Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :"

Transcriptie

1 Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum Inhoudsopgave 1 Inleiding Stakeholdermanagement en gebruikersinteractie Risico s & maatregelen Tips Leverancier Risico s & Maatregelen Tip Beveiliging Risico s & maatregelen Tip Projectmanagement Risico s & maatregelen Tip Systeem Risico s & maatregelen Tip Test Risico s & maatregelen Tip Beheer Risico s & maatregelen Tip Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 2 van 13

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum Inleiding Het implementeren van een ERP pakket brengt diverse risico s en maatregelen met zich mee. Voordat maatregelen worden genomen dienen de risico s te worden geïdentificeerd. In dit document wordt de volgende formule gehanteerd: Productrisico = faalkans * schade, waarbij faalkans = foutkans * frequentie van gebruik. Door het inzichtelijk maken van de risico s en de gevolgen te onderkennen kunnen weloverwogen beslissingen worden genomen over de te nemen maatregelen en de kosten hiervan. Dit document heeft als doel inzichtelijk te maken wat de specifieke risico s van een ERP implementatie vormen. Naast de risico s worden ook mogelijke maatregelen kort beschreven. Niet alle risico s zullen bij iedere ERP implementatie relevant zijn. Een implementatie bij een kleine onderneming heeft andere aandachtspunten dan een grote multinational. De risico s zijn gegroepeerd naar risicogebieden. Per risico gebied zijn ook tips en verwijzingen naar ervaringen binnen SYSQA gegeven. De risico s die benoemd zijn in dit document vormen geen uitputtende lijst van risico s, de belangrijkste en meest voorkomende zijn terug te vinden in dit document. De waardes van faalkans en schade zijn gebaseerd op ervaringsgegevens van trajecten die bij verschillende opdrachtgevers zijn uitgevoerd door medewerkers van SYSQA. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 3 van 13

4 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 4 van 13 2 Stakeholdermanagement en gebruikersinteractie 2.1 Risico s & maatregelen SMG-1 SMG-2 SMG-3 SMG-4 De inrichting wordt bekeken vanuit de mogelijkheden van het pakket en ICT, hierdoor worden business doelstellingen, de organisatie en processen te weinig belicht. Geïmplementeerde processen sluiten niet aan op de werkelijke bedrijfsprocessen. De gebruikte modules sluiten niet aan op bestaande systemen en ongewijzigde processen waardoor bedrijfsprocessen vastlopen. De beschrijving van de huidige processen is niet toereikend om de nieuwe inrichting goed te kunnen bepalen. Groot Gemiddeld - Maak business doelstellingen inzichtelijk. - Laat (pot.) leverancier een case uitvoeren om aan te tonen dat de business doelen haalbaar zijn. - Inventariseer of een andere werkwijze beter aansluit bij de organisatie en processen. Indien de werkwijze wordt gewijzigd, houdt rekening met de impact op de business case. - Blijf de voortgang toetsen aan de businesscase. Zeer groot Zeer groot - Communiceer verwachte veranderingen, luister naar reacties. - Laat (key) users meedenken bij het inrichten van de processen. - Licht keuze toe. - Blijf de voortgang toetsen aan de businesscase. Groot Groot - Stel tijdig vast welke protocollen worden gebruikt voor het uitwisselen van data en of aansluiting / communicatie met andere systemen mogelijk is. - Bepaal de impact die het gebruik van het ERP systeem op het systeemlandschap heeft. - Bepaal waar de aanpassingen gemaakt gaan worden om de interface werkend op te leveren. Klein Zeer groot - Inventariseer de huidige processen alvorens een nieuw pakket te kiezen, zorg bij de keuze van een nieuw pakket dat deze de gewenste processen goed kan uitvoeren. - Controleer of dit aansluit bij het nieuwe pakket, pas processen aan waar nodig. (eventueel door proefdraaien met een uitgewerkte casus) - Begin met de inrichting zodra processen duidelijk zijn. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 4 van 13

5 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 5 van 13 SMG-5 SMG Tips Als eenmaal een pakket geselecteerd is, is de neiging om alle behoeftes door de functionaliteit van het pakket op te lossen. Misschien zijn er betere oplossingen buiten het pakket. Door buiten het standaard pakket om maatwerk toe te willen voegen, bestaat de kans dat dit complex, kostbaarder dan verwacht in aanschaf maar ook in beheer blijkt te zijn. Groot Klein - Aandacht voor de procesverandering, of aanvullende oplossingen als rapportagetools of BI- software. - Kritisch blijven op rationele argumenten van bepaalde keuzes door stakeholders de keuzes voor te leggen en te laten beoordelen. - Inventariseer welke oplossingen mogelijk zijn en wat de impact (tijd/geld/kwaliteit) van de oplossingen zijn. Leg de keuze voor aan de stakeholders. Groot Groot - Onderzoek of het mogelijk is de processen aan te passen of een ander pakket te kiezen. - Bij de keuze voor maatwerk, nadenken over de beheer consequenties, van bijvoorbeeld patches en servicepacks, onderhoud op maatwerk, afhankelijkheid van maatwerkleverancier. Tijd besteed aan goed opgestelde en complete requirements zal zich later in het proces terug verdienen. Belang benadrukken van het valideren van de business case (als wijzigingen in het project nodig zijn). Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 5 van 13

6 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 6 van 13 3 Leverancier 3.1 Risico s & Maatregelen L-1 De gebruikte modules sluiten niet aan op bestaande systemen en ongewijzigde processen waardoor bedrijfsprocessen vastlopen. Groot Groot - Stel tijdig vast welke protocollen worden gebruikt voor het uitwisselen van data en of aansluiting / communicatie met andere systemen mogelijk is. - Vraag de leverancier naar bestaande interfaces en mogelijkheden. L-2 Geen transparantie bij leveranciersselectie, waardoor de pakketkeuze niet is geoptimaliseerd. L-3 De oplossingen van de leveranciers sluiten niet aan op de wensen, waardoor de bedrijfsprocessen niet of niet optimaal worden ondersteund. Groot Groot - Laat een proof of concept uitvoeren om aan te tonen of het gekozen pakket de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt. - Laat de beslissing door alle of een gedelegeerd gedeelte van de stakeholders nemen. Gemiddeld Groot - Indien geen andere leveranciers / pakketten beschikbaar zijn, onderzoek welke additionele aanpassingen uitgevoerd moeten worden op de geboden oplossingen. - Bepaal bij additionele aanpassingen de invloed op de businesscase. - Inventariseer (per leverancier) hoe goed de requirements aansluiten op de oplossingen die aangeboden worden. 3.2 Tip Werk een case uit op basis van de eigen processen, vraag de potentiële leverancier om een demo op basis van deze case. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 6 van 13

7 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 7 van 13 4 Beveiliging 4.1 Risico s & maatregelen BV-1 BV-2 ERP-systemen zijn gevoelig voor fraude en diefstal, alle informatie staat in een systeem. Te veel of verkeerde rechten bij een gebruiker kan leiden tot lekken van gevoelige informatie. Gemiddeld Zeer groot - Stel een autorisatie matrix op voor alle functies die relatie hebben met het ERP pakket. - Stel procedures voor het gebruik op die passen bij het gekozen pakket. Zorg dat de procedures binnen de eigen organisatie geborgd zijn en indien nodig worden geoptimaliseerd. - Regel het beheer en onderhoud van het systeem. - Maak medewerkers bewust van hun toegangsrechten en de gevolgen van het afgeven van hun wachtwoord aan derden. Groot Gemiddeld - Maak inzichtelijk welke functionaris welke autorisaties nodig heeft voor zijn werkzaamheden. Geef niet meer rechten dan noodzakelijk is in het systeem. - Zorg dat de autorisatiematrix is getoetst door de stakeholders. BV-3 Kans op misbruik van toegangsrechten Gemiddeld Groot - Stel een autorisatie matrix op voor alle functies die een relatie hebben met het ERP pakket. - Maak medewerkers bewust van hun toegangsrechten en de gevolgen van het afgeven van hun wachtwoord aan derden. 4.2 Tip Stel in de requirements vast welke rollen welke autorisaties nodig hebben, laat deze combinatie van rollen en autorisaties testen door gebruik te maken van de semantische testontwerptechniek en breidt deze uit door het toepassen van de procescyclustest. Laat de leverancier een demo verzorgen op basis van een autorisatiematrix om inzichtelijk te krijgen of de beveiliging van het pakket aan de gestelde eisen voldoet. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 7 van 13

8 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 8 van 13 5 Projectmanagement 5.1 Risico s & maatregelen PM-1 Implementatie wordt teveel vanuit de theorie benaderd waardoor de kans bestaat dat de inrichting niet aansluit bij de werkelijke processen en wensen van de business. Gemiddeld Groot Betrek gebruikers en opdrachtgever bij de implementatie door hen een bijdrage aan de inrichting te laten leveren door de voorgestelde inrichting te laten reviewen en later in het project te laten testen. PM-2 PM-3 Bij ontbreken van management commitment bestaat de kans dat het management bij weerstand of tegenvallers (binnen of buiten het project), beslissingen neemt welke ten koste van het ERP project gaan. De kans dat niet de juiste resources op het juiste moment beschikbaar zijn, kan leiden tot vertragingen in het project of het niet bereiken van juiste kwaliteit en acceptatie van de implementatie. klein zeer groot - Overtuig je van het management commitment aan het project. - Indien er onvoldoende management commitment is, probeer voor alles het management commitment te verkrijgen. - Indien dat niet werkt, laat de opdrachtgever het risico accepteren. - Indien de opdrachtgever het risico niet accepteert, geef het project terug aan de opdrachtgever. Gemiddeld Gemiddeld - Maak vooraf duidelijk aan de organisatie welke resources je op welk moment nodig hebt. - Maak vooraf concreet wat de consequenties zijn indien deze resources niet tijdig beschikbaar zijn. - Indien het risico een feit is, maak helder wat dat op dat moment betekent voor het project bij de opdrachtgever. PM-4 De juiste belanghebbenden zijn niet benaderd waardoor een deel van de eisen niet duidelijk is of zelfs afwezig is. Dit brengt de voortgang en eventueel het hele project in gevaar. Gemiddeld Groot - Maak een stakeholderanalyse. - Verifieer de belanghebbende analyse met de opdrachtgever Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 8 van 13

9 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 9 van 13 PM-5 Tijdens de ingebruikname van het pakket gaan ook medewerkers werken met het pakket die niet betrokken waren bij de implementatie. Indien zij niet goed geïnstrueerd zijn, is er de mogelijkheid dat zij het pakket niet correct gebruiken wat leidt tot fouten. Gemiddeld Gemiddeld - Zorg voor goede werkinstructies - Laat de werkinstructies testen door medewerkers met hetzelfde kennis niveau - Zorg voor adequate training van de medewerkers. - Zorg dat de medewerkers weten bij welke collega (betrokken bij implementatie) ze terecht kunnen voor vragen over het pakket. PM-6 Bij processen die voorheen op papier stonden en voorheen niet door een IT systeem werden ondersteund is het mogelijk dat praktijkproblemen die onzichtbaar werden opgelost nu ineens tot problemen leiden. Groot Gemiddeld - Voer vooraf een virtuele test uit met gebruikers, indien de organisatie zich daarvoor leent (volwassen genoeg is). - Laat de procesbeschrijving reviewen door zowel gebruikers als testers. - Zorg voor een goede procescyclus test, zeker indien de automatiseringsgraad van het bedrijf laag is. PM-7 PM-8 Kans bestaat door vanuit de parameters te denken het pakket aan te passen het doel niet wordt bereikt en er teveel wordt aangepast met de kans op fouten. Structuur van het project ontbreekt waardoor waardevolle stappen worden overgeslagen. Gemiddeld Gemiddeld Denk vanuit het doel. Parameters zijn een middel het doel te bereiken. Groot Groot Pas structuur toe in het projectmanagement. 5.2 Tip Maak gebruik van projectmanagement methodiek zoals PRINCE II of PMBOK Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 9 van 13

10 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 10 van 13 6 Systeem 6.1 Risico s & maatregelen S-1 Het kopiëren van data uit het oude systeem zonder conversie zorgt dat redundante data in het nieuwe systeem terechtkomt. S-2 Indien de parameterisering niet goed doordacht wordt, kan dit leiden tot het niet beschikbaar komen van gewenste functionaliteit of zelfs tot niet werkende processen. S-3 De gebruikte modules sluiten niet aan op bestaande systemen en ongewijzigde processen waardoor bedrijfsprocessen vastlopen. S-4 De performance van het systeem blijft achter bij de wensen van de organisatie waardoor bedrijfsprocessen niet of niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. 6.2 Tip groot Groot - Zet vooraf een goede conversiematrix op en onderhoud deze. - Laat de conversiematrix reviewen door verschillende partijen, variërend van gebruiker, ontwerper tot tester. - Beperk de beschikbaarheid van data tijdens de migratie. - Voer controles uit op de data-integriteit. - Voer controles uit op de dataconsistentie. Gemiddeld Groot - Leg de instellingen en gemaakte keuzes vast. - Test de instellingen en gemaakte keuzes. - Pas niet teveel instellingen in één keer aan Gemiddeld Groot - Test de interfaces op bestaande systemen samen met de bestaande systemen. - Voer een procescyclustest uit waarvan ook de bestaande systemen en processen deel uit maken. Groot Groot - Leg vooraf de performance eisen vast in non functional requirements. - Maak deze requirements specifiek genoeg zodat in een vroeg stadium reed performance getest kan worden. - Betrek een performance specialist bij de inrichting van het systeem betrek een database specialist bij de inrichting van de database. Bij performance of beschikbaarheidproblemen van het ERP pakket is het aan te raden naast de programmatuur ook de database-inrichting en de inrichting van de applicatieserver te beoordelen. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 10 van 13

11 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 11 van 13 7 Test 7.1 Risico s & maatregelen T-1 De kans bestaat dat tijdens de test van een ERP pakket de verkeerde strategie gekozen wordt en met beperkte testdekking wordt getest. Dit kan leiden tot kwaliteitsproblemen welke in productie pas aan het licht komen. T-2 De kans bestaat dat extra testinspanning nodig is indien een implementatieprobleem moet worden opgelost oor de ERP softwareleverancier. Gemiddeld Groot - Gestructureerd testen, gebaseerd op business risico's en business processen. - Goede scheiding tussen functionele tests en acceptatie tests. - Bepaal met de implementator waar mogelijke zwakke plekken in het ERP systeem zitten zodat op die punten de juiste testinspanning kan worden toegepast. - Stem teststrategie af met de stakeholders en of opdrachtgever. Gemiddeld Gemiddeld - Zorg voor een passende patch strategie. - Zorg voor goed inzicht in de QA processen van de pakketleverancier - Pas je testaanpak aan bij veranderende omstandigheden. - Probeer de functionele (regressie) tests zoveel mogelijk te standaardiseren en automatiseren, na implementatie is deze grotendeels herbruikbaar. 7.2 Tip Borg dat de pakketleverancier een systeemtest uitvoert, ga dit als klant niet zelf uitvoeren maar beheer(s) de pakketleverancier. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 11 van 13

12 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 12 van 13 8 Beheer 8.1 Risico s & maatregelen B-1 Automatisering van kritieke processen waarbij autorisatie van groot belang is, bijvoorbeeld inkoop autorisatie, betalingen autorisatie en correctie autorisaties, kan leiden tot ongewenste en ongecontroleerde transacties welke bedrijfsschade tot gevolg hebben. B-2 Na implementatie bestaat de kans dat de kennis waarom er voor bepaalde processen en inrichting gekozen is verwatert of verdwijnt. Hierdoor wordt het lastig dit te beheren en te onderhouden, het gevolg kan zijn dat haperende bedrijfsprocessen ontstaan. B-3 In de beheerfase worden teveel parameters in een keer aangepast waardoor bedrijfsprocessen ongewenste uitkomsten krijgen. Groot Gemiddeld - Stel een autorisatiematrix op, gebaseerd op bedrijfsrisico en op 4 of meer ogen principes. - Stel controleprocedures (audits) in bij risicovolle transacties. Test deze autorisaties en controleer de procedures, neem hier ook de rainy day scenario s in mee. - Beheer de autorisatiematrix en de gebruikersautorisatie. Gemiddeld Groot - Leg de processen en applicatie inrichting met de bij horende onderbouwing vast in documentatie. - Beheer de documentatie over de processen en inrichting. - Borg de kennisoverdracht in de organisatie door bijgewerkte inwerkdocumentatie. Gemiddeld Gemiddeld - Beheers de aanpassingen aan de ERP applicatie, pas de documentatie aan. - Test de aanpassingen aan de ERP applicatie. - Beheers de aanpassingen aan de bedrijfsprocessen, pas de documentatie aan of doe grote aanpassingen projectmatig en releasematig. - Controleer met enige regelmaat of de processen en applicatie inrichting aansluit bij het huidige gebruik van de applicatie. - Zorg voor de inrichting van een wijzigingsproces voor functioneel- en applicatiebeheer zodat wijzigingen gecontroleerd doorgevoerd worden. Spreek van tevoren af bij wie de verantwoordelijkheid voor dit proces ligt. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 12 van 13

13 Organisatie SYSQA B.V.SYSQA Pagina 13 van 13 B-4 Doordat archiveringsprocessen niet of niet goed ingericht en beheerd zijn kan de performance van het systeem afnemen of zelfs vastlopen waardoor ook de bedrijfsprocessen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Gemiddeld Groot - Zorg dat archiveringsprocessen worden ingericht, controleer dat archiveringsprocessen stelselmatig uitgevoerd worden. - Controleer het gebruik van systeemresources regelmatig en beheers het gebruik. 8.2 Tip Bepaal de piek- en dalmomenten in het gebruik van het systeem en stem daar het archivering-/back-upproces op af. Laat door beheer het beheer accepteren bij oplevering van het pakket. Bij goed ingericht beheer (BiSl en / of ITIL) zijn de acceptatiecriteria bekend. Almere Almere 2013 Proud of it Pagina 13 van 13

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Ondernemen is veranderen en risico s nemen. Veranderingen die je als ondernemer wilt doorvoeren, maar die wel op een beheerste manier uitgevoerd dienen

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk - Governance op IT-dienstverlening uit de cloud Door Lex Scholten en Frank van Outvorst Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn)

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren De zich maar langzaam herstellende laagconjunctuur noodzaakt organisaties ertoe om alle ict-investeringen grondig

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie