f fac-ark.be ac-ark.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "f fac-ark.be ac-ark.be"

Transcriptie

1 fac-ark.be

2 UHASSELT FACULTEIT ARCHITECTUUR EN KUNST _ Universitaire Campus, Gebouw E 3590 Diepenbeek, Belgium T

3 EXIT 15 Interieurarchitectuur - VOORWOORD - DESIGN FOR LIFE Rob Cuyvers - Kris Pint

4 2

5 VOORWOORD DESIGN FOR LIFE - Ir. ROB CUYVERS Decaan Faculteit Architectuur en kunst, UHasselt De Faculteit Architectuur en kunst voelt zich goed in de Universiteit Hasselt. Ook dit jaar werden we laureaat in de EAP-prijs, de Euregioprijs voor masterprojecten. De faculteit heeft internationale ambities. Master studenten waren werkzaam in Hongkong, Venetië en Dar-es-Salaam. Steeds meer studenten trekken naar het buitenland, voor uitwisseling in studieprogramma s of om internationale stages te doen. De zetel van de EAAE (Europese associatie van architectuuropleidingen) is gesitueerd in onze faculteit en doet ons netwerk steeds meer groeien. Design for life is ons motto. De mens staat centraal in de faculteit. Bouwen en ontwerpen doen we voor en met mensen. Interdisciplinair werken is zonder meer noodzakelijk. Toch krijgt elke student de kans om te focussen. Voor architectuur kan de student kiezen in trajecten in beelding, bouwkunde, stedenbouw of cultuur. Voor interieurarchitectuur vormen retail, herbestemming, scenografie en wonen/meubel de focus. De ontwerpstudio is de centrale plek. Daar werkt de student met een gezonde onderzoeksattitude onder intensieve begeleiding. De begeleidende docenten hebben een sterke expertise op Vlaams (en vaak ook internationaal) niveau. In dit studiowerk ligt de basis en de kracht van de opleiding. Het studiowerk is echter niet langer een eiland maar wordt een centrum waar theorie, onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten en versterken. In deze academische opleiding wint het ontwerpend onderzoek en het onderzoekend denken en werken, meer en meer aan belang. Dit ontwerpend onderzoek krijgt vorm vanuit een Vlaams en internationaal discours. Verscheidene (co)promotoren zijn dan ook buitenlandse hoogleraars. Samenwerkingsverbanden met gerenommeerde universiteiten zorgen voor een inbedding in het architecturaal onderzoekslandschap. Vanuit het onderzoeksinstituut ARCK wordt het onderzoek voor de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur gecoördineerd en gestuurd. Er wordt gefocust op ruimtelijk en op sociaal-cultureelmaatschappelijk architectuuronderzoek. Een 40-tal onderzoekers, 20 doctoraatsprojecten en een aantal welomschreven onderzoeksen dienstverleningsprojecten geven het onderzoek betekenis. In samenwerking met externe partners zoals oa de Vlaamse Bouwmeester, het VAI, het Nederlands Architectuurinstituut en verscheidene steden zoals Hasselt en Genk en het Provinciebestuur, worden onderzoeksprojecten ontwikkeld. De Faculteit heeft duidelijk gekozen voor een degelijk academiseringsproces waarin onderzoek rond selectief gekozen speerpunten het fundament is. De kracht van het korps, zowel academici als actieve ontwerpers, architecten en interieurarchitecten, maakt het ons mogelijk, om samen met onze studenten, een sterke ambitie te koesteren en waar te maken. Overgoten met een sterke saus onderzoek en een directe input van het werkveld is de opleiding uitgegroeid tot een sterke speler in Vlaanderen. De vruchten tonen zich in het prachtige werk van jullie, onze eindejaarsstudenten. 3

6 4

7 PREFACE DESIGN FOR LIFE - Eng. ROB CUYVERS Dean, faculty of Architecture and Arts, Hasselt University The Faculty of Architecture and Arts feels good at Hasselt University. We again delivered the winner of the EAP-prize, the Euregional prize for master s projects. The faculty also has international ambitions. Master students worked in Hong Kong, Venice, and Dar-es-Salaam. More and more students go abroad in the context of exchange programmes or international internships. Our faculty houses the seat of the EAAE (European Association for Architectural Education), which expands our network ever more. Design for life is our motto. Humans are the focal point in our faculty. We build and design for and with people. Interdisciplinary work is necessary to achieve this. Nevertheless, each student gets the chance to focus. Students in architecture can choose between different trajectories focusing on architectural poetry, building construction concept, culture, and urban design. Students in the interior design programme choose between retail, reuse of buildings, scenography, and furniture design. The design studio is central to each programme. In the design studio, research-minded students are intensely trained. The instructors have an extensive expertise at the Flemish (and often also at the international) level. This studio work forms the foundation and the strength of our educational programme. However, studio work is no longer an island to itself; it is a centre where theory, research, and practice meet and reinforce each other. research is based on a Flemish and international discourse. After all, several (co-)promoters are foreign professors. Joint ventures with renowned universities anchor us in the architectural research landscape. Research for the architecture and interior design programmes is coordinated and guided by the ArcK research institute. A central theme in this research is redesign/reconversion. The focus within this theme is socio-cultural as well as spatial. Our research entails about 40 researchers, 20 doctoral projects, and several well-defined research projects. Research projects are developed in cooperation with external partners, such as the Flemish Government Architect s Team, various cities (e.g., Hasselt and Genk), the Limburg province, etc. The faculty has clearly decided on a sound process of academification based on selectively chosen cornerstones. The strength of the staff, which includes academics and active designers, architects and interior designers, makes it possible for us, together with our students, to have an ambitious goal and to accomplish it. Due to our efforts in research and a direct input from the active profession, the faculty has developed into a strong player in Flanders. The result of this is witnessed in the excellent work of our last-year students. In these academic programmes, designing research and investigative thinking and working are increasingly important. This artistic 5

8 6

9 AANPAK INTERIEURARCHITECTUUR De essentie van het huis... - KRIS PINT De essentie van het huis als architectuur is de binnenruimte. Deze uitspraak van de Noorse architectuurtheoreticus Christian Norberg-Schulz heeft nog steeds niet aan belang ingeboet. Het is de taak van de interieurarchitect het verblijf in deze interieurs, van intieme woonruimtes tot publieke plekken, zo aangenaam en waardevol mogelijk te maken. Dat is een uitdagende en complexe taak. In de opleiding Interieurarchitectuur aan de Universiteit Hasselt willen we studenten dan ook in een creatieve, studentgerichte en genereuze omgeving opleiden tot breed inzetbare interieurarchitecten. Ons onderwijsprogramma biedt een brede waaier aan kennis en vaardigheden waarover een interieurarchitect moet beschikken. Een goede interieurarchitect moet niet alleen goed kunnen ontwerpen, maar ook kunnen onderzoeken, ondernemen en communiceren. Al deze aspecten komen aan bod in de vier studio s waaruit ons onderwijsprogramma is opgebouwd. In de studio Beelding leert de student ruimtes visueel voor te stellen, zowel 2D als 3D, zowel via de computer als met de hand. Ook de verbeeldingskracht en de experimentele attitude die nodig is om de interieurs van de toekomst nu al vorm te geven, worden in deze studio gestimuleerd. In de vakken van de studio Bouwkunde komen naast constructie en techniek ook comfort en duurzaamheid aan bod. De interieurarchitect moet meester zijn van het detail. Vandaar dat ook de fysische en esthetische mogelijkheden van materialen worden belicht. In de studio Mens en cultuur krijgt de student via psychologie, filosofie, sociologie, maar ook via de geschiedenis van architectuur en kunst, een beter inzicht in wat ons als mens kenmerkt. In de studio Ontwerpen komen al deze aspecten samen in concrete, steeds complexer wordende ontwerpopdrachten, waarbij het mooie verzoend wordt met het functionele, en waarbij de gebruiker steeds centraal staat. De opleiding profileert zich rond vier domeinen: Herbestemming, Retail design, Scenografie en Wonen/meubel. In de master kunnen studenten voor één van deze domeinen kiezen om zich als ontwerper te profileren vanuit hun eigen interesse. Centraal staat de masterproef, die bestaat uit een project waarbij de ontwerpkeuzes via onderzoek worden onderbouwd. Het specifieke van een academische ontwerpopleiding is dat je hierbij zowel voor klassieke als voor meer artistiek-ontwerpmatige vormen van onderzoek kan kiezen. Dit alles maakt de opleiding interieurarchitectuur tot een bijzonder divers en rijk studiedomein. De resultaten van onze studenten tijdens dit academiejaar kan u in deze EXIT-brochure bewonderen. Kris Pint namens het team van Interieurarchitectuur 7

10 8

11 INTERIOR ARCHITECTURE INTERIEURDESIGN The essence of the house... - KRIS PINT The essence of the house as architecture is the interior space. This remark by the Norwegian architectural theorist Christian Norberg-Schulz is still relevant today. It is the task of an interior architect to make it as pleasant and valuable as possible to dwell in these interiors, whether they are intimate living spaces or public spaces. This is a challenging and complex task. In the Interior Design programme at Hasselt University we aim to educate students in a creative, student-oriented, and generous environment and turn them into widely employable interior architects. Our educational programme offers all knowledge and skills an interior designer needs to possess. After all, a good interior architect is not only a good designer, he/she is also an able researcher, manager, and communicator. All of these aspects are integrated in the four studios which are central to our programme. In the Envisioning Architecture studio, students learn to visualize spaces, both 2D and 3D, by computer and by hand. Imagination and an experimental attitude, necessary to design the interiors of the future, are stimulated in this studio. The courses of studio Building Construction focus on construction and technique, as well as on comfort and sustainability. An interior designer is a master of detail. Hence, all physical and aesthetic possibilities of materials are studied. In studio Humanities the student develops a better insight in us, humans, through lectures on psychology, philosophy, sociology, and the history of architecture and arts. In the Design studio all these aspects are brought together in concrete and increasingly complex design projects in which beauty and functionality are balanced, always in function of the end user. Our educational programme is structured around four key domains: reuse of buildings, retail design, scenography, and furniture design/dwelling. In the Master, students choose, in function of their own interests, for one of these domains in which they can profile themselves as designers. A central element in the Master programme is the Master s test, which consists of a project in which design choices are underpinned by research. Specific to an academic design education is the choice option between classic and more artistic forms of research. All of this renders the Interior Design programme a very diverse and rich study domain. The results of the work of our students during this academic year can be admired in this EXIT-brochure. Kris Pint On behalf of the Interior Design team 9

12 10

13 EXIT 15 Interieurarchitectuur - BACHELORPROJECTEN 1, 2 en 3 BAIAR 11

14 BEGELEIDERS LIEVE WERCKX, KATRIEN RAEDTS, WARD BERGEN EN GITTE HARZÉ FOTO S GITTE HARZÉ 1BAIAR 1. MarieLodts, to sit/design by folding/ontwerpen van een zitmeubel 2. Alessio Palumbo & Jorn Braeken, to pause/ontwerpen van openbare sanitaire ruimte 3. Laura Heynen, to observe/ontwerpen van een observatieplek 4. Leonie Maes, to cook/ontwerpen van een keuken met mobiel element

15 BEGELEIDERS LIEVE WERCKX, KATRIEN RAEDTS, WARD BERGEN EN GITTE HARZÉ FOTO S GITTE HARZÉ 1BAIAR 5. & 6. JornBraeken, to bathe/ontwerpen van een badpaviljoen 7. LeonieMaes, to bathe/ontwerpen van een badpaviljoen Beschrijving werking 1BAIAR: In 1 bachelor wordt de nadruk gelegd op mens en maat. De student wordt geleerd zelf te bepalen hoeveel ruimte hij nodig heeft ifv het opgegeven programma van eisen. Alle aspecten van het wonen komen aan 5 bod, echter niet op de conventionele en vertrouwde manier. Op die manier wordt de student verplicht het programma grondig te analyseren en vervolgens de ontwerpoplossingen op een kritische manier steeds in vraag te stellen. Het resultaat is een rationeel opgebouwd, vernieuwend ontwerp. Aan het einde van het academiejaar wordt er een volledig woonprogramma geanalyseerd en vormgegeven. 13

16 BEGELEIDERS WERNER ALBERT, BART APPELTANS, PETER FIRMAN, NIKOLAAS VANDE KEERE, LIEVE WERCKX FOTO S WERNER ALBERT EN LIEVE WERCKX 2BAIAR 1. Oef. 2.3 home delivery, Sven Labie 2. Oef. 2.3 home delivery, Iman Filicia 3. Oef. 2.3 home delivery, Tine Meert

17 BEGELEIDERS WERNER ALBERT, BART APPELTANS, PETER FIRMAN, LIEVE WERCKX FOTO S WERNER ALBERT EN LIEVE WERCKX 2BAIAR 4. Oef. 2.1 re-think (inkom MAD faculty), Caro Heuts & Kaelijn Van der Werf 5. Oef. 2.3 home delivery, Karlijn Van der Werf 6. Oef. 2.3 home delivery, Martine Peeters In de 2de bachelor werken we rond Wonen+. De studenten onderzoeken verschillende complexere woonprogramma s in combinatie met andere functies. De oefeningen situeren zich meestal in bestaande panden, we kiezen de typologieën zo divers mogelijk. De student leert zo omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van bestaande constructies en het inpassen van een opgelegd programma in een bestaande context. De invalshoek kan ook een constructiemethode of materiaal zijn. We zetten vooral in op innovatief ontwerpen zowel op het vlak van ruimtelijkheid, conceptvorming, materiaalgebruik en detaillering. 15

18 BEGELEIDERS JO KLAPS & ROGER VERVOORT FOTO S JO KLAPS & ROGER VERVOORT 3BAIAR MODULE SCENOGRAFIE 1. Mariam Dghaich 2. Ndarare Valkeners 3. Jonah Veestraeten 4. Joyce Corvers - 2. Richard Nixon 1. Gilbert & George Max Fleischer 4. Constructie Scenografie 16

19 BEGELEIDERS JO KLAPS & ROGER VERVOORT FOTO S JO KLAPS & ROGER VERVOORT 3BAIAR MODULE SCENOGRAFIE 5. Annelies Swennen 6. Juline hagelsteens 7. Lize Vanhoof - 5. Edward Ruscha 7. Lamy 6. Constructie Scenografie In de module Scenografie krijgen de studenten een onderwerp toegewezen. Liefst één waar ze nog niets over weten. Dit scherpt niet alleen hun onderzoekszin maar brengt hun ook op plaatsen waar ze nooit eerder kwamen. Alle middelen zijn toegelaten om het onderwerp te vertalen in een boeiende scenografie. Als locatie kozen we dit jaar de exporuimtes van het CCHA te Hasselt Omdat op papier alles mogelijk is vragen we om in de deelopdracht constructie scenografie een mini-theater te bouwen en te belichten in een zelfgekozen setting. Dit kan onder een brug, op het water of in een oude boksclub. 8. Constructie Scenografie 17

20 BEGELEIDERS GILBERTE CLAES & JOHAN LANGENDRIES FOTO S JOHAN LANGENDRIES & JO KLAPS 3BAIAR MODULE WONEN & OBJECT 1. Mariam Dghaich 2. Mich Mermans 3. Lize Vanhoof 4. Leen Biesmans

21 BEGELEIDERS GILBERTE CLAES & JOHAN LANGENDRIES FOTO S JOHAN LANGENDRIES & JO KLAPS 3BAIAR MODULE WONEN & OBJECT 5. Ndarare Valkeners 6.Jonah Veestraeten 7. Lux Marjana 8. Valerie Spreuwers In de module Wonen en Object ontwerpt de student een meubel voor een verzameling, Of hoe kan een meubel de drager worden van een eigenzinnige groep van objecten? Het meubel ademt de sfeer van de collectie en vormt er één geheel mee. Het meubel dient geplaatst in een ruimtelijke context, vrijstaand of geïntegreerd (muur als drager). Wat de uitvoering van het ontwerp betreft, worden de materialen beperkt tot hout en/ of metaal, en afgeleide van deze materialen. De verlichting van de objecten, direct of indirect, functioneel of als accentuering, dient eveneens te worden voorzien

22 BEGELEIDERS NIKOLAAS VANDEKEERE & PHILIPPE SWARTENBROUX FOTO S PHILIPPE SWARTENBROUX 3BAIAR MODULE HERBESTEMMING 1 & 2. Jonah Veestraeten en Igor Duelen 3. Melissa Algarrada, Stefanie Baeten & Zoë Janssen 4. Elene Vernijns & Lize Vanhoof

23 BEGELEIDERS NIKOLAAS VANDEKEERE & PHILIPPE SWARTENBROUX FOTO S PHILIPPE SWARTENBROUX 3BAIAR MODULE HERBESTEMMING 5 & 6. Dieter Vernijns & Annelien Swennen 7 & 8.. Mich Mermans, Bram Neuteleers en Lotte Vandebroek Herbestemming van agrarisch erfgoed. Twee hoeves en een schuur krijgen een nieuwe betekenis voor hun omgeving. 7 21

24 BEGELEIDERS KATELIJN QUARTIER & PHILIPPE SWARTENBROUX FOTO S PHILIPPE SWARTENBROUX 3BAIAR MODULE RETAIL DESIGN 1. Mich Mermans 2. Jana Ottenburgs - 1. In de module Retail design kregen de studenten een concreet uitgangspunt voorgeschoteld: transforming brands: differentiatie door lokalisatie. De studenten mochten een gekende (internationale) retailer kiezen die zich in Hasselt zou kunnen vestigen. Zo krijgen de studenten een houvast, een merk dat ze kennen, om te vertalen naar een winkel op maat van Hasselt en voor zijn bezoekers. Het was hierbij belangrijk dat de retailer/merk zijn eigenheid zou bewaren, maar met een compleet nieuwe vertaling naar het winkelinterieur. De studenten hadden de keuze uit twee panden. Het ene lag in de hoofd-winkelwandelstraat van Hasselt (Demerstraat) en de andere op de Havermarkt. 3. Bij deze opdracht ging specifieke aandacht naar het scheppen van sfeer in de winkel. Deze sfeer moest zich ook vertalen in plannen en maquette

25 BEGELEIDERS KATELIJN QUARTIER & PHILIPPE SWARTENBROUX FOTO S PHILIPPE SWARTENBROUX 3BAIAR MODULE RETAIL DESIGN 3. Elene Vernijns 4. Mariam Dghaich 5.Femke Spelmans 6. Linde Van Den Bosch

26 24

27 EXIT 15 Interieurarchitectuur - VARIA & STUDIEREIZEN 25

28 BEGELEIDERS WERNER ALBERT, GITTE HARZÉ EN LIEVE WERCKX FOTO S WERNER ALBERT EN LIEVE WERCKX STUDIEREIS 1 & 2BAIAR: LENS - POISSY- PARIJS 1. & 2. Villa Savoye; Le Corbusier, Poissy 3. Musée du Quai Branly, Jean Nouvel, Parijs

29 BEGELEIDERS WERNER ALBERT, BART APPELTANS, PETER FIRMAN EN LIEVE WERCKX FOTO S WERNER ALBERT EN LIEVE WERCKX STUDIEREIS 1 & 2BAIAR: LENS - POISSY- PARIJS 4. & 7. Musée du Louvre, SANAA, Lens 5. Bibliothèque Nationale, Parijs 6. Maison Louis Carré, Alvar Aalto, Bazoches-sur-Guyonne

30 BEGELEIDERS JO KLAPS & ROGER VERVOORT FOTO S JO KLAPS & ROGER VERVOORT STUDIEREIS 3BAIAR: CHARTRES - NANTES - GUISE 1. Maison Louis Carré, Alvar Aalto, Bazoches-sur-Guyonne 2. Villa Savoye, Le Corbusier, Poissy 3. Hansa Viertel, Oscar Niemeyer, Berlin 4. La Maison Radieuse, Le Corbusier, Rezé

31 BEGELEIDERS JO KLAPS & ROGER VERVOORT FOTO S JO KLAPS & ROGER VERVOORT STUDIEREIS 3BAIAR: CHARTRES - NANTES - GUISE 5. Familistère Godin, Guise 6. Café Moskau, Berlin 7. Mémorial de l Abolition de l Esclavage, Nantes, Krzysztof Wodiczko & Julian Bonder

32 BEGELEIDERS ALLE BEGELEIDERS O.L.V. WESLEY MEURIS FOTO S JO KLAPS EXPERIMENTELE WEEK 30

33 BEGELEIDERS ALLE BEGELEIDERS O.L.V. WESLEY MEURIS FOTO S JO KLAPS EXPERIMENTELE WEEK - Measuring the world De experimentele week o.l.v. Wesly Meuris had als intentie de blik op de wereld te capteren. De eerste fase was de observatie van een locatie; het vastleggen van wat er te ziet, voelen, horen, ruiken was. Het materiaal werd in de tweede fase gekanaliseerd en gedirigeerd. In de uitwerking, de derde fase, kon iedereen een houding aannemen ten aanzien van de locatie die onderzocht werd. De studenten hertekenden en reconstrueerden de plek die hun was toegewezen en legden nieuwe associaties. Replacement, toe-eigening, absurditeit, utopie, verval, geheugen, fictie, ironie, humor, abstractie, verandering, deelname, strategie waren enkele suggesties die ze konden inzetten in de representatie van de locatie. 31

34 VARIA 1, 2 & 3. Workshop Bubalab, Kortrijk Samenwerking van alle opleidingen interieurarchitectuur in Nederland en België. KUL-faculteit architectuur, UH-faculteit architectuur en kunst, TU-Delft, UA-faculteit ontwerpwetenschappen en de Rietveld Academie Amsterdam

35 VARIA 4. The Rojo s op Boterhammen op de agora 5,6 & 7. One Day Expo met ontwerpen van de module scenografie

36 VARIA 1. stretch-bag van Jill Koekenberg en Kato Mees 2. Pop-Up Expo Beelding in Hasselt, 3. Summerschool voor studenten uit Milaan, Delft en Hasselt Studenten 2de bachelor Interieur stelden met hun projecten van het opleidingsonderdeel Beelding tentoon aan het grote publiek tijdens een pop-up expo in de binnenstad van Hasselt. De projecten vertrokken vanuit een materiaal en resulteerden door middel van experimenteel onderzoek naar technieken tot verrassende objecten zoals broodtrommeltjes in bijenwas, houten vazen en rekbare schoudertassen. 2 Van 18 tot 28 augustus heeft er aan de faculteit Architectuur en kunst van de Universiteit Hasselt een summer school plaatsgevonden waarbij studenten uit Milaan, Delft en Hasselt uitgedaagd zijn om na te denken over de winkel van de toekomst. De studenten kregen de vrijheid om na te denken over de locatie, de typologie van de winkel en de functionaliteiten. Elke ochtend werden er theoretische sessie gegeven door experts uit het werkveld. 3 Deze sessies werden gekaderd binnen drie thema s: retail design (het ruimtelijke aspect), zintuigelijke marketing (ervaringsgerichte aspect), en de digitale ontwikkelingen/trends. In de namiddag sessie konden de studenten tijdens een workshop in kleine groepen werken aan hun ideeën voor de winkel van de toekomst. Elke groep bestond uit een mix van studenten uit verschillende disciplines (interieurarchitectuur, architectuur, marketing & product ontwikkeling). 34

37 VARIA Image Talks symposium 4. Peter Hulsmans 5. Yves Maes 6. Jean-Paul Van Bendegem On the 7th and 8th of may FRAME hosted the Image Talks symposium and exhibition. Some central issues that were addressed include: How do images draw meaning? How can spaces be frames for thinking? And what can this framing teach us? Artists, theorists, philosophers and architects explored the way we relate to images and spaces and presented new ways of viewing or looking at them. Speakers included: Peter de Graeve, Gerard Visser, Francis Denys, Els Wuyts, Emmanuel Rubio, Klaske Havik and theatre-architecture collective TAAT. In the evening Jean Paul Van Bendegem and Atte Jongstra gave lectures about the truths that images lie to us in the governors mansion that was filled to capacity. Image Talks also exhibited works by international artists at various locations, including the old jail, CIAP arts centre, the provincial library and De Mijlpaal art galery. 6 35

38 ONDERZOEKSGROEP ARCK HET FOUTE JAAROVERZICHT Jaaroverzichten zijn per definitie fout. Ze zijn onvolledig, selectief en ongenuanceerd eigenschappen die we eigenlijk vooral niét met onderzoek geassocieerd willen zien! Een jaaroverzicht is natuurlijk geen onderzoek en het is nu eenmaal niet mogelijk om alle activiteiten van een volledig jaar ArcK op een gepaste manier te beschrijven: alle studies en onderzoeksprojecten, samenwerkingen met studenten, artikels, boeken en artistieke output, internationale contacten, lesopdrachten, dienstverlening en consultancy, congrespresentaties, beleidsondersteuning enzovoort Een jaaroverzicht geeft echter wel een idee van wie we zijn en waar we voor staan, wat we doen en wat we zoal bereiken, dus daarom toch een selectieve, ongenuanceerde en hoogst onvolledige dwarsdoorsnede van onderzoeksgroep ArcK tijdens het afgelopen academiejaar: Binnen de Sustainability onderzoekslijn behaalt Elke Meex een IWT-doctoraatsbeurs om een methodologie te ontwikkelen om architecten te ondersteunen in duurzaam materiaalgebruik vanaf de vroege ontwerpfase en wordt er deelgenomen aan maar liefst drie IWT-proeftuinen over woningrenovatie. De groep rond Spatial Capacity Building blijft zowel lokaal als internationaal zoeken naar nieuwe tricks and tools om mensen te betrekken bij ruimtelijke processen, van de co-creatie van een toekomstkrant met bewoners van de wijk Godsheide tot het starten van een internationaal JPIproject om via serious games over stedelijke complexiteit na te denken. FRAME, de onderzoekslijn i.s.m. de collega s van MAD rond artistiek onderzoek, demonstreert dan weer dat een geslaagd academisch congres zich niet moet beperken tot interessante lezingen van internationale experts, maar ook kan bestaan uit beelden, sculpturen en installaties, video s, architectuurtheater, en tentoonstellingen op locatie. Binnen de onderzoekslijn Designing for More wordt ook ambitieus aan de toekomst gewerkt door samen met internationale partners en het werkveld allerhande projectvoorstellen in te dienen: een Tetra-project rond beleving en retail design, een Erasmus+-project over Design for All, een aanvraag bij de Koning Boudewijnstichting om via architectuur het geluksgevoel van ouderen in een woonzorgcentrum te verhogen, zijn slechts enkele voorbeelden. De onderzoekslijn Adaptive reuse / Heritage, ten slotte, bevestigt haar internationale pionierswerk in de theorievorming rond interieur en herbestemming (zie bijv. de doctoraatsverdediging van Bie Plevoets), maar werkt ook steeds meer rond concrete ontwerptoepassingen via maatschappelijke dienstverlening zoals in Kortessem, Sint-Truiden, Hasselt, of Genk. Hoe onvolledig ook, deze korte lijst schetst hopelijk wel een duidelijk beeld van ArcK: een jonge, ambitieuze onderzoeksgroep die met een open blik op de wereld maar vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en relevantie (Design for Life) in elk van haar vijf inhoudelijke lijnen enthousiast en ongegeneerd op zoek wil gaan naar nieuwe kennis, nieuwe betekenis en nieuwe beelden voor een betere en mooiere wereld. Jan Vanrie 36

39 RESEARCH GROUP ARCK AN INACCURATE YEAR IN REVIEW Any year in review is, by definition, inaccurate. They are incomplete, biased and lack nuance all attributes one really does not want to associate with research! Such a review of the year is of course not research and it is simply not possible to describe a full year of ArcK activities in an appropriate manner: all the studies and research projects, collaborations with students, articles, books and artistic output, international contacts, teaching assignments, public service and consultancy assignments, conference presentations, policy support and so on... However, a year in review does give an idea of who we are and what we stand for, what we actually do and what we have achieved, so for that reason, here is a selective, rather simplistic and highly incomplete cross-section of research group ArcK during the academic year 14-15: Within the research line Sustainability, Elke Meex receives an IWT doctoral scholarship to develop a methodology to support architects regarding sustainable use of materials from the early design stages and researchers are participating in as many as three IWT-Living Labs projects on renovation. The people within Spatial Capacity Building continue their search, both locally and internationally, for new tricks and tools to get people involved in spatial processes, for example through the co-creation of a newspaper of the future together with residents of the neighborhood Godsheide or by embarking on an international JPI-project on serious games and urban complexity. FRAME, the research line on artistic research in collaboration with our MAD-colleagues, demonstrates that a successful academic conference need not be limited to interesting lectures by international experts, but can also consist of images, sculptures and installations, videos, architectural theater, and exhibitions on location. The research line Designing for More is working ambitiously to the future by collaborating with international partners and partners in the professional field to submit several project proposals: a Tetra project on experience and retail design, an Erasmus+ project on Design for All or an application to the King Baudouin Foundation to increase the happiness of elderly people in residential care settings by means of architecture, to name but a few. Finally, the research line on Adaptive reuse / Heritage has confirmed its international pioneering work in theorizing about interiors and adaptive reuse (see for example the Phd defense of Bie Plevoets), but also increasingly implements this by working on real-life design problems in the framework of contract research for communities such as in Kortessem, Sint-Truiden, Hasselt or Genk. However incomplete, this short list should hopefully paint a clear picture of what ArcK embodies: a young, ambitious research group with an open view to the world and societal relevance and responsibility in its heart (Design for Life) that, within each of its five lines of research, continues to search enthusiastically and unabashedly for new knowledge, new meaning and new visions for a better and more beautiful world. Jan Vanrie 37

40 JAAROVERZICHT 15 september 2014 Doctoraatsverdediging Bie Plevoets, Retail-Reuse: an interior view on adaptive reuse of buildings. 6 oktober 2014 Workshop + lezing Lonny Van Ryswyck (ATELIER NL) 3-7 november 2014 Cross-Over workshop Future Fictions ism Z33 met studenten Fac-Ark en MAD-Luca en MAD-PXL 4 november 2014 / 19 mei 2015 Curating the library - docenten en studenten wisselen favoriete boeken en inspiraties uit. 14 november 2014 EAP2014 (Euregional Prize for Architecture): UHasselt student Rosalie Gielis wint de eerste prijs. 23 november 2014 Het wiki-house presenteert architectuur op de wetenschapsdag van de UHasselt 7 november september november oktober oktober november oktoberr november november

41 DE INWONERS EN HET BELEID KEUREN SAMEN NIEUWE BESTEMMING GOED IN GODSHEIDE. Bewoners vieren de opening van hun buurthuis in de oude kerk. Gisterenavond organiseerden de bewoners van Godsheide samen met het Hasseltse beleid een groot feest. Zij vierden hun gezamenlijke beslissing om een nieuw buurthuis te openen in de oude kerk. Deze plek zal allerlei sociale activiteiten bundelen, zoals kinderopvang, ouderenzorg, allerlei culturele en ecologische initiatieven. De opening van het buurthuis ging ook samen met de bekendmaking van de nieuwe brug die de twee dorpsdelen van de kern van Godsheide zal verbinden. De brug wordt aangelegd op zijn voormalige locatie (de brug werd opgeblazen in WOII), een ligging die altijd een goede verbinding vormde met het centrum van Godsheide en dus ook met het nieuwe buurthuis. Bewoners en beleid zien de brug als een activiteitenbrug, een nieuw publiek plein waar je onder meer - fantastische zonsopgangen en zonsondergangen kan meemaken. De brug is expliciet toegankelijk voor iedereen, ook voor minder mobiele mensen, maar niet voor de auto. Bovendien zullen er zich vanuit en rond de brug alternatieve woonvormen ontwikkelen, zoals dijkwoningen. Deze woningen situeren zich typisch op, aan, onder of langs een dijk. De opening van het buurthuis in de oude kerk geeft dus het startschot voor grootse plannen. Genoeg redenen om de overschotten van de miswijn te kraken. Bewoners simuleren noodzakelijke brug aan het kanaal van Godsheide. De bewoners plaatsten in 2014 een bom onder de manier waarop de school werd onderhouden. Tien jaar na de instorting van de Het werd tijd, zeiden de organisatoren, jaren van vrijwilting als de figuurlijke bom De bewoners zagen de instor- buurtschool in Godsheide, vond gisteren een feestelijke opening ligerswerk en spaghetti-avonden konden de vorige school school was onderhouden. Deze onder de aanpak waarmee de plaats van de nieuwe klasjes. Hiermee komt er een einde enkel oplappen en verfraaien. bom vormde de mascotte van aan het verblijf van kinderen In de rampzalige nacht van 29 een reeks stilteprotesten in de en leerkrachten in de scoutslokalen. De bouw van de nieuwe ten de containers en een deel wensen en stemmen over scho- op 30 november 2014 stort- stad die de verschillende noden, school werd mogelijk door de van het schoolgebouw aan de lenbouw en - onderhoud tot uiting brachten. Vandaag kunnen crowfunding initiatieven van Kleinstraat in. Tot op de dag het sterke verenigingsleven van vandaag blijft het onduidelijk wat de precieze oorzaak een like, want de school is een we deze bom vervangen door in Godsheide. De idee achter crowdfunding is dat veel mensen een klein bedrag investeren gebrekkige en onveilige infra- bewoners samen kunnen berei- was. Was het te wijten aan de zelden gezien voorbeeld van wat en dat al die kleine investeringen samen het project volledig in het spel? Het buurtonderzoek structuur of was er kwaad opzet ken. financieren. van de politie bracht nooit helderheid. Elke bewoner van Godsheide weet het nog. veroorzaakte wat nog altijd bekend staat De lokale actiegroep Goodli(f)e hecht daar Voor de oorlog was er een brug die de twee als - de ramp van Godsheide: 35 kinderen echter weinig belang aan, omdat al vaker zijden van Godsheide verbond. Tijdens de en 2 volwassen verdronken. Omdat de dood beloften niet nagekomen werden. Daarom tweede oorlog bombardeerden de bewoners van die kinderen nog heel erg leeft in deze voeren ze met respect voor de geschiedenis deze brug om de Duitsers tegen te houden. deelgemeente van Hasselt, is er na de ramp van de ramp van Godsheide, een ludieke actie om de brug terug te vragen aan het beleid. Na de oorlog werd de brug vervangen door geen verbinding meer gekomen. Godsheide een tijdelijke constructie die helaas iets later omver werd gevaren. Ter vervanging van een brug in het verlengde van het oude padje is sindsdien in twee gesplitst. Samen met een aantal bewoners simuleren ze de brug werd er een veerboot ingezet om de Het beleid en enkele bewoners in Godsheide aan café De Zwaan. Men verwacht een grote bewoners en heel wat schoolgaande kinderen dagelijks over te varen. Deze veerboot opnieuw willen bouwen (zie vorige pagina). staat bij veel kondigden gisteren nog aan dat ze de brug opkomst, omdat de brug hoog op de agenda Godsheidenaren. DE TOEKOMST WAS ER AL IN GING VAN TOEKOMSTDEN- KERS EN -MAKERS Niet enkel in 2014 droomden en dachten ze over de toekomst. Reeds in 2004 zetten de bewoners van Godsheide het MOVE project op waarin ze een visie uittekenden over het groen in hun dorp, ontmoeten en wonen. Ze benadrukten de nood aan publieke ruimte en platformen om elkaar tegen te komen door een diversiteit aan activiteiten te organiseren, gaande van sportevenementen en een kunstenparcours. Bart Lambrichts was een van de trekkers van dit initiatief en ook vandaag nog, in 2024, zeer actief in de bewonersvereniging Unie Godsheide. Hij is blij te zien dat 20 jaar later de toekomstplannen die MOVE voortbracht, voor een groot deel realiteit zijn geworden: Het beweegt vandaag in de goede richting en dat is mooi om te zien. Bewoners verzamelen Bij Vieke. EEN TERUGBLIK OP DE TOEKOMSTWORKSHOP IN EN OVER GODSHEIDE IN 2014 Exact 10 jaar geleden, op een zonnige en koude novemberochtend vorm in een aantal concrete ini- Deze meer open ideeën kregen vonden een 15-tal bewoners van tiatieven. Met de coöperatie Citydepot Godsheide namen de Godsheide elkaar in het warme café bij Vieke. Zij verzamelden verschillende actoren en bewoners handel en dienstverlening zich na een oproep van de bewonersvereniging De Unie Godsheide. Ze zouden daar de nabije buurtschool kwam via crowd- in eigen handen. Ook de nieuwe toekomst (2024) van Godsheide fundinginitiatieven van lokale verbeelden tijdens een tweedaagse workshop, samen met het devoerders van het collectief Good- verenigingen tot stand. De actiepartement architectuur van de li(f)e onderstreepten met hun Universiteit Hasselt en kunstencollectief FoAM. Ze hadden alvast mobiliteit en infrastructuur nog ludieke actie dat er op vlak van een gedeelde droom: een open en heel wat werk aan de winkel is: betrokken beleid, ondersteund Beloften en infrastructuur blijken in Godsheide niet altijd een door een sterk cultureel leven. Ze waren geïnspireerd door goed goed huwelijk aldus een vrolijke werkende, positieve acties uit het actievoerder. Op de toestroom en verleden (van papieromhaling opvang van nieuwkomers werd tot kermisactiviteiten), gedreven door de bewoners destijds goed door gepassioneerde mensen uit geanticipeerd via het opzetten de gemeenschap (zoals pastoors van verschillende evenementen en schoolmeesters). en activiteiten rond de pastorie, de kerk, de activiteitenbrug en Uit deze workshop bleek vooral café bij Vieke waar mensen elkaar kunnen leren kennen. een nood aan publieke ruimte en platformen om visies, plannen, wensen en verschillen uit te Vandaag zijn deze initatieven nog wisselen en acties te initiëren. De steeds inspirerende voorbeelden bewoners gaven Godsheide vorm voor steden, gemeentes en particulieren die hun toekomst in als een groeiende groene leefomgeving. Deze omgeving wordt eigen handen willen nemen. De volgens hen gedreven door lokale titel van deze krant luidt niet toevallig: De Toekomst is vandaag. dienstverlening (bijvoorbeeld een eigen school, lokale zorg) en gedragen door een lokale economie, zoals werk in eigen buurt, maar ook andere vormen van economie, coöperatieve en deeleconomie. Deze krant is een samenwerking tussen de bewonersvereniging Unie Godsheide, onderzoeksgroep ArcK (van de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt), FoAM (netwerk van transdisciplinaire labs voor speculatieve cultuur). Het is een verslag van de Future Fictions Godsheide workshop (verbeelding van de toekomst van Godsheide in 2024) op 29 en 30 november 2014 en werd uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling Future Fictions die loopt van 5 oktober tot 4 januari 2015 in Z33, Hasselt. BEWONERS GODSHEIDE: Michel Achten, Joachim Bekkers Frank Bekkers, Caroline STUDENTEN: Wannes Boonen, Alexander Brepoels, Rien Cleuren, Xim, Dams, Boesmans, Lieve Gelders, Manu Gelders, Luc Jollings, Patrick Jonckmans, Bart Marijn Degerick, Valerie Dupont, Ruben Geudens, Bart Houben, Lize Kelchtermans, Lambrichts, Anne Moerman, Renaat Nijs, Ward Opdekamp, Renaat Roekaers, Bart Jeroen Lamber, Thomas Meers, Niels Menten, Robin Prickaerts, Dorien Roumans, Schepens, Esther Vandebroek, Kristel Vanquaethoven Arnoud Vervoort, Luc Vlekken. Zander Rutten, Katrien Schepers, Christophe Truyers, Mathias Vankriekelsvenne, WORKSHOP BEGELEIDERS: Maja Kuzmanovic en Katleen Melis (FoAM), Liesbeth Bart Vanmuysen, Dimitri Voordeckers, Michelle Vrolix, Lotte Willems Huybrechts en Sarah Martens (ArcK, UHasselt) JAAROVERZICHT november studenten nemen deel aan Euregionale Workshop (Universität Siegen) onder begeleiding van R.Coenegracht en L. Schouterden 27 november 2014 StudentenSTAALprijs gewonnen door Kathleen Coenen (2ma AR, gedeelde eerste plaats) Kimberly Vandeborne (alumnus 12-13) krijgt een eervolle vermelding 5 december 2014 ahk03 _ Architectenhuiskamer: samen bouwen aan een nieuwe aarde, arch. Juul CIAP Hasselt 11 december 2014 ONE DAY EXPO door de module scenorafie van 3BA IAR 11 december 2014 Liesbeth Huybrechts en Sarah Martens (ArcK) stellen in het kader van Future Fictions Godsheide de krant van de toekomst voor in Z33 4 februari 2015 Talitha Lenaerts en Katrien Spaas (Master IAR scenografie) genomineerd voor de Young Scenographers Contest georganiseerd door EUROVISION MUSEUM EXHIBITING EUROPE 23 november november december november 2014 DE TOEKOMST IS VANDAAG HET BELANG VAN GODSHEIDE MAANDAG 2 DECEMBER 2024 NR. 234 JAARGANG 5 X UITGEVER DE UNIE GODSHEIDE GODSHEIDE IN 2024 DE TOEKOMST IS VANDAAG HBVG 2014 REDACTIE: LIESBETH HUYBRECHTS & SARAH MARTENS VORMGEVING: NIEK KOSTEN CONTACT: MISTIG mbar BUURT START SCHOOL VIA CROWDFUNDING OVER MOVE, EEN BEWE IS VANDAAG! 27 november 2014 KERK WORDT NIEUW BUURTHUIS 4 februari 2015 GOODLI(F)E ORGANISEERT LUDIEKE ACTIE OM BRUG 4 februari

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME BUURTEN VAN BRUSSEL JOHAN LAGAE THE ARCHITECT AS FACILITATOR A DISCUSSION WITH SMAR ABOUT WORKING ON SCHOOLS IN

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013

Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013 Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013 ICT-onderzoek Tweede Nationale Cyber Security Research Agenda ziet het licht Terugblik op ICT.OPEN Winnaar

Nadere informatie

Fietsen door het kunstenveld naar morgen

Fietsen door het kunstenveld naar morgen Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 Fietsen door het kunstenveld naar morgen Een onderzoek naar hoe het kunstenveld invulling geeft aan haar rol inzake ecologie, een onderdeel

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology Uitgave in het kader van QUA ART QUA SCIENCE M a r t h a J. H a v e m a n h e t f e n o m e e

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

berichten DEcAAN Luc SELS WE StAAN Op EEN KANtELMOMENt. p. 4 rubriek Bert De GraeVe (Bekaert) corporate Governance herdefiniëren. p.

berichten DEcAAN Luc SELS WE StAAN Op EEN KANtELMOMENt. p. 4 rubriek Bert De GraeVe (Bekaert) corporate Governance herdefiniëren. p. EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 65 ste jaargang mei - juni - juli - augustus 2009 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 rubriek berichten DEcAAN Luc SELS WE StAAN Op EEN KANtELMOMENt.

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Fokker Terminal te Den Haag, 18 mei 2011 Doel van de conferentie Tijdens de conferentie stonden drie thema s centraal, die relevant

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord Thomas Rubbens. Studytour 2014 Zuid-Korea & Vietnam. Afstudeerverhaal (Fokker) Richard van Osnabrugge

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord Thomas Rubbens. Studytour 2014 Zuid-Korea & Vietnam. Afstudeerverhaal (Fokker) Richard van Osnabrugge DISPUUT TRANSPORTKUNDE PANDORA NetwerkNieuws. JAARGANG 23 NUMMER 3 NOVEMBER 2014 Alumnus aan het woord Thomas Rubbens Studytour 2014 Zuid-Korea & Vietnam Afstudeerverhaal (Fokker) Richard van Osnabrugge

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie