Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»"

Transcriptie

1 FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse risicobeheer Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 12 juli 2011 om 10 u. 1

2 Inhoudstafel Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Deel A : Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht Identificatie van de opdracht Aanbestedende overheid Controle en toezicht op de uitvoering van de opdracht Inleiding Voorwerp van de opdracht Onverenigbaarheden Kwalificatie van de opdracht Procedure voor latere onderhandeling Gunningswijze Duur van de geldigheid van de opdracht en opzeggingen Leidinggevende dienst Beschikkingen die de opdracht regelen Wetgeving Documenten eigen aan de opdracht Gunning van de opdracht Infosessie Indiening en opening van de offertes Vereisten ten aanzien van de offertes Prijs van de opdracht Gunningsprocedure van de opdracht Deel B : Bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht Kennisgeving Borgstelling Aansprakelijkheid van de inschrijver Uitvoering van de diensten Termijnen en clausules Plaats waar de diensten moeten worden gepresteerd en formaliteiten Onderaannemers Personeel van de aannemer Organisatie van opleidingen Documentatie Taken van de medewerkers van de FOD Financiën Generieke taken Taken in co-sourcing Planning Opvolging van de uitvoering van het contract Ingezette middelen Stuurgroep Kick-off meeting Wekelijkse projectteamvergadering Maandelijkse opvolgingsvergadering Rapportering Controle door derden Opleveringen

3 Leveringen en installatie Technische specificaties Opvolging van de goede uitvoering van de leveringen en diensten Controlewerkzaamheden Gedeeltelijke voorlopige opleveringen Definitieve opleveringen Opleveringsmodaliteiten Garantie Facturatie en betaling van de diensten Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Eigendom Publiciteit Referenties Overdraagbaarheid Verweermiddelen van de administratie Geschillen Deel C : Algemene beschrijving van de opdracht Inleiding Voorwerp van de consultatie Omschrijving van DWH voor risicobeheer Risicobeheer BI-omgeving in het kader van risicobeheer Beschikbare documentatie Uit te voeren werk Bugfixes, oplossen van problemen en incidenten in het kader van datawarehousebeheer Major changes in de ETL Integratie DWH I en DWH II Architectuur Uitvoering van migraties Datamarts & Datamining Werken in het kader van de bescherming van de persoonlijke levensfeer Personeelsaspecten Personeel voor het uitvoeren van werken Het ingezette personeel Continuïteit van de dienstverlening en kennispool Beschikbaarheid Overzicht werken & personeel Organisationele aspecten Projectmatige aanpak Overdraagbaarheid Adviesfunctie Co-sourcing Structuur en werking Beschrijving van beschikbare profielen Deel D : Bijlagen Bijlage A: Administratieve Aspecten Voorwerp van de inschrijving Identificatie van de inschrijver Gestanddoeningstermijn van de inschrijving Bijlage B : Inventaris prijstabellen Bijlage C : Model van vraag en antwoord Bijlage D : Formulier voor CV van aan project toegewezen medewerkers

4 4.5 Bijlage E : Model van formulier voor presentatie van referenties

5 1 Deel A : Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 1.1 Identificatie van de opdracht Aanbestedende overheid Aanbestedende overheid : Federale Overheidsdienst Financiën Controle en toezicht op de uitvoering van de opdracht Leidinggevende dienst : FOD Financiën, Stafdienst ICT North Galaxy Koning Albert II-laan 33 bus 95 Toren C, 5de verdieping 1030 Brussel Leidinggevende ambtenaar: M. L. COLLET, Directeur van de Stafdienst ICT Contactpersoon : Martin Peynsaert, Directeur Datawarehouse Tel. : 0257/ Elke briefwisseling met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht dient gericht te worden aan volgend adres : FOD Financiën Projectteam maintenance datawarehouse risicobeheer North Galaxy, Toren C Koning Albert II-laan 33 bus Brussel Inleiding In het project Datawarehouse en Risicoanalyse werden release 1 en 2 uitgevoerd overeenkomstig de voorstudie Datawarehouse Risicobeheer, hetgeen DWH I omvat. De ontwikkeling van release 3 van het datawarehouse Risicobeheer (inclusief bijkomende bronnen van D&A) is in uitvoering. Deze laatste ontwikkeling kadert in de ontwikkeling van DWH II. Voor het onderhoud van dit datawarehouse Risicobeheer en de verdere integratie van de releases, wil de FOD Financiën beroep doen op externe medewerkers, gedurende een periode van 2 jaar die een maximaal aantal mandagen van 1000 zullen presteren Voorwerp van de opdracht De onderhavige consultatie heeft betrekking op het onderhoud van het datawarehouse risicobeheer. De opdracht, zoals die hierna verder uitgewerkt is, zal o.a. volgende aspecten omvatten: Prioritair: de integratie van de verschillende releases moet leiden tot een aanzienlijke, verhoogde 5

