Lopende beproevingen i-bridge 3.0 toepassen in Proof-of-Concepts voor verbetering Informatie Gestuurd Optreden Politie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lopende beproevingen i-bridge 3.0 toepassen in Proof-of-Concepts voor verbetering Informatie Gestuurd Optreden Politie"

Transcriptie

1 I-Bridge: het platform voor innovatie in veiligheid i-bridge is een innovatietraject binnen de sector openbare orde en veiligheid en is actief op het terrein van informatiemanagement en -voorzienig. Het brengt partijen (overheid, industrie en wetenschap) bij elkaar en wil als platform innovaties op dit vlak stimuleren en faciliteren.. Innovaties worden door i-bridge beproefd. Dit houdt in dat wordt getest of een nieuw product of een nieuwe technologie meerwaarde heeft voor het (dagelijks) werk en daadwerkelijk een oplossing biedt. Veel innovaties op het gebied van informatiemanagement en informatievoorziening hebben betrekking op ICT-applicaties. Daarom wordt deze software op 2 manieren getest: enerzijds of ze zelfstandig goed werken en anderzijds of ze naadloos werken en integreren met bestaande systemen zoals bv. het landelijk crisismanagementsysteem (LCMS) of applicaties van de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK). Op die manier kunnen bestaande functionaliteiten uitgebreid worden met de nieuwste technologieën, die zich op het i-bridge platform hebben bewezen. Virtueel Politie Korps (VPK) Het VPK programma is erop gericht te onderzoeken hoe met gebruikmaking van moderne webtechnologie het functioneren van de politie te verbeteren is, zowel daar waar het gaat om de interne primaire processen, als de samenwerking met ketenpartners in veiligheid, alsook de participatie van burgers in veiligheidsoplossingen. Mogelijke onderwerpen samenwerking i-bridge 3.0 en VPK In het kader van de samenwerking tussen de projecten i-bridge 3.0 en het programma VPK zal de door VPK ontwikkelde functionaliteit op het i-bridge platform worden geïmplementeerd en op basis van onderlinge afspraken aan het project i-bridge ter beschikking worden gesteld. Dit biedt: 1. De mogelijkheid om de lopende beproevingen binnen i-bridge daadwerkelijk toe te passen in Proof of Concepts die leiden tot verbeterd Informatie Gestuurd Optreden bij de Politie, door concrete koppeling van de betreffende functionaliteiten binnen i-bridge met de VPK. 2. De mogelijkheid om functionaliteiten die ontwikkeld zijn binnen VPK daadwerkelijk toe te passen in Proof of Concepts die leiden tot een verbeterde situational awareness bij hulpverleners binnen de veiligheidsregio s, door concrete koppeling van de betreffende functionaliteiten binnen i-bridge. Voor beide benaderingen worden in voorliggende document concrete voorstellen uitgewerkt. Lopende beproevingen i-bridge 3.0 toepassen in Proof-of-Concepts voor verbetering Informatie Gestuurd Optreden Politie Binnen het project i-bridge 3.0 worden verschillende innovatie onderwerpen stapsgewijs ontwikkeld naar een Proof-of-Concept. De volgende stappen worden daarbij gevolgd: - Een definitiefase, waarin de vraagstellingen geïnventariseerd worden waarop een antwoord wordt gegeven en/of de (gebruikers)behoeften waaraan invulling zal worden gegeven. - Een ontwerp- en realisatiefase: het op basis van de resultaten van de definitiefase maken van een beknopt functioneel en technisch ontywerp en het vervolgens realiseren van een werkende Proof of Concept (systeemversie, waarmee een demo kan worden gegeven danwel een oefening ondersteund kan worden). - Beproevingsfase waarin de PoC daadwerkelijk wordt beproefd en geëvalueerd. 1

2 i-bridge heeft zich op ontwikkeld tot een robuust en veerkrachtig platform waar kennis en verslaglegging van deze kennis voor handen is. Het ontwikkelen onder architectuur is bij het Virtueel Politie Korps verder doorontwikkeld dan bij i-bridge en beperkt zich niet alleen tot de conceptuele (bedrijfsvoering) architectuur, maar ook tot de proces- en IT architectuur. De i-bridge/vpk samenwerking zal per deelproject uitgaan van een optimale inzet van de beschikbare (architectuur)kennis binnen beide projecten en hierbij de volgende vragen stellen: - Strategie en doelen: waarom doen we wat we doen? - Processen en activiteiten: hoe doen we wat we doen of nodig vinden om te doen? - Materiaal en objecten: welke zaken worden belangrijk gevonden? (relaties, samenhang) - Rollen en verantwoordelijkheden: wie is voor BV, IV en IT een sleutelfunctionaris - Locafie en geografie: waar bevinden zich de belangrijke locaties? - Events & Triggers: wanneer (onder welke voorwaarden) moet het systeem leveren? Om deze vragen te beantwoorden dient een samenhangend beeld te worden geschetst, waarbij bovenstaande vragen stuk voor stuk worden gesteld op het terrein van: - De business - De relaties en onderlinge verhoudingen - De technologie neutraal beschreven componenten en diensten - De technologie specifiek beschreven componenten (boodschappenlijst) - De gekozen oplossingen Voor de deelprojecten die i-bridge 3.0 met het VPK uitvoert wordt voortgebouwd op en een politievertaling gemaakt van de reeds onderschreven i-bridge 3.0 deelprojecten: 1. Ad hoc communicatie infrastructuur 2. Augmented Reality 3. Cloudcomputing 4. Crowdsourcing 5. Intelligentie in kaartlagen 6. Veilig samenwerken 7. Natuurbrand analyse 8. Gebruik van sensoren/plaatsbepaling in crisissituaties 2

3 1. Altijd informatie delen (ad hoc (data) infrastructuur) De operationalisering van de ad hoc data infrastructuur richt zich op voertuigen als basis voor en management platform van op locatie snel uitrolbare communicatie. Die communicatie vindt plaats over diverse kanalen, die het TCP/IP protocol gemeenschappelijk hebben. Momenteel gebruikt alleen de brandweer de ad hoc data infrastructuur. Voorgesteld wordt om in de i-bridge/vpk samenwerking een praktijktest uit te voeren door ad hoc infrastructuur in te bouwen in enkele commando voertuigen van de Mobiele Eenheid (ME). De ME handhaaft samen met andere politiemensen de orde, bijvoorbeeld tijdens demonstraties, voetbalwedstrijden en andere activiteiten, waarbij veel mensen zijn betrokken. De ME kan ook personen en objecten bewaken. Als ergens veel mensen aanwezig zijn, drukken zij samen de beschikbare bandbreedte weg in dat betreffende gebied en is de politie geheel aangewezen op C2000 voor verbale communicatie. Door inzet van het ad hoc datanetwerk kan de ME gebruik maken van alternatieve communicatie lijnen en verbeterde Command & Control en Situational Awareness. Zo kan zij oa (in)direct invloed uitoefenen via andere i-bridge koppelingen, zoals Integraal Beheer Openbare Veiligheid (IBOR). Zo kan desgewenst vanuit de commandowagen de directe omgeving van het incident gebied (voorbeeld voetbalstadion) fysiek worden beïnvloed, door lichtmasten, signalen, verkeerslichten, pollers en andere middelen in samenhang in te zetten. Beantwoording van de vraag: Werkt het concept van ad hoc mobiele netwerken in de ME context? In kaart brengen van de kansen en knelpunten als twee ad hoc netwerken, op dezelfde frequentie maar met verschillend beveiligingsniveau, gelijktijdig op één locatie worden ingezet, door de ME netwerken ad hoc te mengen met de operationele ad hoc netwerken van de Brandweer. 2. Toegevoegde realiteit (augmented reality - AR) Het VPK programma kenmerkt zich door de multi-app omgeving en een by design gerichtheid op de hoogmobiele eindgebruiker. Het is een logische stap om het mobiele device van de politieman vanuit i-bridge te voeden met Augmented Reality apps. De binnen i-bridge ontwikkelde functionaliteit bestaat uit twee delen: een openbaar deel voor het publiek en een besloten deel voor hulpverleners. Het openbare deel is over het vrije internet benaderbaar. Het besloten deel is gekoppeld aan de crisismanagementfunctionaliteit binnen i-bridge. Voorgesteld wordt om de i-bridge en VPK platforms voor mobiele (AR) apps te delen en AR applicaties te bouwen met verbinding over de AR Layar server vanuit i-bridge, voorzien van content vanuit het VPK. De mogelijkheden zijn hier groot vanuit twee invalshoeken: het beveiligd aanbieden in AR van statische en van dynamische AR informatie het onbeveiligd aanbieden in AR van statische en van dynamische AR informatie Statische AR informatie is niet zo heel veranderlijk in de tijd. Denk aan BAG gegevens (weten wat de kenmerken van een specifiek gebouw zijn) en kabel gegevens (weten waar een telefoondraad een gebouw binnen gaat), maar ook aan planning schetsen en objectlocaties. Hierbij kan voortgebouwd worden op de i-bridge ervaringen met AR bij De Zwarte Cross. Een voorbeeld van beveiligde statische AR informatie kan een voor een locatie afgegeven gas- en of explosiewaarschuwing zijn. Dynamische AR informatie is veranderlijk en kent meestal een locatie, 3

4 status en tijd aspect. Het AR presentatiedeel van deze informatiestroom is gelijk, maar input en oorsprong van de content verschilt en kan bijvoorbeeld uit analysesoftware als Vistracks.com komen. Uitbreiding van de Multi-app bibliotheekt met de Layar (secure) app voor OOV Nader uit te werken aantal (voorbeeld) apps voor (on)beveiligde, statische en dynamische content 3. Overal onafhankelijk werken (cloud computing) Op dit moment is de VPK een mesh-up van applicaties: een app store. De multi-appstore hoeft op zich niet volgens cloud computing te werken, maar heeft genoeg kenmerken dat het zeer interessant is om te bestuderen wat de impact van de kenmerken van cloud computing op dit model is. De backoffice van een appstore, met al zijn verbindingen richting bijvoorbeeld legacy systemen, kan geholpen worden met een cloud benadering en haar kenmerkende tweezijdig transparante Service Level Agreements en de absolute helderheid die nodig is om vast te stellen wie, onder welke omstandigheden, hoe lang, wanneer, welke applicatie gebruikt, draaiend op één virtueel platform, maar gedeeld binnen een bredere populatie. Voorgesteld wordt om de i-bridge cloudcomputing kennis af te zetten tegen het VPK platform en op gestructureerde wijze kennis te delen, zoals rond de inzet van een cloudbased, claim/policy based, object data georienteerde cloud omgeving waarin i-bridge en het VPK zouden kunnen samenwerken. Zo kan tot gedeelde inzichten worden gekomen, die bijdragen om traditionele denkwijzen te nuanceren en vanuit het gedeelde belang te komen tot een C4ISR System of Systems dat altijd werkt. Beschrijving van een (private, danwel hybride) cloud omgeving in de vorm van een decentrale oplossing, gebaseerd op een gefedereerde, claimbased IV architectuur, waarin data consequent zijn losgekoppeld van applicaties (of apps ). Zo n cloud, die het altijd moet doen is geen fysieke maar een logisch, virtuele omgeving, bestaande uit een mix van variabele/tijdelijke en vaste standaardcomponenten. De verschillende fysieke componenten worden softwarematig bijeen gebracht in verschillende bewezen (cloud-) oplossingen. Die oplossingen op de verschillende locaties kunnen vanuit één controlroom centraal worden beheerd. Historische en nieuwe data zijn goed georganiseerd en worden hergebruikt met behulp van een solide data-integratie strategie. 4. Publiek helpt mee (crowd sourcing) Op dit gebied zou de de twitter filter kennis van i-bridge/vpk gecombineerd kunnen worden om tot een (voorlopig) optimale technische kwaliteit en inzetfilosofie te komen. Sociale media leveren een overvloed aan berichtjes op, zoals tweets. Door deze informatie te filteren zijn incidenten te kwalificeren naar informatie die bij kan dragen om de op deze gebieden aanwezige (overheids)kennis te verfijnen. Voorgesteld wordt om de kennis over twitter filtering binnen de samenwerking te delen en ook kennis te nemen van ontwikkelingen bij o.a. Compronet en in de door 4

5 het publiek gebruikte crowdsourced situational awareness tools als en Crowsmap.com 1. Het doorzetten van gefilterde en geaggregeerde informatie binnen i-bridge als Common Operational Picture naar de VPK en de individuele diender op straat. In eerste instantie is het idee om succesvolle crowd media af te romen en te gebruiken om overheidshandelen te verbeteren. In potentie is het mogelijk dat de overheid ook de informatie op de sociale media kan proberen te beïnvloeden, bijvoorbeeld via tools als Storify, maar dat is sterk af te raden, omdat de overheid (nog) niet op genetwerkte tegenstand is ingericht. 5. Kaart op maat (intelligentie/semantiek in kaartlagen)???? Voorgesteld wordt om in de samenwerking tussen i-bridge en de VPK te komen tot een methode om snel metadata te destilleren uit bedrijfsprocessen. Op dit moment is dit nog een zeer complex en tijdrovend proces. Het i-bridge project heeft ervaring met het operationaliseren van semantische kaartlagen, maar de hiervoor benodigde logica matrix moest stapsgewijs worden opgebouwd. Processen die baat kunnen hebben bij de kaartlagen zijn meestal nog niet als zodanig beschreven en moeten bij de potentiële gebruikers worden verkregen op basis van tijdrovende interviews. Het VPK programma daarentegen heeft ervaring met het uitwerken van politie processen en studeert onder meer op pakketten als Azymus om op basis van terminologie de juiste kennis, op het juiste moment, op de juiste plaats, tegen de laagste kosten bij de juiste persoon te krijgen door de processen van de vergaring-, creatie-, opslag-, beheer-, verwerking- en distributie van kennis te verfijnen. Door deze informatiestroom te plotten op procesmapping door bv Visionwaves.nl zou tot een methodiek, een productiestraat gekomen kunnen worden om procesbeschrijvingen te vertalen naar metadata die als sleutel kunnen dienen voor de ontsluiting van de semantische kaartlagen. Een productiestraat waarin bestaande processen in kaart worden gebracht en op basis van semantiek worden geclassificeerd naar metadata, die als bron dienen voor de kaartontsluiting. Een VPK kaart die specifiek locatie en casus georiënteerd is. De wijze van interfacing is variabel en kan in complexiteit in de tijd toenemen, maar het idee is dat de informatie context gevoelig is. Bestudeerd wordt of en hoe de semantische kaartlaag op te roepen is door: - Een actieve fysieke actie van de individuele diender: hij drukt op een icoontje. - Een actieve verbale actie van de individuele diender: hij roept een commando (Siri/EVI) 1 Sukey verzamelt nieuwsflashes, foto s, videos en ooggetuigenverslagen direct van de actievoerders en/of relschoppers in de massa. Veelal worden die feeds weer betrokken van de tientallen cloud-based social network sites als Foursquare, Facebook, Twitter en gepubliceerd op cloudbased platforms als Google Maps en Ushahidi Swiftriver. Sukey syndicaliseert die crowd sourced informatie en combineert dat met extern nieuws afkomstig van de diverse nieuwsdiensten en social media sites. Dit pakket informatie wordt ingedikt tot concrete situational awareness door o.a. het uitzeven van dubbelingen. Vervolgens wordt de informatie terug gestuurd naar de gebruikers in de straten. Crowdmap draait op het Open Source Ushahidi platform en is een GIS toepassing die in i-bridge verwerkt is. De combinatie van deze twee technologieën maakt de hyper-genetwerkte flash-crowd mogelijk die in 2011 zo succesvol is geweest van Tahrirplein tot de Occupy beweging. 5

6 - Een passieve actie van de individuele diender: hij bevindt zich ergens. Op dit moment levert het VPK apps die toegang bieden tot een POLITIE PROCES. Dus klik op het icoontje drugs en de diender krijgt toegang tot een invulscherm dat achter de schermen communiceert met de betreffende politie systemen. Met semantische kaartlagen is deze functionaliteit uitbreidbaar en geavanceerder te maken. Verkenning van de mogelijkheden tot beveiliging (o.a. in samenhang met cloud) door verkenning van claim/policy based data ontsluiting en het leren werken met businessrules die concrete logistieke gevolgen kunnen hebben. 6. Overal veilig samenwerken (telestick) Veilig samenwerken is op twee manieren aan te lopen: Vanuit de invalshoek Bring Your Own Device (BYOD) en Any Place, Any Time, Any Device (APATAD) toegang krijgen tot de System High beveiligde legacy omgeving, dus over de as van het tot stand brengen van een veilige communicatielijn over een als veilig te onderkennen besturingsysteem en applicatie software. (wat heb je fysiek bij je: technisch) Vanuit de invalshoek van de content ontsluiting in een samenwerkings context, waarbij aandacht gegeven moet worden aan het identificeren van een persoon en/of organisatie in relatie tot de actie die hij/zij uit wil voeren en de waarde van de informatie die hierbij betrokken is. Voorgesteld wordt om de Defensie telestick in te zetten om ook voor het VPK de opbouw van een beveiligde verbinding vanaf een ongeprepareerde PC, laptop of tablet met USB poort mogelijk te maken voor politiewerk. Naast de standaard toepassing van de telestick voor OOV doeleinden, wordt ingespeeld op de laatste internationale ontwikkelingen in gefedereerde identificatie van personen en organisaties. Opbouwen van een duurzame kennisbank voor federatieve, claim/policy based data ontsluiting op basis van de laatste internationale standaarden en ontwikkelingen. Dit is een kans om kennis te nemen van de randvoorwaarden voor een Nederlandse PKI Brug tussen overheden, die niet alleen zou kunnen federeren met andere bruggen, zoals de UK PKI Bridge, maar ook interactie met industrie partijen mogelijk maakt Het opbouwen van een kennisbasis op dit terrein zou onder meer EUROPOL helpen om te komen tot een federatie met partner opsporing/handhavingsdiensten in omringende landen. Er zou kennis opgedaan worden op het terrein van Identity Proofing & Verification voor zowel mensen als organisaties tot een niveau dat geschikt zou zijn voor ISO certificatie (End Entity Authentication) die in de loop van 2012 uit komt en waarvoor in Nederland nog geen kennis aanwezig is. Er zou kunnen worden kennis genomen van een initiatief als ASINP (Architecture for the Secure Identification of Natural Persons), dat momenteel gesponsord wordt door de Europese Commissie en waar de Nederlandse politie al wel werk in heeft verzet. Er kan kennis genomen worden van ontwikkelingen op het terrain van Federated device authentication op basis van Trusted Platform Modules (TPM). Dit laatste is een ontwikkeling die met de komst van Windows 8 nog veel sneller nodig wordt. Er kan kennis opgedaan worden van concepten als SCAP in data centra en van de juridische voorwaarden voor cyber operaties die momenteel ontwikkeld worden voor zowel opsporingsdiensten als de NAVO (MNE7). Er kan kennis opgedaan worden van de nieuwste certificatie standaarden en de nieuwe instituties die dergelijke federatie standaarden moeten certificeren, zoals EUSTIC. Bij het EUSTIC trust framework zijn, behalve Oostenrijk, Duitsland en Engeland een aantal Nederlandse universiteiten betrokken, maar nog geen Nederlandse overheidspartijen. Hiermee wordt nog te weinig profijt gehaald uit bijvoorbeeld XACML ontwikkelingen voor autorisatie doeleinden. 6

7 7. Sensoren (vliegende sensoren en sensoren op de man) Inmiddels kent de markt tal van sensoren. Het zal weinig problemen opleveren om partijen te vinden die sensor data genereren en nochtans weinig met die data doen. Uiteindelijk gaat het om de informatie uit die sensoren en wat hier aan toegevoegde waarde uit is te destilleren, door deze datastroom in context te brengen met andere gegevens. Momenteel is sensor informatie in allerlei vormen te vinden, maar de informatie die wordt gegenereerd, wordt zelden opgenomen in een bredere command & control/opvolging. Voorgesteld wordt om het i-bridge platform geschikt te maken om te kunnen praten met diverse sensor protocollen, door aan te haken bij lopende projecten in de industrie en bij de NAVO. Het doel is om een generiek sensor koppelvlak te maken om informatie vanuit allerlei soorten sensoren te kunnen opvangen in een CSD: een Coalition Shared Database. Dit is een databank die vervolgens, onder stringente voorwaarden, door een breed pallet gebruikers voor eigen doeleinden ontsloten kan worden. Een voorbeeld van een succesvolle CSD is MAJIIC dat al interoperabel is met het i-bridge platform. Koppeling van bestaande politie camera systemen (vb Heijmans) aan een civiele versie van MAJIIC. Koppeling van beelden van UAV s als de RAVEN. Koppeling van accoestische sensorinformatie van Mikroflown Koppeling van de sensoren van de politiehelicopter: video, LIDAR, Infrarood (Telops Hypercam) Koppeling van sensoren op de man (voorbeeld Chirp Spread Spectrum of Ultra Wide Band) Ontsluiting van deze sensorinformatie niet alleen via de CSD, maar ook analyse van de near-real time data stromen met de inzet van Vistracks.com software. Vistracks maakt statistische analyse van sensor informatiestromen (tijd, locatie, status) mogelijk, waarna opvolging kan worden georganiseerd op basis van geautomatiseerde businessrules. Zo is de data inzetbaar voor onder meer het in kaart brengen van ongeoorloofde scheepsbewegingen (kleine vaartuigen onder 300 ton die niet verplicht zijn AIS te voeren) en het volgen van ongeoorloofde vliegbewegingen (nachtelijke vluchten van kleine vliegtuigen en UAVs). 7

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL

Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL : Auteur : Drs. V.G. Hoek Status : Definitief Versienummer : V1.0 Datum : 03-12-2012 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

Project IP Verkeersplein) DTO Projectnummer P.22013919 Status Definitief BLOOV Versienummer 1.0 Datum 18 januari 2008

Project IP Verkeersplein) DTO Projectnummer P.22013919 Status Definitief BLOOV Versienummer 1.0 Datum 18 januari 2008 Projectinitiatiedocument Opdrachtgever Defensie Telematica Organisatie Auteur W.M. Steenis Status Definitief Pagina 1/30 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Gegevens opdrachtgever 3 1.2 Gegevens opdrachtnemer 3

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie

Cloud sourcing model

Cloud sourcing model Cloud sourcing model Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele IT-afdelingen zichzelf

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 CAMS Force Vision IND kiest voor DTO 2 Editorial Delen van kennis Drs. Adriaan Blankenstein

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Wenkend Perspectief. Projectgroep Visie op de politiefunctie, Raad van Hoofdcommissarissen

Wenkend Perspectief. Projectgroep Visie op de politiefunctie, Raad van Hoofdcommissarissen Wenkend Perspectief Wenkend Perspectief Strategische visie op politieel informatiemanagement & technologie 2006-2010 Projectgroep Visie op de politiefunctie, Raad van Hoofdcommissarissen Politie Nederland,

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie