Verbouwen voormalige kosterswoning tot winkel- en woonruimten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbouwen voormalige kosterswoning tot winkel- en woonruimten"

Transcriptie

1 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV Verbouwen voormalige kosterswoning tot winkel- en woonruimten 1

2 0. Inhoudsopgave 1. projectgegevens 2. projectinformatie 3. bestemmingsplan 4. parkeren 5. 2

3 1. Projectgegevens opdrachtgever Ecoplicity ontwikkelmij bv gegevens bouwwerk Ketelboetersteeg TN Leiden monumenten aannemer architect nvt nnb Pieterskerkhof ST Leiden T F contactpersoon: dhr. Marcel van Dijk bouwkundig advies SJHAPOO Apothekersdijk DD Leiden T F E 3

4 2. Projectinformatie Het pand Ketelboetersteeg is oorspronkelijk gebouwd als kosterswoning met op de begane grond een zang-/oefenruimte voor de Petruskerk gelegen aan de Langebrug. Tussen het pand Ketelboetersteeg en de kerk was de sacristie geplaatst. Na het afbranden van de kerk en de sacristie in 1933, is de voorgevel van de kerk behouden en het pand verbouwd tot brandweerkazerne. Deze had z n vergaderruimten in de Ketelboetersteeg; aan de Langebrug werd een tweetal woningen gemaakt op de plek van de voormalige sacristie. Het project globaal het verbouwen van de begane grond van de Ketelboetersteeg tot winkelruimte en de bovengelegen verdiepingen tot een tweetal appartementen. Het pand aan de Ketelboetersteeg en het direct naastgelegen pand aan de Langebrug is enige tijd in gebruik geweest als Rechtswinkel. De woning op nr 56a aan de Langebrug is altijd gebruikt als woonruimte. De begane grond van het pand aan de Ketelboetersteeg zal worden herbestemd tot winkel. De kosterswoning op de verdiepingen wordt verbouwd tot twee appartementen. De panden aan de Ketelboetersteeg en aan de Langebrug zullen kadastraal worden gesplitst. Voor de verbouwing van de woningen aan de Langebrug zal een separate worden aangevraagd. Voor de winkelruimte wordt uitgegaan van nieuwbouweisen. Voor de woonruimte op de verdiepingen van de Ketelboetersteeg mag worden uitgegaan van bestaande bouw. 3. Bestemmingsplan 3.1 bestemmingsplaneisen Het vigerende bestemmingsplan Binnenstad I geeft als bestemming voor de bebouwing gemengde doeleinden 4 (GD4), met een minimale en maximale goothoogte van 7 respectievelijk 10 meter. Het binnenterrein heeft als bestemming tuin (T) en de open ruimte aan de steeg en de Langebrug heeft als bestemming groenvoorzieningen (G). Gemengde Doeleinden 4 Onder de bestemming gemengde doeleinden 4 wordt verstaan: - woondoeleinden; - detailhandel; - ateliers; - horeca, indien dit op de plankaart is aangegeven; Niet-woonfuncties op de verdiepingen is in principe niet toegestaan. Tuin De bestemming tuin laat uitsluitend tuinen toe met een verharding die maximaal 30% van het oppervlak mag beslaan. Bebouwing is niet toegestaan. B&W kan hierop vrijstelling verlenen ten behoeve van de aanbouw aan een hoofdgebouw indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie op de begane grond, geen onevenredige schade zal worden toegebracht aan waardevolle bomen en de oppervlakte niet meer bedraagt dan 20 m 2. De bouwhoogte mag maximaal de hoogte van de begane grond bedragen vermeerderd met 0,25 m. 4

5 Groenvoorzieningen Deze gronden zijn bestemd voor gebruik als openbaar groen en speelgelegenheden met de daarbij horende voorzieningen. Op de gronden mogen gebouwen voor beheer en onderhoud worden geplaatst, mits het grondoppervlak per gebouw niet meer dan 25 m 2 bedraagt met een goothoogte van maximaal 3 meter. De hoogte van erfafscheidingen mag maximaal 3 meter bedragen. Algemeen B&W zijn bevoegd om bestemmingen te wijzigen door verschuiving van een bestemmingsgrens voor een technische betere realisering van bestemmingen of bouwwerken, mits de verschuivingen echter niet meer dan 5 meter bedragen en het bestemmingsvlak met niet meer dan 10% wordt vergroot. 3.2 beoordeling ontwerp aan bestemmingsplan Het ontwerp past binnen het bestemmingsplan. Op de begane grond van de Ketelboetersteeg is detailhandel voorzien, op de verdiepingen woonruimte. De panden aan de Langebrug blijven in gebruik als woonruimte. Er is enige onduidelijkheid ten aanzien van de bestemming groenvoorziening van de tuin aan de straatzijde. Dit deel van het perceel is privaat eigendom, maar desondanks heeft het een min-of-meer openbare bestemming. Ten behoeve van de woningen zal in de tuin achter de woningen aan de Langebrug een (fietsen)berging worden gerealiseerd. Hiervoor zal ontheffing worden aangevraagd. 4. Parkeren 4.1 Parkeren bestaande situatie Het pand aan de Ketelboetersteeg is gebouwd als nevenruimten voor de naastgelegen kerk op de begane grond met een kosterwoning op de verdieping. Na het afbranden van de kerk in 1933 is de ruimte in gebruik geweest als kantoorrruimte voor de Brandweer en als woonruimte. Na het vertrek van de Brandweer is het volledige pand in gebruik geweest als kantoorruimte ten behoeve van de Rechtswinkel. Voor de voormalige en nieuwe parkeerbehoefte is het aannemelijk om uit te gaan van de laatste gebruikssituatie. 5

6 De parkeerbehoefte van de bestaande/voormalige toestand 1 bedraagt: onderdeel norm per aantal of m 2 aantal of m 2 kantoorruimte Ketelboetersteeg, 1,3 / 100 m m 2 2,4 Langebrug huurwoningen > 120 m 2 1,2 2 st 2,4 totaal 4,8 eis De parkeerbehoefte van de nieuwe toestand bedraagt: onderdeel norm per aantal of m 2 aantal detailhandel Ketelboetersteeg, 3,5/100 m 2 96,2 m 2 3,4 begane grond + verd huurwoning > 65 <100 m 2 (1e verd.) 1,0 1 st 1,0 huurwoning tot 65 m 2 (zolder) 0,6 1 st 0,6 huurwoningen > 100 m 2 (Langebrug) 1,2 2 st 2,4 totaal 7,4 Er resteert een negatieve parkeerbalans van 2,6 plaatsen. In principe moet de parkeerbehoefte op eigen terrein worden gerealiseerd. Op dit moment staat echter het bestemmingsplan geen parkeren op eigen terrein toe. Vanwege het monumentale karakter van de tuin en de omliggende bebouwing is het ook niet wenselijk om deze tuin te bestemmen als parkeerterrein. Ook is de parkeernota nog niet bekrachtigd door de Gemeenteraad. Binnen de huidige beleidsregels kan er ontheffing worden verleend tot een tekort van 5 plaatsen. Hierbij verzoekt de opdrachtgever om hiervoor ontheffing te verlenen aangezien het plan goed past in de toekomstige ontwikkeling van het gebied. De bewoners kunnen eventueel in de nabijgelegen Hoogvliet parkeergarage een abonnement nemen voor de stalling van hun auto. Ook is de gemeente voorstander van het ombouwen van kantoorruimte tot detailhandel en woningen wat past binnen het programma wonen boven winkels. In dit kader zal voor dit project ook subsidie worden aangevraagd. eis 1 volgens Beleidsregels parkeernormen Leiden vastgesteld door B&W op 28 februari Deze zijn nog niet geaccordeerd door de Gemeenteraad. 6

7 3. Quickscan Bouwbesluit In deze Quick scan zijn alleen de artikelen beoordeeld die betrekking hebben op de desbetreffende functie (winkel- of woonfunctie) en of het nieuwbouweisen (winkelfunctie) of eisen gesteld aan bestaande bouw (woonfunctie). Hfdst 2 Technische voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 2.1 algemene sterkte van de bouwconstructie De hoofddraagconstructie van de panden blijft gehandhaafd. 2.2 sterkte bij brand Een vloer, trap of hellingbaan, waarover of waaronder een beschermde vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 20 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die beschermde route niet ligt. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet ligt, niet binnen 30 min door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment. Dit geldt niet voor een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte afscheiding van vloer, trap en hellingbaan (winkelfunctie, nieuwbouw,) De vloer ter plaatse van bordessen en de trap heeft een niet beweegbare afscheiding. Deze vloerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 1,0 m gemeten vanaf de vloer, of van ten minste 0,85 m bij een trap. De afscheidingen van de vloer en traphekken tot een hoogte van 0,6 m boven de voorkant van de tredevlakken geen openingen waardoor een bol kan passeren met een diameter groter dan 0,5 m. De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer of een trap en een afscheiding is niet groter dan 0,05 m. De bovenregel heeft geen onderbreking van meer dan 0,1m afscheiding van vloer, trap en hellingbaan (woonfunctie, bestaande bouw) De vloer ter plaatse van bordessen en de trap heeft een niet beweegbare afscheiding. Deze vloerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 0,9 m gemeten vanaf de vloer, of van ten minste 0,6 m bij een trap. De afscheidingen van de vloer en traphekken tot een hoogte van 0,6 m boven de voorkant van de tredevlakken geen openingen waardoor een bol kan passeren met een diameter groter dan 0,2 m. De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer of een trap en een afscheiding is niet groter dan 0,1 m. 7

8 2.4.1 overbrugging van hoogteverschillen (winkelfunctie, nieuwbouw) 2.27 Tussen de vloer op de begane grond en de verdieping bestaat een hoogteverschil van 3320 m. Dit hoogteverschil wordt overbrugd door een vaste trap overbrugging van hoogteverschillen (woonfunctie, bestaande bouw) 2.27 Tussen de vloeren op de begane grond en de verdiepingen voert een vluchtroute en bestaat een hoogteverschil van 5,76 m resp. 3,64 m. Dit hoogteverschil wordt overbrugd door een vaste trap trap (winkelfunctie, nieuwbouw) De trap tussen de vloeren op de begane grond en de eerste verdieping van de winkelfunctie heeft een breedte van meer dan 0,8 m., een vrije hoogte van meer dan 2,1 m., een minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn van meer de 0,185 m, een maximum hoogte van de optrede van 0,21 m., een minimum breedte van het tredevlak van 0,05 m., een minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn van 0,23 m. en een minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap van 0,3 m De trap sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 x 0,8 m De trap is voorzien van een leuning op een hoogte van 0,8 m. boven de voorkant van het tredevlak trap (woonfunctie, bestaande bouw) De trappen tussen de vloeren op de begane grond en de verdiepingen hebben een breedte van meer dan 0,7 m., een vrije hoogte van meer dan 1,9 m., een minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn van meer de 0,13 m, een maximum hoogte van de optrede van 0,22 m. en een minimum afstand van de klimlijn tot de ziikanten van de trap van 0,2 m De trap sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,7 x 0,7 m De trap is voorzien van een leuning op een hoogte van 0,7 m. boven de voorkant van het tredevlak. 2.6 hellingbaan (n.v.t.) beweegbare constructieonderdelen (winkelfunctie, nieuwbouw) Er zijn geen beweegbare constructieonderdelen die zich in geopende stand kunnen bevinden boven een openbare weg beweegbare constructieonderdelen (woonfunctie, bestaande bouw) 8

9 Er zijn geen beweegbare constructieonderdelen die zich in geopende stand kunnen bevinden boven een openbare weg beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (winkelfunctie, nieuwbouw) De winkelfunctie wordt voorzien van een stookplaats met een gesloten verbrandingstoestel. De afvoer loopt door een schacht voorzien van een brandwerende bekleding met een minimale dikte van ten minste 0,01 m die voldoet aan brandklasse A De afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig. Er bevindt zich binnen een afstand van 15 m. van de afvoervoorziening van rookgas geen brandgevaarlijk dak beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (woonfunctie, bestaande bouw) De woonfuncties zijn voorzien van een stookplaats met een gesloten verbrandingstoestel. De afvoer loopt door een schacht voorzien van een brandwerende bekleding met een minimale dikte van ten minste 0,01 m die voldoet aan brandklasse A De afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig. Er bevindt zich binnen een afstand van 15 m. van de afvoervoorziening van rookgas geen brandgevaarlijk dak beperking van het ontwikkelen van brand en rook (winkelfunctie, nieuwbouw) Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2. Alle constructieonderdelen bestaan uit wanden van steenachtig materiaal (buitenwanden) of van gipskartonplaat (binnenwanden en plafonds) of van Fermacell vloerelementen De afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig. Er bevindt zich binnen een afstand van 15 m. van de afvoervoorziening van rookgas geen brandgevaarlijk dak beperking van het ontwikkelen van brand en rook (woonfunctie, bestaande bouw) Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2. Alle constructieonderdelen bestaan uit wanden van steenachtig materiaal (buitenwanden) of van gipskartonplaat (binnenwanden en plafonds) of van Fermacell vloerelementen De afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig. Er bevindt zich binnen een afstand van 15 m. van de afvoervoorziening van rookgas geen brandgevaarlijk dak beperking van uitbreiding van brand (winkelfunctie, nieuwbouw) Alle besloten ruimten liggen in een brandcompartiment, uitgezonderd de toiletruimte. Het brandcompartiment is kleiner dan m 2, ligt op een perceel. 9

10 Er is geen technische ruimte met een gebruiksoppervlakte groter dan 50 m 2 of een technische ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kw worden opgesteld De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van het brandcompartiment van de winkelruimte naar een ander brandcompartiment bedraagt ten minste 60 min beperking van uitbreiding van brand (woonfunctie, bestaande bouw) Alle besloten ruimten liggen in een brandcompartiment, uitgezonderd de toileten badruimten. Het brandcompartiment is kleiner dan m 2 en strekt zich uit over niet meer dan een perceel De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van het brandcompartiment van de woonfunctie naar een ander brandcompartiment bedraagt ten minste 20 min verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook (winkelfunctie, nieuwbouw) Het brandcompartiment is een subbrandcompartiment. Er is geen verkeersruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook (woonfunctie, bestaande bouw) Het brandcompartiment is ingedeeld in meerdere subbrandcompartimenten (zie bijlage 1). Een beschermde route ligt niet in het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint. De verblijfsruimten liggen in een beschermd subbrandcompartiment. Dit beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte van minder dan 1000 m 2. De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 min vluchtroutes, (woonfunctie, bestaande bouw) Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een 118 vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan 45 m. Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een beschermde route. De vluchtroute voert niet door een gemeenschappelijke verkeersruimte waarop een totaal gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m 2 aan woonfuncties is aangewezen, en is derhalve geen extra beschermde vluchtroute. De vluchtroute voert niet door een gemeenschappelijke verkeersroute waarop een totale gebruiksoppervlakte van meer dan 1500 m 2 aan woonfuncties is aangewezen, en is dus geen veiligheidsvluchtroute. 10

11 3.6.1 Luchtverversing (winkelfunctie, nieuwbouw) Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor ventilatie voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 4 dm 3 /persoon. Een voorziening voor luchtverversing van een toiletruimte heeft een capaciteit van ten minste 7 dm 3 /s. De winkelruimte op de begane grond is bestemd voor maximaal 20 personen. Op de verdieping zullen maximaal 2 medewerkers verblijven. Dit geeft de volgende minimale behoefte aan luchtverversing: winkelruimte beg grond, 20 x 4 = 80 dm 3 /s kantoorruimte verd, 2 x 4 = 8 dm 3 /s toilet verd, 7 dm 3 /s Het totaal van 95 dm 3 /s wordt gerealiseerd met een ventilatorbox van voldoende capaciteit. Zie hiervoor het stroomdiagram (bijlage 1) 3.32 De meterkast met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 2 dm 3 /s Luchtverversing (woonfunctie, bestaande bouw) Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor ventilatie voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 0,7 dm 3 /per m 2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm 3 /s. Een verblijfsruimte met een opstelplaats voor een kooktoestel heeft een capaciteit van ten minste 21 dm 3 /s. Een voorziening voor luchtverversing van een toiletruimte heeft een capaciteit van ten minste 7 dm 3 /s. Het totaal van 95 dm 3 /s wordt gerealiseerd met een ventilatorbox van voldoende capaciteit. Zie hiervoor het stroomdiagram (bijlage 1) 3.39 De meterkast met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 2 dm 3 /s Van de woonkamer/keukens wordt ten minste 21 dm 3 /s rechtsreeks naar buiten afgevoerd, de afvoer van binnenlucht uit de toilet-/badruimten vindt eveneens rechtstreeks naar buiten plaats (zie stroomdiagram, bijlage 2) Spuiventilatie (woonfunctie, bestaande bouw) Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met en volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 3 dm 3 /s per m 2 vloeroppervlak. Dit is niet van toepassing op een gemeenschappelijke verblijfsruimte. Zie hiervoor de capaciteitsberekening in bijlage Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas (winkelfunctie, nieuwbouw) Zoals aangegeven op de tekeningen. De wijze van verwarming vindt plaats met een HR combiketel met gesloten verbranding Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas (woonfunctie, bestaande bouw) 11

12 Zoals aangegeven op de tekeningen. De wijze van verwarming vindt plaats met een HR combiketel met gesloten verbranding Daglicht (winkelfunctie, nieuwbouw) Voor een winkelfunctie is geen daglichttoetreding vereist Daglicht (woonfunctie, bestaande bouw) Alle verblijfsruimten hebben een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte van ten minste 0,5 m 2. (zie bijlage 4) Hfdst 4 Technische voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid Verblijfsgebied en verblijfsruimte (winkelfunctie, nieuwbouw) Van het totaal aan gebruiksoppervlakte van 90,9 m 2 is 78,3 m 2 verblijfsgebied, procentueel 86,1 %, dus meer dan de vereiste 55%. Er is een verblijfsruimte van 70,8 m 2, dus groter dan de minimaal vereiste 5 m 2 met een breedte van 4,95 m, meer dan de vereiste minimale breedte van 1,8 m en met een hoogte van 5 m, meer dan de vereiste 2,6 m Verblijfsgebied en verblijfsruimte (woonfunctie, bestaande bouw) Alle woonfuncties hebben een vloeroppervlakte van ten minste 10 m 2 aan nietgemeenschappelijk verblijfsgebied. De verblijfsgebieden en verblijfsruimten hebben boven de vloer een hoogte van ten minste 2,1 m 1. In elk verblijfsgebied ligt en verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 7,5 m 2 en een breedte van ten minste 2,4 m Toiletruimte (winkelfunctie, nieuwbouw) De winkelfunctie heeft de minimaal vereiste één toiletruimte. Deze heeft de afmetingen 1,57 x 0,9 m met een hoogte van 2,18 m. Dit betekent dat de vereiste hoogte van 2,3 m bij nieuwbouw niet wordt gehaald. Bij verbouw kan worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau bij een hoogte van 2 m. Zodoende wordt hieraan voldaan Toiletruimte (woonfunctie, bestaande bouw) Alle woonfuncties hebben een toiletruimte. Deze hebben allen een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m 2 (zie bijlage 1) met een breedte van tenminste 0,6 m en hebben een hoogte boven de vloer groter dan 2 m (zie tekening). 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid (winkelfunctie, nieuwbouw) Alle voor het publiek toegankelijke doorgangen op de begane grond naar een verblijfsgebied of verblijfsruimte hebben een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van 2,3 m. De doorgangen op de verdieping hebben niet de 12

13 vereiste vrije breedte, noch de vereiste hoogte. Deze ruimten zijn echter geen verblijfsruimten, maar dienen uitsluitend voor opslag. De gebruiksoppervlakte is kleiner dan 400 m 2, dus een toegankelijkheidssector is niet vereist Opstelplaatsen (winkelfunctie, nieuwbouw) Zoals op tekening aangegeven Opstelplaatsen (woonfunctie, bestaande bouw) Alle woonfuncties hebben een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel, zoals op tekening aangegeven. De opstelplaatsen voor een aanrecht hebben afmetingen van 1,5 x 0,6 m, de opstelplaatsen voor de kooktoestellen van 0,6 x 0,6 m waarbij ze voldoen aan de vereiste afmetingen Hfdst 5 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu (nieuwbouw) 5.1 Energiezuinigheid (winkelfunctie, nieuwbouw) Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het veranderen van een bouwwerk kan worden uitgegaan van een warmteweerstand van ten minste 1,3 m 2 K/W. Alle uitwendige scheidingsconstructies worden voorzien van de benodigde voorzetwanden, ondervloeren e.d. om deze warmteweerstand te halen. Hfdst 6 Voorschriften inzake installaties 6.1 Verlichting (winkelfunctie, nieuwbouw en woonfunctie, bestaande bouw) Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux. De winkelfunctie heeft geen besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert. Er is geen verblijfsruimte voor meer dan 75 personen. Noodverlichting is daarom niet vereist. De overlopen, trappenhuizen en de entrees van de appartementen zullen worden voorzien van noodverlichting die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kunnen geven van tenminste 1 lux. 6.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie (winkelfunctie, nieuwbouw en woonfunctie, bestaande bouw) De winkel- en woonfunctie zijn aangesloten op het distributienet voor elektriciteit en gas en voldoen aan de daarvoor geldende NEN-normen. 6.3 Watervoorziening (winkelfunctie, nieuwbouw en woonfunctie, bestaande bouw) De winkel- en woonfunctie zijn aangesloten op het distributienet voor drinkwater 13

14 en de voorziening voor drinkwater en warmwater voldoen aan de daarvoor geldende NEN-normen. 6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater (winkelfunctie, nieuwbouw en woonfunctie, bestaande bouw) De winkel- en woonfunctie zijn aangesloten op een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater welke voldoen aan de daarvoor geldende NEN-normen 6.5 Tijdig vaststellen van brand (winkelfunctie, nieuwbouw en woonfunctie, bestaande bouw) De winkelfunctie heeft een hoogste vloer van 3,33 m. boven het meetniveau ligt. Daarom is geen brandmeldinstallatie vereist. Een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking is niet vereist, omdat de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht minder bedraagt dan 10 m., de totale vloeroppervlakte minder bedraagt dan 200 m 2 en het aantal aan een enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten één bedraagt Alle overlopen, trappenhuizen en entrees van de appartementen worden voorzien van rookmelders conform NEN 2555 (zie tekening). 6.6 Vluchten bij brand (winkelfunctie, nieuwbouw en woonfunctie, bestaande bouw) 6.23 De winkelfunctie behoeft niet te worden voorzien van een ontruimingsinstallatie De verkeersruimten waardoor een vluchtroute voert worden voorzien van vluchtrouteaanduiding die voldoen aan de daarvoor geldende NEN-normen NEN 6088 en NEN-EN 1838 en de overige eisen Er zijn niet meer dan 37 personen aangewezen op een uitgang, zodat de deuren niet in de vluchtrichting hoeven te draaien. 6.7 Bestrijden van brand (winkelfunctie, nieuwbouw en woonfunctie, bestaande bouw) De winkelfunctie wordt voorzien van voldoende blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden. Hfdst 7 Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen 7.2 Veilig vluchten bij brand (winkelfunctie, nieuwbouw en woonfunctie, bestaande bouw) De toegangsdeuren naar de appartementen en naar de winkelfunctie kunnen ten allen tijde zonder sleutel over de vereiste breedte worden geopend. Voor de winkelfunctie wordt niet uitgegaan van zitplaatsen. De gangpaden tussen inrichtingselementen zullen ten minste 1,1 m breed zijn. Voor de beide uitgangen wordt een ruimte vrijgehouden met een vrije vloeroppervlakte met een lengte en breedte van ten minste de breedte van deze uitgang. 14

15 7.3 Overige bepalingen veilig en gezond gebruik (winkelfunctie, nieuwbouw en woonfunctie, bestaande bouw) De woonfunctie wordt niet bewoond door meer dan 1 persoon per 12 m 2 gebruiksoppervlakte. De eventueel aanwezige asbesthoudende materialen worden bij de verbouwing verwijderd. Ook zullen formaldehydevrije bouwmaterialen worden gebruikt. 15

16 bijlage 1 ruimtestaat ruimte omschrijving oppervlak soort ruimte verblijfsgebied algemene ruimten 0.1 entree woonruimte 4,7 verkeersruimte 0.2 gezamenlijke berging 8,4 functieruimte 1.1 overloop 3,4 verkeersruimte 1.2 CV ruimte 1,8 technische ruimte 2.1 overloop 2.9 verkeersruimte appartement A A1.1 hal 8,4 verkeersruimte A1.2 badkamer 4,5 badruimte A1.3 bergruimte 4,6 functieruimte A1.4 verblijfsruimte 13,8 verblijfsruimte Vg1 A1.5 verblijfsruimte 16,9 verblijfsruimte Vg1 A1.6 verblijfsruimte 13,2 verblijfsruimte Vg1 A1.7 verblijfsruimte 19,3 verblijfsruimte Vg1 totaal gebruiksoppervlakte 80,7 totaal verblijfsgebied 63,2 78% appartement B B2.1 hal 7,9 verkeersruimte B2.2 badkamer 4,6 badruimte B2.3 bergruimte 2,2 functieruimte B2.4 verblijfsruimte 14,3 verblijfsruimte Vg2 B2.5 verblijfsruimte 19,5 verblijfsruimte Vg2 B2.6 verblijfsruimte 23,7 verblijfsruimte Vg2 totaal gebruiksoppervlakte 72,2 totaal verblijfsgebied 57,5 80% Winkel W0.1 winkelruimte 48,3 verblijfsruimte Vg3 W0.2 pantry 9,8 verblijfsruimte Vg3 W0.3 entree 7,7 verkeersruimte W0.4 bijkeuken 2,9 functieruimte W1.1 gang 5,0 verkeersruimte W1.2 opslag 7,5 functieruimte W1.3 CV-/bergruimte 6,2 functieruimte W1.4 toiletruimte 1,4 toiletruimte totaal gebruiksoppervlakte 88,8 totaal verblijfsgebied 58,1 65% 16

17 bijlage 2 subbrandcompartimentering 17

18

19 bijlage 3 capaciteit ventilatie winkel/bedrijfsruimte (nieuwbouw) ruimte omschrijving norm (dm 3 /p.) aantal personen eis of min W0.1 winkelruimte W0.2 keuken min W0.3 entree W0,.4 bijkeuken W1.1 gang W1.2 opslag W1.3 berging W1.4 toilet tot 101 De ventilatie wordt verzorgd met een ventilatorbox met een capaciteit van minimaal 101 dm 3 /s (364 m 3 /uur). De luchtaanvoer geschied natuurlijk doordat de toegang tijdens openingstijden geopend zal zijn. De luchtaanvoer voor de pantry geschiedt via het te openen valraam. woonruimte (bestaande bouw) app A ruimte omschrijving norm (dm 3 /s per m 2 of min) aantal m 2 of vertrek (bij min.) A1.1 hal 0 8,4 0 A1.2 badkamer min A1.3 bergruimte 0 4,6 0 A1.4 verblijfsruimte 0,7 13,8 9,7 A1.5 verblijfsruimte 0,7 16,9 11,8 A1.6 verblijfsruimte 0,7 13,2 9,2 A1.7 verblijfsruimte/keuken 0,7 (min. 21) 19,3 21 totaal 65,7 eis De ventilatie wordt verzorgd met een ventilatorbox met een capaciteit van minimaal 65,7 dm 3 /s (236 m 3 /uur). De toevoer geschiedt op natuurlijke wijze door de te openen ramen in de gevel. De ramen worden hiertoe voorzien van een sluiting met ventilatiestand. app B ruimte omschrijving norm (dm 3 /s per m 2 of min.) 18 aantal m 2 of vertrek (bij min.) eis

20 B2.1 hal - 7,9 - B2.2 badkamer B2.3 bergruimte - 2,2 - B2.4 verblijfsruimte 0,7 14,3 10,0 B2.5 verblijfsruimte 0,7 (min 21) 19,5 21 B2.6 verblijfsruimte 0,7 23,7 16,6 totaal 61,6 De ventilatie wordt verzorgd met een ventilatorbox met een capaciteit van minimaal 61,6 dm 3 /s (222 m 3 /uur). De luchtaanvoer geschiedt op natuurlijke wijze door de te openen draairamen en bovenlichten in de dakkapellen. De ramen worden hiertoe voorzien van een sluiting met ventilatiestand. 19

21 bijlage 4 stroomdiagram ventilatie 20

22

23 bijlage 5 bepaling equivalente daglichtoppervlakte verblijfsruimten app A merk breedte hoogte oppervlak bel.hoek factor eq daglichtopp. m m m2 graden ruimte A1.4 A1 0,90 1,10 + 0,58 1, ,86 1,30 A2 0,90 1,10 + 0,58 1, ,86 1,30 totaal 3,02 2,60 > 0,5 m 2 voldoet ruimte A1.5 B1 0,9 1,33+0,58 1, ,86 1,48 B2 0,9 1,33+0,58 1, ,86 1,48 totaal 3,44 2,96 > 0,5 m 2 voldoet ruimte A1.6 B3 0,9 1,33+0,58 1, ,86 1,48 totaal 1,48 > 0,5 m 2 voldoet ruimte A1.7 E1 0,73 1,24+0,70 1, ,86 1,22 E1 0,73 1,24+0,70 1, ,86 1,22 E1 0,73 1,24+0,70 1, ,86 1,22 3,66 > 0,5 m 2 voldoet 21

24 app B merk breedte hoogte oppervlak bel.hoek factor eq daglichtopp. m m m2 graden ruimte B2.4 C1 1,32 1,28 1, ,86 1,45 totaal 1,69 1,45 > 0,5 m 2 voldoet ruimte B2.5 D1 1,07 1,28 1, ,86 1,18 totaal 1,37 1,18 > 0,5 m 2 voldoet ruimte B2.7 F1 1,07 0,8+0,3 1, ,86 1,01 totaal 1,01 > 0,5 m 2 voldoet 22

25 bijlage 6 berekening warmteweerstanden uitwendige scheidingsconstructies opbouw vloer begane grond materiaal dikte (m) λ W m K warmteweerstand (m 2 K/W) beton 0,2 2 0,1 isolatie ps-schuim 0,05 0,035 1,4 folie - totaal 1,5 > voldoet opbouw buitenwanden met voorzetwand materiaal dikte (m) λ W m K warmteweerstand (m 2 K/W) baksteen 0,15 1,2 0,125 spouw 0,02 0,023 0,87 folie isolatie minerale 0,05 0,04 1,25 wol dampremmende laag gipsplaat 0,012 0,23 0,05 totaal 2,3 > voldoet opbouw dak materiaal dikte (m) λ W m K warmteweerstand (m 2 K/W) dakbeschot 0,022 0,17 0,13 spouw 0,02 0,023 0,87 dampopen folie isolatie minerale 0,05 0,04 1,25 wol dampremmende laag gipsplaat 0,012 0,23 0,05 totaal 2,3 > voldoet 23

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 betreft: opdrachtgever: onderdeel: projectarchitect: projectleider: Verbouw pand tot appartementen a/d Scheepsmakershaven Oud-Beijerland Anthony Hertzberger b.v.

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Zoet of Zout Haringvliet te Stellingdam Projectnummer : PR7529 Datum : 20 april 2016 Tekening : BA-10, 11 en 20 d.d. 12 april 2016 Versie : 1.0 Opdrachtgever : HDK architecten

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD BYLAER ADVIES- EN TEKENBURO ANTHONIE FOKKERSTRAAT 11-K 3772 MP BARNEVELD TEL.: 0342 46 49 43 MOB.: 06 101 202 01 TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD 18-07-2016 AANVRAGER: PLOEG INDUSTRIËLE

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 BEM1403081 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR5244 Datum : TGK NGW 6 juni 2014 Tekening: DO-100 en 200 d.d. 6 juni 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : 8 woningen Buiten de Veste

Nadere informatie

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning pagina 1 1. Inleidend Bij de transformatie van het oorspronkelijke pand van drukkerij Smeets (1953-1956) aan de Stationstraat 16/16a te Weert tot woongebouw met behoud van commerciële plint, wordt de oorspronkelijke

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012 BEM1503896 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR6519 Datum : TGK NGW 15 juli 2015 Tekening: 15010 TO02 d.d. 3 juli 2015 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Verbouw en uitbreiding woning

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013 Woonwagens Wijzigingsdatum 06-03-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 30-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 06-03-2013. Bindend verklaard door

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Borghese Logistics Kaapstadweg III te Amsterdam Projectnummer : PR9149 Datum : 14 april 2017 Tekening : T08.08.03.10 d.d. 14 februari 2017 Versie : 3.0 Opdrachtgever : Mies

Nadere informatie

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud ZK BEM Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud ZK BEM Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning Projectnummer : 1679 Datum : 1-2-2017 Datum wijziging A : Datum wijziging B : Inhoud Behoort bij beschikking

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel A Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW Erratum wijzigingen Gebruiksfunctie 2.6 Wijziging: Na de opsomming van a. t/m g. de volgende alinea invoegen: Daarnaast gelden voor woningen

Nadere informatie

Berekening Bouwbesluit

Berekening Bouwbesluit Berekening Bouwbesluit 1. Gebruiksoppervlak / Verblijfsgebied 2. Daglichttoetreding 3. Luchtverversing 4. Spuivoorziening 1 2 3 6 Project : Oprichten woning aan de Heilaardreef ong. 4814 NM Breda Bijlage

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Berekeningen en Bouwkundige gegevens

Berekeningen en Bouwkundige gegevens Berekeningen en Bouwkundige gegevens 16.4653 Nieuwbouw 18 appartementen te Buitenkaag Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Adres Vliet Zuid Zijde 5 K. v. K. Rijnland 28079998 Postcode/plaats 2231 GH Rijnsburg

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek

Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek Marktstraat 47 Mierlo Postbus 48, 5730 AA Mierlo T +31 (0)492-430114 F +31 (0)492-430115 info@wouters-bouwadvies.nl www.wouters-bouwadvies.nl Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek Werk : Nieuwbouw

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel B Woningen en woongebouwen: VERBOUW Erratum wijzigingen Subkopje Veiligheidsvluchtroute wijzigen in veiligheidsroute (alleen voor bestaande bouw) Alinea die begint met het subkopje

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen Bouwbesluittoets Recreatiewoningen 't Soperse Bos te Vinkel projectnr. 234035 revisie 01 11 augustus 2011 auteur(s) Gerard van den Bergh Opdrachtgever t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning familie Drenth Projectnummer : 1480 Datum : 14-12-2015 Datum wijziging A : - Datum wijziging B : - Inhoud

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN BOUWBESLUIT BEREKENINGEN 677717_1356078252474_2012 13_121218_BB berekening_s_bem1300014_pdf *BEM1300014* BEM1300014 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Dhr. C.P.A. van Merriënboer Eerste Boutweg 21 4756

Nadere informatie

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 4-7-206 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek van 30-08-206 Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen 2060342

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning de heer en mevrouw Krijger Projectnummer : 1529 Datum : 1-2-2016 Datum wijziging A : 20-6-2016 Datum

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 BEM1503119 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Sanitairgebouw Jachthaven de Schapenput te De Heen PR6276 6 mei 2015 DO d.d. 21 april 2015 v 1.0

Nadere informatie

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Datum: 09-12-2011 www.satijnplus.nl SATIJNplus Architecten Kasteelhof 1, 6121 XK Born Postbus 210, 6120 BA Born T 046 420 55

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

DETAILBOEKJE ARCHITECTEN. Laan EA Schagen datum: schaal:

DETAILBOEKJE ARCHITECTEN. Laan EA Schagen datum: schaal: DETAILBOEKJE ARCHITECTEN Laan 21 1741 EA Schagen 072-760.0000 www.avem.nl onderw: DETAILS schaal: opbouw dak: dakpan panlatten tengels waterkerende en dampdoorlatende laag sporenkap vlgns opgave leverancier

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten

Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten Project Architect Werknummer Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten ERS architekten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg T 0315-323070 E info@ers.nl A96 Datum 6-4-2017 Gewijzigd 19-4-2017

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine ouwkundig v KL mv V funderingsbalk vlgs constr. geisoleerde kanaalplaatvloer betonvloer + 0mm dekvloer kruipluik mechanische ventilatie unit (afvoer) type volgens EP meterkast gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Afdeling 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Verbouw / uitbreiding van een kantoorpand aan de Fortstraat 2 te Halle. Stationsweg CT Terborg T E

Verbouw / uitbreiding van een kantoorpand aan de Fortstraat 2 te Halle. Stationsweg CT Terborg T E Project Verbouw / uitbreiding van een kantoorpand aan de Fortstraat 2 te Halle Architect Werknummer Fase ERS architekten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg T 0315-323070 E info@ers.nl H306 Aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Probleem Het benoemen en hanteren van de begrippen verblijfsgebied en verblijfsruimte om de toepasselijke eisen voor een bouwplan op te kunnen

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Toetsing bouwbesluit voor: Woonfunctie Opdrachtgever: Dhr. C. J. L. Hendriks Vreeswijksestraatweg 10 3432 NA Nieuwegein datum: 04-06-09 projectnummer: 814

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

-1 Parkeerkelder. Alle deuren die geen woningtoegangsdeur zijn en waarvoor een WBDBO-eis geldt zijn zelfsluitend.

-1 Parkeerkelder. Alle deuren die geen woningtoegangsdeur zijn en waarvoor een WBDBO-eis geldt zijn zelfsluitend. -1 Parkeerkelder Etra Beschermde Vluchtroute Elke woning is een brandcompartiment, maar tevens ook subbrandcompartiment en beschermd subbrandcompartiment Brandwerendheid scheiding 60min in twee richtingen

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 14 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Datum: 05-01-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening Boerderij

Nadere informatie

Bouwbesluit rapportage

Bouwbesluit rapportage Bouwbesluit rapportage Project: aanpassen bijgebouw met sauna voorziening Dossier: 16.043 Opdrachtgever: Dhr. A. Jonkers Loon 51 5757 AA Deurne Architect: J.A.W. van Extel buro voor Bouwadvies Ontwerp

Nadere informatie

T O E T S I N G S R A P P O R T

T O E T S I N G S R A P P O R T T O E T S I N G S R A P P O R T BOUWBESLUIT 2012 project: status: werknummer: Bedrijfsunits Hempoint Amsterdam Definitief 2016-098 rapportnummer: datum: auteur: 2016098_TBB01C161221 21 december 2016 ing.

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat ADVIES Registratienummer: Betreft: Toegang woningen via dakstraat Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woning, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, vluchtroute, verbouw : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Bouwbesluit Rapport Verbouw

Bouwbesluit Rapport Verbouw Bouwbesluit Rapport Verbouw Project: 4 PH woningen Multatulistraat Ulft, 20 april 2012 Projectnummer : 292011 Versie : BB 2012 Ontwerptekeningen : 1107V003 Datum tekeningen : 21-02-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 13 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Datum: 04-02-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening (boerderijgedeelte)

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 Besluit van ( ), houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge.

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge. From: "Boer" ; Sent: ma, 01 mei 2017 15:06:27 +02:00 To: "olo-middendrenthe.nl" ; Subject: zaaknr.826635 aanvullende info. Attachments: Uitbreiding hoofdgebouw

Nadere informatie

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie