Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts bijlage III van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts bijlage III van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts"

Transcriptie

1 Begrip Afkorting Beschrijving RGR Reglement Geborgde Rundveedierenarts BOV Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I reglement Geborgde Dierenarts GVP Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren Bijlage II reglement Geborgde Rundveedierenarts Dierenarts Is de geborgde rundveedierenarts die in het kader van Verordening EU nr 853/004 normaliter diensten op het bedrijf verleent en de overeenkomst ondertekent. Steekproef Steekproef bij minimaal 5 UBN's of 100% ingeval van een lager aantal gecontracteerde veehouders. Verordening Verordening registratie en verantwoording antibioticumgebruik rundersector (PVV) 011 of diens opvolger Besluit Besluit tot wijziging van het Besluit minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan (PVV) 011 (011-1) of diens opvolger. Norm nr. Voorschrift Interpretatie Meetmethode Weging Verwijzing Criteria voor Inschrijving en Onderhoud Geborgde Dierenarts Algemeen: GDA GDA.01 De dierenarts en de dierenartsen die met wederzijdse schriftelijke Verificatie op basis van de website Administratief Uitsluiting RGR art ; BOV instemming optreden als vervangers staan geregistreerd in het Diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Registratie in is vereist voor het verkrijgen van een Uniek Dierenarts Nummer (UDN) bij het Kwaliteitsorgaan DIerenartsen (KD). en het KD. Het CIBG registratienummer en het UDN staan vermeld op het contract tussen de dierenarts en de certificerende instantie. art. 4; GVP item dierenarts GDA.0 De dierenarts en de dierenartsen die met wederzijdse schriftelijke instemming optreden als vervangers verklaren veterinaire toe te passen conform de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren en ernaar te handelen. Verificatie op basis van verklaring van de dierenarts en ondertekening van de overeenkomst met de certificerende instelling van het reglement geborgde rundveedierenarts. Met het sluiten van de overeenkomst met de certificerende instantie verklaart de dierenarts de GVP-code voor veterinaire toe te passen en ernaar te handelen. Administratief Major RGR art. 6.1.; BOV art. 4; GVP integraal GDA.03 De dierenarts en de dierenartsen die met wederzijdse schriftelijke instemming optreden als vervangers leggen alle (op voorschrift) geleverde diergeneesmiddelen aan veehouders vast in de door het Productschap Vee en Vlees aangewezen centrale databank. Steekproef. Of voor 15 januari 01 o.b.v. een schriftelijke verklaring tot aanlevering. In de centrale databank worden ten minste alle voorschriftplichtige diergeneesmiddelen (URA/UDA/UDD) geregistreerd die door de dierenarts worden afgeleverd of toegediend. Administratief Major RGR art. 6.1.; BOV art. 1 Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina 1 van 11

2 GDA.04 De dierenarts en de vervangende geborgde dierenarts(-en) die met wederzijdse schriftelijke instemming optreden als vervangers hebben aantoonbaar deelgenomen aan de door de KNMvD georganiseerde basiscursus geborgde rundveedierenarts of een hieraan door het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts als gelijkwaardig erkende cursus / opleiding. Verificatie op basis van registratie bij een door de Stichting Geborgde Dierenarts beheerd of aangewezen register. Administratief Major RGR art ; BOV art. 4 GDA.05 Dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten verlenen hebben een deelnemersovereenkomst gesloten met de certificerende instantie van het reglement geborgde rundveedierenarts. Verificatie op basis van aanwezigheid van de ondertekende deelnemersovereenkomst. Administratief Major RGR art GDA.06 Criteria voor Onderhoud Geborgde Dierenarts Algemeen: GDA Voor de benchmark over het antibioticumgebruik dienen ten minste de in de Verordening omschreven data over voorgeschreven antibiotica in de door het Productschap Vee en Vlees aangewezen centrale databank te worden ingevoerd. Ten behoeve van de benchmark van veehouder en dierenarts worden aan de databank overeenkomstig de Verordening ten minste de volgende gegevens over de antibiotica doorgegeven: NAW en UBN van het bedrijf van de houder; naam en registratienummer (UDN) van de dierenarts; de datum van levering van het antibioticum, naam en (registratie)nummer van het middel, EAN-code en hoeveelheid; (leeftijdscategorie van de runderen waarvoor de antibiotica zijn bedoeld > vastleggen melk- dan wel vleesvee en categorie melkdrinkend kalf tot 56 dagen; kalf tot 1 jaar; jongvee 1 - jaar, (melk)vee). Steekproef. 1; BOV art. 5 GDO.01 Geborgde Dierenarts Opleiding: GDO Dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten verlenen bezitten de benodigde kennis voor de uitvoering van het Reglement en schoolt zich bij op de onderdelen die door de Stichting Geborgde Dierenarts worden vastgesteld. Verificatie op basis van beschikbare certificaten/diploma's. Dit voorschrift is niet van toepassing op spoeddierenartsen die met wederzijdse schriftelijke instemming spoedeisende hulp verlenen. 4 Geborgde Dierenarts Relatie: GDR Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina van 11

3 GDR.01a De dierenarts sluit, in het kader van het reglement Geborgde Alle bilaterale overeenkomsten zijn digitaal opgeslagen Rundveedierenarts, met de melk-/ rundveehouder waar hij/zij in in de database van de certificerende instantie. De het kader van Verordening (EG) nr 853/004 normaliter de meest recente bilaterale overeenkomsten bevinden zich diensten verleent een bilaterale overeenkomst. De dierenarts is in in de database van de certificerende instantie. het kader van het reglement Geborgde Rundveedierenarts Beëindigde bilaterale overeenkomsten zijn verwijderd. eindverantwoordelijk voor de voorgeschreven Steekproef. diergeneesmiddelen en verleent inzage in deze overeenkomst(en). 6; GVP item toetsing GDR.01b De bilaterale overeenkomst zoals bedoeld in GDR.01a omvat alle veterinaire diensten geleverd op het melk-/ rundveebedrijf Veterinaire diensten omvatten o.a. het stellen van een diagnose, het behandelen van rundvee op het bedrijf, het voorschrijven en/of leveren van URA- en/of UDA middelen, opstellen van een bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan, in opdracht van de veehouder het aanleveren van gegevens in MediRund voor berekening van de DierDagDoseringen (DDD). Controle gebeurt middels steekproef. Wanneer een substantieel deel van de diensten niet door de dierenarts die de overeenkomst heeft getekend wordt uitgevoerd, wordt hiervan een aantekening gemaakt en is dit niet toegestaan. Administratief Major RGR art. 6. GDR.01c Dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten verlenen en geen overeenkomst sluiten voldoen aan de criteria met uitzondering van normnummer: GDR; GDVB en GDVC. Indien de dierenarts geen overeenkomst(en) heeft gesloten vervalt de beoordeling van normnummer: GDR; GDVB en GDVC. Administratief Major RGR art 6. GDR.0 Er wordt gebruik gemaakt van de volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende standaardovereenkomst tussen veehouder en dierenarts conform bijlage 1 van het reglement Geborgde Rundveedierenarts. Zie bijlage I van reglement voor de standaard bilaterale overeenkomst. Steekproef. Administratief Major RGR art. 6.; BOV integraal Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina 3 van 11

4 GDR.03 Van iedere veehouder waarmee een overeenkomst is aangegaan is een dossier op de dierenartsenpraktijk aanwezig. Indien er sprake is geweest van overdracht i.v.m. ontbinding van de overeenkomst dan maakt het overgedragen dossier hier integraal onderdeel van uit. De overdracht heeft betrekking op de laatste 1 maanden voor het moment van beëindiging en omvat ook de reden van beëindiging; het bedrijfspecifieke gezondheidsplan; het bedrijfspecifieke behandelplan; relevante onderzoeksuitslagen en relevante behandelingen. Het dossier bevat tenminste een (kopie) van de getekende overeenkomst, het bedrijfspecifieke gezondheidsplan, het bedrijfspecifieke behandelplan, relevante onderzoeksuitslagen en de relevante behandelingen. Steekproef. 5 GDR.04 GDR.05 GDR.06 GDR. 07 Dossiers van veehouders dienen minimaal 5 jaar bewaard te worden. De dierenarts geeft aan de veehouder aan welke dierenarts(en) met wederzijdse instemming en schriftelijke goedkeuring optreden als vervanger(s) inclusief spoedeisende hulp en legt dit vast in de overeenkomst en de veehouder is daarover aantoonbaar geïnformeerd. Tijdelijke waarneming is toegestaan met wederzijdse instemmingen en schriftelijke goedkeuring van de dierenarts en de vervangende dierenarts(en) en de veehouder is daarover aantoonbaar geinformeerd. Bij het aangaan van een overeenkomst met de veehouder neemt de dierenarts contact op met de 'voorgaande' dierenarts (indien hier sprake van is) voor overdracht van het dossier. Steekproef. Administratief Minor RGR art. 6.3 Verificatie op basis van de overeenkomst met wederzijdse instemming en schriftelijke goedkeuring van vervangers inclusief spoedeisende hulp en informatie voor de veehouder. In de 1-op-1- overeenkomst of in een apart document bij de overeenkomst moet ten minste worden aangegeven waar de veehouder de namen van de vervanger(s) kan terugvinden. Steekproef. Verificatie op basis van een overeenkomst met wederzijdse instemming en schriftelijke goedkeuring tussen dierenarts en vervangend dierenarts en de waarnemende dierenarts en informatie voor de veehouder. De dierenarts kan dit aantonen doordat hij/zij betreffende dossiers heeft aangevraagd en ontvangen van de dierenarts(en). Steekproef. Administratief Minor RGR art. 6.1; BOV art. 4 Administratief Minor RGR art. 6.1; BOV art. 4 6 GDR. 08 Bij beëindiging van de overeenkomst vindt op verzoek van de opvolgende dierenarts overdracht van het bedrijfsdossier plaats door de dierenarts aan de door de veehouder te melden nieuwe dierenarts. De overdracht heeft betrekking op de laatste 1 maanden voor het moment van beëindiging en omvat ook de reden van beëindiging; het bedrijfspecifieke gezondheidsplan; het bedrijfspecifieke behandelplan; relevante onderzoeksuitslagen en relevante behandelingen. Steekproef. Administratief Minor RGR art. 6.1; BOV art. 6 Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina 4 van 11

5 GDR. 09 De geborgde rundveedierenarts verleent alleen veterinaire Uitgezonderd zijn: a. Spoedeisende diergeneeskundige diensten, inclusief het leveren van diergeneesmiddelen, aan melk- hulp; in noodsituaties mag een geborgde / rundveebedrijven waarbij hij op de overeenkomst staat rundveedierenarts ook diergeneeskundige hulp bieden weergegeven als begeleidende-, vervangende-, of aan melk-/rundveebedrijven waarmee hij geen spoeddierenarts. overeenkomst heeft, en b. veterinaire diensten bij veehouders met minder dan 5 runderen Geborgde Dierenarts Veterinair deel A: GDVA (algemeen) Administratief Major RGR art. 6.; BOV art. 3f Verordening art. 1 GDVA.01 GDVA.0 Dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten verlenen zorgen dat alle (protocollaire) bezoeken volgens instructie of voorschrift worden uitgevoerd alsmede dat de bevindingen worden vastgelegd en ter beschikking worden gesteld aan de veehouder. Dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten verlenen stellen de bevindingen van de (protocollaire) bezoeken ter beschikking aan de veehouder. Uitvoering PBB voldoet aan de werkinstructie en het waarnemingsprotocol van Qlip; Koe-Kompas aan het handboek Koe-Kompas en uitvoering van werkzaamheden in het kader van CDM aan de voorschriften van de betreffende zuivelorganisatie. De bezoekverslagen mogen zowel digitaal als schriftelijk vastgelegd worden. Steekproef. Bezoekverslagen mogen zowel digitaal als schriftelijk ter beschikking gesteld worden. Steekproef. Administratief Major RGR art. 6.; BOV art 4; GVP item 4; GVP item GDVA.03 Het PBB-waarnemingsprotocol is op de dierenartspraktijk aanwezig. Standaard PBB-waarnemingsprotocol moet op de praktijk aanwezig zijn en getoond kunnen worden. 4; GVP item Geborgde Dierenarts Veterinair deel B: GDVB (gezondheidsplan) GDVB.01 De dierenarts heeft in opdracht van de rundveehouder voor ieder rundveehouderijbedrijf waarmee een overeenkomst gesloten is één bedrijfspecifiek gezondheidsplan opgesteld dat ten minste voldoet aan het Besluit. Het plan voldoet aan de minimale eisen die de sectorpartijen daaraan stellen en staan weergegeven in normnummer GDVB.01a t/m GDVB.0.l én GDVC. Steekproef. ; GVP item GDVB.01a GDVB.01b Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan bevat de naam en handtekening van de veehouder en van de dierenarts. Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan bevat het UBN van het bedrijf en de datum van het opstellen van de plannen. (Kopie van een) natte handtekening of een digitale handtekening die voldoet aan de randvoorwaarden. Steekproef. Steekproef. Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina 5 van 11

6 GDVB.0a Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is de normering van de DierDagDosering per dierjaar in vergelijking met andere melk- of vleesveebedrijven in Nederland in de dezelfde periode vastgelegd. Hierbij is de klasse weergegeven: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog en zeer hoog zoals omschreven in het Besluit. Op de bedrijfspecifieke gezondheidsplannen staan weergegeven, met naar klasse ingedeeld, de meest recente DierDagDosering per dierjaar van het bedrijf in vergelijking met andere melk- of vleesveebedrijven in Nederland in dezelfde periode. De klasse indeling voldoet aan de toelichting in het Besluit. De dierenarts heeft daartoe een overzicht beschikbaar. Steekproef. De steekproef op de bedrijfspecifieke gezondheidsplannen omvat in ieder geval de bedrijven waarvan de SDa actiewaarde is overschreden. ; GVP item toetsing GDVB.0b Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan is de normering van het gebruik van de derde keus middelen in vergelijking met andere melk- of vleesveebedrijven in Nederland in de dezelfde periode vastgelegd. Hierbij is de klasse weergegeven: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog en zeer hoog zoals omschreven in het Besluit. Op de bedrijfspecifieke gezondheidsplannen staan weergegeven, met naar klasse ingedeeld, het meest recente gebruik van derde keus middelen van het bedrijf in vergelijking met andere melk- of vleesveebedrijven in Nederland in dezelfde periode. De klasse indeling voldoet aan de toelichting in het Besluit. De dierenarts heeft daartoe een overzicht beschikbaar. Steekproef. De steekproef op de bedrijfgezondheidsplannen omvat in ieder geval de bedrijven waarvan de SDa actiewaarde is overschreden. ; GVP item toetsing GDVB.0c GDVB.0d Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan wordt vastgelegd het aantal gehouden dieren en jongvee aanwezig op het bedrijf met het desbetreffende UBN. Steekproef op vermelding aantal gehouden dieren en jongvee op moment van het opstellen van het bedrijfspecifieke gezondheidsplan. Op het bedrijfspecifieke gezondheidsplan wordt vastgelegd het aantal volwassen dieren en aantal jongvee met een aandoening in gegevens die voldoen aan minimumeisen in de de afgelopen 1 maanden zoals omschreven in het Besluit. Dierenarts en veehouder stellen de bedrijfsstreefwaarde(n) vast in het bedrijfspecifieke gezondheidsplan. GDVB.0e gezondheidsstatus van het bedrijf zoals omschreven in het Besluit. gegevens die voldoen aan minimumeisen in de Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina 6 van 11

7 GDVB.0f beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom de insleep van ziektekiemen van buitenaf, alsmede de bijbehorende aandachtspunten zoals omschreven in het Besluit. gegevens die voldoen aan minimumeisen in de GDVB.0g beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom versleep van ziektekiemen binnen het bedrijf, alsmede de bijbehorende aandachtspunten zoals omschreven in het Besluit. gegevens die voldoen aan minimumeisen in de GDVB.0h beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom voeding, alsmede de bijbehorende aandachtspunten zoals omschreven in het Besluit. gegevens die voldoen aan minimumeisen in de GDVB.0i GDVB.0j GDVB.0k GDVB.0l beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom huisvesting en verzorging, alsmede de bijbehorende aandachtspunten zoals omschreven in het Besluit. gegevens die voldoen aan minimumeisen in de vaccinaties en overige preventieve maatregelen zoals omschreven gegevens die voldoen aan minimumeisen in de in het Besluit. formulering van actiepunten die komende jaar uitgevoerd zullen worden zoals omschreven in het Besluit. Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan vermeldt voor volwassen melkvee het gemiddelde tankcelgetal, als mede de streefwaarde. actiepunten die voldoen aan minimumeisen in de Steekproef op vermelding van tankcelgetal en streefwaarde. ; GVP item Administratief Minor RGR art 6.; BOV art. GDVB.0m Het bedrijfspecifieke gezondheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en geüpdate. Indien na evaluatie blijkt dat het bedrijfspecifieke gezondheidsplan niet hoeft te worden gewijzigd, wordt dit in het gezondheidsplan aangetekend (inclusief ondertekening) door de dierenarts en de houder. Indien bevoegde instanties een andere evaluatie frequentie aangeven wordt deze gevolgd. Geborgde Dierenarts Veterinair deel C: GDVC (behandelplan) Steekproef. Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina 7 van 11

8 GDVC.01 De dierenarts heeft voor ieder veehouderijbedrijf (UBN) een bedrijfspecifiek behandelplan opgesteld dat integraal onderdeel uitmaakt van het bedrijfspecifieke gezondheidsplan en ten minste voldoet aan het Besluit. Het plan voldoet aan de minimale eisen van het Besluit en staan weergegeven in GDVC.01a t/m GDVC.0d. Steekproef. ; GVP item GDVC.01a Het bedrijfspecifieke behandelplan bevat de naam en handtekening van de veehouder en van de dierenarts. (Kopie van een) natte handtekening of een digitale handtekening die voldoet aan de randvoorwaarden. Steekproef. Indien na evaluatie van het bedrijfspecifieke gezondheidsplan blijkt dat het bedrijfspecifiek behandelplan niet hoeft te worden gewijzigd hoeft deze niet opnieuw ondertekend te worden. ; GVP item GDVC.01b Het bedrijfspecifieke behandelplan bevat het UBN en de datum van opstellen. Steekproef. ; GVP item GDVC.0a Op het bedrijfspecifieke behandelplan worden de standaardbehandelingen vermeld voor de voorkomende aandoeningen op het bedrijf zoals omschreven in het Besluit. Steekproef op vermelding van bedrijfspecifieke behandelingen die voldoen aan minimumeisen in de Administratief Major GDVC.0b GDVC.0c Het bedrijfspecifieke behandelplan voldoet aan de meest recente versie van het Formularium Melkvee of het Formularium Vleeskalveren & Vleesvee. In de formularia aangemerkte derde keus middelen zijn niet opgenomen in het bedrijfspecifieke behandelplan. De meest recente versie van het formularium is te vinden op website van de WVAB. Verificatie of de bedrijfspecifieke behandelplannen jaarlijks geëvalueerd worden en voldoen aan het geldende formularium. Steekproef. De meest recente versies kunt u vinden op de website van de WVAB. Verificatie of de bedrijfspecifieke behandelplannen voldoen aan het geldende formularium. Steekproef. ; GVP item ; GVP item Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina 8 van 11

9 GDVC.0d Het bedrijfspecifieke behandelplan horende bij het bedrijfspecifieke gezondheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en geüpdate. Indien na evaluatie blijkt dat het bedrijfspecifieke behandelplan niet hoeft te worden gewijzigd, wordt dit in het gezondheidsplan en/of behandelplan aangetekend (inclusief ondertekening) door de dierenarts en de houder. Steekproef. ; GVP item Geborgde Dierenarts Veterinair deel D: GDVD GDVD.01 Alle voorgeschreven diergeneesmiddelen worden binnen 14 dagen na afgifte of toediening door de dierenarts geregistreerd in de door het Productschap Vee en Vlees aangewezen centrale databank. GDVD.0 Indien er diergeneesmiddelen door dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten verlenen op recept worden voorgeschreven en die deze niet zelf aflevert dan wordt de wettelijk vastgestelde informatie vastgelegd en bewaard en ter beschikking gesteld aan de veehouder. Steekproef. 1 Minimaal verplichte informatie die vastgelegd dient te worden: de datum van uitschrijven, benaming en registratienummer van het voorgeschreven diergeneesmiddel, diersoort waarvoor het middel bestemd is, de af te leveren hoeveelheid, naam en het adres van de voorschrijvende dierenarts, naam van de ontvanger en het adres of UBN van de lokatie waar de dieren, waarvoor het voorschrift bedoeld is, gehouden worden, de in acht te nemen wachttermijn en de handtekening van de dierenarts. Steekproef. 1; GVP; art Regeling Diergeneesmiddelen GDVD.03 Indien er diergeneesmiddelen door dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten verlenen worden afgeleverd wordt de wettelijk vastgestelde informatie vastgelegd en bewaard. Minimaal verplichte informatie die vastgelegd dient te worden: de datum van de transactie, de benaming en registratienummer van het diergeneesmiddel, partijnummer, de afgeleverde hoeveelheid, de diercategorie waarvoor, naam en adres van de ontvanger of het UBN van de lokatie waarop de dieren worden gehouden. Steekproef. 1; GVP; art Regeling Diergeneesmiddelen Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina 9 van 11

10 GDVD.04 GDVD.05 GDVD.06 Indien er diergeneesmiddelen door dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten verlenen worden toegepast wordt de wettelijk vastgestelde informatie vastgelegd en bewaard. Indien er diergeneesmiddelen worden voorgeschreven op basis van de cascade informeren dierenartsen die op het melk- / rundveebedrijf diensten verlenen de houder bij de toepassing van het diergeneesmiddel dat de toepassing in afwijking is met de registratiebeschikking en over de mogelijk daaraan verbonden risico's. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen conform het bedrijfspecifieke behandelplan worden aanwijzingen in de meest recente versie van het Formularium Melkvee of het Formularium Vleeskalveren & Vleesvee gevolgd en waar nodig aanvullende onderbouwing voor de ingestelde behandeling. Minimaal verplichte informatie die vastgelegd dient te worden: de datum waarop de dieren werden onderzocht, naam en adres van de houder van de dieren, het aantal en de identificatie van de behandelde dieren, de diagnose, de diergeneeskundige motivering voor de toediening van het diergeneesmiddel, de benaming en registratienummer van het diergeneesmiddel, de toegediende dosering, de duur van de behandeling, de vastgestelde wachttermijn. Bij koppelvaccinatie moet als identificatie van de behandelde dieren ten minste diersoort, het aantal dieren, vanaf welke leeftijd(sgroep) en de datum van vaccinatie worden vastgelegd. Steekproef. Voorafgaand aan de toepassing van de cascade informeert de dierenarts de houder van dieren over de toepassing van middelen in afwijking van de in de registatiebeschikking vermelde toepassing en over de mogelijk daaraan verbonden risico's. Minimaal verplichte informatie die vastgelegd dient te worden: de datum waarop de dieren werden onderzocht, naam en adres van de houder van de dieren, het aantal en de identificatie van de behandelde dieren, de diagnose, de diergeneeskundige motivering voor de toediening van het diergeneesmiddel, de benaming en registratienummer van het diergeneesmiddel, de toegediende dosering, de duur van de behandeling, de in acht te nemen wachttermijn. Steekproef. De meest recente versie is te vinden op de website van de WVAB. Verificatie of de bedrijfsspecifieke behandelplannen voldoen aan het geldende formularium. Steekproef. 1; GVP; art. 5.13, 9A.1, 9A.. 9A.3 en 9A.4 Regeling Diergeneesmiddelen Administratief Major RGR art. 5.; BOV art. 1; GVP; art. 5.13, 9A.1, 9A.. 9A.3 en 9A.4 Regeling Diergeneesmiddelen 1; GVP GDVD.07 Afgeleverde diergeneesmiddelen zijn voorzien van een etiket, waarop de wettelijke vastgestelde informatie is weergegeven. De informatie die in ieder geval goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar op het etiket moet staan bevat het woord dierenarts, de naam en het adres van de betreffende dierenarts en de datum van afleveren van het diergeneesmiddel. Steekproef. 1; GVP; art. 5.7 Regeling Diergeneesmiddelen Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina 10 van 11

11 GDVD.08 De dierenarts verantwoordt zich over de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica, neemt daarbij de norm van de autoriteit diergeneesmiddelen SDa in acht en hanteert bij overschrijding een door de sectorpartijen vastgesteld actieplan. De SDa actienorm: 10% of meer van de bedrijven waarmee een één-op-één overeenkomst is aangegaan overschrijdt de actiewaarde. Toetsing na afloop van het kalenderjaar. Voor alle bedrijven die de actiewaarde overschrijden worden actieplannen opgesteld en ingezonden naar de certificerende instelling. Per kwartaal wordt de voortgangsrapportage van betreffende bedrijven ingezonden. Administratief Major GVP: in acht nemen SDa notitie: "Normering van de Geborgde Rundveedierenarts" GDVD.09 Voor derde-keus antibiotica verantwoordt de dierenarts zich bij overschrijding van de actienorm die door de autoriteit diergeneesmiddelen SDa wordt gesteld. De SDa actienorm: het gemiddelde van derde-keuze middelen op bedrijven waarmee een één-op-één overeenkomst is aangegaan bedraagt meer dan 0,10 DierDagDosering per dierjaar. Toetsing na afloop van het kalenderjaar. Bij overschrijding wordt voor alle voorschriften de noodzaak aangetoond. Administratief Major GVP: in acht nemen SDa notitie: "Normering van de Geborgde Rundveedierenarts" Versie 3.0 vastgesteld door CvB d.d goedgekeurd SGD d.d Pagina 11 van 11

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts Begrip Afkorting Beschrijving RGR Reglement Geborgde Rundveedierenarts BOV Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I reglement Geborgde Dierenarts GVP Gids

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts bijlage III van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts

Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts bijlage III van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts Begrip Afkorting Beschrijving RGR Reglement Geborgde Rundveedierenarts BOV Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I reglement Geborgde Dierenarts GVP Gids

Nadere informatie

Bijlage IV Auditprotocol Geborgde Varkensdierenarts. Versie 09-07-2012 vastgesteld CvB d.d. 09-07-2012 goedgekeurd SGD d.d. 16-07-2012 pagina 1 van 9

Bijlage IV Auditprotocol Geborgde Varkensdierenarts. Versie 09-07-2012 vastgesteld CvB d.d. 09-07-2012 goedgekeurd SGD d.d. 16-07-2012 pagina 1 van 9 Begrip Afkorting Beschrijving RGV Reglement Geborgde Varkensdierenarts BOV Bilaterale overeenkomst varkenshouder met de geborgde varkensdierenarts RGV Bijlage I Goede Veterinaire Praktijk Dierenarts is

Nadere informatie

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts Begrip Afkorting RGR BOV GVP Dierenarts Steekproef SGD-besluit Beschrijving Reglement Geborgde Rundveedierenarts Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I

Nadere informatie

BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts

BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts Begrip Afkorting Beschrijving RGV Reglement Geborgde Varkensdierenarts BOV Bilaterale overeenkomst varkenshouder met de geborgde varkensdierenarts RGV Bijlage I GVP Goede Veterinaire Praktijk Dierenarts

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts. Versie 3.1 vastgesteld door CvB d.d , goedgekeurd door SGD d.d.

Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts. Versie 3.1 vastgesteld door CvB d.d , goedgekeurd door SGD d.d. Begrip Afkorting RGVK OVK GVP Dierenarts Steekproef Verordening Besluit Beschrijving Reglement geborgde vleeskalverdierenarts Overeenkomst vleeskalverhouder, vleeskalvereigenaar en geborgde vleeskalverdierenarts

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts. Versie 3.2 vastgesteld door CvB d.d , goedgekeurd door SGD d.d.

Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts. Versie 3.2 vastgesteld door CvB d.d , goedgekeurd door SGD d.d. Begrip Afkorting RGVK OVK GVP Dierenarts Steekproef Beschrijving Reglement geborgde vleeskalverdierenarts Overeenkomst vleeskalverhouder, vleeskalvereigenaar en geborgde vleeskalverdierenarts RGVK Bijlage

Nadere informatie

Bilaterale overeenkomst melk-/rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts bijlage 1 van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts

Bilaterale overeenkomst melk-/rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts bijlage 1 van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts melk-/rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts bijlage 1 van het Reglement OVEREENKOMST MELK- / RUNDVEEHOUDER EN GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS Naam tekenbevoegde veehouder Straat + Huisnummer Postcode

Nadere informatie

CBD/IKBR/BIJL/12 Voorschriften IKB Rund

CBD/IKBR/BIJL/12 Voorschriften IKB Rund Algemeen RA.00 Zijn de aanwezige dieren gezien RA.01 Er is een wederzijds ondertekende overeenkomst met een door de regelinghouder erkende certificerende instantie op het bedrijf aanwezig. Administratief

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts

Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts Begrip Afkorting Beschrijving RGVK Reglement geborgde vleeskalverdierenarts OVK Overeenkomst vleeskalverhouder, vleeskalvereigenaar en geborgde vleeskalverdierenarts RGVK Bijlage I GVP Goede Veterinaire

Nadere informatie

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde varkenshouder hierna te noemen varkenshouder UBN nummer Adres Postcode + woonplaats IKB regeling

Nadere informatie

Reglement geborgde rundveedierenarts 1

Reglement geborgde rundveedierenarts 1 Reglement geborgde rundveedierenarts 1 1. INTRODUCTIE De Stichting Geborgde Dierenarts is regelinghouder van het Reglement geborgde rundveedierenarts. De Stichting is op verzoek van belanghebbende partijen

Nadere informatie

Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS

Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS Overwegende: de overeenkomst is opgesteld in het kader van de erkende kwaliteitsregeling Regeling IKB Nederland

Nadere informatie

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS,

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, bijlage VI van het Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde :.. hierna te noemen pluimveehouder Eigenaar dieren (indien :.. niet de pluimveehouder)

Nadere informatie

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde varkenshouder hierna te noemen varkenshouder UBN nummer Adres Postcode + woonplaats IKB regeling

Nadere informatie

Naam kalverhouder : : geen / IKB Vleeskalveren Blank / IKB Vleeskalveren Rosé :... Postcode en woonplaats :

Naam kalverhouder : : geen / IKB Vleeskalveren Blank / IKB Vleeskalveren Rosé :... Postcode en woonplaats : OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS Bijlage 1 van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts Bijlage 14 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Naam kalverhouder

Nadere informatie

CCvD Naam kalverhouder : Postcode en woonplaats : : geen / IKB Vleeskalveren Blank / IKB Vleeskalveren Rosé. hierna te noemen kalverhouder

CCvD Naam kalverhouder : Postcode en woonplaats : : geen / IKB Vleeskalveren Blank / IKB Vleeskalveren Rosé. hierna te noemen kalverhouder OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS, bijlage 1 van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts bijlage 14 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Naam kalverhouder

Nadere informatie

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS,

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, bijlage VI van het Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde :.. hierna te noemen pluimveehouder Eigenaar dieren (indien :.. niet de pluimveehouder)

Nadere informatie

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES Rundveehouderij Humaan gebruik antibiotica MRSA in humane S. aureus isolaten in 2009

Nadere informatie

Cursus Geborgde Kalver Dierenarts (GKD) Teus Kreuger Lid College van Belanghebbenden

Cursus Geborgde Kalver Dierenarts (GKD) Teus Kreuger Lid College van Belanghebbenden Cursus Geborgde Kalver Dierenarts (GKD) 2014 Teus Kreuger Lid College van Belanghebbenden GKD valt onder de stichting Geborgde Dierenarts (sgd; dit is de regelinghouder) College van Belanghebbenden (CvB)

Nadere informatie

Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012

Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012 Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012 Inleiding Op de website van de PVE worden de vergaderdata, agenda s, mededelingen uit de voorgaande vergadering en eventuele

Nadere informatie

BIJLAGE 6: OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN DIERENARTS IKB VLEESKALVEREN 2008

BIJLAGE 6: OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN DIERENARTS IKB VLEESKALVEREN 2008 BIJLAGE 6: OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN DIERENARTS IKB VLEESKALVEREN 2008 Naam kalverhouder Registratienummer bedrijf (UBN) hierna te noemen: kalverhouder Naam dierenartspraktijk Naam dierenarts

Nadere informatie

Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement en haar Bijlagen I t/m VI wordt verstaan onder:

Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement en haar Bijlagen I t/m VI wordt verstaan onder: REGLEMENT GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS Het bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts heeft, overwegende een regeling in het leven te roepen op grond waarvan dierenartsen, werkzaam op pluimveebedrijven,

Nadere informatie

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende:

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende: Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

A In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid.

A In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid. Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

Overeenkomst Dierenarts Varkenshouder

Overeenkomst Dierenarts Varkenshouder Ik kies bewust Nederland Varkens Overeenkomst Dierenarts Varkenshouder Versie 2.8 mei 2012 1 De ondergetekenden: 1. Naam Dierenarts:. UDN:.. Adres : Postcode en plaats : Werkzaam vanuit DierenArtsPraktijk:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Stichting Geborgde Dierenarts (SGD)

Informatiebijeenkomst Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) Informatiebijeenkomst Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) Voorjaar 2016 Opening Welkom Programma informatiebijeenkomst Opzet en werkwijze Stichting Geborgde Dierenarts Terugblik Colleges van Belanghebbenden

Nadere informatie

Meest gestelde vragen met antwoorden in het kader van antibiotica rundveehouderij

Meest gestelde vragen met antwoorden in het kader van antibiotica rundveehouderij Meest gestelde vragen met antwoorden in het kader van antibiotica rundveehouderij Algemene vragen en antwoorden 1. Wat is een geborgde dierenarts? Een geborgde dierenarts is een dierenarts die zich houdt

Nadere informatie

Veterinaire benchmarkindicator (VBI)

Veterinaire benchmarkindicator (VBI) Vanaf 2011 benchmarken van het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij Door SDa (Autoriteit Diergeneesmiddelen) ook geïntroduceerd voor dierenartsen om tot verdere reductie van antibioticumgebruik

Nadere informatie

CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica. Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014. Aanpak CPD- inbreng

CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica. Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014. Aanpak CPD- inbreng CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014 Aanpak CPD- inbreng De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd op basis waarvan

Nadere informatie

DE ROOTS VHIVER 1-10-2013

DE ROOTS VHIVER 1-10-2013 HET PAARDENPASPOORT DE ROOTS VHIVER 1-10-2013 VOORSTELLEN GEBOREN 1955 GRONINGEN PONY CAESAR DIERENARTSEXAMEN 1981 VHIVER 1-10-2013 HOBBY EN WERK BEGONNEN OP HET DPN / LIMBURG DAC OOSTERWOLDE FRL WERKZAAM

Nadere informatie

De UDD maatregel. Doel: verminderengevaarhumaanresistentebacteriëndoor verminderen inzet van antibiotica bij dieren

De UDD maatregel. Doel: verminderengevaarhumaanresistentebacteriëndoor verminderen inzet van antibiotica bij dieren De UDD maatregel Bleeker: dan maken we NU alle diergeneesmiddelen UDD Dijksma, Schippers: nu is het danzover Doel: verminderengevaarhumaanresistentebacteriëndoor verminderen inzet van antibiotica bij dieren

Nadere informatie

Stap 1 van 3. Naam inzender. adres. Naam DAP. Postcode* Algemeen. 1. Bent u van mening dat de UDD-regeling goed uitvoerbaar is*

Stap 1 van 3. Naam inzender.  adres. Naam DAP. Postcode* Algemeen. 1. Bent u van mening dat de UDD-regeling goed uitvoerbaar is* Stap 1 van 3 Naam inzender E-mail adres Naam DAP Postcode* Algemeen 1. Bent u van mening dat de UDD-regeling goed uitvoerbaar is* 2. Bent u van mening dat u voldoende regie over het gebruik van antibiotica

Nadere informatie

Stap 1 van 3. Naam inzender. E-mail adres. Naam DAP. Postcode* Blankvlees Rosé start Rosé afmest Rosé combinatie

Stap 1 van 3. Naam inzender. E-mail adres. Naam DAP. Postcode* Blankvlees Rosé start Rosé afmest Rosé combinatie Stap 1 van 3 Naam inzender E-mail adres Naam DAP Postcode* Voor welke bedrijfstypen wilt u deze enquete invullen* Algemeen 1. Bent u van mening dat de UDD-regeling goed uitvoerbaar is* 2. Bent u van mening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BLANKE VLEESKALVEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BLANKE VLEESKALVEREN ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BLANKE VLEESKALVEREN Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft, overwegende dat het wenselijk is, gelet op de ontwikkelingen in de vleeskalversector,

Nadere informatie

VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK RUNDERSECTOR (PVV) 2011

VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK RUNDERSECTOR (PVV) 2011 VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK RUNDERSECTOR (PVV) 2011 Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 30 juni 2011 houdende verplichtingen tot registratie

Nadere informatie

Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts

Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Vanaf 1 maart 2014 gelden nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren

Nadere informatie

Ontwikkeling database MediRund, eigenaar is PVV

Ontwikkeling database MediRund, eigenaar is PVV Bert van t Land Project MediRund Ontwikkeling database MediRund, eigenaar is PVV Herkomst gegevens: alle bedrijven, dieren + verblijfplaatsen: bron = I&R medicijnleveranties: bron = dierenartsen (via PMS/VetCis)

Nadere informatie

POORTWACHTER 2012 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij

POORTWACHTER 2012 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij POORTWACHTER 2012 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij Datum 27 juni 2013 Pagina 1 van 14 Colofon Poortwachter varkens 2012 Onderzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37615 30 oktober 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 oktober 2015, nr. WJZ/15134294, houdende

Nadere informatie

Het gebruik van antibiotica bij pluimvee

Het gebruik van antibiotica bij pluimvee Het gebruik van antibiotica bij pluimvee de rol van de NVWA VGP bijeenkomst 8 maart 2016 Inhoud Structuur NVWA Diergeneesmiddelen/antibiotica Hoe controleert en handhaaft de NVWA Antibiotica - bepalingen

Nadere informatie

Bijlage 11 Model Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsbehandelplan Pluimveebedrijven IKB Kip

Bijlage 11 Model Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsbehandelplan Pluimveebedrijven IKB Kip MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP Bedrijfsgezondheidsplan Artikel 1 Het bedrijfsgezondheidsplan (bgp) bestaat uit een analyse van de hygiëne- en diergezondheidsstatus

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [045] v C: conform NC:

Nadere informatie

Concept mei Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven in de bijlage

Concept mei Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven in de bijlage Concept mei 2011 Rapportage antibioticumgebruik vleesveebedrijven Betreft UBN 12345 FICTIEVE DATA Periode: 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010 Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 454 Besluit van 5 november 2007, houdende wijziging van het Diergeneesmiddelenbesluit in verband met het stellen van regels omtrent de inhoud

Nadere informatie

MediRund Technische aspecten data opvragen

MediRund Technische aspecten data opvragen MediRund Technische aspecten data opvragen Arnold Harbers 5 maart 2012 Programma achtergrond dia 3-11 toelichting webservice dia 12-28 foutafhandeling dia 29 technische vragen dia 30 testtraject dia 31-32

Nadere informatie

Onder de huid Subcutaan s.c. Gebruikt bij veel medicijnen, In de ader Intraveneus i.v. Melkziekteinfuus in melkader

Onder de huid Subcutaan s.c. Gebruikt bij veel medicijnen, In de ader Intraveneus i.v. Melkziekteinfuus in melkader Medicijngebruik In dit hoofdstuk zullen de medicijnen besproken worden die gebruikt worden bij het melkvee, jongvee en de droge koeien. Daarbij is er een belangrijke rol voor de antibiotica. Het antibioticagebruik

Nadere informatie

Masterplan varkenshouderij. Verantwoord gebruik van antibiotica

Masterplan varkenshouderij. Verantwoord gebruik van antibiotica Masterplan varkenshouderij 2 m a s t e r p l a n v a r k e n s h o u d e r i j De Nederlandse varkenshouderij stelt al jarenlang hoge eisen aan het gebruik van diergeneesmiddelen. Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

BIJLAGE 9 - MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB EI

BIJLAGE 9 - MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB EI BIJLAGE 9 - MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB EI Gegevens opstellers bedrijfsgezondheidsplan Datum:. -..-... Kipnummer: UBN nummer: Naam pluimveehouder Paraaf

Nadere informatie

Gevolgen gewijzigde UDD-regeling. Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij

Gevolgen gewijzigde UDD-regeling. Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Gevolgen gewijzigde UDD-regeling Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Regels voor gebruik antibiotica Antibiotica worden gebruikt om bacteriële infecties bij mensen en dieren te genezen.

Nadere informatie

BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP

BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Bijlage 1.2A van Bijlage 1, Voorschriften IKB Kip, ter zake

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf Het bestuur van de regelinghouder heeft, overwegende dat het wenselijk is, gelet op de ontwikkelingen in de vleeskalversector, een ordening aan te brengen in het hanteren van kwaliteitsbeheersingssystemen;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 683 Dierziektebeleid Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN FOK-, OPFOK- EN VERMEERDERINGSBEDRIJVEN VLEESKUIKENSECTOR

MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN FOK-, OPFOK- EN VERMEERDERINGSBEDRIJVEN VLEESKUIKENSECTOR BIJLAGE 1 BIJ HET BESLUIT VASTSTELLING MODELLEN BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK PLUIMVEESECTOR (PPE) 2011 MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS-

Nadere informatie

SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERGENEESMIDDELEN IB02-SPEC03 Bijlage 1 Versie 4 ingangsdatum

SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERGENEESMIDDELEN IB02-SPEC03 Bijlage 1 Versie 4 ingangsdatum titel code SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERGENEESMIDDELEN IB02-SPEC0 Bijlage 1 Versie ingangsdatum 01-07-2015 Titel + artikel Nr Omschrijving Wet Besluit Regeling Product/ bedrijf Norm Omschrijving A Regeling

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

Concept mei Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven in de bijlage

Concept mei Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven in de bijlage Rapportage antibioticumgebruik melkveebedrijven Betreft UBN 12345 FICTIEVE DATA Periode: 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010 Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven in de bijlage

Nadere informatie

Pagina 1/26 BESLUIT OPENBAAR. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/206550_OV Onderwerp: Besluit op bezwaar Dierenartsen. Datum: 18 december 2014

Pagina 1/26 BESLUIT OPENBAAR. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/206550_OV Onderwerp: Besluit op bezwaar Dierenartsen. Datum: 18 december 2014 Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/206550_OV Onderwerp: 13.0256.53 Besluit op bezwaar Dierenartsen Datum: 18 december 2014 Beslissing op bezwaar van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) inzake het bezwaarschrift

Nadere informatie

Directie Wetgeving en Juridische Zaken. Bezuidenhoutseweg 73 Postbus EK Den Haag. T (algemeen)

Directie Wetgeving en Juridische Zaken. Bezuidenhoutseweg 73 Postbus EK Den Haag. T (algemeen) Directie Wetgeving en Juridische Zaken Bezuidenhoutseweg 73 Postbus 20401 2500 EK Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Behandeld door Ons kenmerk Informatiekopie aan Bijlage(n) >

Nadere informatie

Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens

Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens Versie 3 Datum 11 juni 2012 Status DEFINITIEF Colofon Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens Versienummer 3 T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 Catharijnesingel

Nadere informatie

Quickscan Antibioticumgebruik Vleeskalkoenen

Quickscan Antibioticumgebruik Vleeskalkoenen Versie 3.0 Datum 23 oktober 2012 Status Definitief Colofon Quickscan Antibioticumgebruik Vleeskalkoenen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Divisie Landbouw en Natuur Domein Diergeneesmiddelen Catharijnesingel

Nadere informatie

Nederland. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE. Datum Onderwerp Informatie

Nederland. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE. Datum Onderwerp Informatie Nederland Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE Land- en TuInbouwoganisatie Nedertand 52230F flenbc&t, Datum Onderwerp Informatie 17mei2015

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 57305 28 oktober 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 oktober 2016, nr. WJZ/16016554, houdende

Nadere informatie

Position Paper HET GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA ALS DIERGENEESMIDDEL

Position Paper HET GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA ALS DIERGENEESMIDDEL Position Paper HET GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA ALS DIERGENEESMIDDEL januari 2001 - 2 - Samenvatting De actuele discussie rond de problematiek van antibioticaresistentie bij de mens richt zich onder meer op

Nadere informatie

Stichting Zuivelplatform

Stichting Zuivelplatform REGLEMENT IKM-DIERENARTS 1. INTRODUCTIE De Stichting Zuivelplatform is regelinghouder van het Reglement IKM- dierenarts. De Stichting is door de zuivelindustrie opgericht. De Stichting heeft ten doel het

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN. De Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) Hetty van Beers, jan 15

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN. De Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) Hetty van Beers, jan 15 AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN De Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) Hetty van Beers, jan 15 AANLEIDING 2004-2010 Hoog gebruik van AB bij dieren in NL (data 2005, EMA) Laag gebruik van AB bij mens in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 683 Dierziektebeleid Nr. 167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de

Nadere informatie

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast. Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren

Nadere informatie

Stuurgroep Kwaliteitsorgaan Dierenartsen

Stuurgroep Kwaliteitsorgaan Dierenartsen Stuurgroep Kwaliteitsorgaan Dierenartsen Reglement CKRD Versie 19 (KD) Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, december 2012 1 Preambule De stuurgroep Kwaliteitsorgaan Dierenartsen

Nadere informatie

Factsheet Kanalisatie Diergeneesmiddelen deel 2

Factsheet Kanalisatie Diergeneesmiddelen deel 2 Factsheet Kanalisatie Diergeneesmiddelen deel 2 Inleiding De Europese regelgeving over diergeneesmiddelen wijzigt per 26 september 2007 1. Vanaf dat moment moeten alle diergeneesmiddelen bestemd voor toepassing

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44795 11 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2015, nr. WJZ/15103002, tot

Nadere informatie

Veterinaire borging. Stichting Geborgde Dierenarts

Veterinaire borging. Stichting Geborgde Dierenarts Veterinaire borging Stichting Geborgde Dierenarts Agenda Vragen vanuit markt en omgeving Stand van zaken na 4 jaar borging Van administratieve naar inhoudelijke borging Wat gaat er goed Op drie pijlers

Nadere informatie

Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen.

Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen. Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen. Beste IKB-varkenshouder. Er zijn kleine wijzigingen opgetreden sinds

Nadere informatie

Voorschrijfgedrag dierenartsen omtrent antibiotica bij blankvleeskalveren 2012

Voorschrijfgedrag dierenartsen omtrent antibiotica bij blankvleeskalveren 2012 Quickscan Voorschrijfgedrag dierenartsen omtrent antibiotica bij blankvleeskalveren 2012 Versie 5.0 Datum 12 juni 2012 Status Definitief Colofon Quickscan Contactpersoon Voorschrijfgedrag dierenartsen

Nadere informatie

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Amazone Bischoffsheimlaan 33 B-1000 BRUSSEL Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: DGG/ 10 februari 2004 Omzendbrief n 440 Ter attentie van de apothekers die een voor het publiek toegankelijke officina

Nadere informatie

GD Programma BVD-vrij Certificering Gewijzigd per maart 2016

GD Programma BVD-vrij Certificering Gewijzigd per maart 2016 GD Programma BVD-vrij Certificering Gewijzigd per maart 2016 1. Aan- en afmelden 1.1 Aanmelden Aanmelden voor deelname aan het GD Programma BVD-vrij Certificering kan schriftelijk of via www.gddiergezondheid.nl/bvd.

Nadere informatie

KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren

KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren (ex-kb 23 mei 2000) Herman Vanbeckevoort FAVV Controlebeleid

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

Bijlage B Doelen en voorwaarden Foqus planet

Bijlage B Doelen en voorwaarden Foqus planet Bijlage B Doelen en voorwaarden Foqus planet bij het Praktijkreglement 2012 December 2011 Doelen en voorwaarden Foqus planet van FrieslandCampina Doelen Voorwaarden Weging Melk 1.1 Technische melkkwaliteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vitaal Kalf

Nieuwsbrief Vitaal Kalf De geldende Vitaal Kalf reglementen en voorschriften kunt u terug vinden op www.kalversector.nl. Nieuwsbrief Vitaal Kalf Deze nieuwsbrief wordt namens de SBK verstuurd door de SKV. Onderwerpen Vitaal Kalf:

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het waterval- of cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

Hoe gaat de NVWA handhaven op het nieuwe UDD-regime? A.T. Hoekstra Teamleider NVWA Toezichtsuitvoering Landbouw Divisie Landbouw en Natuur

Hoe gaat de NVWA handhaven op het nieuwe UDD-regime? A.T. Hoekstra Teamleider NVWA Toezichtsuitvoering Landbouw Divisie Landbouw en Natuur Hoe gaat de NVWA handhaven op het nieuwe UDD-regime? A.T. Hoekstra Teamleider NVWA Toezichtsuitvoering Landbouw Divisie Landbouw en Natuur Divisie Landbouw en Natuur Toezichtsuitvoering Landbouw Bestaat

Nadere informatie

1 9 FEB Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage.

1 9 FEB Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage. Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2313 AA 's-gravenhage Datum Betreft 1 9 FEB 2016 Aanpak tweedekeusmiddelen

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het watervalof cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS

BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS Certificerende Instantie en Be- of verwerker Bedrijfsadres Postcode / vestigingsplaats

Nadere informatie

Vierkantsvergelijking

Vierkantsvergelijking Vierkantsvergelijking Inbedding in beoordelingsprotocol geborgde rundveedierenatsen CvB dierenarts namens KNMvD Paul Warmerdam lid VGH Wettelijk kader Art 5.17 Regeling Diergeneesmiddelen De houders van

Nadere informatie

Nulmeting antibioticagebruik bij kleine herkauwers

Nulmeting antibioticagebruik bij kleine herkauwers Nulmeting antibioticagebruik bij kleine herkauwers Projectleider: Piet Vellema : Auteurs: Inge Santman 1, Saskia Luttikholt 2, René van den Brom 2, Maaike Gonggrijp 1, Han Hage 3, Piet Vellema 2 1 GD Deventer,

Nadere informatie

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten:

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten: 7. Aflevering INFO-FICHE - KB 2009 6. AFLEVERING EN VOORSCHRIFT 6.1. Het voorschrift moet voldoen aan wettelijke vereisten Bij de aflevering van een voorschriftplichtig geneesmiddel moet de apotheker het

Nadere informatie

Overnameformulier Deelnemersovereenkomst

Overnameformulier Deelnemersovereenkomst PAGINA 1 VAN 8 Met dit formulier kunnen organisaties en particulieren een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling dan wel overdracht van de bij CertiQ. Dit is bijvoorbeeld nodig bij de overdracht van

Nadere informatie

Paratuberculose Programma Gewijzigd per augustus 2015

Paratuberculose Programma Gewijzigd per augustus 2015 Paratuberculose Programma Gewijzigd per augustus 2015 1. Aan- en afmelden 1.1 Aanmelden Aanmelden voor deelname aan het Paratuberculose Programma kan schriftelijk. Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

POORTWACHTER 2010 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij

POORTWACHTER 2010 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij POORTWACHTER 2010 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij Versie 3.0 Datum 15 Status Definitief Colofon Projectnaam Poortwachter 2010

Nadere informatie

Reglement Certificering Leptospira hardjo bij runderen 2002 Gewijzigd per mei 2016

Reglement Certificering Leptospira hardjo bij runderen 2002 Gewijzigd per mei 2016 Reglement Certificering Leptospira hardjo bij runderen 2002 Gewijzigd per mei 2016 Reglement Bestrijding Leptospira bij runderen van de Gezondheidsdienst voor Dieren b.v. (hierna: GD), ter bestrijding

Nadere informatie

Aanpak antibiotica veehouderij

Aanpak antibiotica veehouderij Aanpak antibiotica veehouderij Dierenartsen en sectoren Erik de Jonge Secretaris werkgroep pluimvee Taskforce antibioticaresistentie 5 maart 2015 Inhoud 1. Oprichting nieuwe organisaties 2. Aanleiding/afspraken

Nadere informatie