6 valorisatie naar de eindgebruikers: een intensifiëring van rapportering, datamarts, aanlevering van gegevenssets naar dataminers,... Waar mogelijk, een optimalisering door vereenvoudiging van het technisch design met het oog op ETL-performantiewinsten en uniformisatie tussen de releases (ETL: extract transform load) Een revaluatie van de businessbehoeften m.b.t. de frequentie van de bestaande ETL-flows Betreffende de toevoeging van nieuwe databanken in het datawarehouse wordt voorrang gegeven aan degene die een versnelde afbouw van verouderde inputstromen mogelijk maken. Bij oplevering van deze release moeten alle belangrijke databanken, zeker deze van transversaal belang, in het datawarehouse (DB2) beschikbaar zijn, de nodige ETL's hiervoor uitgewerkt en, indien relevant, de creatie van views of datamarts op gebruikersmaat. Oplossen van bugs, problemen en incidenten in het kader van het beheer van het datawarehouse. Uitvoering van aanpassingen (adaptief zowel als preventief), waarbij verwacht worden dat het volledige traject van functionele en technische analyse, over programmatie en testen wordt doorlopen. Kwaliteitsbewaking Onderhoud van de documentatie De nodige omkadering zoals bv. Projectbeheer Het uitvoeren van migraties Advies wat betreft architectuurkeuzes Het uitvoeren van werken in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De aanbestedende overheid wenst er ook de nadruk op te leggen dat volgende punten GEEN deel uitmaken van de opdracht: In productie stelling van de software Het onderhoud van hun operatingsystemen en systeembeheer User management Onverenigbaarheden De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en op artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de incompatibiliteiten. Art Moet worden uitgesloten: de vraag tot deelname of de offerte, ingediend voor een openbare opdracht van werken, leveringen of diensten, vanwege elke persoon die werd belast met het onderzoek, het uittesten, de studie of de ontwikkeling van deze werken, leveringen of diensten, indien deze persoon uit hoofde van zijn prestaties geniet van een voordeel dat de normale concurrentievoorwaarden kan vervalsen. Vooraleer om die reden de vraag tot deelname of de offerte van de betreffende persoon te verwerpen, nodigt de aanbestedende overheid deze laatste echter uit via een aangetekend schrijven om schriftelijk de relevante bewijzen voor te leggen op basis waarvan de aanbestedende overheid kan stellen dat deze persoon niet geniet van een dergelijk voordeel. Deze formaliteit is niet vereist indien deze bewijsstukken werden gevoegd bij de vraag tot deelname of de offerte Kwalificatie van de opdracht Opdracht van diensten Procedure voor latere onderhandeling De Aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op de procedure voor onderhandeling zonder publiciteit, voorzien in artikel 17 2, 2, b van de wet van 24 december 6

7 1993, voor prestaties van nieuwe diensten die bestaan uit een herhaling van diensten die gelijkaardig zijn aan de diensten die aan de aannemer van deze opdracht werden toegewezen, en dit binnen drie jaar na de toewijzing ervan Gunningswijze De gekozen procedure is deze van de algemene offerteaanvraag met publiciteit op Europees vlak (art. 53 3, 3 van het Koninklijk Besluit van 8 j anuari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken). In toepassing van artikel 18 van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de aanbestedende overheid ofwel verzaken aan de gunning van de opdracht, ofwel de procedure overdoen, zonodig op een andere wijze. Onder een opdracht die is onderworpen aan bestellingen, moet worden verstaan dat de opdracht, zodra er een dienstverlener is aangeduid, zal worden uitgevoerd, hetzij naar aanleiding van één enkele bestelling, hetzij via opeenvolgende bestellingen die zijn gespreid in de tijd en dit voor de hele geldigheidstermijn van de opdracht. Op het ogenblik van de notificatie verwittigt de aanbestedende overheid de dienstenverlener van wie de offerte is weerhouden. De gunning steunt op de eenheidsprijzen die aangeduid zijn door de dienstenverlener op de inventaris, die aan zijn offerte is gehecht. De aanbestedende overheid beslist, in functie van zijn behoeften, het aantal en de aard van de te realiseren prestaties op basis van de aanvaarde eenheidsprijzen. Deze prestaties maken het voorwerp uit van een enkele bestelling of van meerdere aparte bestellingen op de dezelfde dag of van verschillende data. Elke bestelling brengt een goed vastgestelde uitvoeringstermijn met zich mee en vormt een aparte opdracht die onderworpen is aan de voorschriften van het bijzonder bestek. De gunning van de opdracht verleent aan de dienstenverlener geen enkele exclusiviteitrecht. Dit wil zeggen dat de aanbestedende overheid zich het recht voorbehoudt om opdrachten, zoals ze in dit lastenboek omschreven worden, te gunnen aan (derde) aannemers, andere dan deze aan wie voorliggende opdracht is gegund. De aanbestedende overheid kan dit doen gedurende de volledige geldigheidsperiode van deze opdracht en dit zonder dat de aannemer van voorliggende opdracht aanspraak kan maken op enige vorm van schadeloosstelling. Het beslissingsrecht betreffende het gunnen van zo n opdracht aan een derde aannemer blijft volledig bij de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid moet hiervoor geen toestemming vragen aan de aannemer van voorliggende opdracht Duur van de geldigheid van de opdracht en opzeggingen De geldigheidsduur van de opdracht is de periode waarin er bestellingen kunnen worden overgemaakt aan de dienstverlener. Deze termijn is bepaald op 2 (twee) jaar. Hij neemt een aanvang op datum van de kick off. De kick off zelf wordt gehouden ten laatste 1 (één) maand na de datum vermeld op de brief met de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte. De periode van twee jaar kan, op vraag van de aanbestedende overheid en middels goedkeuring van deze beslissing door het stuurgroep, met twee keer één jaar worden verlengd onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten als het basiscontract. Een verlenging van één jaar zal staan voor maximaal 200 mandagen. De dienstverlener aan wie de opdracht wordt toegewezen, blijft dus geëngageerd gedurende heel deze termijn van 2 jaar en de eventuele verlengingen. Toch beschikt de aanbestedende overheid over de mogelijkheid om voortijdig een einde te stellen aan de opdracht, en dit via een aangetekend schrijven die minstens drie maanden voor de in die brief gesteld vervaldag is opgenomen. De dienstverlener kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei schadeloosstelling. 7

8 Leidinggevende dienst De leidinggevende dienst in de zin van de artikels 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is de stafdienst ICT. Uitsluitend deze dienst is bevoegd om de opdracht te superviseren en te controleren. 1.2 Beschikkingen die de opdracht regelen Wetgeving De wet van 24 december 1993 (B.S. van en errata bij B.S. van ) met betrekking tot overheidsopdrachten en bepaalde contracten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (B.S. van en errata bij B.S. van ) betreffende overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, en betreffende concessies voor openbare werken. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) dat de algemene uitvoeringsregels vastlegt voor overheidsopdrachten en voor concessies voor openbare werken. De bijlage bij het voorgaande koninklijk besluit van 26 september 1996, de Algemene Aannemingsvoorwaarden genoemd. Alle wijzigingen in voornoemde wetteksten en besluiten, die van kracht zijn op de dag van de opening van de offertes Documenten eigen aan de opdracht De documenten van de aanbestedende overheid Onderhavig bijzonder bestek. De berichten inzake de opdracht en de berichten van wijziging, aangekondigd of gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie, die in het algemeen betrekking hebben op overheidsopdrachten, en de berichten van wijziging betreffende de onderhavige opdracht, die worden verzonden per individueel aangetekend schrijven of per fax. Deze berichten maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte. De aangebrachte verduidelijkingen naar aanleiding van de infosessie (gestelde vragen en door de Administratie verstrekte antwoorden) De documenten van de inschrijver De offerte van de aannemer. De verduidelijkingen en verbintenissen die door de FOD Financiën worden aanvaard en die als aanvulling op de offerte gelden (met dezelfde referentie) naar aanleiding van verzoeken om opheldering Andere documenten De volgende documenten vormen een onontbeerlijke bron van informatie voor een goed inzicht in de opdracht. Coperfin documentatie: & ICT-fundamenten : 8

9 1.3 Gunning van de opdracht Infosessie Gelet op de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten een enige informatiesessie te organiseren ten behoeve van de kandidaat-inschrijvers. Deze sessie zal plaatsvinden tussen de publicatie van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie en de dag van de opening van de offertes. Na afloop van deze infosessie zal er op geen enkele van de gestelde vragen meer worden geantwoord; dit om alle kandidaat-inschrijvers op gelijke voet te behandelen. Datum: 17 juni 2011 om 10 u. Plaats: FOD Financiën, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, North Galaxy, Zaal Mandarijn Er zal uitsluitend worden geantwoord op schriftelijke vragen die uiterlijk op 13 juni 2011 werden ingediend via het document in bijlage C. Deze vragen mogen uitsluitend via worden ingediend, in een spreadsheet-bestand als bijlage, op het adres Alle vragen moeten verplicht de verwijzingen naar het bijzondere bestek bevatten, zodat een snel antwoord wordt vergemakkelijkt (bv. Deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1). Gelieve tevens de taal van het door u gebruikte bijzondere bestek te vermelden (de paginering kan verschillen naargelang van de taal). Aan de geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd om zich vooraf bekend te maken met een aan het adres en om de naam en de functie mee te delen van de persoon (personen) die zal (zullen) worden afgevaardigd naar de infosessie. Om organisatorische redenen worden er per geïnteresseerde onderneming maximaal twee personen toegelaten. Indien de geïnteresseerde ondernemingen in het bijzondere bestek onvolkomenheden, onduidelijkheden enz. opmerken, worden ze uitgenodigd om dit schriftelijk te laten weten vóór de infosessie. Evenzo, indien ze opmerken dat de aanbestedende overheid bepaalde kenmerken, bestanddelen of functies heeft vergeten die onontbeerlijk zijn of die de werking of de doeltreffendheid van het systeem gunstig zouden kunnen beïnvloeden, worden ze ertoe aangezet, zulks vóór de infosessie te laten weten volgens dezelfde modaliteiten als voor het versturen van de vragen. De aanbestedende overheid hecht bijzonder veel belang aan de gelijke behandeling van de inschrijvers en stelt de specificaties van zijn bestekken op in het licht van die bekommernis. Indien een geïnteresseerde firma desondanks meent dat haar kandidatuur wordt uitgesloten of dat haar kansen worden verminderd door bepaalde specificaties uit dit bestek, wordt ze verzocht om dit schriftelijk mee te delen, uiterlijk de dag voor de infosessie. In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid, indien hij dit noodzakelijk acht, het bestek aanpassen om daarmee rekening te houden Indiening en opening van de offertes Indienen van de offerte In het kader van deze opdracht verplicht de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen voor het indienen van de offerte. Indien blijkt dat bepaalde documenten niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, mogen deze documenten op papier worden bezorgd vóór de uiterste ontvangstdatum. Met het gebruik van documenten op papier moet de aanbestedende overheid zich voorafgaandelijk akkoord verklaren. 9

10 Dit akkoord moet op het volgende adres worden aangevraagd: FOD Financiën Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning Albert II-laan 33 bus Brussel Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende aanvragen om deelneming of offertes geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde aanvraag om deelneming of offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. Voor wat betreft de indiening zelf: Vóór de opening worden elektronische offertes ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 ter van het KB van 8 januari Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. Onafgezien van eventuele toegestane varianten, mag iedere inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Door zijn offerte via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. (Artikel 81 quinquies van het KB van 8 januari 1996). Er wordt op gewezen dat een ondertekening dient te gebeuren via elektronische ondertekening, een gescande handgeschreven handtekening wordt niet aanzien als een aanvaardbare ondertekening. Indien nodig worden de gevraagde attesten gescand om ze bij de offerte te voegen. Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website: Of via de e-procurement helpdesk: NL: Peter Christiaens, , FR: Liza Torossian, , Indien een inschrijver een reeds ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken: Dit moet gebeuren conform de bepalingen in artikel 105 van het KB van 8 januari De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 81 ter van het KB van 8 januari

11 Om een reeds ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten, op straffe van nietigheid van de offerte nauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telegram of telefax worden medegedeeld voor zover zij bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent Opening van de offertes De openbare zitting waarin de offertes worden geopend zal plaatsvinden op 12 juli 2011 om 10 u. op het volgende adres: FOD Financiën North Galaxy, Koning Albert II-laan Brussel C5. Kleine Zaal Geldigheidsduur van de offertes De geldigheidsduur van de offertes mag niet korter zijn dan 240 dagenkalender. Deze geldigheidsduur neemt een aanvang op de uiterste datum die werd vastgelegd voor de indiening van de offertes. Gedurende deze periode kan er geen enkele prijsherziening worden toegepast Varianten De inschrijver is niet gemachtigd om varianten op zijn offerte in te dienen Tijdelijke vennootschappen of analoge vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid De overhandiging van een offerte vanwege een tijdelijke vereniging is toegestaan. Elk lid van de tijdelijke vereniging moet voldoen aan de uitsluitingscriteria verder in voorliggend document beschreven. De evaluatie van de economische, financiële en technische capaciteit geschiedt voor de tijdelijke vereniging en niet voor elk van de leden afzonderlijk. Elk lid van de tijdelijke vereniging wordt hoofdelijk verantwoordelijk gehouden voor alle verplichtingen die resulteren uit onderhavige aanbesteding Vereisten ten aanzien van de offertes De inschrijver is gehouden tot het gebruik van het offerteformulier zoals hieronder gespecifieerd. Indien evenwel andere formulieren worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de overeenstemming te bekrachtigen met het offerteformulier dat bij het bijzondere bestek is gevoegd (Art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte en de bijlagen bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of het Frans. De inschrijver moet aangeven welke taal er moet worden gebruikt voor de interpretatie van het contract, met name het Nederlands of het Frans. Met de indiening van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn eigen algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen op één of meer bijlagen van zijn offerte. 11

12 De inschrijvers zijn gehouden zich expliciet te verbinden tot het naleven van alle administratieve en contractuele bepalingen van onderhavig bijzonder bestek. Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake één van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. Clausule betreffende de vertrouwelijkheid: Door de offerte in te dienen wordt de inschrijver automatisch gebonden aan volgende clausule: De persoon of personen die optreden als mandataris/gevolmachtigde en die de offerte elektronisch ondertekend heeft/hebben, garandeert/garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens en van de resultaten van hun verwerking die worden verkregen in het kader van de opdracht beschreven in dit bestek. Er geldt tevens dat: deze gegevens en de resultaten van de verwerking van de bewuste gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden indien zij strikt noodzakelijk zijn voor de realisatie van het voorwerp van de opdracht, ze zullen niet verspreid noch gekopieerd worden, Ze zullen niet langer bewaard worden dan wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht Voor wat betreft de structuur van de offerte: De offerte van de inschrijver zal verplicht voorgesteld worden in volgende vier delen: Deel 1 Administratief gedeelte A. Inschrijvingsformulier (model: zie hieronder) B. Volmachten van de mandatarissen C. Kwalitatieve selectie Situatie van uitsluiting Economische en financiële capaciteit Technische capaciteit D. Informatie betreffende de onderaannemers (indien van toepassing) Deel 2 Financieel gedeelte De antwoorden op de prijstabel : de kosten detailleren en samenvatten (model: zie hieronder) Deel 3 Technisch voorstel Deel 4 Verplichte bijlagen Bijlage 1: Referenties van recent uitgevoerde projecten zowel in de privé- als in de openbare sector (model: zie hieronder) Bijlage 2: Curriculum Vitae (model: zie hieronder) Deel 5 Specifieke bijlagen Bijlage A, B, C, : Bijlagen die de inschrijver nuttig acht om bij te voegen. Elk voorstel van de inschrijver dat niet de door de aanbestedende overheid opgelegde structuur volgt, kan als onregelmatig worden beschouwd. 12

13 Het Deel 3 - technisch voorstel mag geen enkele administratieve indicatie en/of prijsaanduiding bevatten. Met welke administratieve indicatie of prijsaanduiding dan ook die voorkomt in een ander gedeelte dan deel 2, wordt geen rekening gehouden. Er wordt gevraagd van het aantal aangeboden files tot een minimum te herleiden. Zo kunnen bv. afzonderlijke files gegroepeerd worden tot grotere documenten. Het is tevens belangrijk dat door middel van een nummering een duidelijke volgorde van de files wordt aangegeven, zodat de structuur van de offerte duidelijk blijft. Tevens wordt er gevraagd dat binnen elke file de pagina s van een continue en ononderbroken nummering voorzien worden. Betreffende de gevolmachtigden: Elke offerte die wordt ingediend door gevolmachtigden, moet vermelden in naam van welke entiteit de gevolmachtigden handelen. Degene die de offerte elektronisch heeft ondertekend, moet op de datum van ondertekening de bevoegdheid hebben om de volmachtgever te verbinden tot het totaalbedrag van de offerte. De gevolmachtigden voegen bij de offerte een elektronische kopie van de authentieke of onderhandse akte die hen de machtiging verleent. Ze moeten eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd. Betreffende documenten van technische inslag De documenten van technische inslag (Geen publicitaire brochures!) die bij de offerte in deel 5 - specifieke bijlagen worden gevoegd, kunnen worden opgemaakt in het Engels indien er geen vertaling van zou bestaan in de taal van de offerte, andere talen zijn niet toegelaten. Te gebruiken formulieren (in bijlage opgenomen in dit bestek): Het inschijvingsformulier: zie bijlage: inschijvingsformulier Het formulier prijstabel: zie bijlage: prijstabel inventaris Het formulier voor de referenties: zie bijlage: referentiemodel Het formulier curriculum vitae: zie bijlage: curriculum vitae Prijs van de opdracht De opdracht is volgens prijslijst Munteenheid De prijzen moeten worden opgegeven in euro (EUR) Prijsherziening 1. Voor de diensten is de herziening van de prijzen mogelijk. 2. De regels voor de prijsherziening zijn: a. de prijzen kunnen jaarlijks herzien worden 13

14 b. de dienstverlener vraagt elk jaar de prijsherziening aan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Aanbestedende Overheid, t.a.vstafdienst B&CG, Afdeling Wervingen, Koning Albert II-laan 33 bus 785, 1030 Brussel 3. de prijsherziening gaat in op: a. de jaardag van de notificatie van de gunning van de opdracht als de dienstverlener de aanvraag tot herziening heeft verzonden vóór de jaardag. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na de jaardag gepresteerd zijn b. de 1e dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekende schrijven als de dienstverlener één of meer jaardagen heeft laten voorbijgaan. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na voormelde 1e dag van de maand gepresteerd zijn (opgelet: de dienstverlener moet een nieuwe aanvraag indienen voor de herziening van de prestaties die na de eerstvolgende jaardag zullen gepresteerd worden) 4. de prijsherziening wordt berekend aan de hand van de volgende formule: S P = P * 0,8* S0 waarbij: P= herziene prijs P 0 = initiële prijs S 0 = loonindex AGORIA (alleen voor Belgische dienstverleners, buitenlandse dienstverleners moeten een analoge index voorstellen) nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, voor contracten vanaf 11/07/1981, van toepassing in de maand die aan de opening van de offertes voorafgaat. S= zoals S 0 hiervoor, maar van toepassing in de maand die de jaardag van de notificatie van de gunning van de opdracht voorafgaat Voor de indexen, zie: 5. de prijzen van de diensten die worden bijbesteld, kunnen worden herzien. De herziening volgt de bovenstaande regels 6. De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien bij dalende index. De herziening volgt de bovenstaande regels, waarbij het aangetekende schrijven uitgaat van de Aanbestedende Overheid Clausule van meest bevoordeelde klant De inschrijvers (en dus ook de aannemer na de gunning van de opdracht) verbinden zich ertoe ten opzichte van de aanbestedende overheid, op elk moment, de prijsvoorwaarden toe te kennen van de meest bevoordeelde klant in België, en zulks voor alle prestaties, producten en diensten welke zij aan de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht zullen leveren. 14

15 Kosten De prijzen bevatten alle mogelijke onkosten (secretariaat, verplaatsing, ) Gunningsprocedure van de opdracht Alleen de offertes van de kandidaten die voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria, worden in aanmerking genomen voor de beoordeling van de offertes, voor zover deze offertes regelmatig zijn. Er wordt tevens gevraagd om bijzonder veel aandacht te besteden aan een duidelijke en precieze presentatie van de gevraagde inlichtingen Criteria van de kwalitatieve selectie De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden gecontroleerd op hun regelmatigheid, in overeenstemming met de artikels 89 en volgende van het K.B. van 8 januari 1996 en met de beschikkingen in dit bijzondere bestek. Deze eerste selectiefase zal worden uitgevoerd op basis van de hierna beschreven kwalitatieve selectiecriteria : Uitsluitingscriteria Administratieve vereenvoudiging Door eenvoudig deel te nemen aan de procedure tot gunning van een overheidsopdracht verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld in de artikelen 17, 43 en 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de concessies voor openbare werken. De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe vraagt zij de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de gunning van de opdracht. Deze inlichtingen zullen echter door de aanbestedende overheid zelf via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd, indien deze via deze middelen kosteloos toegankelijk zijn. Een inschrijver kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming bij beperkte procedure of onderhandelingsprocedure met bekendmaking of op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes bij open procedure. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook onmogelijk. Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het 15

16 verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de kandidaat of van de inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord. In deze beide hypothesen maakt de aanbestedende overheid een gecorrigeerde rangschikking op, rekening houdend met de mogelijke weerslag van het verwijderen van de aanvraag tot deelneming of de offerte van de uitgesloten kandidaat of inschrijver, met name ingeval van toepassing van de bepalingen betreffende het natrekken van abnormale prijzen van artikel 110, 4, van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende overheid zal de opdracht vervolgens kunnen toewijzen aan de inschrijver wiens offerte onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, na ten aanzien van hem eveneens deze bepalingen te hebben toegepast. Eerste uitsluitingscriterium. 1. De Belgische inschrijver die personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969, die het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers herziet, moet in orde zijn met de bijdragen in het kader van de sociale zekerheid. De aanbestedende overheid zal die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. Is in orde met de toepassing van dit artikel, de inschrijver die volgens de stand van zaken uiterlijk de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle v ereiste aangiften heeft overgemaakt tot en met de aangiften betreffende het voorlaatste kwartaal dat is verstreken ten opzichte van de limietdatum voor de ontvangst van de offertes en 2 die voor de bedoelde aangiften geen achterstalli ge bijdragen voor een bedrag van meer dan EURO is verschuldigd, tenzij hij voor de bewuste schulden betalingstermijnen heeft verkregen die hij stipt naleeft. Maar ook al zijn de achterstallige bijdragen hoger dan EURO, toch zal de inschrijver als in regel worden beschouwd indien hij vóór de beslissing om de opdracht toe te wijzen, kan aantonen dat hij op de dag waarop het attest zijn situatie vaststelt, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10 van de wet, of op een openbare onderneming i n de zin van artikel 26 van dezelfde wet, één of meer zekere, opeisbare schuldvorderingen bezit die vrij zijn van elke verbintenis tegenover derden, en dit voor een bedrag dat minstens gelijk is, op EURO na, aan het bedrag waarvoor hij te laat is met de betaling van zijn bijdragen. 2. De buitenlandse inschrijver moet de volgende zaken bij zijn offerte voegen of aan de aanbestedende overheid voorleggen vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes: 1 een attest, afgeleverd door de bevoegde overheid, dat bevestigt dat hij volgens de stand van zaken uiterlijk de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes, op die datum in regel is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. 16

17 Wanneer een dergelijk document in het betrokken land niet wordt afgeleverd, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring, door de geïnteresseerde partij afgelegd voor een gerechtelijke of administratieve autoriteit, een notaris of een gekwalificeerde professionele instelling van het bedoelde land; 2 een attest in overeenstemming met 1, indien hi j personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers. 3. De aanbestedende overheid kan in onverschillig welk stadium van de procedure informeren, met alle middelen die ze nuttig acht, naar de situatie van elke inschrijver inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Tweede uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de volgende situaties: 1 zich bevinden in een staat van faillissement of vereffening, zijn activiteiten hebben stopgezet of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of zich bevinden in elke andere vergelijkbare situatie die het resultaat is van een gelijkaardige procedure die in de nationale wetgeving en reglementeringen voorkomt; 2 een verklaring van faillissement hebben ingedie nd, een vereffeningsprocedure hebben opgestart of een gerechtelijk akkoord hebben aangevraagd of een gelijkaardige procedure hebben lopen die voorkomt in de nationale wetgeving en reglementering. De inschrijver voegt bij zijn offerte een recent attest (dat maximaal zes maanden oud is, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) dat hij niet failliet werd verklaard, afgeleverd door de griffie van de bevoegde handelsrechtbank. De aanbestedende overheid zal die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. Voor de buitenlandse inschrijver moet het attest afkomstig zijn van de bevoegde administratieve instelling in het betrokken land; bij gebrek daaraan moet de inschrijver een verklaring op erewoord verstrekken, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit. Derde uitsluitingscriterium. De inschrijver moet in orde zijn voor wat betreft zijn verplichtingen inzake de directe belastingen en de BTW. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent attest 276C2 (dat maximaal 6 maanden oud is, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) van de Administratie der Directe Belastingen, en een recent attest (dat maximaal zes maanden oud is, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) van de Administratie van de BTW waaronder hij valt, dat hij in orde is inzake zijn verplichtingen tegenover de voornoemde administraties. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een of meer recente attesten (maximaal zes maanden oud, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) die afkomstig zijn van de bevoegde administratie(s) van zijn land, betreffende de inning van de directe belastingen en de BTW (of van taksen die in zijn land de BTW vervangen), met de vermelding dat hij in orde is wat zijn verplichtingen tegenover de voornoemde administratie(s) betreft). 17

18 Indien dit attest of deze attesten in zijn land niet worden afgeleverd, is het voldoende dat hij een verklaring op erewoord toevoegt, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit van zijn land. Vierde uitsluitingscriterium De dienstverlener die bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, veroordeeld is voor : 1 deelname aan een criminele organisatie als bed oeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het St rafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeen komst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 va n de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een dienstverlener, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze terzake nodig acht. Vijfde uitsluitingscriterium In overeenstemming met artikel 43, 4 van het KB va n 8 januari 1996, zoals tot op heden gewijzigd, zal de inschrijver die op professioneel vlak een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die aannemelijk wordt geacht door de aanbestedende overheid, niet in aanmerking genomen worden voor de selectie. Deze uitsluiting kan worden afgekondigd in eender welk stadium waarin de procedure zich bevindt. In dit opzicht verbindt de inschrijver zich er door middel van de ondertekening van zijn offerte toe om de normen te respecteren die worden gedefinieerd in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder: het verbod op dwangarbeid (conventies nr. 29 over de dwangarbeid of de verplichte arbeid, 1930, en nr. 105 over de afschaffing van de dwangarbeid, 1957) ; het recht op syndicale vrijheid (conventie nr. 87 over de syndicale vrijheid en de bescherming van het syndicaal recht, 1948) ; het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen (conventie nr. 98 over het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen, 1949) ; het verbod op elke discriminatie inzake arbeid en loon (conventies nr. 100 over de gelijkheid van loon, 1951 en nr. 111 over de discriminatie (werkgelegenheid en beroep), 1958) ; de minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr. 138 over de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (conventie nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet respecteren van de voormelde conventies zal bijgevolg worden beschouwd als een zware professionele fout in de zin van artikel 43, 4 van het KB van 8 januari De voorgaande bepalingen zijn van toepassing ongeacht de andere bepalingen die zijn voorzien in artikel 43 van voormeld besluit. 18

19 Criterium economische en financiële draagkracht De inschrijver legt het bewijs voor van zijn economische en financiële draagkracht door middel van zijn omzet met betrekking tot de services waarnaar deze opdracht verwijst en die werd gerealiseerd in de loop van de drie laatste boekjaren Criteria betreffende technische capaciteiten van de inschrijver Eerste criterium betreffende de technische capaciteiten van de inschrijver. De inschrijver moet de realisatie van ten minste één gelijkaardig project van aantonen, en dit voor applicaties van een gelijkaardige grootte en complexiteit. Hierbij is een project uitgevoerd binnen het bedrijf van de inschrijver, of binnen het bedrijf /de bedrijven van de onderaannemer(s) uitgesloten. Hiertoe voorziet hij een lijst van de belangrijkste opdrachten, door de inschrijver uitgevoerd in de loop van de drie laatste jaren, alsook van de analoge projecten die hij in dezelfde periode heeft gerealiseerd, naast de openbare en privé-instanties voor wie ze waren bestemd. Indien het om diensten aan publieke overheden gaat, wordt het bewijs geleverd door certificaten die zijn uitgeschreven of ondertekend door de bevoegde overheid. Indien het om diensten aan privé-personen gaat, worden de prestaties door de betrokkenen gecertificeerd; bij gebrek daaraan kan de inschrijver zijn prestaties zelf voor uitgevoerd verklaren. De inschrijver zal per referentie ook de datum, het totaalbedrag van de opdracht en de gegevens van een contactpersoon binnen de betrokken onderneming of organisatie voorzien. Het gebruik van het model in Bijlage E is vereist voor de presentatie van de referenties. Tweede criterium betreffende de technische capaciteiten van de inschrijver. De inschrijver zal melding maken van elk beroep op onderaanneming met aanduiding van het gedeelte van de opdracht dat zal worden uitbesteed, naast de naam van de onderaannemers in kwestie Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden gecontroleerd op hun regelmatigheid, in overeenstemming met de artikels 89 en volgende van het K.B. van 8 januari 1996 en met de beschikkingen in dit bijzondere lastenboek. Tijdens de tweede selectiefase zal voor elke offerte worden nagegaan of ze in overeenstemming is met de gestelde behoeften. Indien wordt vastgesteld dat aan een vooropgestelde behoefte niet wordt voldaan, kan de offerte als zijnde onregelmatig worden verklaard. Elke offerte die niet volledig is op financieel gebied, kan als zijnde onregelmatig worden verklaard. Een offerte is niet volledig op financieel gebied wanneer ze: contradicties of significante onjuistheden bevat op het vlak van de kostprijs, of wanneer ze de eisen inzake de voorstelling van de prijzen, zoals die worden geformuleerd in dit bijzondere lastenboek, niet respecteert. De keuze van de meest voordelige offerte zal door de FOD Financiën gemaakt worden op 19

20 basis van de gegevens en de inlichtingen die door de inschrijver bij zijn offerte worden gevoegd en op basis van de hierna beschreven criteria. De gunning zal geschieden op basis van de meest interessante reglementaire offerte, rekening houdend met de onderstaande criteria. Alle criteria (en eventuele subcriteria) krijgen een weegcoëfficiënt waarmee de verkregen score zal worden vermenigvuldigd. De hieronder vermelde criteria zijn de enige die kunnen worden gehanteerd voor de keuze tussen de offertes. De inschrijver zal bij zijn offerte alle noodzakelijke inlichtingen voegen voor de evaluatie van zijn offerte in het licht van de toewijzingscriteria en hun eventuele subcriteria, zoals hieronder gedetailleerd. De enige gunningscriteria met de daaraan verbonden wegingen om de regelmatig bevonden offertes te onderscheiden, zijn de volgende: 1 Prijs 45 2 Uit te voeren werk ( 3.4) 10 3 Personeelsaspecten 25 ingezet personeel ( en 3.5.2): CV 5 ingezet personeel ( en 3.5.2): Interview 15 continuïteit, kennispool, beschikbaarheid ( en 3.5.4) 5 4 PID ( 3.7.1), overdraagbaarheid ( 3.7.2), adviesfunctie ( 3.7.3) 5 5 Co-sourcing ( 3.8) 10 6 Kwaliteit van de offerte 5 Interview Op basis van de offerte zal de FOD Financiën een shortlist opmaken van de kandidaten die zullen uitgenodigd worden voor een interview (voor verdere bepalingen zie de paragraaf Interview ). Volgende offertes komen niet in aanmerking voor het interview (en zijn bijgevolg op dit moment al uitgesloten voor toewijzing van de opdracht): De offertes die geen 60 % van de punten behalen voor de som van de punten met uitzondering van het prijscriterium en het op dit moment nog niet ingevulde criteria verbonden aan ingezet personeel ( en 3.5.2): Interview. Er zal een interview georganiseerd worden voor de leden van het effectieve projectteam volgens de vereisten van de paragraaf Interview. De informatie die verstrekt wordt tijdens dit interview zal mee in rekening gebracht worden bij de uiteindelijke technische beoordeling. Het resultaat voor het criterium ingezet personeel ( en 3.5.2): Interview zal een resultaat zijn van de scores van de individuele interviews. Het is in geen geval de bedoeling om via het interview nieuwe elementen toe te voegen aan de offerte of een nieuwe offerte in te dienen. Het criterium «Prijs» zal als volgt worden afgewogen: Algemene berekening 20

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie