Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit"

Transcriptie

1 TNO-rapport Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit Fase 1 van spoor 2 van het LandsDekkend Beeld 2005 GeoMilieu Princetonlaan 6 Postbus TA Utrecht T F Datum November 2003 Auteur(s) ir.ing. R.H. Nieuwenhuis drs. E.R.V. Busink mw. drs. M.P. van der Straaten dr.ir. J. Japenga (Alterra) Exemplaarnummer Oplage Aantal pagina's 88 Aantal bijlagen Opdrachtgever Ministerie van VROM mw. ir. J.M.C. Appelman postbus GX Den Haag Projectnaam Informatiepeiling Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit spoor 2 Projectnummer zaaknummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 2 / 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Rol van maatschappelijke processen en actoren in de behoeftepeiling Identificatie van maatschappelijke processen en actoren Selectie van actoren ten behoeve van de behoeftepeiling 4 3 Quick scan van de aanbodzijde Gegevensbeheerders Globaal overzicht van gegevensaanbod Gegeven in beheer bij RIVM Gegeven in beheer bij TNO-NITG Gegevens in beheer bij ALTERRA 7 4 Uitvoering en resultaten informatiebehoeftepeiling Uitvoering van de behoeftepeiling Resultaten: verwerking in overzichtstabellen Resultaten nader beschouwd 15 5 Analyse Analyse van de informatiebehoefte Frequentie van en overlap in informatiebehoeftes Knelpuntenanalyse 22 6 Advies voor vervolg Inhoudelijk vervolg Hoe verder Voorbereiding van de startprojecten Uitvoering van de startprojecten: drie varianten Voorkeursvariant Rollen en belanghebbenden 29 7 Discussie 31 8 Referenties 32 Bijlage(n) A Leden werkgroep en klankbordgroep B Besprekingsverslagen groepsgesprekken C Verwerkingstabellen informatiebehoefte

3 1 / 1 1 Inleiding In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de uitwerking en concretisering van de doelstelling uit het NMP3 om per 1/1/2005 te beschikken over een LandsDekkend Beeld voor de bodemkwaliteit (LDB2005). Dit heeft onder meer geresulteerd in een Stappenplan Landsdekkend Beeld 2005 [referentie 1] en een inhoudelijk daaraan gekoppelde Circulaire van het ministerie van VROM [referentie 2]. In het stappenplan worden twee sporen onderscheiden. Het eerste spoor is gericht op het in beeld brengen van de werkvoorraad aan saneringslocaties. Het tweede spoor richt zich op het in beeld brengen van de algemene of diffuse bodemkwaliteit in Nederland. De focus van zowel het stappenplan als de Circulaire ligt op spoor 1 van het LDB2005. Aan spoor 2 van het Landsdekkend Beeld is in het stappenplan alleen nog op hoofdlijnen uitwerking gegeven. Eind 2002 komt onder leiding van de projectorganisatie Landsdekkend Beeld, vanuit de provincies een initiatiefgroep bijeen, die zich als doel stelt om spoor 2 van het Landsdekkend Beeld nadrukkelijker op de agenda te plaatsen. Vanuit de initiatiefgroep is vervolgens een werkgroep en klankbordgroep geformeerd (zie bijlage A). Uit de overleggen met deze groepen blijkt dat het algemene doel van spoor 2 het beantwoorden van relevante kennis- en beleidsvragen en het ondersteunen van ruimtelijke besluitvormingsprocessen door de betrokkenen wordt onderschreven. Het ontbreekt op dat moment echter nog aan het inzicht om welke kennis- en beleidsvragen het nu en in de toekomst gaat en welke informatie nodig is bij het ondersteunen van ruimtelijke besluitvormingsprocessen. Het ontbreekt aan een goed inzicht in de informatiebehoefte aangaande de bodemkwaliteit. Om dit inzicht te krijgen is het project Behoeftepeiling uitgevoerd. De doelstellingen van de behoeftepeiling zijn: 1. Identificeren van de maatschappelijke processen, zoals ruimtelijke ordening, landbouw en natuurontwikkeling, waarvoor inbreng van bodemkwaliteitsgegevens relevant is. Op basis van de onderscheiden processen kunnen gebruikers en gebruiksfuncties worden geïdentificeerd. (dit zijn de verschillende doeleinden waarvoor bodemkwaliteitsgegevens worden gebruikt). 2. Inventarisatie op hoofdlijnen van beschikbare bodemkwaliteitsgegevens. 3. Inventariseren en beschrijving van de behoefte aan bodemkwaliteitsgegevens, gekoppeld aan de maatschappelijke processen. 4. Inventariseren van zowel procesgeralateerde als inhoudelijke knelpunten 5. Opstellen van adviezen voor de verdere uitwerking en concretisering van het stappenplan voor spoor 2 van het Landsdekkend Beeld. Door een projectteam vanuit TNO-NITG en Alterra zijn tien groepsgesprekken gevoerd. Bij deze groepsgesprekken zijn de ministeries van VROM, LNV, VenW, de provincies, gemeenten, landbouworganisaties, natuurbeheerorganisaties en vertegenwoordigers vanuit het werkveld van de Ruimtelijke ordening en grondwaterbeheer betrokken geweest. In totaal hebben ca. 60 personen inbreng in het project geleverd. Voorliggende rapportage presenteert de resultaten van de informatiebehoeftepeiling langs de volgende onderdelen:

4 2 / 2 - maatschappelijke processen : voor het uitvoeren van het project is een (organisatorische) structuur uitgewerkt waarin de actoren en maatschappelijke processen waarvoor inbreng van bodeminformatie (potentieel) relevant is in beeld zijn gebracht. Deze structuur vorm ook de basis voor de presentatie van de resultaten van de behoeftepeiling. - Quick scan aanbodzijde : middels een snelle screening wordt een eerste inzicht gegeven in het aanbod aan bodeminformatie zoals aanwezig of bekend bij de kennisinstituten RIVM, TNO-NITG en Alterra. Een echte inventarisatie van het aanbod is expliciet doorverwezen naar een volgende fase en is dus niet in deze rapportage terug te vinden. De betekenis van deze quick scan is een globaal beeld te kunnen geven aan te interviewen personen die minder goed zicht hebben op wat er potentieel beschikbaar is. Daarnaast speelt de quick scan een rol in de knelpunten analyse. - Resultaten informatiebehoefte : Dit is de basis van deze rapportage en geeft inzicht in de resultaten van de interviewronde. Er wordt gerapporteerd volgens de structuur zoals eerder gepresenteerd. In de rapportage is een generaal overzicht beschreven en zijn de grote lijnen gedestilleerd. In de bijlagen zijn de details tot op interviewniveau terug te vinden. - Knelpuntenanalyse : Hierin worden, op basis van de resultaten van de interviews en de quick scan van het aanbod, de eerste inhoudelijke en procedurele knelpunten geïdentificeerd die kunnen optreden bij de realisatie van spoor 2 van het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit. Vanzelfsprekend gaat het hier nog over een eerste fase, de informatiebehoeftepeiling, en beperkt de knelpuntenanalyse zich tot de resultaten van die eerste fase. - Advies voor vervolg : Bij de start van fase 1 is het beeld neergelegd om via een aantal te doorlopen vervolgfasen te komen tot een stappenplan, vergelijkbaar met spoor 1. Op basis van de resultaten van de informatiebehoeftepeiling is een gefundeerd advies geformuleerd over het vervolgtraject van de invulling van spoor 2. - Discussie : Hier worden de resultaten van de informatiebehoeftepeiling in perspectief gezet. Hoe is het projectproces verlopen, wie hebben deelgenomen en wat betekent dat voor het voorliggende resultaat. Welke interpretaties en conclusies kunnen we eraan verbinden, wat zijn aandachtspunten en heeft het project opgeleverd wat vooraf was voorzien?

5 3 / 3 2 Rol van maatschappelijke processen en actoren in de behoeftepeiling 2.1 Identificatie van maatschappelijke processen en actoren In de voorbereidingsfase van het project is een brede inventarisatie gemaakt van maatschappelijke processen en actoren, waarvoor verwacht wordt dat de inbreng van bodeminformatie (potentieel) relevant is. In Figuur 1 is het resultaat van deze inventarisatie weergegeven. In de weergegeven structuur is onderscheid gemaakt naar verschillende actoren (gebruikers) en gebruiksfuncties. Bij de gebruiksfuncties is een tweedeling tussen een interne en externe gebruiksfunctie aangegeven. De interne gebruiksfunctie refereert aan de functies die vanuit het bodemwerkveld worden geïdentificeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bodembescherming en bodembeheer. De externe gebruiksfunctie refereert aan de functies die van buiten het werkveld bodem worden geïdentificeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in (regionaal) ruimtelijke inrichting en (lokaal) bodemgebruik. Overigens moeten de grenzen tussen de verschillende gebruiksfuncties niet als harde grenzen worden beschouwd. De structuur heeft de basis gevormd voor de selectie van de gesprekspartners in het kader van de behoeftepeiling, en zal ook worden ingezet bij de bespreking van de resultaten van de behoeftepeiling. Figuur 1 Overzicht van relevante maatschappelijke processen en actoren Categorie Rijksoverheid Vertegenwoordigende partijen VROM, LNV, VenW < Interne gebruiksfunctie Externe gebruiksfunctie Bescherming Beheer Inrichting Gebruik Provincies Verschillende diensten bij individuele provincies Gemeenten Individuele gemeenten Natuur SBB, natuurmonumententen, Provinciale landschappen Landbouw WLTO Ontwikkelaars Projectontwikkelaars Sectorale gebruikers Financiële wereld Dinkwaterwinning, delfstofwinning, Archeologen Banken, verzekeraars, investeringsmaatschappijen

6 4 / Selectie van actoren ten behoeve van de behoeftepeiling Om budgettaire redenen was het niet mogelijk een volledige doorsnee van de in Figuur 1 gepresenteerde vertegenwoordigers te betrekken bij de interviews. In overleg met de klankbordgroep spoor 2 is uiteindelijk vooraf een keuze gemaakt van de indeling van de interviews. Deze keuze is weergegeven in Figuur 2. In rode balken staan de actoren / maatschappelijke processen weergegeven die WEL betrokken zijn bij de behoeftepeiling. De groene balken geven de combinaties van actoren en processen weer die niet (rechtstreeks) bij de behoeftepeiling zijn betrokken, maar wel geïdentificeerd zal als potentieel vragende partij. In de categorie van sectorale gebruikers van bodeminformatie is een arcering gebruikt om aan te geven dat alleen één van de genoemde gebruikers (drinkwaterwinners) in de behoeftepeiling is betrokken. Bij de selectie van de gesprekspartners is vooral het schaalniveau bepalend geweest. Dit is gebeurd vanuit de gedachte dat het Landsdekkend Beeld onvoldoende kan voorzien in zeer lokale behoeftes aan bodeminformatie. Voor dergelijke lokale behoeftes is het noodzakelijk (en zal het noodzakelijk blijven) om de benodigde bodeminformatie op lokaal niveau te verzamelen. Deze afweging heeft er dus toe geleid dat actoren die vooral lokaal actief zijn, zoals projectontwikkelaars, delfstoffenwinners, archeologen en investeringsmaatschappijen niet in de behoeftepeiling zijn betrokken. Figuur 2 Geselecteerde gesprekspartners ten behoeven van de behoeftepeiling Categorie Rijksoverheid Vertegenwoordigende partijen VROM, LNV, VenW < Interne gebruiksfunctie Externe gebruiksfunctie Bescherming Beheer Inrichting Gebruik Provincies Verschillende diensten bij individuele provincies Gemeenten Individuele gemeenten Natuur SBB, natuurmonumententen, Provinciale landschappen Landbouw WLTO Ontwikkelaars Projectontwikkelaars Sectorale gebruikers Financiële wereld Dinkwaterwinning, delfstofwinning, Archeologen Banken, verzekeraars, investeringsmaatschappijen

7 5 / 5 3 Quick scan van de aanbodzijde Binnen het project is een quick scan van de aanbodzijde uitgevoerd. De quick scan is beperkt tot kennisinstituten (TNO, Alterra, RIVM) en gemeentelijke en provinciale bestanden. De resultaten uit deze quick scan zijn ter ondersteuning gebruikt bij de interviews. Doordat bij de interviewers een globaal beeld van het aanbod aan bodemgegevens aanwezig was konden zij beter inspelen op de gedefinieerde behoeftes van de geïnterviewden. Daarnaast legt de quick scan een basis voor het vervolg op de behoeftepeiling. In dit vervolg worden de mogelijkheden onderzocht om de gegevens uit de verschillende bestanden te koppelen en beschikbaar te maken ten behoeve van concrete toepassingsvragen. 3.1 Gegevensbeheerders In Nederland wordt bodeminformatie door verschillende organisaties en vanuit verschillende taakstellingen beheerd. Kennisinstellingen zoals TNO-NITG, Alterra en RIVM hebben een (wettelijke) taakstelling om informatie van de ondergrond te beheren en beschikbaar te stellen ten behoeve van de overheid of andere partijen. De gegevens die de kennisinstituten beheren betreffen vooral gegevens die zij zelf verzameld hebben en daardoor goed ontsloten zijn. Ook de overheden beheren zelf informatie over de ondergrond. Binnen de provincies zijn een aantal sporen te onderscheiden die de aanleiding hebben gevormd voor het verzamelen/beheren van bodemkwaliteitsinformatie. De belangrijkste ontwikkeling binnen de provincies vormen de bodemkwaliteitsmeetnetten, gericht op de thema s vermesting, verzuring en verspreiding. Veel provincies hebben de laatste jaren activiteiten ondernomen ten behoeve van het ontwerpen, inrichten en uitvoeren van dergelijke provinciale bodemkwaliteitsmeetnetten. Een tweede aanleiding tot het verzamelen van bodemkwaliteitsinformatie vormen de ontwikkeling van het actief bodembeheer en daar aansluitend de Vrijstellingsregeling Grondverzet. Binnen het kader van deze regeling hebben provincies de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waarvoor zijzelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een bodembeheerplan en een bodemkwaliteitskaart ten behoeve van grondverzet. Om grond te kunnen toepassen als bodem dient er een bodemkwaliteitskaart te zijn vastgesteld die voldoet aan de (Interim) Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten. In deze Richtlijn is het stoffenpakket en minimale meetdichtheid vastgesteld. Gemeenten beschikken in toenemende mate over bodeminformatiesystemen (BIS). Deze BISsen zijn gevoed met kwaliteitsgegevens die tijdens bodemonderzoeken in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb), Wet Milieubeheer, bouwvergunningen en aan- en verkopen zijn verzameld. Het betreft gegevens van de bovengrond en het freatisch grondwater (tot max. 2 meter diepte, afhankelijk van het type bodemverontreiniging eventueel dieper). Doorgaans zijn van deze grond- en grondwatermonsters de parameters van het NEN-pakket bepaald (zware metalen, minerale olie, PAK en organisch stofgehalte) 3.2 Globaal overzicht van gegevensaanbod Binnen het project is een globale inventarisatie uitgevoerd van het gegevensaanbod binnen de kennisinstituten. Dit is gezien de veel bredere verzameling van

8 6 / 6 gegevensbeheerders, slechts een greep uit de totale beschikbaarheid van bodeminformatie in Nederland Gegeven in beheer bij RIVM In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de informatie die aanwezig is bij het RIVM. Tabel 1 Overzicht gegevensbestanden RIVM Kader Aantal locaties Kenmerken/Stoffen Landelijk meetnet mestbeleid (LMM) Zandgebieden: jaarlijkse bemonstering van ca. 80 landbouwbedrijven. Kleigebieden: jaarlijkse bemonstering van ca. 55 landbouwbedrijven. Veengebieden: jaarlijkse bemonstering van 12 landbouwbedrijven.. zuurgraad (ph), electrisch geleidingsvermogen (EC) en nitraat opgeloste organische koolstof (DOC), chloride, sulfaat, magnesium, calcium en natrium nitraat, ammonium, Kjeldahl-stikstof, ortho-fosfaat en totaal-fosfaat cadmium, chroom, ijzer, koper, nikkel en zink Trendmeetnet verzuring (TMV) 155 lokaties verspreid over bos en heidevelden op zandgronden in Nederland (zie onderstaande figuur). Een lokatie is het grootste aaneengesloten oppervlak bos en heide in een vierkant van 500 bij 500 meter. ph, EC en DOC, Zware metalen (cadmium, lood, chroom, koper, zink) en arseen, overige metalen (aluminium, barium, calcium,magnesium, mangaan, natrium en strontium), Vermestende stoffen (totaal-fosfaat, anorganisch fosfaat, ammonium, chloride, nitraat, sulfaat en kalium) Gegeven in beheer bij TNO-NITG Algemeen DINO is de database waarin alle gegevens, waarvoor TNO-NITG verantwoordelijk is, gearchiveerd gaan worden. Tevens vindt binnen dit systeem de kwaliteitsborging van de gegevens plaats en worden hieruit de gegevens verstrekt aan eenieder die erom vraagt. DINO bestaat in de praktijk uit een databasemanagement systeem dat via een applicatie server over het Intranet en Internet aangesproken kan worden om de gegevens in te voeren, te onderhouden, te raadplegen en uit te voeren. Bij het invoeren en onderhouden worden de gegevens aan allerlei kwaliteitsregels getoetst. Het domein van de geogegevens is opgedeeld in een aantal voor de hand liggende deeldomeinen: boringen, boorgatmetingen, sonderingen, geofysische oppervlaktemetingen, locaties, grondwaterstanden, grondwaterkwaliteit, geochemische gegevens, paleomilieugegevens, olie- en gasexploratie en productiegegevens, kaarten, ruimtelijke modellen etc. DINO wordt modulair opgebouwd en gevuld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van gegevens die op dit moment zijn opgenomen in DINO Tabel 2 Globaal overzicht van gegevens in DINO Gegevenstypen Aantal gegevens Grondwater kwantiteit Grondwaterkwaliteit Boringen Sonderingen Geo-electrische metingen analyses

9 7 / 7 Op korte termijn zullen ook kwaliteitsgegevens in DINO worden opgenomen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de bodemkwaliteitsgegevens die aanwezig zijn bij TNO-NITG en opgenomen zullen gaan worden in DINO. Tabel 3 Overzicht gegevensbestanden TNO-NITG Kader Aantal locaties Kenmerken/Stoffen Landelijk Meetnet Gedurende 5 jaar worden elk jaar 40 In de bodemmonsters worden de volgende parameters geanalyseerd: bodemfysische Bodemkwaliteit (LMB) lokaties bemonsterd in twee grondgebruik/grondsoort combinaties (zie figuur 1). In totaal bevat het LMB dus 200 locaties parameters (ph, lutum, organische stof en CEC), zware metalen (koper, lood, cadmium, zink, chroom, kwik en nikkel); Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK); Organochloorbestrijdingsmiddelen (o.a.lindaan, drins, DDT); Triazines; Fosfaatverzadiging. In de grondwatermonsters worden de volgende parameters geanalyseerd: ph en DOC; zware metalen (cadmium, lood, chroom, koper, zink en arseen); overige metalen (Al, Ba, Ca, Fe, Mg, Mn, Na en Sr); vermestende stoffen (tot.p, ortho-p, NH4, Cl, NO3, SO4 en K). Landelijk Meetnet circa 400 meetpunten, verspreid over ph, temperatuur, redox-potentiaal, geleidbaarheid, O2 en HCO3. macrocomponenten Grondwaterkwaliteit (LMG) Provinciale meetnetten, gericht op de thema s vermesting, verzuring en verspreiding geheel Nederland. Elk meetpunt is voorzien van drie filters op diepten van circa 10 m, 15 m en 25 m Totaal enkele duizenden meetlocatie, verspreid over Nederland (m.u.v. een aantal provincies) TNO-NITG beheert een deel van deze gegevens. (NO3, SO4, NH4, K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn, totaal-p en DOC); anorganische microcomponenten (Ba, Sr, Zn, Al, Cd, Ni, Cr, Cu, As en Pb) Zie stoffenpakket landelijke meetnetten. Naast gegevens brengt TNO-NITG verschillende kaarten uit die gebaseerd zijn op de gegevens in DINO. Geologische kaarten van de ondiepe ondergrond, schaal 1: De Geologische Kaart is de gepubliceerde neerslag van de inventarisatie van de ondergrond (tot ±500m diepte), uitgevoerd ten behoeve van een verantwoord gebruik van de ondergrond en de ondergrondse natuurlijke bestaansbronnen. De nadruk ligt op de ontstaanswijze van de ondergrond en de daarmee samenhangende afzettingen. Geologische kaarten van de diepe ondergrond, 1: : In het kader van de systematische kartering van de Diepe Ondergrond (dieper dan 500 m) van Nederland worden 15 kaartbladen uitgebracht. De gegevens worden bijna uitsluitend door oliemaatschappijen verzameld en in het kader van de mijnwettelijke verplichtingen aan het TNO-NITG beschikbaar gesteld. Geologische kaart van de Noordzee, beperkt deel 1: ; overzichtskaart 1: : Elk kaartblad bestaat uit een setvan drie gedrukte kaarten (Kwartair, Pré-Kwartaire geologie en holocene en oppervlakte sedimenten). De kaarten beslaan ook een deel van het Britse deel van de Noordzee en zijn in samenwerking met de Britse Geologische Dienst vervaardigd Gegevens in beheer bij ALTERRA In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gegevens die aanwezig zijn bij Alterra.

10 8 / 8 Tabel 4 Overzicht gegevensbestanden Alterra Naam bestand BIS Beschrijving Bodemkundig InformatieSysteem. Bodemprofielbeschrijvingen van ca lokaties. Dit zijn beschrijvingen van de bodemopbouw tot tussen 100 tot 200 cm diepte. Landelijk. LSK Steekproef (Landelijke Database met informatie over bodem en grondwatertrap van de kaarteenheden van de Bodemkaart 1 : In elke grondwatertrap is een aselecte gestratificeerde steekproef uitgevoerd (ca. 200 locaties per Gt). Van elke locatie is Kaarteenheden) informatie in LSK over: bodemprofiel Grondwatertrap, Pw, PAL, org. stof, koolzure kalk, P-ox, Fe-ox, Al-ox en kationen (natuur). Informatie in Alterra Rapport 389 Humbase Database voor de opslag en verwerking van humusprofielbeschrijvingen. Bevat thans gegevens over ruim 800 profielen verspreid door Nederland. Deze set wordt steeds uitgebreid met nieuwe profielen, en wordt regelmatig geraadpleegd als referentie in nieuwe projecten. Behalve gedetailleerde informatie over het humusprofiel zijn relevante gegevens over de standplaats opgenomen (fysiografische eenheden, geomorfologie, vegetatietype, hydrologie, bodemprofielbeschrijving, digitale foto's van landschap, vegetatie en humusprofiel). Van een groot aantal profielen zijn ook bodemchemische analyses beschikbaar. Profielen waarvoor bodemchemische gegevens beschikbaar zijn worden regelmatig geëxporteerd naar BIS, zodat deze gegevens daar ook beschikbaar zijn. Staringreeks Nederlandse database van bodemfysische eigenschappen van boven- en ondergronden. Gemiddelde waterretentie- en doorlatendheids-karakteristieken van onder- en bovengronden waarbij in totaal ca. 20 gronden worden onderscheiden. Landelijk. Humusprofielbeschrij In bosreservaten (47 tot nu toe) zijn humus- en bodemprofielen beschreven bij steekproefpunten. Deze zijn opgeslagen vingen bosreservaten Provinciale meetnetten Vitaliteitsonderzoek bossen Sturen op Nitraat SEO dataset Alterra dataset Maasoeverbestand in in een Oracle database. De profielen zijn beschreven in rapporten die voor elk bosreservaat zijn verschenen Bundeling van provinciale bodemkwaliteitsgegevens betreffende zware metaalgehalten tot 50 cm diepte Bodemchemische data bij zo'n 200 bosopstanden verspreid over Nederland: totaalgehalten en samenstelling bodemvocht van A horizon, en bodemlaag van 0-10 cm en cm. Zware metalen in het bovenste water van uitspoelingsgevoelige gronden Samenstelling van bovenste grondwater van z'n 500 locaties: zware metalen en macrochemie Nitraat in bovenste grondwater en mineraal stikstof in bovengrond van zo'n 480 locaties op Nederlandse zandgronden op meerder jaren, en mineraal stikstof van 1000 percelen verspreid over Nederland 6 type extracties aan zo'n 138 verschillende Nederlandse grondmonsters 20 type extracties aan 49 verschillende Nederlandse grondmonsters, 13 profielen landelijk incl ondergrond Bodemchemische samenstelling van 534 monsters bodem en gewas, bovengrond, Maas, Geul en Roer oevers Landelijke IB bestand Van Driel bestand Romkens/Salomons 1287 monsters landelijk gebied bodem en gewas incl Cd, Pb, Hg en As, bovengrond, niet verontreinigd 572 monsters bodem incl zware metalen, schoon plus verontreinigd, bovengrond, landelijk 30 profielen landbouw en natuur bodemeigenschappen metalen en bodemvocht, landelijk Naast het beheer van bovengenoemde gegevens brengt Alterra verschillende kaarten uit: Bodem- en Grondwater-trappen (Gt)-kaart 1: en 1:50.000: Ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot een diepte van ca. 1 meter. Informatie over de grondwaterfluctuatie: de gemiddeld hoogste (GHG) en laagste (GLG) grondwaterstand. Van de 'analoge' Bodem- en GT-kaart 1:50:000 zijn digitale bestanden afgeleid; een rasterbestand met basiscellen van 50 bij 50 m en een vectorbestand (ARC/INFO bestand). De karteringen zijn uitgevoerd tussen 1960 en 1990 en vastgelegd op ca. 100 kaartbladen. Voor slechts een beperkt aantal kaartbladen is een actualisatie uitgevoerd. Alle informatie van de kaartbladen is in het digitale vectorbestand opgenomen. Bij het rasterbestand treedt enig informatieverlies op door het verrasteren naar de basiscellen.

11 9 / 9 Fysisch-chemische karakterisering bodemkaart: Beschrijving van 315 verschillende eenheden van de bodemkaart (83% van de oppervlakte) en een sleuteltabel waarin niet beschreven eenheden gekoppeld worden aan aanverwante eenheden. De karakterisering is gemaakt voor het dominante grondgebruik: bouwland, grasland, bos of open natuur. Tot een diepte van 1,20 m worden de modale, minimum en maximum waarden gegeven voor het organischstofgehalte, lutumgehalte, leemgehalte, de M50 en de ph en de modale waarden voor slibgehalte, siltgehalte, kalkgehalte, ijzergehalte, C/N quotiënt en dichtheid. De gegevens kunnen gekoppeld worden met de digitale bodemkaart 1: Gedetailleerde bodem en grondwaterkarteringen (schaal 1: en groter): Deze karteringen zijn voornamelijk uitgevoerd in het kader van landinrichtingsprojecten (onvolledige landelijke dekking). Het gedetailleerde bestand is omvangrijk en van groot strategisch belang. Gegevens vanaf ca 1980 zijn in digitaal formaat (kaarten en boorbeschrijvingen). De laatste categorie omvat meer dan boorpunten en een gekarteerd oppervlak van meer dan ha. Het is de bedoeling om het beheer en de gegevensverstrekking rond dit bestand organisatorisch onder te brengen bij het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS). Meta-informatie rond de verschillende karteringen zullen daarbij in een centrale catalogus worden ondergebracht. Dit heeft als voordeel dat er voor zowel externe als interne klanten eenduidigheid ontstaat wat betreft de door Alterra aangeboden service en expertise rond ruimtelijke informatie op het gebied van bodem en grondwater. De verantwoordelijkheid op operationeel niveau zal bij LIRSA blijven liggen. Onvolledig landelijk. Grondsoortenkaart: De grondsoortenkaart geeft de ligging van de de veengronden en de minerale gronden in Nederland. Bij veengronden komt binnen 80 cm-mv. meer dan 40 cm veen voor. Bij minerale gronden komt binnen 80 cm-mv. meer dan 40 cm mineraal materiaal voor. Landelijk. Grondwatertrappen/GD: Gt actualisaties op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland. (Nog niet) landelijk. BZL-kaart 2002: Volgens het Besluit Zand- en Lössgronden worden er in Nederland gebieden aangewezen met uitspoelingsgevoelige zand- en lössgronden. Voor deze uitspoelingsgevoelige gebieden gelden extra beperkingen voor het gebruik van meststoffen. In 2001 en 2002 zijn door Alterra voor geheel Nederland kaarten vervaardigd met daarop de uitspoelingsgevoelige zand- en lössgronden. De gegevens zijn vastgelegd in GIS-bestanden. Geschiktheid voor bos: Geografisch bestand waarin de gegevens van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : zijn gecombineerd met het bestand NEDBOS Digitale versie van de kaarten bij het Uitvoeringsbesluit Gebruik Dierlijke Meststoffen, 1991 en 94: Dit besluit geeft aan dat dierlijke mest slechts gedurende een beperkte periode van het jaar op landbouwgronden mag worden toegediend., waarin de ligging van de bossen en natuurterreinen is aangegeven. Landelijk

12 10 / 10 4 Uitvoering en resultaten informatiebehoeftepeiling In dit hoofdstuk wordt de informatie uit de groepsgesprekken, zoals vastgelegd in de verslagen, verwerkt en geïnterpreteerd. Ten eerste is alle informatie uit de besprekingsverslagen overgenomen in tabellen. De systematiek die hierbij is gebruikt wordt toegelicht in paragraaf 4.1. Zowel voor de toepassingen als voor de informatiebehoefte wordt vervolgens een analyse gepresenteerd (paragraaf 4.2 en 4.3). 4.1 Uitvoering van de behoeftepeiling Tabel 5 geeft een overzicht van de groepen waarmee binnen de behoeftepeiling een gesprek is gevoerd (direct betrokken). Daarnaast zijn de organisaties weergegeven die weliswaar niet direct hebben deelgenomen aan de gesprekken, maar die via het besprekingsverslag wel zijn uitgenodigd om inbreng te leveren.

13 11 / 11 Tabel 5 Overzicht van deelnemers aan de groepsgesprekken Groep Datum Aantal Direct betrokken Organisatie/afdeling Indirect betrokken gesprek aanwezigen Ministerie van LNV Directie Landbouw, Directie Natuurbeheer Directie Groene Ruimte en Recreatie Ministerie van VROM DGM, Directie Bodem, Water en Landelijk Directie Ruimte Gebied:- Landelijk gebied en bodembeheer, -Water, -Landbouw Ministerie van VROM DGM, Directie Bodem, Water en Landelijk Gebied DG Ruimte Ministerie van VenW DG-Water, Dienst Weg- en waterbouw, Inspectie Verkeer en waterstaat, Directie Noord-Holland Bodemdeskundigen Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Overige provincies provincies Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland, Provincie Gelderland Provincie Utrecht Directie Ruimte en Groen: sector natuur, Bos en Landschap, sector ontwikkeling en inrichting landelijk gebied Dienst Water en Milieu: sector strategie, sector gebieden, sector stad en milieu, sector water, sector bodem en afvalstoffen, sector bodemsanering, sector monitoring en vaarwegbeheer - Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer: sector integraal wegenbeheer Ruimtelijke ordenaars provincies Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel Provincie Zuid-Holland Provincie Flevoland Provincie Gelderland Gemeenten Gemeente Hengelo, Gemeente Haarlem, Gemeente Dordrecht, Milieudienst regio Nijmegen, Gemeente Gemeente Rotterdam Gemeente Leeuwarden Heerlen, Gemeente Den Haag, Milieudienst ZO- Utrecht Natuurbeheerders Natuurmonumenten, Alterra RIVM SBB Utrechts Landschap DLG Provincie Zuid-Holland Landbouw-organisaties Louis Bolk Instituut, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, DLG, GLTO, Nutriënten Management Instituut, Alterra, Plant research Institute CLM Expertisecentrum LNV Praktijkonderzoek veehouderij Waterbeheerders Provincie Zuid-Holland, VEWIN De gesprekken zijn in een open en constructieve sfeer verlopen. Over het algemeen was de betrokkenheid van de deelnemers bij het onderwerp groot, zeker toen bij de deelnemers duidelijk werd dat het niet alleen ging om de informatie over saneringslocaties, maar over bodeminformatie in de volle breedte. De uitkomsten van alle gesprekken zijn vastgelegd in besprekingsverslagen. Deze zijn weergegeven in bijlage B.

14 12 / 12 In de gesprekken is steeds gevraagd naar de behoefte aan bodeminformatie en de toepassing. De gedetailleerdheid waarmee de behoefte door de verschillende actoren is gedefinieerd blijkt sterk te variëren. In een aantal gevallen wordt de behoefte alleen globaal benoemd, zonder dat dit wordt uitgesplitst naar de benodigde data. Een voorbeeld is dat voor het gebiedsgerichte beleid behoefte bestaat aan inzicht in de bodem- en grondwaterkwaliteit in relatie tot ruimtelijke functies. Uit een dergelijke behoefte valt niet direct af te leiden om welke gegevens het gaat. Dit vraagt nog om een vertaalslag die door bodemdeskundigen moet worden gemaakt. In andere situaties werd door de actoren de informatiebehoefte wel gedefinieerd tot op het niveau van de benodigde gegevens. 4.2 Resultaten: verwerking in overzichtstabellen Hoewel dit samenhangt met de opzet en uitvoering van het project, is het opvallend hoe breed de toepassingen en de daarmee samenhangende behoefte aan informatie is, verdeeld over verschillende organisaties. Bovendien blijkt de informatiebehoefte zeer verschillend van aard: bijvoorbeeld het doel waarvoor bodemgegevens worden benut, het abstractieniveau waarop de behoefte wordt geformuleerd of het schaalniveau waarop behoefte bestaat. Om de informatie uit de groepsgesprekken te ordenen is ervoor gekozen deze informatie in tabellen weer te geven. Daarbij is niet de gebruiker centraal geplaatst, maar de toepassing waarvoor de informatie gewenst is. Binnen deze toepassingen worden twee hoofdgroepen onderscheiden. De eerste hoofdgroep betreft alle toepassingen die als doel hebben invulling te geven aan de bescherming van de bodem-, grondwater- of oppervlaktewaterkwaliteit. In het algemeen geldt voor deze hoofdgroep dat bodeminformatie nodig is om knelpunten, of bedreigingen te signaleren en de effecten van het beleid te monitoren. De tweede hoofdgroep betreft alle toepassingen die zich richten op de (optimale) benutting van de bodem voor een bepaalde functie. Hier speelt bodeminformatie een rol bij de beoordeling van de bedreigingen voor een bepaalde functie (bijvoorbeeld drinkwaterwinning), maar ook de kansen voor een bepaalde functie (natuur, biologische landbouw, drinkwaterwinning). De behoefte aan bodeminformatie ten behoeve van de verschillende toepassingen is weergegeven in Tabel 6 en Tabel 7. De gewenste bodeminformatie is zo veel mogelijk weergegeven per hoofd- of submotief. In een aantal gevallen is in de gevoerde gesprekken alleen het motief genoemd en is de daarvoor benodigde bodeminformatie (nog) niet nader ingevuld. In bijlage C is de informatie uit Tabel 6 en Tabel 7 gerangschikt naar het type bodeminformatie: fysisch, chemisch of biologisch. Tevens worden enkele technische aspecten van deze bodemkenmerken opgenomen. De gesprekken hebben over het algemeen niet geleid tot informatie tot op dit detailniveau. Dit betekent dat de vulling van deze tabel deels zal bestaat uit eigen interpretatie en deels ook ongevuld is gebleven.

15 13 / 13 Tabel 6 Toepassingen en informatiebehoefte binnen de hoofdgroep bescherming van de bodem

16 14 / 14 Tabel 7 Toepassingen en informatiebehoefte binnen de hoofdgroep benutting van de bodem

17 15 / Resultaten nader beschouwd Uit de informatie in Tabel 6 en Tabel 7 blijkt dat de toepassingen waarvoor behoefte bestaat aan bodeminformatie erg divers is. De toepassing en het schaalniveau waarvoor een organisatie bodeminformatie in wil zetten hangt samen met de maatschappelijke functie die de betreffende organisatie heeft. Rijksoverheid De belangrijkste toepassingsvragen van de Rijksoverheid zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 8 Toepassingsvragen van de Rijksoverheid Categorie Partijen < Interne gebruiksfunctie Externe gebruiksfunctie Bescherming Beheer Inrichting Gebruik Rijksoverheid VROM Bodembescherming en gebiedsgericht beleid KaderRichtlijn Water EU Bodemstrategie Bodembeheer landelijk gebied Gebiedsgericht beleid Relatie ondergrond- RO LNV EU Bodemstrategie Bodembeheer landelijk gebied Landbouwkundig gebruik Biologische landbouw Agrobiodiversiteit Natuur en recreatie VenW KaderRichtlijn Water Waterkwaliteitsbeheer Relatie bodem-infra De informatiebehoefte van de Rijksoverheid vloeit voort uit beleidsontwikkeling en monitoring binnen de verschillende sectoren (Bodem, landbouw, natuur, water, etc). Het is duidelijk dat de invulling van de bodembescherming en bodembeheer op Rijksniveau vooral bij VROM (DGM/BWL) ligt. De belangrijkste beleidsontwikkelingen op het gebied van bodembescherming hebben betrekking op het hergebruik van baggerspecie (Bagger en bodem), het grondstromenbeleid en achtergrondwaarden (aanvulling op het besprekingsverslag, VROM, 3 september). Met name voor deze laatste ontwikkeling bestaat een concrete vraag voor bodeminformatie, die voor een deel ingevuld wordt vanuit het project AW2000. Op het gebied van bodembeheer van het landelijk gebied vormt het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) een belangrijke ontwikkeling. ILG is een basis om afspraken met provincies te maken. Met het ILG worden de volgende doelen nagestreefd: Ontwikkelen en veiligstellen van milieucondities voor natuur Bevorderen duurzaam gebruik van het landelijk gebied door de landbouw Saneren van (water)bodems in het landelijk gebied Behoud en ontwikkeling van landschappen Ten aanzien van de informatievoorziening ten behoeve van het ILG concludeert VROM: Veel informatie is al beschikbaar maar is waarschijnlijk verspreid over verschillende instituten.

18 16 / 16 Met de introductie van de lagenbenadering bestaat er vanuit het werkveld van de ruimtelijke ordening een groeiende belangstelling voor de ondergrond. De lagen benadering is op Rijksniveau echter nog niet zo ver uitgewerkt dat dit nu al leidt tot hele concrete vragen ten aanzien van de ondergrond. In generieke zin is behoefte aan informatie over gebieden waar bodemknelpunten ontstaan bij het huidige of bij veranderend landgebruik. Belangrijk in het licht van de behoeftepeiling is dat er wordt geconstateerd dat er een stap gezet moet worden van een wetenschappelijke benadering naar een meer praktische benadering bij de interpretatie van bodem- /ondergrondgegevens. Voor LNV zijn de landbouwgerelateerde bodemthema s van belang. De informatiebehoefte gaat hierbij veel verder dan alleen de informatie over de belasting van de bodem met meststoffen. Ook zware metalen zijn belangrijk in verband met de diergezondheid. Daarnaast is er meer aandacht voor de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Hierbij gaat het onder meer over het organisch stofgehalte, bodemstructuur en bodembiodiversiteit. Ten aanzien van de bodembiodiversiteit wordt geconcludeerd dat nog onderzoek noodzakelijk is om vast te stellen hoe de biodiversiteit moet worden bepaald. Dit thema is ook relevant voor VROM gezien het stimuleren van duurzame landbouw. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat sluit de informatiebehoefte aan bij de drie hoofdfuncties van het ministerie: waterkwaliteitsbeheerder, beheerder van terreinen en bouwer van infrastructurele werken. Voor de functie van waterbeheerder bestaat er behoefte aan systeemkennis. Systeemkennis moet inzicht verschaffen in de relatie tussen bodemkwaliteit, grondwaterkwaliteit en opppervlaktewaterkwaliteit. Dit aspect wordt onder andere ingevuld in de KaderRichtlijn Water (zie verder). Daarnaast is voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat de problematiek van verontreinigde uiterwaarden en baggerspecie van belang. Op het gebied van hergebruik van baggerspecie wordt momenteel onder andere is samenwerking met VROM een beleidslijn ontwikkeld. Vanuit de rol van bouwer wordt vooral de bodeminformatie nuttig geacht bij milieueffectrapportages en projecten op het gebied van ondergronds bouwen. Naast de nationale beleidsthema s worden de Europese ontwikkelingen prominent naar voren gebracht. De KaderRichtlijn Water is hiervan het meest concreet. Zowel VROM als VenW noemen de KRW als een belangrijke ontwikkeling waarvoor een grote behoefte bestaan aan bodeminformatie. Vanuit de KRW moeten namelijk stroomgebieden / gebiedsdelen worden omschreven Het gaat met name om : belastingen naar en chemie van het grondwater en de grondwaterstand / grondwaterregime beschrijving van de menselijke activiteiten op de bodem, met invloed en effecten op het oppervlakte- en grondwatersysteem (zowel kwaliteit als kwantiteit). In principe vallen alle thema s eronder, dus verzuring, vermesting, verspreiding, bestrijdingsmiddelen etc. Veel van de informatie die vanuit de KaderRichtlijn Water gevraagd wordt is vermoedelijk aanwezig, maar zal nog wel bij elkaar gebracht moeten worden. Een tweede Europese ontwikkeling is de uitwerking van de Europese bodemstrategie. Hiervan beginnen de contouren zich af te tekenen. Zowel VROM als LNV verwachten dat de uitwerking en implementatie van de Europese bodemstrategie voor hen zal betekenen dat er (meer) behoefte zal bestaan aan bodeminformatie. Belangrijke onderwerpen zijn:

19 17 / 17 - monitoring (fysisch, chemisch, biologisch) - verontreinigingen (lokaal, diffuus) - erosie (in NL veenweidegebieden) - organische stof Karakteristiek aan deze toepassingsvraag is dat het gaat om landsdekkende informatie op een hoog aggregatieniveau. Het zal echter van de verdere uitwerking van deze thema s afhangen welke bodeminformatie gevraagd wordt en in hoeverre deze informatie al beschikbaar is. Provincies De provincies nemen een intermediaire positie in tussen het Rijk en de gemeentes. Karakteristiek voor de provincies is dat bodeminformatie ten behoeven van verschillende werkvelden en op verschillende niveaus wordt toegepast; zowel ten behoeve van de beleidsontwikkeling en monitoring op diverse terreinen, als voor de uitvoering van werken/projecten. Onderstaand overzicht schetst de belangrijkste toepassingen van bodeminformatie binnen de provincies. Tabel 9 Toepassingsvragen van de provincies Categorie < Interne gebruiksfunctie Externe gebruiksfunctie Bescherming Beheer Inrichting Gebruik Provincies Regionale Gebiedsgericht RO / uitwerking Duurzame bodembescherming en gebiedenbeleid Grondwaterbescherming beleid streekplan Natuurbeleid (realisatie EHS) energievoorziening Planning en realisatie Bescherming archeologische / Cultuurhistorische (veiligstellen) Grondwaterwinning Delfstoffenwinning Infrastructuur waarden Handhaving bodem en grondstromen De bodemsector binnen de provincies ziet verschillende toepassingen waarvoor bodeminformatie noodzakelijk is: Het hebben van inzicht in de algemene (chemische en fysische) bodemkwaliteit en aanwezige trends. Dit is nodig voor het toetsen aan wettelijke kwaliteitsnormen en/of gestelde doelen; Inzicht in verspreiding, vermesting en verzuring en vaststellen van trends in gebiedskwaliteiten. Inzicht in de kwaliteit van het grondwater onder steden; De kwaliteit van de bodem in het landelijk gebied; Deze informatie geeft sturing aan: 1. te nemen beschermingsmaatregelen (beleid); 2. signalering (weten welke verontreinigingen waterwinning bedreigen om vervolgens in te ingrijpen); 3. vaststellen van gebiedseigen kwaliteit ten opzichte van ambitiekwaliteiten bodem en grondwater (i.h.k.v. van Provinciaal Milieubeleidsplan, streekplan); 4. toetsing van modelmatig verkregen voorspellingen in onderzoeken.

20 18 / 18 Naast de bodemsector bestaat ook binnen andere sectoren van de provincies behoefte aan bodeminformatie. Het gaat hierbij met name om sectoren op het gebied van water, infrastructuur, landinrichting en ruimtelijke ordening, natuur en landbouw. Gemeenten Voor de gemeenten speelt de vraag om bodeminformatie zich vanzelfsprekend af op een kleiner schaalniveau dan voor de provincies. Op het gebied van bodembeheer is vooral informatie over achtergrondbelasting in bebouwde gebieden van belang. Deze informatie is nodig ten behoeven van het grondverzet (chemische kwaliteit) en de uitvoering van bodemsanering. Voor het plannen van ruimtelijke functies wordt nog niet altijd rekening gehouden met bodemgerelateerde informatie. Volgens mensen vanuit het werkveld bodem is de volgende informatie wel relevant: chemische en fysische kwaliteit, archeologie, bomkraters (mogelijk gevuld met verdacht materiaal), munitieresten, de ligging van grondwaterbeschermingsgebieden, kwel- en infiltratiegebieden, waterlopen, gedempte sloten en grondwaterstanden. Hoewel deze informatie grotendeels beschikbaar is, is het niet altijd op gemeentelijk schaalniveau in beeld gebracht. Daarnaast is er ook op gemeentelijk niveau behoefte aan systeemkennis van de ondergrond. Dit is nodig om effecten van ingrepen in de ondergrond, of het grondwatersysteem te kunnen voorspellen. Onderstaand overzicht schetst de belangrijkste toepassingen van bodeminformatie binnen de gemeentes. Tabel 10 Toepassingsvragen van de gemeentes Categorie < Interne gebruiksfunctie Externe gebruiksfunctie Bescherming Beheer Inrichting Gebruik Gemeenten Bescherming Bouwstoffenbesluit; RO / bestemminsplan Duurzame archeologische / Cultuurhistorische waarden hergebruik grond. Bodemdaling Bodemsanering energievoorziening Planning en realisatie Infrastructuur Natuur en Landbouw Voor natuurbeheerders is het realiseren van natuurdoeltypen het doel. Bodeminformatie speelt vooral een rol bij het vaststellen van de kosten die gemaakt moeten worden voor de inrichting van terreinen (afgraven en afzettten bovengrond), of voor het vaststellen van de kansen voor natuurontwikkeling. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het bodemtype, hydrologische kenmerken en chemische kwaliteit (systeemeigen nutriënten). Als het gaat om verontreinigende stoffen is het nog niet altijd duidelijk in hoeverre natuurontwikkeling wordt gehinderd door verhoogde concentraties van deze stoffen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat verontreinigingen uitgedrukt worden bepaald als totaalgehalten, terwijl voor de bepaling van de ecologische risico s en biologisch beschikbare bestanddeel van de verontreiniging bepalend is. Voor de landbouwsector is bodeminformatie van belang om een landbouwkundige beoordeling te geven. Verschillende bodemparameters spelen hierbij een rol van betekenis, zoals het bodemtype, organisch stofgehalte, stikstof en fosfaatgehalten,

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Duin- en kreekgebieden Oostvlaamse polders Kust- en Poldersysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Bodemsanering. 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd. De bodem en het (grond)water zijn schoon MILIEU MARKT. Staat van Utrecht 2014

Bodemsanering. 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd. De bodem en het (grond)water zijn schoon MILIEU MARKT. Staat van Utrecht 2014 MENS Staat van Utrecht 204 Bodemsanering Hoeveel humane spoedlocaties zijn nog niet volledig gesaneerd? 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd Kaart (Humane spoedlocaties bodemverontreiniging

Nadere informatie

CVS_0160_GWL_1. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

CVS_0160_GWL_1. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Pleistocene Afzettingen (freatisch) Centraal Vlaams Systeem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water...

Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water... Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water...............................................................

Nadere informatie

Wat doen we met de bagger en wat betekent dit voor de bodemkwaliteit? Verspreiding op aanliggend perceel versus weilanddepot

Wat doen we met de bagger en wat betekent dit voor de bodemkwaliteit? Verspreiding op aanliggend perceel versus weilanddepot Wat doen we met de bagger en wat betekent dit voor de bodemkwaliteit? Verspreiding op aanliggend perceel versus weilanddepot Joop Harmsen, Rene Rietra, Bert Jan Groenenberg, Antonie van der Toorn, en Hans

Nadere informatie

Geochemische Bodem Atlas van Nederland

Geochemische Bodem Atlas van Nederland Geochemische Bodem Atlas van Nederland Nut en Noodzaak van Bodemgeochemische Gegevens Paul Römkens & Gerben Mol Of hoe je gegevens kan misbruiken Atlas van de vieze bodem JOOP BOUMA 04/06/12, 00:00 Bodem

Nadere informatie

Meten en weten aan grondwater in de toekomst

Meten en weten aan grondwater in de toekomst Meten en weten aan grondwater in de toekomst IHW netwerk dag Amersfoort 2016.10.13 Auke Oostra DGRW - Bodem Mijn achtergrond: geologie en bodemsanering 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Grondwater

Nadere informatie

SS_1300_GWL_3. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter)

SS_1300_GWL_3. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter) Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter) Sokkelsysteem Schelde aquiferkenmerken

Nadere informatie

SS_1300_GWL_4. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

SS_1300_GWL_4. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Sokkel+Krijt Aquifersysteem (gespannen deel) Sokkelsysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

2007/

2007/ venijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 41 Uwkenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit Bijlage 3 Quickscan bodemkwaliteit AGEL adviseurs Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum

Nadere informatie

Bodembeheer: duurzaam in de breedte

Bodembeheer: duurzaam in de breedte Bodembeheer: duurzaam in de breedte Lokale / Regionale BodemAmbities Bodembeheer: moet je doen! Rob Lamers Uitvoeringsprogramma Bodembeleidsbrief Inhoud presentatie: Wat is de Routeplanner BodemAmbities?

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

CVS_0600_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (gespannen)

CVS_0600_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (gespannen) Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (gespannen) Centraal Vlaams Systeem Schelde aquiferkenmerken

Nadere informatie

BLKS_0400_GWL_1m. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Oligoceen Aquifersysteem (freatisch)

BLKS_0400_GWL_1m. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Oligoceen Aquifersysteem (freatisch) Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Oligoceen Aquifersysteem (freatisch) Brulandkrijtsysteem Maas aquiferkenmerken

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant.

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant. Zandwinputten Een overzicht Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni 2009 Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten John Maaskant Ministerie van Verkeer & Waterstaat Marc Pruijn Ministerie van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Resultaten WAHYD Hoe zit het in elkaar: afkijken bij Noord-Brabant In het onderzoeksproject WAHYD (Waterkwaliteit op basis van Afkomst en HYDrologische systeemanalyse)

Nadere informatie

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven Bodeminformatie SOE00 (Soest) K 2383 Geselecteerde locatie 25-meter contour percelen gebouwen overig HBB Tankenbestand HBB Overig Onderzoeken Locaties Tanks HBB Bedrijven Gemeente Soest - Pagina 1 van

Nadere informatie

Teelthandleiding wettelijke regels

Teelthandleiding wettelijke regels Teelthandleiding 4.14 wettelijke regels 4.14 Wettelijke regels... 1 2 4.14 Wettelijke regels Versie: april 2016 De belangrijkste wettelijke regels over het gebruik van meststoffen staan in de Meststoffenwet,

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0019. Naam: Krijt Zuid-Limburg Code: NLGW0019 Stroomgebied: Maas

Factsheet: NLGW0019. Naam: Krijt Zuid-Limburg Code: NLGW0019 Stroomgebied: Maas Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Herinrichten diepe plassen

Herinrichten diepe plassen Herinrichten diepe plassen Verantwoord hergebruik is mogelijk 13 april 2011 Tommy Bolleboom, Bodem+ Inhoud Handreiking in notendop Focus op RWS Implementatie tot nu toe 2 Kader handreiking Wat is een diepe

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 5 5 5 1.9 5 4.1a 6 6 6 5 1.2a 3.1 1.7 5 5 3.2 1.3 2.3 5 1.2b 6 2.2 6 4.1b 2.1 5 4.2 5 4.1c 5 Legenda Gebieden 1.1 BK Budel 1.4 6 5 1.8 1.2a BK Maarheeze A 1.2b BK Maarheeze B 1.3 BK

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Zware metalen in grondwater

Zware metalen in grondwater Zware metalen in grondwater Janneke Klein 1204148-003 Deltares, 2011 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Probleemstelling 1 1.2 Doelstelling 1 2 Methode 2 2.1 Voorgaand onderzoek 2 2.2 Gebruikte dataset 2 2.3 Dataverwerking

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

3D modellering bij de Geologische Dienst Nederland

3D modellering bij de Geologische Dienst Nederland 3D modellering bij de Geologische Dienst Nederland Michiel van der Meulen Jan Gunnink Erik Simmelink 1 maatschappelijk thema schaarste duurzaamheid veiligheid kwaliteit van leven overheidsbestedingen concurrentiekracht

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Postbus 30945 2500 GX Den Haag TCB S37(1998) Den Haag, 21 oktober 1998 Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig

Nadere informatie

Achtergrond bodemverontreiniging langs het spoor

Achtergrond bodemverontreiniging langs het spoor Samenvatting De Stichting Bodemsanering NS (SBNS) doet onderzoek naar het voorkomen en de effecten van verontreiniging op emplacementen en langs de spoorbaan. In gevallen van ernstige verontreiniging waarvoor

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederlandse landbouwgronden

Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederlandse landbouwgronden Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederlandse landbouwgronden Arjan Reijneveld 8 N o v e m b e r 2013 Trends in bodemvruchtbaarheid in kaart gebracht met hulp van gegevens grondonderzoek Opbouw presentatie

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

1 Vul de gegevens van de aanvrager, leverancier, producent en importeur van de te toetsen stof in. Vul de gegevens van de aanvrager in.

1 Vul de gegevens van de aanvrager, leverancier, producent en importeur van de te toetsen stof in. Vul de gegevens van de aanvrager in. Voorblad Voorstel afval- of reststof bestemd voor toepassing als meststof of grondstof voor meststofproductie opnemen in Bijlage Aa Vul de vragen in. Gebruik hierbij het Protocol Beoordeling Stoffen Meststoffenwet

Nadere informatie

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten - beschikking ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten datum 7 september 2005 nummer 2005WEM003762i bijlagen kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

Onderzoek bodem en waterkwaliteit herinrichting Veenoordkolk

Onderzoek bodem en waterkwaliteit herinrichting Veenoordkolk Onderzoek bodem en waterkwaliteit herinrichting Veenoordkolk Aanleiding Voordat de gebiedsontwikkeling rondom de Veenoordkolk en de Teugse kolk van start kan gaan, is inzicht nodig in de milieuhygiënische

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

Ons kenmerk: Z / mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk

Ons kenmerk: Z / mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk Notitie Ons kenmerk: Z-2015-15661 / 15945 Behandeld door: mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk Onderwerp: Aantal pag. 5 Bijlagen: Concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond

Nadere informatie

Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling. Fosfaatverzadiging als uitgangspunt

Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling. Fosfaatverzadiging als uitgangspunt Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling Fosfaatverzadiging als uitgangspunt fosfaatverzadigingsindex (PSI) Plaggen en fosfaatverzadiging van de grond Plaggen is een veelgebruikte methode om de voedingstoestand

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Aanleiding en achtergronden. 1.2 Het vooronderzoek

1. Inleiding. 1.1 Aanleiding en achtergronden. 1.2 Het vooronderzoek 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en achtergronden Sinds de jaren 90 zijn Provincies begonnen met het opzetten van thematische meetnetten, waaronder bodem- en of grondwaterkwaliteitsmeetnetten. Door periodieke

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond Wat hebben we nu en waar gaan we naar toe? Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO 9 november 2011 Waarom de ondergrond en voor wie? www.grondwaterstandinutrecht.nl

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 Opgegeven bemonsteringsdatum : Onbekend Onbekend Onbekend

Nadere informatie

Resultaten onderzoek relatieve bronnen. B-ware en Royal Haskoning (proefsloten) HH Stichtse Rijnlanden en Aequator (polderanalyse)

Resultaten onderzoek relatieve bronnen. B-ware en Royal Haskoning (proefsloten) HH Stichtse Rijnlanden en Aequator (polderanalyse) Resultaten onderzoek relatieve bronnen B-ware en Royal Haskoning (proefsloten) HH Stichtse Rijnlanden en Aequator (polderanalyse) Overzicht Aanleiding Aanpak Vervolg Waterkwaliteit Lopikerwaard Welke bronnen

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSPLAN. ONDERDEEL BODEM visiedocument. Terneuzen gaat een schone toekomst tegemoet Koning Willem III

MILIEUBELEIDSPLAN. ONDERDEEL BODEM visiedocument. Terneuzen gaat een schone toekomst tegemoet Koning Willem III MILIEUBELEIDSPLAN ONDERDEEL BODEM visiedocument Terneuzen gaat een schone toekomst tegemoet Koning Willem III Visie* De bodem van de gemeente Terneuzen is in 2030 van zodanige kwaliteit dat maximale mogelijkheden

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Beschikking

1. Inleiding. 2. Beschikking Dienst Water en Milieu Aan: Vianen Kozijntechniek BV T.a.v. de heer G. Roest Postbus 83 3417 ZH Montfoort Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Tel. 030-2589111

Nadere informatie

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN 1 INLEIDING CONSERVERING EN RECIPIËNTEN Deze procedure vervangt de procedures CMA/1/B van januari 2005. Monsters kunnen tengevolge van fysische, chemische of biologische reacties wijzigingen ondergaan,

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

De (on)zichtbare waterbodem inzichtelijk gemaakt.

De (on)zichtbare waterbodem inzichtelijk gemaakt. De (on)zichtbare waterbodem inzichtelijk gemaakt. Brede informatie over het aanwezige sediment in de waterbodem biedt kansen voor nuttige toepassingen. Medusa Koos de Vries devries@medusa-online.com Tel:

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK Bron: google.nl Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Rijswijk Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode:

Nadere informatie

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 2 Project code : ### Project omschrijving : ### Opdrachtgever : ### Referenties 1652653 = ### 1652654 = ### A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Opgegeven bemon.datum : 19/04/2005 19/04/2005

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas Factsheet: NLGW0013 Zout Maas -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51 Tabel 1 van 4 Monsterreferenties monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 monster-4 = uw monsterreferentie nr. 4 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden.

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden. In de bodemkwaliteitszones Wonen B (B2 en O2) overschrijdt de 95-percentielwaarde van koper, lood en zink de interventiewaarde. Voor deze zones moet worden vastgesteld of sprake is van een overschrijding

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

zinkassen in bovengrond, minerale olie in boven- en ondergrond en grondwater

zinkassen in bovengrond, minerale olie in boven- en ondergrond en grondwater Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren V. Sanscrit 2.5.4 V. rapport 2.16 Algemeen Naam dossier: JF Kennedylaan 5 Code: 3201R002 Beoordelaar: bas@archimil.nl Datum

Nadere informatie

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Van de Giessen Milieupartner T.a.v. de heer D.K.J. van de Giessen Slophoosweg 16 5491 XR SINT OEDENRODE Uw kenmerk : 0906-10 Graafseweg 315A te Nijmegen Ons kenmerk : Project 300195 Validatieref. : 300195_certificaat_v1

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015. Naam: Wadden Rijn-Noord Code: NLGW0015 Stroomgebied: Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015. Naam: Wadden Rijn-Noord Code: NLGW0015 Stroomgebied: Rijn-Noord Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie V. RTB: V. rapport: 1.0.1 1.13 Algemeen Naam berekening: Modus: Monstergroep: Bodemgebruiksfunctie: Bijzonderheden:

Nadere informatie

Bijlage 1: TOEPASSING AFWEGINGSPROCES SANERINGSDOELSTELLING

Bijlage 1: TOEPASSING AFWEGINGSPROCES SANERINGSDOELSTELLING Bijlage 1: TOEPASSING AFWEGINGSPROCES SANERINGSDOELSTELLING geval van ontstaan voor de inwerkingtreding van de Wbb (1-1-1987) zorgplicht: afwegingsproces saneringsdoelstelling n.v.t. ernstig sanering:

Nadere informatie

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN Bijlage 2 bij de toelichting BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN i BODEMONDERZOEK GROEILOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN In opdracht van: Tuinbouw Ontikkelings Maatschappij

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses

Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses Landelijke Glasgroente dag De toekomst van de tuinbouw Sjoerd Smits, HortiNova Joan Timmermans NovaCropControl Even voorstellen Sinds 003 bezig met plantsapmengen

Nadere informatie

Actualisatie van de bodemkaart

Actualisatie van de bodemkaart Actualisatie van de bodemkaart Folkert de Vries 11 februari 2010 Presentatie op Symposium actualisatie BIS2014 Wist u dat de Bodemkaart van Nederland.. Veel gebruikt wordt als wandversiering Wist u dat

Nadere informatie

VERZO NOEN 3 1 JUL 2002

VERZO NOEN 3 1 JUL 2002 provincie :: Utrecht VERZO NOEN 3 1 JUL 2002 - Beschikking - ernst en urgentie bodemverontreiniging Kooijdijk Maartensdijk datum nummer bijlagen sector referentie locatiecode 29 juli 2002 2002WEM002747i

Nadere informatie

GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg SP BARENDRECHT. Stellendam, 21 januari Geachte heer Kraaijeveld,

GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg SP BARENDRECHT. Stellendam, 21 januari Geachte heer Kraaijeveld, GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg 1 2992 SP BARENDRECHT Stellendam, 21 januari 2014 betreft: project: referentie: bijlage(n): Toetsing gezondheidsrisico Tsjaikofskilaan 25 te

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, > Retouradres BEVOEGD GEZAG WBB Leefomgevingskwaliteit Contactpersoon co.molenaar@minvrom.nl Datum Betreft Wijziging Circulaire Bodemsanering Geachte heer/mevrouw, VROM verandert en krijgt een nieuwe huisstijl.

Nadere informatie

Bijlage 1. Kader inventarisatie spoedlocaties (verspreidingsrisico s) Wet bodembescherming.

Bijlage 1. Kader inventarisatie spoedlocaties (verspreidingsrisico s) Wet bodembescherming. Bijlage 1 Kader inventarisatie spoedlocaties (verspreidingsrisico s) Wet bodembescherming. Datum: 3 maart 2015 0. Leeswijzer en inleiding document Met het Rijk zijn afspraken gemaakt om bodemverontreiniging

Nadere informatie

Riegman & Starink. Consultancy

Riegman & Starink. Consultancy Riegman & Starink Consultancy Huidige vegetatie Knelpunt analyse Fysisch Chemisch Milieu Fysisch Chemisch Milieu Gewenste vegetatie -Voor alle KRW typen -Voor eigen gekozen plantengemeenschap Chemie 1

Nadere informatie

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 30 september 2014 Kenmerk N031-1222119DSB-bdv-V02-NL Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond 1 2 Basisregistratie Ondergrond Eén landelijke database met de gegevens over bodem en ondergrond Bij wet geregeld dat de database er moet zijn, hoe die gevuld wordt, hoe die

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Veenactualisatie Bodemkaart van Nederland Digitale Bodemkartering

Veenactualisatie Bodemkaart van Nederland Digitale Bodemkartering Veenactualisatie Bodemkaart van Nederland Digitale Bodemkartering Bas Kempen Symposium BIS2014 Wageningen, 14 Februari 2011 Inhoud Korte introductie: Bodemkaart van Nederland en noodzaak actualisatie Efficiënt

Nadere informatie

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant,

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant, Afdeling Vergunningverlening Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

PROTOCOL MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING BODEMSANERING MET INZET VAN HANDHELD RÖNTGEN FLUORESCENTIE SPECTROMETRIE

PROTOCOL MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING BODEMSANERING MET INZET VAN HANDHELD RÖNTGEN FLUORESCENTIE SPECTROMETRIE PROTOCOL MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING BODEMSANERING MET INZET VAN HANDHELD RÖNTGEN FLUORESCENTIE SPECTROMETRIE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Afbakening... 3 4. Apparatuur en hulpmiddelen...

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie