Lopende beproevingen i-bridge 3.0 toepassen in Proof-of-Concepts voor verbetering Informatie Gestuurd Optreden Politie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lopende beproevingen i-bridge 3.0 toepassen in Proof-of-Concepts voor verbetering Informatie Gestuurd Optreden Politie"

Transcriptie

1 I-Bridge: het platform voor innovatie in veiligheid i-bridge is een innovatietraject binnen de sector openbare orde en veiligheid en is actief op het terrein van informatiemanagement en -voorzienig. Het brengt partijen (overheid, industrie en wetenschap) bij elkaar en wil als platform innovaties op dit vlak stimuleren en faciliteren.. Innovaties worden door i-bridge beproefd. Dit houdt in dat wordt getest of een nieuw product of een nieuwe technologie meerwaarde heeft voor het (dagelijks) werk en daadwerkelijk een oplossing biedt. Veel innovaties op het gebied van informatiemanagement en informatievoorziening hebben betrekking op ICT-applicaties. Daarom wordt deze software op 2 manieren getest: enerzijds of ze zelfstandig goed werken en anderzijds of ze naadloos werken en integreren met bestaande systemen zoals bv. het landelijk crisismanagementsysteem (LCMS) of applicaties van de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK). Op die manier kunnen bestaande functionaliteiten uitgebreid worden met de nieuwste technologieën, die zich op het i-bridge platform hebben bewezen. Virtueel Politie Korps (VPK) Het VPK programma is erop gericht te onderzoeken hoe met gebruikmaking van moderne webtechnologie het functioneren van de politie te verbeteren is, zowel daar waar het gaat om de interne primaire processen, als de samenwerking met ketenpartners in veiligheid, alsook de participatie van burgers in veiligheidsoplossingen. Mogelijke onderwerpen samenwerking i-bridge 3.0 en VPK In het kader van de samenwerking tussen de projecten i-bridge 3.0 en het programma VPK zal de door VPK ontwikkelde functionaliteit op het i-bridge platform worden geïmplementeerd en op basis van onderlinge afspraken aan het project i-bridge ter beschikking worden gesteld. Dit biedt: 1. De mogelijkheid om de lopende beproevingen binnen i-bridge daadwerkelijk toe te passen in Proof of Concepts die leiden tot verbeterd Informatie Gestuurd Optreden bij de Politie, door concrete koppeling van de betreffende functionaliteiten binnen i-bridge met de VPK. 2. De mogelijkheid om functionaliteiten die ontwikkeld zijn binnen VPK daadwerkelijk toe te passen in Proof of Concepts die leiden tot een verbeterde situational awareness bij hulpverleners binnen de veiligheidsregio s, door concrete koppeling van de betreffende functionaliteiten binnen i-bridge. Voor beide benaderingen worden in voorliggende document concrete voorstellen uitgewerkt. Lopende beproevingen i-bridge 3.0 toepassen in Proof-of-Concepts voor verbetering Informatie Gestuurd Optreden Politie Binnen het project i-bridge 3.0 worden verschillende innovatie onderwerpen stapsgewijs ontwikkeld naar een Proof-of-Concept. De volgende stappen worden daarbij gevolgd: - Een definitiefase, waarin de vraagstellingen geïnventariseerd worden waarop een antwoord wordt gegeven en/of de (gebruikers)behoeften waaraan invulling zal worden gegeven. - Een ontwerp- en realisatiefase: het op basis van de resultaten van de definitiefase maken van een beknopt functioneel en technisch ontywerp en het vervolgens realiseren van een werkende Proof of Concept (systeemversie, waarmee een demo kan worden gegeven danwel een oefening ondersteund kan worden). - Beproevingsfase waarin de PoC daadwerkelijk wordt beproefd en geëvalueerd. 1

2 i-bridge heeft zich op ontwikkeld tot een robuust en veerkrachtig platform waar kennis en verslaglegging van deze kennis voor handen is. Het ontwikkelen onder architectuur is bij het Virtueel Politie Korps verder doorontwikkeld dan bij i-bridge en beperkt zich niet alleen tot de conceptuele (bedrijfsvoering) architectuur, maar ook tot de proces- en IT architectuur. De i-bridge/vpk samenwerking zal per deelproject uitgaan van een optimale inzet van de beschikbare (architectuur)kennis binnen beide projecten en hierbij de volgende vragen stellen: - Strategie en doelen: waarom doen we wat we doen? - Processen en activiteiten: hoe doen we wat we doen of nodig vinden om te doen? - Materiaal en objecten: welke zaken worden belangrijk gevonden? (relaties, samenhang) - Rollen en verantwoordelijkheden: wie is voor BV, IV en IT een sleutelfunctionaris - Locafie en geografie: waar bevinden zich de belangrijke locaties? - Events & Triggers: wanneer (onder welke voorwaarden) moet het systeem leveren? Om deze vragen te beantwoorden dient een samenhangend beeld te worden geschetst, waarbij bovenstaande vragen stuk voor stuk worden gesteld op het terrein van: - De business - De relaties en onderlinge verhoudingen - De technologie neutraal beschreven componenten en diensten - De technologie specifiek beschreven componenten (boodschappenlijst) - De gekozen oplossingen Voor de deelprojecten die i-bridge 3.0 met het VPK uitvoert wordt voortgebouwd op en een politievertaling gemaakt van de reeds onderschreven i-bridge 3.0 deelprojecten: 1. Ad hoc communicatie infrastructuur 2. Augmented Reality 3. Cloudcomputing 4. Crowdsourcing 5. Intelligentie in kaartlagen 6. Veilig samenwerken 7. Natuurbrand analyse 8. Gebruik van sensoren/plaatsbepaling in crisissituaties 2

3 1. Altijd informatie delen (ad hoc (data) infrastructuur) De operationalisering van de ad hoc data infrastructuur richt zich op voertuigen als basis voor en management platform van op locatie snel uitrolbare communicatie. Die communicatie vindt plaats over diverse kanalen, die het TCP/IP protocol gemeenschappelijk hebben. Momenteel gebruikt alleen de brandweer de ad hoc data infrastructuur. Voorgesteld wordt om in de i-bridge/vpk samenwerking een praktijktest uit te voeren door ad hoc infrastructuur in te bouwen in enkele commando voertuigen van de Mobiele Eenheid (ME). De ME handhaaft samen met andere politiemensen de orde, bijvoorbeeld tijdens demonstraties, voetbalwedstrijden en andere activiteiten, waarbij veel mensen zijn betrokken. De ME kan ook personen en objecten bewaken. Als ergens veel mensen aanwezig zijn, drukken zij samen de beschikbare bandbreedte weg in dat betreffende gebied en is de politie geheel aangewezen op C2000 voor verbale communicatie. Door inzet van het ad hoc datanetwerk kan de ME gebruik maken van alternatieve communicatie lijnen en verbeterde Command & Control en Situational Awareness. Zo kan zij oa (in)direct invloed uitoefenen via andere i-bridge koppelingen, zoals Integraal Beheer Openbare Veiligheid (IBOR). Zo kan desgewenst vanuit de commandowagen de directe omgeving van het incident gebied (voorbeeld voetbalstadion) fysiek worden beïnvloed, door lichtmasten, signalen, verkeerslichten, pollers en andere middelen in samenhang in te zetten. Beantwoording van de vraag: Werkt het concept van ad hoc mobiele netwerken in de ME context? In kaart brengen van de kansen en knelpunten als twee ad hoc netwerken, op dezelfde frequentie maar met verschillend beveiligingsniveau, gelijktijdig op één locatie worden ingezet, door de ME netwerken ad hoc te mengen met de operationele ad hoc netwerken van de Brandweer. 2. Toegevoegde realiteit (augmented reality - AR) Het VPK programma kenmerkt zich door de multi-app omgeving en een by design gerichtheid op de hoogmobiele eindgebruiker. Het is een logische stap om het mobiele device van de politieman vanuit i-bridge te voeden met Augmented Reality apps. De binnen i-bridge ontwikkelde functionaliteit bestaat uit twee delen: een openbaar deel voor het publiek en een besloten deel voor hulpverleners. Het openbare deel is over het vrije internet benaderbaar. Het besloten deel is gekoppeld aan de crisismanagementfunctionaliteit binnen i-bridge. Voorgesteld wordt om de i-bridge en VPK platforms voor mobiele (AR) apps te delen en AR applicaties te bouwen met verbinding over de AR Layar server vanuit i-bridge, voorzien van content vanuit het VPK. De mogelijkheden zijn hier groot vanuit twee invalshoeken: het beveiligd aanbieden in AR van statische en van dynamische AR informatie het onbeveiligd aanbieden in AR van statische en van dynamische AR informatie Statische AR informatie is niet zo heel veranderlijk in de tijd. Denk aan BAG gegevens (weten wat de kenmerken van een specifiek gebouw zijn) en kabel gegevens (weten waar een telefoondraad een gebouw binnen gaat), maar ook aan planning schetsen en objectlocaties. Hierbij kan voortgebouwd worden op de i-bridge ervaringen met AR bij De Zwarte Cross. Een voorbeeld van beveiligde statische AR informatie kan een voor een locatie afgegeven gas- en of explosiewaarschuwing zijn. Dynamische AR informatie is veranderlijk en kent meestal een locatie, 3

4 status en tijd aspect. Het AR presentatiedeel van deze informatiestroom is gelijk, maar input en oorsprong van de content verschilt en kan bijvoorbeeld uit analysesoftware als Vistracks.com komen. Uitbreiding van de Multi-app bibliotheekt met de Layar (secure) app voor OOV Nader uit te werken aantal (voorbeeld) apps voor (on)beveiligde, statische en dynamische content 3. Overal onafhankelijk werken (cloud computing) Op dit moment is de VPK een mesh-up van applicaties: een app store. De multi-appstore hoeft op zich niet volgens cloud computing te werken, maar heeft genoeg kenmerken dat het zeer interessant is om te bestuderen wat de impact van de kenmerken van cloud computing op dit model is. De backoffice van een appstore, met al zijn verbindingen richting bijvoorbeeld legacy systemen, kan geholpen worden met een cloud benadering en haar kenmerkende tweezijdig transparante Service Level Agreements en de absolute helderheid die nodig is om vast te stellen wie, onder welke omstandigheden, hoe lang, wanneer, welke applicatie gebruikt, draaiend op één virtueel platform, maar gedeeld binnen een bredere populatie. Voorgesteld wordt om de i-bridge cloudcomputing kennis af te zetten tegen het VPK platform en op gestructureerde wijze kennis te delen, zoals rond de inzet van een cloudbased, claim/policy based, object data georienteerde cloud omgeving waarin i-bridge en het VPK zouden kunnen samenwerken. Zo kan tot gedeelde inzichten worden gekomen, die bijdragen om traditionele denkwijzen te nuanceren en vanuit het gedeelde belang te komen tot een C4ISR System of Systems dat altijd werkt. Beschrijving van een (private, danwel hybride) cloud omgeving in de vorm van een decentrale oplossing, gebaseerd op een gefedereerde, claimbased IV architectuur, waarin data consequent zijn losgekoppeld van applicaties (of apps ). Zo n cloud, die het altijd moet doen is geen fysieke maar een logisch, virtuele omgeving, bestaande uit een mix van variabele/tijdelijke en vaste standaardcomponenten. De verschillende fysieke componenten worden softwarematig bijeen gebracht in verschillende bewezen (cloud-) oplossingen. Die oplossingen op de verschillende locaties kunnen vanuit één controlroom centraal worden beheerd. Historische en nieuwe data zijn goed georganiseerd en worden hergebruikt met behulp van een solide data-integratie strategie. 4. Publiek helpt mee (crowd sourcing) Op dit gebied zou de de twitter filter kennis van i-bridge/vpk gecombineerd kunnen worden om tot een (voorlopig) optimale technische kwaliteit en inzetfilosofie te komen. Sociale media leveren een overvloed aan berichtjes op, zoals tweets. Door deze informatie te filteren zijn incidenten te kwalificeren naar informatie die bij kan dragen om de op deze gebieden aanwezige (overheids)kennis te verfijnen. Voorgesteld wordt om de kennis over twitter filtering binnen de samenwerking te delen en ook kennis te nemen van ontwikkelingen bij o.a. Compronet en in de door 4

5 het publiek gebruikte crowdsourced situational awareness tools als en Crowsmap.com 1. Het doorzetten van gefilterde en geaggregeerde informatie binnen i-bridge als Common Operational Picture naar de VPK en de individuele diender op straat. In eerste instantie is het idee om succesvolle crowd media af te romen en te gebruiken om overheidshandelen te verbeteren. In potentie is het mogelijk dat de overheid ook de informatie op de sociale media kan proberen te beïnvloeden, bijvoorbeeld via tools als Storify, maar dat is sterk af te raden, omdat de overheid (nog) niet op genetwerkte tegenstand is ingericht. 5. Kaart op maat (intelligentie/semantiek in kaartlagen)???? Voorgesteld wordt om in de samenwerking tussen i-bridge en de VPK te komen tot een methode om snel metadata te destilleren uit bedrijfsprocessen. Op dit moment is dit nog een zeer complex en tijdrovend proces. Het i-bridge project heeft ervaring met het operationaliseren van semantische kaartlagen, maar de hiervoor benodigde logica matrix moest stapsgewijs worden opgebouwd. Processen die baat kunnen hebben bij de kaartlagen zijn meestal nog niet als zodanig beschreven en moeten bij de potentiële gebruikers worden verkregen op basis van tijdrovende interviews. Het VPK programma daarentegen heeft ervaring met het uitwerken van politie processen en studeert onder meer op pakketten als Azymus om op basis van terminologie de juiste kennis, op het juiste moment, op de juiste plaats, tegen de laagste kosten bij de juiste persoon te krijgen door de processen van de vergaring-, creatie-, opslag-, beheer-, verwerking- en distributie van kennis te verfijnen. Door deze informatiestroom te plotten op procesmapping door bv Visionwaves.nl zou tot een methodiek, een productiestraat gekomen kunnen worden om procesbeschrijvingen te vertalen naar metadata die als sleutel kunnen dienen voor de ontsluiting van de semantische kaartlagen. Een productiestraat waarin bestaande processen in kaart worden gebracht en op basis van semantiek worden geclassificeerd naar metadata, die als bron dienen voor de kaartontsluiting. Een VPK kaart die specifiek locatie en casus georiënteerd is. De wijze van interfacing is variabel en kan in complexiteit in de tijd toenemen, maar het idee is dat de informatie context gevoelig is. Bestudeerd wordt of en hoe de semantische kaartlaag op te roepen is door: - Een actieve fysieke actie van de individuele diender: hij drukt op een icoontje. - Een actieve verbale actie van de individuele diender: hij roept een commando (Siri/EVI) 1 Sukey verzamelt nieuwsflashes, foto s, videos en ooggetuigenverslagen direct van de actievoerders en/of relschoppers in de massa. Veelal worden die feeds weer betrokken van de tientallen cloud-based social network sites als Foursquare, Facebook, Twitter en gepubliceerd op cloudbased platforms als Google Maps en Ushahidi Swiftriver. Sukey syndicaliseert die crowd sourced informatie en combineert dat met extern nieuws afkomstig van de diverse nieuwsdiensten en social media sites. Dit pakket informatie wordt ingedikt tot concrete situational awareness door o.a. het uitzeven van dubbelingen. Vervolgens wordt de informatie terug gestuurd naar de gebruikers in de straten. Crowdmap draait op het Open Source Ushahidi platform en is een GIS toepassing die in i-bridge verwerkt is. De combinatie van deze twee technologieën maakt de hyper-genetwerkte flash-crowd mogelijk die in 2011 zo succesvol is geweest van Tahrirplein tot de Occupy beweging. 5

6 - Een passieve actie van de individuele diender: hij bevindt zich ergens. Op dit moment levert het VPK apps die toegang bieden tot een POLITIE PROCES. Dus klik op het icoontje drugs en de diender krijgt toegang tot een invulscherm dat achter de schermen communiceert met de betreffende politie systemen. Met semantische kaartlagen is deze functionaliteit uitbreidbaar en geavanceerder te maken. Verkenning van de mogelijkheden tot beveiliging (o.a. in samenhang met cloud) door verkenning van claim/policy based data ontsluiting en het leren werken met businessrules die concrete logistieke gevolgen kunnen hebben. 6. Overal veilig samenwerken (telestick) Veilig samenwerken is op twee manieren aan te lopen: Vanuit de invalshoek Bring Your Own Device (BYOD) en Any Place, Any Time, Any Device (APATAD) toegang krijgen tot de System High beveiligde legacy omgeving, dus over de as van het tot stand brengen van een veilige communicatielijn over een als veilig te onderkennen besturingsysteem en applicatie software. (wat heb je fysiek bij je: technisch) Vanuit de invalshoek van de content ontsluiting in een samenwerkings context, waarbij aandacht gegeven moet worden aan het identificeren van een persoon en/of organisatie in relatie tot de actie die hij/zij uit wil voeren en de waarde van de informatie die hierbij betrokken is. Voorgesteld wordt om de Defensie telestick in te zetten om ook voor het VPK de opbouw van een beveiligde verbinding vanaf een ongeprepareerde PC, laptop of tablet met USB poort mogelijk te maken voor politiewerk. Naast de standaard toepassing van de telestick voor OOV doeleinden, wordt ingespeeld op de laatste internationale ontwikkelingen in gefedereerde identificatie van personen en organisaties. Opbouwen van een duurzame kennisbank voor federatieve, claim/policy based data ontsluiting op basis van de laatste internationale standaarden en ontwikkelingen. Dit is een kans om kennis te nemen van de randvoorwaarden voor een Nederlandse PKI Brug tussen overheden, die niet alleen zou kunnen federeren met andere bruggen, zoals de UK PKI Bridge, maar ook interactie met industrie partijen mogelijk maakt Het opbouwen van een kennisbasis op dit terrein zou onder meer EUROPOL helpen om te komen tot een federatie met partner opsporing/handhavingsdiensten in omringende landen. Er zou kennis opgedaan worden op het terrein van Identity Proofing & Verification voor zowel mensen als organisaties tot een niveau dat geschikt zou zijn voor ISO certificatie (End Entity Authentication) die in de loop van 2012 uit komt en waarvoor in Nederland nog geen kennis aanwezig is. Er zou kunnen worden kennis genomen van een initiatief als ASINP (Architecture for the Secure Identification of Natural Persons), dat momenteel gesponsord wordt door de Europese Commissie en waar de Nederlandse politie al wel werk in heeft verzet. Er kan kennis genomen worden van ontwikkelingen op het terrain van Federated device authentication op basis van Trusted Platform Modules (TPM). Dit laatste is een ontwikkeling die met de komst van Windows 8 nog veel sneller nodig wordt. Er kan kennis opgedaan worden van concepten als SCAP in data centra en van de juridische voorwaarden voor cyber operaties die momenteel ontwikkeld worden voor zowel opsporingsdiensten als de NAVO (MNE7). Er kan kennis opgedaan worden van de nieuwste certificatie standaarden en de nieuwe instituties die dergelijke federatie standaarden moeten certificeren, zoals EUSTIC. Bij het EUSTIC trust framework zijn, behalve Oostenrijk, Duitsland en Engeland een aantal Nederlandse universiteiten betrokken, maar nog geen Nederlandse overheidspartijen. Hiermee wordt nog te weinig profijt gehaald uit bijvoorbeeld XACML ontwikkelingen voor autorisatie doeleinden. 6

7 7. Sensoren (vliegende sensoren en sensoren op de man) Inmiddels kent de markt tal van sensoren. Het zal weinig problemen opleveren om partijen te vinden die sensor data genereren en nochtans weinig met die data doen. Uiteindelijk gaat het om de informatie uit die sensoren en wat hier aan toegevoegde waarde uit is te destilleren, door deze datastroom in context te brengen met andere gegevens. Momenteel is sensor informatie in allerlei vormen te vinden, maar de informatie die wordt gegenereerd, wordt zelden opgenomen in een bredere command & control/opvolging. Voorgesteld wordt om het i-bridge platform geschikt te maken om te kunnen praten met diverse sensor protocollen, door aan te haken bij lopende projecten in de industrie en bij de NAVO. Het doel is om een generiek sensor koppelvlak te maken om informatie vanuit allerlei soorten sensoren te kunnen opvangen in een CSD: een Coalition Shared Database. Dit is een databank die vervolgens, onder stringente voorwaarden, door een breed pallet gebruikers voor eigen doeleinden ontsloten kan worden. Een voorbeeld van een succesvolle CSD is MAJIIC dat al interoperabel is met het i-bridge platform. Koppeling van bestaande politie camera systemen (vb Heijmans) aan een civiele versie van MAJIIC. Koppeling van beelden van UAV s als de RAVEN. Koppeling van accoestische sensorinformatie van Mikroflown Koppeling van de sensoren van de politiehelicopter: video, LIDAR, Infrarood (Telops Hypercam) Koppeling van sensoren op de man (voorbeeld Chirp Spread Spectrum of Ultra Wide Band) Ontsluiting van deze sensorinformatie niet alleen via de CSD, maar ook analyse van de near-real time data stromen met de inzet van Vistracks.com software. Vistracks maakt statistische analyse van sensor informatiestromen (tijd, locatie, status) mogelijk, waarna opvolging kan worden georganiseerd op basis van geautomatiseerde businessrules. Zo is de data inzetbaar voor onder meer het in kaart brengen van ongeoorloofde scheepsbewegingen (kleine vaartuigen onder 300 ton die niet verplicht zijn AIS te voeren) en het volgen van ongeoorloofde vliegbewegingen (nachtelijke vluchten van kleine vliegtuigen en UAVs). 7

I-bridge: het overbruggen van een kloof I-bridge

I-bridge: het overbruggen van een kloof I-bridge I-bridge: het overbruggen van een kloof Informatie is cruciaal in de hulpverlening bij incidenten, rampen en crises. Hulpverleners en bestuurders hebben relevante informatie nodig om effectief voor de

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge)

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 23 maart 2010 21-10-2012 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge)

Intelligent Bridge (i-bridge) Intelligent Bridge (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 13 april 2010 13-4-2010 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart

Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 8 juni 2011 Context i-bridge Programma Nederland Ondernemend

Nadere informatie

Presentatie INNOS pilootproject éénmalige gebeurtenissen

Presentatie INNOS pilootproject éénmalige gebeurtenissen Presentatie INNOS pilootproject éénmalige gebeurtenissen Studiedag Innovatie, technologie en veiligheid dr. Arne Dormaels, senior onderzoeker INNOS Inhoud presentatie 1. Aanleiding piloot project 2. Beschrijving

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Projectsamenvatting. Intelligent Bridge 3

Projectsamenvatting. Intelligent Bridge 3 Blad : 1 / 6 Projectsamenvatting Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V1.0 Datum : Juli 2011 Blad : 2 / 6 Inleiding

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Doorontwikkeling LCMS Mei 2010 Projectstructuur Netcentrisch Werken Stuurgroep NW Projectdirecteur NW Projectbureau Productontwikkeling

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

Use Case. Koppeling i-bridge - VPK

Use Case. Koppeling i-bridge - VPK Use Case Koppeling i-bridge - VPK Status : concept Versienummer : V0.1 Datum : 18 januari 2012 Blad : 2 / 9 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLING... 3 1.2. TOTSTANDKOMING... 7 1.3. WIJZIGINGSHISTORIE...FOUT!

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

MKB in de Cloud. Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA

MKB in de Cloud. Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA MKB in de Cloud Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA Even inventariseren Wie van u zit er in de cloud? Met hoeveel applicaties denkt u? 0 5 6 10 11 15 16 20 20 en meer Even inventariseren Waar maakt

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

i-bridge Brug naar de toekomst? Maasland 27 januari

i-bridge Brug naar de toekomst? Maasland 27 januari i-bridge Brug naar de toekomst? Maasland 27 januari Context i-bridge Civiel Militaire Samenwerking Defensie: C2 kennis In civiele crisisbeheersing gebrek aan - het hebben van informatie - het delen van

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Powered by EGM. Virtual, Mixed en Augemented Reality binnen de (interieur-)architectuur

Powered by EGM. Virtual, Mixed en Augemented Reality binnen de (interieur-)architectuur Powered by EGM Virtual, Mixed en Augemented Reality binnen de (interieur-)architectuur Programma Powered by EGM Interactief presenteren met VR/AR/MR What s nu & what s next Powered By EGM 1998-2002 MEI

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Experience matters. Introductie ixor. Introductie ixor

Experience matters. Introductie ixor. Introductie ixor Introductie ixor Introductie ixor! ixor is in 2002 door drie partners opgericht;! Gevestigd in Mechelen, België! Bestaat uit 50 ervaren en gedreven IT professionals! Wij bedienen diverse klanten in België,

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur

Nadere informatie

Informatiebeveiliging aangepakt

Informatiebeveiliging aangepakt Informatiebeveiliging aangepakt De beveiligingsarchitectuur ICT OOV Platformconferentie Integrale Publieke Veiligheid 8 mei 2007 in Utrecht Marc de Lignie Senior ICT onderzoeker Inhoud Informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

Multidisciplinair GIS en interregionaal GIS in de OOV

Multidisciplinair GIS en interregionaal GIS in de OOV Stephan Miegies MVA Multidisciplinair GIS en interregionaal GIS in de OOV GIS = Geografisch Informatie Systeem Multidisciplinair en interregionaal GIS = Koppelen tussen disciplines Koppelen tussen regio

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN 7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN We leven in het digitale tijdperk, en staan nog aan het begin van dat tijdperk. De ontwikkelingen gaan snel. Was 20 jaar geleden Internet nog nauwelijks bekend, nu kunnen

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Juridisch risicomanagement in de Cloud

Juridisch risicomanagement in de Cloud Juridisch risicomanagement in de Cloud Jos van der Wal The Legal Connection Leon Hauzer Escrow Alliance BV The Legal Connection Het snijvlak van ICT & recht is complexe en dynamische materie, maar onlosmakend

Nadere informatie

BATTLEFIELD INTERNET. Presentatie KIVI, 26 september 2017 Arjen Holtzer,

BATTLEFIELD INTERNET. Presentatie KIVI, 26 september 2017 Arjen Holtzer, BATTLEFIELD INTERNET Presentatie KIVI, 26 september 2017 Arjen Holtzer, arjen.holtzer@tno.nl OVER TNO 2 Battlefield Internet 3 Battlefield Internet BATTLEFIELD INTERNET Gebruikerservaring Eenvoudig koppelen

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Factsheet LABS Mirabeau

Factsheet LABS Mirabeau Factsheet LABS Mirabeau LABS We helpen u met nieuwe innovaties om relevant te blijven in de digitale wereld De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten sluiten nieuwe technologie tegenwoordig

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Vragen? Woonbedrijf - leverancierservaring. Edwin de Ruijter Operations Director.

Vragen? Woonbedrijf - leverancierservaring. Edwin de Ruijter Operations Director. Vragen? Edwin de Ruijter Operations Director edwin.deruijter@nl.clara.net Woonbedrijf - leverancierservaring Invulling van de speerpunten van Woonbedrijf Datacenter volledig uitbesteden IT-diensten flexibel

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld.

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. 1 We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk zo dat wat wij vandaag beschrijven noodzakelijk

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie