel tijd De oplevering van een nieuwe ICT applicatie betekent in de praktijk voor de opdrachtgever nog geen reden voor een feest. Vaak blijkt het product in onvoldoende mate te voldoen

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces. Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch

Opdrachtgever in het testproces. Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Olaf Agterbosch SYSQA BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Even voorstellen

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Het Nieuwe Leren in IT projecten

Het Nieuwe Leren in IT projecten Het Nieuwe Leren in IT projecten Verandermanagement Projectmanagement Het Nieuwe Leren Training Strategie Documentatie & elearning In context, op de werkplek De uitdaging Organisaties worden uitgedaagd

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Business Intelligence Teststrategie

Business Intelligence Teststrategie Business Intelligence Teststrategie een teststrategie volgens TMap NEXT Schiphol, 30 september 2009 Bart Vrenegoor, Sogeti Nederland B.V. Programma Waarom een teststrategie? Opstellen BI-Teststrategie

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Van requirements naar teststrategie

Van requirements naar teststrategie Van requirements naar teststrategie Testnet 7 januari 009 Ruud Harreman Appie Pries Waarom dit onderwerp? Leveranciersperspectief Bestaande testmethodes geven weinig aanknopingspunten hoe requirements

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen.

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen. Riemke Oosterhof Nicolaas Beetsstraat 127 9721 RM Groningen Geboortedatum: 21-01-1978 Geboorteplaats: Delfzijl Email: riemke.oosterhof@gmail.com Telefoonnummer: 050-7508119 Mobielnummer: 06-10543868 Rijbewijs:

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces

Opdrachtgever in het testproces Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch 1.0 Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Portfolio Management - van Idee tot Project

Portfolio Management - van Idee tot Project Portfolio Management - Over QS solutions Het implementeren van Microsoft Project Server 2010 is het specialisme van QS solutions. Al onze consultants hebben 10 jaar of langer ervaring met het implementeren

Nadere informatie

BEHEERPLAN SUCCESVOL BEHEER IS EEN CONTINU PROCES

BEHEERPLAN SUCCESVOL BEHEER IS EEN CONTINU PROCES BEHEERPLAN SUCCESVOL BEHEER IS EEN CONTINU PROCES INLEIDING Tijdens de implementatie of optimalisatie van de AFAS software ben je de gewenste functionaliteiten aan het inrichten. Aan het einde het project

Nadere informatie

Project Methodiek. 15:00 u

Project Methodiek. 15:00 u 15:00 u Project Methodiek Hoe zorgt u dat ICT projecten op een geborgde manier uitvoering vinden, binnen tijd en budget en met het doel dat de functionele eisen en wensen ingewilligd worden? Projectmethodiek

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor Digitaal, Ja natuurlijk Digitalisering als strategische succesfactor Agenda Van Ja, natuurlijk naar digitaal concept Te realiseren doelstellingen Van concept naar realisatie Helemaal je eigen plek Digitaal,

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Infrastructuur

Factsheet Penetratietest Infrastructuur Factsheet Penetratietest Infrastructuur Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Service Virtualization @RABOBANK

Service Virtualization @RABOBANK Service Virtualization @RABOBANK TMA Dag 2015 eter Claassen RABOBANK Marc van Lint - IBM Agenda 1. Rabobank Context 2. DevOps Vision 3. roof en Implementeren 4. Voorbeelden 5. Ervaringen & Best ractices

Nadere informatie

Checklist Slimme vragenlijst regievoering

Checklist Slimme vragenlijst regievoering Checklist Slimme vragenlijst regievoering versie 2.0 Slimme vragenlijst Leveranciersselectie Hoe stel ik vast dat dit beste leverancier is? Welke criteria hanteer ik daarbij? Wat als het selectieproces

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Van Riskmanagement naar Computervalidatie. Hanny Nelis

Van Riskmanagement naar Computervalidatie. Hanny Nelis Van Riskmanagement naar Computervalidatie Hanny Nelis Inhoud 1. Risico Management 2. Aanpak Validatie traject 3. Voorbeeld Risico Analyse Monitoringssysteem 4. Conclusies 8 okt 2009 2 1. Risico management

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

14/11/2010. Voorbeelden van productrisico s. Omschrijving bevindingenanalyse. Productrisicoanalyse (1)

14/11/2010. Voorbeelden van productrisico s. Omschrijving bevindingenanalyse. Productrisicoanalyse (1) Project- en productrisico s RISICO- ANALYSE & TESTSTRATEGIE No. 24 Project- versus productrisico s No. 25 Voorbeelden van projectrisico s Business Project overschrijding Tijd Budget Slechte testomgeving

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Workshop verkrijgen requirements. Draaiboek requirementsontwikkeling sessie. SYSQA B.V. Almere

Workshop verkrijgen requirements. Draaiboek requirementsontwikkeling sessie. SYSQA B.V. Almere Workshop verkrijgen requirements Draaiboek requirementsontwikkeling SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 6 Titel Workshop verkrijgen requirements Versie 1.1 Onderwerp Datum 16-03-2011

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie