Basiskader : mobiliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basiskader : mobiliteit 2015-03"

Transcriptie

1 Basiskader Basiskader : mobiliteit Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie gerechtelijke politie Algemene directie operationele ondersteuning Algemene inspectie file:///g /DSEK/InfoDoc/Tools/PolDoc/Mobilite/mob2015-3/web/basiskader.htm[ :28:54]

2 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 1 PZ 5345 : ANTWERPEN 2801 RECHERCHEUR ALGEMENE RECHERCHEWERKING (INP) JA 4 (5) EN (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : - Ops-personeel basiskader; - brevethouders die geschikt worden bevonden genieten voorrang; - niet-brevethouders mogen zich ook kandidaat stellen maar moeten het recherchebrevet behalen. - Bieden van ondersteuning volgens de operationele behoeften binnen de verschillende recherchedomeinen, uitvoeren van rechercheopdrachten die kaderen binnen de materie van zijn/haar inzet, op tactisch en technisch niveau met oog op het realiseren van de operationele doelstellingen binnen de verschillende onderzoeksdossiers; - momenteel zijn er vacatures bij: personen, eigendommen, ecofin, centraal infoteam, ; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - uitvoeren van gerechtelijk opdrachten binnen de materie van zijn/haar inzet met oog op het vatten van de dader(s); - kerntaak 2: - algemene ondersteuning bieden als onderzoeker aan de hoofdonderzoeker met oog op het succesvol afhandelen van de verschillende onderzoeksdossiers; - kerntaak 3: - instaan als hoofdonderzoeker voor de algemene leiding van het tijdelijk onderzoeksteam en de toebedeelde rechercheonderzoeken, in nauw overleg met de teamleider verantwoordelijk zijn voorde dagelijkse werkverdeling en de eerste kwaliteits- en rechtmatigheidstoetsing van de gepleegde onderzoeksactiviteiten met oog op het realiseren van een correcte, tijdige en objectieve uitvoering van de onderzoeksdaden; - kerntaak 4: - zelfstandig afwerken van gerechtelijke administratie en instaan voor de opvolging ervan met oog op het realiseren van een correct en efficiënt dossierbeheer; - kerntaak 5: - actief samenwerken met en/of bijstand en ondersteuning verlenen aan zowel interne als externe partners, aandacht hebben voor een goede informatiedoorstroming alsook deelnemen aan opgelegde diensten met oog op het realiseren van een goed functionerende afdeling alsook het garanderen van een tijdige en correcte afhandeling van dossiers; - kerntaak 6: - onderhouden van goede contacten met bestuurlijke en gerechtelijke overheden en instellingen alsook actief uitbouwen van een inlichtingennetwerk met oog op het realiseren van een goede samenwerking alsook een vlotte doorstroming van gegevens. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de ambtsplichten; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van de gerechtelijke afhandeling; - algemene kennis van de operationele werking van de politie; - algemene kennis van de politietoepassingen; - algemene kennis van de deontologische code. Functionele kennis en vaardigheden: - administratieve vaardigheden; - algemene kennis en vaardigheden van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - algemene kennis van het Nederlands. Kerncompetenties: - klantgericht handelen: - de klant op de eerste plaats stellen en aan de noden tegemoetkomen; - een snelle en gepersonaliseerde service verlenen en klachten ernstig nemen; - samenwerken: openheid en empathie tonen (gedragscompetenties) en streven naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel op niveau van een team, een afdeling of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is; - integer handelen: op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en verwachtingen van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden; - zichzelf ontwikkelen: de eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, interesses en ambities door opleidingskansen aan te grijpen; - resultaatgericht handelen: resultaten boeken door de nodige acties en initiatieven te nemen en door opportuniteiten te herkennen.

3 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 2 Positiecompetenties: - informatie begrijpen: - uiteenlopende informatiebronnen begrijpen en gebruiken om taken uit te voeren; - alle nuttige informatie inwinnen; - problemen oplossen: aangepaste acties ondernemen bij uiteenlopende situaties in functie van de omstandigheden; - mondeling communiceren: actief luisteren alsook dialoog opbouwen en ideeën uitwisselen met betrekking tot de gebruikelijke taken; - schriftelijk communiceren: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - sociale vlotheid tonen: persoonlijk voorkomen en houding correct aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Lokale Recherche en Nazorg, Mechelsesteenweg te 2018 ANTWERPEN of Everaertstraat 105 te 2060 ANTWERPEN. CP Dirk VAN PUYVELDE, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden: Brevethouders dienen het vereiste brevet toe te voegen aan hun mobiliteitsdossier. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN 2803 MEDEWERKER COMMANDO/DISPATCHING CAMERATOEZICHT (INP) JA 2 (5) EN (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : - Ops-personeel basiskader; - brevethouders die geschikt worden bevonden genieten voorrang; - niet-brevethouders mogen zich ook kandidaat stellen maar moeten het brevet behalen. - Dispatchen van opdrachten en actief beheren/opvolgen van interventieploegen, ondersteunen en faciliteren van de dispatch als telefoonoperator, toezicht houden op een selectie van camerabeeldmateriaal en leveren van commando's voor korpsacties en ordediensten met oog op een correcte en tijdige uitvoering van de opdrachten; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - dispatchen van prioritaire opdrachten en coördineren van de inzet van interventieploegen met oog op een correcte en tijdige behandeling van een interventie; - kerntaak 2: - kwalitatief controleren van de meegeleverde informatie van de CAD-fiche, actief inwinnen van bijkomende informatie met oog op een adequate inzet en het bewaken van de veiligheid bij het optreden van de interventieploegen; - kerntaak 3: - opvolgen van de beschikbare ploegen via radiofoon en CAD, actief opvolgen en registreren van de ploegenactiviteit, opvolgen van statusupdates en aanvullen/corrigeren van fiches met status en vaststellingen van de patrouille met oog op het behouden van het overzicht van de activiteiten op het terrein; - kerntaak 4: - actief luisteren bij oproepen en gericht concretiseren van oproepen door verdere bevraging met oog op een correcte inschatting van de noodzaak van een interventie; - kerntaak 5: - verzenden van alle relevante gegevens voor de interventieploegen met oog op een kwaliteitsvolle interventietussenkomst; - kerntaak 6: - verwittigen van hulp- of ondersteunende diensten, input geven aan de feedbacklus naar CIC(ANT) en meesturen van relevante gegevens, tijdstip en CAD-referentie aan de interventieploegen met oog op het een vlot verloop en een goede afhandeling van de interventie; - kerntaak 7:

4 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 3 - proactief en reactief opsporen van verdachte situaties/gedrag/personen aan de hand van gerichte cameraselectie, stuurborden, briefings, actieve manipulatie van live camerabeelden, visueel en informatief ondersteunen van hulpoproepen en systematisch registreren van criminaliteit- en overlastfeiten met oog op het vergroten van de pakkans op korte termijn en het reduceren van criminaliteit of overlast; - kerntaak 8: - visueel ondersteunen van 101 oproepen in real time en verstrekken van extra informatie aan de interventieploegen met oog het verzamelen van bijkomende informatie in het kader van gepleegde misdrijven; - kerntaak 9: - ondersteunen bij en opvolgen van wijkgebonden problemen met oog op een adequate aanpak ervan op het terrein; - kerntaak 10: - aanleveren van de verschillende commando's omtrent de ordediensten en korpsacties met oog op het garanderen van een vlotte en kwalitatieve interventie; - kerntaak 11: - fungeren als assistent van de commando- en terreinofficier met oog op het verzekeren van een vlotte afhandeling van de interventie. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van gerechtelijke afhandelingen; - algemene kennis van de interventiewerking. Specifieke kennis en vaardigheden: - algemene kennis CAD; - algemene kennis van databanken; - algemene kennis van de camerawetgeving; - algemene kennis van de ondersteunende registratiesystemen camera; - algemene kennis van de wet op privacy; - algemene kennis van gespreks- en bevragingstechnieken; - algemene kennis van het ASTRID-netwerk; - algemene kennis van plaatsopstellingen/toezichtsgebieden/stadskennis; - algemene kennis van telefooncentrale; - brevet camera (te behalen); - brevet co-dispatcher (telefooncentrale) (te behalen); - brevet dispatcher (CAD, DWS) (te behalen). Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren en alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - technische kennis: de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: in zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren. Oudaan 5 te 2000 ANTWERPEN. CP Freddy ROTTIERS, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:

5 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 4 Brevethouders dienen het brevet Dispatcher toe te voegen aan hun mobiliteitsdossier. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN 2805 MEDEWERKER PROA (INP) NEEN 13 (5) EN (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel basiskader. - Deel uitmaken van een Snel Respons Team (SRT), een VAG-team of sectie Arrestatie Eenheid (AE) met het oog op het leveren van gespecialiseerde steun bij opdrachten met een bijzondere risicograad; - opsporen, volgen en/of vatten van verdachte of gezochte personen in het kader van ordehandhaving of in functie van de korpsprioriteiten met oog op het kwaliteitsvol ondersteunen van partners of diensten binnen en, waar opportuun, buiten ons eigen korps; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - deelnemen aan ordediensten en korpsacties met oog op het uitvoeren van opdrachten AE; - kerntaak 2: - uitvoeren van de toegekende gerechtelijke bevelen alsook de administratieve afhandeling ervan op zich kunnen nemen met oog op het vatten van (geseinde) personen; - kerntaak 3: - uitvoeren van patrouilles als snel respons team (SRT) met oog op het ondersteunen van de interventiewerking bij opdrachten met een verhoogde dreiging (exclusief BBT materie) of hoge prioriteit; - kerntaak 4: - uitvoeren van opdrachten waarbij discretie en/of het burgerprofiel een meerwaarde betekenen met oog op het ondersteunen van de interventiewerking en andere diensten; - kerntaak 5: - proactief patrouilleren in de omgeving van hotspots met oog op het op heterdaad vatten van daders van prioritaire fenomenen en/of het verzamelen van informatie hieromtrent; - kerntaak 6: - volledig autonoom uitvoeren van de administratieve afhandeling van de eigen vaststellingen met oog op het leveren van een kwalitatief totaalpakket aan ondersteuning; - kerntaak 7: - uitvoeren van kortstondig toezicht en observatie met het oog op het vatten van een persoon, het inwinnen van informatie en/of het betrappen op heterdaad; - kerntaak 8: - uitvoeren van (versterkte) huiszoekingen met het oog op het leveren van professionele steun aan de verantwoordelijke dienst of eenheid. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - kennis van de deontologische code; - kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - kennis van de werking van lokale overheden; - kennis van het Nederlands; - kennis van diverse softwaretoepassingen en pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - kennis van relevante wetgeving; - kennis van politietoepassingen; - kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - kennis van gerechtelijke afhandelingen; - kennis van de interventiewerking. Specifieke kennis en vaardigheden: - kennis en vaardigheden m.b.t. tactische en technische taken van een gespecialiseerd arrestatie- en interventieteam;

6 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 5 - kennis van de BOM-wetgeving; - kennis van het domein van de Strafuitvoering en de hieraan gekoppelde gerechtelijke bevelen ; - kennis van het federaal concept ordehandhaving; - brevet interne opleiding arrestatie-eenheid (behalen); - over een goede fysieke conditie beschikken en deze blijvend onderhouden. Kerncompetenties: - klantgericht handelen: de klant op de eerste plaats stellen en aan de noden tegemoetkomen, een snelle en gepersonaliseerde service verlenen en klachten ernstig nemen; - samenwerken: openheid en empathie tonen (gedragscompetenties) en streven naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel op niveau van een team, een afdeling of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is; - integer handelen: op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en verwachtingen van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden; - zichzelf ontwikkelen: de eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, interesses en ambities door opleidingskansen aan te grijpen; - resultaatgericht handelen: resultaten boeken door de nodige acties en initiatieven te nemen en door opportuniteiten te herkennen. Positiecompetenties: - informatie begrijpen: uiteenlopende informatiebronnen begrijpen en gebruiken om taken uit te voeren, alle nuttige informatie inwinnen; - problemen oplossen: aangepaste acties ondernemen bij uiteenlopende situaties in functie van de omstandigheden; - mondeling communiceren: actief luisteren alsook dialoog opbouwen en ideeën uitwisselen met betrekking tot de gebruikelijke taken; - schriftelijk communiceren: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - sociale vlotheid tonen: persoonlijk voorkomen en houding correct aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Noorderlaan 500 te 2030 ANTWERPEN. - CP David SANNEN, ( - op donderdag 6 augustus om 20u vindt een infomoment plaats in de aula van blok B, Noorderlaan 500 te 2030 ANTWERPEN; - de selectieprocedure bestaat na de psychotechnische proef uit verschillende modules: - 1e : theoretische-, observatie- en deontologische proef (18 september of 25 september 2015, voormiddag); - 2e: Fysieke testen (2 oktober of 9 oktober of 16 oktober, telkens ganse dag); - 3e: Mondeling screening voor jury (datum nog te bepalen); - elke kandidaat dient te slagen voor een ronde, alvorens door te gaan naar de volgende ronde; - vrijstellingen: - houders van het brevet AE en/of VAG worden vrijgesteld van het deel van de opleiding waarvan ze brevethouder zijn; - in functie van het niveau kan wel een recyclage verplicht worden; - kandidaten die voor deze functie reeds met mobiliteit 5/2014 hebben deelgenomen, zijn vrijgesteld van de 1e ronde (theorie, deontologie en observatie) indien zij hiervoor geslaagd waren; - opleiding: - vooraleer definitief mobiliteit te maken, dient de kandidaat te slagen in een AE- en een VAG- opleiding (gezamenlijke duurtijd: maximaal 7 weken); - tijdens deze opleiding wordt betrokkene gedetacheerd naar PZ ANTWERPEN; - indien de kandidaat n.a.v. een tussentijdse evaluatie de opleiding moet beëindigen of niet slaagt voor de opleiding, wordt de detachering stopgezet. 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden: Niet-brevethouders die zich kandidaat stellen moeten de nodige brevetten AE en VAG behalen, brevethouders dienen deze toe te voegen aan hun mobiliteitsdossier. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN

7 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ MEDEWERKER FIETSTEAM (INP) NEEN 3 (5) EN (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel basiskader. - Uitvoeren van alle reguliere operationele taken met de fiets met oog op het verzekeren van een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening op het terrein, zowel geüniformeerd als in burgerkledij; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - uitvoeren van dagelijkse fietspatrouilles en hierbij bemiddelend en corrigerend optreden met oog op het terugdringen van maatschappelijke overlast en het opnemen van prioriteiten binnen het zonaal veiligheidsplan; - kerntaak 2: - operationeel deelnemen aan gecoördineerde acties binnen het kader van het zonaal veiligheidsplan met het oog op het bijdragen tot het behalen van de vooropgestelde doelstellingen; - kerntaak 3: - operationeel deelnemen en begeleiden van ordediensten, optochten, evenementen en acties per fiets met oog op het optimaal ondersteunen van de ordediensten; - kerntaak 4: - uitvoeren van interventiepatrouilles met de fiets met oog op het ondersteunen van de interventiewerking; - kerntaak 5: - verlenen van bijstand aan andere eenheden bij dringende interventies, verzamelen en doorspelen van informatie aan andere teams, diensten en/of afdelingen met oog op het bieden van maximale ondersteuning aan deze diensten; - kerntaak 6: - instaan voor de nodige administratie en hierbij rekening houden met de naleving van de afhandelingstermijnen met oog op het verzekeren van een autonome en kwaliteitsvolle administratieve afhandeling; - kerntaak 7: - instaan voor het dagelijks (klein) onderhoud van de fiets met oog op het maximaal operationeel houden van de dienstfiets. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - kennis van de deontologische code; - kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - kennis van de werking van lokale overheden; - kennis van het Nederlands; - kennis van diverse softwaretoepassingen en pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - kennis van relevante wetgeving; - kennis van politietoepassingen; - kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - kennis van de operationele werking van politie; - kennis van gerechtelijke afhandelingen; - kennis van de blauwe gids: het handboek van onthaal binnen Lokale Politie ANTWERPEN. Specifieke kennis en vaardigheden: - beheersen van arrestatietechnieken met de fiets ; - brevet fietstpatrouille (te behalen); - over een goede fysieke conditie beschikken en deze blijvend onderhouden. Kerncompetenties: - klantgericht handelen: de klant op de eerste plaats stellen en aan de noden tegemoetkomen, een snelle en gepersonaliseerde service verlenen en klachten ernstig nemen; - samenwerken: openheid en empathie tonen (gedragscompetenties) en streven naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel op niveau van een team, een afdeling of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is; - integer handelen: op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en verwachtingen van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden; - zichzelf ontwikkelen: de eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, interesses en ambities door opleidingskansen aan te grijpen; - resultaatgericht handelen: resultaten boeken door de nodige acties en initiatieven te nemen en door opportuniteiten te herkennen. Positiecompetenties: - informatie begrijpen: uiteenlopende informatiebronnen begrijpen en gebruiken om taken uit te voeren, alle nuttige informatie inwinnen; - problemen oplossen: aangepaste acties ondernemen bij uiteenlopende situaties in functie van de omstandigheden; - mondeling communiceren: actief luisteren alsook dialoog opbouwen en ideeën uitwisselen met betrekking tot de

8 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 7 gebruikelijke taken; - schriftelijk communiceren: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - sociale vlotheid tonen: persoonlijk voorkomen en houding correct aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Marééstraat 1 te 2140 BORGERHOUT. HINP Tom HERTOGS, diensthoofd fietsteam, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN 2809 GEWELDBEHEERSING (INP) NEEN 1 (5) EN (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel basiskader. - Geven van opleidingen en trainingen in geweldbeheersing en het beheersen van technieken en tactieken (dwang zonder en met vuurwapen) in het optreden van de interventiepolitie in het kader van ordehandhaving met oog op het onderhouden en vergroten van de kennis en vaardigheden inzake geweldbeheersing binnen de organisatie, alsook het bereiken van een maximale dienstverlening en klantentevredenheid; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - geven van opleidingen en trainingen aan het operationeel kader van lokale politie antwerpen in de verschillende domeinen van geweldbeheersing (dwang zonder en met vuurwapen) met oog op het verbeteren van hun kennis en vaardigheden; - kerntaak 2: - geven van opleidingen en trainingen aan de operationele medewerkers die deel uitmaken van de interventiepolitie in het kader van openbare orde met oog op het verbeteren van hun kennis en vaardigheden (pitip); - kerntaak 3: - analyseren van geweldincidenten met oog op het actualiseren van de opleidingen en trainingen in geweldbeheersing; - kerntaak 4: - evalueren van het operationeel politiepersoneel in de onderwezen materies met oog op bijsturing daar waar nodig; - kerntaak 5: - ondersteunen van de teamleider in het inventariseren van de opleidingsbehoeften en het actualiseren van de pedagogische middelen en erkenningsdossiers met oog op het continu ontwikkelen en verbeteren van de onderwezen materies in overeenstemming met de behoeften van het terrein; - kerntaak 6: - registreren en opvolgen van de jaarlijkse minimale opleidingsnormen per operationeel personeelslid, rekening houdend met zijn/haar uitgeoefende functie, met oog op het onderhouden van de basisvaardigheden geweldbeheersing; - kerntaak 7: - ondersteunen van de leiding ordedienst bij ordediensten met oog op een vlot en veilig verloop van het evenement. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving;

9 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 8 - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte; - algemene kennis van territorium van Lokale Politie ANTWERPEN. Specifieke kennis en vaardigheden: - didactische en pedagogische vaardigheden; - algemene kennis van de ministeriële omzendbrief GPI48. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren, alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - technische kennis: de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: in zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren. Noorderlaan 500 te 2030 ANTWERPEN. CP Koen CLAUS, (Tel: 0475/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN 2811 MEDEWERKER WIJKTEAM NEEN 7 (5) EN (6) (INP) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel basiskader. - Instaan voor de eerstelijnswijkwerking met oog op het bereiken van een veilige en leefbare buurt voor de inwoners van de wijk; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - zichtbare en contacteerbare patrouilles houden in de wijk, met bijzondere aandacht voor risicopersonen, plaatsen en instellingen, met oog op het verzekeren van de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk en het verhogen van de aanspreekbaarheid binnen de wijk; - kerntaak 2: - detecteren van fenomenen van criminaliteit, overlast en verkeer en vervolgens doelgericht en structureel aanpakken met oog op het proactief bijdragen tot de veiligheid en leefbaarheid van de wijk; - kerntaak 3: - mee uitvoering geven aan de door de teamleiders georganiseerde en geïnitieerde acties en aan de

10 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 9 wijkpolitieplannen met oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen; - kerntaak 4: - instaan voor toezichts- en/of onthaalpolitie op lokale evenementen met oog op het vlot en veilig verloop van deze evenementen; - kerntaak 5: - voeden van de WTM-databank met oog op het realiseren van een informatiegestuurde wijkpolitiezorg. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van de externe omgeving/partners. Specifieke kennis en vaardigheden: - geen. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid: - uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren; - alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correcte en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - technische kennis: de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: in zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren. Regio Noord, City, Zuid, West of Centrum. HCP Siegfried MERTENS, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN 2813 MEDEWERKER WIJKONDERSTEUNINGSTEAM (INP) NEEN 4 (5) EN (6)

11 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel basiskader. - Ondersteuning bieden in het kader van doorgedreven onderzoeken en voorzien in de verderzetting ervan met oog op het bieden van ondersteuning aan de wijkteams en het bereiken van een veilige en leefbare buurt voor de inwoners van de wijk; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - meewerken aan of uitvoeren van onderzoeken met gerechtelijke of bestuurlijke finaliteit met oog op het bieden van de nodige - ondersteuning aan de wijkteams; - kerntaak 2: - uitvoeren van kantschriften die volgen op de aanvankelijke vaststellingen van de wijkteams met oog op een efficiënte afhandeling van de gerechtelijke stukken; - kerntaak 3: - detecteren en signaleren van wijkgebonden problemen aan de teamleider alsook initiëren en organiseren van de nodige acties met oog op het proactief werken aan een veilige en leefbare buurt; - kerntaak 4: - voeden van de WTM-databank met oog op het realiseren van een informatiegestuurde wijkpolitiezorg; - kerntaak 5: - zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn in de wijk met oog op het verzekeren van de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk en het verhogen van de aanspreekbaarheid binnen de wijk; - kerntaak 6: - instaan voor toezichts- en/of onthaalpolitie op lokale evenementen met oog op het vlot en veilig verloop van deze evenementen; - kerntaak 7: - meewerken aan of uitvoeren van in het bijzonder wijkgebonden operaties/acties met een gerechtelijke of bestuurlijke finaliteit georganiseerd door het beleid en mee instaan voor de correcte afhandeling van de administratie die hieruit voortvloeit met oog op een vlot verloop van deze acties. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van de externe omgeving/partners. Specifieke kennis en vaardigheden: - geen. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken. - leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit voeren, alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - technische kennis :de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: in zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren. Regio Oost, West of Zuid.

12 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 11 HCP Siegfried MERTENS, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN 2815 MEDEWERKER WIJKAGENT NEEN 1 (5) EN (6) (INP) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel basiskader. - Vervullen van een toezichts- en meldfunctie binnen een afgebakend gebied alsook optimaal behandelen en afhandelen van de administratief politionele taken met oog op het bereiken van een veilige en leefbare buurt voor de inwoners van de wijk; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn in de wijk met oog op het verzekeren van de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk en het verhogen van de aanspreekbaarheid binnen de wijk; - kerntaak 2: - behandelen van gerechtelijke en bestuurlijke stukken binnen de opgelegde termijn met oog op het verzekeren van een correcte dienstverlening aan de betreffende opdrachtgevers; - kerntaak 3: - bijstaan van deurwaarders bij de uitvoering van hun wettelijke opdracht met oog op het faciliteren van hun werking en het verzekeren van hun fysieke integriteit; - kerntaak 4: - instaan voor toezichts- en/of onthaalpolitie op lokale evenementen met oog op het vlot en veilig verloop van deze evenementen; - kerntaak 5: - signaleren van wijkgebonden problemen via het wijkinformatiekruispunt en voeden en raadplegen van de WTM databank met oog op het verminderen van het aantal interventies hieromtrent en een vlotte informatiedoorstroming naar de wijkwerking. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van de externe omgeving/partners. Specifieke kennis en vaardigheden: - geen. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit voeren, alle nuttige informatie inwinnen;

13 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 12 - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - technische kennis :de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: in zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren. Regio Zuid. HCP Siegfried MERTENS, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN 2817 MEDEWERKER DRUGONDERSTEUNINGSTEAM (INP) NEEN 1 (5) EN (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel basiskader. - Ondersteuning bieden aan de wijkwerking in de bestrijding van drugoverlast veroorzaakt door straat- en huisdealers en drugverslaafden met oog op het bereiken van veilige en leefbare buurten op het grondgebied van de Lokale Politie ANTWERPEN; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - meewerken aan of uitvoeren van druggerelateerde onderzoeken met gerechtelijke of bestuurlijke finaliteit met oog op het bieden van de nodige ondersteuning aan de wijkteams en onder de regie van de coördinator drugs; - kerntaak 2: - detecteren en signaleren van wijkgebonden problemen veroorzaakt door straat- of huisdealers aan de teamleider alsook initiëren en organiseren van de nodige acties met oog op het proactief werken aan een veilige en leefbare buurt; - kerntaak 3: - voeden van de politionele databank met oog op het realiseren van een informatiegestuurde wijkpolitiezorg; - kerntaak 4: - zelfstandig afwerken van gerechtelijke administratie en instaan voor de opvolging ervan met oog op het realiseren van een correct en efficiënt dossierbeheer; - kerntaak 5: - uitvoeren van gerechtelijke opdrachten binnen de materie drugs met oog op het vatten van de dader(s); - kerntaak 6: - initiëren en onderhouden van contacten alsook uitbouwen van relaties met interne en externe partners met oog op het creëren van een waardevol netwerk dat de werking van het team ten goede kan komen. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie;

14 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 13 - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van de externe omgeving/partners. Specifieke kennis en vaardigheden: - algemene kennis van BOM-wetgeving en aanverwante regelgeving; - algemene kennis van de externe omgeving; - algemene kennis van de wetgeving en ontwikkelingen inzake drugsmaterie. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante - taken; - leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit voeren, alle - nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijke functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - technische kennis: de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: in zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren. Oudaan 5 te 2000 ANTWERPEN. HINP Wim LYSSENS, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN 2819 MEDEWERKER PREVENTIE NEEN 1 (5) EN (6) (INP) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel basiskader. - Instaan voor een lokale en buurtgerichte criminaliteitspreventie met oog op het bereiken van een veilige en leefbare buurt voor de inwoners van de wijk; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - aanbieden van technopreventieve adviezen met oog op minimaliseren van de kans tot inbraak; - kerntaak 2:

15 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 14 - preventieve acties organiseren met oog op het voorkomen van inbraken in woningen, diefstallen uit voertuigen en andere prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan; - kerntaak 3: - opvolgen van buurtinformatienetwerken met oog op het responsabiliseren en verhogen van de zelfredzaamheid van de burger; - kerntaak 4: - uitvoeren van initiatieven uitgaande van de centrale preventiedienst met oog op het bijdragen tot het globaal algemeen preventiebeleid van Lokale Politie ANTWERPEN; - kerntaak 5: - instaan voor toezichts- en/of onthaalpolitie op lokale evenementen met oog op het vlot en veilig verloop van deze evenementen. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van de externe omgeving/partners. Specifieke kennis en vaardigheden: - didactische vaardigheden; - algemene kennis van technopreventie. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit voeren, alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen; - juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - technische kennis :de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: in zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren. Oudaan 5 te 2000 ANTWERPEN. CP Henri CLAES, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN

16 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ MEDEWERKER PROSTITUTIETEAM NEEN 3 (5) EN (6) (INP) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel basiskader. - Toezicht houden op de naleving van de reglementering inzake het prostitutiebeleid van stad Antwerpen en het als 'eerstelijns'-politie aanspreekbaar zijn met oog op het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de prostitutiegevoelige locaties; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - controleren en opvolgen van de naleving van de reglementering inzake het prostitutiebeleid van stad ANTWERPEN, meer bepaald met betrekking tot de raamprostitutie, straatprostitutie en verborgen prostitutie met oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid in deze buurten; - kerntaak 2: - controleren en registreren van alle straat- en raamprostituees alsook het voeren van daaruit voortkomende (initiële) onderzoeken naar uitbuiting, ontucht, gedwongen prostitutie, mensenhandel, schijnhuwelijken, valse documenten en alle aanverwante criminaliteit met oog op de vrijwaring van openbare veiligheid en openbare orde in deze buurten; - kerntaak 3: - leveren van een bijdrage tot een gezamenlijk onderzoek met goedkeuring van de referentie-magistraat, daarnaast zelfstandig voeren van initiële onderzoeken alsook opstarten en afwerken van dossiers met oog op het terugdringen van criminaliteitsfenomenen; - kerntaak 4: - opvolgen en opbouwen van dossiers rond uitbatingsvergunningen van seksinrichtingen met oog op het creëren en onderhouden van een database hieromtrent en zo wettelijke controle te faciliteren; - kerntaak 5: - geüniformeerd toezicht houden in de gedoogzone en actief verbaliseren van overlast en alle vormen van leefbaarheidsproblemen met oog op het vrijwaren van de openbare orde en veiligheid in deze buurten alsook het aanspreekbaar zijn voor buurtbewoners; - kerntaak 6: - aanpakken van tippelprostitutie gedurende de normale patrouilles en specifiek gerichte kleinschalige acties met oog op het terugdringen van deze vorm van prostitutie; - kerntaak 7: - op basis van allerlei informatie opbouwen van expertise binnen het vakdomein met oog op het fungeren als aanspreekpunt naar binnen- en buitenlandse politiediensten. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van de externe omgeving/partners. Specifieke kennis en vaardigheden: - algemene kennis van projectmatig werken rond prostitutie-, overlast- en criminaliteitsfenomenen. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit voeren, alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe

17 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 16 situaties; - technische kennis :de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: in zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren. Oudaan 5 te 2000 ANTWERPEN. CP Marc LAMBRECHTS, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. - Een officier van de betrokken directie/afdeling/dienst als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van inspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN 2823 MEDEWERKER KENNISBEHEER NEEN 1 (5) EN (6) (INP) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel basiskader. - Instaan voor het beheren, opstellen en verspreiden van alle relevante documentatie met betrekking tot de politionele werkprocessen met oog op het aanbieden van informatie op maat van de verschillende doelgroepen en het realiseren van een professioneel documentatie- en kennisbeleid binnen Lokale Politie ANTWERPEN. - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - opstellen, verspreiden en up to date houden van documentatie met betrekking tot werkprocessen met oog op het voorzien van relevante, verstaanbare en correcte informatie aan medewerkers van Lokale Politie ANTWERPEN; - kerntaak 2: - opslaan en verwerken van alle relevante documentatie met oog op een goed documentatie- en kennisbeheer; - kerntaak 3: - opzoeken en verstrekken van advies aan interne en externe partners met oog op het bieden van verduidelijking van wetgeving, politionele teksten, interne richtlijnen of documentatie; - kerntaak 4: - identificeren van kennis- en informatienoden binnen de organisatie en opmaken van richtlijnen die hieraan beantwoorden met oog op de realisatie van een zo exhaustief mogelijk kennis- en informatieaanbod voor de medewerkers van de organisatie; - kerntaak 5: - samenbrengen van experts en dossierbeheerders binnen het korps met oog op het uitwerken van nieuwe richtlijnen/korpsnota s of het aanpassen van bestaande richtlijnen/korpsnota s; - kerntaak 6: - verzorgen van een functionele helpdesk voor het personeel van Lokale Politie ANTWERPEN met oog op het correct toepassen van politionele wetgeving en richtlijnen door de medewerkers op het terrein; - kerntaak 7: - onderhouden van goede contacten en instaan voor een vlotte communicatie en samenwerking met interne partners (voornamelijk informatiecentrum) en externe partners met oog op de verdere uitbouw van een waardevol netwerk en het verzorgen van een accurate informatiedoorstroming binnen de organisatie; - kerntaak 8: - actief meewerken aan de uitbouw van het kennisplatform binnen Lokale Politie ANTWERPEN met oog op de optimalisatie van het kennisbeheer binnen Lokale Politie ANTWERPEN; - kerntaak 9: - beheren van de korpsbibliotheek met oog op het ter beschikking stellen van naslagwerken en het up to date houden van documentatie voor het personeel van Lokale Politie ANTWERPEN. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein:

18 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 17 - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten. Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van de richtlijnen en het wettelijk kader betreffende informatiebeheer; - algemene kennis van omzendbrief MFO3. Specifieke kennis en vaardigheden: - algemene kennis van bestuursrecht; - algemene kennis van bijzondere wetgevingen; - algemene kennis van documentatie- en kennisbeheer; - algemene kennis van strafrecht en strafprocesrecht. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid: eenvoudige documenten die verband houden met de uitgeoefende functie, lezen en begrijpen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de verwachte informatie vallend onder het gebruikelijk functioneren meedelen; - sociale omgang hoffelijkheid: de regels met betrekking tot persoonlijk voorkomen en houding toepassen in zijn gebruikelijk functioneren. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; - functionele kennis: zijn basiskennis toepassen in gemakkelijke en gebruikelijke taken; - technische kennis: de basistechnieken van de functie toepassen in gemakkelijke en gebruikelijke taken; - actiedoelstellingen: in zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat bestaat uit een opeenvolging van duidelijk geïdentificeerde handelingen. Generaal Armstrongweg 1 te ANTWERPEN. CP Jan DE WACHTER, afdelingschef informatiegestuurde politiezorg, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5346 : ZWIJNDRECHT 2825 INSPECTEUR INTERVENTIE NEEN 1 (5) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel basiskader. - Algemene taakinhoud: - volgens noodzaak en behoefte, deelnemen aan activiteiten en opdrachten die behoren tot de verschillende korpsfunctionaliteiten (ondersteuning lokale recherche, verkeersdienst, etc.); - volgens noodzaak en behoefte, deelnemen aan bijzondere opdrachten en acties: preventie-opdrachten, uitvoeren van voet-, fiets- en trampatrouilles, opdrachten van bestuurlijke politie, bijzondere federale taken, bovenlokale evenementen, etc.; - participatie aan interne en externe opleidingen (opleidingen kaderend binnen de kerntaken en persoonlijke politionele interesses, trainingen geweldsbeheersing, etc.). - Specifieke taakinhoud: - interventie - eerstelijnsopdrachten: - prioritair een gepaste respons geven aan oproepen die een politieaanwezigheid binnen de kortst mogelijke termijn vereisen (prio 1- opdrachten). Betreft in essentie de kerntaak;

19 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 18 - zo snel als mogelijk een gepast gevolg geven aan de niet-dringende oproepen; - uitvoeren van politietaken op eigen initiatief (preventief en repressief patrouilleren) en het uitvoeren van andere opdrachten die hen worden toegewezen (vb. vakantietoezicht, buurtonderzoek, etc.); - deze taken moeten kunnen worden onderbroken voor het uitvoeren van dringende oproepen; - vaststellen van misdrijven en deze volledig autonoom, onder supervisie van een hoofdinspecteur, administratief afhandelen (opstellen van een proces-verbaal); - aanvullen van de meldingen in ISLP waarvoor zij een interventie hebben uitgevoerd; - volgens de mogelijkheden, uitvoeren van verder onderzoek in zelf vastgestelde eerstelijnsdossiers; - uitvoeren van dringende interventie-opdrachten binnen het zorggebied PZ ANTWERPEN/Linkeroever PZ ZWIJNDRECHT, conform de modaliteiten bij protocol vastgelegd; - onthaal, klachten en aangiften: - het zonaal onthaal wordt hoofdzakelijk door burgerpersoneelsleden waargenomen; - de INP Interventie borgt in 2de lijn dit zonaal onthaal en is daarbij hoofdzakelijk gefocust op het akteren van klachten en aangiften en dit onder supervisie van een hoofdinspecteur; - buiten de kantooruren (tijdens de week tussen 18u en 22u) neemt de INP Interventie de taak van het burgeronthaal over; - hij verkrijgt dan o.m. volgende taken: - evaluatie en verdere behandeling van binnenkomende oproepen (lokale call taking); - doorgave van lokale meldingen aan CIC Antwerpen voor verdere dispatching; - radiofonische ondersteuning van de interventieploeg(en); - onthaal van burgers, informatieverstrekking en doorverwijzing; - uitvoeren van administratieve ambtsverrichtingen (cf. werkvergunningen, opmaak verliesattesten, etc.); - uitvoeren van kantschriften; - de inspecteur Interventie wordt hierbij ondersteund door de HINP Interventie; - bijzondere taken: - het personeelslid dat dit wenst, kan worden ingeschakeld in de uitvoering van gespecialiseerde taken en opdrachten indien daartoe binnen de organisatie plaatsen vacant zijn. We denken hierbij o.m. aan: - specialist dwang zonder/met vuurwapen; - projectverantwoordelijke zonale actieplannen; - adviseur TPA; - APO- verantwoordelijke; - specialisatie milieu, verkeer,. - Normaal werkregime van de dienst: - de INP Interventie verricht zijn dienstprestaties voor het grootste deel binnen de functionaliteit interventie (en onthaal); - hij kan voor maximaal 25% van de arbeidstijd voor andere taken en opdrachten worden ingeschakeld (cf. supra); - hij werkt in teamverband; - de INP Interventie is primair terug te vinden op zijn werkterrein; - zijn aanwezigheid op het bureel wordt hoofdzakelijk verantwoord door de uitvoering van noodzakelijke adminstratieve taken; - de INP Interventie werkt in een ploegsysteem: - tijdens de week bestaan de ploegen uit een V-shift (7-14), een L-shift (14-22) en een N-shift (22-7); - tijdens het weekend wordt in een 12u-systeem gewerkt (van 7-19 en van 19-7); - indien de INP Interventie niet binnen zijn kernfunctionaliteit wordt ingeschakeld, presteert hij normaliter een dagdienst tussen 7.30u en 17.30u (glijdende werktijden); - de dienstregeling is zeer flexibel opgevat, waarbij het personeelslid over tal van mogelijkheden beschikt om zijn dienstrooster in overleg aan te passen (vb. dienstwissels, etc.). - Positieve ingesteldheid; - verantwoordelijkheidsgevoel; - teamplayer; - klantgericht; - autonoom kunnen en willen werken; - professionele ingesteldheid bereidheid om zich verder te bekwamen in zijn functie; - stressbestendig; - goede communicatieve vaardigheden; - nauwgezet, stipt en gedisciplineerd. Pastoor Coplaan 222 te 2070 ZWIJNDRECHT. - David WAUTERS (diensthoofd Interventie & Bijzondere diensten), P. Coplaan 222 te 2070 ZWIJNDRECHT, (Tel: 03/ , - Frank NOENS (Korpschef), P. Coplaan 222 te 2070 ZWIJNDRECHT, (Tel: 03/ , 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:.

20 Operationeel kader Basiskader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 3/A/I-BLZ 19 Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest:. PZ 5347 : BOOM/RUMST/NIEL/SCHELLE/HEMIKSEM 2827 INSPECTEUR NIET-DRINGENDE NEEN 1 (5) POLITIEHULP VERKEER 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel basiskader. - Als inspecteur maak je deel uit van een wijkteam van de afdeling niet-dringende politiehulp; - je draagt in belangrijke mate bij tot de integrale politiewerking op verkeersvlak; - je zorgt mee voor de uitvoering van het actieplan verkeersveiligheid van het zonaal veiligheidsplan; - daarnaast draag je bij tot de integrale werking van het wijkteam en ben je samen met je collega s verantwoordelijk voor de veiligheid en de goede gang van zaken in de regio RUPEL NOORD; - daarnaast voer je navolgende onderzoeken en kantschriften uit die een gevolg zijn van jouw tussenkomsten; - je neemt sporadisch deel aan Arrosol en lokale ordediensten en acties (toezicht op evenementen, wielerkoersen, voetbal, voorkoming inbraken, enz.); - je zal met het team exclusieve gebruiker zijn van de middelen aangekocht met het verkeersveiligheidsfonds, o.a. wodcawagen, gatso-wagen; - bijkomend kan je, na de nodige opleiding te hebben gevolgd, deel uitmaken van het fietsteam, de permanentie slachtofferbejegening of fungeren als mentor; - je neemt sporadisch deel aan de beurtrol dringende politiehulp om de integratie van de verschillende afdelingen te bevorderen. - Stipt en nauwgezet werken, vlot gebruik van softwarepakketten die inherent zijn aan politionele taken; - flexibel en bereid zijn weekend- en occasioneel nachtprestaties te leveren; - zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; - probleemoplossend denken en tussenkomen; - communicatievaardig en sociaal zijn; - duidelijkheid en transparant zijn tegenover de burger; - netwerk kunnen uitbouwen van sleutelfiguren binnen de wijk; - kunnen omgaan met diversiteit en een brede belangstelling voor de multiculturele dimensie in onze maatschappij; - doordrongen zijn van de missie, visie en waarden van het korps; - kennis en inzicht van de deontologische code; - openstaan voor nieuwe ideeën en opdrachten. - Lokale PolitieZone RUPEL, Zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5 te 2850 BOOM; - standplaats commissariaat HEMIKSEM, Sint Bernardusabdij te 2620 HEMIKSEM. - ADV Fabienne BRUSSELMANS, (Tel: 03/ , - zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5 te 2850 BOOM. 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest:. PZ 5348 : KAPELLEN/STABROEK PZ 5349 : AARTSELAAR/EDEGEM/HOVE/KONTICH/LINT 2829 INSPECTEUR LID BASISIKADER NEEN 3 (5) INTERVENTIE 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel basiskader.

Basiskader : mobiliteit 2015-04

Basiskader : mobiliteit 2015-04 Basiskader Basiskader : mobiliteit 2015-04 Antwerpen erratum 16-10-2015 Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen erratum 16-10-2015 Vlaams Brabant erratum 16-10-2015 West-Vlaanderen erratum 16-10-2015

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-03

Middenkader : mobiliteit 2015-03 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-03 Antwerpen erratum 07-08-2015 Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen erratum 07-08-2015 Vlaams Brabant West-Vlaanderen erratum 07-08-2015 Commissariaat-generaal

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit

Basiskader : mobiliteit Basiskader Basiskader : mobiliteit 2015-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit 2014-02

Basiskader : mobiliteit 2014-02 Basiskader Basiskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit

Basiskader : mobiliteit Basiskader Basiskader : mobiliteit 2013-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-03

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-03 Niveau Cn Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-03 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-04

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-04 Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein BIJLAGE 6 Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een praktisch gedeelte en een mondeling gedeelte.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functionele loopbaan: C1-C3 Functiegroep : administratief uitvoerenden Code: Afdeling: generieke functiebeschrijving

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-05

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-05 Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-05 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Maatschappelijk werker dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Functiebeschrijving Maatschappelijk werker dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg Functiebeschrijving Maatschappelijk werker dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Doel van de functie

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3)

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3) Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3) Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit twee selectie gedeelten: Schriftelijk gedeelte.

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.)

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) JURIST NIVEAU A Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Vier vacante plaatsen voor adjudant (beroepspersoneel) via bevordering

Vier vacante plaatsen voor adjudant (beroepspersoneel) via bevordering Vier vacante plaatsen voor adjudant (beroepspersoneel) via bevordering Post: Gent Functie Doelstelling van de functie 1. De operationele leiding bij de bestrijding van incidenten over een team medewerkers.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland DE HULPVERLENINGSZONE De hulpverleningszone Meetjesland ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en bestaat uit de de stad Eeklo

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Heel wat! Onderstaande opsomming geeft je een beeld, dat we in samenspraak met jou nog kunnen bijsturen: 1. Opleider basisopleidingen

Heel wat! Onderstaande opsomming geeft je een beeld, dat we in samenspraak met jou nog kunnen bijsturen: 1. Opleider basisopleidingen 1 sur 5 MENU Campus Vesta werft politieprofessionals aan die zich voor een periode van een jaar (vernieuwbaar) willen laten detacheren om les te geven aan aspirant-agenten in algemene vakken en geweldbeheersing.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten.

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Verkeerssignalisatie Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Grondgebiedzaken Subdienst: Team Grondgebiedzaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten.

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Mobiliteitsambtenaar Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Grondgebiedzaken Subdienst: Team Grondgebiedzaken Code: Doel

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Deskundige milieu en natuur (B1-B3)

Deskundige milieu en natuur (B1-B3) Deskundige milieu en natuur (B1-B3) Aanwervingsvoorwaarden In het bezit zijn van Bachelordiploma, of een diploma dat hiermee gelijkgesteld werd, in de richting van chemie, biologie of milieuzorg of een

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3)

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3) Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3) Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van sergeanten in het vrijwilligerskader via mobiliteit in dezelfde graad Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) Mecanicien Patrimonium en logistiek D1-D3 Administratief

Nadere informatie

Functiebeschrijving administratief medewerker lokaal dienstencentrum

Functiebeschrijving administratief medewerker lokaal dienstencentrum Functiebeschrijving administratief medewerker lokaal dienstencentrum Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker lokaal dienstencentrum Functiefamilie: administratief

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Informatiebundel bevorderingsprocedure. Sergeant-vrijwilliger

Informatiebundel bevorderingsprocedure. Sergeant-vrijwilliger Informatiebundel bevorderingsprocedure Sergeant-vrijwilliger Doel van de functie De operationele leiding over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie