Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Persoonlijke gegevens Identificatie Gegevens Opleiding Wijzigingen en aanvullingen Werktijden Ziektemelding/herstelmelding Bezoek aan huisarts, tandarts of specialist Snipperdagen/ATV-dagen/vakantie Periodieke keuringen CAO Verantwoording werkzaamheden Dagrapporten, productiestaat en staat van regie- en bijk. werkz Chauffeurs- en machinistenrapport Autokosten, onkostendeclaraties en tachograaf Bedrijfsmiddelen Algemeen Persoonlijke en speciale beschermingsmiddelen Groot materieel Bedrijfsauto s en werktuigen Inzittenden Onderhoud Schade/diefstal Salaris-/loonuitbetaling Algemene beleidsverklaring

3 Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde 10. Wetgeving Algemeen Richtlijnen en plichten Verplichtingen werknemers Wat te doen bij brand, explosie of ongeval EHBO en ongevallen Brand of explosie Rapportage Onderaannemers, zelfstandigen en ingeleend personeel Voorschriften algemene bepalingen Verantwoordelijkheid Gedrag, discipline en hygiëne op het werk Alcohol, drugs, medicijnen, tabak Voorkomen van hinder, gevaar en schade Overleg tussen personeel en bedrijfsleiding Werkplekinspektie Legitimatie Hulpverlening Brandbestrijding Verkeersvoorzieningen Putten en sleuven Kabels, slangen en leidingen Vervoer Milieuvervuiling Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM s) (instructies) Algemeen Werkkleding Voetbescherming Hoofdbescherming Gehoorbescherming Kniebescherming Handbescherming Oog- en gelaatsbescherming Laskap / Lasbril Ademhalingsbescherming Waadpak Kettingzaagbroek Milieu overall / Chemiepak Veiligheidsvest/shirt Veiligheidsgordel (life-line) Sancties

4 Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde 15. Werkzaamheden algemeen Werken in stof Werken in lawaai Fysieke belasting Weersomstandigheden Werken in verkeer Bronbemaling Keetaansluiting Werken met werktuigen en machines Algemeen Hijsmaterieel Shovels, vorkheftrucks en graafmachines Compressoren, generatoren en pompen Damwandapparatuur Verdichtingsapparatuur Werken met handgereedschappen Handwerktuigen Elektrisch aangedreven gereedschap Pneumatisch (hand)gereedschap Autogeen apparatuur Lastrafo s Werken met gereedschapsmachines Houtcirkelzaagmachines Vast opgestelde slijpmachine Kolomboormachines Langzaamlopende metaalzaagmachine Draaibank Hefbrug Loopkraan Werken op hoogte en in diepte Ladders Hoogwerkers Valbeveiliging Werken in besloten ruimten Algemeen Gereedschappen en hulpmiddelen Fabrieksinstallaties

5 Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde 21. Werken met onbekende stoffen Werken in verontreinigde grond Gevaar van blootstelling Gevaar van brand of explosie Risicoklassen Kans op blootstelling/ontstaan explosieve damp Maatregelen Werkplaatsen Werken nabij trein- of tramverkeer Algemeen Veiligheid nabij trein- of tramverkeer Lopen op het spoorterrrein Oversteken sporen Werken nabij bovengrondse sterkstroomleidingen Kabels en leidingen De voorbereiding De uitvoering De medewerkers De machinisten Het schadeformulier Werken op kantoor Kantine Verzuimreglement Meldplicht Thuis blijven Het juiste adres Maak bezoek mogelijk Op het spreekuur komen Genezing niet belemmeren Het verrichten van werk Aanvullende eisen voor sportbeoefenaars Verblijf in het buitenland Hervatten bij herstel Tweede optie Privacy en geschillen Machtiging Aansprakelijkheid (cessie) Hoogte van salaris-/loondoorbetaling

6 1. Voorwoord Ons bedrijf is in de jaren veertig van de vorige eeuw opgericht door Jan Kooijman Sr. Sinds die tijd is er nogal wat veranderd op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn. Met het verschijnen van dit reglement wil de directie van Gebr. Kooijman B.V. alle werknemers en onder haar verantwoordelijkheid werkende mensen een aantal aspecten van verantwoord werken onder de aandacht brengen. Door de Nederlandse wetgeving, in het bijzonder op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu, heeft naast de werkgever ook elke werknemer een verantwoordelijkheid ten aanzien van een veilige en gezonde werkplek en het behoud van een goed milieu gekregen. Daarnaast kent elk in Nederland verblijvend persoon wettelijk een identificatieplicht. In eerste instantie is elke werknemer gehouden aan de in deze uitgave aangegeven richtlijnen. Daarnaast dient een ieder zich op de hoogte te stellen van aanvullende voorschriften bij de projecten. Toekenning van toekomstige opdrachten is mede afhankelijk van de wijze waarop bij de huidige projecten de voorschriften beleefd en nageleefd worden. De directie vraagt bijzondere aandacht voor de arbo- en milieurichtlijnen. De verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen dient U te dragen en te verzorgen volgens de algemene of bijzondere instructies. Tevens verwacht de directie dat overige noodzakelijke beveiligingen en voorzieningen aangebracht en in goede staat gehouden worden. Bestaan er bij U vragen of problemen op het gebied van arbo en milieu, dan kunt U zich altijd tot Uw leidinggevende, de kwaliteit- milieu- arbo-coördinator of de directie wenden. Het is de plicht van elke werknemer zich te houden aan de in deze uitgave gestelde regels en aan de door Uw leidinggevende of de kwaliteit- milieu- arbo-coördinator verstrekte instructies. Daarnaast dient U door U geconstateerde onveilige of de gezondheid of het milieu bedreigde situaties direct te melden bij Uw directe chef of directie. Dit is niet enkel in Uw persoonlijk belang, maar ook in het belang van Uw collega's, de mensen in de directe omgeving, het milieu, het bedrijf en de opdrachtgevers. De directie vertrouwt erop dat U dit reglement aandachtig zult lezen en ernaar zult handelen. U draagt daarmee bij tot een correcte bedrijfsvoering, een juist gebruik van de bedrijfsmiddelen, het terugdringen van ongevallen en incidenten en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Het eventueel niet (juist) naleven van dit reglement kunnen leiden tot vergaande sancties. Hoewel in deze voorschriften wordt gesproken over werknemers in de mannelijke vorm, worden zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers bedoeld. 1.1

7 2. Persoonlijke gegevens 2.1. Identificatie Elk in Nederland verblijvend persoon heeft een wettelijke identificatieplicht. U dient daarom tijdens werkzaamheden altijd in het bezit te zijn van een geldig identificatiebewijs. Dit kan zijn : Nederlands paspoort, of Identiteitskaart, of In een aantal situaties het rijbewijs. Op verzoek van door de overheid aangestelde functionarissen, zoals de politie, bent U verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen. Het niet voldoen hieraan kan aanleiding zijn tot meenemen door de politie naar een politiebureau en/of tot geldboetes. Alle hieruit voortvloeiende financiële, fiscale en/of juridische gevolgen zijn voor rekening van de desbetreffende werknemer Gegevens Bij indiensttreding dient elke nieuwe werknemer het bedrijf de navolgende gegevens te verstrekken. Recente keuringsgegevens Ingevuld formulier 'checklist personeel' Opgaaf gegevens voor de loonheffing Uw Sofi-nummer kenbaar te maken Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (alsmede eventueel rijbewijs!) Overige relevante informatie/gegevens Indien U recent niet gekeurd bent, is het verplicht een keuring te ondergaan Opleiding De opleiding houdt niet op bij het verlaten van de school. Door veranderingen in de techniek, in de wetgeving, in de regelgeving van de bedrijfstak, in de wijze van bedrijfsvoering en in de persoonlijke ontwikkeling is bijscholing van wezenlijk belang voor het voortbestaan van het bedrijf en het behoud van de persoonlijke werkgelegenheid. Jaarlijks inventariseert de directie de opleidingsbehoefte. Het bedrijf verwacht van U de volle medewerking zowel in het belang voor het bedrijf als voor Uw eigen toekomst. Sommige cursussen c.q. opleidingen kunnen verplicht zijn Wijzigingen en aanvullingen Indien er wijzigingen en/of aanvullingen in bovengenoemde gegevens optreden bent U verplicht deze binnen een maand schriftelijk door te geven aan de administratie (bijvoorbeeld bij verhuizen). 2.1

8 3. Werktijden De werktijden bij Gebr. Kooijman B.V. zijn hieronder vermeld. Voor uitvoerend personeel: Zomer en Winter: van tot uur tot uur tot uur Voor kantoorpersoneel: Voor kantoorpersoneel gelden afwijkende tijden, namelijk: Zomer en Winter: van tot uur tot uur tot uur tot uur Indien met opdrachtgevers andere werktijden zijn overeengekomen, zal de directie U hiervan op de hoogte stellen en dient U zich daar aan te houden. In afwijking op bovengenoemde werktijden kan er in overleg met de directie bepaald worden dat de werktijden aangepast worden (bijv. een zgn. "tropenrooster", e.d.). 3.1

9 4. Ziekmelding/hersteldmelding Bij indiensttreding ontvangt U naast deze huisregels en voorschriften een afzonderlijk verzuimreglement (bijgesloten in dit boekwerk). Dit verzuimreglement is overeengekomen tussen Gebr. Kooijman B.V. en de door het bedrijf gecontracteerde Arbodienst. U dient zich bij ziekte in beginsel persoonlijk vóór aanvang van de werkzaamheden ziek te melden bij de uitvoerder en/of hoofduitvoerder van het werk waar U zou werken die dag, alsmede bij de administratie, uiterlijk voor 9.00 uur 's ochtends. Tevens dient U zich bij Uw collega, waar U met mee reist die dag, af te melden. Uw collega dient ervoor te zorgen dat de auto(bus) die U ter beschikking is gesteld eventueel meegenomen kan worden naar het werk c.q. bedrijf. Bij langdurige ziekte kan in overleg met de directie de auto(bus) ingenomen worden. Ziekmelding tijdens werkzaamheden dient allereerst bij de verantwoordelijke leidinggevende te geschieden en binnen 2 uur na vertrek, telefonisch bij de administratie van Uw werkgever. Bij herstel dient U zo spoedig mogelijk de administratie in te lichten. Bij nalatigheid zijn de financiële gevolgen voor U. Sancties zullen strak worden uitgevoerd Bezoek aan huisarts, tandarts of specialist In verband met de aard van het werk dient U deze afspraken zoveel mogelijk aan het einde van de dag te plannen. Indien dit niet mogelijk is dient U zich zo spoedig mogelijk na het bezoek weer naar het werk te begeven. U dient deze bezoeken (ruim) vooraf te melden bij Uw leidinggevende. 4.1

10 5. Snipperdagen/ATV-dagen/vakantie Elke werknemer heeft recht op ATV-dagen en snipperdagen, e.e.a. conform de geldende CAO (CAO-Bouw en CAO- UTA). Alleen na overleg met Uw leidinggevende kan een snipperdag opgenomen worden, voor zover de werkzaamheden dit toelaten. ATV-dagen worden jaarlijks voor zover van toepassing in onderling overleg vastgesteld (een en ander zoals onder andere in de CAO's is geregeld). Kerst- en zomervakantie is in principe collectief. Afwijking daarvan is in beginsel niet mogelijk tenzij er een gegronde reden is (te beoordelen door de directie) Periodieke keuringen (en aanstellingskeuringen) Periodieke keuringen staan vermeld in de CAO CAO Een exemplaar van de CAO voor de bouwnijverheid ligt ter inzage bij de administratie. 5.1

11 6. Verantwoording werkzaamheden 6.1. Dagrapporten, productiestaat en staat van regie- en bijkomende werkzaamheden Door de leidinggevende dienen dagrapporten ingevuld te worden, alsmede een productiestaat en een staat van regieen bijkomende werkzaamheden. De gevraagde, afgeronde dagrapporten, productie- en staten van regie- en bijkomende werkzaamheden, alsmede alle andere van belang zijnde formulieren, zoals machinistenrapporten, onkostendeclaraties, afleverings- en opdrachtbonnen, etc. dienen iedere maandag ingeleverd te worden, hetzij bij de bedrijfsleider c.q. hoofduitvoerder, hetzij bij de administratie op kantoor Chauffeurs- en machinistenrapport De gevraagde dagelijkse controlelijsten van de chauffeurs en de machinisten dienen volledig ingevuld (per dag) iedere maandagochtend ingeleverd te worden, hetzij bij de uitvoerder van het werk waar U op dat moment werkt, hetzij bij de administratie op kantoor Autokosten, onkostendeclaraties en tachograafschijven U dient ervoor zorg te dragen dat U Uw brandstofbonnen, tachograafschijven en andere van belang zijnde zaken, volledig ingevuld, bij de uitvoerder van het werk (waar U op dat moment werkt) of bij de administratie op kantoor iedere maandagochtend heeft ingeleverd. 6.1

12 7. Bedrijfsmiddelen 7.1. Algemeen Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn door het bedrijf vele (kostbare) auto's, werktuigen, gereedschappen en overige middelen aangeschaft. De directie verwacht van U een gebruik als ware het Uw eigen bezit. Verlies, diefstal, schade, gebreken en defecten aan deze middelen dient U onmiddellijk bij Uw leidinggevende te melden. Het is zeer storend voor U en Uw collega's als men ontdekt dat het apparaat of werktuig niet naar behoren functioneert, op het moment dat men het nodig heeft. Bovendien kunnen gebreken nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van mensen en voor het milieu. Voor de persoonlijke uitrusting bent U persoonlijk verantwoordelijk. De administratie houdt een door U ondertekend overzicht van persoonlijke middelen in Uw dossier. Verlies of diefstal zal bij U doorberekend worden. Bij vervanging vanwege slijtage dient U het oude middel in te ruilen tegen een nieuw exemplaar. Indien U materiaal of gereedschap nodig heeft, dan kan dit besteld worden via Uw leidinggevende. Over de handelwijze met werktuigen en gereedschappen wordt verderop in deze uitgave nog nader ingegaan Persoonlijke- en speciale beschermingsmiddelen Hiervoor wordt verwezen naar de gedetailleerde beschrijving verderop in de huisregels en voorschriften. Uw werkgever verstrekt U de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is verplicht deze Persoonlijke Beschermings Middelen te gebruiken. Dit is zowel in Uw belang (veiligheid en gezondheid), alsmede in belang van het bedrijf (wetgeving, voorkomen ongevallen, etc.). Bij het niet gebruiken van deze PBM's zullen er sancties genomen worden. U dient deze PBM's te onderhouden en er zorgvuldig mee om te gaan Groot materieel De chauffeur of machinist blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn auto c.q. machine. Groot materieel is niet geschikt voor vervoeren van personen. Laat ook nooit onbekwame personen de auto c.q. machine besturen. 7.1

13 7.4. Bedrijfsauto's en werktuigen Privé-gebruik is in beginsel niet toegestaan. Indien privé-gebruik plaatsvindt zullen alle gevolgen (incl. fiscale) welke hieruit voortvloeien voor rekening zijn van de berijder van de auto. In geval van ziekte van de bestuurder wordt de auto indien nodig ingenomen door een andere bestuurder om de werkzaamheden voort te zetten. Men krijgt deze auto weer terug bij hervatting van de werkzaamheden. Men dient zelf de wagen te controleren op eventuele schades en vermissing van materiaal of gereedschap. Veranderingen aan de (bedrijfs)auto's zijn niet toegestaan. In principe is het rijden in het buitenland verboden. Alleen met speciale toestemming door de directie is het rijden in het buitenland toegestaan. De eventuele extra kosten die daarmee gepaard gaan zijn voor de werknemer. U dient bij het rijden in het buitenland altijd in het bezit te zijn van een groene kaart. Deze kunt U in overleg op kantoor verkrijgen. Bij terugkomst dient U onverwijld deze groene kaart weer op kantoor in te leveren. U bent verplicht bij het A.N.W.B.- kantoor een reis- en kredietbrief te nemen (deze kosten zijn voor rekening van de werknemer). In beginsel zijn alle financiële, fiscale en/of juridische gevolgen, ontstaan door (privé)gebruik in het binnen- en buitenland voor rekening van de desbetreffende werknemer. Bij het niet naleven van voorgaande punten kan de wagen worden ingenomen. Vóór het vervoer en/of ingebruikname van aanhangwagens, compressoren, keten enz. dient U zich ervan te vergewissen dat de verlichting goed functioneert. Bij vervoeren van materiaal en/of materieel per aanhangwagen, dient U ervoor te zorgen dat de desbetreffende materialen/materieel goed vastgebonden zijn. Dit dient U zelf goed te controleren, ook gedurende het rijden (naspannen spanbanden, etc.). Personen die alleen in het bezit zijn van een rijbewijs B (en dus geen E) dienen de beperking hiervan goed te kennen (bij gebruik van een aanhangwagen). De consequenties bij niet naleven van het hierboven genoemde, alsmede de bekeuringen zijn voor Uw rekening, ook indien U bovengenoemde materieel (na goedkeuring door de directie) privé gaat gebruiken. N.B. bekeuringen worden niet door de werkgever vergoed Inzittenden Het wettelijk toegestane aantal inzittenden (met inbegrip van de chauffeur) in een voertuig varieert per voertuig. Als vuistregel kan worden gehanteerd dat er net zoveel personen (met inbegrip van de chauffeur) mogen plaatsnemen in een voertuig als dat er zittingen zijn. Voor een normale personenauto alsmede bedrijfsbusjes met een achterbank betekent dit over het algemeen dat er maximaal vijf personen (met inbegrip van de chauffeur) mogen worden vervoerd. Indien men er niet geheel zeker van is hoeveel personen er maximaal mogen plaatsnemen in het voertuig, dient men vooraf zich ervan te overtuigen over het toegestane aantal inzittenden. Het vervoeren van meer inzittenden dan wettelijk is toegestaan in het aan u ter beschikking gestelde voertuig c.q. werktuig is geheel voor eigen verantwoording en rekening. 7.2

14 7.6. Onderhoud De bestuurder/chauffeur/machinist aan wie permanent een auto of werktuig ter beschikking is gesteld, dient er voor te zorgen dat de wagen c.q. de machine regelmatig en voldoende wordt schoongehouden, zowel het interieur alsook de buitenkant. De bestuurder/chauffeur/machinist dient zorg te dragen voor het op peil houden van olie, koelvloeistof, bandenspanning en alle andere van belang zijnde zaken. Bij in gebreke blijven zal schade hierdoor door het bedrijf bij de bestuurder/chauffeur/machinist in rekening worden gebracht. Eenieder dient de handleiding van de betreffende auto en/of machine te kennen. Reparatie, onderhoud enz. dient in overleg met onze werkplaats te geschieden. Men kan dan met U hierover een afspraak maken. Bij personenauto's en busjes dient U eventueel (na werktijd) deze vervoermiddelen naar het bedrijf te brengen, met schriftelijke vermelding van eventuele klachten Schade/diefstal Schadegevallen en diefstal dienen altijd onmiddellijk mondeling en binnen 24 uur schriftelijk via het schadeformulier aan de administratie op kantoor gemeld te worden. Het schadeformulier dient zo volledig en nauwkeurig mogelijk ingevuld te worden. Dit geldt ook voor de achterzijde van het formulier. Het formulier dient te zijn voorzien van Uw handtekening. In geval van schade door eigen schuld kan het eigen risicobedrag tot 150,00 verhaald worden op de werknemer, indien de directie hiertoe aanleiding ziet. U dient te allen tijde met al het materieel zorgvuldig, verantwoord, milieubewust en veilig om te gaan. Bij beëindiging van de dienstbetrekking wordt de auto nagezien op mogelijk niet gemelde schades. Deze eventuele niet gemelde schades zullen met U verrekend worden. Bij het in gebreke blijven van het één en ander zult U volledig aansprakelijk gesteld worden voor de financiële gevolgen daarvan. 7.3

15 8. Salaris-/loonuitbetaling Het salaris c.q. loon wordt periodiek (4 -wekelijks) overgemaakt op het door U verstrekte bank- of girorekeningnummer. 8.1

16 9. Algemene beleidsverklaring Gebr. Kooijman B.V. is werkzaam als civiel/technisch aannemingsbedrijf in de grond-, water- en wegenbouw. Hoofdactiviteiten van ons bedrijf zijn het aanleggen c.q. reconstrueren van wegen en rioleringen. Ons bedrijf streeft naar een optimaal kwaliteitsniveau. Kwaliteit betekent het minimaal voldoen aan de gestelde eisen. Ons bedrijf streeft erna om meer dan minimaal te voldoen aan de gestelde eisen. Ons doel op het gebied van kwaliteit is dan ook om naast het afleveren van een kwalitatief hoogwaardig product ervoor te zorgen dat de kwaliteit ook op peil blijft en zonodig verbeterd wordt. Tevens wordt gelet op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers op de projecten. Ons doel op het gebied van arbeidsomstandigheden is om de arbeidsomstandigheden binnen ons bedrijf steeds trachten te bevorderen, e.e.a. aan de hand van de Arbo-wet en de (UTA)CAO voor de bouw. Ook de zorg voor het milieu is voor ons bedrijf belangrijk. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor omwonenden, overheid en opdrachtgevers. De zorg voor het milieu beperkt zich niet alleen tot afval, maar omvat elke vorm van hinder rond de werklocatie, zoals geluid, trillingen, stof en stank. Ons streven is dan ook om al deze vormen van milieuhinder verder te voorkomen of te beperken. Zoals hiervoor genoemd wordt het veilig en gezond werken door de directie als zeer belangrijk ervaren, voor zowel de eigen medewerkers, alsook medewerkers van derden. Het doel van ons VGM-beleid is om in samenwerking tussen personeelsleden, onderaannemers en directie te komen tot een optimaal arbeidsklimaat m.b.t. veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Als directie streven wij dan ook naar een permanente zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu, alsmede naar optimale werkomstandigheden, waarbij ongevallen, letsels, ziekte en schades (zowel materiële- als milieuschade), zoveel als mogelijk worden voorkomen en waardoor het welzijn van de medewerkers zoveel mogelijk wordt bevorderd. Tevens streven wij ernaar om werknemers, die door letsel of ziekte niet in staat zijn om die werkzaamheden uit te voeren zoals in hun functieomschrijving bedoeld wordt, vervangend werk te laten uitvoeren. Ieder jaar zal het beleid met inbegrip van de doelstellingen van ons bedrijf opnieuw bezien worden en, indien nodig, in aangepaste vorm worden uitgereikt binnen onze organisatie. Aldus vastgesteld te, Namens de directie van Gebr. Kooijman B.V., P.L. Kooijman 9.1

17 10. Wetgeving Algemeen De in deze uitgifte vermelde huisregels en voorschriften zijn afgeleid van de Nederlandse wetgeving. Eén van de belangrijkste hiervan is de Arbeidsomstandighedenwet (in de volksmond kortweg de Arbo-wet genoemd). E.e.a. met inachtneming van de zgn. AI-bladen van de arbeidsinspectie. In tegenstelling tot de oude wetten verplichten deze wetten niet enkel de werkgever maar ook de werknemer. De werkgever heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. De werkgever en de werknemer hebben een gezamenlijke zorgplicht voor de veiligheid, gezondheid en het milieu Richtlijnen en plichten De werkgever heeft de plicht een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu-beleid, kortweg VGM-beleid, te formuleren. De voorbereiding, uitvoering en evaluatie dient de werkgever in nauwe samenwerking met het personeel uit te voeren. De werkgever neemt het initiatief tot werkoverleg, voorlichting en training. Hij zal zorgdragen voor de beschikbaarheid van de persoonlijke en bijzondere beschermingsmiddelen en maatregelen. De werknemers hebben de plicht de instructies nauwgezet in de praktijk te brengen en gebruik te maken van deze beschermingsmiddelen. Ook dient de werknemer bedreigende situaties voor mens en milieu direct te melden bij de leidinggevende Verplichtingen werknemers Het is de plicht van alle werknemers de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van onveilige en ongezonde situaties voor henzelf of medemensen en ter voorkoming van milieuschade. In het bijzonder geldt dit voor: het uitvoeren van de werkzaamheden volgens bekende en aanvaardbare werkmethoden en bijzondere veiligheidsmaatregelen. het op de juiste wijze gebruiken van goedgekeurde machines, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen, gereedschappen, etc. het juiste gebruik en onderhoud van de persoonlijke en bijzondere beschermingsmiddelen. het niet veranderen of buiten werking stellen van beveiliging op machines, gereedschappen, etc. verplichte deelname van de werknemers voor georganiseerd overleg, voorlichting en opleiding. door werknemers opgemerkte gevaren voor mens en milieu direct te melden aan de leidinggevende. Wie zijn of haar verplichtingen niet nakomt, kan daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Herhaaldelijk verzaken van verplichtingen kan voor de directie aanleiding zijn tot nemen van vergaande sancties. 10.1

18 11. Wat te doen bij brand, explosie of ongeval EHBO en ongevallen Waarschuw als eerste de op de werkplek aanwezige bedrijfshulpverlener (kortweg BHV-er genoemd). Begeleid bij licht letsel de getroffenen naar een EHBO-post. Laat zelfs een kleine wond door een BHV-er, EHBO-er, verpleegkundige of arts verzorgen. Bel bij een ernstig ongeval als eerste het ter plaatsen geldende ongevallen telefoonnummer of bel, indien dit niet direct bij de hand is, het algemene alarmnummer 112, en geef zakelijke informatie door zoals naam, de juiste plaats van het ongeval, straatnaam en eventueel huisnummer, aantal slachtoffers, alsmede ook de plaats waar de hulpverlening tot stand moet komen. Geef het telefoonnummer door van waaruit U belt; dit omdat bij eventuele onduidelijkheid bij de hulpverlening, deze U terug kunnen bellen. Laat de opgegeven plaats herhalen om vergissingen te voorkomen. Zorg voor de opvang van de hulpverlening om de juiste weg aan te geven. Meldt het ongeval bij de bedrijfsleiding en verander, indien mogelijk, niets aan de ongevalsituatie. Dit in verband met mogelijk onderzoek Brand of explosie Meldt dit door middel van de ter plaatsen geldende brandmelding en stel de direct leidinggevende/bhv-er op de hoogte. Sluit gasflessen af en schakel elektrische toestellen uit. Verminder zo mogelijk ventilatie door deuren, ramen en luchtkokers te sluiten en ventilatoren of afzuiging uit te schakelen. Start, indien mogelijk, met de beschikbare blusmiddelen het blussen. Neem hierbij echter geen enkel risico, maar verlaat in gevaarlijke situaties de desbetreffende ruimte(n). Verzamel U op de aangegeven plaats. Zorg te allen tijde als eerste voor Uw eigen veiligheid, alsmede voor de veiligheid van alle ter plaatsen aanwezige personen Rapportage Het is voor iedereen belangrijk dat de oorzaak van een ongeval wordt achterhaald, om eventuele herhaling te voorkomen. Mede hierom is het belangrijk, dat direct na een ongeval het ongevalrapport wordt opgemaakt en wordt ingeleverd bij de directie. Door snelle en juiste invulling van het formulier wordt de bedrijfsleiding geïnformeerd en kunnen zonodig beschermende of preventieve maatregelen worden genomen. Naast het melden van ongevallen dienen ook gemeld te worden: bijna ongevallen gebeurtenissen met materiële schade onveilige situaties/handelingen Voor deze meldingen dient U samen met Uw leidinggevende een ongevallenformulier in te vullen. Houdt te allen tijde rekening met het feit dat U zichzelf nooit blootstelt aan gevaarlijke situaties. Uw eigen veiligheid staat voorop! 11.1

19 12. Onderaannemers, zelfstandigen en ingeleend personeel Wanneer personeel, machines en/of gereedschappen van onderaannemers op werken onder verantwoordelijkheid van Gebr. Kooijman B.V. ingezet worden, dient de onderaannemer kennis te nemen van de huisregels en voorschriften van Gebr. Kooijman B.V. alsmede de Nederlandse wetgeving (met in bijzonder de Arbo-wet) en deze in acht te nemen. De onderaannemers zullen schriftelijk hiervan op de hoogte worden gesteld via afgesloten contracten of anderszins. Bij de onderaannemer berust de plicht haar eigen personeel hierover voor te lichten en voor veiligheid en goedgekeurd materieel, almede de persoonlijke beschermingsmiddelen te zorgen. 12.1

20 13. Voorschriften algemene bepalingen Verantwoordelijkheid Het is in beginsel de verantwoordelijkheid van elke leidinggevende er zorg voor te dragen, dat werknemers de opgedragen werkzaamheden op een voor de mens veilige, gezonde en voor het milieu niet schadelijke wijze kunnen uitvoeren. Het is de plicht van elke werknemer de richtlijnen op te volgen. Enkel door een gezamenlijke zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu kan verantwoord gewerkt worden Gedrag, discipline en hygiëne op het werk Gedraag U te allen tijde fatsoenlijk bij kontakten met collega's, met personeel van opdrachtgevers en collegabedrijven en met mensen in de werkomgeving. Ook als anderen U onheus tegemoet treden, ga daar niet op in en tracht dan toch kalmte en fatsoen te bewaren. Zijn er klachten geuit, ga daar zorgvuldig mee om en meldt deze direct bij Uw leidinggevende. Mocht U zelf geen passend of tevredenstellend antwoord weten, verwijs de mensen dan zo mogelijk correct door. Het is een ieder verboden handelingen te verrichten, die schadelijk zijn voor mens en milieu, of die schade aan eigendommen van het bedrijf of derden kunnen veroorzaken. De directie verwacht van een ieder dat hij/zij, zijn/haar werkzaamheden zorgvuldig, gemotiveerd, veilig en milieubewust uitvoert. Orde en netheid bevorderen veiligheid, gezondheid en de bescherming van het milieu. Maak daarom werk van het opruimen van rommel op de werklocaties, in de bedrijfswagens, in de schaft- en directieketen, in de containers, in de kantoren en in de werkplaats(en). Zorg voor het juist opruimen van olieresten, etc. op werkterreinen, bedrijfsvloeren, e.d.. Houdt brandblusmiddelen en vluchtwegen goed toegankelijk. Mede gezien het vaak vervuilende werk dient U vóór het eten altijd de handen te wassen. Hygiëne is een noodzaak, vooral voor Uw gezondheid. Uw verschijning in werkkleding is een visitekaartje voor het bedrijf. Zorg daarom, ondanks de vaak zeer vervuilende werkomstandigheden, voor regelmatige verschoning, en waar nodig, voor reparatie of vervanging van werkkleding. Bij aanvang van de nieuwe werkweek verwacht de directie dat elke werknemer in schone en correcte werkkleding verschijnt. Het schoonmaken (wassen) van werkkleding behoort tot Uw eigen taken, behoudens saneringsoveralls, welke door het bedrijf gereinigd worden Alcohol, drugs, medicijnen, tabak. Op het werk is het gebruik of onder invloed verkeren van alcohol, drugs, e.d. ten strengste verboden. Het gebruik van medicijnen, die het goed functioneren belemmeren, is ook ten strengste verboden. Het gebruik van open vuur of roken is onder bepaalde omstandigheden verboden vanwege het gevaar voor brand. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot verwijdering van het werk en/of ontslag. 13.1

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED

PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED INHOUDSOPGAVE versie datum 1. Voorwoord 4 maart 2012 2. Organisatie 2.1 Missie en visie 8 maart 2012 2.2 Organisatiestructuur 12 maart 2013 2.3 Personele structuur

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People www.startpeople.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie