Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Persoonlijke gegevens Identificatie Gegevens Opleiding Wijzigingen en aanvullingen Werktijden Ziektemelding/herstelmelding Bezoek aan huisarts, tandarts of specialist Snipperdagen/ATV-dagen/vakantie Periodieke keuringen CAO Verantwoording werkzaamheden Dagrapporten, productiestaat en staat van regie- en bijk. werkz Chauffeurs- en machinistenrapport Autokosten, onkostendeclaraties en tachograaf Bedrijfsmiddelen Algemeen Persoonlijke en speciale beschermingsmiddelen Groot materieel Bedrijfsauto s en werktuigen Inzittenden Onderhoud Schade/diefstal Salaris-/loonuitbetaling Algemene beleidsverklaring

3 Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde 10. Wetgeving Algemeen Richtlijnen en plichten Verplichtingen werknemers Wat te doen bij brand, explosie of ongeval EHBO en ongevallen Brand of explosie Rapportage Onderaannemers, zelfstandigen en ingeleend personeel Voorschriften algemene bepalingen Verantwoordelijkheid Gedrag, discipline en hygiëne op het werk Alcohol, drugs, medicijnen, tabak Voorkomen van hinder, gevaar en schade Overleg tussen personeel en bedrijfsleiding Werkplekinspektie Legitimatie Hulpverlening Brandbestrijding Verkeersvoorzieningen Putten en sleuven Kabels, slangen en leidingen Vervoer Milieuvervuiling Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM s) (instructies) Algemeen Werkkleding Voetbescherming Hoofdbescherming Gehoorbescherming Kniebescherming Handbescherming Oog- en gelaatsbescherming Laskap / Lasbril Ademhalingsbescherming Waadpak Kettingzaagbroek Milieu overall / Chemiepak Veiligheidsvest/shirt Veiligheidsgordel (life-line) Sancties

4 Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde 15. Werkzaamheden algemeen Werken in stof Werken in lawaai Fysieke belasting Weersomstandigheden Werken in verkeer Bronbemaling Keetaansluiting Werken met werktuigen en machines Algemeen Hijsmaterieel Shovels, vorkheftrucks en graafmachines Compressoren, generatoren en pompen Damwandapparatuur Verdichtingsapparatuur Werken met handgereedschappen Handwerktuigen Elektrisch aangedreven gereedschap Pneumatisch (hand)gereedschap Autogeen apparatuur Lastrafo s Werken met gereedschapsmachines Houtcirkelzaagmachines Vast opgestelde slijpmachine Kolomboormachines Langzaamlopende metaalzaagmachine Draaibank Hefbrug Loopkraan Werken op hoogte en in diepte Ladders Hoogwerkers Valbeveiliging Werken in besloten ruimten Algemeen Gereedschappen en hulpmiddelen Fabrieksinstallaties

5 Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde 21. Werken met onbekende stoffen Werken in verontreinigde grond Gevaar van blootstelling Gevaar van brand of explosie Risicoklassen Kans op blootstelling/ontstaan explosieve damp Maatregelen Werkplaatsen Werken nabij trein- of tramverkeer Algemeen Veiligheid nabij trein- of tramverkeer Lopen op het spoorterrrein Oversteken sporen Werken nabij bovengrondse sterkstroomleidingen Kabels en leidingen De voorbereiding De uitvoering De medewerkers De machinisten Het schadeformulier Werken op kantoor Kantine Verzuimreglement Meldplicht Thuis blijven Het juiste adres Maak bezoek mogelijk Op het spreekuur komen Genezing niet belemmeren Het verrichten van werk Aanvullende eisen voor sportbeoefenaars Verblijf in het buitenland Hervatten bij herstel Tweede optie Privacy en geschillen Machtiging Aansprakelijkheid (cessie) Hoogte van salaris-/loondoorbetaling

6 1. Voorwoord Ons bedrijf is in de jaren veertig van de vorige eeuw opgericht door Jan Kooijman Sr. Sinds die tijd is er nogal wat veranderd op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn. Met het verschijnen van dit reglement wil de directie van Gebr. Kooijman B.V. alle werknemers en onder haar verantwoordelijkheid werkende mensen een aantal aspecten van verantwoord werken onder de aandacht brengen. Door de Nederlandse wetgeving, in het bijzonder op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu, heeft naast de werkgever ook elke werknemer een verantwoordelijkheid ten aanzien van een veilige en gezonde werkplek en het behoud van een goed milieu gekregen. Daarnaast kent elk in Nederland verblijvend persoon wettelijk een identificatieplicht. In eerste instantie is elke werknemer gehouden aan de in deze uitgave aangegeven richtlijnen. Daarnaast dient een ieder zich op de hoogte te stellen van aanvullende voorschriften bij de projecten. Toekenning van toekomstige opdrachten is mede afhankelijk van de wijze waarop bij de huidige projecten de voorschriften beleefd en nageleefd worden. De directie vraagt bijzondere aandacht voor de arbo- en milieurichtlijnen. De verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen dient U te dragen en te verzorgen volgens de algemene of bijzondere instructies. Tevens verwacht de directie dat overige noodzakelijke beveiligingen en voorzieningen aangebracht en in goede staat gehouden worden. Bestaan er bij U vragen of problemen op het gebied van arbo en milieu, dan kunt U zich altijd tot Uw leidinggevende, de kwaliteit- milieu- arbo-coördinator of de directie wenden. Het is de plicht van elke werknemer zich te houden aan de in deze uitgave gestelde regels en aan de door Uw leidinggevende of de kwaliteit- milieu- arbo-coördinator verstrekte instructies. Daarnaast dient U door U geconstateerde onveilige of de gezondheid of het milieu bedreigde situaties direct te melden bij Uw directe chef of directie. Dit is niet enkel in Uw persoonlijk belang, maar ook in het belang van Uw collega's, de mensen in de directe omgeving, het milieu, het bedrijf en de opdrachtgevers. De directie vertrouwt erop dat U dit reglement aandachtig zult lezen en ernaar zult handelen. U draagt daarmee bij tot een correcte bedrijfsvoering, een juist gebruik van de bedrijfsmiddelen, het terugdringen van ongevallen en incidenten en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Het eventueel niet (juist) naleven van dit reglement kunnen leiden tot vergaande sancties. Hoewel in deze voorschriften wordt gesproken over werknemers in de mannelijke vorm, worden zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers bedoeld. 1.1

7 2. Persoonlijke gegevens 2.1. Identificatie Elk in Nederland verblijvend persoon heeft een wettelijke identificatieplicht. U dient daarom tijdens werkzaamheden altijd in het bezit te zijn van een geldig identificatiebewijs. Dit kan zijn : Nederlands paspoort, of Identiteitskaart, of In een aantal situaties het rijbewijs. Op verzoek van door de overheid aangestelde functionarissen, zoals de politie, bent U verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen. Het niet voldoen hieraan kan aanleiding zijn tot meenemen door de politie naar een politiebureau en/of tot geldboetes. Alle hieruit voortvloeiende financiële, fiscale en/of juridische gevolgen zijn voor rekening van de desbetreffende werknemer Gegevens Bij indiensttreding dient elke nieuwe werknemer het bedrijf de navolgende gegevens te verstrekken. Recente keuringsgegevens Ingevuld formulier 'checklist personeel' Opgaaf gegevens voor de loonheffing Uw Sofi-nummer kenbaar te maken Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (alsmede eventueel rijbewijs!) Overige relevante informatie/gegevens Indien U recent niet gekeurd bent, is het verplicht een keuring te ondergaan Opleiding De opleiding houdt niet op bij het verlaten van de school. Door veranderingen in de techniek, in de wetgeving, in de regelgeving van de bedrijfstak, in de wijze van bedrijfsvoering en in de persoonlijke ontwikkeling is bijscholing van wezenlijk belang voor het voortbestaan van het bedrijf en het behoud van de persoonlijke werkgelegenheid. Jaarlijks inventariseert de directie de opleidingsbehoefte. Het bedrijf verwacht van U de volle medewerking zowel in het belang voor het bedrijf als voor Uw eigen toekomst. Sommige cursussen c.q. opleidingen kunnen verplicht zijn Wijzigingen en aanvullingen Indien er wijzigingen en/of aanvullingen in bovengenoemde gegevens optreden bent U verplicht deze binnen een maand schriftelijk door te geven aan de administratie (bijvoorbeeld bij verhuizen). 2.1

8 3. Werktijden De werktijden bij Gebr. Kooijman B.V. zijn hieronder vermeld. Voor uitvoerend personeel: Zomer en Winter: van tot uur tot uur tot uur Voor kantoorpersoneel: Voor kantoorpersoneel gelden afwijkende tijden, namelijk: Zomer en Winter: van tot uur tot uur tot uur tot uur Indien met opdrachtgevers andere werktijden zijn overeengekomen, zal de directie U hiervan op de hoogte stellen en dient U zich daar aan te houden. In afwijking op bovengenoemde werktijden kan er in overleg met de directie bepaald worden dat de werktijden aangepast worden (bijv. een zgn. "tropenrooster", e.d.). 3.1

9 4. Ziekmelding/hersteldmelding Bij indiensttreding ontvangt U naast deze huisregels en voorschriften een afzonderlijk verzuimreglement (bijgesloten in dit boekwerk). Dit verzuimreglement is overeengekomen tussen Gebr. Kooijman B.V. en de door het bedrijf gecontracteerde Arbodienst. U dient zich bij ziekte in beginsel persoonlijk vóór aanvang van de werkzaamheden ziek te melden bij de uitvoerder en/of hoofduitvoerder van het werk waar U zou werken die dag, alsmede bij de administratie, uiterlijk voor 9.00 uur 's ochtends. Tevens dient U zich bij Uw collega, waar U met mee reist die dag, af te melden. Uw collega dient ervoor te zorgen dat de auto(bus) die U ter beschikking is gesteld eventueel meegenomen kan worden naar het werk c.q. bedrijf. Bij langdurige ziekte kan in overleg met de directie de auto(bus) ingenomen worden. Ziekmelding tijdens werkzaamheden dient allereerst bij de verantwoordelijke leidinggevende te geschieden en binnen 2 uur na vertrek, telefonisch bij de administratie van Uw werkgever. Bij herstel dient U zo spoedig mogelijk de administratie in te lichten. Bij nalatigheid zijn de financiële gevolgen voor U. Sancties zullen strak worden uitgevoerd Bezoek aan huisarts, tandarts of specialist In verband met de aard van het werk dient U deze afspraken zoveel mogelijk aan het einde van de dag te plannen. Indien dit niet mogelijk is dient U zich zo spoedig mogelijk na het bezoek weer naar het werk te begeven. U dient deze bezoeken (ruim) vooraf te melden bij Uw leidinggevende. 4.1

10 5. Snipperdagen/ATV-dagen/vakantie Elke werknemer heeft recht op ATV-dagen en snipperdagen, e.e.a. conform de geldende CAO (CAO-Bouw en CAO- UTA). Alleen na overleg met Uw leidinggevende kan een snipperdag opgenomen worden, voor zover de werkzaamheden dit toelaten. ATV-dagen worden jaarlijks voor zover van toepassing in onderling overleg vastgesteld (een en ander zoals onder andere in de CAO's is geregeld). Kerst- en zomervakantie is in principe collectief. Afwijking daarvan is in beginsel niet mogelijk tenzij er een gegronde reden is (te beoordelen door de directie) Periodieke keuringen (en aanstellingskeuringen) Periodieke keuringen staan vermeld in de CAO CAO Een exemplaar van de CAO voor de bouwnijverheid ligt ter inzage bij de administratie. 5.1

11 6. Verantwoording werkzaamheden 6.1. Dagrapporten, productiestaat en staat van regie- en bijkomende werkzaamheden Door de leidinggevende dienen dagrapporten ingevuld te worden, alsmede een productiestaat en een staat van regieen bijkomende werkzaamheden. De gevraagde, afgeronde dagrapporten, productie- en staten van regie- en bijkomende werkzaamheden, alsmede alle andere van belang zijnde formulieren, zoals machinistenrapporten, onkostendeclaraties, afleverings- en opdrachtbonnen, etc. dienen iedere maandag ingeleverd te worden, hetzij bij de bedrijfsleider c.q. hoofduitvoerder, hetzij bij de administratie op kantoor Chauffeurs- en machinistenrapport De gevraagde dagelijkse controlelijsten van de chauffeurs en de machinisten dienen volledig ingevuld (per dag) iedere maandagochtend ingeleverd te worden, hetzij bij de uitvoerder van het werk waar U op dat moment werkt, hetzij bij de administratie op kantoor Autokosten, onkostendeclaraties en tachograafschijven U dient ervoor zorg te dragen dat U Uw brandstofbonnen, tachograafschijven en andere van belang zijnde zaken, volledig ingevuld, bij de uitvoerder van het werk (waar U op dat moment werkt) of bij de administratie op kantoor iedere maandagochtend heeft ingeleverd. 6.1

12 7. Bedrijfsmiddelen 7.1. Algemeen Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn door het bedrijf vele (kostbare) auto's, werktuigen, gereedschappen en overige middelen aangeschaft. De directie verwacht van U een gebruik als ware het Uw eigen bezit. Verlies, diefstal, schade, gebreken en defecten aan deze middelen dient U onmiddellijk bij Uw leidinggevende te melden. Het is zeer storend voor U en Uw collega's als men ontdekt dat het apparaat of werktuig niet naar behoren functioneert, op het moment dat men het nodig heeft. Bovendien kunnen gebreken nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van mensen en voor het milieu. Voor de persoonlijke uitrusting bent U persoonlijk verantwoordelijk. De administratie houdt een door U ondertekend overzicht van persoonlijke middelen in Uw dossier. Verlies of diefstal zal bij U doorberekend worden. Bij vervanging vanwege slijtage dient U het oude middel in te ruilen tegen een nieuw exemplaar. Indien U materiaal of gereedschap nodig heeft, dan kan dit besteld worden via Uw leidinggevende. Over de handelwijze met werktuigen en gereedschappen wordt verderop in deze uitgave nog nader ingegaan Persoonlijke- en speciale beschermingsmiddelen Hiervoor wordt verwezen naar de gedetailleerde beschrijving verderop in de huisregels en voorschriften. Uw werkgever verstrekt U de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is verplicht deze Persoonlijke Beschermings Middelen te gebruiken. Dit is zowel in Uw belang (veiligheid en gezondheid), alsmede in belang van het bedrijf (wetgeving, voorkomen ongevallen, etc.). Bij het niet gebruiken van deze PBM's zullen er sancties genomen worden. U dient deze PBM's te onderhouden en er zorgvuldig mee om te gaan Groot materieel De chauffeur of machinist blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn auto c.q. machine. Groot materieel is niet geschikt voor vervoeren van personen. Laat ook nooit onbekwame personen de auto c.q. machine besturen. 7.1

13 7.4. Bedrijfsauto's en werktuigen Privé-gebruik is in beginsel niet toegestaan. Indien privé-gebruik plaatsvindt zullen alle gevolgen (incl. fiscale) welke hieruit voortvloeien voor rekening zijn van de berijder van de auto. In geval van ziekte van de bestuurder wordt de auto indien nodig ingenomen door een andere bestuurder om de werkzaamheden voort te zetten. Men krijgt deze auto weer terug bij hervatting van de werkzaamheden. Men dient zelf de wagen te controleren op eventuele schades en vermissing van materiaal of gereedschap. Veranderingen aan de (bedrijfs)auto's zijn niet toegestaan. In principe is het rijden in het buitenland verboden. Alleen met speciale toestemming door de directie is het rijden in het buitenland toegestaan. De eventuele extra kosten die daarmee gepaard gaan zijn voor de werknemer. U dient bij het rijden in het buitenland altijd in het bezit te zijn van een groene kaart. Deze kunt U in overleg op kantoor verkrijgen. Bij terugkomst dient U onverwijld deze groene kaart weer op kantoor in te leveren. U bent verplicht bij het A.N.W.B.- kantoor een reis- en kredietbrief te nemen (deze kosten zijn voor rekening van de werknemer). In beginsel zijn alle financiële, fiscale en/of juridische gevolgen, ontstaan door (privé)gebruik in het binnen- en buitenland voor rekening van de desbetreffende werknemer. Bij het niet naleven van voorgaande punten kan de wagen worden ingenomen. Vóór het vervoer en/of ingebruikname van aanhangwagens, compressoren, keten enz. dient U zich ervan te vergewissen dat de verlichting goed functioneert. Bij vervoeren van materiaal en/of materieel per aanhangwagen, dient U ervoor te zorgen dat de desbetreffende materialen/materieel goed vastgebonden zijn. Dit dient U zelf goed te controleren, ook gedurende het rijden (naspannen spanbanden, etc.). Personen die alleen in het bezit zijn van een rijbewijs B (en dus geen E) dienen de beperking hiervan goed te kennen (bij gebruik van een aanhangwagen). De consequenties bij niet naleven van het hierboven genoemde, alsmede de bekeuringen zijn voor Uw rekening, ook indien U bovengenoemde materieel (na goedkeuring door de directie) privé gaat gebruiken. N.B. bekeuringen worden niet door de werkgever vergoed Inzittenden Het wettelijk toegestane aantal inzittenden (met inbegrip van de chauffeur) in een voertuig varieert per voertuig. Als vuistregel kan worden gehanteerd dat er net zoveel personen (met inbegrip van de chauffeur) mogen plaatsnemen in een voertuig als dat er zittingen zijn. Voor een normale personenauto alsmede bedrijfsbusjes met een achterbank betekent dit over het algemeen dat er maximaal vijf personen (met inbegrip van de chauffeur) mogen worden vervoerd. Indien men er niet geheel zeker van is hoeveel personen er maximaal mogen plaatsnemen in het voertuig, dient men vooraf zich ervan te overtuigen over het toegestane aantal inzittenden. Het vervoeren van meer inzittenden dan wettelijk is toegestaan in het aan u ter beschikking gestelde voertuig c.q. werktuig is geheel voor eigen verantwoording en rekening. 7.2

14 7.6. Onderhoud De bestuurder/chauffeur/machinist aan wie permanent een auto of werktuig ter beschikking is gesteld, dient er voor te zorgen dat de wagen c.q. de machine regelmatig en voldoende wordt schoongehouden, zowel het interieur alsook de buitenkant. De bestuurder/chauffeur/machinist dient zorg te dragen voor het op peil houden van olie, koelvloeistof, bandenspanning en alle andere van belang zijnde zaken. Bij in gebreke blijven zal schade hierdoor door het bedrijf bij de bestuurder/chauffeur/machinist in rekening worden gebracht. Eenieder dient de handleiding van de betreffende auto en/of machine te kennen. Reparatie, onderhoud enz. dient in overleg met onze werkplaats te geschieden. Men kan dan met U hierover een afspraak maken. Bij personenauto's en busjes dient U eventueel (na werktijd) deze vervoermiddelen naar het bedrijf te brengen, met schriftelijke vermelding van eventuele klachten Schade/diefstal Schadegevallen en diefstal dienen altijd onmiddellijk mondeling en binnen 24 uur schriftelijk via het schadeformulier aan de administratie op kantoor gemeld te worden. Het schadeformulier dient zo volledig en nauwkeurig mogelijk ingevuld te worden. Dit geldt ook voor de achterzijde van het formulier. Het formulier dient te zijn voorzien van Uw handtekening. In geval van schade door eigen schuld kan het eigen risicobedrag tot 150,00 verhaald worden op de werknemer, indien de directie hiertoe aanleiding ziet. U dient te allen tijde met al het materieel zorgvuldig, verantwoord, milieubewust en veilig om te gaan. Bij beëindiging van de dienstbetrekking wordt de auto nagezien op mogelijk niet gemelde schades. Deze eventuele niet gemelde schades zullen met U verrekend worden. Bij het in gebreke blijven van het één en ander zult U volledig aansprakelijk gesteld worden voor de financiële gevolgen daarvan. 7.3

15 8. Salaris-/loonuitbetaling Het salaris c.q. loon wordt periodiek (4 -wekelijks) overgemaakt op het door U verstrekte bank- of girorekeningnummer. 8.1

16 9. Algemene beleidsverklaring Gebr. Kooijman B.V. is werkzaam als civiel/technisch aannemingsbedrijf in de grond-, water- en wegenbouw. Hoofdactiviteiten van ons bedrijf zijn het aanleggen c.q. reconstrueren van wegen en rioleringen. Ons bedrijf streeft naar een optimaal kwaliteitsniveau. Kwaliteit betekent het minimaal voldoen aan de gestelde eisen. Ons bedrijf streeft erna om meer dan minimaal te voldoen aan de gestelde eisen. Ons doel op het gebied van kwaliteit is dan ook om naast het afleveren van een kwalitatief hoogwaardig product ervoor te zorgen dat de kwaliteit ook op peil blijft en zonodig verbeterd wordt. Tevens wordt gelet op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers op de projecten. Ons doel op het gebied van arbeidsomstandigheden is om de arbeidsomstandigheden binnen ons bedrijf steeds trachten te bevorderen, e.e.a. aan de hand van de Arbo-wet en de (UTA)CAO voor de bouw. Ook de zorg voor het milieu is voor ons bedrijf belangrijk. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor omwonenden, overheid en opdrachtgevers. De zorg voor het milieu beperkt zich niet alleen tot afval, maar omvat elke vorm van hinder rond de werklocatie, zoals geluid, trillingen, stof en stank. Ons streven is dan ook om al deze vormen van milieuhinder verder te voorkomen of te beperken. Zoals hiervoor genoemd wordt het veilig en gezond werken door de directie als zeer belangrijk ervaren, voor zowel de eigen medewerkers, alsook medewerkers van derden. Het doel van ons VGM-beleid is om in samenwerking tussen personeelsleden, onderaannemers en directie te komen tot een optimaal arbeidsklimaat m.b.t. veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Als directie streven wij dan ook naar een permanente zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu, alsmede naar optimale werkomstandigheden, waarbij ongevallen, letsels, ziekte en schades (zowel materiële- als milieuschade), zoveel als mogelijk worden voorkomen en waardoor het welzijn van de medewerkers zoveel mogelijk wordt bevorderd. Tevens streven wij ernaar om werknemers, die door letsel of ziekte niet in staat zijn om die werkzaamheden uit te voeren zoals in hun functieomschrijving bedoeld wordt, vervangend werk te laten uitvoeren. Ieder jaar zal het beleid met inbegrip van de doelstellingen van ons bedrijf opnieuw bezien worden en, indien nodig, in aangepaste vorm worden uitgereikt binnen onze organisatie. Aldus vastgesteld te, Namens de directie van Gebr. Kooijman B.V., P.L. Kooijman 9.1

17 10. Wetgeving Algemeen De in deze uitgifte vermelde huisregels en voorschriften zijn afgeleid van de Nederlandse wetgeving. Eén van de belangrijkste hiervan is de Arbeidsomstandighedenwet (in de volksmond kortweg de Arbo-wet genoemd). E.e.a. met inachtneming van de zgn. AI-bladen van de arbeidsinspectie. In tegenstelling tot de oude wetten verplichten deze wetten niet enkel de werkgever maar ook de werknemer. De werkgever heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. De werkgever en de werknemer hebben een gezamenlijke zorgplicht voor de veiligheid, gezondheid en het milieu Richtlijnen en plichten De werkgever heeft de plicht een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu-beleid, kortweg VGM-beleid, te formuleren. De voorbereiding, uitvoering en evaluatie dient de werkgever in nauwe samenwerking met het personeel uit te voeren. De werkgever neemt het initiatief tot werkoverleg, voorlichting en training. Hij zal zorgdragen voor de beschikbaarheid van de persoonlijke en bijzondere beschermingsmiddelen en maatregelen. De werknemers hebben de plicht de instructies nauwgezet in de praktijk te brengen en gebruik te maken van deze beschermingsmiddelen. Ook dient de werknemer bedreigende situaties voor mens en milieu direct te melden bij de leidinggevende Verplichtingen werknemers Het is de plicht van alle werknemers de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van onveilige en ongezonde situaties voor henzelf of medemensen en ter voorkoming van milieuschade. In het bijzonder geldt dit voor: het uitvoeren van de werkzaamheden volgens bekende en aanvaardbare werkmethoden en bijzondere veiligheidsmaatregelen. het op de juiste wijze gebruiken van goedgekeurde machines, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen, gereedschappen, etc. het juiste gebruik en onderhoud van de persoonlijke en bijzondere beschermingsmiddelen. het niet veranderen of buiten werking stellen van beveiliging op machines, gereedschappen, etc. verplichte deelname van de werknemers voor georganiseerd overleg, voorlichting en opleiding. door werknemers opgemerkte gevaren voor mens en milieu direct te melden aan de leidinggevende. Wie zijn of haar verplichtingen niet nakomt, kan daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Herhaaldelijk verzaken van verplichtingen kan voor de directie aanleiding zijn tot nemen van vergaande sancties. 10.1

18 11. Wat te doen bij brand, explosie of ongeval EHBO en ongevallen Waarschuw als eerste de op de werkplek aanwezige bedrijfshulpverlener (kortweg BHV-er genoemd). Begeleid bij licht letsel de getroffenen naar een EHBO-post. Laat zelfs een kleine wond door een BHV-er, EHBO-er, verpleegkundige of arts verzorgen. Bel bij een ernstig ongeval als eerste het ter plaatsen geldende ongevallen telefoonnummer of bel, indien dit niet direct bij de hand is, het algemene alarmnummer 112, en geef zakelijke informatie door zoals naam, de juiste plaats van het ongeval, straatnaam en eventueel huisnummer, aantal slachtoffers, alsmede ook de plaats waar de hulpverlening tot stand moet komen. Geef het telefoonnummer door van waaruit U belt; dit omdat bij eventuele onduidelijkheid bij de hulpverlening, deze U terug kunnen bellen. Laat de opgegeven plaats herhalen om vergissingen te voorkomen. Zorg voor de opvang van de hulpverlening om de juiste weg aan te geven. Meldt het ongeval bij de bedrijfsleiding en verander, indien mogelijk, niets aan de ongevalsituatie. Dit in verband met mogelijk onderzoek Brand of explosie Meldt dit door middel van de ter plaatsen geldende brandmelding en stel de direct leidinggevende/bhv-er op de hoogte. Sluit gasflessen af en schakel elektrische toestellen uit. Verminder zo mogelijk ventilatie door deuren, ramen en luchtkokers te sluiten en ventilatoren of afzuiging uit te schakelen. Start, indien mogelijk, met de beschikbare blusmiddelen het blussen. Neem hierbij echter geen enkel risico, maar verlaat in gevaarlijke situaties de desbetreffende ruimte(n). Verzamel U op de aangegeven plaats. Zorg te allen tijde als eerste voor Uw eigen veiligheid, alsmede voor de veiligheid van alle ter plaatsen aanwezige personen Rapportage Het is voor iedereen belangrijk dat de oorzaak van een ongeval wordt achterhaald, om eventuele herhaling te voorkomen. Mede hierom is het belangrijk, dat direct na een ongeval het ongevalrapport wordt opgemaakt en wordt ingeleverd bij de directie. Door snelle en juiste invulling van het formulier wordt de bedrijfsleiding geïnformeerd en kunnen zonodig beschermende of preventieve maatregelen worden genomen. Naast het melden van ongevallen dienen ook gemeld te worden: bijna ongevallen gebeurtenissen met materiële schade onveilige situaties/handelingen Voor deze meldingen dient U samen met Uw leidinggevende een ongevallenformulier in te vullen. Houdt te allen tijde rekening met het feit dat U zichzelf nooit blootstelt aan gevaarlijke situaties. Uw eigen veiligheid staat voorop! 11.1

19 12. Onderaannemers, zelfstandigen en ingeleend personeel Wanneer personeel, machines en/of gereedschappen van onderaannemers op werken onder verantwoordelijkheid van Gebr. Kooijman B.V. ingezet worden, dient de onderaannemer kennis te nemen van de huisregels en voorschriften van Gebr. Kooijman B.V. alsmede de Nederlandse wetgeving (met in bijzonder de Arbo-wet) en deze in acht te nemen. De onderaannemers zullen schriftelijk hiervan op de hoogte worden gesteld via afgesloten contracten of anderszins. Bij de onderaannemer berust de plicht haar eigen personeel hierover voor te lichten en voor veiligheid en goedgekeurd materieel, almede de persoonlijke beschermingsmiddelen te zorgen. 12.1

20 13. Voorschriften algemene bepalingen Verantwoordelijkheid Het is in beginsel de verantwoordelijkheid van elke leidinggevende er zorg voor te dragen, dat werknemers de opgedragen werkzaamheden op een voor de mens veilige, gezonde en voor het milieu niet schadelijke wijze kunnen uitvoeren. Het is de plicht van elke werknemer de richtlijnen op te volgen. Enkel door een gezamenlijke zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu kan verantwoord gewerkt worden Gedrag, discipline en hygiëne op het werk Gedraag U te allen tijde fatsoenlijk bij kontakten met collega's, met personeel van opdrachtgevers en collegabedrijven en met mensen in de werkomgeving. Ook als anderen U onheus tegemoet treden, ga daar niet op in en tracht dan toch kalmte en fatsoen te bewaren. Zijn er klachten geuit, ga daar zorgvuldig mee om en meldt deze direct bij Uw leidinggevende. Mocht U zelf geen passend of tevredenstellend antwoord weten, verwijs de mensen dan zo mogelijk correct door. Het is een ieder verboden handelingen te verrichten, die schadelijk zijn voor mens en milieu, of die schade aan eigendommen van het bedrijf of derden kunnen veroorzaken. De directie verwacht van een ieder dat hij/zij, zijn/haar werkzaamheden zorgvuldig, gemotiveerd, veilig en milieubewust uitvoert. Orde en netheid bevorderen veiligheid, gezondheid en de bescherming van het milieu. Maak daarom werk van het opruimen van rommel op de werklocaties, in de bedrijfswagens, in de schaft- en directieketen, in de containers, in de kantoren en in de werkplaats(en). Zorg voor het juist opruimen van olieresten, etc. op werkterreinen, bedrijfsvloeren, e.d.. Houdt brandblusmiddelen en vluchtwegen goed toegankelijk. Mede gezien het vaak vervuilende werk dient U vóór het eten altijd de handen te wassen. Hygiëne is een noodzaak, vooral voor Uw gezondheid. Uw verschijning in werkkleding is een visitekaartje voor het bedrijf. Zorg daarom, ondanks de vaak zeer vervuilende werkomstandigheden, voor regelmatige verschoning, en waar nodig, voor reparatie of vervanging van werkkleding. Bij aanvang van de nieuwe werkweek verwacht de directie dat elke werknemer in schone en correcte werkkleding verschijnt. Het schoonmaken (wassen) van werkkleding behoort tot Uw eigen taken, behoudens saneringsoveralls, welke door het bedrijf gereinigd worden Alcohol, drugs, medicijnen, tabak. Op het werk is het gebruik of onder invloed verkeren van alcohol, drugs, e.d. ten strengste verboden. Het gebruik van medicijnen, die het goed functioneren belemmeren, is ook ten strengste verboden. Het gebruik van open vuur of roken is onder bepaalde omstandigheden verboden vanwege het gevaar voor brand. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot verwijdering van het werk en/of ontslag. 13.1

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen wij ons

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Er komt kwartsstof vrij wanneer je kwarts-houdend materiaal zoals hardsteen en baksteen bewerkt. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen

Nadere informatie

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu VGM PLAN Veiligheid, Gezondheid, Milieu uitgave 2008 Inhoud - Inleiding 1 - Algemene veiligheidsregels 2 - Ongevallen en brand 3 - Te ondernemen acties 4 - PBM s 5 - Handgereedschap 6 - Ziekte 7 - Risicoinventarisatie

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen.

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. BIJLAGE GROEN Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. 3 VEILIG WERKEN BINNEN DE GROENVOORZIENING Bij werkzaamheden in de groenvoorziening kunnen gevaarlijke

Nadere informatie

Voorlichtingsboekje VGM

Voorlichtingsboekje VGM 1. Inleiding Wormerveer, november 2010 Geachte medewerk(st)er, Dit voorlichtingsboekje informeert u over Bouwers van Braam - Minnesma en informeert u over arbeidsomstandigheden en milieuzorg. Dus de zaken

Nadere informatie

VG- Handboek VG- HANDBOEK

VG- Handboek VG- HANDBOEK VG- HANDBOEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsverklaring 3. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken 4. Gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) 5. Procedure bij ongevallen,

Nadere informatie

VERVOLG WERKEN MET KWARTSSTOF ARBOCATALOGUS MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING

VERVOLG WERKEN MET KWARTSSTOF ARBOCATALOGUS MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN KWARTSSTOF TE VOORKOMEN OF TE BEPERKEN Allereerst moet bekeken worden of ander materiaal of een andere werkmethode mogelijk is. Als dat niet kan is het belangrijk om zoveel

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) is een verzamelnaam voor allerlei hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jezelf te beschermen tegen gevaar. PBM

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V COLOFON Huisregels IFV Versie 04, november 2013 Contactadres voor deze publicatie: IFV Facilitaire

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft

Nadere informatie

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1 Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau KAM HANDBOEK Inhoud Inleiding... 3 1. Beleidsverklaring... 3 2. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken... 3 3. Gebruik van persoonlijke

Nadere informatie

Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen.

Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. Huisregels Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. De volgende formulieren dienen ingevuld te

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Beleidsverklaring Kwaliteit-, Veiligheid-, Gezondheid- en Milieubeleid 2. Verplichtingen 2.1. Bedrijfsleiding 2.2. Uitvoering 2.3. Me

Inhoudsopgave 1. Beleidsverklaring Kwaliteit-, Veiligheid-, Gezondheid- en Milieubeleid 2. Verplichtingen 2.1. Bedrijfsleiding 2.2. Uitvoering 2.3. Me Voorlichting en Instructie op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Voorlichting en Instructie op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu voor alle medewerk(st)ers,

Nadere informatie

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden. Risico s bij het werken met grondverzetmaterieel wegzakken en omvallen van de machines; aanrijdingen; beknelling

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Arbo-plan Hoogstambrigade 2012

Arbo-plan Hoogstambrigade 2012 Arbo-plan Hoogstambrigade 2012 Inhoud bladzijde Arbo-plan, aanleiding en doel 3 Organisatie en werkzaamheden 3 Risico-inventarisatie (en -evaluatie) 3 Begeleiding en toezicht 4 Instructie, voorlichting

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Beste medewerker, Om jou als uitzendkracht in te kunnen schrijven hebben we informatie van je nodig. Hieronder staat een overzicht van alle formulieren die je moet invullen en/of ondertekenen. Inschrijfformulier;

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN

WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN Bij het werken in bouwputten en sleuven kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door het inkalven van taluds en het bezwijken van grondkerende constructies. Welke maatregelen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Arbochecklist Personenvervoer 1

Arbochecklist Personenvervoer 1 1 In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/5 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Chauffeur. De belangrijkste risico's voor de chauffeur zijn: Lawaai Onveiligheid Trillingen

Chauffeur. De belangrijkste risico's voor de chauffeur zijn: Lawaai Onveiligheid Trillingen Chauffeur Onder de verzamelnaam chauffeur valt ook de chauffeur-monteur. De chauffeur heeft door zijn werk onder andere kans op een verkeersongeval en het ontwikkelen van gehoorschade door lawaai. Verder

Nadere informatie

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Vierde druk, Leeuwarden, 2016 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens. Diverse opdrachtgevers

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

BIJLAGE 19: BEDRIJFSNOODPLAN

BIJLAGE 19: BEDRIJFSNOODPLAN BIJLAGE 19: Pagina: 214.3-1 / 4 ALGEMENE GEGEVENS Bedrijfshulpverlening W.F. van de Vendel Interne alarmering Externe alarmering W.F. van de Vendel en/of L.M. van de Vendel: worden altijd intern gewaarschuwdt;

Nadere informatie

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW Opsteller: Plaats: Datum: T.S. van Kampen Ede 4 september Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene bedrijfsaspecten 2.1 Arbobeleid, BRIE, evaluatie en

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Voor het werk: in gemeente Amstelveen. Besteknummer I&A 2015/0353 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 2. Algemene V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Checklist Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist Gezondheidsklachten door fijnstof Bij werkzaamheden zoals het verwijderen van oud riet, slijpen, hakken, zagen van hout en vegen komt fijnstof vrij. Fijnstof kan ingeademd worden en in de longen

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Fijnstof komt vrij tijdens het schuren en frezen. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen en op den duur onder andere kanker

Nadere informatie

Instructies Oud Papier & Karton

Instructies Oud Papier & Karton Instructies Oud Papier & Karton Memo KENMERK: Aan: Chauffeurs vrijwilligers oud papier en kartoninzameling (OPK) Van: Betreft: Veiligheidsinstructie Kopie: Datum: Maart 2015 Beste chauffeurs en vrijwilligers,

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING BENZEEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING BENZEEN. Standaards voor professionals, wees alert! VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een

Nadere informatie

Bedrijfsreglement voor stagiaires van Bouwmensen Apeldoorn

Bedrijfsreglement voor stagiaires van Bouwmensen Apeldoorn Bedrijfsreglement voor stagiaires van Bouwmensen Apeldoorn INHOUDSOPGAVE Inleiding Pagina 3 Hoofdstuk 1. Ziekte Pagina 3 Hoofdstuk 2. Veiligheid Pagina 3 Hoofdstuk 3. Betaling stagevergoeding Pagina 4

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Midden-Oost Pagina : 1 van 5. werken (papierinzameling) Datum : 01-01-2007

Midden-Oost Pagina : 1 van 5. werken (papierinzameling) Datum : 01-01-2007 Midden-Oost Pagina : 1 van 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen Het dragen van de aan U verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: Veiligheidshesje (zichtbaarheid) Bij minicontainers tevens: Handschoenen

Nadere informatie

Informatiemateriaal NORM/LSA

Informatiemateriaal NORM/LSA H2 Informatiemateriaal NORM/LSA HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

mei 2008 VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan geopende installaties en systemen zijn,

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

a. De IKB PSB-deelnemer heeft voor al haar PSB-activiteiten een afzonderlijke IKB PSB erkenning nodig.

a. De IKB PSB-deelnemer heeft voor al haar PSB-activiteiten een afzonderlijke IKB PSB erkenning nodig. ALGEMEEN Artikel 1 a. De IKB PSB-deelnemer heeft voor al haar PSB-activiteiten een afzonderlijke IKB PSB erkenning nodig. b. De IKB PSB-deelnemer beschikt over een NEN-EN 4400-erkenning. c. In afwijking

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie